ESAB | Tig 4300iw AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 4300iw AC/DC Používateľská príručka

ESAB Tig 4300iw AC/DC Používateľská príručka
Origo™
Tig 4300iw AC/DC
Návod na použitie
0460 157 301 SK 20181217
Valid for: 950-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ........................................................................
4
ÚVOD ...........................................................................................................
7
2.1
Vybavenie................................................................................................
7
2.2
Ovládací panel ........................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
8
4
MONTÁŽ ......................................................................................................
10
4.1
Pokyny na zdvíhanie ..............................................................................
10
4.2
Umiestnenie zváracieho zdroja .............................................................
10
4.3
Sieťové napájanie...................................................................................
11
PREVÁDZKA ...............................................................................................
12
5.1
Prípojky a ovládacie zariadenia ............................................................
12
5.2
Legenda...................................................................................................
13
5.3
Zapínanie zváracieho zdroja .................................................................
13
5.4
Regulácia ventilátora .............................................................................
13
5.5
Ochrana proti prehrievaniu ...................................................................
13
5.6
Chladiaca jednotka.................................................................................
14
ÚDRŽBA ......................................................................................................
15
6.1
Čistenie filtra...........................................................................................
15
6.2
Doplňovanie chladiacej kvapaliny ........................................................
15
RIEŠENIE PROBLÉMOV ............................................................................
16
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ................................................
SCHÉMA ..............................................................................................................
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA .....................................................................................
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV .....................................................................
PRÍSLUŠENSTVO ...............................................................................................
17
18
22
23
24
2
5
6
7
8
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0460 157 301
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete,
môže spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0460 157 301
-4-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
•
•
•
•
Vykonajte montáž a uzemnenie zariadenia v súlade s návodom na
použitie.
Nedotýkajte sa častí alebo elektród pod napätím holou kožou, vlhkými
rukavicami alebo vlhkým odevom.
Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
•
Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
•
•
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku, alebo oboje, aby sa výpary a
plyny nedostali do vašej oblasti dýchania a okolitého priestoru.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
•
•
Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
0460 157 301
-5-
© ESAB AB 2018
1 BEZPEČNOSŤ
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
•
•
•
Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
•
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Uistite sa, či sa v blízkosti
nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v
obytných oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie
zaisťované verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou.
Kvôli rušeniu šírenému vedením a vyžarovaním sa
môžu v takýchto oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so
zaručením elektromagnetickej kompatibility pri zariadení
triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej
implementácií podľa národných zákonov sa musí
elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti,
zlikvidovať v recyklačnom zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0460 157 301
-6-
© ESAB AB 2018
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Tig 4300iw AC/DC je zvárací zdroj TIG, ktorý možno používať aj na zváranie MMA. Zvárací
zdroj sa môže používať so striedavým (AC) aj s jednosmerným prúdom (DC).
Príslušenstvo spoločnosti ESAB na tento produkt nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO
v tejto príručke.
2.1
Vybavenie
Zvárací zdroj sa dodáva so sieťovým káblom s dĺžkou 5 m (16,4 stopy) aj s vidlicou, spätným
káblom s dĺžkou 5 m (16,4 stopy) a s návodom na obsluhu zváracieho zdroja a ovládacieho
panela.
Návody na použitie v iných jazykoch si môžete stiahnuť z Internetu: www.esab.com.
2.2
Ovládací panel
TA24 AC/DC
Pozri samostatný návod na obsluhu s podrobným popisom ovládacieho panelu.
0460 157 301
-7-
© ESAB AB 2018
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Tig 4300iw AC/DC
Sieťové napätie
400 V ±10 %, 3~ 50 Hz
Sieťové napájanie
Ssc min 2,6 MVA
Zmax 0,24 ohmu
Primárny prúd
Imax TIG
25 A
Imax MMA
32 A
Príkon naprázdno v režime úspory energie 6,5
min. po zváraní
75 W
Rozsah napätia/prúdu
TIG AC*/DC
4 – 430 A
MMA
16 – 430 A
Dovolené zaťaženie pri TIG
Prevádzkový cyklus 40 %
430 A / 27,2 V
Prevádzkový cyklus 60 %
400 A / 26,0 V
Prevádzkový cyklus 100 %
315 A / 22,6 V
Dovolené zaťaženie pri MMA
Prevádzkový cyklus 40 %
430 A / 37,2 V
Prevádzkový cyklus 60 %
400 A / 36,0 V
Prevádzkový cyklus 100 %
315 A / 32,6 V
Účinník pri maximálnom prúde
TIG
0,89
MMA
0,89
Účinnosť pri maximálnom prúde
TIG
76 %
MMA
80 %
Napätie na svorkách U0 max
bez funkcie VRD 1
83 V
U0L „Live TIG“, funkcia VRD deaktivovaná 2
60 V
MMA, funkcia VRD deaktivovaná 2
60 V
Funkcia VRD aktivovaná 2
< 35 V
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 až +40 °C (+14 až +104 °F)
Prepravná teplota
-20 až +55 °C (-4 až +131 °F)
Rozmery d × š × v
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,5 in)
Trvalý zvukový tlak bez zaťaženia
<70 db (A)
Hmotnosť
95 kg (209,4 lb)
Trieda izolácie
H
0460 157 301
-8-
© ESAB AB 2018
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Tig 4300iw AC/DC
Trieda krytia
IP23
Trieda použitia
*) Minimálny prúd pri zváraní striedavým prúdom závisí od zliatiny použitej na hliníkové
dosky a od čistoty ich povrchu.
1
Platí pre zváracie zdroje bez špecifikácie VRD na typovom štítku.
2
Platí pre zváracie zdroje so špecifikáciou VRD na typovom štítku. Funkcia VRD je
vysvetlená v návode na obsluhu ovládacieho panela (ak panel túto funkciu má).
Chladiaca jednotka
Chladiaci výkon
2,0 kW pri teplotnom rozdiele 40 °C (104 °F)
a prietoku 1,0 l/min (0,26 gal/min)
Chladiaca kvapalina
Namiešaná chladiaca kvapalina ESAB
Množstvo kvapaliny
5,5 l (1,45 gal)
Maximálny prietok vody
2,0 l/min (0,53 gal/min)
Prevádzkový cyklus
Pod prevádzkovým cyklom sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového
intervalu, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži bez toho, aby došlo k
preťaženiu. Zaťažovací cyklus platí pre teplotu 40 °C/104 °F alebo nižšiu.
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným
nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
Sieťové napájanie, Ssc min
Minimálny skratový výkon v sieti podľa IEC 61000-3-12.
Sieťové napájanie, Zmax
Maximálna prípustná impedancia vedenia v sieti podľa IEC 61000-3-11.
0460 157 301
-9-
© ESAB AB 2018
4 MONTÁŽ
4
MONTÁŽ
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
POZOR!
Požiadavky na napájacie napätie
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy IEC 61000-3-12 pod podmienkou, že
skratový výkon je vyšší alebo rovný hodnote Sscmin uvádzanej v technických údajoch
v mieste pripojenia prívodu používateľa k verejnému systému. V tomto prípade je
inštalujúca osoba alebo používateľ zariadenia zodpovedný za zabezpečenie, v
prípade potreby po konzultácii s prevádzkovateľom rozvodnej siete, aby bolo
zariadenie pripojené iba k zdroju so skratovým výkonom vyšším alebo rovným
hodnote Sscmin. Údaje nájdete v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.
4.1
Pokyny na zdvíhanie
S napájacím zdrojom
4.2
S vozíkom a napájacím zdrojom
Umiestnenie zváracieho zdroja
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
upchaté.
0460 157 301
- 10 -
© ESAB AB 2018
4 MONTÁŽ
4.3
Sieťové napájanie
Skontrolujte, či je jednotka pripojená k správnemu sieťovému
napájaciemu napätiu a či je chránená poistkami so správnou
menovitou hodnotou.
Musí sa použiť ochranný uzemňovací vodič v súlade s požiadavkami
predpisov.
Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke.
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálne prierezy kábla
Tig 4300iw AC/DC
TIG
MMA
400 V 3~ 50 Hz
400 V 3~ 50 Hz
4G4
4G4
16,9 A
21,9 A
Proti prepätiu
20 A
20 A
Typ C MCB
20 A
25 A
Sieťové napätie
Prierez sieťového kábla,
mm2
Prúd fázy, I1eff
Poistka
POZOR!
Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Pre ostatné regióny platí, že napájacie káble musia byť vhodné
na použitie s aplikáciou a musia spĺňať miestne a vnútroštátne predpisy.
0460 157 301
- 11 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
5.1
Prípojky a ovládacie zariadenia
1
Pripojenie chladiacej vody z horáka ČERVENÉ
9
Hlavný vypínač zváracieho zdroja 0 / 1 /
START
2
Prípojka s ELP* na chladiacu vodu do
horáka – MODRÁ
10 Biela kontrolka – zvárací zdroj ZAPNUTÝ
3
Filter chladiacej vody
11 Oranžová kontrolka – prehrievanie
4
Prípojka pre vratný kábel (+)
12 Ovládací panel (pozri príslušné pokyny)
5
Pripojenie diaľkového ovládania
13 Pripojenie chladiacej vody. Na tomto
modeli sa nepoužíva.
6
Prípojka pre zvárací kábel (-)
14 Pripojenie chladiacej vody. Na tomto
modeli sa nepoužíva.
7
Pripojenie pre spúšťací signál zo
zváracieho horáka
15 Pripojenie plynovej hadice
8
Pripojenie plynu pre horák TIG
16 Poistka 42 V (iba od výrobného čísla
950-xxx-xxx)
*ELP = čerpadlo ESAB Logic, pozri časť „Chladiaca jednotka“.
0460 157 301
- 12 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
5.2
Legenda
MMA
5.3
TIG
Spätná
svorka
Zapínanie zváracieho zdroja
Otočením sieťového spínača (9) do polohy "ŠTART" zapnite sieťové napájanie. Spínač
uvoľnite a vráti sa do polohy "1".
Ak sa sieťové napájanie má prerušiť počas zvárania a neskôr znova obnoviť, jednotka
zostane bez napätia až pokiaľ sa spínač znova manuálne prepne do polohy "ŠTART".
Jednotka sa vypína otočením spínača do polohy „0“.
Pri každom prerušení sieťového napájania alebo pri normálnom ručnom vypnutí zváracieho
zdroja sa zváracie údaje uložia, aby boli znova k dispozícii pri nasledujúcom zapínaní
jednotky.
5.4
Regulácia ventilátora
Ventilátory zváracieho zdroja zostane bežať ešte 6,5 minúty po skončení zvárania. Potom sa
jednotka prepne do režimu úspory energie. Rozbehnú sa znova po opätovnom spustení
zvárania.
Ventilátory bežia so zníženou rýchlosťou pre zváracie prúdy do 144 A a s plnou rýchlosťou
pre vyššie prúdy.
5.5
Ochrana proti prehrievaniu
Napájací zdroj má dva ističe na ochranu proti tepelnému preťaženiu, ktoré sa zopnú pri
prílišnom zvýšení vnútornej teploty. Následne sa preruší zvárací prúd, rozsvieti sa oranžová
kontrolka na prednej časti jednotky a na ovládacom paneli sa zobrazí poruchový kód. Po
poklese teploty sa automaticky znova inicializujú.
0460 157 301
- 13 -
© ESAB AB 2018
5 PREVÁDZKA
5.6
Chladiaca jednotka
Vodná zámka
Chladiaca jednotka je vybavená detekčným systémom ELP (ESAB Logic Pump), ktorý
kontroluje pripojenie vodných hadíc.
Pri pripájaní horáka TIG s vodným chladením musí byť vypínač zváracieho zdroja v polohe
"0" (Vyp).
Ak je pripojený horák TIG s vodným chladením, vodné čerpadlo sa automaticky spustí po
prepnutí vypínača do polohy "START" a/alebo na začiatku zvárania. Po skončení zvárania
čerpadlo zostane bežať ešte 6,5 minúty a potom sa prepne do režimu úspory energie.
Funkcia pri zváraní
Zvárač spustí zváranie stlačením spínača spúšte na horáku. Zvárací zdroj privedie napätie
na horák a spustí posuv drôtu a čerpadlo chladiacej vody.
Zváranie sa zastaví, keď zvárač uvoľní spínač spúšte. Zvárací prúd sa preruší, ale čerpadlo
chladiacej vody zostane bežať ešte 6,5 minúty. Následne sa jednotka prepne do režimu
úspory energie.
Hlásič prietoku vody
Hlásič prietoku vody preruší zvárací prúd v prípade straty chladiacej kvapaliny a zobrazí na
ovládacom paneli chybovú správu. Hlásič prietoku vody je súčasťou príslušenstva, pozri
kapitolu „PRÍSLUŠENSTVO“.
0460 157 301
- 14 -
© ESAB AB 2018
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné štítky smú odstraňovať a servis, údržbu a opravy vykonávať iba osoby so
zodpovedajúcimi elektrotechnickými znalosťami (oprávnení zamestnanci).
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
•
•
•
•
•
•
Čistenie filtra
Vyberte prednú mriežku s filtrom (1).
Vyklopte prednú mriežku (2).
Vyberte filter (3).
Vyčistite filter stlačeným vzduchom (so zníženým
tlakom).
Filter zasuňte späť tak, aby strana s jemnejšou
sieťovinou smerovala k prednej mriežke (2).
Prednú mriežku s filtrom vráťte na svoje miesto.
6.2
Doplňovanie chladiacej kvapaliny
Chladiacu kvapalinu dolejte do úrovne plniaceho otvoru.
Odporúčame používať namiešanú zmes chladiacej
kvapaliny značky ESAB (pozri kapitolu
„PRÍSLUŠENSTVO“).
POZOR!
Ak pripájate zvárací horák alebo pripojovacie
káble s dĺžkou 5 m (16,4 stopy) a viac, je
potrebné doplniť chladiacu kvapalinu.
UPOZORNENIE!
S chladiacou kvapalinou sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
0460 157 301
- 15 -
© ESAB AB 2018
7 RIEŠENIE PROBLÉMOV
7
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, skúste vykonať aj tieto
odporúčané kontroly a prehliadky.
Typ poruchy
Nehorí oblúk
Úkon
•
•
•
•
•
•
Zvárací prúd sa preruší
počas zvárania.
•
•
•
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový vypínač.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte spúšťaciu metódu (HF/Liftarc™).
Skontrolujte prietok chladiacej kvapaliny (ak je
namontovaný hlásič prietoku).
Skontrolujte úroveň chladiacej kvapaliny.
Skontrolujte, či sa neaktivovali ochrany proti tepelnému
preťaženiu (čo indikuje oranžová kontrolka na čelnom
paneli)a na paneli sa zobrazuje poruchový kód.
Skontrolujte prietok chladiacej kvapaliny.
Skontrolujte hlavné poistky sieťového napájania.
Ochrana proti tepelnému
preťaženiu sa aktivuje príliš
často.
•
•
Skontrolujte, či sú upchané vzduchové filtre.
Presvedčite sa, či neboli prekročené menovité údaje pre
zvárací zdroj (t.j. či jednotka nie je preťažená).
Neuspokojivý zvárací výkon
•
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používa správna elektróda/drôt.
Skontrolujte, či sa používa správny zvárací plyn.
Skontrolujte prietok plynu.
Skontrolujte hlavné poistky sieťového napájania.
•
•
•
•
•
0460 157 301
- 16 -
© ESAB AB 2018
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zariadenie Tig 4300iw AC/DC je navrhnuté a otestované v súlade s medzinárodnými
a európskymi normami IEC-/EN 60974-1, /-2, /-3 a IEC-/EN 60974-10. Povinnosťou
servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok
aj naďalej zodpovedá vyššie uvedeným normám.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB, pozrite si webovú lokalitu esab.com. Pri objednávaní láskavo
uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa zoznamu
náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0460 157 301
- 17 -
© ESAB AB 2018
SCHÉMA
SCHÉMA
0460 157 301
- 18 -
© ESAB AB 2018
SCHÉMA
0460 157 301
- 19 -
© ESAB AB 2018
SCHÉMA
0460 157 301
- 20 -
© ESAB AB 2018
SCHÉMA
Chladiaca jednotka
0460 157 301
- 21 -
© ESAB AB 2018
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Type
0460 100 880
Welding power source
Origo™ Tig 4300iw, AC/DC, TA24
AC/DC
0459 839 008
Spare parts list
Tig 4300iw AC/DC
0459 839 003
Spare parts list
Control Panel, Origo™ TA24 AC/DC
0459 944 xxx
Instruction manual
Control Panel, Origo™ TA24 AC/DC
Návody na používanie a zoznam náhradných dielov sú k dispozícii na internete na adrese:
www.esab.com
0460 157 301
- 22 -
© ESAB AB 2018
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grille
0460 157 301
Denomination
- 23 -
© ESAB AB 2018
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0458 530 881
Trolley
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0460 315 880
T1 Foot CAN - Foot control unit
Including 5 m (16.4 ft) cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5 m (16.4 ft)
0459 554 881
10 m (32.8 ft)
0459 554 882
15 m (49.2 ft)
0459 554 883
25 m (82.0 ft)
0459 554 884
0.25 m (0.82 ft)
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2 (16.4 ft)
0460 157 301
- 24 -
© ESAB AB 2018
PRÍSLUŠENSTVO
TIG torches
0700 300 565
TXH 401W
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 567
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 636
TXH 401Wr
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 638
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 566
TXH 401W HD
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 568
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0700 300 637
TXH 401Wr HD
incl. 4 m (13.1 ft) cable assembly
0700 300 639
incl. 8 m (26.2 ft) cable assembly
0459 491 912* Remote adapter kit for TXH 401wr/401wr HD,
incl. holder
*Recommended remote interconnection cable
0459 554 884
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min (0.17 gpm)
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Použitie inej ako predpísanej chladiacej
kvapaliny môže poškodiť zariadenie. V prípade
takéhoto poškodenia strácajú platnosť všetky
záruky od spoločnosti ESAB.
0460 157 301
- 25 -
© ESAB AB 2018
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising