ESAB | Mig U4000i/U4000iw | Instruction manual | ESAB Mig U4000i/U4000iw Uputstvo za upotrebu

ESAB Mig U4000i/U4000iw Uputstvo za upotrebu
Aristo®
Mig U4000i/4000iw
Priručnik s uputama
0459 419 401 HR 20171110
Valid for: serial no. 950-333-xxxx
SADRŽAJ
SIGURNOST ..................................................................................................
4
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA...............................................................................
4
1.2
Mjere opreza .............................................................................................
4
UVOD .............................................................................................................
7
2.1
Oprema ......................................................................................................
7
3
TEHNIČKI PODACI .......................................................................................
8
4
INSTALACIJA ................................................................................................
10
4.1
Upute za podizanje ...................................................................................
10
4.2
Postavljanje ..............................................................................................
10
4.3
Dovod električne mreže ...........................................................................
11
4.4
Krajnji otpornik .........................................................................................
11
4.5
Povezivanje više jedinica za dopremanje žice ......................................
11
RAD................................................................................................................
13
5.1
Priključci i upravljački uređaji .................................................................
13
5.2
Uključivanje izvora napajanja .................................................................
13
5.3
Upravljanje ventilatorom .........................................................................
14
5.4
Zaštita od pregrijavanja ...........................................................................
14
5.5
Jedinica hlađenja .....................................................................................
14
5.6
Jedinica za daljinsko upravljanje............................................................
15
ODRŽAVANJE ...............................................................................................
16
6.1
Dnevne provjere .......................................................................................
16
6.2
Po potrebi..................................................................................................
16
6.3
Svake godine ............................................................................................
17
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA .....................................................................
18
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA .....................................................
19
SHEMA .................................................................................................................
20
NARUDŽBENI BROJEVI ......................................................................................
23
POPIS REZERVNIH DIJELOVA ...........................................................................
24
DODATNA OPREMA ............................................................................................
25
1
2
5
6
Zadržavamo pravo na preinake bez prethodne obavijesti.
0459 419 401
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
1
SIGURNOST
1.1
ZNAČENJE SIMBOLA
U cijelom priručniku: Znači oprez! Budite na oprezu!
OPASNOST!
Znači neposrednu opasnost koja će, ako se ne izbjegne, trenutačno
dovesti do ozbiljne tjelesne ozljede ili smrti.
UPOZORENJE!
Znači potencijalnu opasnost koja bi mogla dovesti do tjelesne ozljede ili
smrti.
OPREZ!
Znači opasnost koja bi mogla dovesti do manje ozljede.
UPOZORENJE!
Prije korištenja pročitajte i usvojite priručnik s uputama te
se pridržavajte uputa na svim oznakama, sigurnosnih
praksi poslodavca i sigurnosnih listova (SDS).
1.2
Mjere opreza
Korisnici opreme tvrtke ESAB snose krajnju odgovornost za poštivanje svih odgovarajućih
sigurnosnih mjera opreza od strane osoba koje rade s opremom ili bliskih promatrača.
Sigurnosne mjere opreza moraju ispunjavati zahtjeve za ovu vrstu opreme. Uz standardne
propise za radno mjesto potrebno je poštivati i sljedeće preporuke:
Sav posao mora obavljati obučeno osoblje koje je dobro upoznato s rukovanjem opremom.
Nepravilno rukovanje opremom može stvoriti opasne situacije koje mogu uzrokovati ozljede
rukovatelja i oštetiti opremu.
1.
2.
3.
Svatko tko koristi opremu mora biti upoznat:
○ s rukovanjem
○ s položajima uređaja za zaustavljanje u nuždi
○ njenom svrhom
○ s odgovarajućim sigurnosnim mjerama opreza
○ sa zavarivanjem, rezanjem te drugim mogućim primjenama opreme
Rukovatelj ne smije dopustiti:
○ da se neovlašteno osoblje zadržava unutar radnog područja opreme nakon
njenog uključivanja
○ prisutnost nezaštićenih osoba nakon ukidanja luka ili početka rada s opremom
Radno mjesto mora biti:
○ prikladno za namjenu
○ bez propuha
0459 419 401
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
4.
5.
Osobna zaštitna oprema:
○ Uvijek nosite osobnu zaštitu opremu poput zaštitnih naočala, vatrostalne odjeće
i zaštitnih rukavica
○ Nemojte nositi labave predmete poput šalova, narukvica, prstenja itd. jer se oni
mogu zaglaviti ili uzrokovati opekline
Općenite mjere opreza:
○ Povratni kabel mora biti čvrsto priključen
○ Rad na visokonaponskoj opremi smije obavljati samo kvalificirani električar
○ Prikladna oprema za gašenje požara mora biti jasno označena i nadohvat ruke
○ Podmazivanje i održavanje opreme ne smije se obavljati za vrijeme rada
UPOZORENJE!
Zavarivanje i rezanje lukom može uzrokovati osobne ozljede i ozljede drugih.
Prilikom zavarivanja i rezanja poduzmite mjere opreza.
STRUJNI UDAR – može biti smrtonosan
• Jedinicu instalirajte i uzemljite u skladu s priručnikom s uputama.
• Električne dijelove pod naponom ili elektrode nemojte dodirivati golom
kožom, mokrim rukavicama ili mokrom odjećom.
• Izolirajte se od dijelova na kojima radite i uzemljite se.
• Provjerite je li radno mjesto sigurno
ELEKTRIČNA I MAGNETSKA POLJA – mogu biti štetna za zdravlje
• Zavarivači koji nose srčani elektrostimulator trebali bi se savjetovati s
liječnikom prije zavarivanja. Elektromagnetska polja mogu ometati neke
srčane elektrostimulatore.
• Izlaganje elektromagnetskim poljima može imati i druge, još nepoznate
posljedice.
• Zavarivači bi na sljedeće načine trebali smanjiti izlaganje
elektromagnetskim poljima:
○ Kabele elektroda i radne kabele držite s iste strane tijela. Kad je to
moguće, pričvrstite ih ljepljivom trakom. Ne postavljajte se između
kabela plamenika i radnih kabela. Nikada ne omatajte kabel
plamenika ili radni kabel oko tijela. Držite izvor napajanja za
zavarivanje i kabele što dalje od sebe.
○ Radni kabel pričvrstite na radni dio što bliže mjestu koje zavarujete.
PARE I PLINOVI – mogu biti štetni za zdravlje
• Glavu držite izvan isparenja.
• Koristite ventilaciju, izvlačenje na luku ili oboje kako biste pare i plinove
odveli iz područja disanja i bližeg okruženja.
ZRAKE LUKA – mogu ozlijediti oči i opeći kožu
• Zaštitite oči i tijelo. Koristite odgovarajuću masku za zavarivanje i filtarska
stakla te nosite zaštitnu odjeću.
• Zaštitite promatrače odgovarajućim pregradama ili zastorima.
BUKA – prevelika buka može oštetiti sluh
Zaštitite uši. Koristite naušnjake ili drugu zaštitu za sluh.
0459 419 401
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIGURNOST
POKRETNI DIJELOVI - mogu izazvati ozljede
• Sva vrata, ploče i poklopce držite zatvorene i dobro osigurane. Kada je to
potrebno, neka samo kvalificirani ljudi skidaju poklopce radi održavanja i
otklanjanja poteškoća. Nakon servisiranje, a prije pokretanja motora,
najprije vratite ploče, poklopce i zatvorite vratašca.
• Zaustavite motor prije montiranja ili priključivanja jedinice.
• Ruke, kosu, viseće dijelove odjevnih predmeta i alate držite dalje od
pokretnih dijelova.
OPASNOST OD POŽARA
• Iskre (prskanje) mogu uzrokovati požar. Pobrinite se da u blizini ne bude
zapaljivih materijala
• Nije za upotrebu na zatvorenim spremnicima.
KVAR – u slučaju kvara zatražite stručnu pomoć.
ZAŠTITITE SEBE I DRUGE!
OPREZ!
Proizvod je namijenjen isključivo za lučno zavarivanje.
UPOZORENJE!
Izvor napajanja nemojte koristiti za topljenje zamrznutih cijevi.
OPREZ!
Oprema klase A nije namijenjena za korištenje u
stambenim prostorima u kojima se električna energija
isporučuje javnim niskonaponskim sustavom. U tim
prostorima postoje potencijalni problemi osiguravanja
elektromagnetske kompatibilnosti opreme klase A zbog
vođenih i zračenih smetnji.
NAPOMENA!
Elektroničku opremu odstranite u reciklažnom
postrojenju!
U skladu s Europskom Direktivom 2012/19/EU o otpadnoj
električnoj i elektroničkoj opremi i njenom primjenom u
skladu s nacionalnim zakonom električna i/ili elektronička
roba kojoj je istekao uporabni vijek mora se zbrinuti u
reciklažnom postrojenju.
Kao osoba odgovorna za opremu dužni ste nabaviti
informacije o ovlaštenim sakupljačkim stanicama.
Za dodatne informacije obratite se najbližem distributeru
tvrtke ESAB.
Tvrtka ESAB na prodaju nudi cijeli asortiman dodatne opreme za zavarivanje i osobne
zaštitne opreme. Za informacije o naručivanju obratite se svojem distributeru tvrtke
ESAB ili nas posjetite na našoj internetskoj stranici.
0459 419 401
-6-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
Modeli Mig U4000i/4000iw su izvori napajanja za MIG/MAG / TIG zavarivanje, a mogu se
koristiti i za MMA zavarivanje.
Izvor napajanja namijenjen je upotrebi uz jedinice za dopremanje žice Feed 3004 ili Feed
4804.
Sve se postavke podešavaju putem jedinice za dopremanje žice ili kontrolne kutije.
Dodatna oprema tvrtke ESAB za proizvod može se pronaći u poglavlju "DODATNA
OPREMA".
2.1
Oprema
Izvor napajanja isporučuje se u kompletu s krajnjim otpornikom, povratnim kabelom od 5 m i
priručnikom za upotrebu.
0459 419 401
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
3
TEHNIČKI PODACI
Mig U4000i/Mig 4000iw
Napon mreže
400 V ±10%, 3~ 50 Hz
Dovod električne mreže Sscmin
6,1 MVA
Primarna električna energija Imax
Postupak MIG/MAG
27 A
MMA
28 A
TIG
22 A
Napajanje bez priključenih potrošača zahtijeva
se u načinu rada uštede energije 6,5 min nakon
zavarivanja
39 W
Napon/trenutni raspon
Postupak MIG/MAG
15,0 - 34,0 V / 20 - 400 A
MMA
20,6 - 36,0 V / 16 - 400 A
TIG
10 - 26 V / 4 - 400 A
Dozvoljena opterećenost za MIG/MAG
35% radnog ciklusa
400 A / 34 V
60 % radnog ciklusa
320 A / 30 V
100% radnog ciklusa
250 A / 27 V
Dozvoljena opterećenost za MMA
35% radnog ciklusa
400 A / 36 V
60 % radnog ciklusa
320 A / 33 V
100% radnog ciklusa
250 A / 30 V
Dozvoljena opterećenost za TIG
35% radnog ciklusa
400 A / 26 V
60 % radnog ciklusa
320 A / 23 V
100% radnog ciklusa
250 A / 20 V
Faktor snage pri maksimalnoj električnoj energiji 0,90
Učinkovitost pri maksimalnoj električnoj energiji
82%
Napon otvorenog kruga U0 maks.
MIG/MAG bez funkcije VRD 1)
60 V
MMA/TIG bez funkcije VRD 1)
60 V
U0L"Live TIG", funkcija VRD je isključena 2)
60 V
Funkcija VRD je aktivna 2)
< 26 V
Radna temperatura
-10 do +40 °C (+14 do +104 °F)
Temperatura za transport
-20 do +55 °C (-4 do +131 °F)
Stalni zvučni tlak kod napajanja bez
priključenih potrošača
<70 db (A)
Dimenzije d × š × v
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 inča)
0459 419 401
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČKI PODACI
Mig U4000i/Mig 4000iw
s jedinicom hlađenja
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,5 inča)
Težina
63,5 kg (139 Ibs)
s jedinicom hlađenja
84 kg (185 Ibs)
Izolacijski razred
H
Klasa kućišta
IP23
Razred primjene
Radni ciklus
Radni ciklus je u postotku prikazano razdoblje od deset minuta unutar kojega pri određenom
opterećenju možete zavarivati ili rezati bez preopterećenja. Radni ciklus vrijedi za
40 °C / 104 °F ili nižu temperaturu.
Klasa kućišta
Oznaka IP prikazuje klasu kućišta, tj. stupanj zaštite od prodora krutih tvari ili vode.
Oprema označena s IP23 namijenjena je unutarnjoj i vanjskoj uporabi.
Razred primjene
Simbol
označava da je izvor napajanja namijenjen upotrebi u područjima veće opasnosti
od električnog udara.
Dovod električne mreže, Ssc min
Minimalno napajanje kratkog spoja u mreži sukladno normi IEC 61000-3-12.
1) Vrijedi za izvore napajanja bez specifikacije VRD na natpisnoj pločici.
2) Vrijedi za izvore napajanja sa specifikacijom VRD na natpisnoj pločici. Objašnjenje
funkcije VRD nalazi se u priručniku za upotrebu komandne ploče, ako ploča ima tu funkciju.
Jedinica hlađenja
Snaga hlađenja
50 Hz – 1,65 kW pri temperaturi okoline od
25 °C (77 °F) i protoku od 1,0 l/min
(0,26 gal/min)
60 Hz – 1,55 kW pri temperaturi okoline od
25 °C (77 °F) i protoku od 1,0 l/min
(0,26 gal/min)
Rashladno sredstvo
Rashladno sredstvo pomiješano za uporabu
tvrtke ESAB
Količina tekućine
5,5 l (1,45 gal)
Maksimalni protok vode
2,0 l/min (0,53 gal/min)
Maksimalni broj plamenika za zavarivanje s
vodenim hlađenjem koji se smiju priključiti
Jedan plamenik za TIG i jedan plamenik za
MIG zavarivanje
Maksimalni tlak
50 Hz – 0,376 MPa (3,76 Bar)
60 Hz – 0,474 MPa (4,74 Bar)
0459 419 401
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4
INSTALACIJA
Instalaciju mora provesti profesionalac.
NAPOMENA!
Zahtjevi za dovod električne mreže
Oprema je u skladu sa standardom IEC 61000-3-12 ako je struja kratkog spoja
veća ili jednaka Sscmin u točki povezivanja između napajanja i sustava javne
mreže. Osoba koja montira ili koristi opremu odgovorna je osigurati, po potrebi u
dogovoru s operaterom distribucijske mreže, da je oprema spojena samo na
napajanje na kojem je struja kratkog spoja veća ili jednaka Sscmin. Tehničke
podatke potražite u poglavlju TEHNIČKI PODACI.
4.1
Upute za podizanje
Izvor napajanja
4.2
Kolica i izvor napajanja
Kolica2 i izvor napajanja
Postavljanje
Izvor napajanja postavite na način da su ulazi i izlazi za zrak hlađenja slobodni.
0459 419 401
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
4.3
Dovod električne mreže
Provjerite je li uređaj priključen na električnu mrežu odgovarajućeg
napona te njegovu zaštićenost osiguračem odgovarajuće veličine.
Obavezno osigurajte odgovarajući priključak na uzemljenje sukladno
propisima.
Natpisna pločica s podacima o napajanju
Preporučene veličine osigurača i minimalna područja kabela
Mig U4000i/4000iw
400 V 3~ 50 Hz
Napon mreže
400 V
Područje glavnog kabela napajanja, mm2
4G4
Fazna struja, I1eff
16 A
Osigurač
S vremenskom odgodom
20 A
Tip C MCB
20 A
NAPOMENA!
Glavni kabeli napajanja i veličine osigurača koji su gore prikazani sukladni su
švedskim propisima. Ne moraju nužno biti primjenjivi u ostalim zemljama:
provjerite jesu li podaci o kabelima i osiguračima sukladni relevantnim
nacionalnim propisima.
4.4
Krajnji otpornik
Kako bi se izbjegle smetnje u komunikaciji, na krajeve CAN
sabirnice potrebno je postaviti krajnje otpornike.
Jedan kraj CAN sabirnice nalazi se kod komandne ploče, koja
ima integrirani krajnji otpornik. Krajnji otpornik mora se
postaviti na drugi kraj izvora napajanja, kako je i prikazano s
desne strane.
4.5
Povezivanje više jedinica za dopremanje žice
Uz upotrebu upravljačke jedinice i jedinice za dopremanje žice bez komandne ploče, moguće
je upravljati s najviše 4 jedinice za dopremanje žice putem jednog izvora napajanja.
Birati se može između sljedećih priključaka:
0459 419 401
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACIJA
•
•
•
•
1 TIG-plamenik i 1 MIG-plamenik (potreban univerzalni izvor napajanja)
2 MIG/MAG-plamenika
1 TIG-plamenik i 3 MIG/-plamenik (potreban univerzalni izvor napajanja)
4 MIG/-plamenika
Tijekom zavarivanja s MIG/-plamenicima s vodenim hlađenjem na svim jedinicama za
dopremanje žice, preporuča se priključiti i dodatnu jedinicu hlađenja za 2 dodatna plamenika.
Preporučamo paralelno priključivanje plamenika.
Dvije jedinice za dopremanje žice
Za priključivanje dvije jedinice za dopremanje žice potreban je komplet za priključivanje,
pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
Četiri jedinice za dopremanje žice
Za priključivanje četiri jedinice za dopremanje žice potrebna su dva kompleta za
priključivanje i dodatna jedinica za hlađenje, pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
0459 419 401
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5
RAD
Općeniti sigurnosni propisi za rukovanje opremom navedeni su u poglavlju
"SIGURNOST". Pročitajte ga prije početka korištenja opreme!
5.1
Priključci i upravljački uređaji
1
Priključak za vodu hlađenja TIG
plamenika - CRVENA
10 Bijelo indikatorsko svjetlo - izvor
napajanja je uključen
2
Priključak s ELP* za vodu hlađenja TIG
plamenika - PLAVA
11 Narančasto indikatorsko svjetlo pregrijavanje
3
Otvor za punjenje vode hlađenja
12 Priključak za upravljački kabel do
jedinice za dopremanje žice ili do
krajnjeg otpornika
4
Priključak za kabel struje zavarivanja (+) 13 Priključak za crijevo za plin
za MMA zavarivanje ili povratni kabel za
TIG zavarivanje
5
Priključak za daljinski upravljač
14 Priključak za struju zavarivanja do
jedinice za dopremanje žice
6
Priključak za povratni kabel (-) ili kabel
struje TIG zavarivanja
15 Priključak za vodu hlađenja do jedinice
za dopremanje žice - PLAVI
7
Priključak za signal pokretanja
plamenika
16 Priključak za vodu hlađenja od jedinice
za dopremanje žice - CRVENI
8
Priključak za plin do TIG plamenika
17 Osigurač napona napajanja dovodne
jedinice 42V
9
Sklopka glavnog izvora napajanja, 0 / 1 /
START
* ELP = ESAB Logic Pump, pogledajte
odjeljak 5.5
5.2
Uključivanje izvora napajanja
Izvor napajanja uključite okretanjem sklopke (7) u položaj "START". Otpustite sklopku i vratit
će se u položaj "1".
U slučaju prekida napajanja tijekom zavarivanja, a zatim ponovnog uspostavljanja napajanja,
izvor napajanja ostat će bez napajanja sve dok se sklopka ručno ne okrene u položaj
"START".
0459 419 401
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
Jedinicu isključite okretanjem sklopke u položaj "0".
Neovisno o tome je li izvor napajanja naglo prekinut ili je normalnim putem isključen, podaci
o zavarivanju se spremaju kako bi bili dostupni prilikom sljedećeg uključivanja uređaja.
5.3
Upravljanje ventilatorom
Ventilatori nastavljaju raditi u trajanju od 6,5 minuta nakon prekida zavarivanja; nakon toga,
jedinica prelazi u način uštede energije. Ponovno se pokreću nakon pokretanja zavarivanja.
Ventilatori rade manjom brzinom za struju zavarivanja do 144 A i punom brzinom za struje
veće jakosti.
5.4
Zaštita od pregrijavanja
Izvor napajanja ima dvije zaštite od toplinskog preopterećenja koji se aktiviraju u slučaju
previsoke unutarnje temperature, i koji tada prekidaju struju zavarivanja i uključuju
narančasto indikatorsko svjetlo na prednjem dijelu uređaja. Automatski se ponovno
postavljaju nakon što se temperatura snizi.
5.5
Jedinica hlađenja
Kako bi se osigurao bezbrižan rad, visina između jedinice hlađenja i plamenika zavarivanja
smije iznositi najviše 7 m. Veće vrijednosti od toga mogu uzrokovati probleme kao što su dulji
periodi pokretanja, mjehurići zraka, podtlak i sl.
Ako je potrebna visina ugradnje veća od 7 m, preporučamo upotrebu montažnog kompleta
koji sadrži protupovratni ventil i magnetski ventil, pogledajte poglavlje "DODATNA OPREMA".
Nakon ugradnje tih ventila, paket crijeva mora se postaviti vodoravno tijekom početnog
pokretanja kako bi se svi dijelovi napunili vodom. Nakon toga podignite jedinicu za
dopremanje žice i paket crijeva na višu razinu. Sada možete sigurno koristiti uređaj na
visinama do 12 m.
Priključak za vodu (TIG zavarivanje)
Jedinica za hlađenje opremljena je detekcijskim sustavom ELP (ESAB Logic Pump) koji
provjerava jesu li priključena crijeva za vodu.
Sklopka za uključivanje/isključivanje izvora napajanja mora biti u položaju "0" (isključeno)
prilikom priključivanja TIG plamenika s vodenim hlađenjem.
Ako je priključen TIG plamenik s vodenim hlađenjem, vodena pumpa automatski se pokreće
nakon postavljanja glavne sklopke u položaj "START" i/ili pri pokretanju zavarivanja. Nakon
zavarivanja, pumpa nastavlja raditi tijekom 6,5 minuta, a zatim se prebacuje u način uštede
energije.
Rad tijekom zavarivanja
Za pokretanje zavarivanja zavarivač pritišće sklopku okidača plamenika za zavarivanje. Izvor
napajanja se uključuje i pokreće žicu za dopremanje i pumpu za vodeno hlađenje.
Za zaustavljanje zavarivanja zavarivač otpušta sklopku okidača plamenika za zavarivanje.
Zavarivanje će stati, ali će pumpa za vodeno hlađenje nastaviti raditi dodatnih 6,5 minuta
nakon čega se jedinica prebacuje u način uštede energije.
Zaštita protoka vode (opcija)
Zaštita protoka vode prekida struju zavarivanja u slučaju gubitka rashladnog sredstva, u
kojem trenutku ujedno i prikazuje poruku o pogrešci na komandnoj ploči. Zaštita protoka
vode je dodatna oprema.
0459 419 401
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 RAD
5.6
Jedinica za daljinsko upravljanje
Ako je priključena jedinica za daljinsko upravljanje, izvor napajanja i jedinica za dopremanje
žice nalaze se u načinu rada daljinskog upravljanja; tipke i gumbi su blokirani. Funkcije se
mogu podešavati isključivo putem daljinskog upravljača.
Ako nećete koristiti daljinski upravljač, potrebno ga je odvojiti od izvora napajanja / jedinice
za dopremanje žice, jer će sustav u suprotnom ostati u načinu daljinskog upravljanja.
Ako se daljinski upravljač koristi za postavljanje napona, funkcija će se promijeniti na
postavku struje tijekom MMA zavarivanja.
Dodatne informacije o radu daljinskog upravljača potražite u priručniku za upotrebu
komandne ploče.
0459 419 401
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
6
ODRŽAVANJE
Redovno održavanje je važno za siguran i pouzdan rad.
Sigurnosne pločice smije uklanjati samo osoblje s odgovarajućim vještinama (ovlašteni
električari).
OPREZ!
Ako stranka za trajanja jamstvenog razdoblja pokuša popraviti kvarove na
proizvodu, sve jamstvene obveze isporučitelja prestaju vrijediti.
6.1
Dnevne provjere
Sljedeće postupke održavanja provodite svaki dan.
•
•
Provjerite ispravnost svih kabela i priključaka. Po potrebi zategnite i zamijenite sve
neispravne dijelove.
Provjerite razinu i protok vode, nadolijte rashladno sredstvo po potrebi.
6.2
•
•
Po potrebi
Redovito provjeravajte odsutnost začepljenja izvora napajanja prljavštinom.
Začepljeni ili blokirani ulazi i izlazi zraka mogu dovesti do pregrijavanja.
Očistite filtar prašine.
• Skinite rešetku ventilatora s filtrom prašine
(1).
• Zanjišite rešetku (2).
• Otpustite filtar prašine (3).
• Ispušite filtar komprimiranim zrakom
(smanjenog tlaka).
• Zamijenite filtar s finom mrežicom na strani
rešetke (2) (suprotno od izvora napajanja).
• Zamijenite rešetku ventilatora s filtrom
prašine.
• Nadolijte rashladno sredstvo
Preporuča se upotreba rashladnog sredstva tvrtke ESAB
spremno za korištenje. Pogledajte poglavlje "DODATNA
OPREMA".
• Nadolijevajte rashladno sredstvo dok ne prekrije ulaznu
cijev.
OPREZ!
Rashladnim sredstvom rukujte kao kemijskim otpadom.
0459 419 401
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 ODRŽAVANJE
6.3
Svake godine
Sljedeće postupka održavanja provodite najmanje jednom godišnje.
•
•
•
Uklonite svu prljavštinu i prašinu. Ispušite izvor napajanja suhim komprimiranim
zrakom (smanjenog tlaka).
Zamijenite rashladno sredstvo i očistite crijeva i spremnik vode pomoću čiste vode.
Provjerite brtve, kabele i priključke. Po potrebi zategnite i zamijenite sve neispravne
dijelove.
0459 419 401
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
7
OTKLANJANJE POTEŠKOĆA
Isprobajte sljedeće provjere i preglede prije nego pozovete ovlašteno servisno tehničko
osoblje.
Vrsta pogreške
Radnja
Nema luka.
• Provjerite je li uključena sklopka glavnog
izvora napajanja.
• Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
• Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
Struja zavarivanja je prekinuta tijekom
postupka.
• Provjerite aktiviranje zaštite od toplinskog
preopterećenja (označava narančasto
svjetlo u prednjem dijelu).
• Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
Zaštita od toplinskog preopterećenja
uključuje se prečesto.
• Provjerite jesu li filtri za zrak začepljeni.
• Provjerite jeste li premašili nazivne
podatke izvora napajanja (odnosno,
preopterećenje jedinice).
Slaba učinkovitost zavara.
• Provjerite jesu li povratni kabel i kabel
dovoda struje za zavarivanje ispravno
priključeni.
• Provjerite je li postavljena ispravna
vrijednost struje.
• Provjerite koristite li odgovarajuće
elektrode.
• Provjerite osigurače glavnog izvora
napajanja.
0459 419 401
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
8
NARUČIVANJE REZERVNIH DIJELOVA
Mig U4000i/4000iw su projektirani i ispitani u skladu s međunarodnim i europskim
standardima IEC-/EN 60974-1, /-2, /-3 i IEC-/EN 60974-10. Servisna jedinica koja je obavila
servisiranje ili popravak obavezna je osigurati daljnju usklađenost proizvoda s navedenim
standardima.
OPREZ!
Popravke i električne radove treba obavljati ovlašteni servisni tehničar tvrtke
ESAB. Koristite isključivo izvorne rezervne i zamjenske dijelove tvrtke ESAB.
Rezervne dijelove i zamjenske moguće je naručiti kod najbližeg distributera tvrtke ESAB,
informacije potražite na poleđini ovog dokumenta. Prilikom naručivanja prema popisu
rezervnih dijelova navedite vrstu proizvoda, serijski broj, oznaku i broj rezervnog dijela. To
omogućava otpremu i osigurava pravilnu isporuku.
0459 419 401
- 19 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
SHEMA
0459 419 401
- 20 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
0459 419 401
- 21 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
0459 419 401
- 22 -
© ESAB AB 2017
NARUDŽBENI BROJEVI
NARUDŽBENI BROJEVI
Mig U4000i/4000iw
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 625 885
Welding power source Mig U4000iw
With cooling unit
0458 625 884
Welding power source Mig U4000i
Without cooling unit
0459 839 019
Spare parts list
Mig U4000i
Tehnička dokumentacija dostupna je na internetskoj adresi: www.esab.com
0459 419 401
- 23 -
© ESAB AB 2017
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
POPIS REZERVNIH DIJELOVA
Mig U4000i
Popis rezervnih dijelova
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 419 401
- 24 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
DODATNA OPREMA
Mig U4000i/4000iw
Dodatna oprema
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 419 401
- 25 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
0459 419 401
- 26 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard
Flow guard, non return valve & solenoid valve
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0459 419 401
- 27 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Upotreba rashladne tekućine koja nije
propisana može oštetiti opremu. Ako dođe do
takvog oštećenja, sve jamstvene obveze
isporučitelja tvrtke ESAB prestaju vrijediti.
0459 419 401
- 28 -
© ESAB AB 2017
DODATNA OPREMA
0459 419 401
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising