ESAB | Tig 4300iw AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 4300iw AC/DC Brugermanual

ESAB Tig 4300iw AC/DC Brugermanual
Origo™
Tig 4300iw AC/DC
Brugsanvisning
0460 157 301 DK 20181217
Valid for: 950-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
4
INDLEDNING ...............................................................................................
7
2.1
Udstyr ......................................................................................................
7
2.2
Betjeningspanel......................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Løftevejledning .......................................................................................
10
4.2
placering af strømkilden ........................................................................
10
4.3
Strømforsyning.......................................................................................
11
DRIFT ...........................................................................................................
12
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer...................................................
12
5.2
Symbolforklaring ....................................................................................
13
5.3
Netspændingsindkobling ......................................................................
13
5.4
Ventilatorstyring .....................................................................................
13
5.5
Overophedningsbeskyttelse .................................................................
13
5.6
Køleenhed ...............................................................................................
13
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
15
6.1
Rengøring af filter...................................................................................
15
6.2
Efterfyldning af kølemiddel ...................................................................
15
FEJLAFHJÆLPNING ..................................................................................
16
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
DIAGRAM ............................................................................................................
BESTILLINGSNUMRE ........................................................................................
RESERVEDELSLISTE.........................................................................................
TILBEHØR ...........................................................................................................
17
18
22
23
24
2
5
6
7
8
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0460 157 301
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og
følge alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0460 157 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag forholdsregler,
når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med
brugsanvisningen.
Rør ikke strømførende dele eller elektroder med bare hænder eller med
vådt beskyttelsesudstyr.
Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
•
•
•
Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
Anvend ventilation eller udsugning ved lysbuen, eller begge dele, for at
fjerne dampe og gasser fra din indåndingszone og det generelle område.
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning.
Beskyt omkringstående med egnede beskyttelsesskærme eller gardiner.
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
0460 157 301
-5-
© ESAB AB 2018
1 SIKKERHED
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
•
•
•
Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
•
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Sørg for at fjerne brændbare
genstande i nærheden af svejsestedet.
Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i
boligområder, hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med
at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og
udstrålet støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr samt implementering af
dette i henhold til national lovgivning skal udtjent
elektrisk og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den
nærmeste ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0460 157 301
-6-
© ESAB AB 2018
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Tig 4300iw AC/DC er en svejsestrømkilde, der er beregnet til TIG-svejsning og til svejsning
med beklædte elektroder (MMA-svejsning). Svejsestrømkilden kan anvendes med
vekselstrøm (AC) eller jævnstrøm (DC).
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med et strømkabel inkl. stik på 5 m (16,4 ft), 5 m (16,4 ft) returkabel
samt brugsanvisninger til strømkilde og betjeningspanel.
Brugsvejledninger på andre sprog kan downloades fra internettet: www.esab.com.
2.2
Betjeningspanel
TA24 AC/DC
Betjeningspanelet er udførligt beskrevet i særskilte brugsanvisninger.
0460 157 301
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Tig 4300iw AC/DC
Netspænding
400 V ±10 %, 3~ 50 Hz
Netforsyning
Ssc min 2,6 MVA
Zmax 0,24 Ohm
Primærstrøm
Imaks. TIG
25 A
Imaks. MMA
32 A
Strøm uden belastning i energisparefunktion 6,5 75 W
min. efter svejsning
Indstillingsområde
TIG AC*/DC
4-430 A
MMA
16-430 A
Tilladt belastning ved TIG
40 % intermittensfaktor
430 A/27,2 V
60 % intermittensfaktor
400 A/26,0 V
100 % intermittensfaktor
315 A/22,6 V
Tilladt belastning ved MMA
40 % intermittensfaktor
430 A/37,2 V
60 % intermittensfaktor
400 A/36,0 V
100 % intermittensfaktor
315 A/32,6 V
Effektfaktor ved maks. strøm
TIG
0,89
MMA
0,89
Virkningsgrad ved maks. strøm
TIG
76 %
MMA
80 %
Tændspænding U0 maks.
uden VRD-funktion 1)
83 V
U0L "Live TIG", VRD-funktion deaktiveret 2)
60 V
MMA, VRD-funktion deaktiveret 2)
60 V
VRD-funktion aktiveret 2)
<35 V
Driftstemperaturområde
-10 til +40 °C (+14 til +104 °F)
Transporttemperatur
-20 til +55 °C (-4 til +131 °F)
Mål l × b × h
625 × 394 × 776 mm (24,6 × 15,5 × 30,5
tommer)
Kontinuerligt lydtryk uden belastning
<70 db (A)
Vægt
95 kg (209,4 lb)
Isolationsklasse
H
0460 157 301
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEKNISKE DATA
Tig 4300iw AC/DC
Kapslingsklasse
IP23
Anvendelsesklasse
*) Min.-strømmen ved AC-svejsning afhænger af aluminiumpladernes legering og
overfladerenhed.
1)
Gælder for strømkilder uden VRD-specifikation på mærkepladen.
2)
Gælder for strømkilder med VRD-specifikation på mærkepladen. VRD-funktionen er
forklaret i brugsanvisningen til betjeningspanelet, hvis panelet har denne funktion.
Køleenhed
Køleeffekt
2,0 kW ved 40 °C (104 °F) temperaturforskel
og flow 1,0 l/min (0,26 gpm)
Kølemiddel
ESAB's færdigblandede kølemiddel
Væskemængde
5.5 l (1,45 gal)
Maks. vandflow
2,0 l/min (0,53 gpm)
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C / 104 °F eller lavere.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
Netforsyning, Ssc min
Minimumkortslutningseffekt på netværket i henhold til IEC 61000-3-12.
Netforsyning, Zmax
Maksimal tilladt linjeimpedans for netværket i overensstemmelse med IEC 61000-3-11.
0460 157 301
-9-
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis kortslutningseffekten
er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem brugerens strømforsyning
og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af udstyret er ansvarlig for via
rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre, at udstyret kun kobles til en
strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er større end eller lig med Sscmin. Der
henvises til de tekniske data i afsnittet TEKNISKE DATA.
4.1
Løftevejledning
Med strømkilde
4.2
Med vogn og strømkilde
placering af strømkilden
Placer svejsestrømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
0460 157 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATION
4.3
Strømforsyning
Kontroller, at enheden er tilsluttet den korrekte netforsyningsspænding,
og at den er beskyttet af de korrekte sikringsstørrelser.
Der skal etableres en beskyttende jordforbindelse i henhold til de
gældende bestemmelser.
Mærkeplade med data vedr. forsyningsforbindelse.
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
Tig 4300iw AC/DC
TIG
MMA
400 V 3~ 50 Hz
400 V 3~ 50 Hz
4G4
4G4
16,9 A
21,9 A
Beskyttet mod strømstød
20 A
20 A
Overstrømsafbryder med
kortslutningsudløser type C
20 A
25 A
Netspænding
Strømforsyningskablets tværsnit,
mm2
Fasestrøm, I1eff
Sikring
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder de
svenske bestemmelser. I andre lande skal forsyningskablerne være tilpasset
anvendelsen og leve op til de lokale og nationale bestemmelser.
0460 157 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer
1
Tilslutning af kølevand fra svejsebrænder 9
- RØD
Strømafbryder for netspænding
0/1/START
2
Tilslutning med ELP* for kølevand til
svejsebrænder – BLÅ
10 Hvid kontrollampe – netspænding er
TILSLUTTET
3
Kølevandspåfylder
11 Orange indikatorlampe – overophedning
4
Tilslutning af returkabel (+)
12 Betjeningspanel (se den relevante
brugsanvisning)
5
Tilslutning af fjernbetjening
13 Tilslutning til kølevand Anvendes ikke på
denne model.
6
Tilslutning af svejsekabel (-)
14 Tilslutning til kølevand Anvendes ikke på
denne model.
7
Tilslutning for startsignal fra brænder
15 Tilslutning af gasslange
8
Tilslutning af gas til TIG-brænder
16 42 V-sikring (kun fra serienummer
950-xxx-xxx)
*ELP = ESAB Logic Pump, se afsnittet "Køleaggregat".
0460 157 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
5.2
Symbolforklaring
MMA
5.3
TIG
Returklemme
Netspændingsindkobling
Netspændingen indkobles ved at sætte kontakten (9) i positionen "START". Når den
fjederbelastede strømafbryder slippes, vender den selv tilbage til position ”1”.
Hvis netforsyningsspændingen forsvinder og kommer tilbage igen, mens svejsningen er i
gang, så vil strømkilden forblive slukket, indtil kontakten igen drejes til positionen "START".
Netspændingen udkobles ved at sætte hovedkontakten i positionen "0".
Uanset om strømforsyningen afbrydes på unormal vis, eller hvis der slukkes for maskinen på
normal vis, lagres svejsedataene, så de er til rådighed, næste gang der tændes for enheden.
5.4
Ventilatorstyring
Strømkildens blæsere kører fortsat i 6,5 minutter efter svejsning er stoppet, og enheden
skifter til energibesparende tilstand. De starter igen, når svejsningen genoptages.
Ved svejsestrømme op til 144 A arbejder køleblæserne med nedsat omdrejningstal, og ved
mere end 144 A arbejder de på fuldt omdrejningstal.
5.5
Overophedningsbeskyttelse
Strømkilden har to termoafbrydere, som udløses, hvis den interne temperatur bliver for høj,
hvorved svejsestrømmen afbrydes, der tændes en orange indikatorlampe på forsiden af
strømkilden, og der vises en fejlkode på betjeningspanelet. De nulstilles automatisk, når
temperaturen er faldet.
5.6
Køleenhed
Vandstop
Køleaggregatet er forsynet med et registreringssystem ELP (ESAB Logic Pump), som
registrerer, om vandslangerne er tilsluttet.
0460 157 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 DRIFT
Ved tilslutning af vandkølet TIG-brænder skal strømkildens strømafbryder stå i positionen "0"
(afbrudt).
Hvis en vandkølet TIG-brænder er tilsluttet, starter vandpumpen automatisk, når
On/Off-kontakten drejes til "START", og/eller når svejsning starter. Ved afslutning af
svejsningen standser vandpumpen efter 6,5 minutter og går over til energisparefunktion.
Funktion under svejsning
For at påbegynde svejsningen skal svejseren trykke på brænderkontakten. Strømkilden
strømforsyner svejsebrænderen og starter trådfremføringen og pumpen til kølevand.
Når svejsningen skal afbrydes, slipper svejseren brænderkontakten, og svejsningen ophører.
Svejsestrømmen afbrydes, men pumpen til kølevand fortsætter med at køre i 6½ minut,
hvorefter energisparefunktionen i enheden aktiveres.
Flowbeskyttelse
Flowbeskyttelsen afbryder og deaktiverer svejsestrømmen, hvis kølemidlet mistes, og der
vises en fejlmeddelelse på betjeningspanelet. Flowbeskyttelsen er ekstraudstyr, se afsnittet
"EKSTRAUDSTYR".
0460 157 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriserede medarbejdere)
må fjerne sikkerhedspladerne for at foretage tilslutning eller udføre service, vedligeholdelse
eller reparationer på svejseudstyret.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at afhjælpe
fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
•
•
•
•
•
•
Rengøring af filter
Afmonter frontgitteret med filteret (1).
Drej frontgitteret ud (2).
Afmonter filteret (3).
Blæs filteret rent med trykluft (reduceret tryk).
Udskift filteret med det fineste mønster på den side,
der vender mod gitteret (2).
Monter frontgitteret med filteret igen.
6.2
Efterfyldning af kølemiddel
Påfyld kølemiddel, indtil væskestanden når
påfyldningshullet.
Som kølemiddel anbefales ESAB's færdigblandede
kølemiddel, se afsnittet "TILBEHØR".
BEMÆRK!
Kølemiddel skal efterfyldes, hvis der tilsluttes
en svejsebrænder eller tilslutningskabler, der er
5 m (16,4 ft) lange eller længere.
FORSIGTIG!
Kølemidlet skal håndteres som kemisk affald.
0460 157 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
7 FEJLAFHJÆLPNING
7
FEJLAFHJÆLPNING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes autoriseret servicepersonale.
Fejltype
Ingen lysbue
Afhjælpning
•
•
•
•
•
•
Svejsestrømmen afbrydes
under svejsning.
•
•
•
Kontroller, at der er tændt for netstrømsafbryderen.
Kontroller, at svejsestrømforsyningen og returkablerne
er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Kontroller startmetoden (HF/Liftarc™).
Kontroller kølemiddelflowet (hvis flowbeskyttelsen er
monteret).
Kontroller kølevæskestanden.
Kontroller, om termoafbryderne er udløst (angives af
den orange lampe på frontpanelet), og om der vises en
fejlkode på panelet.
Kontrollér kølevandsflowet.
Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderne udløses
ofte.
•
•
Kontroller, om luftfiltrene er blokeret.
Sørg for, at strømkildens mærkedata ikke overskrides
(dvs. at enheden ikke overbelastes).
Dårlige svejseresultater
•
Kontroller, at svejsestrømforsyningen og returkablerne
er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er indstillet.
Kontrollér, at den korrekte type elektrode / tråd
anvendes.
Kontrollér, at der bruges den rigtige svejsegas.
Kontroller gasflowet.
Kontroller netsikringerne.
•
•
•
•
•
0460 157 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Tig 4300iw AC/DC er designet og testet i overensstemmelse med de internationale og
europæiske standarder EN 60974-1, /-2, /-3 og EN 60974-10. Den serviceafdeling, der har
udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre, at produktet fortsat er i
overensstemmelse med ovennævnte standarder.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se esab.com. Ved
bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0460 157 301
- 17 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
DIAGRAM
0460 157 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
0460 157 301
- 19 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
0460 157 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
DIAGRAM
Køleaggregat
0460 157 301
- 21 -
© ESAB AB 2018
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering no.
Denomination
Type
0460 100 880
Welding power source
Origo™ Tig 4300iw, AC/DC, TA24
AC/DC
0459 839 008
Spare parts list
Tig 4300iw AC/DC
0459 839 003
Spare parts list
Control Panel, Origo™ TA24 AC/DC
0459 944 xxx
Instruction manual
Control Panel, Origo™ TA24 AC/DC
Brugsanvisningerne og reservedele er tilgængelige på internettet på adressen:
www.esab.com.
0460 157 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grille
0460 157 301
Denomination
- 23 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TILBEHØR
0458 530 881
Trolley
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0460 315 880
T1 Foot CAN - Foot control unit
Including 5 m (16.4 ft) cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5 m (16.4 ft)
0459 554 881
10 m (32.8 ft)
0459 554 882
15 m (49.2 ft)
0459 554 883
25 m (82.0 ft)
0459 554 884
0.25 m (0.82 ft)
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2 (16.4 ft)
0460 157 301
- 24 -
© ESAB AB 2018
TILBEHØR
TIG torches
0700 300 565
TXH 401W
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 567
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 636
TXH 401Wr
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 638
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 566
TXH 401W HD
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 568
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 637
TXH 401Wr HD
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 639
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0459 491 912* Remote adapter kit for TXH 401wr/401wr HD,
incl. holder
*Recommended remote interconnection cable
0459 554 884
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min (0.17 gpm)
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Brug af nogen anden kølevæske end den, der
er angivet, kan medføre beskadigelse af
udstyret. Brug af forkert kølevæske vil
medføre, at alle ESABs garantiforpligtelser
bortfalder.
0460 157 301
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising