ESAB | Mig U4000i/U4000iw | Instruction manual | ESAB Mig U4000i/U4000iw Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Mig U4000i/U4000iw Lietotāja rokasgrāmata
Aristo®
Mig U4000i/4000iw
Lietošanas pamācība
0459 419 401 LV 20171110
Valid for: serial no. 950-333-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
DROŠĪBA .......................................................................................................
4
1.1
Simbolu nozīme ........................................................................................
4
1.2
Drošības pasākumi ..................................................................................
4
IEVADS ..........................................................................................................
7
2.1
Aprīkojums................................................................................................
7
3
TEHNISKIE DATI ...........................................................................................
8
4
UZSTĀDĪŠANA..............................................................................................
10
4.1
Norādījumi par celšanu............................................................................
10
4.2
Novietošana ..............................................................................................
10
4.3
Elektrotīkla enerģijas padeve ..................................................................
11
4.4
gala rezistors; ...........................................................................................
11
4.5
Vairāku stieples padeves ierīču savienojums .......................................
11
EKSPLUATĀCIJA..........................................................................................
13
5.1
Savienojumi un vadības ierīces ..............................................................
13
5.2
Barošanas avota ieslēgšana ...................................................................
13
5.3
Ventilatora vadība.....................................................................................
14
5.4
Aizsardzība pret pārkaršanu ...................................................................
14
5.5
Dzesēšanas ierīce ....................................................................................
14
5.6
Tālvadības ierīce ......................................................................................
15
APKOPE ........................................................................................................
16
6.1
Ik dienas ....................................................................................................
16
6.2
Ja nepieciešams .......................................................................................
16
6.3
Katru gadu.................................................................................................
17
7
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA ..........................................................................
18
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA .................................................................
19
DIAGRAMMA........................................................................................................
20
PASŪTĪŠANAS NUMURI......................................................................................
23
REZERVES DAĻU SARAKSTS ...........................................................................
24
PIEDERUMI ..........................................................................................................
25
1
2
5
6
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0459 419 401
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
BĪSTAMI!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU!
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0459 419 401
-4-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
• Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši lietošanas instrukcijai.
• Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
• Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
• Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
• Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
• EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
• Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē.
Ja iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
• Neturiet galvu dūmos.
• Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un apkārtējās
teritorijas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
• Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet piemērotu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
• Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
0459 419 401
-5-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
• Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
• Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
• Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
• Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav
viegli uzliesmojošu materiālu.
• Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0459 419 401
-6-
© ESAB AB 2017
2 IEVADS
2
IEVADS
The Mig U4000i/4000iw ir MIG/MAG un TIG metināšanas (loka metināšana ar volframa
elektrodu inertās gāzes vidē) barošanas avots, ko var izmantot arī MMA (manuālā metāla
loka) metināšanā.
Strāvas avots ir paredzēts lietošanai ar Feed 3004 vai Feed 4804 stieples padeves ierīcēm
Visi iestatījumi tiek veikti no stieples padeves ierīces vai vadības bloka.
Izstrādājuma ESAB piederumu sarakstu var atrast nodaļā “PIEDERUMI”.
2.1
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ir gala rezistors, 5 m atgriezeniskais kabelis un lietošanas
rokasgrāmata.
0459 419 401
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Mig U4000i/Mig 4000iw
Elektrotīkla spriegums
400 V ±10%, 3~ 50 Hz
Elektrotīkls Sscmin
6,1 MVA
Primārā strāva I maks.
MIG/MAG
27 A
MMA
28 A
TIG
22 A
Bezslodzes jaudas pieprasījums enerģijas
taupīšanas režīmā, 6,5 min. pēc metināšanas
39 W
Sprieguma/strāvas diapazons
MIG/MAG
15,0 – 34,0 V/20 – 400 A
MMA
20,6 – 36,0 V/16 – 400 A
TIG
10 – 26 V/4 – 400 A
Pieļaujamā slodze pie MIG/MAG
35% slodzes cikla
400 A / 34 V
60% darba ciklā
320 A/30 V
100 % darba ciklā
250 A/27 V
Pieļaujamā slodze MMA
35% slodzes cikla
400 A / 36 V
60% darba ciklā
320 A/33 V
100 % darba ciklā
250 A/30 V
Pieļaujamā slodze pie TIG
35% slodzes cikla
400 A / 26 V
60% darba ciklā
320 A/23 V
100 % darba ciklā
250 A/20 V
Jaudas koeficients pie maksimālās strāvas
0,90
Efektivitāte pie maksimālās strāvas
82%
Atvērtas ķēdes spriegums U0 max
MIG/MAG bez VRD funkcijas 1)
60 V
MMA/TIG bez VRD funkcijas 1)
60 V
U0L “Tiešā TIG”, VRD funkcija deaktivizēta 2)
60 V
VRD funkcija aktivizēta 2)
< 26 V
Darba temperatūra
no-10 līdz +40 °C (no +14 līdz +104 °F)
Transportēšanas temperatūra
no -20 līdz +55 °C (no -4 līdz +131 °F)
Pastāvīgais skaņas spiediens bezslodzes
režīmā
< 70 db (A)
Izmēri g × pl × a
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 collas)
ar dzesēšanas ierīci
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,5 collas)
0459 419 401
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
Mig U4000i/Mig 4000iw
Svars
63,5 kg (139 mārciņas)
ar dzesēšanas ierīci
84 kg (185 mārciņas)
Izolācijas klase
H
Drošības klase
IP23
Lietojuma kategorija
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40 °C/104 °F vai
zemākai temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu ir paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu
elektrisko bīstamību.
Elektrotīkls, Ssc min
Minimālā īssavienojuma īsslēguma jauda tīklā saskaņā ar IEC 61000-3-12.
1) Attiecas uz barošanas avotiem, kuru parametru plāksnītē nav VRD specifikācijas.
2) Attiecas uz barošanas avotiem, kuru parametru plāksnītē ir VRD specifikācija.
VRD funkcija ir izskaidrota vadības paneļa lietošanas rokasgrāmatā, ja panelim ir šī funkcija.
Dzesēšanas ierīce
Dzesēšanas jauda
50 Hz — 1,65 kW 25°C (77°F) temperatūras
starpības un plūsmas 1,0 l/min.
(0,26 gal./min.) gadījumā
60 Hz — 1,55 kW 25°C (77°F) temperatūras
starpības un plūsmas 1,0 l/min.
(0,26 gal./min.) gadījumā
Aukstumaģents
ESAB lietošanai gatavais dzesēšanas
šķidruma maisījums
Šķidruma daudzums
5,5 l (1,45 gal)
Maksimālā ūdens plūsma
2,0 l/min. (0,53 gal./min.)
Maksimālais ar ūdeni dzesējamu
metināšanas degļu skaits, ko var savienot
Viens TIG deglis un viens MIG metināšanas
deglis
Maksimālais spiediens
50 Hz — 0,376 MPa (3,76 bāri)
60 Hz — 0,474 MPa (4,74 bāri)
0459 419 401
-9-
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
PIEZĪME.
Prasības elektrotīklam
Šī iekārta atbilst IEC 61000-3-12 ar noteikumu, ka īsslēguma jauda pieslēgvietā
starp patērētāja strāvas padeves avotu un publisko elektrotīklu ir lielāka vai
vienāda ar Sscmin. Uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir pārliecināties,
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, vai iekārta ir
pieslēgta pie elektrotīkla ar īsslēguma strāvu, kas lielāka par vai vienāda
ar Sscmin. Skatiet sadaļā TEHNISKIE DATI iekļautos tehniskos datus.
4.1
Norādījumi par celšanu
Barošanas avots
4.2
Ratiņi un barošanas avots
Trolley2 un barošanas
avots
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
0459 419 401
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
4.3
Elektrotīkla enerģijas padeve
Pārbaudiet, vai iekārta ir pievienota atbilstoša sprieguma
elektrotīklam un vai tā ir aizsargāta ar atbilstoša lieluma
drošinātājiem. Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši
noteikumiem.
Parametru plāksnīte ar padeves savienojuma datiem
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
Mig U4000i/4000iw
400 V 3~ 50 Hz
Elektrotīkla spriegums
400 V
Tīkla kabeļa šķērsgriezums mm2
4G4
Fāzes strāva, I1eff
16 A
Drošinātājs
Pretviļņu
20 A
Veids C MCB
20 A
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Šie noteikumi, iespējams, citās valstīs nav
spēkā: pārliecinieties, vai kabeļa šķērsgriezuma laukums un drošinātāja lielums
atbilst attiecīgajiem valsts normatīvajiem aktiem.
4.4
gala rezistors;
Lai novērstu sakaru traucējumus, uz CAN kopnes galiem ir
jābūt uzstādītiem gala rezistoriem.
Viens CAN kopnes gals ir kontroles panelī, kam ir integrēts
gala rezistors. Uz otra gala barošanas avotā ir jāuzstāda gala
rezistors, kā parādīts pa labi.
4.5
Vairāku stieples padeves ierīču savienojums
Izmantojot kontroles ierīci un stieples padeves ierīces bez kontroles paneļa, ir iespējams
pārvaldīt līdz pat 4 stieples padeves ierīcēm no viena barošanas avota.
Iespējams izvēlēties kādu no šiem savienojumiem:
0459 419 401
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
•
•
•
•
1 TIG deglis un 1 MIG deglis (nepieciešams universāls barošanas avots)
2 MIG/MAG degļi
1 TIG deglis un 3 MIG degļi (nepieciešams universāls barošanas avots)
4 MIG degļi
Ja metināšanā tiek izmantoti ar ūdeni dzesējami MIG degļi visās stieples padeves ierīcēs, ir
ieteicams savienot atsevišķu dzesēšanas ierīci 2 papildu degļiem.
Iesakām degļus savienot paralēli.
Divas stieples padeves ierīces
Savienojot divas stieples padeves ierīces, ir nepieciešams savienojuma komplekts, skatiet
piederumus nodaļā “PIEDERUMI”.
Četras stieples padeves ierīces
Savienojot četras stieples padeves ierīces, ir nepieciešami divi savienojuma komplekti un
papildu dzesēšanas ierīce, skatiet piederumus nodaļā “PIEDERUMI”.
0459 419 401
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami nodaļā “DROŠĪBA”.
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet visu šajā nodaļā pieejamo informāciju.
5.1
Savienojumi un vadības ierīces
1
Savienojums dzesēšanas ūdenim no TIG 10 Balta indikatora lampa — strāvas padeve
degļa — SARKANS
ieslēgta
2
Savienojums ar ELP* dzesēšanas
ūdenim uz TIG degli — ZILS
11 Oranža indikatora lampiņa — pārkaršana
3
Dzesēšanas ūdens iepildīšanas ierīce
12 Savienojums kontroles kabelim uz
stieples padeves ierīci vai gala rezistoru
4
Savienojums metināšanas strāvas
kabelim (+) MMA metināšanā vai
atgriezeniskajam kabelim TIG
metināšanā
13 Gāzes caurules savienojums
5
Tālvadības ierīces savienojums
14 Savienojums metināšanas strāvas
kabelim uz stieples padeves ierīci
6
Savienojums atgriezeniskajam kabelim 15 Savienojums dzesēšanas ūdenim uz
(-) vai metināšanas strāvas kabelim TIG
stieples padeves ierīci — ZILS
metināšanā
7
Savienojums starta signālam no degļa
16 Savienojums dzesēšanas ūdenim no
stieples padeves ierīces — SARKANS
8
Savienojums TIG degļa gāzei
17 Padeves sprieguma drošinātājs padeves
ierīcei, 42 V
9
Tīkla strāvas padeves slēdzis, 0 / 1 /
START (SĀKT)
* ELP = ESAB loģiskais sūknis, skatiet
5.5. sadaļu.
5.2
Barošanas avota ieslēgšana
Ieslēdziet strāvas padevi, pagriežot slēdzi (7) pozīcijā “START” (SĀKT). Atlaidiet slēdzi, un
tas atgriezīsies pozīcijā “1”
0459 419 401
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
Ja metināšanas laikā rodas pārtraukumi tīkla strāvas padevē un pēc tam strāvas padeve tiek
atjaunota, barošanas avots paliks izslēgts līdz brīdim, kad slēdzis manuāli atkal tiks pagriezts
pozīcijā “START” (SĀKT).
Izslēdziet ierīci, pagriežot slēdzi pozīcijā „0”.
Neatkarīgi no tā, vai rodas tīkla strāvas padeves pārtraukums vai arī barošanas avotu izslēdz
parastā kārtībā, metināšanas dati tiek saglabāti un ir pieejami nākamajā iekārtas
iedarbināšanas reizē.
5.3
Ventilatora vadība
Barošanas avota ventilatori turpina darboties 6,5 minūtes pēc metināšanas apturēšanas, un
ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā. Atsākot metināšanu, ventilatori ieslēdzas no
jauna.
Ja metināšanas strāva ir līdz 144 A, ventilatori darbojas ar samazinātiem apgriezieniem, un
ar pilniem – pie augstākām strāvām.
5.4
Aizsardzība pret pārkaršanu
barošanas avotam ir divi termiskās pārslodzes atslēgšanas mehānismi, kas atslēdzas, ja
iekšējā temperatūra kļūst pārāk augsta; tiek pārtraukta metināšanas strāvas piegāde un
ierīces priekšpusē iedegas oranža indikatora lampiņa. Kad temperatūra samazinās, slēdži
automātiski tiek atiestatīti.
5.5
Dzesēšanas ierīce
Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, uzstādīšanas augstumam no dzesēšanas iekārtas līdz
metināšanas deglim jābūt ne lielākam par 7 metriem. Lielāks augstums var izraisīt dažādas
problēmas, piemēram, ilgu startēšanas laiku, gaisa burbuļus, vakuumu utt.
Ja ir nepieciešams uzstādīšanas augstums, kas pārsniedz 7 metrus, iesakām izmantot
uzstādīšanas komplektu, kurā ietilpst neatgriezeniskais vārsts un ieslēdzējreleja vārsts,
skatiet piederumus nodaļā “PIEDERUMI”. Kad vārsti ir uzstādīti, šļūtenes komplektam
pirmajā darbināšanas reizē jābūt horizontālā stāvoklī, lai tas viss var piepildīties ar ūdeni.
Pēc tam paceliet vada padeves iekārtu un šļūtenes komplektu lielā augstumā. Kad tas ir
veikts, var sākt drošu izmantošanu uzstādīšanas augstumā, kas pārsniedz 12 metrus.
Ūdens savienojums (TIG metināšana)
Dzesēšanas ierīce ir aprīkota ar noteikšanas sistēmu ELP (ESAB loģiskais sūknis), kas
pārbauda, vai ūdens šļūtenes ir pievienotas.
Kad pievienojat ar ūdeni dzesēto TIG degli, barošanas avota ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzim ir jābūt “0” (izslēgtā) pozīcijā.
Ja ar ūdeni atdzesētais TIG deglis ir pievienots, ūdens sūknis sāk darboties automātiski, kad
galvenais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis tiek pagriezts “START” (iedarbināšanas) pozīcijā
un/vai kad tiek sākta metināšana. Pēc metināšanas sūknis turpina darboties 6,5 minūtes un
pēc tam pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.
Funkcijas metināšanas laikā
Lai sāktu metināt, metinātājs nospiež metināšanas degļa aizdedzināšanas režīma slēdzi.
Barošanas avots ieslēdzas un iedarbina stieples padevi un dzesēšanas ūdens sūkni.
Lai beigtu metināt, metinātājs nospiež metināšanas degļa aizdedzināšanas režīma slēdzi.
Metināšana tiek pārtraukta, bet dzesēšanas ūdens sūknis turpina darboties 6,5 minūtes; pēc
tam ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.
0459 419 401
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
Ūdens plūsmas drošības slēdzis (papildiespēja)
Ūdens plūsmas drošības slēdzis pārtrauc metināšanas strāvu, ja tiek pārtraukta dzesēšanas
šķidruma padeve, un uz vadības paneļa parādās paziņojums par kļūdu. Ūdens plūsmas
drošības slēdzis ir piederums.
5.6
Tālvadības ierīce
Kad ir savienota tālvadības ierīci, barošanas avots un stieples padeves ierīce ir tālvadības
režīmā; pogas un grozāmslēdži ir bloķēti. Funkcijas var pielāgot, tikai izmantojot tālvadības
ierīci.
Ja tālvadības ierīce netiek izmantota, tā ir jāatvieno no barošanas avota/stieples padeves
ierīces, jo pretējā gadījumā tā paliks tālvadības režīmā.
Ja tālvadību izmanto, lai iestatītu spriegumu, šī funkcija tiks mainīta uz strāvas iestatīšanu
MMA metināšanas laikā.
Papildinformāciju par tālvadības ierīces ekspluatāciju skatiet kontroles paneļa lietošanas
instrukcijās.
0459 419 401
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 APKOPE
6
APKOPE
Lai ekspluatācija būtu uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personāls ar atbilstošām elektrotehniskajām zināšanām (pilnvaroti elektriķi) drīkst
noņemt drošības plāksnes.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Ik dienas
Veiciet tālāk norādītos apkopes pasākumus katru dienu.
•
•
Pārbaudiet, vai visi kabeļi un savienojumi darbojas bez kļūdām. Ja nepieciešams,
pievelciet un nomainiet defektīvās daļas.
Pārbaudiet ūdens līmeni un ūdens plūsmu, ja nepieciešams, uzpildiet dzesēšanas
šķidrumu.
6.2
•
•
Ja nepieciešams
Regulāri pārbaudiet, vai barošanas avots nav aizsērējis.
Aizsērējušas vai nosprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres var izraisīt
pārkaršanu.
Iztīriet putekļu filtru.
• Noņemiet ventilatora režģi ar putekļu filtru
(1).
• Izņemiet režģi (2).
• Noņemiet putekļu filtru (3).
• Iztīriet filtru ar saspiesta gaisa strūklu (ar
samazinātu spiedienu).
• Nomainiet filtru ar smalkāku tīklojumu pusē,
kas ir pret režģi (2) (prom no barošanas
avota).
• Nomainiet ventilatora režģi ar putekļu filtru.
• Dzesēšanas šķidruma uzpilde
Lietošanai tiek ieteikts ESAB sagatavotais dzesēšanas
šķidrums. Skatiet piederumus nodaļā “PIEDERUMI”.
• Uzpildiet dzesēšanas šķidrumu, līdz tas aizpilda pusi
ieplūdes caurules.
UZMANĪBU!
Ar dzesēšanas šķidrumu jārīkojas tāpat kā ar ķīmiskajiem atkritumiem.
0459 419 401
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 APKOPE
6.3
Katru gadu
Veiciet tālāk norādītos apkopes pasākumus vismaz reizi gadā.
•
•
•
Notīriet netīrumus un putekļus. Iztīriet barošanas avotu ar saspiesta gaisa strūklu (ar
samazinātu spiedienu).
Nomainiet dzesēšanas šķidrumu un iztīriet šļūtenes un ūdens rezervuāru ar tīru
ūdeni.
Pārbaudiet blīves, kabeļus un savienojumus. Ja nepieciešams, pievelciet un
nomainiet defektīvās daļas.
0459 419 401
- 17 -
© ESAB AB 2017
7 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
7
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Pirms vērsties pie autorizētā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
kontroles metodes.
Kļūmes veids
Darbība
Nav loka.
• Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir
ieslēgts.
• Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais
kabelis ir pievienots pareizi.
• Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Metināšanas strāvas padeve tiek pārtraukta
metināšanas laikā.
• Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši
termiskās pārslodzes drošinātāji (uz to
norāda oranža lampiņa uz priekšējā
paneļa).
• Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Bieži nostrādā termiskās pārslodzes
drošinātāji.
• Pārbaudiet, vai gaisa filtri nav aizsērējuši.
• Pārbaudiet, vai nav pārsniegtas
barošanas avota nominālās vērtības
(piemēram, vai ierīce nav pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
• Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais
kabelis ir pievienots pareizi.
• Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
• Pārbaudiet, vai tiek izmantoti atbilstoši
elektrodi.
• Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves
drošinātājus.
0459 419 401
- 18 -
© ESAB AB 2017
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Mig U4000i/4000iw ir izstrādāts un pārbaudīts saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas
standartiem IEC-/EN 60974-1 un IEC-/EN 60974-10. Servisa centram, kas veicis apkopi vai
remontdarbus, ir jānodrošina, lai izstrādājums joprojām atbilstu minētajiem standartiem.
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī
dokumenta aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru,
paredzēto lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas
atvieglos piegādi un nodrošinās pareizu piegādi.
0459 419 401
- 19 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
0459 419 401
- 20 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
0459 419 401
- 21 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
0459 419 401
- 22 -
© ESAB AB 2017
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Mig U4000i/4000iw
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 625 885
Welding power source Mig U4000iw
With cooling unit
0458 625 884
Welding power source Mig U4000i
Without cooling unit
0459 839 019
Spare parts list
Mig U4000i
Tehniskā dokumentācija ir pieejama šādā vietnē: www.esab.com
0459 419 401
- 23 -
© ESAB AB 2017
REZERVES DAĻU SARAKSTS
REZERVES DAĻU SARAKSTS
Mig U4000i
Rezerves daļu saraksts
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 419 401
- 24 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
PIEDERUMI
Mig U4000i/4000iw
Piederumi
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 419 401
- 25 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
0459 419 401
- 26 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard
Flow guard, non return valve & solenoid valve
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0459 419 401
- 27 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Iekārtu var sabojāt , izmantojot dzesēšanas
šķidrumu, kas atšķiras no ieteiktā. Šādu
bojājumu gadījumā visas ESAB sniegtās
garantijas vairs nav spēkā.
0459 419 401
- 28 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
0459 419 401
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising