ESAB | Aristo Feed 4804 | Instruction manual | ESAB Aristo Feed 4804 Brugermanual

ESAB Aristo Feed 4804 Brugermanual
Aristo®, Origo™
Feed 3004, Feed 4804
Brugsanvisning
0444 408 201 DK 20171124
Valid for: serial no. 745-, 910-, 236-, 540-, 628-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHED ................................................................................................
4
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
4
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
4
INDLEDNING ...............................................................................................
7
2.1
Udstyr ......................................................................................................
7
2.2
Betjeningspanel......................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Løftevejledning .......................................................................................
10
DRIFT ...........................................................................................................
11
5.1
Tilslutninger og styreenheder ...............................................................
12
5.2
Vandtilslutninger ....................................................................................
12
5.3
Trådfremføringstryk ...............................................................................
12
5.4
Udskiftning og montering af tråd på Feed 3004 ..................................
13
5.5
Udskiftning og montering af tråd på Feed 4804 ..................................
13
5.6
Skift af indføringsvalser på Feed 3004 .................................................
14
5.7
Skift af indføringsvalser på Feed 4804 .................................................
14
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
15
6.1
Eftersyn og rengøring ............................................................................
15
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
16
1
2
5
6
7
DIAGRAM .............................................................................................................
17
SLIDDELE.............................................................................................................
19
BESTILLINGSNUMRE .........................................................................................
27
TILBEHØR ............................................................................................................
28
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0444 408 201
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0444 408 201
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
ADVARSEL!
Trådfremførere er kun beregnet til brug med strømforsyninger i
MIG/MAG-tilstand.
Hvis der anvendes andre svejsetilstande, som f.eks. MMA, så skal svejskablet
mellem trådfremfører og strømforsyning frakobles, ellers vil trådfremføreren være
strømførende.
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
• Strømførende dele eller elektroder må ikke komme i berøring med hud,
våde handsker eller vådt tøj
• Isolerer dig fra arbejdsemnet og jord.
• Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
ELEKTRISKE OG MAGNETISKE FELTER - kan være sundhedsskadelige
• Svejsere med pacemaker bør konsultere deres læge, før de udfører
svejsearbejde. EMF kan forstyrre visse pacemakere.
• Eksponering for EMF kan have andre ukendte og evt. sundhedsskadelige
virkninger.
• Svejsere skal overholde følgende procedurer for at minimere
eksponeringen for EMF:
○ Fremfør elektroden og arbejdskablerne sammen på samme side af
kroppen. Fastgør dem med tape, hvis det er muligt. Anbring ikke din
krop mellem brænderen og arbejdskablerne. Vikl aldrig brænderen
eller arbejdskablerne rundt om din krop. Hold svejsestrømkilden og
kablerne så langt væk fra kroppen som muligt.
○ Tilslut arbejdskablet til arbejdsemnet så tæt som muligt på det
område, der skal svejses.
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
• Hold hovedet ude af dampene
• Brug ventilation eller udsugning ved buen eller begge dele til at fjerne
dampe og gasser fra indåndingszonen og området generelt
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
• Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning
• Beskyt andre personer i området med egnet afskærmning eller gardiner
0444 408 201
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
BEVÆGELIGE DELE - kan forårsage personskader
• Hold alle døre, paneler og dæksler lukkede og forsvarligt fastgjorte. Lad
kun kvalificeret personale fjerne dæksler mhp. vedligeholdelse og
fejlfinding, hvis det er nødvendigt. Genmonter paneler eller dæksler og luk
dørene, når servicearbejdet er afsluttet, og inden motoren startes.
• Stop motoren, før du monterer eller tilslutter enheden.
• Hold hænder, hår, løs beklædning og værktøj væk fra bevægelige dele.
BRANDFARE
• Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Det skal derfor sikres, at der ikke er
brændbare materialer i nærheden
• Må ikke bruges på lukkede beholdere.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0444 408 201
-6-
© ESAB AB 2017
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Trådfremføringsenheden Feed 3004 med kontrolpanel U6, MA23, MA24 eller MA25 Pulse
skal anvendes til MIG/MAG-svejsning sammen med 400A, 500A og 600A
CAN-svejsestrømkilder.
Trådfremføringsenheden Feed 4804 med kontrolpanel U6, MA23 eller MA24 skal anvendes
til MIG/MAG-svejsning sammen med 400A, 500A og 600A CAN-svejsestrømkilder.
Fremføringsenhederne indeholder firehjulsdrevne fremføringsmekanismer samt
styreelektronik.
De kan anvendes med tråd på MarathonPac™ fra ESAB eller på trådspole (standard Ø 300
mm og Ø 440 mm, der fås som tilbehør).
Fremføringsenheden kan placeres enten på strømkildens vogn, hængende over
arbejdspladsen, på en aflastningsarm eller på gulvet med eller uden hjulsæt.
ESAB's tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne manual.
2.1
Udstyr
Trådfremføringsenheden leveres med:
•
•
Brugsanvisning til trådfremføringsenhed
Brugsanvisning på engelsk til betjeningspanelet
Brugsvejledninger på andre sprog kan downloades fra internettet: www.esab.com.
Mærkat med anbefalede sliddele
•
2.2
Betjeningspanel
Trådfremføringsenheden leveres med et af følgende betjeningspaneler:
Tomt panel til anvendelse med dobbelte
trådfremføringsenheder eller med brug af styreboks
U82.
U6
Knapper til indstilling af spænding og
trådfremføringshastighed / strømstyrke. Andre
parametre styres vha. trykknapper, med tekst på
displayet.
MA23
Knapper til indstilling af spænding og
trådfremføringshastighed / strømstyrke. Andre
indstillinger foretages vha. trykknapper.
MA24
Knapper til indstilling af spænding / QSet™ og
trådfremføringshastighed / strømstyrke. Andre
indstillinger foretages vha. trykknapper.
0444 408 201
-7-
© ESAB AB 2017
2 INDLEDNING
Knapper til indstilling af spænding / QSet™ og
trådfremføringshastighed / strømstyrke. Andre
indstillinger foretages vha. trykknapper.
MA25
Pulse
Betjeningspanelerne er udførligt beskrevet i en særskilt brugsanvisning.
0444 408 201
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Feed 3004
Feed 4804
Netspænding
42 V 50-60 Hz
42 V 50-60 Hz
Effektbehov
336 VA
378 VA
Motorstrøm Imaks.
8A
9A
Trådfremføringshastighed
0,8 - 25,0 m/min.
0,8 - 25,0 m/min.
Tilslutning af brænder
EURO
EURO
Maks. diameter trådspole
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
Fe
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
Ss
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
Al
1,0 og 1,6 mm
1,0 og 2,4 mm
Kernetråd
0,9 - 1,6 mm
0,9 - 2,4 mm
Vægt
15 kg
19 kg
Dimensioner (l x b x h)
690 x 275 x 420 mm
690 x 275 x 420 mm
Arbejdstemperatur
-10 til +40° C
-10 til +40° C
Beskyttelsesgas
Alle typer, der er beregnet til
MIG/MAG-svejsning
Alle typer, der er beregnet til
MIG/MAG-svejsning
Maks. tryk
0,5 MPa ( 5 bar)
0,5 MPa ( 5 bar)
Kølemiddel
ESAB's færdigblandede
kølemiddel
ESAB's færdigblandede
kølemiddel
Maks. tryk
0,5 MPa ( 5 bar)
0,5 MPa ( 5 bar)
60% intermittensfaktor
630 A
630 A
100% intermittensfaktor
500 A
500 A
Kapslingsklasse
IP23
IP23
Tråddimension
Tilladt belastning ved
* Tilbehør kan findes i kapitlet "TILBEHØR".
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C / 104 °F eller lavere.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
0444 408 201
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
ADVARSEL!
Ved svejsning i et miljø med øget risiko for elektrisk stød må der kun anvendes
strømkilder, som er beregnet til det pågældende miljø. Disse strømkilder er
mærket med symbolet
4.1
.
Løftevejledning
Bestillingsnummer for løfteøje finder du i kapitlet "TILBEHØR".
BEMÆRK!
Hvis der bruges anden ophængningsanordning, skal denne være elektrisk
isoleret fra trådfremføringsenheden.
0444 408 201
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
BEMÆRK!
Anvend transporthåndtaget ved flytning af udstyret. Udstyret må aldrig flyttes ved
at trække i svejsebrænderen.
ADVARSEL!
Kontroller, at sidepanelerne er lukket, når udstyret er i drift.
ADVARSEL!
Gør følgende for at undgå, at spolen
glider af navet: Fastlås spolen ved at
dreje den røde knap som vist på
advarselsmærkatet ved siden af navet.
ADVARSEL!
Vær forsigtigt. Roterende dele kan forårsage skader.
ADVARSEL!
Der er risiko for, at udstyret vælter, hvis trådfremføringsenheden udstyres med en
afbalanceringsarm. Udstyret skal fastgøres, især hvis det anvendes på et ujævnt
eller hældende underlag.
0444 408 201
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
ADVARSEL!
Klemningsrisiko under udskiftning af trådspolen! Brug ikke beskyttelseshandsker,
når svejsetråden indføres mellem fremføringsrullerne.
5.1
1
Tilslutninger og styreenheder
Betjeningspanel (se særskilt
brugsanvisning)
2a Tilslutning af fjernbetjening
6
Tilslutning for svejsestrøm fra strømkilde
(OKC)
7
Tilslutning af kontrolkabel fra strømkilde
eller køleaggregat
2b Tilslutning af U82
3
BLÅ tilslutning med ELP* for kølevand til 8
svejsebrænder
RØD tilslutning for kølevand til
køleenhed
4
RØD tilslutning for kølevand fra
svejsebrænder
9
Tilslutning for beskyttelsesgas
5
Tilslutning for svejsebrænder
10 BLÅ tilslutning for kølevand fra
køleenhed
BEMÆRK!
Display (digitalt instrument) og kølevandstilslutninger findes kun på visse
modeller.
* ELP = ESAB Logic Pump, se afsnittet "VANDTILSLUTNING".
5.2
Vandtilslutninger
Trådfremføringsenheden med vandtilslutning er forsynet med et registreringssystem ELP
(ESAB Logic Pump), som registrerer, om vandslangerne er tilsluttet. Ved tilslutning af
vandkølet svejsebrænder starter vandpumpen.
Registreringen fungerer kun sammen med strømkilder, som er udstyret med ELP.
5.3
Trådfremføringstryk
Først skal det kontrolleres, at tråden bevæger sig jævnt gennem trådføringen. Derefter
indstilles trykket for trådfremføringens trykvalser. Det er vigtigt, at trykket ikke er for hårdt.
0444 408 201
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
Fig. 1
Fig. 2
Du kan kontrollere, at fremføringstrykket er indstillet korrekt, ved at fremføre tråden mod en
isoleret genstand, f.eks. et stykke træ.
Når du holder brænderen ca. 5 mm fra træstykket (fig. 1), skal fremføringsvalserne glide.
Hvis du holder brænderen ca. 50 mm fra træstykket, skal tråden fremføres og bøjes (fig. 2).
5.4
•
•
•
•
•
•
•
Udskiftning og montering af tråd på Feed 3004
Åbn sidepanelet.
Afbryd tryksensoren ved at folde den bagud, så trykvalserne glider op.
Rul eventuelt tråden tilbage på spolen, og fjern denne.
Ret 10-20 cm af den nye tråd ud. Fil eventuelt grater og skarpe kanter af trådens
ende, før du sætter den ind i trådfremføringsenheden.
Sørg for, at tråden går korrekt ind i fremføringsrullens spor og ind i udløbsmundstykket
eller trådføringen.
Fastgør tryksensoren.
Luk sidepanelet.
5.5
•
•
•
•
•
•
•
•
Udskiftning og montering af tråd på Feed 4804
Åbn sidepanelet.
Pres trykanordningen nedad, og træk den hen mod dig selv og opad.
Træk bogien ud.
Rul eventuelt tråden tilbage på spolen, og fjern denne.
Ret 10-20 cm af den nye tråd ud. Fil eventuelt grater og skarpe kanter af trådens
ende, før du sætter den ind i trådfremføringsenheden.
Sørg for, at tråden går korrekt ind i fremføringsrullens spor og ind i udløbsmundstykket
eller trådføringen.
Sæt bogien på plads.
Luk sidepanelet.
0444 408 201
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5.6
Skift af indføringsvalser på Feed 3004
• Åbn sidepanelet.
• Kobl tryksensoren (1) fra ved at
vippe den tilbage.
• Kobl trykrullerne (2) fra ved at
dreje akslen (3) 1/4 omgang med
uret og trække akslen ud.
Trykrullerne frakobles.
• Kobl fremføringsrullerne (4) fra
ved at løsne møtrikkerne (5) og
trække rullerne ud.
Ved montering gentages
ovenstående i omvendt rækkefølge.
Valg af spor i fremføringsrullerne
Drej fremføringsrullen med dimensioneringsmærket for det ønskede spor imod dig selv.
5.7
Skift af indføringsvalser på Feed 4804
• Åbn sidepanelet.
• Pres trykanordningen (1) nedad, og træk
den hen mod dig selv og opad.
• Træk bogien ud (2).
• Unbrakoskruerne (3) på holderen til
mellemmundstykket løsnes, og det tages
af.
• Udløbsmundstykkets skrue (4) løsnes, og
mundstykket skydes tilbage.
• Skru unbrakoskruen (5) i midten helt ud.
• Drej de to udvendige unbrakoskruer (6)
1/2 omgang.
• Træk indføringsvalserne (7) ud.
Ved montering gentages ovenstående i omvendt rækkefølge.
Valg af spor i fremføringsrullerne
Anbring ingen, én eller to medbringerskiver mellem
den yderste skive og fremføringsrullen.
Rille 1
Rille 2
Rille 3
BEMÆRK!
Ved udskiftning af trykrullerne (8) skal hele bogien udskiftes.
0444 408 201
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Eftersyn og rengøring
Trådfremføringsenhed
Kontroller regelmæssigt, at trådfremføringsenheden ikke er blokeret af snavs.
•
Rengøring og udskiftning af slidte dele i trådfremføringsmekanismen skal foretages
regelmæssigt, så trådfremføringen kan foretages uden problemer.
BEMÆRK!
Hvis forspændingen er indstillet for hårdt, så kan der forekomme unormal slitage
på trykrullen, fremføringsrullen og trådføringen.
Bremsenav
Navet er indstillet ved levering. Følg
vejledningen nedenfor, hvis efterjustering er
nødvendig. Juster bremsenavet, således at
tråden er en smule slap, når trådfremføringen
standser.
Justering af bremsemomentet:
• Drej det røde håndtag til låst position.
• Sæt en skruetrækker ind i navets fjedre.
•
•
Drej fjedrene med uret for at reducere bremsemomentet.
Drej fjedrene mod uret for at øge bremsemomentet.
BEMÆRK!
Drej begge fjedre lige meget.
Svejsebrænder
•
Brænderens sliddele bør rengøres og udskiftes med jævne mellemrum for at sikre
fejlfri trådfremføring. Trådfremføringen skal blæses ren, og kontaktpunktet skal
rengøres jævnligt.
0444 408 201
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 BESTILLING AF RESERVEDELE
7
BESTILLING AF RESERVEDELE
FEED 3004, Feed 4804 er designet og testet i overensstemmelse med internationale
og europæiske standarder IEC/EN 60974-5 og IEC/EN 60974-10. Den serviceafdeling,
der har udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre, at produktet
fortsat er i overensstemmelse med ovennævnte standarder.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0444 408 201
- 16 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
DIAGRAM
0444 408 201
- 17 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
0444 408 201
- 18 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
SLIDDELE
Feed 3004
Item Ordering no. Denomination
HI1
HI2
Wire type
Wire dimensions
0455 072 002 Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
0456 615 001 Intermediate nozzle
Al
0469 837 880 Outlet nozzle
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for
0.6-1.6 mm
0469 837 881 Outlet nozzle
Al
HI3
0191 496 114 Key
HI4
0215 701 007 Locking washer
HI5a 0459 440 001 Motor gear euro
Item
Notes
Ordering
number
Denomination
Ø 2.0 mm plastic for
0.8-1.6 mm
Drive gear
Wire
type
Wire dimen- Groove
sions (mm)
type
Roller
markings
HI5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6
& cored & 0.8 mm
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8
& cored & 1.0 mm
V
0,8 S2
og 1,0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0
& cored & 1.2 mm
V
1,0 S2
og 1,2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1.4
& cored & 1.6 mm
V
1,4 S2
og 1,6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0
& 1.2 mm
V1,0 R2
Knurled og 1,2 R2
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2/1.2 mm
V1,2 R2
Knurled og 1,4 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2
& 1.4 mm
V1,2 R2
Knurled og 1,2 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.6 mm
V1,6 R2
Knurled og 2,0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8
& 0.9/1.0 mm
U
0,8 A2
og 1,0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0
& 1.2 mm
U
1,0 A2
og 1,2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2
& 1.6 mm
U
1.2 A2
& 1.6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
0444 408 201
- 19 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
0444 408 201
- 20 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
Item Ordering no.
Denomination
Notes
HI6
Washer
Ø 16/5×1
HI7
Screw
M4×12
HI8
Screw
M6×12
HI9
Washer
Ø 16/8.4×1.5
HI10 0469 838 001 Cover
HI11 0458 722 880 Axle and Nut
HI12 0459 441 880 Gear adapter
HI13 0455 049 001 Inlet nozzle
Ø 3 mm for 0.6-1.6 mm Fe, Ss, Al and cored wire
HI14 0458 999 001 Shaft
HI15
Nut
M10
HI16 0458 748 002 Insulating washer
HI17 0458 748 001 Insulating bushing
Item Ordering no.
Denomination
HI18 0156 602 001 Inlet nozzle
Wire type
Wire dimensions
Fe, Ss, Al & cored Ø 2 mm plastic for 0.6–1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire
must be used, It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wire,
equipped with appropriate wear parts.
0444 408 201
- 21 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
0444 408 201
- 22 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
Feed 4804
Item Ordering no.
Denomination
HK1 0469 837 880 Outlet nozzle
Wire type
Wire dimensions
Fe, Ss & cored
Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
0469 837 881 Outlet nozzle
Al
Ø 2.0 mm plastic for 1.0-1.6
mm
0469 837 882 Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Ø 3.4 mm steel for 2.0-2.4 mm
Item Ordering no. Denomination
Wire
type
Wire Ø Groove Groove Groove Groove Roller/
mm
1
2
3
type Bogey
markings
HK2 0366 966 880 Feed roller Fe, Ss 0,6-1,2 0,6-0,8 0,9-1,0
& cored
1,2
V
1
0,9
0,9
V
.035"
0366 966 881 Feed roller Fe, Ss 1,4-1,6 1,4-1,6
& cored
2,0
2,4
V
2
0366 966 890 Feed roller Fe, Ss
& cored
1,6
1,6
1,6
1,6
V
1/16
0366 966 889 Feed roller Fe, Ss
& cored
1,2
1,2
1,2
1,2
V
0,045"
/7
0366 966 900 Feed roller Fe, Ss 0,9-1,6 0,9-1,0
& cored
1,2
1,4-1,6
V
6
0366 966 893 Feed roller Cored
1,2
1,2
1,2
1,2
V0,045"
Knurled
0366 966 882 Feed roller Cored
1,2-2,0
1,2
1,4-1,6
2,0
VKnurled
3
0366 966 894 Feed roller Cored
1,6
1,6
1,6
1,6
VKnurled
1/16
0366 966 883 Feed roller Cored
2,4
2,4
not
used
not
used
VKnurled
4
0366 966 885 Feed roller Al
1,2
1,2
1,2
1,2
U
U2
0366 966 899 Feed roller Al
1,0-1,6
1,0
1,2
1,6
U
U4
0366 966 888 Feed roller Fe, Ss
& cored
Item Ordering no.
Denomination
0,9
0,9
Notes
HK3 0156 707 001 Distance washer
HK4 0156 707 002 Adjustment spacer
HK5
Screw
M5×20
HK6
Screw
M5×16
0444 408 201
- 23 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
0444 408 201
- 24 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
HD = Heavy Duty
Item Ordering no. Denomination
HK7 0366 902 880 Bogey (HD)
Wire type
Wire dimen- Groove Roller/Bogey
sions (mm)
type
markings
Fe, Ss & cored Ø 0.6 - 1.2 mm
V
1
0366 902 902 Bogey (HD)
Fe, Ss & cored Ø 0.9
V
.035"
0366 902 900 Bogey (HD)
Fe, Ss & cored Ø 0.9 - 1.6 mm
V
6
0366 902 881 Bogey (HD)
Fe, Ss & cored Ø 1.4 - 2.4 mm
V
2
0366 902 894 Bogey (HD)
Fe, Ss & cored Ø 1.2 mm
V
.045" / 7
0366 902 901 Bogey (HD)
Fe, Ss & cored Ø 1.6 mm
V
1/16
0366 902 903 Bogey (HD)
Cored
Ø 1.2 mm
VKnurled
.045"
0366 902 882 Bogey (HD)
Cored
Ø 1.2 - 2.0 mm
VKnurled
3
0366 902 904 Bogey (HD)
Cored
Ø 1.6 mm
VKnurled
1/16
0366 902 883 Bogey (HD)
Cored
Ø 2.4 mm
VKnurled
4
0366 902 899 Bogey (HD)
Al
Ø 1.0 - 1.6 mm
U
U4
0366 902 886 Bogey (HD)
Al
Ø 1.2 mm × 3
U
-
Item Ordering no.
Denomination
Wire type
Wire dimensions
HK8 0366 944 001 Washer
HK9 0156 603 001 Intermediate nozzle
Fe, Ss & Al
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
0156 603 002 Intermediate nozzle
Fe, Ss & Al
Ø 4 mm plastic for 2.0-2.4 mm
0332 322 001 Intermediate nozzle
Cored
Ø 2.4 mm copper for 1.2-2.0 mm
0332 322 002 Intermediate nozzle
Cored
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Item Ordering no.
Denomination
Note
HK10 0215 702 708 Locking washer
HK11
Nut
M10
HK12 0458 748 002 Insulating washer
HK13 0458 748 001 Insulating bushing
HD = Heavy Duty
Item Ordering no.
Denomination
Wire type
Wire dimensions
HK14 0156 602 001 Inlet nozzle
Fe, Ss, Al & Cored Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
0156 602 002 Inlet nozzle
Fe, Ss, Al & Cored Ø 4 mm plastic for 2.0-2.4 mm
0332 318 001 Inlet nozzle (HD) Fe, Ss & Cored
Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
0332 318 002 Inlet nozzle (HD) Fe, Ss & Cored
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
0444 408 201
- 25 -
© ESAB AB 2017
SLIDDELE
0444 408 201
- 26 -
© ESAB AB 2017
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Feed 3004, Feed 4804
Ordering number
Denomination
Type
0460 526 881
Wire feed unit
Aristo™ Feed 3004
0460 526 886
Wire feed unit
Aristo™ Feed 3004, U6
0460 526 887
Wire feed unit
Origo™ Feed 3004, MA23
0460 526 889
Wire feed unit
Origo™ Feed 3004, MA24
0460 526 891
Wire feed unit with water
Aristo™ Feed 3004
0460 526 896
Wire feed unit with water
Aristo™ Feed 3004, U6
0460 526 897
Wire feed unit with water
Origo™ Feed 3004, MA23
0460 526 899
Wire feed unit with water
Origo™ Feed 3004, MA24
0460 526 991
Wire feed unit with water
Aristo™ Feed 4804
0460 526 996
Wire feed unit with water
Aristo™ Feed 4804, U6
0460 526 997
Wire feed unit with water
Origo™ Feed 4804, MA23
0460 526 999
Wire feed unit with water
Origo™ Feed 4804, MA24
0460 526 670
Trådfremføringsenhed
Feed 3004 MA25 Puls AL
0460 526 671
Trådfremføringsenhed med
vand
Feed 3004w MA25 Puls AL
0460 526 672
Trådfremføringsenhed
Feed 3004 MA25 Pulse Steel
0460 526 673
Trådfremføringsenhed med
vand
Feed 3004w MA25 Pulse Steel
0459 839 017
Spare parts list
Feed 3004, Feed 4804
0460 454
Instruction manual
Origo™ MA23, Origo™ MA24
0463 459
Brugsanvisning
MA25 Pulse
0459 287
Instruction manual
Aristo™ U6
0459 310
Instruction manual
Aristo™ U8
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0444 408 201
- 27 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
0458 674 880
1 Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300 mm
0459 431 880
1 Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300 mm
0458 704 880
1 Bobbin holder
0455 410 001
2 Adapter for 5 kg bobbin
0459 233 880
1 Adapter for 440 mm bobbin
0458 706 880
1 Lifting eye
F102 440 880
2 Quick connector MarathonPac™
0444 408 201
- 28 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0457 341 881
1 Strain relief for welding torch
0458 707 880
1 Wheel kit for feed
0459 234 880
Strain relief bracket for connection set
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm bobbin
0458 705 882
for 440 mm bobbin
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0444 408 201
- 29 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 880
5m
0459 960 980
5 m HD
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole,
only for empty panels together with U8
0459 554 880
5m
0459 554 980
5 m HD
Remote adapter kit
0459 681 880
For Miggytrac / Railtrac
0459 681 881
For MXH 300wPP / MXH 400wPP / PSF RS3
Connection kit
0459 020 883
0444 408 201
For MXH 300wPP / MXH 400wPP
- 30 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Connection set, 70 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m
0459 528 781
5m
0459 528 782
10 m
0459 528 783
15 m
0459 528 784
25 m
0459 528 785
35 m
Connection set water, 70 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m
0459 528 791
5m
0459 528 792
10 m
0459 528 793
15 m
0459 528 794
25 m
0459 528 795
35 m
Connection set, 95 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 980
1.7 m
Connection set water, 95 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 990
1.7 m
Welding torch MXH 300 PP,
only for Feed 3004
0700 200 017
6,0 m
0700 200 018
10,0 m
0700 200 020
10,0 m, 45°
Welding torch MXH 400w PP,
only for Feed 3004
0700 200 015
6,0 m
0700 200 016
10,0 m
0700 200 019
10,0 m, 45°
Yderligere
Miggytrac 1001, Miggytrac 2000
oplysninger hos
Equipment for mechanized welding
det nærmeste
ESAB-agentur
0444 408 201
- 31 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Yderligere
Railtrac 1000
oplysninger hos
Equipment for mechanized welding
det nærmeste
ESAB-agentur
0460 820 880
Control panel U82
0460 820 881
Control panel U82 Plus
Extension cable for U82
(connectors included)
0460 877 891
7.5 m, 12 poles
Information on Miggytrack and PSF welding torches can be found in separate brochures.
0444 408 201
- 32 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0444 408 201
- 33 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising