ESAB | Aristo Tig 4000i Tig 4000iw | Instruction manual | ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Kasutusjuhend

ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Kasutusjuhend
Aristo®
Tig 4000i / Tig 4000iw
Käyttöohjeet
0458 640 501 FI 20171110
Valid for: serial no. 950-406-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUS ............................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ................................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ......................................................................................
4
JOHDANTO ...................................................................................................
7
2.1
Laitteisto....................................................................................................
7
2.2
Ohjauspaneeli ...........................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .......................................................................................
8
4
ASENNUS ......................................................................................................
10
4.1
Nosto-ohjeet..............................................................................................
10
4.2
Virtalähteen sijoitus .................................................................................
10
4.3
Syöttöjännite.............................................................................................
11
KÄYTTÖ.........................................................................................................
12
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet .......................................................................
12
5.2
Virtalähteen kytkeminen käyttöön ..........................................................
12
5.3
Puhaltimen ohjaus....................................................................................
13
5.4
Ylikuumenemissuojaus ...........................................................................
13
5.5
Jäähdytysyksikkö.....................................................................................
13
5.6
Kauko-ohjain.............................................................................................
13
HUOLTO.........................................................................................................
15
6.1
Päivittäin ...................................................................................................
15
6.2
Tarvittaessa...............................................................................................
15
6.3
Vuosittain ..................................................................................................
16
7
VIANMÄÄRITYS ............................................................................................
17
8
VARAOSIEN TILAAMINEN ...........................................................................
18
KAAVIO.................................................................................................................
19
TILAUSNUMEROT ...............................................................................................
22
VARAOSALUETTELO..........................................................................................
23
LISÄVARUSTEET.................................................................................................
24
1
2
5
6
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0458 640 501
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä annettuja
ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0458 640 501
-4-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
• Asenna ja maadoita laite käyttöohjeen mukaisesti.
• Älä koske jännitteellisiin osiin tai elektrodiin paljain käsin tai kun
suojavarusteesi ovat kastuneet.
• Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
• Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
• Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä
tahdistimen toimintaa.
• Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
• Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman
kaukana vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
• Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
• Huolehdi ilmanvaihdosta ja käytä tarvittaessa imujärjestelmää, jotta höyryt
ja kaasut on mahdollista poistaa sekä hengitysvyöhykkeeltäsi että yleiseltä
oleskelualueelta.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
• Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
• Suojaa sivulliset sermeillä tai verhoilla.
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
0458 640 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
• Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
• Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
• Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
• Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että työpisteen
läheisyydessä ei ole syttyviä materiaaleja.
• Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VAROITUS!
Älä käytä virtalähdettä jäätyneiden putkien sulattamiseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0458 640 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Tig 4000i / Tig 4000iw on TIG-hitsausvirtalähde, jota voidaan käyttää myös
MMA-hitsauksessa.
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.1
Laitteisto
Tig 4000i- / Tig 4000iw -virtalähteen mukana toimitetaan 5 metrin maadoituskaapeli,
virtalähteen käyttöohje ja ohjauspaneelin käyttöohje.
Muunkieliset käyttöohjeet voi ladata Internet-osoitteesta: www.esab.com
2.2
Ohjauspaneeli
Hitsausvirtalähteen mukana toimitetaan joku seuraavista ohjauspaneeleista:
•
TA4-paneeli
•
Säätöpyörä hitsausvirran säätämistä varten. Muita parametreja säädetään painikkeilla
ja näytön symbolien avulla.
TA6-paneeli
Säätöpyörä hitsausvirran säätämistä varten. Muita parametreja säädetään painikkeilla
ja näytön viestien avulla.
Ohjauspaneelit on kuvattu tarkemmin erillisissä käyttöohjeissa.
0458 640 501
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
Tig 4000i / Tig 4000iw
Verkkojännite
400 V ±10 %, 3 ~ 50 Hz
Syöttöjännite
Ssc min 6,1 MVA
Ensiövirta
Imax TIG
22 A
Imax MMA
28 A
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5 min
kuluttua hitsauksesta
39 W
Jännite-/virta-alue
TIG
10–26 V / 4–400 A
MMA
20,6–36,0 V / 16–400 A
Sallittu kuormitus TIG-hitsauksessa
35%:n kuormitusaikasuhde
400 A / 26 V
60%:n kuormitusaikasuhde
320 A / 23 V
100 % kuormitusaikasuhde
250 A / 20 V
Sallittu kuormitus puikkohitsauksessa
35%:n kuormitusaikasuhde
400 A / 36 V
60%:n kuormitusaikasuhde
320 A / 33 V
100 % kuormitusaikasuhde
250 A / 30 V
Tehokerroin maksimivirralla
0,90
Hyötysuhde maksimivirralla
81,2 %
Tyhjäkäyntijännite U0 enintään
ilman VRD-toimintoa 1)
78–90 V
U0L "Live TIG", VRD-toiminto poistettu käytöstä 2) 60 V
MMA, VRD-toiminto poistettu käytöstä 2)
60 V
VRD-toiminto otettu käyttöön 2)
<26 V
Käyttölämpötila-alue
-10...+40 °C (+14...+104 °F)
Kuljetuslämpötila
-20...+55 °C (-4...+131 °F)
Mitat p x l x k
625 × 394 × 776 (24,6 × 15,5 × 30,5 in)
Jatkuva äänenpaine tyhjäkäynnillä
< 70 dB (A)
Paino
84 kg (185 lbs)
Eristysluokka
H
Suojausluokka
IP 23
Käyttöluokka
1)
Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä ei ole VRD-erittelyä.
2)
Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä on VRD-erittely. VRD-toiminto selostetaan
ohjauspaneelin käyttöohjeissa, jos toiminto on käytettävissä.
0458 640 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta. Kuormitusaikasuhde on voimassa
lämpötilassa 40 °C / 104 °F tai sitä alemmassa lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
osoittaa, että virtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on
suurentunut sähköinen vaara.
Jännitteensyöttö, Ssc min
Pienin oikosulkuteho verkossa IEC 61000-3-12 mukaan.
Jäähdytysyksikkö (Tig 4000iw)
Jäähdytysteho
50 Hz – 1,65 kW ympäristön lämpötilassa 25
°C (77 °F) ja virtaamalla 1,0 l/min (0,26
gal/min)
60 Hz – 1,55 kW ympäristön lämpötilassa 25
°C (77 °F) ja virtaamalla 1,0 l/min (0,26
gal/min)
Jäähdytysneste
ESABin valmis jäähdytysnesteseos
Nesteen määrä
5,5 l (1,45 gal)
Suurin vesivirta
2,0 l/min (0,53 gal/min)
Kytkettävissä olevien vesijäähdytteisten
hitsauspoltinten enimmäislukumäärä
Yksi TIG-poltin ja yksi MIG-hitsauspoltin
Enimmäispaine
50 Hz – 0,376 MPa (3,76 bar)
60 Hz – 0,474 MPa (4,74 bar)
0458 640 501
-9-
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Tämä laitteisto täyttää standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin käyttäjän syöttöjärjestelmän
ja julkisen järjestelmän liitäntäpisteessä. Laitteen asentajan tai käyttäjän on
varmistettava, tarvittaessa neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että
laite on kytketty syöttöön, jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin
Sscmin. Katso tekniset tiedot luvusta TEKNISET TIEDOT.
4.1
Nosto-ohjeet
Virtalähteen kanssa
4.2
Vaunun ja virtalähteen
kanssa
Vaunun 2 ja virtalähteen
kanssa
Virtalähteen sijoitus
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä ole mitään.
0458 640 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4.3
Syöttöjännite
Varmista, että laite kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja että
virtapiiri on suojattu oikean kokoisilla sulakkeilla.
Laite pitää maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen.
Suositellut sulakekoot ja pienin johdinala
Tig 4000i / Tig 4000iw
50 Hz
Verkkojännite
400 V
Virtajohdon johdinala, mm2
4G4
Vaihevirta, I1eff
16 A
Sulake
Viivesulake
20 A
20 A
mikrokytkin, tyyppi C
HUOM!
Yllä mainitut johdinalat ja sulakekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Muissa
maissa ja muilla alueilla syöttökaapelien on sovelluttava käyttötarkoitukseen ja
niiden on oltava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisia.
0458 640 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
TIG-polttimesta tulevan jäähdytysnesteen 9
liitäntä, PUNAINEN
2
Hitsauspistooliin menevän
jäähdytysnesteen liitäntä, varustettu
sulkuventtiilillä, SININEN
10 Valkoinen merkkivalo – virransyöttö
käytössä
3
Jäähdytysnesteen täyttö
11 Oranssi merkkivalo – ylikuumeneminen
4
Maadoituskaapelin (+) liitäntä
12 Ohjauspaneeli (katso vastaavat
käyttöohjeet)
5
Kauko-ohjaimen liitäntä
13 Kaasuletkun liitäntä
6
Hitsauskaapelin (–) liitäntä
14 Liitäntä jäähdytysnestettä varten. Ei
käytössä tässä mallissa.
7
Hitsauspistoolista tulevan
käynnistyssignaalin liitäntä
15 Liitäntä jäähdytysnestettä varten. Ei
käytössä tässä mallissa.
8
TIG-pistooliin menevän kaasun liitäntä
5.2
Virransyötön pääkytkin, 0 / 1 / START
Virtalähteen kytkeminen käyttöön
Kytke virtalähde käyttöön kääntämällä virtakytkin (9) asentoon START. Virtakytkin palautuu
asentoon 1, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde ei saa virtaa, kunnes virtakytkin käännetään
uudelleen asentoon START.
Sammuta virtalähde kääntämällä virtakytkin asentoon 0.
0458 640 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
Sekä sähkökatkoksen että virtalähteen normaalin sammutuksen yhteydessä hitsaustiedot
säilyvät muistissa, jossa ne ovat käytettävissä, kun laite seuraavan kerran käynnistetään.
5.3
Puhaltimen ohjaus
Virtalähteen puhaltimet jatkavat käymistä 6,5 minuuttia sen jälkeen, kun hitsaus on lopetettu,
ja laite siirtyy virransäästötilaan. Puhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus aloitetaan.
Alle 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä jäähdytyspuhaltimet käyvät alennetulla nopeudella ja
yli 144 A:n hitsausvirtaa käytettäessä ne käyvät täysnopeudella.
5.4
Ylikuumenemissuojaus
Hitsausvirtalähde on varustettu kahdella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos laitteen
lämpötila nousee liian korkeaksi. Tällöin hitsausvirran syöttö katkeaa ja virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövarokkeet nollautuvat automaattisesti
lämpötilan laskettua.
5.5
Jäähdytysyksikkö
Jäähdytysnesteen sulkuventtiili
Jäähdytyslaite on varustettu sulkuventtiilillä, joka tunnistaa sen, onko vesiletkut liitetty.
Jos virtalähteeseen liitetään vesijäähdytteinen TIG-poltin, virtalähteen virtakytkimen on oltava
asennossa 0 (kiinni).
Jos virtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG-poltin, vesipumppu käynnistyy
automaattisesti, kun virtalähteen virtakytkin käännetään asentoon START ja hitsaus
aloitetaan. Hitsauksen lopetuksen jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten
energiansäästötilaan.
Toiminta hitsauksen aikana
Voit aloittaa hitsauksen painamalla hitsauspolttimen kosketinta. Virtalähde syöttää virtaa
polttimeen ja käynnistää langansyötön ja vesipumpun.
Hitsaus lopetetaan, kun käyttäjä vapauttaa koskettimen. Tämä katkaisee hitsausvirran
syötön, jonka jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Virtausvahti (lisävaruste)
Virtausvahti katkaisee hitsausvirran, jos jäähdytysnestevirtaus on liian pieni.
Ohjauspaneelissa näkyy virheviesti. Virtausvahti on lisävaruste.
5.6
Kauko-ohjain
Ohjauspaneelilla varustetuissa Aristo-virtalähteissä on oltava ohjelmaversio 1.21 tai sitä
korkeampi, jotta kauko-ohjaus toimii oikein.
Kun kauko-ohjain kytketään laitteeseen, virtalähde ja langansyöttölaite ovat
kauko-ohjaustilassa, eivätkä niiden painikkeet ja nupit toimi. Toimintoja voidaan ohjata vain
kauko-ohjaimella.
Kun kauko-ohjausta ei käytetä, kauko-ohjain on kytkettävä irti
virtalähteestä/langansyöttöyksiköstä. Muussa tapauksessa laitteet jäävät kauko-ohjaustilaan.
Hitsattaessa TIG-menetelmällä pulssivirran arvoa voidaan muuttaa kauko-ohjaimella.
Lisätietoja kauko-ohjainyksikön käytöstä on ohjauspaneelin käyttöohjeissa.
0458 640 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
0458 640 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 HUOLTO
6
HUOLTO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu henkilökunta) saavat
irrottaa suojapaneelit hitsauslaitteiden huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden
suorittamiseksi.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Päivittäin
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin.
•
•
Tarkista, että kaikki kaapelit ja liitännät ovat kunnossa. Kiristä tarvittaessa ja vaihda
kaikki vialliset osat.
Tarkista nestemäärä ja jäähdytysveden virtaus. Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa.
6.2
•
Tarvittaessa
Tarkista säännöllisesti, että virtalähde ei ole lian tukkima.
Tukkiutuneet tulo- ja poistoilma-aukot voivat aiheuttaa ylikuumenemisen.
• Puhdista pölynsuodatin.
○ Irrota puhaltimen ritilä ja pölynsuodatin (1).
○ Käännä ritilä (2) ulos.
○ Irrota pölynsuodatin (3).
○ Puhdista suodatin puhtaaksi paineilmalla
(alennetulla paineella).
○ Aseta suodattimen pienireikäinen puoli
ritilää (2) vasten (poispäin virtalähteestä).
○ Asenna puhaltimen ritilä ja pölynsuodatin.
• Lisää jäähdytysnestettä.
Suosittelemme ESAB-jäähdytysnesteseoksen
käyttöä.
Katso lisätietoja luvusta LISÄVARUSTEET.
○ Lisää jäähdytysnestettä, kunnes se täyttää puolet
tuloputkesta.
VARO!
Jäähdytysneste täytyy hävittää ongelmajätteenä.
0458 640 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 HUOLTO
6.3
Vuosittain
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet vähintään kerran vuodessa.
•
•
•
Puhdista kaikki lika- ja pölykertymät. Puhdista virtalähde puhtaaksi paineilmalla
(alennetulla paineella).
Vaihda jäähdytysneste ja puhdista letkut ja vesisäiliö puhtaalla vedellä.
Tarkista tiivisteet, kaapelit ja liitännät. Kiristä tarvittaessa ja vaihda kaikki vialliset osat.
0458 640 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 VIANMÄÄRITYS
7
VIANMÄÄRITYS
On suositeltavaa, että seuraavat tarkistukset suoritetaan ennen yhteyden ottamista huoltoon.
Vian tyyppi
Toimenpide
Ei kaarta
• Varmista, että virtakytkin on kytketty ON-asentoon.
• Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
• Varmista, että virta-asetus on oikea.
Virransyöttö katkeaa
hitsauksen aikana.
• Tarkista, onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa).
• Tarkasta verkkovirran sulakkeet.
Lämpövarokkeet laukeavat
usein.
• Tarkista, ovatko ilmansuodattimet tukossa.
• Varmista, ettei virtalähteen nimellisarvoja ylitetä (ts. ettei
laitetta ylikuormiteta).
Huono hitsausteho.
• Varmista, että hitsaus- ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
• Varmista, että virta-asetus on oikea.
• Varmista, että käytetään oikeita elektrodeja.
• Tarkasta verkkovirran sulakkeet.
0458 640 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
Tig 4000i / Tig 4000iw on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten
standardien IEC-/EN 60974-1, /-2, /-3 ja IEC-/EN 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai
korjaustyön suorittanut yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote täyttää edelleen
kyseisten standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Yhteystiedot löytyvät
tämän asiakirjan takakannesta. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi,
valmistenumero, nimike ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean
toimituksen.
0458 640 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
KAAVIO
0458 640 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
0458 640 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
Jäähdytysyksikkö
0458 640 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 630 881 Welding power source
Aristo®Tig 4000iw TA4 400V with cooling unit
0458 630 885 Welding power source
Aristo®Tig 4000iw TA6 400V with cooling unit
0458 640 990 Spare parts list
Aristo®Tig 4000iw
0458 819 xxx
Instruction manual
Aristo® TA4
0458 855 xxx
Instruction manual
Aristo® TA6
Käyttöohjeet ja varaosaluettelot ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0458 640 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
VARAOSALUETTELO
VARAOSALUETTELO
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grill
0458 640 501
Denomination
- 23 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0458 530 881
Trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0458 640 501
- 24 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
For CAN based TIG equipment
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Muunlaisen kuin määritetyn jäähdytysnesteen
käyttö voi vaurioittaa laitetta. Tällaisen vaurion
ilmetessä kaikki ESABin myöntämät takuut
raukeavat.
0458 640 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising