ESAB | TAF 1251 | Instruction manual | ESAB TAF 1251 Användarmanual

ESAB TAF 1251 Användarmanual
TAF 1251
Bruksanvisning
0449 510 101 SE 20180123
Valid for: serial no. 126-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SÄKERHET..................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.......................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ..................................................................................
4
2
INLEDNING..................................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
9
4.1
Placering .................................................................................................
9
4.2
Anslutningar ...........................................................................................
10
DRIFT OCH HANDHAVANDE .....................................................................
11
5.1
Styrning ...................................................................................................
11
UNDERHÅLL ...............................................................................................
12
6.1
Rengöring................................................................................................
12
6.1.1
Svetsströmkälla ....................................................................................
12
6.1.2
Kontaktor ..............................................................................................
12
RESERVDELSBESTÄLLNING....................................................................
13
SCHEMA ..............................................................................................................
14
ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER ......................................................................
18
BESTÄLLNINGSNUMMER .................................................................................
19
1
5
6
7
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0449 510 101
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av
eventuella andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0449 510 101
-4-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
• Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
• Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
• Isolera dig från arbetet och marken.
• Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
• Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
• Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
• Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp.
Håll svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som
möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
• Undvik att ha huvudet i svetsröken.
• Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
• Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
• Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0449 510 101
-5-
© ESAB AB 2018
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
• Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
• Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
• Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
• Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
• Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0449 510 101
-6-
© ESAB AB 2018
2 INLEDNING
2
INLEDNING
TAF 1251 är en fjärrstyrd 2-fas svetsströmkälla som skapats för högeffektiv mekaniserad
pulverbågsvetsning (SAW).
Svetsströmkällan omvandlar (via en likriktarbrygga med tyristor) den sekundära spänningens
sinusvåg till en fyrkantsvåg med utmärkta ljusbågs- och svetsningsegenskaper.
Svetsströmkällan är fläktkyld och överbelastningsskyddad av en termovakt. Återställning sker
automatiskt så snart temperaturen har sänkts till en tillåten nivå.
0449 510 101
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
TAF 1251
Spänning
346/400/415/500 V, 1~50 Hz
400/440/550 V, 1~60 Hz
Primärström
Imax 249 A
Tillåten belastning vid:
intermittensfaktor 100 %
1250 A / 44 V
Inställningsområde
400 A/28 V – 1250 A/44 V
Tomgångsspänning
73 V
Tomgångseffekt
240 W
Effektivitet
87%
Effektfaktor
0,77
Skenbar effektförbrukning
86,2 kVA
Aktiv effekt
64,9 kW
Vikt
608 kg
Mått L × B × H
774 × 598 × 1228
Isolationsklass (transformator):
F
Inkapslingsklass
IP 23
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
0449 510 101
-8-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i
kapitlet TEKNISKA DATA.
4.1
Placering
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
•
•
Placera svetsströmkällan på ett plant underlag.
Se till att det inte finns något som hindrar kylningen.
Lyftanvisning
0449 510 101
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.2
Anslutningar
• Vid leverans är svetsströmkällan kopplad för 400 V. För
annan matningsspänning ändrar du till önskad spänning
på huvudtransformatorn och kontrolltransformatorn enligt
kapitlet ”ANSLUTNINGSINSTRUKTION”.
• Se till att nätkabeln har rätt genomskärningsarea och
använd en lämplig säkring enligt gällande lokala
anvisningar (se tabellen ”Nätanslutning” nedan i detta
avsnitt).
•
•
•
•
•
Anslut jordkabeln till skruven märkt
.
Anslut nätkabeln till huvudkopplingsplintarna L1 och L3.
Dra åt kabelfästet (1).
Anslut kontrollkabeln mellan svetsströmkällan och
styrenheten till den 28-poliga kontakten (2) inuti
svetsströmkällan.
Anslut 1-stifts mätkabeln (4) för att mäta bågspänningen
till återledarkabel/svetshuvudet.
•
Anslut en lämplig svets- och återledarkabel till kontakterna (3) märkta med
strömkällans framsida.
på
Nätanslutning
TAF 1251
50 Hz
60 Hz
Spänning (V)
346
400/415
500
400/440
550
Fasström I1eff (A)
249
212
170
212
170
Kabelarea (mm2)
2x(2x70+35) 2x(2x70+35) 2x95+50
2x(2x70+35) 2x95+50
Säkring, trög (A)
250
200
200
200
200
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. För andra regioner måste matningskablarna vara lämpliga för
tillämpningen och uppfylla lokala och nationella bestämmelser.
0449 510 101
- 10 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
VARNING!
Använd aldrig svetsströmkällan utan sidoplattor.
OBSERVERA!
För att kunna använda styrenhet PEI måste strömkällan vara inställd i analog
mode.
5.1
Styrning
Frontpanelen innehåller:
1.
Huvudsaklig strömbrytare för till- och frånslagning av nätspänningen och
fläkten i svetsströmkällan.
• Läge ”1” På
• Läge ”0” Av
2.
• Indikeringslampan (vit) tänds när huvudströmbrytaren är påslagen.
3.
Indikeringslampa för överhettning (gul)
• Indikeringslampan tänds när termovakten är aktiverad p.g.a. för
hög temperatur i svetsströmkällan.
• Indikeringslampan slocknar när temperaturen i svetsströmkällan
har minskat till en tillåten nivå.
4.
Knapp som återställer automatisk säkring FU2 för 42 V
matningsspänning.
0449 510 101
- 11 -
© ESAB AB 2018
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Rengöring
6.1.1
Svetsströmkälla
VARNING!
Blockerade luftinlopp och luftutlopp leder till överhettning.
•
Rengör svetsströmkällan vid behov.
Torr tryckluft rekommenderas för ändamålet.
6.1.2
Kontaktor
VARNING!
Använd aldrig tryckluft för att rengöra kontaktorn utan att först ta isär den helt
och hållet.
OBSERVERA!
För att säkerställa tillförlitlig drift av kontaktorn måste de magnetiska delarna
hållas rena.
Om kontaktor måste rengöras, måste den tas isär och alla delar rengöras.
Alternativt kan kontaktorn bytas ut.
0449 510 101
- 12 -
© ESAB AB 2018
7 RESERVDELSBESTÄLLNING
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
TAF 1251 är konstruerad och testad i enlighet med de internationella och europeiska
standarderna EN 60974-1 och EN 60974-10. Det åvilar den eller dem som utfört
service på eller reparation av apparaten att se till att apparaten fortfarande uppfyller
kraven i ovan nämnda standard.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0449 510 101
- 13 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
SCHEMA
Valid for serial no. 935-xxx-xxxx
0449 510 101
- 14 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
0449 510 101
- 15 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
Valid for serial no. 126-xxx-xxxx
0449 510 101
- 16 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
0449 510 101
- 17 -
© ESAB AB 2018
ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER
ANSLUTNINGSINSTRUKTIONER
0449 510 101
- 18 -
© ESAB AB 2018
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering no.
Denomination
Notes
0460 517 880 Welding power source
TAF 1251
0459 839 063 Spare parts list
TAF 1251
Bruksanvisningar och en reservdelslista finns online på: www.esab.com
0449 510 101
- 19 -
© ESAB AB 2018
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising