ESAB | CoolMini | Instruction manual | ESAB CoolMini Používateľská príručka

ESAB CoolMini Používateľská príručka
CZ
CoolMini
Návod k používání
0460 228 001 CZ 120731
Valid for serial no. 705-xxx-xxxx
- 42 -
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4.1
4.2
4.3
Umístĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítĕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instalace svařovacího zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7
5 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
Přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodní přípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
Prohlídka a čištĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplnĕní chladicí kapaliny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TLAK DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHLADICÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
14
15
16
17
18
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
- 43 -
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
bk07d1ja
- 44 -
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
bk07d1ja
- 45 -
CZ
2
ÚVOD
Chladicí jednotka CoolMinije určena k chlazení hořáků TIG.
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 58.
2.1
Vybavení
Chladicí jednotka se dodává s návodem k obsluze a čtyřmi šrouby pro montáž
jednotky na napájecí zdroj.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
CoolMini
Síťové napĕtí
230 V, 10 %, 1 50/60 Hz
Primární proud
Imax 50 Hz
Imax 60 Hz
0,5 A
0,7 A
Chladicí výkon
při 230 V, 50 Hz
při 230 V, 60 Hz
780 W při 40 ° C teplotního rozdílu a průtoku 1 l/min.
780 W při 40 ° C teplotního rozdílu a průtoku 1 l/min.
Konstantní tlak, naprázdno
< 70 dB (A)
Typ chlazení
50 % voda/50 % monoetylenglykol
Množství chladicí kapaliny
2,2 l
Maximální průtočné množství vody
2,0 l/min
Pojistka (zpožďující)
2 x 1,6 A
Max. zdvih tlaku svařovací pistole
Qmax
7m
Maximální tlak vody
při 50 Hz
při 60 Hz
0,23 MPa (2,3 bar)
0,23 MPa (2,3 bar)
Provozní teplota
-10 až +60 ° C
Přepravní teplota
-25 až +55 ° C
Rozmĕry d x š x v
407 x 188 x 151 mm
Hmotnost
s náplní vody
bez náplnĕ
6,2 kg
4,5 kg
Třída krytí
IP23 C
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
4.1
Umístĕní
Umístĕte chladicí jednotku tak, aby jejím vstupním a výstupním chladicím otvorům
nic nepřekáželo.
bk07d1ja
- 46 -
CZ
4.2
Napájení ze sítĕ
Chladicí jednotka se připojuje k síťovým a ovládacím kabelům napájecího zdroje, viz
str. 51.
4.3
Instalace svařovacího zařízení
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
8
Viz pokyny pro instalaci na str. 51.
5
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 44. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
5.1
Přípojky
1
Přípojka pro síťový kabel z
napájecího zdroje
2
Přípojka pro ovládací kabel z
napájecího zdroje
3
Doplnĕní chladicí kapaliny
4
MODRÁ přípojka s ELP* pro odvod
chladicí kapaliny z chladicí jednotky
5
ČERVENÁ přípojka pro přívod
chladicí kapaliny do chladicí
jednotky
*ELP = inteligentní čerpadlo společnosti
ESAB, viz bod 5.2
bk07d1ja
- 47 -
CZ
5.2
Vodní přípojka
Chladicí jednotka je vybavena systémem detekce vody ELP (ESAB Logic Pump),
který kontroluje připojení vodních hadic. Po připojení hořáku TIG s vodním
chlazením se spustí chlazení.
Detekce funguje pouze s napájecími zdroji vybavenými funkcí ELP.
Pozor! Do CoolMini nelze instalovat ochranu průtoku.
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
Pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnĕný personál)
mohou odstraňovat bezpečnostní štítky.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
6.1
Prohlídka a čištĕní
DŮLEŽITÉ! Před čištĕním se musí odpojit síťové napájení!
Proud vzduchu procházející chladicí jednotkou sebou nese částice, které se
zachycují na chladicích prvcích, zejména při používání ve znečištĕném prostředí.
Výsledkem je snížený chladicí výkon. Proto je třeba jednotku pravidelnĕ čistit
stlačeným vzduchem.
Demontujte pravý boční panel a profouknĕte filtr stlačeným vzduchem.
Chladicí kapalinu je třeba mĕnit přibližnĕ jednou za rok.
6.2
Doplnĕní chladicí kapaliny
Doporučuje se používat chladicí kapalinu ESAB. Viz příslušenství na str. 58.
S
Naplňte chladicí kapalinou.
(Hladina nesmí překročit horní
značku, ani nesmí být pod spodní
značkou).
S
Odpojte výstupní hadici chladicí
kapaliny (modrá přípojka hořáku TIG),
aby se mohl vypustit všechen
zachycený vzduch.
S
Připojte hadici zpĕt.
bk07d1ja
- 48 -
CZ
Pozor! Pokud se připojuje svařovací hořák nebo spojovací kabely o délce pĕti nebo
více metrů, musí se doplnit chladicí kapalina. Při doplňování chladicí kapaliny na
správnou hladinu není nutné odpojovat hadici.
Teplota chladicí kapaliny nesmí přesáhnout 70 ° C.
UPOZORNĔNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto
doporučené kontroly.
Porucha
Nedostatečné chlazení
8
Nápravné opatření
S
S
Pomocí stlačeného vzduchu vyčistĕte chladicí prvky.
Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
CoolMini je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými normami
IEC/EN 60974-2 a IEC/EN 60974-10. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok
nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným
normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
bk07d1ja
- 49 -
p
- 50 -
51
CoolMini + Tig 2200i AC/DC
bk07m11a
- 51 -
52
CoolMini + Tig 2200i
bk07m11b
- 52 -
bk07m11b
- 53 -
Schema
bk07e
- 54 -
Tlak díly
p = Tlak čerpadla
Q = Průtok
bk07k
- 55 -
Chladicí
P = Výkon
tö = teplotního rozdílu °
bk07k
- 56 -
CoolMini
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0460 144 880 Cooling unit
Filename
Type
0459 839 015 Spare parts list
CoolMini
Product
CoolMini
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
bk07o
- 57 -
CoolMini
Spotřební díly
Coolant 50% water and 50% ready mixed
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
Assembly kit. For connection of the
CoolMini to the Tig 2200i . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 509 880
bk07a
- 58 -
p
- 59 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising