ESAB | Autotransformer TUA 1 | Instruction manual | ESAB Autotransformer TUA 1 Vartotojo vadovas

ESAB Autotransformer TUA 1 Vartotojo vadovas
Autotransformer TUA 1,
Autotransformer TUA 2
Instrukcijos
0459 302 101 LT 20180627
Valid for: serial no. 808-xxx-xxxx
TURINYS
1
SAUGA ........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė....................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės .................................................................................
4
ĮVADAS ........................................................................................................
7
2.1
Įranga.......................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS ...........................................................................
8
4
MONTAVIMAS .............................................................................................
9
4.1
Elektros maitinimo tinklas .....................................................................
9
PRIEŽIŪRA ..................................................................................................
11
5.1
Oro filtro valymas ...................................................................................
11
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS............................................................
SURINKIMO INSTRUKCIJA................................................................................
DIAGRAMA..........................................................................................................
PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA .............................................................................
UŽSAKYMO NUMERIAI ......................................................................................
SUSIDĖVINČIOS DALYS ....................................................................................
PRIEDAI ...............................................................................................................
12
13
14
15
17
18
19
2
5
6
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0459 302 101
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0459 302 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
•
•
•
Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
•
•
Nelaikykite galvos garų debesyje.
Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0459 302 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
•
•
•
Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
•
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0459 302 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
„Autotransformer TUA 1“ ir „Autotransformer TUA 2“ – tai du autotransformatoriai,
kuriuos galima naudoti kartu su dauguma ESAB suvirinimo maitinimo šaltinių.
Autotransformatorius gali būti dviejų versijų:
•
•
TUA 1 siauras
TUA 2 platus
Informaciją apie priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.1
Įranga
„Autotransformer TUA 1“ ir „Autotransformer TUA 2“ pateikiami su:
•
instrukcijomis
0459 302 101
-7-
© ESAB AB 2018
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
PASTABA!
Kai autotransformatorius yra prijungtas prie maitinimo šaltinio, taikomi techniniai
autotransformatoriaus duomenys.
Autotransformer TUA 1
Autotransformer TUA 2
Elektros tinklo įtampa
208 / 230 / 400 / 460 / 475 / 500 208 / 230 / 400 / 460 / 475 / 500
/ 575 V, ±10 %, 3~ 50 / 60 Hz
/ 575 V, ±10 %, 3~ 50 / 60 Hz
Priminė srovė Imaks.1)
78 A
78 A
Galia be apkrovos
(pasyvi būsena)
125 W
125 W
Sutartinės apkrovos reikšmės (MMA) 1)
60% darbo ciklo
500 A
500 A
100 % darbo ciklo
400 A
400 A
Galios faktorius esant didžiausiai srovei (l2) 1)
MMA
0,93
0,93
Efektyvumas esant didžiausiai srovei (I2) 1)
MMA
82,7
82,7
Pilnutinės galios
26,0 kVA
faktorius esant
didžiausiai srovei (l2) 1)
26,0 kVA
Aktyvios galios
24,2 kW
faktorius esant
didžiausiai srovei (l2) 1)
24,2 kW
Darbinė temperatūra
Nuo –10 iki +40 °C (nuo +14 iki Nuo –10 iki +40 °C (nuo +14 iki
+104 °F)
+104 °F)
Nuolatinis A dažninės
charakteristikos garso
slėgis
< 70 db
< 70 db
Matmenys (ilgis x plotis 614 × 289 x 266 mm
x aukštis)
621 × 389 x 266 mm
Svoris
67 kg
80 kg
Izoliacijos klasė
H
H
Gaubto apsaugos klasė IP 23
IP 23
Taikymo klasė
Apribotas naudojimas
1)
A klasė
A klasė
Kai autotransformatorius prijungtas prie ESAB „Mig 5000i“ maitinimo šaltinio
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
0459 302 101
-8-
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
Surinkimo ir prijungimo instrukcijos pateikiamos atskiruose šių instrukcijų prieduose.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonės srityje. Namų aplinkoje šis gaminys gali
kelti radijo trukdžių. Naudotojas atsako už tinkamų atsargumo priemonių taikymą.
4.1
Elektros maitinimo tinklas
A. Elektros tinklo prijungimas
B. Elektros tinklo kabelis iš suvirinimo maitinimo šaltinio
Patikrinkite, ar autotransformatorius prijungtas prie tinkamos
įtampos elektros maitinimo tinklo ir apsaugotas reikiamos
vardinės srovės saugikliais. Būtina įrengti apsauginį įžeminimą,
atitinkantį reglamentų reikalavimus.
Vardinių duomenų lentelė su maitinimo jungties duomenimis
Rekomenduojami saugiklių dydžiai ir minimalūs kabelio skerspjūviai
Autotransformatorius
60 Hz
50 /
60 Hz
50 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
Elektros tinklo įtampa
208 V
230 V
400 V 460 V 475 V 500 V 575 V
Elektros tinklo kabelio skerspjūvis
(mm2)
4×10
4×10
4×6
4×4
4×4
4×4
4×2,5
Priminė srovė, Imaks.
78 A
74 A
47 A
40 A
38 A
33 A
27 A
Fazės srovė, I1eff
60 A
56 A
38 A
32 A
30 A
27 A
20 A
Su apsauga nuo viršįtampio
63 A
63 A
50 A
35 A
35 A
35 A
25 A
Tipas C MCB
63 A
63 A
40 A
40 A
32 A
32 A
25 A
Saugiklis
Anksčiau nurodyti saugiklių dydžiai ir kabelio skerspjūvio ploto vertės galioja, kai
autotransformatorius prijungtas prie ESAB „Mig 5000i“ maitinimo šaltinio.
0459 302 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 MONTAVIMAS
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Jos gali būti netaikomos kitose šalyse:
įsitikinkite, kad kabelio skerspjūvis ir saugiklio dydis atitinka susijusius
nacionalinius teisės aktus.
0459 302 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 PRIEŽIŪRA
5
PRIEŽIŪRA
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros
darbus.
Suvirinimo įrangos techninei priežiūrai atlikti, remontuoti ar prijungti, saugos plokšteles gali
nuimti tik asmenys, turintys tinkamų žinių apie elektrą (įgalioti darbuotojai).
DĖMESIO!
Jeigu garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti bet kokius įrenginio
gedimus, visos tiekėjo garantijos nustoja galioti.
5.1
•
•
•
•
•
•
Oro filtro valymas
Atlaisvinkite dengiamąją plokštę su
dulkių filtru (1).
Nusukite dengiamąją plokštę (2).
Nuimkite dulkių filtrą (3).
Švariai prapūskite suslėgtu oru,
naudodami sumažintą slėgį.
Pakeiskite filtrą smulkesniu tinkleliu
šone, nukreiptame į dengiamąją plokštę
(2).
Uždėkite dengiamąją plokštę su filtru.
0459 302 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
6 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
6
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
„Autotransformer TUA 1“ ir „Autotransformer TUA 2“ sukurti ir išbandyti laikantis tarptautinių
ir Europos standartų IEC/EN 60974-1 ir IEC/EN 60974-10. Priežiūros arba remonto darbus
atlikęs priežiūros skyrius privalo užtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines dalis galima užsisakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. paskutinį šio leidinio
puslapį.
0459 302 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
SURINKIMO INSTRUKCIJA
SURINKIMO INSTRUKCIJA
0459 302 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMA
DIAGRAMA
0459 302 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA
PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA
0459 302 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA
0459 302 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
Denomination
0459 144 880
Autotransformer TUA 1 Narrow
0459 145 880
Autotransformer TUA 2 Wide
0459 302 990
Spare part list
Atsarginių dalių sąrašas pateikiamas internete, adresu www.esab.com.
0459 302 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
SUSIDĖVINČIOS DALYS
SUSIDĖVINČIOS DALYS
Item Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 001
Front grill
0459 302 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
PRIEDAI
PRIEDAI
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 307 880
Narrow
0459 307 881
Wide
0459 302 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising