ESAB | TAF 801 | Instruction manual | ESAB TAF 801 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB TAF 801 Lietotāja rokasgrāmata
TAF 801
Lietošanas pamācība
0449 509 001 LV 20180426
Valid for: serial no. 935-, 126-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
DROŠĪBA .....................................................................................................
4
1.1
Simbolu nozīme ......................................................................................
4
1.2
Drošības pasākumi ................................................................................
4
2
IEVADS ........................................................................................................
7
3
TEHNISKIE DATI .........................................................................................
8
4
UZSTĀDĪŠANA............................................................................................
9
4.1
Novietošana ............................................................................................
9
4.2
Savienojumi ............................................................................................
10
EKSPLUATĀCIJA........................................................................................
11
5.1
Vadības elementi ....................................................................................
11
APKOPE ......................................................................................................
12
6.1
Tīrīšana....................................................................................................
12
6.1.1
Welding power source ..........................................................................
12
6.1.2
Kontaktors ............................................................................................
12
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...............................................................
13
DIAGRAMMA.......................................................................................................
14
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI .........................................................................
18
PASŪTĪŠANAS NUMURI.....................................................................................
19
1
5
6
7
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0449 509 001
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
BĪSTAMI!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU!
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0449 509 001
-4-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
• Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši lietošanas instrukcijai.
• Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
• Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
• Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
• Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
• EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
• Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē.
Ja iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
• Neturiet galvu dūmos.
• Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un apkārtējās
teritorijas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
• Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet piemērotu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
• Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
0449 509 001
-5-
© ESAB AB 2018
1 DROŠĪBA
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
• Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
• Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
• Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
• Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav
viegli uzliesmojošu materiālu.
• Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0449 509 001
-6-
© ESAB AB 2018
2 IEVADS
2
IEVADS
TAF 801 ir tālvadāms divfāžu maiņstrāvas avots metināšanai, kas paredzēts augstas
caurlaidspējas mehāniskai loka metināšanai kušņos (submerged arc welding — SAW).
Metināšanas strāvas avots izmanto triristoru tilta taisngriezi, lai pārveidotu sekundārā
sprieguma sinusoidālo vilni par taisnstūrvilni ar izcilām loka aizdedzes un metināšanas
īpašībām.
Metināšanas strāvas avots tiek dzesēts ar ventilatoru, un termiskās pārslodzes atslēgšanas
mehānisms pasargā to no pārslodzes. Atkārtota iestatīšana notiek automātiski, tiklīdz
temperatūra samazinās līdz pieļaujamam līmenim.
0449 509 001
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
TAF 801
Spriegums
346/380/400/415/500 V ± 10%, 1~50 Hz
440/550 V ± 10%, 1~60 Hz
Primārā tinuma strāva
Imax 147 A
Pieļaujamā slodze:
100 % darba ciklā
800 A / 44,0 V
Iestatījumu diapazons
300 A/32,0 V–800 A/44,0 V
Bezslodzes spriegums
70 V
Bezslodzes jauda
214 W
Efektivitāte pie maksimālās strāvas
84%
Jaudas koeficients pie maksimālās strāvas 0,83
Pilna jauda pie maksimālās strāvas
50,7 kVA
Aktīvā jauda pie maksimālās strāvas
42,2 kW
Darba temperatūra
No -10 °C līdz +40 °C (no +14 °F līdz
+104 °F)
Svars
495,0 kg (1091,3 mārciņas)
Izmēri (garums x platums x augstums)
774 × 598 × 1228 mm
(30,47 × 23,54 × 48,35 collas)
Izolācijas kategorija (transformators)
F
Drošības klase
IP23
Lietojuma kategorija
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
0449 509 001
-8-
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
PIEZĪME.
Prasības elektrotīklam
Lielas jaudas iekārtas, saņemot no elektrotīkla primāro strāvu, var ietekmēt
strāvas kvalitāti tīklā. Tādēļ uz dažu tipu iekārtām (sk. nodaļu “TEHNISKIE DATI”)
var attiekties pieslēgšanas ierobežojumi vai prasības par maksimālo pieļaujamo
elektrotīkla pretestību vai nepieciešamo minimālo strāvas piegādes jaudu
pieslēgvietā. Šādā gadījumā uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir
pārliecināties, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla
operatoru, ka iekārtu drīkst pieslēgt tīklam.
4.1
Novietošana
BRĪDINĀJUMS!
Nostipriniet iekārtu, it īpaši tad, ja to lieto uz nelīdzenas vai slīpas virsmas.
•
•
Novietojiet metināšanas strāvas avotu uz līdzenas virsmas.
Pārliecinieties, vai nekas netraucē dzesēšanai.
Norādījumi par celšanu
0449 509 001
-9-
© ESAB AB 2018
4 UZSTĀDĪŠANA
4.2
Savienojumi
• Piegādes brīdī metināšanas strāvas avots ir iestatīts
pievienošanai 400 V tīklam. Cita piegādes sprieguma
gadījumā pārslēdziet galveno transformatoru un
vadības transformatoru uz vēlamo voltāžu, sekojot
savienošanas norādījumiem nodaļā
"SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI".
• Pārliecinieties, ka strāvas kabelim ir pareizais
šķērsgriezuma laukums, un savienojiet to ar atbilstošu
drošinātāju saskaņā ar piemērojamiem vietējiem
norādījumiem (sk. tabulu nodaļā "Tīkla savienojums").
• Pievienojiet zemējuma kabeli skrūvei, kas apzīmēta ar
.
• Pievienojiet strāvas kabeli strāvas spaiļu blokiem L1
un L3.
• Pievelciet kabeļa balstu (1).
• Vadības kabeli, kas atrodas starp metināšanas
strāvas avotu un vadības ierīci, pievienojiet pie
28 polu kontakta (2) metināšanas strāvas avota
iekšpusē.
• Savienojiet viena kontakta mērīšanas kabeli (4), kas
paredzēts loka sprieguma mērīšanai, ar atgriezenisko
kabeli/metināšanas galvu.
• Pievienojiet piemērotu metināšanas un atgriezenisko
kabeli savienotājiem (3), kas metināšanas strāvas
avota priekšpusē ir apzīmēti ar
.
Tīkla savienojums
TAF 801
Spriegums (V)
50 Hz
346 ± 10% 380 ± 10% 400/415 ±
10%
Fāzes strāva I1eff 147
(A)
134
127
60 Hz
500 ± 10% 440 ± 10% 550 ± 10%
102
127
102
Kabeļa
šķērsgriezums
(mm)2)
2 × 70 + 35 2 × 70 + 35 2 × 70 + 35 2 × 50 + 35 2 × 70 + 35 2 × 50 +
35
Lēnas darbības
drošinātājs (A)
160
160
160
125
160
125
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Citos reģionos padeves kabeļiem ir jābūt
piemērotiem to lietošanas veidam un jāatbilst vietējai un valsts likumdošanai.
0449 509 001
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
PIEZĪME.
Nekādā gadījumā neizmantojiet metināšanas strāvas avotu bez sānu plāksnēm.
PIEZĪME.
Lai izmantotu PEI kontroles paneli, barošanas avotam jābūt iestatītam analogajā
režīmā.
5.1
Vadības elementi
Priekšējā panelī:
1.
Galvenais jaudas slēdzis metināšanas strāvas avota tīkla sprieguma un
ventilatora ieslēgšanai un izslēgšanai.
• Pozīcija “1” — ieslēgts
• Pozīcija “0” — izslēgts
2.
• Indikatora lampiņa (balta) iedegas, kad galvenais slēdzis ir ieslēgts.
3.
Indikatora lampiņa, kas informē par pārkaršanu (dzeltena).
• Indikatora lampiņa iedegas, ja metināšanas strāvas avotā pārmērīgi
augstas temperatūras dēļ tiek iedarbināts termiskās pārslodzes
atslēgšanas mehānisms.
• Indikatora lampiņa nodziest, kad temperatūra metināšanas strāvas
avotā samazinās līdz atļautajam līmenim.
4.
Spiedpoga, lai atiestatītu automātisko drošinātāju FU2 42 V piegādes
spriegumam.
0449 509 001
- 11 -
© ESAB AB 2018
6 APKOPE
6
APKOPE
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Tīrīšana
6.1.1
Welding power source
BRĪDINĀJUMS!
Bloķētas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres izraisīs pārkaršanu.
•
Notīriet metināšanas strāvas avotu tā, kā tas ir nepieciešams.
Šim nolūkam ir ieteicams izmantot sausu, saspiestu gaisu.
6.1.2
Kontaktors
BRĪDINĀJUMS!
Nekad neizmantojiet saspiestu gaisu kontaktora tīrīšanai, pirms tas nav pilnībā
izjaukts.
PIEZĪME.
Lai nodrošinātu uzticamu kontaktora darbību, magnētiskajām daļām ir jābūt
tīrām.
Ja kontaktors ir jātīra, tas noteikti ir jāizjauc un jānotīra visas tā daļas.
Kontaktoru var arī nomainīt.
0449 509 001
- 12 -
© ESAB AB 2018
7 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
7
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Iekārta TAF 801 ir izstrādāta un pārbaudīta saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas
standartiem EN 60974-1 un EN 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai
remontu, jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet vietni
esab.com. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto lietojumu
un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi un
nodrošinās pareizu piegādi.
0449 509 001
- 13 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
0449 509 001
- 14 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
0449 509 001
- 15 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
Valid for serial no. 126-xxx-xxxx
0449 509 001
- 16 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAMMA
0449 509 001
- 17 -
© ESAB AB 2018
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI
0449 509 001
- 18 -
© ESAB AB 2018
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering number
Denomination
Type
0460 516 880
Welding power source TAF 801
0459 839 062
Spare parts list
Notes
TAF 801
Rezerves daļu saraksts ir publicēts atsevišķā dokumentā, ko var lejupielādēt no interneta:
www.esab.com
0449 509 001
- 19 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising