ESAB | TAF 1251 | Instruction manual | ESAB TAF 1251 Uputstvo za upotrebu

ESAB TAF 1251 Uputstvo za upotrebu
TAF 1251
Priručnik s uputama
0449 510 101 HR 20180123
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
SADRŽAJ
SIGURNOST ................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA.............................................................................
4
1.2
Mjere opreza ...........................................................................................
4
2
UVOD ...........................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .....................................................................................
8
4
INSTALACIJA ..............................................................................................
9
4.1
Položaj .....................................................................................................
9
4.2
Priključci .................................................................................................
10
RAD..............................................................................................................
11
5.1
Kontrole...................................................................................................
11
ODRŽAVANJE .............................................................................................
12
6.1
Čišćenje...................................................................................................
12
6.1.1
Izvor napajanja za zavarivanje .............................................................
12
6.1.2
Kontaktor ..............................................................................................
12
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA ...................................................
13
SHEMA ................................................................................................................
14
UPUTE ZA PRIKLJUČIVANJE............................................................................
18
NARUDŽBENI BROJEVI .....................................................................................
19
1
5
6
7
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0449 510 101
© ESAB AB 2018
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0449 510 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće
i zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
• Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
• Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
• Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
• Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
• Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
• Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
• Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
• Glavu držite izvan isparenja.
• Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
• Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
• Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0449 510 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
• Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
• Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
• Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
• Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
• Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njenom primjenom u
skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička
roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u
reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0449 510 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 UVOD
2
UVOD
TAF 1251 izvor je napajanja dvofaznom izmjeničnom strujom za zavarivanje s daljinskim
napajanjem dizajniran za visokoučinkovito mehanizirano zavarivanje pod troskom (SAW).
Izvor napajanja za zavarivanje pretvara, putem tiristorskog ispravljača, sinusni val
sekundarnog napona u kvadratni val s izvrsnim paljenjem luka i karakteristikama zavarivanja.
Izvor napajanja za zavarivanje hladi se ventilatorom, a od preopterećenja je zaštićen
termalnim osiguračem. Ponovno postavljanje obavlja se automatski čim se temperatura
spusti na dopuštenu razinu.
0449 510 101
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
TAF 1251
Napon
346/400/415/500 V, 1 ̴ 50 Hz
400/440/550 V, 1 ̴ 60 Hz
Primarna električna energija
Imax 249 A
Dozvoljeno opterećenje pri:
100 % radnog ciklusa
1250 A / 44 V
Raspon postavki
400 A / 28 V – 1250 A / 44 V
Napon bez opterećenja
73 V
Snaga bez opterećenja
240 W
Učinkovitost
87%
Čimbenik snage
0,77
Prividna snaga
86,2 kVA
Aktivna snaga
64,9 kW
Težina
608 kg
Dimenzije D × Š × V
774 × 598 × 1228
Izolacijski razred (transformator):
F
Klasa kućišta
IP 23
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
0449 510 101
-8-
© ESAB AB 2018
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema je u skladu sa standardom IEC 61000-3-12 ako je struja kratkog spoja
veća ili jednaka Sscmin u točki povezivanja između napajanja i sustava javne
mreže. Osoba koja montira ili koristi opremu odgovorna je osigurati, po potrebi u
dogovoru s operaterom distribucijske mreže, da je oprema spojena samo na
napajanje na kojem je struja kratkog spoja veća ili jednaka Sscmin. Tehničke
podatke potražite u poglavlju TEHNIČKI PODACI.
4.1
Položaj
UPOZORENJE!
Učvrstite opremu - posebno ako
podloga nije ravna ili je nakrivljena.
•
•
Izvor napajanja za zavarivanje smjestite na ravnu podlogu.
Ništa ne smije sprječavati hlađenje.
Upute za podizanje
0449 510 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALACIJA
4.2
Priključci
• Izvor napajanja isporučuje se priključen za napajanje
naponom od 400 V. Na glavnom i kontrolnom
transformatoru možete prebaciti na drugi željeni napon
napajanja sukladno uputama koje su navedene u
poglavlju "UPUTE ZA SPAJANJA".
• Provjerite je li kabel napajanja odgovarajućeg promjera i
priključite ga na odgovarajući osigurač u skladu s
važećim lokalnim propisima (pogledajte tablicu
„Priključivanje kabela napajanja“ koja se nalazi niže u
ovom poglavlju).
•
Priključite kabel uzemljenja na vijak s oznakom
.
• Priključite kabele napajanja na glavne priključne
terminale L1 i L3.
• Pritegnite potporanj kabela (1).
• Upravljački kabel između izvora napajanja za zavarivanje
i upravljačke jedinice priključite na 28-polni kontakti (2)
unutar izvora napajanja za zavarivanje.
• Priključite 1-pinski mjerni kabel (4) namijenjen za
mjerenje napona luka, na povratni kabel / glavu za
zavarivanje.
•
Priključite odgovarajući kabel za zavarivanje i povratni kabel na kontakte (3)
označene
na prednjoj strani izvora napajanja.
Spajanje na naponsku mrežu
TAF 1251
50 Hz
60 Hz
Napon (V)
346
400 / 415
500
400 / 440
550
Fazna struja I1eff (A)
249
212
170
212
170
Promjer kabela (u
mm2)
2x (2x70+35) 2x (2x70+35) 2x95+50
Osigurač, usporeni (A) 250
200
200
2x (2x70+35) 2x95+50
200
200
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Za ostale regije kabeli napajanja moraju odgovarati namjeni
u skladu s državnim propisima.
0449 510 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST" ovog priručnika. Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
UPOZORENJE!
Nikada nemojte upotrebljavati izvor napajanja za zavarivanje bez bočnih ploča.
NAPOMENA!
Kako bi se mogla upotrebljavati kontrolna jedinica PEI, izvor napajanja za
zavarivanje mora biti postavljen na analogni način rada.
5.1
Kontrole
Elementi prednje ploče:
1.
2.
Glavni prekidač strujnog kruga za uključivanje i isključivanje napona i
ventilatora u izvoru napajanja za zavarivanje.
• Položaj "1": uključeno
• Položaj "0": isključeno
• Indikatorsko svjetlo (bijelo) svijetli kad je glavni prekidač u
uključenom položaju.
3.
Indikatorsko svjetlo za pregrijavanje (žuto)
• Indikatorsko svjetlo uključuje se kad se aktivira termalni prekidač
zbor previsoke temperature u izvoru napajanja za zavarivanje.
• Indikatorsko svjetlo prestaje svijetliti kad se temperatura u izvornu
napajanja za zavarivanje spusti na dopuštenu razinu.
4.
Gumb za resetiranje automatskog osigurača FU2 za napon od 42 V.
0449 510 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
Čišćenje
6.1.1
Izvor napajanja za zavarivanje
UPOZORENJE!
Zatvoreni ulazni ili izlazni otvori za zrak dovode do pregrijavanja.
•
Izvor napajanja za zavarivanje čistite prema potrebi.
Za tu se namjenu preporučuje suhi komprimirani zrak.
6.1.2
Kontaktor
UPOZORENJE!
Nikada nemojte čistiti kontaktor komprimiranim zrakom ako ga prije niste
potpuno rastavili.
NAPOMENA!
Magnetni dijelovi moraju biti čisti kako bi se osigurao pouzdan rad kontaktora.
Ako se kontaktor treba očistiti, mora se rastaviti i zatim se moraju očistiti svi
dijelovi.
Kontaktor se može i zamijeniti.
0449 510 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
7 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
7
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
TAF 1251 projektiran je i ispitan u skladu s međunarodnim i europskim standardima
EN 60974-1 i EN 60974-10. Servisna jedinica koja je obavila servisiranje ili popravak
obavezna je osigurati daljnju usklađenost proizvoda s navedenim standardima.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0449 510 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
SHEMA
SHEMA
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
0449 510 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
SHEMA
0449 510 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
SHEMA
Valid for serial no. 126-xxx-xxxx
0449 510 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
SHEMA
0449 510 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
UPUTE ZA PRIKLJUČIVANJE
UPUTE ZA PRIKLJUČIVANJE
0449 510 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 517 880 Welding power source
TAF 1251
0459 839 063 Spare parts list
TAF 1251
Priručnici s uputama i popis rezervnih dijelova dostupni su na internetskoj adresi:
www.esab.com
0449 510 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising