ESAB | Aristo Tig 4000i Tig 4000iw | Instruction manual | ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Handleiding

ESAB Aristo Tig 4000i Tig 4000iw Handleiding
Aristo®
Tig 4000i / Tig 4000iw
Gebruiksaanwijzing
0458 640 501 NL 20171110
Valid for: serial no. 950-406-xxxx
INHOUDSOPGAVE
VEILIGHEID ...................................................................................................
4
1.1
Betekenis van de symbolen ....................................................................
4
1.2
Veiligheidsmaatregelen ...........................................................................
4
INLEIDING .....................................................................................................
8
2.1
Apparatuur ................................................................................................
8
2.2
Bedieningspaneel.....................................................................................
8
3
TECHNISCHE GEGEVENS ...........................................................................
9
4
INSTALLATIE.................................................................................................
11
4.1
Hijsinstructies...........................................................................................
11
4.2
Positionering van de stroombron ...........................................................
11
4.3
Netvoeding ................................................................................................
12
BEDIENING ...................................................................................................
13
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen.................................................
13
5.2
Stroombron inschakelen .........................................................................
13
5.3
Ventilatorregeling .....................................................................................
14
5.4
Oververhittingsbeveiliging ......................................................................
14
5.5
Koeleenheid ..............................................................................................
14
5.6
Afstandsbediening ...................................................................................
14
ONDERHOUD ................................................................................................
16
6.1
Dagelijks....................................................................................................
16
6.2
Indien nodig ..............................................................................................
16
6.3
Jaarlijks .....................................................................................................
17
7
PROBLEMEN OPLOSSEN ...........................................................................
18
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.......................................................
19
SCHEMA ...............................................................................................................
20
BESTELNUMMERS..............................................................................................
23
RESERVEONDERDELENLIJST ..........................................................................
24
ACCESSOIRES ....................................................................................................
25
1
2
5
6
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0458 640 501
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0458 640 501
-4-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
WAARSCHUWING!
Lassen en snijden met een lasboog kan gevaarlijk zijn voor uzelf en anderen.
Neem voorzorgsmaatregelen als u gaat lassen en snijden.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
• Installeer en aard de unit volgens de instructiehandleiding.
• Raak de elektrische onderdelen of elektroden niet aan met uw blote
handen, natte handschoenen of natte kleding.
• Zorg dat u geïsoleerd van het werkstuk en aarde werkt.
• Zorg voor een veilige werkhouding
ELEKTROMAGNETISCHE VELDEN - Kunnen gevaar opleveren voor uw
gezondheid
• Lassers met pacemakers moeten hun arts raadplegen voordat ze aan
laswerkzaamheden beginnen. EMV kan met sommige pacemakers
interfereren.
• Blootstelling aan EMV kan andere effecten op de gezondheid hebben die
nu nog onbekend zijn.
• Lassers moeten altijd de volgende procedures volgen om de blootstelling
aan elektromagnetische velden te minimaliseren:
○ Leg de elektrode en de werkkabels samen aan dezelfde kant van uw
lichaam. Zet ze indien mogelijk met tape vast. Zorg ervoor dat uw
lichaam zich nooit tussen de toorts en de werkkabels bevindt. Draai
de toorts of werkkabel nooit rond uw lichaam. Houd de stroombron
en laskabels zo ver mogelijk uit de buurt van uw lichaam.
○ Sluit de werkkabel zo dicht mogelijk bij het te lassen gebied op het
werkstuk aan.
ROOK EN GASSEN - Kunnen een gevaar opleveren voor uw gezondheid
• Houd uw hoofd uit de gevaarlijke lasrook.
• Gebruik ventilatie en/of afzuiging bij de lasboog om gassen en rook uit uw
inademingsgebied en werkgebied af te voeren.
BOOGSTRALING - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
• Bescherm uw ogen en lichaam. Gebruik het juiste lasscherm en de juiste
filterlens en draag beschermende kleding.
• Bescherm omstanders m.b.v. schermen of lasgordijnen.
0458 640 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LAWAAI - Te veel geluid kan uw gehoor beschadigen.
Bescherm uw oren. Draag oorbeschermers of andere gehoorbescherming.
BEWEGENDE DELEN - Kunnen letsel veroorzaken
• Houd alle deuren, panelen en kappen gesloten en zorg ervoor dat ze goed
op hun plaats vastzitten. Laat kappen alleen door gekwalificeerd
personeel verwijderen indien onderhoud nodig is en/of problemen moeten
worden opgespoord en verholpen. Breng de panelen of kappen weer aan
en sluit deuren nadat de servicewerkzaamheden zijn voltooid en voordat
de motor word gestart.
• Schakel de motor uit voordat er een eenheid wordt geïnstalleerd of
aangesloten.
• Houd uw handen, haar, losse kleding en gereedschap uit de buurt van
bewegende delen.
BRANDGEVAAR
• Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg dat er geen brandbare
materialen in de buurt zijn.
• Niet gebruiken bij gesloten containers.
STORING - Neem bij storingen contact op met een deskundige monteur.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
VOORZICHTIG!
Dit product is alleen bedoeld voor booglassen.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren leidingen.
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
0458 640 501
-6-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0458 640 501
-7-
© ESAB AB 2017
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Tig 4000i/Tig 4000iw is een TIG-lasstroombron die ook kan worden gebruikt voor
MMA-lassen.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De Tig 4000i/Tig 4000iw wordt geleverd met een aardkabel van 5 m, instructiehandleiding
voor de stroombron en één instructiehandleiding voor het bedieningspaneel.
Handleidingen in andere talen kunnen worden gedownload via internet: www.esab.com
2.2
Bedieningspaneel
De stroombron heeft één van de volgende bedieningspanelen:
•
TA4-paneel
•
Met een knop voor instelling van de stroom. Andere parameters worden geregeld met
drukknoppen, met symbolen op het display.
TA6-paneel
Met een knop voor instelling van de stroom. Andere parameters worden geregeld met
drukknoppen, met tekst op het display.
In de aparte instructiehandleidingen vindt u gedetailleerde beschrijvingen van de
bedieningspanelen.
0458 640 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Tig 4000i/Tig 4000iw
Netspanning
400 V ±10 %, 3 ~ 50 Hz
Netvoeding
Ssc min 6,1 MVA
Primaire stroom
Imax TIG
22 A
Imax MMA
28 A
Nullastvermogen in energiebesparende modus
6,5 minuten na het lassen
39 W
Spannings-/stroombereik
TIG
10 - 26 V / 4 - 400 A
MMA
20,6 - 36,0 V / 16 - 400 A
Maximale belasting bij TIG
35% inschakelduur
400 A / 26 V
60% inschakelduur
320 A / 23 V
100% inschakelduur
250 A / 20 V
Maximale belasting bij MMA
35% inschakelduur
400 A / 36 V
60% inschakelduur
320 A / 33 V
100% inschakelduur
250 A / 30 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
0,90
Rendement bij maximale stroom
81,2 %
Nullastspanning U0 max
zonder VRD-functie 1)
78 - 90 V
U0L "Live TIG" , VRD-functie gedeactiveerd 2)
60 V
MMA, VRD-functie gedeactiveerd 2)
60 V
VRD-functie geactiveerd 2)
< 26 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C (+14 tot +104 °F)
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C (-4 tot +131 °F)
Afmetingen l x b x h
625 × 394 × 776 (24,6 × 15,5 × 30,5
inch)
Geluidsdruk continu, onbelast
< 70 dB(A)
Gewicht
84 kg (185 lbs)
Isolatieklasse
H
Beschermingsklasse
IP23
Toepassingsklasse
1)
Geldig voor stroombronnen zonder VRD-specificatie op het typeplaatje.
2)
Geldig voor stroombronnen met VRD-specificatie op het typeplaatje. De VRD-functie wordt
uitgelegd in de instructies voor het bedieningspaneel, als het paneel deze functie heeft.
0458 640 501
-9-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Inschakelduur
De inschakelduur is de tijd uitgedrukt in een percentage van een periode van tien minuten,
gedurende welke u bij een bepaalde belasting kunt lassen of snijden zonder gevaar van
overbelasting. De inschakelduur geldt voor 40 °C/104 °F of lager.
Beschermingsklasse
De IP-code duidt de beschermingsklasse aan, d.w.z. de mate van bescherming tegen het
binnendringen van vaste deeltjes of water.
Apparatuur met code IP23 is bedoeld voor binnen- en buitengebruik.
Toepassingsklasse
Het symbool
geeft aan dat de stroombron ontworpen is voor gebruik op plaatsen met een
verhoogd elektrisch gevaar.
Netvoeding, Ssc min
Minimaal kortsluitvermogen op het netwerk in overeenstemming met IEC 61000-3-12.
Koeleenheid (Tig 4000iw)
Koelcapaciteit
50 Hz – 1,65 kW bij een
omgevingstemperatuur van 25 °C (77 °F) en
waterstroom van 1,0 l/min (0,26 gal/min)
60 Hz – 1,55 kW bij een
omgevingstemperatuur van 25 °C (77 °F) en
waterstroom van 1,0 l/min (0,26 gal/min)
Koelmiddel
Kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB
Hoeveelheid vloeistof
5,5 l (1,45 gal)
Maximaal waterdebiet
2,0 l/min (0,53 gal/min)
Maximaal aantal watergekoelde lastoortsen
dat mag worden aangesloten
Eén TIG-toorts en één MIG-lastoorts
Maximale druk
50 Hz – 0,376 MPa (3,76 bar)
60 Hz – 0,474 MPa (4,74 bar)
0458 640 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
LET OP!
Netvoedingsvereisten
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12, vooropgesteld dat het
kortsluitvermogen groter is dan of gelijk is aan Sscmin bij het aansluitpunt tussen
de voeding van de gebruiker en het openbare elektriciteitsnet. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om er,
indien nodig in overleg met het energiebedrijf, voor te zorgen dat de apparatuur
alleen wordt aangesloten op een stroombron met een kortsluitvermogen groter
dan of gelijk aan Sscmin. Zie de technische gegevens in het hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS.
4.1
Hijsinstructies
Met stroombron
4.2
Met trolley en stroombron Met trolley 2 en stroombron
Positionering van de stroombron
Stel de lasstroombron zodanig op, dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
0458 640 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4.3
Netvoeding
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten en dat
deze wordt beveiligd door een zekering van voldoende sterkte.
Zorg ervoor dat het apparaat wordt geaard volgens de geldende
voorschriften.
Gegevens over aansluiting op netspanning
Aanbevolen zekeringgroottes en minimale kabeldoorsnedes
Tig 4000i/Tig 4000iw
50 Hz
Netspanning
400 V
Diameter netspanningskabel, mm2
4G4
Fasestroom, I1eff
16 A
Zekering
Traag
20 A
20 A
Type C MCB
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Voor andere regio's geldt dat voedingskabels geschikt
moeten zijn voor de toepassing en moeten voldoen aan de plaatselijke en
nationale voorschriften.
0458 640 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 BEDIENING
5
BEDIENING
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Aansluiting voor koelwater van de
TIG-toorts - ROOD
9
2
Aansluiting met waterslot voor koelwater
naar de TIG-toorts - BLAUW
10 Wit indicatielampje - Stroombron AAN
3
Vulopening voor koelwater
11 Oranje indicatielampje - Oververhitting
4
Aansluiting voor retourkabel (+)
12 Bedieningspaneel (zie de aparte
instructies)
5
Aansluiting voor afstandsbediening
13 Aansluiting voor gasslang
6
Aansluiting voor laskabel (-)
14 Aansluiting voor koelwater. Op dit model
niet in gebruik.
7
Aansluiting voor startsignaal van de
lastoorts
15 Aansluiting voor koelwater. Op dit model
niet in gebruik.
8
Aansluiting voor gas naar de TIG-toorts
5.2
Netschakelaar, 0 / 1 / START
Stroombron inschakelen
Schakel het apparaat in door de schakelaar (9) in de "START"-positie te draaien. Laat de
schakelaar los, deze zal dan in positie "1" komen te staan.
Als de netspanning wordt onderbroken tijdens het lassen en daarna weer hersteld wordt,
blijft de stroombron uitgeschakeld totdat de schakelaar weer handmatig in de
"START"-positie wordt gezet.
Schakel de eenheid uit door de schakelaar in de positie "0" te zetten.
0458 640 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 BEDIENING
Als de eenheid wordt uitgeschakeld (door stroomonderbreking of als u de eenheid op de
normale wijze uitschakelt) worden de lasgegevens opgeslagen. Bij het opnieuw inschakelen
van de eenheid zijn deze gegevens dus meteen beschikbaar.
5.3
Ventilatorregeling
De ventilatoren van de eenheid blijven nog 6,5 minuut na het lassen draaien. De eenheid
wordt in de energiebesparende modus gezet. De ventilatoren gaan weer draaien als u weer
gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 144 A, en op volle snelheid bij
een hogere stroom.
5.4
Oververhittingsbeveiliging
De stroombron heeft twee beveiligingen tegen oververhitting die in werking treden als de
interne temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken en het oranje
indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden. Als de temperatuur is
gedaald, wordt de beveiliging automatisch weer uitgeschakeld.
5.5
Koeleenheid
Waterslot
De koeleenheid heeft een waterslot dat detecteert of er slangen voor het koelwater zijn
aangesloten.
De aan/uit-knop van de stroombron moet in de "0"-positie (UIT) staan als er een
watergekoelde TIG-toorts wordt aangesloten.
Zodra de watergekoelde TIG-toorts is aangesloten, wordt de waterpomp automatisch gestart
als de aan/uit-schakelaar in de positie START wordt gezet en/of wanneer u gaat lassen. Na
het lassen blijft de pomp 6,5 minuut doorlopen, waarna deze automatisch in de
energiebesparende modus wordt gezet.
Functie tijdens het lassen
Om te kunnen lassen, drukt de lasser op de schakelaar van de lastoorts. De stroombron
voedt de toorts en schakelt de draadtransporteenheid en de koelwaterpomp in.
Om te stoppen met lassen, laat de lasser de schakelaar van de lastoorts los. De toevoer van
lasstroom wordt onderbroken, maar de koelwaterpomp blijft nog 6,5 minuut doorlopen.
Daarna wordt de eenheid in de energiebesparende modus gezet.
Waterstroombeveiliging (optioneel)
De waterstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelmiddel beschikbaar is.
Er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. De waterstroombeveiliging is een
accessoire.
5.6
Afstandsbediening
Bij Aristo-stroombronnen met geïntegreerde bedieningspanelen werkt de afstandsbediening
alleen als programmaversie 1.21 of hoger is geïnstalleerd.
Als de afstandsbediening is aangesloten, staan de stroombron en de draadaanvoereenheid
in de stand "afstandsbediening"; de knoppen en draaiknoppen zijn dan geblokkeerd. De
functies kunnen alleen worden bediend via de afstandsbediening.
Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, moet de afstandsbediening van de
stroombron/draadaanvoereenheid worden losgekoppeld, anders blijft de
afstandbedieningsstand actief.
Tijdens het TIG-lassen kan de waarde van de pulsstroom met de afstandsbediening worden
aangepast.
0458 640 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 BEDIENING
Meer informatie over de werking van de afstandsbediening vindt u in de relevante instructies
voor het bedieningspaneel.
0458 640 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Dagelijks
Voer het volgende onderhoud dagelijks uit.
•
•
Controleren of alle kabels en verbindingen correct zijn. Indien nodig vastdraaien en
defecte onderdelen vervangen.
Waterniveau en waterstroom controleren en indien nodig koelmiddel bijvullen.
6.2
•
Indien nodig
Regelmatig controleren of de stroombron niet vervuild is.
Verstopte of afgesloten ventilatieopeningen kunnen oververhitting veroorzaken.
• Stoffilter reinigen
○ Verwijder de ventilatorafdekking met het stoffilter
(1).
○ Klap het rooster (2) naar buiten.
○ Verwijder het stoffilter (3).
○ Blaas het filter schoon met perslucht
(lage druk).
○ Plaats het filter terug met het fijne gaas
tegen het rooster (2) (weg van de stroombron).
○ Breng de ventilatorafdekking met het stoffilter
weer aan.
• Koelmiddel bijvullen
Gebruik bij voorkeur kant-en-klaarkoelmiddel van
ESAB.
Zie het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
○ Bijvullen met koelmiddel tot aan de helft van de
vulpijp.
VOORZICHTIG!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
0458 640 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6.3
Jaarlijks
Voer het volgende onderhoud minstens één keer per jaar uit.
•
•
•
Vuil en stof verwijderen. Blaas de stroombron schoon met droge perslucht (lage druk).
Koelmiddel vervangen en slangen en waterreservoir met schoon water reinigen.
Afdichtingen, kabels en verbindingen controleren. Indien nodig vastdraaien en defecte
onderdelen vervangen.
0458 640 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze aanbevolen controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Oplossing
Geen lasboog
• Controleer of de schakelaar van de netspanning is
ingeschakeld.
• Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de juiste
manier zijn aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
De lasstroom wordt tijdens
het lassen onderbroken
• Controleer of de oververhittingsbeveiligingen in werking
zijn getreden (aangegeven door het oranje lampje op de
voorzijde).
• Controleer de zekeringen van de netvoeding.
De beveiligingen voor
oververhitting treden vaak in
werking.
• Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
• Zorg ervoor dat de aangegeven waarden voor de
stroombron niet worden overschreden (d.w.z. dat de
eenheid niet wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
• Controleer of de lasstroom- en aardkabels op de juiste
manier zijn aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is ingesteld.
• Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
• Controleer de zekeringen van de netvoeding.
0458 640 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
De Tig 4000i/Tig 4000iw is ontworpen en getest conform de internationale en Europese
normen IEC-/EN 60974-1, /-2, /-3 en IEC-/EN 60974-10. De onderhoudsafdeling die
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, is verplicht ervoor te zorgen dat
het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie de achteromslag van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type
product, het serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in
de lijst met reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste
levering.
0458 640 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0458 640 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
0458 640 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
Koeleenheid
0458 640 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 630 881 Welding power source
Aristo®Tig 4000iw TA4 400V with cooling unit
0458 630 885 Welding power source
Aristo®Tig 4000iw TA6 400V with cooling unit
0458 640 990 Spare parts list
Aristo®Tig 4000iw
0458 819 xxx
Instruction manual
Aristo® TA4
0458 855 xxx
Instruction manual
Aristo® TA6
U vindt de instructiehandleidingen en de lijsten met reserveonderdelen op www.esab.com
0458 640 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
RESERVEONDERDELENLIJST
RESERVEONDERDELENLIJST
Item
Ordering no.
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Front grill
0458 640 501
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0458 530 881
Trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0458 640 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
0460 315 880
Remote control unit T1 Foot CAN
For CAN based TIG equipment
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Het gebruik van een andere koelvloeistof dan
de voorgeschreven koelvloeistof kan de
apparatuur beschadigen. In geval van een
dergelijke schade zijn alle
garantieverplichtingen van ESAB niet langer
van toepassing.
0458 640 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
0458 640 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising