ESAB | Tig 4300iw AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 4300iw AC/DC Navodila za uporabo

ESAB Tig 4300iw AC/DC Navodila za uporabo
Origo™
Tig 4300iw AC/DC
Navodila za uporabo
0460 157 301 SI 20181217
Valid for: 950-xxx-xxxx
VSEBINA
1
VARNOST ....................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov ...................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .....................................................................................
4
UVOD ...........................................................................................................
7
2.1
Oprema ....................................................................................................
7
2.2
Nadzorna plošča.....................................................................................
7
3
TEHNIČNI PODATKI....................................................................................
8
4
NAMESTITEV ..............................................................................................
10
4.1
Navodila za dvigovanje ..........................................................................
10
4.2
Postavitev varilnega transformatorja ...................................................
10
4.3
Omrežno napajanje ................................................................................
11
DELOVANJE................................................................................................
12
5.1
Priključki in krmilne naprave.................................................................
12
5.2
Legenda simbolov ..................................................................................
13
5.3
Vklop transformatorja ............................................................................
13
5.4
Krmiljenje ventilatorjev ..........................................................................
13
5.5
Zaščita pred pregrevanjem....................................................................
13
5.6
Hladilna enota .........................................................................................
13
VZDRŽEVANJE ...........................................................................................
15
6.1
Čiščenje filtra ..........................................................................................
15
6.2
Dolivanje hladilne tekočine ...................................................................
15
ODPRAVLJANJE NAPAK ...........................................................................
16
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV .....................................................
SLIKA...................................................................................................................
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ..............................................................................
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV .....................................................................
PRIKLJUČKI ........................................................................................................
17
18
22
23
24
2
5
6
7
8
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0460 157 301
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0460 157 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju in
rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Ne dotikajte se električnih delov ali elektrod pod napetostjo z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče,
jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi
kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega
telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od
vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
•
•
Glava naj bo zunaj dosega hlapov.
S pomočjo prezračevanja, odsesovanja pri obloku ali obojega odstranite
hlape in pline iz območja dihanja in splošnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
Zaščitite si oči in telo. Uporabite ustrezno zaščito za varjenje in filtrirno
steklo ter zaščitna oblačila.
Ljudi v okolici zaščitite z ustreznimi pregradami ali zavesami.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
0460 157 301
-5-
© ESAB AB 2018
1 VARNOST
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani
le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja
znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. V bližini ne sme biti
vnetljivih snovi.
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo
zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri elektromagnetni
združljivosti opreme razreda A zaradi prevodnih in
sevalnih motenj.
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno
zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe
obvezno predelavo električne in/ali elektronske opreme
v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0460 157 301
-6-
© ESAB AB 2018
2 UVOD
2
UVOD
Tig 4300iw AC/DC je varilni transformator za varjenje TIG, primeren tudi za varjenje MMA.
Lahko uporablja izmenično (AC) ali istosmerno napajanje (DC).
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
2.1
Oprema
Varilnemu transformatorju so priloženi 5-metrski (16,4 čevlja) napajalni kabel z vtičem,
5-metrski (16.4 čevlja) povratni kabel in priročnika z navodili za transformator ter za
nadzorno ploščo.
Navodila za uporabo v drugih jezikih lahko prenesete s spletnega mesta www.esab.com
2.2
Nadzorna plošča
TA24 AC/DC
Podrobnejši opis nadzorne plošče najdete v posebnem priročniku zanjo.
0460 157 301
-7-
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
Tig 4300iw AC/DC
Omrežna napetost
400 V ±10 %, 3–50 Hz
Omrežno napajanje
Ssc min 2,6 MVA
Zmax 0,24 Ohma
Primarni tok
Inajv. TIG
25 A
Inajv. MMA
32 A
Moč brez obremenitve v načinu varčevanja z
energijo, 6,5 minute po varjenju
75 W
Območje napetosti/toka
TIG AC*/DC
4–430 A
MMA
16–430 A
Dovoljena obremenitev pri TIG
40-odstotni delovni cikel
430 A/27,2 V
60-odstotni obratovalni cikel
400 A/26,0 V
100-odstotni obratovalni cikel
315 A/22,6 V
Dovoljena obremenitev pri MMA
40-odstotni delovni cikel
430 A/37,2 V
60-odstotni obratovalni cikel
400 A/36,0 V
100-odstotni obratovalni cikel
315 A/32,6 V
Faktor moči pri maksimalnem toku
TIG
0,89
MMA
0,89
Izkoristek pri maksimalnem toku
TIG
76 %
MMA
80 %
Napetost odprtega tokokroga U0 najv.
brez funkcije VRD 1)
83 V
U0L »Live TIG«, izklopljena funkcija VRD 2)
60 V
MMA, izklopljena funkcija VRD 2)
60 V
Vklopljena funkcija VRD 2)
< 35 V
Obratovalno območje temperature
od –10 do +40 °C (od +14 do +104 °F)
Temperatura pri transportu
od -20 do +55 °C (od -4 do +131 °F)
Dimenzije d × š × v
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,5 palca)
Trajna raven zvočnega tlaka brez obremenitve < 70 db (A)
Teža
95 kg (209,4 lb)
Razred izolacije
H
0460 157 301
-8-
© ESAB AB 2018
3 TEHNIČNI PODATKI
Tig 4300iw AC/DC
Razred ohišja
IP 23
Razred uporabe
*) Minimalni tok med varjenjem z izmeničnim tokom je odvisen od zlitine, iz katere so
aluminijaste plošče, in od čistosti njihove površine.
1)
Velja za varilne transformatorje brez oznake VRD na napisni ploščici.
2)
Velja za varilne transformatorje z oznako VRD na napisni ploščici. Funkcija VRD je
pojasnjena v navodilih za uporabo nadzornih plošč, ki to funkcijo podpirajo.
Hladilna enota
Hladilna moč
2,0 kW pri temperaturni razliki 40 °C (104 °F)
in pretoku 1,0 l/min (0,26 am. galone/min)
Hladilna tekočina
Že pripravljena hladilna tekočina ESAB
Količina hladilne tekočine
5,5 l (1,45 am. galone)
Največji pretok vode
2,0 l/min (0,53 am. galone/min)
Obratovalni cikel
Delovni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete
variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri temperaturi
40 °C/104 °F ali nižji.
Razred ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. raven zaščite pred vdorom trdih predmetov ali vode.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator zasnovan za uporabo v območjih s povečano
električno nevarnostjo.
Omrežni priključek, Ssc min
Najmanjša kratkostična moč omrežja skladno z IEC 61000-3-12.
Omrežni priključek, Zmax
Največja dovoljena impedanca vodnika omrežja skladno z IEC 61000-3-11.
0460 157 301
-9-
© ESAB AB 2018
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
OPOMBA!
Zahteve glede omrežnega priključka
Ta oprema je skladna s standardom IEC 61000-3-12, če je kratkostična moč višja kot
ali enaka Sscmin na uporabnikovi priključni točki na javno omrežje. Inštalater ali
uporabnik opreme mora, po potrebi po posvetu z operaterjem distribucijskega
omrežja, zagotoviti, da je oprema priključena samo na vir napajanja, katerega
kratkostična moč je višja ali enaka Sscmin. Glejte tehnične podatke v poglavju
TEHNIČNI PODATKI.
4.1
Navodila za dvigovanje
Z varilnim transformatorjem Z vozičkom in varilnim transformatorjem
4.2
Postavitev varilnega transformatorja
Varilni transformator postavite tako, da nič ne ovira vhodnih in izhodnih rež za hladilni zrak.
0460 157 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 NAMESTITEV
4.3
Omrežno napajanje
Prepričajte se, da je enota priključena na pravilno omrežno napajalno
napetost in zaščitena z ustreznimi varovalkami.
Zaščitna ozemljitvena povezava mora biti narejena po predpisih.
Napisna ploščica s podatki o napajalnem priključku.
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
Tig 4300iw AC/DC
TIG
MMA
400 V, 3–50 Hz
400 V, 3–50 Hz
4G4
4G4
16,9 A
21,9 A
S prenapetostno zaščito
20 A
20 A
Tip C MCB
20 A
25 A
Omrežna napetost
Presek omrežnega kabla,
mm2
Fazni tok, I1eff
Varovalka
OPOMBA!
Navedeni prerezi omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske predpise.
V drugih regijah morajo biti napajalni kabli primerni za aplikacije in skladni z
nacionalnimi in mednarodnimi standardi.
0460 157 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
5.1
Priključki in krmilne naprave
1
Priključek za hladilno vodo iz gorilnika –
RDEČ
9
Stikalo omrežnega napajanja, 0/1/START
2
Priključek z ELP* za hladilno tekočino do 10 Bela signalna lučka – napajanje vključeno
varilnega gorilnika – MODER
3
Polnilna odprtina za hladilno vodo
11 Oranžna signalna lučka – pregrevanje
4
Priključek za povratni kabel (+)
12 Nadzorna plošča (glejte ustrezna
navodila)
5
Priključek za daljinski upravljalnik
13 Priključek za hladilno vodo. Pri tem
modelu se ne uporablja.
6
Priključek varilnega kabla (-)
14 Priključek za hladilno vodo. Pri tem
modelu se ne uporablja.
7
Priključek za signal za začetek od
varilnega gorilnika
15 Priključek za plinsko cev
8
Priključek za plin v gorilnik TIG
16 Varovalka; 42 V (samo od serijske
številke 950-xxx-xxx)
*ELP = ESAB Logic Pump, glejte poglavje »Hladilna enota«.
0460 157 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
5.2
Legenda simbolov
MMA
5.3
TIG
Povratna
sponka
Vklop transformatorja
Vključite omrežno napetost, tako da zavrtite stikalo (9) v položaj "START". Sprostite stikalo,
da se vrne v položaj "1".
Če se omrežno napajanje prekine med varjenjem in potem znova vzpostavi, ostane enota
izključena, dokler stikala znova ročno ne zavrtite v položaj "START".
Izklopite enoto, tako da stikalo obrnete v položaj »0«
Po izpadu omrežnega napajanja ali po običajnem izklopu varilnega transformatorja ostanejo
varilni podatki shranjeni, tako da so vam na voljo tudi po naslednjem zagonu enote.
5.4
Krmiljenje ventilatorjev
Ventilatorji varilnega transformatorja delujejo še 6,5 minute po koncu varjenja, nato enota
preide v način varčevanja z energijo. Ventilatorji se znova zaženejo, ko se varjenje nadaljuje.
Ventilatorji delujejo z nižjo hitrostjo pri tokovih varjenja do 144 A in s polno hitrostjo pri višjih
tokovih.
5.5
Zaščita pred pregrevanjem
Varilni transformator ima vgrajeni dve termični zaščitni stikali; pri previsoki temperaturi v enoti
se stikali sprožita in prekineta varilni tok, prižgeta oranžno signalno lučko na čelni plošči
enote ter kodo napake na nadzorni plošči. Zaščita se samodejno izklopi, ko temperatura
pade.
5.6
Hladilna enota
Zapora vode
Hladilna enota je opremljena z detektorskim sistemom ELP (ESAB Logic Pump), ki preverja,
ali so cevi za vodo priklopljene.
0460 157 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 DELOVANJE
Pri priklapljanju vodno hlajenega gorilnika TIG mora biti glavno stikalo varilnega
transformatorja izklopljeno (v položaju "0").
Če je priklopljen vodno hlajen gorilnik TIG, se vodna črpalka zažene samodejno ob preklopu
glavnega stikala v položaj "START" in/ali ob začetku varjenja. Po koncu varjenja črpalka
deluje še 6,5 minute, nato preide v način varčevanja z energijo.
Upravljanje varjenja
Za začetek varjenja varilec pritisne prožilno stikalo gorilnika. Varilni transformator začne
napajati gorilnik, požene enoto za podajanje žice in požene črpalko hladilne vode.
Za konec varjenja varilec sprosti prožilno stikalo gorilnika. Varilni tok se prekine, črpalka
hladilne vode pa teče še 6,5 minute, nato pa se preklopi v režim varčevanja z energijo.
Varovalo pretoka vode
Varovalo pretoka vode prekine varilni tok in prikaže sporočilo napake na nadzorni plošči, če
zazna izpad hladilne tekočine. Varovalo pretoka vode sodi k dodatni opremi; glejte poglavje
»PRIBOR«.
0460 157 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati za priključitev, servisiranje, vzdrževanje ali popravila
varilne opreme samo osebe z ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene osebe).
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči vse
dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
•
•
•
•
•
•
Čiščenje filtra
Odstranite sprednjo rešetko s filtrom (1).
Sprednjo rešetko (2) obrnite navzven.
Odstranite filter (3).
Izpihajte filter s stisnjenim zrakom (pod znižanim
tlakom).
Filter namestite nazaj tako, da je finejša mrežica ob
sprednji mrežici (2).
Zamenjajte sprednjo rešetko s filtrom.
6.2
Dolivanje hladilne tekočine
Hladilno tekočino nalijte do roba polnilne odprtine.
Priporočamo uporabo že pripravljene hladilne tekočine
ESAB; glejte poglavje »PRIBOR«.
OPOMBA!
Če nameravate priključiti varilni gorilnik ali če
so vezni kabli dolgi 5 m (16,4 čevlja) ali več,
dolijte hladilno tekočino do predpisane ravni.
PREVIDNO!
S hladilom ravnajte kot s kemičnim odpadkom.
0460 157 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
7 ODPRAVLJANJE NAPAK
7
ODPRAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, sami opravite naslednje priporočene preizkuse
in preglede.
Vrsta napake
Ni obloka
Ukrep
•
•
•
•
•
•
Varilni tok se med varjenjem
prekine.
•
•
•
Preverite, ali je stikalo za vklop transformatorja
vključeno.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno
povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite postopek začetka (HF/Liftarc™).
Preverite pretok hladilne tekočine (če je nameščeno
varovalo pretoka vode).
Preverite raven hladilne tekočine.
Preverite, ali sta sproženi stikali za zaščito pred
pregrevanjem (oranžna lučka na čelni plošči) in ali je na
nadzorni plošči prikazana koda napake.
Preverite pretok hladila.
Preverite omrežne varovalke.
Toplotna zaščita se sproža
pogosto.
•
•
Preverite, ali so filtri za zrak zamašeni.
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih vrednosti za
transformator (tj. da ga ne preobremenjujete).
Slabo varjenje
•
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno
povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo žico/elektrodo.
Preverite, ali uporabljate pravi varilni plin.
Preverite pretok plina.
Preverite omrežne varovalke.
•
•
•
•
•
0460 157 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
8 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
8
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser. Uporabljajte
izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Tig 4300iw AC/DC je zasnovan in testiran v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi
IEC-/EN 60974-1, /-2, /-3 in IEC-/EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenimi
standardi.
Nadomestne in obrabne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB –
glejte esab.com. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko izdelka ter oznako in številko
nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem poenostavite dobavo in si
zagotovite, da bo pravilna.
0460 157 301
- 17 -
© ESAB AB 2018
SLIKA
SLIKA
0460 157 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
SLIKA
0460 157 301
- 19 -
© ESAB AB 2018
SLIKA
0460 157 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
SLIKA
Hladilna enota
0460 157 301
- 21 -
© ESAB AB 2018
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering no.
Denomination
Type
0460 100 880
Welding power source
Origo™ Tig 4300iw, AC/DC, TA24
AC/DC
0459 839 008
Spare parts list
Tig 4300iw AC/DC
0459 839 003
Spare parts list
Control Panel, Origo™ TA24 AC/DC
0459 944 xxx
Instruction manual
Control Panel, Origo™ TA24 AC/DC
Navodila in seznam nadomestnih delov so na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0460 157 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
SEZNAM NADOMESTNIH DELOV
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grille
0460 157 301
Denomination
- 23 -
© ESAB AB 2018
PRIKLJUČKI
PRIKLJUČKI
0458 530 881
Trolley
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0460 315 880
T1 Foot CAN - Foot control unit
Including 5 m (16.4 ft) cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5 m (16.4 ft)
0459 554 881
10 m (32.8 ft)
0459 554 882
15 m (49.2 ft)
0459 554 883
25 m (82.0 ft)
0459 554 884
0.25 m (0.82 ft)
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2 (16.4 ft)
0460 157 301
- 24 -
© ESAB AB 2018
PRIKLJUČKI
TIG torches
0700 300 565
TXH 401W
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 567
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 636
TXH 401Wr
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 638
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 566
TXH 401W HD
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 568
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 637
TXH 401Wr HD
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 639
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0459 491 912* Remote adapter kit for TXH 401wr/401wr HD,
incl. holder
*Recommended remote interconnection cable
0459 554 884
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min (0.17 gpm)
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Če ne uporabljate predpisanih hladilnih
tekočin, lahko poškodujete opremo. V primeru
nastanka takih poškodb, prenehajo vse
garancijske obveznosti podjetja ESAB.
0460 157 301
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising