ESAB | TAF 1251 | Instruction manual | ESAB TAF 1251 Brugermanual

ESAB TAF 1251 Brugermanual
TAF 1251
Bruksanvisning
0449 510 101 NO 20180123
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
INNHOLD
SIKKERHET.................................................................................................
4
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
4
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
4
2
INNLEDNING ...............................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
9
4.1
Plassering ...............................................................................................
9
4.2
Tilkoblinger .............................................................................................
10
BRUK ...........................................................................................................
11
5.1
Kontroller ................................................................................................
11
VEDLIKEHOLD............................................................................................
12
6.1
Rengjøring...............................................................................................
12
6.1.1
Strømkilde til sveising...........................................................................
12
6.1.2
Kontaktor ..............................................................................................
12
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
13
SKJEMA ..............................................................................................................
14
INSTRUKSJONER FOR TILKOBLING ...............................................................
18
ORDRENUMRE ...................................................................................................
19
1
5
6
7
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0449 510 101
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0449 510 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
• Monter og jord enheten i samsvar med bruksanvisningen.
• Ikke ta i strømførende deler eller elektroder med bare hender eller vått
verneutstyr.
• Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
• Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
• Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
• Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
• Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som
sveises, som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
• Vend ansiktet bort fra sveiserøyken.
• Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å lede røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området.
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
• Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær.
• Beskytt omgivelsene rundt med egnede beskyttelsesskjermer eller
forheng.
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
0449 510 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHET
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
• Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
• Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
• Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
BRANNFARE
• Gnister (sprut) kan forårsake brann. Sørg for at det ikke er noen
brennbare materialer i nærheten.
• Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
ADVARSEL!
Ikke bruk strømkilden til å tine frosne rør.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0449 510 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
TAF 1251 er en fjernstyrt tofaset AC-sveisestrømkilde som er konstruert for mekanisk
pulverbuesveising (SAW) med høy kapasitet.
Sveisestrømkilden omformer, via en tyristor-bro-likeretter, den sekundære spenningens
sinuskurve til en firkantkurve med utmerket lysbuetennings- og sveiseegenskaper.
Sveisekraftkilden er viftekjølt og har termisk overlastvern. Tilbakestilling finner sted
automatisk så snart temperaturen er redusert til et tillatt nivå.
0449 510 101
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
TAF 1251
Spenning
346/400/415/500 V, 1 ̴ 50 Hz
400/440/550 V, 1 ̴ 60 Hz
Primærstrøm
Imaks. 249 A
Tillatt belastning ved:
100 % intermittensfaktor
1250 A / 44 V
Innstillingsområde
400 A / 28 V – 1250 A / 44 V
Spenning uten last
73 V
Belastningsfri strøm
240 W
Virkningsgrad
87%
Effektfaktor
0,77
Tilsynelatende effekt
86,2 kVA
Aktiv effekt
64,9 kW
Vekt
608 kg
Mål L × B × H
774 × 598 × 1228
Isolasjonsklasse (transformator):
F
Kapslingsgrad
IP 23
Kapslingsgrad
IP-koden angir kapslingsgraden, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
0449 510 101
-8-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
OBS!
Krav til strømtilførsel
Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-12, forutsatt at
kortslutningsstrømmen er større eller lik Sscmin i grensesnittet mellom
brukerforsyningen og det offentlige strømnettet. Det er installatørens eller
utstyrets brukers ansvar å kontakte strømleverandøren for om nødvendig å
forsikre seg om at utstyret er koblet til en strømforsyning med en
kortslutningsstrøm som er større eller lik Sscmin. Se de tekniske dataene i
avsnittet TEKNISKE DATA.
4.1
Plassering
ADVARSEL!
Sikre utstyret - særlig hvis bakken er
ujevn eller skråner.
•
•
Plasser sveisestrømkilden på et jevnt underlag.
Sørg for at ingenting hindrer kjølingen.
Instruksjoner for løfting
0449 510 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLASJON
4.2
Tilkoblinger
• Ved levering er sveisestrømkildene stilt inn for 400 V.
Ønsker du andre forsyningsspenninger, må du veksle til
ønsker spenning på hovedtransformatoren og
styretransformatoren iht. kapittelet INSTRUKSJONER
FOR TILKOBLING.
• Påse at nettkabelen har riktig tverrsnitt og sikring i
henhold til gjeldende lokale regelverk (se tabellen
Nettilkobling nedenfor i denne delen).
•
•
•
•
•
Koble jordingskabelen til skruen som er merket
.
Koble strømkabelen til hovedtilkoblingsklemmene L1 og
L3.
Stram kabelfestet (1).
Koble kontrollkabelen mellom sveisestrømkilden og
styreenheten til den 28-pinners kontakten (2) inni
sveisestrømkilden.
Koble den 1-pinnes målekabelen (4) for måling av
buespenning til returkabelen/sveisehodet.
•
Koble en egnet sveise- og returkabel til kontaktene (3) merket med
av strømkilden.
på forsiden
Nettilkobling
TAF 1251
50 Hz
60 Hz
Spenning (V)
346
400 / 415
500
400 / 440
550
Fasestrøm I1eff (A)
249
212
170
212
170
Kabeltverrsnitt (mm2) 2x(2x70+35) 2x(2x70+35) 2x95+50
2x(2x70+35) 2x95+50
Sikring, treg (A)
200
250
200
200
200
OBS!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor overholder svenske
bestemmelser. For andre regioner må tilførselskabler være egnet for
bruksområdet og samsvare med lokale og nasjonale forskrifter.
0449 510 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
ADVARSEL!
Bruk aldri sveisestrømkilden uten sideplater.
OBS!
For å kunne bruke styreenhet PEI må strømkilden være innstilt på analog
funksjon.
5.1
Kontroller
Frontpanelet inneholder følgende:
1.
2.
Hovedbryter for å slå nettspenningen og viften på og av i
sveisestrømkilden.
• Stilling «1» På
• Stilling «0» Av
• Indikatorlampen (hvit) tennes når hovedbryteren slås på.
3.
Indikatorlampe for overoppheting (gul)
• Indikatorlampen tennes når det termiske vernet utløses på grunn
av for høy temperatur i sveisestrømkilden.
• Indikatorlampen slukkes når temperaturen i sveisestrømkilden har
blitt redusert til et tillatt nivå.
4.
Trykknappen tilbakestiller automatsikringen FU2 for 42 V matespenning.
0449 510 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på produktet i garantitiden.
6.1
Rengjøring
6.1.1
Strømkilde til sveising
ADVARSEL!
Blokkerte luftinntak eller -utløp fører til overoppheting.
•
Rengjør sveisestrømkilden etter behov.
Tørr trykkluft anbefales til dette.
6.1.2
Kontaktor
ADVARSEL!
Bruk aldri trykkluft til å rengjøre kontaktoren uten å ta den helt fra hverandre.
OBS!
De magnetiske delene må holdes rene for å sikre pålitelig drift av kontaktoren.
Hvis kontaktoren må rengjøres, må den tas fra hverandre, og alle delene må
rengjøres.
Alternativt kan kontaktoren byttes ut.
0449 510 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
7 BESTILLING AV RESERVEDELER
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
TAF 1251 er utformet og testet i henhold til de internasjonale og europeiske
standardene EN 60974-1 og EN 60974-10. Serviceavdelingen som har utført service
eller reparasjon, er forpliktet å sørge for at produktet fortsatt er i samsvar med angitt
standard.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se baksiden
av dette dokumentet. Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og
reservedelsnummer i samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer
riktig levering.
0449 510 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
SKJEMA
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
0449 510 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
0449 510 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
Valid for serial no. 126-xxx-xxxx
0449 510 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
SKJEMA
0449 510 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
INSTRUKSJONER FOR TILKOBLING
INSTRUKSJONER FOR TILKOBLING
0449 510 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 517 880 Welding power source
TAF 1251
0459 839 063 Spare parts list
TAF 1251
Bruksanvisninger og reservedelslisten er tilgjengelig på Internett på: www.esab.com
0449 510 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising