ESAB | TAF 1251 | Instruction manual | ESAB TAF 1251 Brugermanual

ESAB TAF 1251 Brugermanual
TAF 1251
Brugsanvisning
0449 510 101 DK 20180123
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHED ................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
4
2
INDLEDNING ...............................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
9
4.1
Lokation...................................................................................................
9
4.2
Tilslutninger ............................................................................................
10
DRIFT ...........................................................................................................
11
5.1
Betjeningsanordninger ..........................................................................
11
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
12
6.1
Rengøring................................................................................................
12
6.1.1
Svejsestrømkilde ..................................................................................
12
6.1.2
Kontaktor ..............................................................................................
12
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
13
DIAGRAM ............................................................................................................
14
TILSLUTNINGSANVISNINGER ..........................................................................
18
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
19
1
5
6
7
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0449 510 101
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0449 510 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
• Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
• Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
• Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
• Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
• Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
• Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
• Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
• Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
• Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
• Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
• Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0449 510 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
• Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
• Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
• Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
• Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
• Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0449 510 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
TAF 1251 er en fjernstyret, tofaset svejsestrømkilde, der kører på vekselstrøm og er
konstrueret til mekaniseret, pulverdækket lysbuesvejsning (SAW) med høj kapacitet.
Svejsestrømkilden konverterer den sekundære spændings sinusbølge til en firkantbølge med
fremragende lysbuetændings- og svejseegenskaber vha. en brokoblet ensretter med tyristor
Svejsestrømkilden er ventilatorkølet og er beskyttet mod overbelastning af en termosikring.
Nulstilling sker automatisk, så snart temperaturen er faldet til en tolerancetærskel.
0449 510 101
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
TAF 1251
Spænding
346/400/415/500 V, 1 ̴ 50 Hz
400/440/550 V, 1 ̴ 60 Hz
Primærstrøm
Imax 249 A
Tilladt belastning ved:
100 % intermittensfaktor
1250 A / 44 V
Indstillingsområde
400 A / 28 V - 1250 A / 44 V
Tomgangsspænding
73 V
Effektforbrug uden belastning
240 W
Virkningsgrad
87 %
Effektfaktor
0,77
Tilsyneladende effekt
86,2 kVA
Aktiv effekt
64,9 kW
Vægt
608 kg
Mål L × B × H
774 × 598 × 1228
Isolationsklasse (transformer):
F
Kapslingsklasse
IP 23
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
0449 510 101
-8-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis
kortslutningseffekten er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem
brugerens strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af
udstyret er ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre,
at udstyret kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er
større end eller lig med Sscmin. Der henvises til de tekniske data i afsnittet
TEKNISKE DATA.
4.1
Lokation
ADVARSEL!
Fastgør udstyret - især hvis underlaget
er ujævnt eller hælder.
•
•
Placer svejsestrømkilden på et jævnt underlag.
Sørg for, at kølingen foregår uhindret.
Løftevejledning
0449 510 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.2
Tilslutninger
• Svejsestrømkilden er indstillet til 400 V fra fabrikken. Ved
anden forsyningsspænding skiftes til den ønskede
spænding på hovedtransformeren og styretransformeren
i overensstemmelse med oplysningerne i kapitlet
"TILSLUTNINGSVEJLEDNINGER".
• Kontroller, at netkablet har det rigtige tværsnitsareal, og
tilslut en sikring med en tilstrækkelig strømstyrke i
overensstemmelse med gældende lokale retningslinjer
(se skemaet "Hovedtilslutning" herunder i dette afsnit).
• Tilslut jordforbindelseskablet til skruen med
afmærkningen
.
• Tilslut strømforsyningskablet til hovedklemrækkerne L1
og L3.
• Spænd kabelbeslaget (1).
• Tilslut styrekablet mellem svejsestrømkilden og
fjernbetjeningen til den 28-polede kontakt (2) inde i
svejsestrømkilden.
• Tilslut det 1-benede målekabel (4), som bruges til måling
af buespændingen, til returkablet/svejsehovedet.
•
Tilslut et passende svejse- og returkabel til kontakterne (3) mærket med
forsiden af svejsestrømkilden.
på
Nettilslutning
TAF 1251
50 Hz
60 Hz
Spænding (V)
346
400/415
500
400/440
550
Fasestrøm I1eff (A)
249
212
170
212
170
Kabeltværsnit (mm2)
2x(2x70+35) 2x(2x70+35) 2x95+50
2x(2x70+35) 2x95+50
Træg sikring (A)
250
200
200
200
200
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder de
svenske bestemmelser. I andre lande skal forsyningskablerne være tilpasset
anvendelsen og leve op til de lokale og nationale bestemmelser.
0449 510 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
ADVARSEL!
Brug aldrig svejsestrømkilden uden sidepanelerne.
BEMÆRK!
For at kunne benytte styreenhed PEI skal strømkilden være indstillet i analog
funktion.
5.1
Betjeningsanordninger
Frontpanelet indeholder:
1.
Hovedkontakt til at tænde og slukke for svejsestrømkildens
forsyningsspænding og ventilator.
• Position "1" Tændt
• Position "0" Slukket
2.
• Indikatorlampen (den hvide) lyser, når hovedkontakten er tændt.
3.
Indikatorlampe for overophedning (gul)
• Indikatorlampen tænder, når termosikringen udløses pga. for høj
temperatur i svejsestrømkilden.
• Indikatorlampen slukker, når temperaturen i svejsestrømkilden er
faldet til et tilladt niveau.
4.
Trykknap til nulstilling af den automatiske FU2-sikring med 42 V
forsyningsspænding.
0449 510 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Rengøring
6.1.1
Svejsestrømkilde
ADVARSEL!
Tilstoppede luftindtag eller -udtag medfører overophedning.
•
Rengør svejsestrømkilden efter behov.
Tør trykluft anbefales til dette formål.
6.1.2
Kontaktor
ADVARSEL!
Brug aldrig trykluft til rengøring af kontaktoren uden først at skille den helt ad.
BEMÆRK!
For at sikre en pålidelig drift af kontaktoren skal de magnetiske dele holdes rene.
Hvis kontaktoren skal rengøres, skal den adskilles, og alle delene rengøres.
Alternativt kan kontaktoren udskiftes.
0449 510 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
7 BESTILLING AF RESERVEDELE
7
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
TAF 1251 er designet og testet i overensstemmelse med de internationale og de
europæiske standarder EN 60974-1 og 60974-10. Den serviceafdeling, der har udført
service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre, at produktet fortsat er i
overensstemmelse med ovennævnte standarder.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0449 510 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
DIAGRAM
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
0449 510 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
0449 510 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
Valid for serial no. 126-xxx-xxxx
0449 510 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
0449 510 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
TILSLUTNINGSANVISNINGER
TILSLUTNINGSANVISNINGER
0449 510 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 517 880 Welding power source
TAF 1251
0459 839 063 Spare parts list
TAF 1251
Brugsanvisningerne og reservedele er tilgængelige på internettet på adressen:
www.esab.com.
0449 510 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising