ESAB | Autotransformer TUA 1 | Instruction manual | ESAB Autotransformer TUA 1 Brugermanual

ESAB Autotransformer TUA 1 Brugermanual
Autotransformer TUA 1,
Autotransformer TUA 2
Bruksanvisning
0459 302 101 NO 20180627
Valid for: serial no. 808-xxx-xxxx
INNHOLD
1
SIKKERHET.................................................................................................
4
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
4
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
4
INNLEDNING ...............................................................................................
7
2.1
Utstyr .......................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
9
4.1
Strømforsyning.......................................................................................
9
VEDLIKEHOLD............................................................................................
11
5.1
Rengjøring av luftfilteret ........................................................................
11
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
MONTERINGSANVISNING .................................................................................
SKJEMA ..............................................................................................................
INSTRUKSJONER FOR TILKOBLING ...............................................................
ORDRENUMRE ...................................................................................................
SLITEDELER .......................................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
12
13
14
15
17
18
19
2
5
6
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0459 302 101
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0459 302 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
•
•
•
•
Monter og jord enheten i samsvar med bruksanvisningen.
Ikke ta i strømførende deler eller elektroder med bare hender eller vått
verneutstyr.
Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
•
•
•
Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som sveises,
som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
•
•
Vend ansiktet bort fra sveiserøyken.
Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å lede røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området.
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
•
•
Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær.
Beskytt omgivelsene rundt med egnede beskyttelsesskjermer eller
forheng.
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
0459 302 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
•
•
•
Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
•
•
Gnister (sprut) kan forårsake brann. Sørg for at det ikke er noen brennbare
materialer i nærheten.
Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0459 302 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Autotransformer TUA 1 og TUA 2 er to autotransformatorer som kan brukes sammen med
de fleste sveisestrømkildene fra ESAB.
Autotransformatoren er tilgjengelig i to versjoner:
•
•
TUA 1 smal
TUA 2 bred
Tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne bruksanvisningen.
2.1
Utstyr
Autotransformer TUA 1 og Autotransformer TUA 2 leveres med følgende:
•
Bruksanvisning
0459 302 101
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
OBS!
Når sparetransformatoren kobles til en strømkilde, er det sparetransformatorens
tekniske spesifikasjoner som gjelder.
Autotransformer TUA 1
Autotransformer TUA 2
Nettspenning
208/230/400/460/475/500/575 V 208/230/400/460/475/500/575 V
, ± 10 %, 3~ 50/60 Hz
, ± 10 %, 3~ 50/60 Hz
Primærstrøm Imaks.1)
78 A
78 A
Belastningsfri strøm
(på tomgang)
125 W
125 W
Verdier for konvensjonell last (MMA) 1)
60% arbeidssyklus
500 A
500 A
100 % intermittensfaktor
400 A
400 A
Effektfaktor ved maks. strøm (I2) 1)
MMA
0,93
0,93
Virkningsgrad ved maks. strøm (I2) 1)
MMA
82,7
82,7
Syneffekt ved maks.
strøm (I2) 1)
26,0 kVA
26,0 kVA
Aktiv effekt ved maks.
strøm (I2) 1)
24,2 kW
24,2 kW
Arbeidstemperatur
–10 til 40 °C
–10 til 40 °C
Kontinuerlig A-veid
lydtrykk
< 70 db
< 70 db
Mål, l × b × h
614 × 289 × 266 mm
621 × 389 × 266 mm
Vekt
67 kg
80 kg
Isolasjonsklasse
H
H
Kapslingsgrad
IP 23
IP 23
Klasse A
Klasse A
Anvendelsesklasse
Restriktiv bruk
1)
Basert på autotransformator koblet til ESABs Mig 5000i-strømkilde
Kapslingsgrad
IP-koden angir kapslingsgraden, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
0459 302 101
-8-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
Hvis du vil ha instruksjoner for montering og tilkobling, kan du se de separate tilleggene til
denne håndboken.
FORSIKTIG!
Dette produktet er beregnet til industriell bruk. I et boligmiljø kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser. Det er brukerens ansvar å ta nødvendige relevante
forholdsregler.
4.1
Strømforsyning
A. Nettilkobling
B. Strømkabel fra sveisestrømkilden
Kontroller om autotransformatoren er koblet til riktig
nettspenning, og at det brukes riktig sikringsstørrelse. Enheten
skal jordes i henhold til gjeldende forskrifter.
A. Typeskilt med tilkoblingsdata
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt
Autotransformator
60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
Nettspenning
208 V
230 V
400 V 460 V 475 V 500 V 575 V
Tverrsnitt strømkabel (mm2)
4×1
0
4 × 10
4 × 6 4 × 4 4 × 4 4 × 4 4 × 2,
5
Primærstrøm, Imaks.
78 A
74 A
47 A
40 A
38 A
33 A
27 A
Fasestrøm, I1eff
60 A
56 A
38 A
32 A
30 A
27 A
20 A
antioverspenning
63 A
63 A
50 A
35 A
35 A
35 A
25 A
automatsikring type C
63 A
63 A
40 A
40 A
32 A
32 A
25 A
Sikring
De oppgitte sikringsstørrelsene og kabeltverrsnittene ovenfor er basert på autotransformator
koblet til ESABs Mig 5000i-strømkilde.
0459 302 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
OBS!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor overholder svenske
bestemmelser. Det er ikke sikkert at de gjelder i andre land: Forsikre deg om at
kabeltverrsnittet og sikringsstørrelsene overholder relevante nasjonale
bestemmelser.
0459 302 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 VEDLIKEHOLD
5
VEDLIKEHOLD
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
OBS!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
Bare personer med egnet kompetanse innen elektrisitet (autorisert personale) skal fjerne
vernedekslene eller utføre service, vedlikehold eller reparasjoner på sveiseutstyret.
FORSIKTIG!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet
av garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
5.1
•
•
•
•
•
•
Rengjøring av luftfilteret
Løsne dekselplaten med støvfilteret (1).
Trekk dekselplaten (2) ut til siden.
Ta ut støvfilteret (3).
Blås det rent med trykkluft ved redusert
trykk.
Pass på at filteret med det fineste
mønsteret plasseres inn mot gitteret (2).
Monter dekselplaten med filteret på
nytt.
0459 302 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
6 BESTILLING AV RESERVEDELER
6
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
Autotransformer TUA 1 / Autotransformer TUA 2 er utformet og testet i henhold til de
internasjonale og europeiske standardene IEC-/EN 60974-1 og IEC-/EN 60974-10.
Serviceavdelingen som har utført service eller reparasjon, er forpliktet å sørge for at
produktet fortsatt er i samsvar med angitt standard.
Reservedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler; se siste side i denne
publikasjonen.
0459 302 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
MONTERINGSANVISNING
MONTERINGSANVISNING
0459 302 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
SKJEMA
0459 302 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
INSTRUKSJONER FOR TILKOBLING
INSTRUKSJONER FOR TILKOBLING
0459 302 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
INSTRUKSJONER FOR TILKOBLING
0459 302 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering no.
Denomination
0459 144 880
Autotransformer TUA 1 Narrow
0459 145 880
Autotransformer TUA 2 Wide
0459 302 990
Spare part list
Reservedelslisten er tilgjengelig på Internett på www.esab.com.
0459 302 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
SLITEDELER
SLITEDELER
Item Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 001
Front grill
0459 302 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 307 880
Narrow
0459 307 881
Wide
0459 302 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising