ESAB | Aristo Tig 4000i Tig 4000iw | Instruction manual | ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Ръководство за употреба

ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Ръководство за употреба
Aristo®
Tig 4000i / Tig 4000iw
Ръководство за експлоатация
0458 640 501 BG 20171110
Valid for: serial no. 950-406-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТ ...........................................................................................
4
1.1
Значение на символите .........................................................................
4
1.2
Предпазни мерки за безопасност ........................................................
4
ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................
8
2.1
Оборудване .............................................................................................
8
2.2
Панел за управление .............................................................................
8
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ .................................................................................
9
4
МОНТАЖ .......................................................................................................
11
4.1
Инструкции за повдигане......................................................................
11
4.2
Позициониране на захранващия източник ........................................
11
4.3
Захранване от електрическата мрежа ................................................
12
ЕКСПЛОАТАЦИЯ .........................................................................................
13
5.1
Съединения и устройства за управление .........................................
13
5.2
Включване на захранващия източник ................................................
13
5.3
Управление на вентилатора .................................................................
14
5.4
Защита срещу прегряване ....................................................................
14
5.5
Охлаждащ блок .......................................................................................
14
5.6
Дистанционно управление ...................................................................
15
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ....................................................................
16
6.1
Ежедневно................................................................................................
16
6.2
При необходимост..................................................................................
16
6.3
Всяка година............................................................................................
17
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ .................................................
18
8
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .......................................................
19
СХЕМА .................................................................................................................
20
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА.................................................................
23
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ ..................................................................
24
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ..........................................................................................
25
1
2
5
6
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0458 640 501
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете ръководството
за работа и спазвайте всички етикети, практики за
безопасност на служителите и информационни листове
за безопасност (SDS).
1.2
Предпазни мерки за безопасност
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
3.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
0458 640 501
-4-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
4.
5.
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
• Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с
ръководството за работа.
• Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
• Изолирайте себе си от работното място и земята.
• Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
• Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
• Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
• Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
• Дръжте главата си далеч от димните газове.
• Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
0458 640 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
• Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
• Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
• Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
• Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
• Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
• Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
• Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали
части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от обществената
мрежа под ниско напрежение. В такива помещения е
възможно възникване на потенциални затруднения,
свързани с електромагнитната съвместимост на
оборудване от клас А, вследствие на проводими или
излъчващи повърхности.
0458 640 501
-6-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2012/19/EО
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане съгласно
националното законодателство, електрическото и/или
електронното оборудване, което е достигнало до края
на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде
унищожено чрез предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите информация за
одобрените пунктове за събиране на подобно
оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0458 640 501
-7-
© ESAB AB 2017
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Tig 4000i/Tig 4000iw е захранващ източник за TIG заваряване, който може да се
използва и за ММА заваряване.
Принадлежностите на ESAB за продукта можете да откриете в глава
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" от настоящото ръководство.
2.1
Оборудване
Tig 4000i/Tig 4000iw се доставя с 5-метров обратен кабел, ръководство за работа със
захранващия източник и ръководство за работа с панела за управление.
Ръководства на други езици могат да бъдат изтеглени от уебсайта www.esab.com
2.2
Панел за управление
Захранващият източник се доставя с един от следните панели за управление:
•
Панел TA4
•
С въртящ се бутон за регулиране на тока. Други параметри се управляват чрез
натискане на бутони със съответни символи на дисплея.
Панел TA6
С въртящ се бутон за регулиране на тока. Други параметри се управляват чрез
натискане на бутони със съответен текст на дисплея.
Вижте отделните ръководства за подробно описание на панелите за управление.
0458 640 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Tig 4000i/Tig 4000iw
Мрежово напрежение
400 V ±10%, 3 ~ 50 Hz
Мрежово захранване
Ssc min 6,1 MVA
Ток в първичната намотка
Imax TIG
22 A
Imax MMA
28 A
Мощност без товар в режим на икономия на
енергия 6,5 мин. след заваряване
39 W
Диапазон на напрежение/ток
TIG
10 – 26 V / 4 – 400 A
MMA
20,6 – 36,0 V / 16 – 400 A
Допустимо натоварване при TIG
35% работен цикъл
400 A/26 V
60% работен цикъл
320 A/23 V
100% работен цикъл
250 A/20 V
Допустим товар при заваряване MMA
35% работен цикъл
400 A/36 V
60% работен цикъл
320 A/33 V
100% работен цикъл
250 A/30 V
Коефициент на мощност при максимален ток 0,90
Ефективност при максимален ток
81,2 %
Напрежение на празен ход U0 max
без функция VRD 1)
78 – 90 V
U0L "TIG под напрежение", дезактивирана
функция VRD 2)
60 V
MMA, деактивирана функция VRD 2)
60 V
активирана функция VRD 2)
< 26 V
Диапазон на работната температура
-10 до +40 °C (+14 до +104 °F)
Температура при превоз
-20 до +55 °C (-4 до +131 °F)
Размери, д x ш x в
625 × 394 × 776 (24,6 × 15,5 × 30,5
инча)
Постоянно звуково налягане на празен ход
< 70 dB (A)
Тегло
84 kg (185 lbs)
Клас на изолация
H
Клас на защита на корпуса
IP23
Клас на приложение
1)
Валидно за захранващи източници без технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни.
0458 640 501
-9-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
2)
Валидно за захранващи източници с технически характеристики на VRD на
табелката с технически данни. Функцията VRD е обяснена в ръководството за работа с
контролния панел, ако панелът има тази функция.
Работен цикъл
Под работен цикъл се разбира времето като процент от десетминутен период, в което
може да извършвате заваряване с определен товар без претоварване. Работният
цикъл е валиден за температура 40 °C / 104 °F или по-ниска.
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP23, е предназначено за употреба на открито и закрито.
Клас на приложение
Символът
означава, че захранващият източник е предназначен за използване в
участъци с повишена опасност от електрически ток.
Мрежово захранване, Ssc min
Минимална мрежова мощност при късо съединение, съгласно IEC 61000-3-12
Охлаждащ блок (Tig 4000iw)
Охлаждаща мощност
50 Hz – 1,65 kW при околна температура
25 °C (77 °F) и дебит 1,0 l/min (0,26 gal/min)
60 Hz – 1,55 kW при околна температура
25 °C (77 °F) и дебит 1,0 l/min (0,26 gal/min)
Охлаждащ агент
Охлаждащ агент от ESAB, готов за
употреба
Количество на течността
5,5 l (1,45 gal)
Максимален воден поток
2,0 l/min (0,53 gal/min)
Максимален брой водно-охлаждани
заваръчни горелки, които могат да бъдат
свързани
Една TIG-горелка и една MIG-горелка за
заваряване
Максимално налягане
50 Hz – 0,376 MPa (3,76 bar)
60 Hz – 0,474 MPa (4,74 bar)
0458 640 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Изисквания към мрежовото захранване
Това оборудване съответства на IEC 61000-3-12, при условие че мрежовата
мощност при късо съединение е по-голяма или равна на Sscmin в точката на
свързване между потребителското захранване и обществената система. В
този случай монтажникът или потребителят на оборудването, при
необходимост след консултации с оператора на електроразпределителната
мрежа, носят отговорността за свързване на оборудването само към
захранване с мрежова мощност при късо съединение, по-голяма или равна
на Sscmin. Направете справка с техническите данни в глава ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ.
4.1
Инструкции за повдигане
Със захранващ източник
4.2
С количка и захранващ
източник
С количка 2 и захранващ
източник
Позициониране на захранващия източник
Разположете захранващия източник, така че нищо да не пречи на входните и
изходните отвори за охлаждащия въздух.
0458 640 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4.3
Захранване от електрическата мрежа
Проверете дали апаратът е свързан към захранване с
необходимото напрежение и дали е защитен с правилно
оразмерени предпазители.
Необходимо е да се изгради защитна заземителна връзка в
съответствие с изискванията.
Табелка с технически данни, съдържаща информация за
свързване на захранването.
Препоръчителен размер на предпазителите и минимално сечение на кабелите
Tig 4000i/Tig 4000iw
50 Hz
Мрежово напрежение
400 V
Сечение на захранващия кабел, mm2
4G4
Фазов ток, I1eff
16 A
Предпазител
Срещу свръхнапрежение
20 A
20 A
Тип C MCB
ЗАБЕЛЕЖКА!
Посочените по-горе сечения на захранващите кабели и размерите на
предпазителите съответстват на изискванията на наредбите в Швеция. За
други региони захранващите кабели трябва да са подходящи за
приложението и да отговарят на местните и национални разпоредби.
0458 640 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
5.1
Съединения и устройства за управление
1
Съединение за охлаждаща вода от
TIG-горелката – ЧЕРВЕНО
9
2
Съединение с воден затвор за
охлаждаща вода към TIG-горелката –
СИНЬО
10 Бял светлинен индикатор – включено
захранване (ON)
3
Гърловина за охлаждащата вода
11 Оранжев светлинен индикатор –
прегряване
4
Свързване за възвратния кабел (+)
12 Панел за управление (вижте
съответните инструкции)
5
Съединение дистанционното
управление
13 Съединение за маркуч за газ
6
Съединение за заваръчния кабел (–)
14 Съединение за охлаждаща вода. Не се
използва при този модел.
7
Съединение за стартов сигнал от
заваръчната горелка
15 Съединение за охлаждаща вода. Не се
използва при този модел.
8
Съединение за газ към TIG-горелката
5.2
Ключ за мрежово захранване, 0 / 1 /
START
Включване на захранващия източник
Включете мрежовото захранване като завъртите превключвателя (9) в положение
старт. Отпуснете превключвателя и той ще се върне в позиция "1".
0458 640 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Ако електрическото захранване трябва да се прекъсне по време на заваряване и след
това да бъде възстановено, източникът на захранване ще остане без напрежение,
докато превключвателят не бъде завъртян ръчно отново в положение старт.
Изключете апарата, като завъртите превключвателя в положение "0"
Независимо от това дали мрежовото захранване е било прекъснато или захранващият
източник е бил изключен по обичаен начин, данните за заваряване ще бъдат запазени,
така че да бъдат на разположение при следващото включване на апарата.
5.3
Управление на вентилатора
Вентилаторите на захранващия източник остават включени в продължение на 6,5
минути след спиране на заваряването, след което апаратът превключва в режим на
икономия на енергия. При повторно започване на заваряване вентилаторите се
включват отново.
При заваръчни токове до 144 А вентилаторите работят при намалени обороти и с
максимална скорост при по-високи токове.
5.4
Защита срещу прегряване
Захранващият източник е оборудван с два изключвателя срещу топлинно
претоварване, които сработват при прекомерно повишаване на вътрешната
температура, като прекъсват заваръчния ток и включват оранжевия светлинен
индикатор, разположен отпред на захранващия източник. Те се нулират автоматично
след спадане на температурата.
5.5
Охлаждащ блок
Воден затвор
Охлаждащият блок разполага с воден затвор, който отчита дали са свързани
маркучите за вода.
Превключвателят за вкл./изкл. на източника на захранване трябва да бъде в позиция
"0" (изкл.) при свързване на TIG-горелка с водно охлаждане.
Ако има свързана TIG-горелка с водно охлаждане, водната помпа стартира
автоматично, когато главният превключвател за вкл./изкл. е завъртян на положение
старт и/или при стартиране на заваряването. След заваряване помпата продължава
да работи за приблизително 6,5 минути и след това превключва на режим на икономия
на енергия.
Действия при заваряване
За да започне заваряването, заварчикът натиска спусъка на горелката. Източникът на
захранване включва горелката и стартира подаването на тел и помпата за
охлаждащата вода.
За да спре заваряването, заварчикът отпуска спусъка на горелката. Процесът на
заваряване се прекъсва, но помпата за охлаждащата вода продължава да работи още
6,5 минути, след което блокът превключва в режим на икономия на енергия.
Предпазно устройство за водния поток (опция)
Предпазното устройство за водния поток прекъсва заваръчния ток при липса на
охлаждаща течност и извежда съобщение за грешка на контролния панел.
Предпазното устройство за водния поток е принадлежност.
0458 640 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.6
Дистанционно управление
За да функционира правилно дистанционното управление, версията на програмата на
източниците на захранване Aristo с вградени контролни панели трябва да е 1,21 или
по-висока.
Когато дистанционното управление е свързано, източникът на захранване и
телоподаващият апарат са в режим на дистанционно управление; бутоните и
превключвателите са блокирани. Функциите могат да се регулират само с
дистанционното управление.
Ако дистанционното управление няма да се използва, то трябва да бъде изключено от
захранващия блок / телоподаващия апарат, в противен случай той ще остане в режим
на дистанционно управление.
При TIG заваряване стойността на импулсния ток може да се променя чрез
дистанционното управление.
За повече информация относно работата с дистанционното управление вижте
ръководството за работа с панела за управление.
0458 640 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна
работа.
Сваляне на обезопасяващите плоскости за свързване, сервизни дейности, поддръжка
или ремонт на заваръчното оборудване може да се извършва само от лица с
подходяща електротехническа квалификация (упълномощен персонал).
ВНИМАНИЕ!
Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими,
ако клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта,
по време на гаранционния период.
6.1
Ежедневно
Всеки ден се извършват следните дейности по техническо обслужване.
•
•
Проверете дали всички кабели и връзки са здрави. Затегнете ги, ако е
необходимо и подменете всички дефектни части.
Проверете нивото на водата и водния поток, ако е необходимо допълнете с
охлаждаща течност.
6.2
•
При необходимост
Редовно проверявайте дали захранващият източник не е задръстен със
замърсявания.
Запушването или блокирането на входните и изходните отвори за въздуха води
до прегряване.
• Почистване на филтъра за прах
○ Извадете решетката на вентилатора с
филтъра за прах (1).
○ Завъртете решетката (2).
○ Освободете филтъра за прах (3).
○ Продухайте филтъра със сгъстен въздух
(под ниско налягане).
○ Сменете филтъра с фина мрежа от страната
на решетката (2) (изходния на източника на
захранване).
○ Подменете решетката на вентилатора с
филтъра за прах.
• Долейте охлаждаща течност.
Препоръчва се използването на готова
охлаждаща течност на ESAB.
Вижте глава "ПРИНАДЛЕЖНОСТИ".
○ Долейте охлаждаща течност, докато запълни
половината от входната тръба.
0458 640 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Хладилният агент трябва да се третира като химичен отпадък.
6.3
Всяка година
Следното техническо обслужване се извършва най-малко веднъж годишно.
•
•
•
Почистете праха и замърсяванията. Продухайте захранващия източник със сух
сгъстен въздух (под ниско налягане).
Сменете охлаждащата течност и почистете маркучите и резервоара на
охлаждащата течност с чиста вода.
Проверете уплътненията, кабелите и свързванията. Затегнете ги, ако е
необходимо и подменете всички дефектни части.
0458 640 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Опитайте се да извършите следните препоръчителни прегледи и проверки, преди да
извикате оторизиран сервизен техник.
Вид неизправност
Действие
Няма дъга
• Проверете дали е включен главният мрежов
прекъсвач.
• Проверете правилното свързване на кабела за
заваръчен ток и обратния кабел.
• Проверете дали е зададена нужната сила на тока.
По време на заваряване
заваръчният ток прекъсва
• Проверете дали не се е задействала системата за
изключване при топлинно претоварване (обозначена
с оранжев светлинен индикатор върху предното
табло).
• Проверете предпазителите за захранването.
Защитата срещу топлинно • Проверете дали не са задръстени въздушните
претоварване се задейства
филтри.
често.
• Проверете дали не сте надвишили допустимите
стойности, определени за захранващия източник (т.е.
дали апаратът не е претоварен).
Лошо качество на
заварките.
0458 640 501
• Проверете правилното свързване на кабела за
заваръчен ток и обратния кабел.
• Проверете дали е зададена нужната сила на тока.
• Проверете дали се използва правилният вид
електроди.
• Проверете предпазителите за захранването.
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
8
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани
сервизни специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и
износващи се части ESAB.
Tig 4000i/Tig 4000iw е конструиран и тестван в съответствие с международните и
европейските стандарти IEC-/EN 60974-1, /-2, /-3 и IEC-/EN 60974-10. Задължение на
сервизното звено, извършило обслужване или ремонтна дейност, е да провери дали
продуктът продължава да отговаря на посочените стандарти.
Резервни части и консумативи можете да поръчвате чрез най-близкия търговски
представител на ESAB, вижте задната корица на настоящия документ. При заявка,
моля, посочете типа на продукта, серийния номер, обозначение и номер на резервната
част в съответствие със списъка на резервните части. Това улеснява и гарантира
правилна доставка.
0458 640 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
СХЕМА
0458 640 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
0458 640 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
Охлаждащ блок
0458 640 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 630 881 Welding power source
Aristo®Tig 4000iw TA4 400V with cooling unit
0458 630 885 Welding power source
Aristo®Tig 4000iw TA6 400V with cooling unit
0458 640 990 Spare parts list
Aristo®Tig 4000iw
0458 819 xxx
Instruction manual
Aristo® TA4
0458 855 xxx
Instruction manual
Aristo® TA6
Ръководства за експлоатация и списък с резервните части можете да намерите в
Интернет на адрес: www.esab.com
0458 640 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ЧАСТИ
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grill
0458 640 501
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0458 530 881
Trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0458 640 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
For CAN based TIG equipment
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Употребата на друга охладителна течност,
различна от предписаната, може да
повреди оборудването. В случай на такава
повреда всички гаранционни ангажименти
от страна на ESAB се анулират.
0458 640 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0458 640 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising