ESAB | LAF 631 | Instruction manual | ESAB LAF 631 Navodila za uporabo

ESAB LAF 631 Navodila za uporabo
LAF 631
Navodila za uporabo
0449 501 101 SI 20171211
Valid for: serial no. 536-xxx-xxxx
VSEBINA
1
VARNOST ....................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov ...................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .....................................................................................
4
2
UVOD ...........................................................................................................
7
3
TEHNIČNI PODATKI....................................................................................
8
4
NAMESTITEV ..............................................................................................
10
4.1
Lokacija ...................................................................................................
10
4.2
Priključki .................................................................................................
11
DELOVANJE................................................................................................
13
5.1
Krmilniki ..................................................................................................
13
VZDRŽEVANJE ...........................................................................................
14
6.1
Čiščenje...................................................................................................
14
6.1.1
Varilni transformator .............................................................................
14
6.1.2
Kontaktor ..............................................................................................
14
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV .....................................................
SLIKA...................................................................................................................
NAVODILA ZA PRIKLOP ....................................................................................
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ..............................................................................
15
16
18
19
5
6
7
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0449 501 101
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko povzroči
takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali izgubo
življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0449 501 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju in
rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
•
•
•
•
Napravo namestite in ozemljite v skladu z navodili za uporabo.
Ne dotikajte se električnih delov ali elektrod pod napetostjo z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
•
•
•
Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je mogoče,
jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in delovnimi
kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog svojega
telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj oddaljeni od
vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
•
•
Glava naj bo zunaj dosega hlapov.
S pomočjo prezračevanja, odsesovanja pri obloku ali obojega odstranite
hlape in pline iz območja dihanja in splošnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
•
•
Zaščitite si oči in telo. Uporabite ustrezno zaščito za varjenje in filtrirno
steklo ter zaščitna oblačila.
Ljudi v okolici zaščitite z ustreznimi pregradami ali zavesami.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
0449 501 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
•
•
•
Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak odstrani
le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom motorja
znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
•
•
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. V bližini ne sme biti
vnetljivih snovi.
Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
POZOR!
Ne uporabljajte varilnega transformatorja za taljenje zamrznjenih cevi.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo
zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri elektromagnetni
združljivosti opreme razreda A zaradi prevodnih in
sevalnih motenj.
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno
zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe
obvezno predelavo električne in/ali elektronske opreme
v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0449 501 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
LAF 631 je daljinsko upravljan 3-fazni varilni transformator, namenjen izjemno produktivnemu
mehanskemu plinskemu obločnemu varjenju (MIG/MAG) ali varjenju z zakritim oblokom
(SAW).
Varilni transformator je ventilatorsko hlajen in pred preobremenitvijo zaščiten termični
odklopnik. Ko je termični odklopnik aktiviran, se na sprednji plošči samodejno vklopi rumena
lučka. Ponastavitev je opravljena samodejno, ko temperatura pade na dopustno raven.
Varilni transformatorji ali krmilna enota so povezani skupaj prek 2-žičnega vodila za izjemno
natančnost varilnega postopka.
Vse nastavitve varilnih parametrov za varilne transformatorje lahko uporabnik izvaja prek
sprednje plošče krmilne enote.
Upravljanje varilnega transformatorja v celoti poteka in je nadzorovano prek e enote. Prek
krmilne enote je mogoče nastaviti celo nastavitve za vklop ali izklop. Med samim varjenjem je
mogoče nadzorovati tudi Prednastavljene varilne tokovne parametre.
0449 501 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
LAF 631
Priklop na omrežje
380/400/415 V 3~50 Hz
440 V 3~60 Hz
Primarni tok Imax:
SAW
69 A
MIG
69 A
Vrednosti običajne obremenitve:
SAW (obratovalni cikel pri temperaturi okolice 40 °C)
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
SAW (obratovalni cikel pri temperaturi okolice 40 °C)
60%
800 A, 44 V
100%
630 A, 44 V
Območje nastavitev:
SAW
60 A/22 V – 800 A/44 V
MIG
75 A/18 V – 800 A/44 V
Brezobremenitvena napetost (U0 )
56 V
Moč brez obremenitve
172 W
Izkoristek pri najvišjem toku (I2 ):
SAW
84%
MIG
84%
Faktor moči pri najvišjem toku (I2 ):
SAW
0,91
MIG
0,91
Navidezna moč pri najvišjem toku (I2 )
46,4 kVA
Aktivna moč pri najvišjem toku (I2 )
42 kW
Ssc min (MVA)
5,6 MVA
Delovna temperatura
Od -10 °C do +40 °C
Trajna raven zvočnega tlaka brez
obremenitve
<70 dB(A)
Teža (v dobavnem načinu)
260 kg
Dimenzije D × Š × V
652 × 483 × 800 mm
652 × 483 × 916 mm (vključno s
podstavkom)
Izolacijski razred (transformator)
H
Razred ohišja
IP 23
Razred uporabe
Omejena uporaba
0449 501 101
Razred A
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČNI PODATKI
Razred ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. raven zaščite pred vdorom trdih predmetov ali vode.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator zasnovan za uporabo v območjih s povečano
električno nevarnostjo.
0449 501 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
OPOMBA!
Zahteve glede omrežnega priključka
Ta oprema je skladna s standardom IEC 61000-3-12, če je kratkostična moč višja
kot ali enaka Sscmin na uporabnikovi priključni točki na javno omrežje. Inštalater ali
uporabnik opreme mora, po potrebi po posvetu z operaterjem distribucijskega
omrežja, zagotoviti, da je oprema priključena samo na vir napajanja, katerega
kratkostična moč je višja ali enaka Sscmin. Glejte tehnične podatke v poglavju
TEHNIČNI PODATKI.
4.1
Lokacija
POZOR!
Opremo zavarujte – zlasti na
neravni ali nagnjeni podlagi.
•
Namestite dobavljene nosilce. Varilni transformator postavite tako, da sta vstopni in
izstopni odprtini za hladilni zrak prosti.
Navodila za dvigovanje
0449 501 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4.2
•
•
•
•
•
•
•
•
Priključki
Ob dobavi je varilni transformator pripravljen za
priklop na 400 V. Za druge napajalne napetosti
morate preklopiti na želeno napetost na glavnem
transformatorju in krmilnem transformatorju v
skladu z navodili v poglavju "NAVODILA ZA
PRIKLOP".
Omrežni kabel mora imeti pravilen presek in zanj
mora biti nameščena pravilna varovalka, skladna z
lokalnimi predpisi (glejte spodnjo tabelo v poglavju
"Priklop na omrežje").
Ozemljitveni kabel namestite na označeni vijak
.
Omrežni kabel namestite na glavne priključne bloke
L1, L2 in L3.
Zategnite nosilec kabla, na hrbtni strani varilnega
transformatorja.
Varilni transformator in krmilno enoto povežite s
krmilnim kablom in 28-polnim konektorjem (1) na
sprednji strani varilnega transformatorja.
1-pinski merilni kabel (2) za merjenje obločne napetosti priklopite na povratni
kabel/varilno glavo.
Priklopite primeren varilni in povratni kabel na kontaktna vodila z oznakami + in −.
Vodila so nameščena na notranji strani pokrova (3) na sprednji strani varilnega
transformatorja.
Priklop na omrežje
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
Omrežna napetost
380 V ±10 %, 3~50 Hz
Napajalni kabel, prerez
4 × 16 mm2
Primarni tok Imax
69 A
Fazni tok I1eff
55 A
Počasna varovalka (prenapetostna)
63 A
Tip C MCB
63 A
Omrežna napetost
400 V ±10 %, 3~50 Hz
Napajalni kabel, prerez
4 × 16 mm2
Primarni tok Imax
67 A
Fazni tok I1eff
54 A
Počasna varovalka (prenapetostna)
63 A
Tip C MCB
63 A
Omrežna napetost
415 V ±10 %, 3~50 Hz
Napajalni kabel, prerez
4 × 16 mm2
Primarni tok Imax
66 A
Fazni tok I1eff
52 A
0449 501 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
Počasna varovalka (prenapetostna)
63 A
Tip C MCB
63 A
Omrežna napetost
440 V ±10 %, 3~60 Hz
Napajalni kabel, prerez
4 × 16 mm2
Primarni tok Imax
66 A
Fazni tok I1eff
52 A
Počasna varovalka (prenapetostna)
63 A
Tip C MCB
63 A
OPOMBA!
Navedeni prerezi omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske
predpise. V drugih regijah morajo biti napajalni kabli primerni za aplikacije in skladni
z nacionalnimi in mednarodnimi standardi.
0449 501 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 DELOVANJE
5
DELOVANJE
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
OPOMBA!
Nikoli ne uporabljajte varilnega transformatorja brez stranskih plošč.
OPOMBA!
Pri uporabi krmilne enote PEI, mora biti transformator nastavljen na analogni način.
5.1
Krmilniki
Sprednja plošča:
1.
2.
Glavni odklopnik za vklop/izklop
omrežnega napajanja in ventilatorja
transformatorja.
• Položaj "1" – Vklop
• Položaj "0" – Izklop
•
Indikatorska lučka (bela) se vklopi,
ko vklopite glavno stikalo.
3.
Indikatorska lučka za pregrevanje
(rumena)
• Indikatorska lučka se vklopi ob
sprožitvi termičnega odklopnika
zaradi previsoke temperature v
varilnem transformatorju.
• Indikatorska lučka se izklopi, ko
temperatura v varilnem
transformatorju pade pod omejitev.
4.
Ponastavitev avtomatske varovalke FU2
za 42 V napetost.
5.
Gumbi za ponastavitev avtomatske
varovalke FU3 za 230 V napetost.
0449 501 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči vse
dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Čiščenje
6.1.1
Varilni transformator
POZOR!
Zamašene vhodne ali izhodne zračne reže povzročijo pregretje.
•
varilni transformator očistite po potrebi.
V ta namen uporabljajte suh stisnjen zrak.
6.1.2
Kontaktor
POZOR!
Kontaktorja ne čistite s stisnjenim zrakom, dokler ga najprej ne razstavite v celoti.
OPOMBA!
Zanesljivost delovanja kontaktorja lahko zagotovite samo z ohranjanjem čistoče
magnetnih delov.
Če je treba kontaktor očistiti, ga je treba razstaviti in očistiti vse posamezne dele.
Kontaktor je mogoče v nasprotnem primeru tudi zamenjati.
0449 501 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
7 NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
7
NAROČANJE NADOMESTNIH DELOV
PREVIDNO!
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser. Uporabljajte
izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Enota LAF 631 je zasnovana in testirana v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi EN 60974-1 in EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim
standardom.
Nadomestne dele in obrabljene dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca
ESAB – glejte hrbtno stran tega dokumenta. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko
izdelka ter oznako in številko nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem
poenostavite dobavo in si zagotovite, da bo pravilna.
0449 501 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
SLIKA
SLIKA
0449 501 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
SLIKA
0449 501 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
NAVODILA ZA PRIKLOP
NAVODILA ZA PRIKLOP
0449 501 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering number
Denomination
Type
0460 512 880
Welding power source LAF 631
0459 839 056
Spare parts list
Notes
LAF 631
Seznam nadomestnih delov je objavljen v posebnem dokumentu, ki ga lahko prenesete s
spletnega mesta www.esab.com
0449 501 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
For contact information visit esab.com
ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 402 77 Gothenburg, Sweden, Phone +46 (0) 31 50 90 00
http://manuals.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising