ESAB | TAF 1251 | Instruction manual | ESAB TAF 1251 Kasutusjuhend

ESAB TAF 1251 Kasutusjuhend
TAF 1251
Käyttöohjeet
0449 510 101 FI 20180123
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUS ..........................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
4
2
JOHDANTO .................................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
8
4
ASENNUS ....................................................................................................
9
4.1
Sijainti......................................................................................................
9
4.2
Liitännät...................................................................................................
10
KÄYTTÖ.......................................................................................................
11
5.1
Säätimet ..................................................................................................
11
HUOLTO.......................................................................................................
12
6.1
Puhdistus ................................................................................................
12
6.1.1
Hitsausvirtalähde ..................................................................................
12
6.1.2
Kontaktori .............................................................................................
12
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
13
KAAVIO................................................................................................................
14
KYTKENTÄOHJEET ...........................................................................................
18
TILAUSNUMEROT ..............................................................................................
19
1
5
6
7
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0449 510 101
© ESAB AB 2018
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä annettuja
ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0449 510 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
• Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
• Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
• Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
• Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
• Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä
tahdistimen toimintaa.
• Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
• Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman
kaukana vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
• Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
• Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
• Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
• Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
0449 510 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 TURVALLISUUS
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
• Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
• Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
• Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
• Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
• Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0449 510 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
TAF 1251 on kauko-ohjattu kaksivaiheinen AC-hitsausvirtalähde, joka on suunniteltu
tehokkaaseen mekaaniseen jauhekaarihitsaukseen (SAW).
Hitsausvirtalähde muuntaa tyristorisäätimen avulla toissijaisen jännitteen siniaallon
neliöaalloksi, jossa on erinomaiset kaaren sytytysominaisuudet ja hitsausominaisuudet.
Hitsausvirtalähde on puhallinjäähdytetty, ja siinä on ylikuormitukselta suojaava
lämpösuojaus. Hitsausvirtalähde palautuu automaattisesti, kun lämpötila on laskenut sallitulle
tasolle.
0449 510 101
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
TAF 1251
Jännite
346/400/415/500 V, 1 ̴ 50 Hz
400/440/550 V, 1 ̴ 60 Hz
Ensiövirta
Imax 249 A
Sallittu kuormitus:
100 % kuormitusaikasuhde
1250 A / 44 V
Säätöalue
400 A / 28 V – 1250 A / 44 V
Jännite kuormittamattomana
73 V
Teho kuormittamattomana
240 W
Hyötysuhde
87%
Tehokerroin
0,77
Näennäisteho
86,2 kVA
Aktiiviteho
64,9 kW
Paino
608 kg
Mitat P × L × K
774 × 598 × 1228
Eristysluokka (muuntaja):
F
Suojausluokka
IP 23
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
0449 510 101
-8-
© ESAB AB 2018
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Tämä laitteisto täyttää standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin käyttäjän syöttöjärjestelmän
ja julkisen järjestelmän liitäntäpisteessä. Laitteen asentajan tai käyttäjän on
varmistettava, tarvittaessa neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että
laite on kytketty syöttöön, jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin
Sscmin. Katso tekniset tiedot luvusta TEKNISET TIEDOT.
4.1
Sijainti
VAROITUS!
Varmista laite - erityisesti jos alusta on
epätasainen tai kalteva.
•
•
Aseta hitsausvirtalähde tasaiselle alustalle.
Varmista, että jäähdytyksen esteenä ei ole mitään.
Nosto-ohjeet
0449 510 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 ASENNUS
4.2
Liitännät
• Hitsausvirtalähde on toimitettaessa kytketty 400 V:n
jännitteelle. Muita syöttöjännitteitä käytettäessä vaihda
syöttöjännitteen kytkennät halutulle tasolle pää- ja
ohjausmuuntajasta kappaleen KYTKENTÄOHJEET
mukaisesti.
• Varmista, että verkkovirtakaapelin ala on asianmukainen,
ja asenna kaapeliin oikeanlainen sulake paikallisten
määräysten mukaisesti (katso jäljempänä kohdassa
Verkkovirtaliitäntä oleva taulukko).
•
Kytke maakaapeli ruuviin, jossa on merkintä
.
• Kytke verkkovirtakaapeli pääriviliittimiin L1 ja L3.
• Kiristä kaapelin tuki (1).
• Kytke hitsausvirtalähteen ja ohjausyksikön välinen
ohjauskaapeli hitsausvirtalähteen sisällä olevaan
28-napaiseen pistokkeeseen (2).
• Kytke kaarijännitteen mittaukseen käytettävä 1-nastainen
mittauskaapeli (4) maadoituskaapeliin/hitsauspäähän.
•
Kytke sopiva hitsaus- ja maadoituskaapeli hitsausvirtalähteen etuosassa oleviin
liittimiin (3), joissa on merkintä
.
Verkkovirtaliitäntä
TAF 1251
50 Hz
60 Hz
Jännite (V)
346
400 / 415
500
400 / 440
550
Vaihevirta I1eff (A)
249
212
170
212
170
Johdinala (mm2)
2x(2x70+35) 2x(2x70+35) 2x95+50
2x(2x70+35) 2x95+50
Sulake, hidas (A)
250
200
200
200
200
HUOM!
Yllä mainitut johdinalat ja sulakekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Muissa
maissa ja muilla alueilla syöttökaapelien on sovelluttava käyttötarkoitukseen ja
niiden on oltava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisia.
0449 510 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
VAROITUS!
Älä koskaan käytä hitsausvirtalähdettä ilman sivulevyjä.
HUOM!
PEI-ohjausyksikön käyttöä varten virtalähteen pitää olla analogisessa tilassa.
5.1
Säätimet
Etupaneelissa on seuraavat:
1.
2.
Pääkatkaisija verkkojännitteen kytkemiseen ja hitsausvirtalähteen
puhaltimen käynnistämiseen ja sammuttamiseen.
• Asento 1: käytössä
• Asento 0: ei käytössä
• Merkkivalo (valkoinen) syttyy, kun pääkytkin kytketään.
3.
Ylikuumenemisen merkkivalo (keltainen)
• Merkkivalo syttyy, kun ylikuumenemissuoja laukeaa
hitsausvirtalähteen liian suuren lämpötilan vuoksi.
• Merkkivalo sammuu, kun hitsausvirtalähteen lämpötila laskee
sallitulle alueelle.
4.
Painike, jolla nollataan 42 V:n syöttöjännitteen automaattisulake FU2.
0449 510 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
6 HUOLTO
6
HUOLTO
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Puhdistus
6.1.1
Hitsausvirtalähde
VAROITUS!
Tukkiutuneet ilman tulo- ja lähtöaukot johtavat ylikuumenemiseen.
•
Puhdista hitsausvirtalähde tarpeen mukaan.
On suositeltavaa käyttää kuivaa paineilmaa.
6.1.2
Kontaktori
VAROITUS!
Älä koskaan käytä paineilmaa kontaktorin puhdistamiseen, jos kontaktoria ei ole
purettu kokonaan.
HUOM!
Magneettiosat on pidettävä puhtaina, jotta kontaktorin luotettava toiminta voidaan
taata.
Jos kontaktori on puhdistettava, se on purettava ja kaikki osat on puhdistettava
Vaihtoehtoisesti kontaktorin voi vaihtaa.
0449 510 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
7 VARAOSIEN TILAAMINEN
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
TAF 1251 on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien
EN 60974-1 ja EN 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön suorittanut yksikkö on
velvollinen varmistamaan, että tuote täyttää edelleen kyseisen standardin
vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Yhteystiedot löytyvät
tämän asiakirjan takakannesta. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi,
valmistenumero, nimike ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean
toimituksen.
0449 510 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
KAAVIO
KAAVIO
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
0449 510 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
KAAVIO
0449 510 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
KAAVIO
Valid for serial no. 126-xxx-xxxx
0449 510 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
KAAVIO
0449 510 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
KYTKENTÄOHJEET
KYTKENTÄOHJEET
0449 510 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 517 880 Welding power source
TAF 1251
0459 839 063 Spare parts list
TAF 1251
Käyttöohjeet ja varaosaluettelot ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0449 510 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising