ESAB | CoolMini | Instruction manual | ESAB CoolMini Navodila za uporabo

ESAB CoolMini Navodila za uporabo
SL
CoolMini
Priročnik z navodili
0460 228 001 SI 120731
Valid for serial no. 705-xxx-xxxx
- 102 -
1 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4.1
4.2
4.3
Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napajalnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Namestitev varilne opreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
Priključki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek za vodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1
6.2
Pregledovanje in čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polnjenje s hladilom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
7 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAVODILA ZA SESTAVLJANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PODATKI ZA ČRPALKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KARAKTERISTIKA HLAJENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
15
16
17
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
- 103 -
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
- 104 bk07d2va
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
ESAB vam ponuja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
2
UVOD
Hladilna enota CoolMini je namenjena hlajenju varilnih gorilnikov TIG.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 117.
- 105 bk07d2va
SI
2.1
Oprema
Hladilni enoti so priloženi priročnik z navodili in 4 vijaki za pritrditev hladilne enote na
varilni transformator.
3
TEHNIČNI PODATKI
CoolMini
Omrežna napetost
230 V, 10 %, 1 50/60 Hz
Primarni tok
Imaks 50 Hz
Imaks 60 Hz
0,5 A
0,7 A
Hladilna moč
pri 230 V, 50 Hz
pri 230 V, 60 Hz
780 W pri temperaturni razliki 40° C in pretoku 1 l/min
780 W pri temperaturni razliki 40° C in pretoku 1 l/min
Trajna raven zvočnega tlaka pri
odprtem tokokrogu
< 70 dB (A)
Vrsta hlajenja
50 % vode/50 % monoetilenglikola
Količina hladila
2,2 l
Največji pretok vode
2,0 l/min
Varovalka (zakasnjeno delovanje)
2 x 1,6 A
Največja tlačna višina varilne
pištole Qmax
7m
Najvišji tlak vode
pri 50 Hz
pri 60 Hz
0,23 MPa (2,3 bar)
0,23 MPa (2,3 bar)
Obratovalna temperatura
-10 do 60° C
Temperatura pri transportu
-25 do 55° C
Mere, d x š x v
407 x 188 x 151 mm
Masa
napolnjena z vodo
prazna
6,2 kg
4,5 kg
Razred zaščite
IP23 C
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Oprema
z oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
4.1
Mesto
Hladilno enoto postavite tako, da je zagotovljen neoviran pretok hladilnega zraka
skozi vhodne in izhodne odprtine.
4.2
Napajalnik
Hladilna enota je priključena na transformator z napajalnim in krmilnim kablom; glejte
stran 110.
- 106 bk07d2va
SI
4.3
Namestitev varilne opreme
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
8
Glejte navodila za namestitev na strani 110.
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 104. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1
Priključki
1
Priključek za napajalni kabel
2
Priključek za krmilni kabel iz
varilnega transformatorja
3
Polnjenje s hladilom
4
MODRI priključek z ELP* za hladilno
tekočino iz hladilne enote
5
RDEČI priključek za hladilno
tekočino v hladilno enoto
* ELP = ESAB Logic Pump, glejte toèko
5.2.
5.2
Priključek za vodo
Hladilna enota je opremljena z detektorskim sistemom ELP (ESAB Logic Pump), ki
preverja, ali so cevi za vodo priključene. Ko priključite vodno hlajeni gorilnik TIG,
začne hlajenje delovati.
Detekcija deluje samo pri varilnih transformatorjih, opremljenih s funkcijo ELP.
Pozor! Na enoto CoolMini ni mogoče namestiti zaščite pretoka.
- 107 bk07d2va
SI
6
VZDRŽEVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Pregledovanje in čiščenje
POMEMBNO! Pred čiščenjem odklopite enoto z napajanja.
Zračni tok skozi enoto nosi s seboj delce, ki se nabirajo v hladilnem elementu - zlasti
v umazanih delovnih okoljih. Umazanija zmanjšuje sposobnost hlajenja. Zato enoto
redno prepihujte s komprimiranim zrakom.
Za čiščenje filtra s komprimiranim zrakom snemite desno ploščo okrova.
Hladilo zamenjajte približno enkrat na leto.
6.2
Polnjenje s hladilom
Priporočamo vam uporabo hladila ESAB. Glejte podatke o priboru na strani 117.
S
Napolnite enoto s hladilom.
(Gladina tekočine ne sme presegati
zgornje oznake, prav tako ne sme biti
nižja od spodnje oznake.)
S
Odzračite enoto tako, da odklopite
izhodno gibko cev za hladilo (modri
priključek za gorilnik TIG).
S
Priklopite gibko cev hladila nazaj.
Opozorilo! Če so priključki na varilni gorilnik
daljši od 5 m, je treba po priključitvi hladilo doliti.
Kadar samo dolivate vodo v enoto do predpisane gladine,
cevi za hladilo ni treba odklapljati.
Temperatura hladila ne sme preseči 70° C.
POZOR!
S hladilom ravnajte kot s kemičnim odpadkom.
- 108 bk07d2va
SI
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite te možnosti.
Napaka
Šibko hlajenje
8
Ukrep
S
S
Očistite hladilni element s komprimiranim zrakom.
Preverite raven hladila.
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
CoolMini je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi IEC/EN 60974-2 in IEC/EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila
servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z
navedenim standardom.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB - gle­
jte zadnjo stran tega priročnika.
- 109 bk07d2va
Navodila za sestavljanje
110
CoolMini + Tig 2200i AC/DC
- 110 bk07m11a
111
CoolMini + Tig 2200i
- 111 bk07m11b
- 112 bk07m11b
Vezalna shema
- 113 bk07e
Podatki za črpalko
p=
Q=
- 114 bk07k
Karakteristika hlajenja
P=
tö =
- 115 bk07k
CoolMini
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
0460 144 880 Cooling unit
Filename
Type
0459 839 015 Spare parts list
CoolMini
Product
CoolMini
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 116 bk07o
CoolMini
Pribor
Coolant 50% water and 50% ready mixed
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
Assembly kit. For connection of the
CoolMini to the Tig 2200i . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 509 880
- 117 bk07a
- 118 p
- 119 p
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising