ESAB | Mig U4000i/U4000iw | Instruction manual | ESAB Mig U4000i/U4000iw Användarmanual

ESAB Mig U4000i/U4000iw Användarmanual
Aristo®
Mig U4000i/4000iw
Bruksanvisning
0459 419 401 SE 20171110
Valid for: serial no. 950-333-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SÄKERHET....................................................................................................
4
1.1
Användning av symboler.........................................................................
4
1.2
Säkerhetsåtgärder ....................................................................................
4
INLEDNING....................................................................................................
7
2.1
Utrustning .................................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA...........................................................................................
8
4
INSTALLATION..............................................................................................
10
4.1
Lyftanvisning ............................................................................................
10
4.2
Placera.......................................................................................................
10
4.3
Nätanslutning............................................................................................
11
4.4
Avslutningsmotstånd ...............................................................................
11
4.5
Anslutning av flera matarenheter ...........................................................
11
DRIFT OCH HANDHAVANDE .......................................................................
13
5.1
Anslutningar och manöverorgan ............................................................
13
5.2
Nätspänningsinkoppling..........................................................................
13
5.3
Fläktstyrning .............................................................................................
14
5.4
Överhettningsskydd.................................................................................
14
5.5
Kylaggregat...............................................................................................
14
5.6
Fjärrdon .....................................................................................................
14
UNDERHÅLL .................................................................................................
15
6.1
Dagligen ....................................................................................................
15
6.2
Vid behov ..................................................................................................
15
6.3
Varje år ......................................................................................................
15
7
FELSÖKNING ................................................................................................
16
8
RESERVDELSBESTÄLLNING......................................................................
17
SCHEMA ...............................................................................................................
18
BESTÄLLNINGSNUMMER ..................................................................................
21
RESERVDELSFÖRTECKNING............................................................................
22
TILLBEHÖR ..........................................................................................................
23
1
2
5
6
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0459 419 401
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av
eventuella andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0459 419 401
-4-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
• Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
• Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
• Isolera dig från arbetet och marken.
• Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
• Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
• Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
• Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp.
Håll svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som
möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
• Undvik att ha huvudet i svetsröken.
• Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
• Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
• Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0459 419 401
-5-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
• Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
• Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
• Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
• Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
• Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0459 419 401
-6-
© ESAB AB 2017
2 INLEDNING
2
INLEDNING
Mig U4000i/4000iw är en svetsströmkälla avsedd för MIG-/MAG- och TIG-svetsning, som
också kan användas för MMA-svetsning.
Strömkällan är avsedd att användas tillsammans med trådmatarenhet Feed 3004 eller Feed
4804.
All inställning sker från trådmatarenheten eller styrenheten.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet "TILLBEHÖR".
2.1
Utrustning
Strömkällan levereras komplett med anslutningsresistans, 5 m återledarkabel och
bruksanvisning.
0459 419 401
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Mig U4000i/Mig 4000iw
Nätspänning
400 V ±10%, 3~ 50 Hz
Nätmatning Sscmin
6,1 MVA
Primärström Imax
MIG/MAG
27 A
MMA
28 A
TIG
22 A
Krav på Tomgångseffekt i energisparläge, 6,5
min. efter svetsning
39 W
Inställningsområde för spänning/ström
MIG/MAG
15,0 - 34,0 V/20 - 400 A
MMA
20,6 - 36,0 V/16 - 400 A
TIG
10 - 26 V/4 - 400 A
Tillåten belastning vid MIG/MAG
35% intermittensfaktor
400 A/34 V
60% intermittensfaktor
320 A/30 V
intermittensfaktor 100 %
250 A/27 V
Tillåten belastning vid MMA
35% intermittensfaktor
400 A/36 V
60% intermittensfaktor
320 A / 33 V
intermittensfaktor 100 %
250 A/30 V
Tillåten belastning vid TIG
35% intermittensfaktor
400 A/26 V
60% intermittensfaktor
320 A/23 V
intermittensfaktor 100 %
250 A/20 V
Effektfaktor vid maxström
0,90
Verkningsgrad vid maxström
82%
Tomgångsspänning U0 max
MIG/MAG utan VRD-funktion 1)
60 V
MMA/TIG utan VRD-funktion 1)
60 V
U0L"Live TIG", VRD-funktion avaktiverad 2)
60 V
VRD-funktionen aktiverad 2)
< 26 V
Arbetstemperatur
-10 till +40 °C
Transporttemperatur
-20 till +55 °C (-4 till +131 °F)
Ständigt ljudtryck vid tomgång
< 70 dB (A)
Mått l × b × h
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 tum)
med kylaggregat
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,5 tum)
0459 419 401
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKA DATA
Mig U4000i/Mig 4000iw
Vikt
63,5 kg (139 lbs)
med kylaggregat
84 kg (185 lbs)
Isolationsklass
H
Inkapslingsklass
IP23
Användningsklass
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
Nätmatning Ssc min.
Elnätets lägsta kortslutningseffekt enligt IEC 61000-3-12.
1) Giltigt för strömkällor utan VRD-specifikation på märkskylten.
2)Giltigt för strömkällor med VRD-specifikation på märkskylten. VRD-funktionen förklaras i
kontrollpanelens bruksanvisning, om panelen har den funktionen.
Kylaggregat
Kyleffekt
50 Hz – 1,65 kW vid 25 °C (77 °F)
omgivningstemperatur och flöde 1,0 l/min
(0,26 gal/min)
60 Hz – 1,55 kW vid 25 °C (77 °F)
omgivningstemperatur och flöde 1,0 l/min
(0,26 gal/min)
Kylvätska
ESAB:s färdigblandade kylvätska
Vätskemängd
5,5 l
Maximalt vätskeflöde
2,0 l/min (0,53 gal/min)
Max antal vattenkylda svetsbrännare som
kan anslutas:
En TIG-pistol och en MIG-svetspistol
Max tryck
50 Hz – 0,376 MPa (3,76 bar)
60 Hz – 0,474 MPa (4,74 bar)
0459 419 401
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i
kapitlet TEKNISKA DATA.
4.1
Lyftanvisning
Kraftkälla
4.2
Vagn och strömkälla
Vagn 2 och strömkälla
Placera
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in- och utlopp hålls fria.
0459 419 401
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4.3
Nätanslutning
Kontrollera att enheten ansluts till rätt nätspänning och att rätt
säkringsstorlek används. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Mig U4000i/4000iw
400 V 3~ 50 Hz
Nätspänning
400 V
Nätkabelarea mm2
4G4
Fasström, I1eff
16 A
Säkring
trög smältsäkring
20 A
dvärgbrytare typ C
20 A
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. De gäller inte nödvändigtvis i andra länder – kontrollera att kabelareor
och säkringsstorlekar överensstämmer med tillämpliga nationella regler.
4.4
Avslutningsmotstånd
För att undvika störningar i kommunikationen måste ändarna
på CAN-bussen förses med anslutningsresistans.
CAN-bussens ena ände finns i inställningspanelen, vilken har
en inbyggd anslutningsresistans. Den andra änden på
strömkällan måste förses med anslutningsresistans enligt
följande figur.
4.5
Anslutning av flera matarenheter
Med styrenhet och matarenheter utan inställningspanel (M0) kan man hantera upp till 4
matarenheter från en enda strömkälla.
Följande anslutningar finns att välja mellan:
0459 419 401
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
•
•
•
•
1 TIG-brännare och 1 MIG-brännare (universalströmkälla krävs)
2 MIG/MAG-brännare
1 TIG-brännare och 3 MIG-brännare (universalströmkälla krävs)
4 MIG-brännare
Vid svetsning med vattenkylda MIG-brännare på alla trådmatarenheter rekommenderas att
koppla in ett separat kylaggregat för de 2 extra brännarna.
Vi rekommenderar att parallellkoppla brännarna.
Två matarenheter
Vid anslutning av två trådmatarenheter behövs ett anslutningsset , se tillbehör i kapitel
"TILLBEHÖR".
Fyra matarenheter
Vid anslutning av fyra trådmatarenheter behövs två anslutningsset och ett extra kylaggregat,
se tillbehör i kapitel "TILLBEHÖR".
0459 419 401
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
"SÄKERHET". Läs den innan utrustningen startas!
5.1
Anslutningar och manöverorgan
1
Anslutning för kylvatten från
TIG-brännare – RÖD
10 Vit indikeringslampa – nätspänning TILL
2
Anslutning med ELP* för kylvatten till
TIG-brännare - BLÅ
11 Orange indikeringslampa – överhettning
3
Kylvattenpåfyllare
12 Anslutning för manöverkabel till
matarenhet eller anslutningsresistans
4
Anslutning för svetskabel (+) vid
MMA-svetsning eller för återledarkabel
vid TIG-svetsning
13 Anslutning för gasslang
5
Anslutning för fjärrkontroll
14 Anslutning för svetsström till
trådmatar-enhet
6
Anslutning för återledarkabel (-) eller för
svetskabel vid TIG-svetsning
15 Anslutning för kylvatten till
trådmatarenhet – BLÅ
7
Anslutning för startsignal från brännare
16 Anslutning för kylvatten från
trådmatarenhet – RÖD
8
Anslutning för gas till TIG-brännare
17 Nätspänningssäkring för matarenhet,
42 V
9
Brytare för nätspänning 0/1/START
* ELP = ESAB Logic Pump, se avsnitt 5.5.
5.2
Nätspänningsinkoppling
Slå på nätspänningen genom att vrida brytare (7) till läge START. När brytaren släpps fjädrar
den tillbaka till läge 1.
Om nätspänningen skulle falla bort och komma tillbaka igen när svetsning pågår, så förblir
strömkällan avstängd tills brytaren på nytt vrids till läge START.
Stäng av enheten genom att trycka på nätströmställaren till läge 0.
Både vid ett nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag kommer svetsdata att
lagras undan för att kunna användas igen nästa gång strömkällan startas.
0459 419 401
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.3
Fläktstyrning
Strömkällans fläktar stannar 6,5 minuter efter avslutad svetsning, då enheten växlar till
energisparläge. Fläktarna startar igen när svetsningen påbörjas.
Vid svetsströmmar upp till 144 A går kylfläktarna på reducerat varvtal och över 144 A går de
på fullvarv.
5.4
Överhettningsskydd
Svetsströmkällan är försedd med två termovakter som löser ut vid för hög temperatur. När
detta sker bryts svetsströmmen och en orange indikeringslampa lyser på enhetens framsida.
De återställs automatiskt när temperaturen sjunker tillräckligt.
5.5
Kylaggregat
För att få en problemfri drift ska höjdavståndet från kylaggregatet till svetsbrännaren vara
max 7 m. Högre höjder än så kan innebära problem som lång igångsättningstid, luftbubblor,
vakuum osv.
Om en installationshöjd som överstiger 7 m krävs, rekommenderar vi en monteringssats
bestående av en backventil och en magnetventil, se tillbehör i kapitel "TILLBEHÖR". När
ventilerna har monterats måste slangpaketet ligga horisontellt i samband med första start, så
att allt blir vattenfyllt. Därefter lyfter man upp matarenhet och slangpaket till den höga höjden.
Nu kan igångsättning ske med bibehållen säker drift på höjdavstånd upp till 12 m.
Vattenanslutning (TIG-svetsning)
Kylaggregatet är försett med ett avkänningssystem ELP (ESAB Logic Pump) som känner av
om vattenslangarna är anslutna.
Vid anslutning av vattenkyld TIG-brännare ska strömkällans brytare vara i läge 0 (avstängd).
Om en vattenkyld TIG-brännare är ansluten startar vattenpumpen automatiskt när
strömkällans brytare vrids till läge START och/eller vid svetsningsstart. Vid svetsavslut
stannar vattenpumpen efter 6,5 minuter och går ner i energisparläge.
Funktion vid svetsning
För att börja svetsa trycker svetsaren på avtryckaren på svetsbrännaren. Strömkällan slås på
och startar trådmatningen och kylvattenpumpen.
För att sluta svetsa släpper svetsaren avtryckaren på brännarkontakten. Pumpen stannar 6,5
minuter efter avslutad svetsning, då enheten växlar till energisparläge.
Flödesvakt (tillval)
Flödesvakten blockerar svetsströmkällan vid kylvattenbortfall. När detta sker bryts
svetsströmmen och en felindikering visas i inställningspanelen. Flödesvakten är ett tillbehör.
5.6
Fjärrdon
När fjärrdonet är anslutet befinner sig strömkällan och trådmatarenheten i fjärrdonsläge;
knappar och rattar är blockerade. Funktionerna kan endast ställas in via fjärrdonet.
Om fjärrdonet inte ska användas, måste fjärrdonet kopplas bort från strömkällan /
trådmatarenheten, annars är den fortfarande i fjärrdonsläge.
När en fjärrkontroll används för att ange spänning, kommer funktionen ändras till inställning
av ström vid MMA-svetsning.
För mer information om funktion vid användning av fjärrdon, se manöverpanelens
bruksanvisningar.
0459 419 401
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Endast personal som har lämpliga elkunskaper (behörighet) får avlägsna skyddsplåtar.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Dagligen
Utför följande underhåll varje dag.
•
•
Kontrollera att alla kablar och kontakter är i gott skick. Dra åt om det behövs och byt ut
defekta delar.
Kontrollera vattennivån och vattenflödet, fyll på med kylvätska vid behov.
6.2
•
•
Vid behov
Kontrollera regelbundet att strömkällan inte är nedsmutsad.
Igensatta eller blockerade luftinlopp och -utlopp kan leda till överhettning.
Rengöring av dammfilter.
•
•
•
•
Lossa fläktgaller med dammfilter (1).
Vik ut gallret (2).
Frigör dammfiltret (3).
Blås rent filtret med tryckluft (reducerat
tryck).
• Se till att filtret med det finaste mönstret
placeras in mot gallret (2) (ut från
strömkällan)
• Sätt tillbaka fläktgaller med dammfilter.
• Fyll på med kylvätska
Vi rekommenderar att du använder färdigblandad kylvätska
från ESAB. Se tillbehör i kapitel ”TILLBEHÖR”.
• Fyll på med kylvätska tills den täcker halva inloppsröret.
OBSERVERA!
Kylvätskan ska hanteras som kemiskt avfall.
6.3
Varje år
Utför följande underhåll minst en gång om året.
•
•
•
Ta bort eventuell smuts och damm. Blås rent filtret med tryckluft (reducerat tryck).
Byt kylarvätska och rengör slangar och vattenbehållaren med rent vatten.
Kontrollera kablarna, slangarna och anslutningarna. Dra åt om det behövs och byt ut
defekta delar.
0459 419 401
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Åtgärd
Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge.
• Kontrollera att elkopplaren för
nätspänning är tillslagen.
• Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
• Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
Svetsströmmen bryts under pågående
svetsning.
• Kontrollera om termovakterna har löst ut
(orange indikeringslampa på
frontpanelen).
• Kontrollera nätsäkringarna.
Termovakten löser ofta ut.
• Kontrollera om luftfiltren är igensatta.
• Kontrollera att inte svetsströmkällans
märkdata överskrids (överbelastning av
svetskraftkällan).
Dåligt svetsresultat.
• Kontrollera om svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
• Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
• Kontrollera att det inte är felaktiga
elektroder som används.
• Kontrollera nätsäkringarna.
0459 419 401
- 16 -
© ESAB AB 2017
8 RESERVDELSBESTÄLLNING
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Mig U4000i/4000iw är konstruerad och provad i enlighet med internationella och europeiska
standarder IEC-/EN 60974-1, /-2, /-3 och IEC-/EN 60974-10. Serviceteamet som utfört
service eller reparationsarbete ansvarar för att se till att apparaten fortfarande uppfyller
kraven i ovan nämnda standarder.
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0459 419 401
- 17 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0459 419 401
- 18 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
0459 419 401
- 19 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
0459 419 401
- 20 -
© ESAB AB 2017
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Mig U4000i/4000iw
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0458 625 885
Welding power source Mig U4000iw
With cooling unit
0458 625 884
Welding power source Mig U4000i
Without cooling unit
0459 839 019
Spare parts list
Mig U4000i
Teknisk dokumentation finns online på: www.esab.com
0459 419 401
- 21 -
© ESAB AB 2017
RESERVDELSFÖRTECKNING
RESERVDELSFÖRTECKNING
Mig U4000i
Reservdelslista
Item
Ordering no.
Denomination
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 419 401
- 22 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
Mig U4000i/4000iw
Tillbehör
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 419 401
- 23 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
0459 419 401
- 24 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 895
Return cable 5 m 70 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard
Flow guard, non return valve & solenoid valve
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0459 419 401
- 25 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Om annan kylvätska än den föreskrivna
används man kan skada utrustningen. I
händelse av sådan skada upphör samtliga
garantiåtaganden från ESAB att gälla.
0459 419 401
- 26 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
0459 419 401
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising