ESAB | Tig 4300iw AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 4300iw AC/DC Handleiding

ESAB Tig 4300iw AC/DC Handleiding
Origo™
Tig 4300iw AC/DC
Gebruiksaanwijzing
0460 157 301 NL 20181217
Valid for: 950-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
1
VEILIGHEID .................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
4
INLEIDING ...................................................................................................
8
2.1
Apparatuur ..............................................................................................
8
2.2
Bedieningspaneel...................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
9
4
INSTALLATIE...............................................................................................
11
4.1
Hijsinstructies.........................................................................................
11
4.2
Positionering van de stroombron .........................................................
11
4.3
Netvoeding ..............................................................................................
12
GEBRUIK .....................................................................................................
13
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen...............................................
13
5.2
Gebruikte symbolen ...............................................................................
14
5.3
Stroombron inschakelen .......................................................................
14
5.4
Ventilatorregeling ...................................................................................
14
5.5
Oververhittingsbeveiliging ....................................................................
14
5.6
Koeleenheid ............................................................................................
15
ONDERHOUD ..............................................................................................
16
6.1
Filter reinigen..........................................................................................
16
6.2
Koelmiddel bijvullen...............................................................................
16
PROBLEMEN OPLOSSEN .........................................................................
17
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
SCHEMA ..............................................................................................................
BESTELNUMMERS.............................................................................................
RESERVEONDERDELENLIJST .........................................................................
ACCESSOIRES ...................................................................................................
18
19
23
24
25
2
5
6
7
8
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0460 157 301
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot
direct en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de
veiligheidsprocedures van de werkgever en de
veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0460 157 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen. Neem
voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
•
•
•
•
Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
•
•
•
Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
•
•
Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
•
•
0460 157 301
Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
-5-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
•
•
•
Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd personeel
verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten worden
opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan en sluit
deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat de motor
word gestart.
Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
•
•
Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0460 157 301
-6-
© ESAB AB 2018
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar
een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn
2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de toepassing hiervan
overeenkomstig nationale regelgeving, moet elektrische
en/of elektronische apparatuur aan het einde van de
levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0460 157 301
-7-
© ESAB AB 2018
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Tig 4300iw AC/DC is een TIG-lasstroombron die ook gebruikt kan worden voor
MMA-lassen. De lasstroombron kan worden gebruikt met wisselstroom (AC) of gelijkstroom
(DC).
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met een 5 m (16.4 ft) voedingskabel inclusief stekker, 5 m
(16.4 ft) aardingskabel en instructiehandleidingen voor de stroombron en het
bedieningspaneel.
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
2.2
Bedieningspaneel
TA24 AC/DC
In de aparte instructiehandleidingen vindt u gedetailleerde beschrijvingen van het
bedieningspaneel.
0460 157 301
-8-
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Tig 4300iw AC/DC
Netspanning
400 V ±10 %, 3~ 50 Hz
Netvoeding
Ssc min 2,6 MVA
Zmax 0,24 Ohm
Primaire stroom
Imax TIG
25 A
Imax MMA
32 A
Nullastvermogen in energiebesparende modus
6,5 minuten na het lassen
75 W
Spannings-/stroombereik
TIG AC*/DC
4–430 A
MMA
16–430 A
Maximale belasting bij TIG
40 % inschakelduur
430 A / 27,2 V
60 % inschakelduur
400 A / 26,0 V
100 % inschakelduur
315 A / 22,6 V
Maximale belasting bij MMA
40 % inschakelduur
430 A / 37,2 V
60 % inschakelduur
400 A / 36,0 V
100 % inschakelduur
315 A / 32,6 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
TIG
0,89
MMA
0,89
Rendement bij maximale stroom
TIG
76 %
MMA
80 %
Nullastspanning U0 max
zonder VRD-functie 1)
83 V
U0L "Live TIG" , VRD-functie gedeactiveerd 2)
60 V
MMA, VRD-functie gedeactiveerd 2)
60 V
VRD-functie geactiveerd 2)
<35 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C (-4 tot +131 °F)
Afmetingen l x b x h
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,5 in.)
Geluidsdruk continu, onbelast
<70 db (A)
Gewicht
95 kg (209,4 lb)
Isolatieklasse
H
0460 157 301
-9-
© ESAB AB 2018
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Tig 4300iw AC/DC
Beschermingsklasse
IP23
Toepassingsklasse
*) De minimale stroomsterkte tijdens het lassen hangt af van de legering van de aluminium
platen en van de verontreiniging van het oppervlak.
1)
Geldig voor stroombronnen zonder VRD-specificatie op het typeplaatje.
2)
Geldig voor stroombronnen met VRD-specificatie op het typeplaatje. De VRD-functie wordt
uitgelegd in de instructiehandleiding voor het bedieningspaneel, als het paneel deze functie
heeft.
Koeleenheid
Koelcapaciteit
2,0 kW bij 40 °C (104 °F) temperatuurverschil
en waterstroom van 1,0 l/min (0,26 gpm)
Koelmiddel
Kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB
Hoeveelheid vloeistof
5,5 l (1,45 gal)
Maximaal waterdebiet
2,0 l/min (0,53 gpm)
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12.
Netvoeding, Zmax
Maximaal toegestane invloed op de netwerkimpedantie in overeenstemming met IEC
61000-3-11.
0460 157 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
LET OP!
Netvoedingsvereisten
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12, vooropgesteld dat het
kortsluitvermogen groter is dan of gelijk is aan Sscmin bij het aansluitpunt tussen de
voeding van de gebruiker en het openbare elektriciteitsnet. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om er,
indien nodig in overleg met het energiebedrijf, voor te zorgen dat de apparatuur alleen
wordt aangesloten op een stroombron met een kortsluitvermogen groter dan of gelijk
aan Sscmin. Zie de technische gegevens in het hoofdstuk TECHNISCHE GEGEVENS.
4.1
Hijsinstructies
Met stroombron
4.2
Met trolley en stroombron
Positionering van de stroombron
Stel de lasstroombron zodanig op, dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
0460 157 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten en dat
deze wordt beveiligd door een zekering van voldoende sterkte.
Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard volgens de geldende
voorschriften.
Gegevens over aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringgroottes en minimale kabeldoorsnedes
Tig 4300iw AC/DC
TIG
MMA
400 V 3~ 50 Hz
400 V 3~ 50 Hz
4G4
4G4
16,9 A
21,9 A
Traag
20 A
20 A
Type C MCB
20 A
25 A
Netspanning
Diameter netspanningskabel,
mm2
Fasestroom, I1eff
Zekering
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Voor andere regio's geldt dat voedingskabels geschikt moeten
zijn voor de toepassing en moeten voldoen aan de plaatselijke en nationale
voorschriften.
0460 157 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 GEBRUIK
5
GEBRUIK
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Aansluiting voor koelwater van de toorts - 9
ROOD
Netschakelaar, 0 / 1 / START
2
Aansluiting met ELP* voor koelwater naar 10 Wit indicatielampje - Stroombron AAN
de toorts - BLAUW
3
Vulopening voor koelwater
11 Oranje indicatielampje - Oververhitting
4
Aansluiting voor retourkabel (+)
12 Bedieningspaneel (zie de aparte
instructies)
5
Aansluiting voor afstandsbediening
13 Aansluiting voor koelwater. Op dit model
niet in gebruik.
6
Aansluiting voor laskabel (-)
14 Aansluiting voor koelwater. Op dit model
niet in gebruik.
7
Aansluiting voor startsignaal van de
lastoorts
15 Aansluiting voor gasslang
8
Aansluiting voor gas naar de TIG-toorts
16 Zekering 42 V (alleen vanaf serienummer
950-xxx-xxx)
*ELP = ESAB Logic-pomp, zie de paragraaf "Koeleenheid".
0460 157 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 GEBRUIK
5.2
Gebruikte symbolen
MMA
5.3
TIG
Aardklem
Stroombron inschakelen
Schakel het apparaat in door de schakelaar (9) in de "START"-positie te draaien. Laat de
schakelaar los, deze zal dan in positie "1" komen te staan.
Als de netspanning wordt onderbroken tijdens het lassen en daarna weer hersteld wordt,
blijft de stroombron uitgeschakeld totdat de schakelaar weer handmatig in de
"START"-positie wordt gezet.
Schakel de eenheid uit door de schakelaar in de positie "0" te zetten.
Als de eenheid wordt uitgeschakeld (door stroomonderbreking of als u de eenheid op de
normale wijze uitschakelt) worden de lasgegevens opgeslagen. Bij het opnieuw inschakelen
van de eenheid zijn deze gegevens dus meteen beschikbaar.
5.4
Ventilatorregeling
De ventilatoren van de eenheid blijven nog 6,5 minuut na het lassen draaien. De eenheid
wordt in de energiebesparende modus gezet. De ventilatoren gaan weer draaien als u weer
gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 144 A, en op volle snelheid bij
een hogere stroom.
5.5
Oververhittingsbeveiliging
De stroombron heeft twee beveiligingen tegen oververhitting die in werking treden als de
interne temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken, het oranje
indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden en op het bedieningspaneel
wordt een storingscode weergegeven. Als de temperatuur is gedaald, wordt de beveiliging
automatisch weer uitgeschakeld.
0460 157 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
5 GEBRUIK
5.6
Koeleenheid
Waterslot
De koeleenheid is uitgerust met een detectiesysteem ELP (ESAB Logic Pump) dat
controleert of de waterslangen zijn aangesloten.
De aan/uit-knop van de stroombron moet in de "0"-positie (UIT) staan als er een
watergekoelde TIG-toorts wordt aangesloten.
Zodra de watergekoelde TIG-toorts is aangesloten, wordt de waterpomp automatisch gestart
als de aan/uit-schakelaar in de positie START wordt gezet en/of wanneer u gaat lassen. Na
het lassen blijft de pomp 6,5 minuut doorlopen, waarna deze automatisch in de
energiebesparende modus wordt gezet.
Functie tijdens het lassen
Om te kunnen lassen, drukt de lasser op de schakelaar van de lastoorts. De stroombron
voedt de toorts en schakelt de draadtransporteenheid en de koelwaterpomp in.
Om te stoppen met lassen, laat de lasser de schakelaar van de lastoorts los. De toevoer van
lasstroom wordt onderbroken, maar de koelwaterpomp blijft nog 6,5 minuut doorlopen.
Daarna wordt de eenheid in de energiebesparende modus gezet.
Waterstroombeveiliging
De waterstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelmiddel beschikbaar is.
Er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. De waterstroombeveiliging is een
accessoire, zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
0460 157 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant tijdens de
garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
•
•
•
•
•
•
Filter reinigen
Verwijder de ventilatorafdekking aan de voorkant
met het filter (1).
Klap de ventilatorafdekking aan de voorkant (2) naar
buiten.
Verwijder het filter (3).
Blaas het filter schoon met perslucht (lage druk).
Plaats het filter terug met het fijne gaas tegen de
ventilatorafdekking aan de voorkant (2).
Verwijder de ventilatorafdekking aan de voorkant
met het filter.
6.2
Koelmiddel bijvullen
Vul het koelmiddel tot de rand van de vulopening.
Gebruik bij voorkeur kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB,
zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
LET OP!
Het koelmiddel moet worden bijgevuld als er
een lastoorts of aansluitkabels van 5 m (16,4 ft)
of langer worden aangesloten.
VOORZICHTIG!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
0460 157 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze aanbevolen controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog
Oplossing
•
•
•
•
•
•
De lasstroom wordt tijdens
het lassen onderbroken.
•
•
•
Controleer of de schakelaar van de netspanning is
ingeschakeld.
Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de juiste
manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
Controleer de startmethode (HF/Liftarc™).
Controleer de koelmiddelstroom (indien de
stroombeveiliging is gemonteerd).
Controleer het koelmiddelniveau.
Controleer of de oververhittingsbeveiligingen in werking
zijn getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde) en er op het paneel een storingscode wordt
weergegeven.
Controleer de koelmiddelstroom.
Controleer de zekeringen van de netvoeding.
De oververhittingsbeveiliging
treedt regelmatig in werking.
•
•
Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
Zorg ervoor dat de aangegeven waarden voor de
stroombron niet worden overschreden (d.w.z. dat de
eenheid niet wordt overbelast).
Slechte lasprestaties
•
Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de juiste
manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
Controleer of de juiste elektrode/lasdraad wordt
gebruikt.
Controleer of het juiste lasgas wordt gebruikt.
Controleer de gasstroom.
Controleer de zekeringen van de netvoeding.
•
•
•
•
•
0460 157 301
- 17 -
© ESAB AB 2018
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
De Tig 4300iw AC/DC is ontworpen en getest conform de internationale en Europese
normen IEC-/EN 60974-1,/-2, /-3 en IEC-/EN 60974-10. De onderhoudsafdeling die
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, is verplicht ervoor te zorgen dat
het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie esab.com. Vermeld bij het bestellen altijd het type product, het
serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in de lijst met
reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste levering.
0460 157 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
SCHEMA
0460 157 301
- 19 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
0460 157 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
0460 157 301
- 21 -
© ESAB AB 2018
SCHEMA
Koeleenheid
0460 157 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering no.
Denomination
Type
0460 100 880
Welding power source
Origo™ Tig 4300iw, AC/DC, TA24
AC/DC
0459 839 008
Spare parts list
Tig 4300iw AC/DC
0459 839 003
Spare parts list
Control Panel, Origo™ TA24 AC/DC
0459 944 xxx
Instruction manual
Control Panel, Origo™ TA24 AC/DC
U vindt de instructiehandleidingen en de lijsten met reserveonderdelen op www.esab.com
0460 157 301
- 23 -
© ESAB AB 2018
RESERVEONDERDELENLIJST
RESERVEONDERDELENLIJST
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grille
0460 157 301
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0458 530 881
Trolley
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0460 315 880
T1 Foot CAN - Foot control unit
Including 5 m (16.4 ft) cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5 m (16.4 ft)
0459 554 881
10 m (32.8 ft)
0459 554 882
15 m (49.2 ft)
0459 554 883
25 m (82.0 ft)
0459 554 884
0.25 m (0.82 ft)
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2 (16.4 ft)
0460 157 301
- 25 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
TIG torches
0700 300 565
TXH 401W
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 567
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 636
TXH 401Wr
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 638
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 566
TXH 401W HD
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 568
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 637
TXH 401Wr HD
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 639
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0459 491 912* Remote adapter kit for TXH 401wr/401wr HD,
incl. holder
*Recommended remote interconnection cable
0459 554 884
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min (0.17 gpm)
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Het gebruik van een andere koelvloeistof dan
de voorgeschreven koelvloeistof kan de
apparatuur beschadigen. In geval van een
dergelijke schade zijn alle
garantieverplichtingen van ESAB niet langer
van toepassing.
0460 157 301
- 26 -
© ESAB AB 2018
ACCESSOIRES
0460 157 301
- 27 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising