ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Kasutusjuhend

ESAB Mig U5000i Kasutusjuhend
Aristo®
Mig U5000i,
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Käyttöohjeet
0459 291 501 FI 20171107
Valid for: 608-, 613-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUS ..........................................................................................
5
1.1
Symbolien selitykset ..............................................................................
5
1.2
Varotoimenpiteet ....................................................................................
5
JOHDANTO .................................................................................................
7
2.1
Laitteisto..................................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .....................................................................................
8
4
ASENNUS ....................................................................................................
10
4.1
Nosto-ohjeet............................................................................................
10
4.2
Sijoittaminen ...........................................................................................
10
4.3
Syöttöjännite...........................................................................................
10
4.4
Päätevastus ............................................................................................
11
4.5
Useiden langansyöttöyksiköiden kytkeminen.....................................
11
KÄYTTÖ.......................................................................................................
13
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet .....................................................................
14
5.2
Virtalähteen kytkeminen käyttöön ........................................................
15
5.3
Puhaltimen ohjaus..................................................................................
15
5.4
Ylikuumenemissuojaus .........................................................................
15
5.5
Jäähdytysyksikkö...................................................................................
15
5.6
Kauko-ohjain...........................................................................................
16
5.7
WeldCloud™-yksikkö.............................................................................
16
HUOLTO.......................................................................................................
17
6.1
Päivittäin .................................................................................................
17
6.2
Tarvittaessa.............................................................................................
17
6.3
Vuosittain ................................................................................................
18
7
VIANETSINTÄ .............................................................................................
19
8
VARAOSIEN TILAAMINEN .........................................................................
20
1
2
5
6
KAAVIO.................................................................................................................
21
TILAUSNUMEROT ...............................................................................................
23
VARAOSALUETTELO..........................................................................................
24
LISÄVARUSTEET.................................................................................................
25
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0459 291 501
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä annettuja
ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0459 291 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0459 291 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Mig U5000i -hitsausvirtalähde soveltuu MIG/MAG-hitsaukseen ja TIG-hitsaukseen, minkä
lisäksi sitä voidaan käyttää myös MMA-hitsaukseen (puikkohitsaukseen).
Virtalähteestä on saatavana useita kaksi mallia:
•
•
Mig U5000iw jäähdytysyksiköllä varustettuna
Mig U5000iw jäähdytysyksiköllä ja WeldCloud™-yksiköllä varustettuna
Virtalähdettä käytetään yhdessä langansyöttöyksikön Feed 3004 tai Feed 4804 kanssa.
Kaikki asetukset tehdään langansyöttöyksikössä tai ohjausrasiassa.
Virtalähdettä Mig U5000i WeldCloud™ käytetään yhdessä U82-ohjausrasian kanssa, minkä
ansiosta laitetta voidaan tarkkailla langattomasti.
Lisätietoja langansyöttöyksiköistä ja WeldCloudista™ on niiden käyttöohjeissa.
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.1
Laitteisto
Virtalähteen mukana toimitetaan päätevastus, 5 metrin maadoituskaapeli ja käyttöohje.
0459 291 501
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
Verkkojännite
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Syöttöjännite
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
26 A
Ensiövirta
Tyhjäkäyntiteho energiansäästötilassa 6,5 minuuttia hitsauksen päättymisen jälkeen.
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
45 W
MMA (SMAW)
55 W
55 W
MIG/MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
8–60 V / 16–500 A
MMA (SMAW)
16–500 A
16–500 A
TIG (GTAW)
4–500 A
4–500 A
Jännite-/virta-alue
Sallittu kuormitus MIG/MAG-hitsauksessa (GMAW)
60 %:n kuormitusaikasuhde
500 A / 39 V
500 A / 39 V
100 % kuormitusaikasuhde
400 A / 34 V
400 A / 34 V
Sallittu kuormitus MMA-hitsauksessa (SMAW)
60 %:n kuormitusaikasuhde
500 A / 40 V
500 A / 40 V
100 % kuormitusaikasuhde
400 A / 36 V
400 A / 36 V
Sallittu kuormitus TIG-hitsauksessa (GTAW)
60 %:n kuormitusaikasuhde
500 A / 30 V
500 A / 30 V
100 % kuormitusaikasuhde
400 A / 26 V
400 A / 26 V
Tehokerroin enimmäisvirralla (I2)
MMA
0,91
0,91
TIG
0,90
0,90
MIG
0,90
0,90
Hyötysuhde enimmäisvirralla (I2 )
MMA
87 %
87 %
TIG
82 %
82 %
MIG
83 %
83 %
Tyhjäkäyntijännite U0 enintään
MIG/MAG (GMAW), TIG
(GTAW) ilman VRD-toimintoa
1)
72–88 V
72–88 V
MMA (SMAW) ilman
VRD-toimintoa 1)
68–80 V
68–80 V
0459 291 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
U0L "Live TIG (GTAW)",
VRD-toiminto poistettu
käytöstä 2)
79 V
79 V
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), VRD-toiminto
poistettu käytöstä 2)
59 V
59 V
VRD-toiminto otettu käyttöön <35 V
<35 V
2)
Käyttölämpötila
–10...+40 °C
(14...104 °F)
–10...+40 °C
(14...104 °F)
Kuljetuslämpötila
-20 – +55 °C
(-4...131 °F)
-20 – +55 °C
(-4...131 °F)
Mitat p x l x k
ilman jäähdytysyksikköä
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in)
jäähdytysyksikön kanssa
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in)
Jatkuva äänenpaine
tyhjäkäynnillä
alle 70 db(A)
alle 70 db (A)
Paino
ilman jäähdytysyksikköä
71 kg (159 lb)
82 kg (183 lb)
91 kg (200 lb)
102 kg (225 lb)
Eristysluokka, muuntaja
H
H
Suojausluokka
IP 23
IP 23
jäähdytysyksikön kanssa
Käyttöluokka
1)
Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä ei ole VRD-erittelyä.
2)
Koskee virtalähteitä, joiden tyyppikilvessä on VRD-erittely. VRD-toiminto on selostettu
ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
0459 291 501
-9-
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
HUOM!
Syöttöjännitteelle asetettavat vaatimukset
Tämä laitteisto täyttää standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttäen, että
oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin Sscmin käyttäjän syöttöjärjestelmän
ja julkisen järjestelmän liitäntäpisteessä. Laitteen asentajan tai käyttäjän on
varmistettava, tarvittaessa neuvottelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, että
laite on kytketty syöttöön, jonka oikosulkuteho on suurempi tai yhtä suuri kuin
Sscmin. Katso tekniset tiedot luvusta TEKNISET TIEDOT.
4.1
Nosto-ohjeet
Virtalähde
4.2
Vaunu ja virtalähde
Vaunu 2 ja virtalähde
Sijoittaminen
Sijoita virtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
4.3
Syöttöjännite
Varmista, että laite kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja että
virtapiiri on suojattu oikean kokoisilla sulakkeilla. Laite pitää
maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
0459 291 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
Suositellut sulakekoot ja pienin johdinala
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Verkkojännite
400 V
Virtajohdon johdinala, mm2
4G6
Vaihevirta, I1eff
28 A
Sulake
Viivesulake
25 A
mikrokytkin, tyyppi C
32 A
HUOM!
Yllä mainitut johdinalat ja sulakekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Muissa
maissa ja muilla alueilla syöttökaapelien on sovelluttava käyttötarkoitukseen ja
niiden on oltava paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisia.
4.4
Päätevastus
CAN-väylän päihin on asennettava päätevastukset, jotta
voidaan välttää tiedonsiirron häiriöt.
CAN-väylän toinen pää on ohjauspaneelissa, jossa on
sisäänrakennettu päätevastus. Toinen pää on virtalähteessä,
ja siihen on asennettava päätevastus oheisen kuvan
mukaisesti.
4.5
Useiden langansyöttöyksiköiden kytkeminen
Ohjausrasialla ja langansyöttöyksiköillä ilman ohjauspaneelia voidaan ohjata jopa 4:ää
langansyöttöyksikköä yhdestä hitsausvirtalähteestä.
Valittavana ovat seuraavat liitännät:
•
•
•
•
1 TIG-poltin ja 1 MIG-poltin (edellyttää yleisvirtalähdettä)
2 MIG/MAG-poltinta
1 TIG-poltin ja 3 MIG-poltinta (edellyttää yleisvirtalähdettä)
4 MIG-poltinta
Jos kaikilla langansyöttöyksiköillä hitsataan vesijäähdytteisillä MIG-pistooleilla, suositellaan,
että kahta lisäpistoolia varten liitetään erillinen jäähdytyslaite.
Suosittelemme, että polttimet kytketään rinnan.
Kaksi langansyöttöyksikköä
Kahden langansyöttöyksikön liittämiseen tarvitaan liitäntäsarja. Katso lisätietoja luvusta
LISÄVARUSTEET.
0459 291 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
A. Nesteliitäntä
B. Hitsausvirtaliitäntä
C. Ohjausrasian liitäntä
Neljä langansyöttöyksikköä
Neljän langansyöttöyksikön liittämiseen tarvitaan kaksi liitäntäsarjaa ja ylimääräinen
jäähdytysyksikkö. Katso lisätietoja luvusta LISÄVARUSTEET.
A. Nesteliitäntä
B. Hitsausvirtaliitäntä
C. Ohjausrasian liitäntä
0459 291 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
0459 291 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
Oranssi merkkivalo – ylikuumeneminen
14* * Vain WeldCloud™-versiossa: Punainen
merkkivalo – Wi-Fi-yhteys
2
Valkoinen merkkivalo – virransyöttö
käytössä
15 Langansyöttöyksikön syöttöjännitteen 42
A:n sulake
3
Virtakytkin 0 / 1 / START
16* * Vain WeldCloud™-versiossa:
Ethernet-liitäntä
4
Polttimesta tulevan käynnistyssignaalin
liitäntä
17* * Vain WeldCloud™-versiossa:
Mittauslähdön ruuviliitäntä – punainen
(+)
5
TIG-pistooliin menevän kaasun liitäntä
18* * Vain WeldCloud™-versiossa:
Mittauslähdön ruuviliitäntä – musta (+)
6
Liitäntä (–) maadoituskaapelille
MMA-hitsauksessa ja
hitsausvirtakaapelille TIG-hitsauksessa
19 Langansyöttöyksikön ohjauskaapelin tai
päätevastuksen liitäntä
7
Kauko-ohjaimen liitäntä
20 Langansyöttöyksikön ohjauskaapelin tai
päätevastuksen liitäntä
8
Liitäntä (+) hitsausvirtakaapelille
MMA-hitsauksessa tai
maadoituskaapelille TIG-hitsauksessa
21 Kaasuletkun liitäntä
9
Jäähdytysnesteen täyttö
22 Liitäntä (+) hitsausvirtakaapelille
langansyöttöyksikköön (MIG/MAG)
10 Liitäntä, kun varusteena on ELP,1
TIG-polttimeen menevää
jäähdytysnestettä varten – SININEN
23 Paluukaapelin (MIG/MAG) liitäntä (–)
11 TIG-polttimesta tulevan
jäähdytysnesteen liitäntä, PUNAINEN
24 Langansyöttöyksikköön menevän
jäähdytysnesteen liitäntä, SININEN
12* * Vain WeldCloud™-versiossa: Antenni
25 Liitäntä langansyöttöyksiköstä tulevalle
jäähdytysnesteelle, PUNAINEN
0459 291 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
13* * Vain WeldCloud™-versiossa:
USB-liitäntä
1)
ELP = ESAB Logic Pump, katso lisätietoja tämän luvun osiosta Jäähdytysyksikkö.
5.2
Virtalähteen kytkeminen käyttöön
Kytke virtalähde käyttöön kääntämällä virtakytkin (7) asentoon START. Virtakytkin palautuu
asentoon 1, kun se vapautetaan.
Sähkökatkoksen sattuessa hitsausvirtalähde ei saa virtaa, kunnes virtakytkin käännetään
uudelleen asentoon START.
Sammuta virtalähde kääntämällä virtakytkin asentoon 0.
Sekä sähkökatkoksen että virtalähteen normaalin sammutuksen yhteydessä hitsaustiedot
säilyvät muistissa, jossa ne ovat käytettävissä, kun laite seuraavan kerran käynnistetään.
5.3
Puhaltimen ohjaus
Virtalähteen puhaltimet jatkavat käymistä 6,5 minuuttia sen jälkeen, kun hitsaus on lopetettu,
ja laite siirtyy virransäästötilaan. Puhaltimet käynnistyvät uudelleen, kun hitsaus aloitetaan.
Puhallin pyörii alennetulla nopeudella hitsattaessa alle 180 A:n virralla ja täydellä nopeudella
suuremmilla hitsausvirroilla.
5.4
Ylikuumenemissuojaus
Hitsausvirtalähde on varustettu kahdella lämpövarokkeella, jotka laukeavat, jos laitteen
lämpötila nousee liian korkeaksi. Tällöin hitsausvirran syöttö katkeaa ja virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo syttyy. Lämpövarokkeet nollautuvat automaattisesti
lämpötilan laskettua.
5.5
Jäähdytysyksikkö
Ongelmattoman käytön takaamiseksi jäähdytysyksikön asennuspaikan ja hitsauspolttimen
välinen korkeusero voi olla enintään 7 metriä. Tätä korkeampi ero voi aiheuttaa ongelmia,
kuten hitaita käynnistysaikoja, ilmakuplia ja alipainetta.
Jos jäähdytysyksikkö on asennettava tätä korkeammalle, suosittelemme käyttämään
asennussarjaa, joka koostuu vastaventtiilistä ja solenoidiventtiilistä. Katso lisätietoja luvusta
LISÄVARUSTEET. Kun nämä venttiilit on asennettu, letkupaketin on oltava vaaka-asennossa
ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, jotta kaikki täyttyy vedellä. Sen jälkeen
syöttöyksikkö ja letkupaketti nostetaan oikeaan korkeuteen. Nyt laitteistoa voidaan käyttää
ongelmitta jopa 12 metrin korkeuserolla.
Vesiliitäntä (TIG-hitsaus)
Jäähdytysyksikkö on varustettu tunnistusjärjestelmällä ELP (ESAB Logic Pump), joka
tunnistaa onko jäähdytysnesteletkut kytketty.
Jos virtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG-poltin, virtalähteen virtakytkimen on
oltava asennossa 0 (kiinni).
Jos virtalähteeseen on liitetty vesijäähdytteinen TIG-poltin, vesipumppu käynnistyy
automaattisesti, kun virtalähteen virtakytkin käännetään asentoon START ja hitsaus
aloitetaan. Hitsauksen lopetuksen jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten
energiansäästötilaan.
Toiminta hitsauksen aikana
Voit aloittaa hitsauksen painamalla hitsauspolttimen liipaisinta. Virtalähde käynnistyy ja
käynnistää langansyötön ja vesipumpun.
0459 291 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
Voit lopettaa hitsauksen vapauttamalla hitsauspolttimen liipaisimen. Hitsauksen lopetuksen
jälkeen vesipumppu käy 6,5 minuutin ajan ja siirtyy sitten energiansäästötilaan.
Virtausvahti
Virtausvahti katkaisee hitsausvirran, jos jäähdytysnestevirtaus on liian pieni.
Ohjauspaneelissa näkyy virheviesti. Virtausvahti on lisävaruste.
5.6
Kauko-ohjain
Kun kauko-ohjain kytketään laitteeseen, virtalähde ja langansyöttölaite ovat
kauko-ohjaustilassa, eivätkä niiden painikkeet ja nupit toimi. Toimintoja voidaan ohjata vain
kauko-ohjaimella.
Kun kauko-ohjausta ei käytetä, kauko-ohjain on kytkettävä irti
virtalähteestä/langansyöttöyksiköstä. Muussa tapauksessa laitteet jäävät kauko-ohjaustilaan.
Lisätietoa kauko-ohjaimen käytöstä on ohjauspaneelin käyttöohjeessa.
5.7
WeldCloud™-yksikkö
WeldCloud™-yksikkö yhdistää hitsausvirtalähteen paikalliseen WeldCloud™-palvelimeen
Wi-Fi-, WLAN- tai 3G-yhteyden välityksellä. WeldCloud™-yksikkö sisältää GPS-toiminnon,
joka kertoo hitsausvirtalähteen sijainnin. Lisäksi siinä on Bluetooth-liitäntä, jonka ansiosta
voidaan muodostaa yhteyskolmannen osapuolen laitteisiin, kuten Bluetooth-yhteensopivaan
viivakoodin lukijaan.
WeldCloud™-yksikön Wi-Fi on käytössä sen jälkeen, kun hitsausvirtalähde on käynnistetty.
Se toimii tukiasemana, joka näkyy käytettävissä olevana Wi-Fi-verkkona. Kun yhteys on
muodostettu, virtalähteen www-käyttöliittymä voidaan määrittää. Kun määritykset on tehty ja
virtalähde käynnistetty, virtalähde näkyy WeldCloud™-yksikössä. Lisätietoja
WeldCloud™-yksiköstä ja sen toiminnoista on WeldCloud™-käyttöohjeessa.
0459 291 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 HUOLTO
6
HUOLTO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
Vain henkilöt, joilla on asianmukainen sähköasiantuntemus (valtuutettu henkilökunta) saavat
irrottaa suojapaneelit hitsauslaitteiden huolto-, kunnossapito- ja korjaustöiden
suorittamiseksi.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Päivittäin
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet päivittäin.
•
•
Tarkista, että kaikki kaapelit ja liitännät ovat kunnossa. Kiristä tarvittaessa ja vaihda
kaikki vialliset osat.
Tarkista nestemäärä ja jäähdytysveden virtaus. Lisää jäähdytysnestettä tarvittaessa.
6.2
•
•
Tarvittaessa
Tarkista säännöllisesti, että virtalähde ei ole lian tukkima.
Tukkiutuneet tulo- ja poistoilma-aukot voivat aiheuttaa ylikuumenemisen.
Puhdista pölynsuodatin.
• Irrota puhaltimen ritilä ja pölynsuodatin
(1).
• Käännä ritilä (2) ulos.
• Irrota pölynsuodatin (3).
• Puhdista suodatin puhtaaksi
paineilmalla (alennetulla paineella).
• Aseta pölynsuodattimen pienireikäinen
puoli ritilää (2) vasten (poispäin
virtalähteestä).
• Asenna puhaltimen ritilä ja
pölynsuodatin.
• Lisää jäähdytysnestettä.
Suosittelemme ESAB-jäähdytysnesteseoksen käyttöä. Katso
lisätietoja luvusta LISÄVARUSTEET.
• Lisää jäähdytysnestettä, kunnes se täyttää puolet
tuloputkesta.
HUOM!
Lisää jäähdytysnestettä, jos letkut ovat yli 5 metrin pituisia.
Letkuja ei tarvitse irrottaa jäähdytysnesteen lisäystä varten.
VARO!
Jäähdytysneste täytyy hävittää ongelmajätteenä.
0459 291 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 HUOLTO
6.3
Vuosittain
Tee seuraavat huoltotoimenpiteet vähintään kerran vuodessa.
•
•
•
Puhdista kaikki lika- ja pölykertymät. Puhdista virtalähde puhtaaksi paineilmalla
(alennetulla paineella).
Vaihda jäähdytysneste ja puhdista letkut ja vesisäiliö puhtaalla vedellä.
Tarkista tiivisteet, kaapelit ja liitännät. Kiristä tarvittaessa ja vaihda kaikki vialliset osat.
0459 291 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 VIANETSINTÄ
7
VIANETSINTÄ
On suositeltavaa, että seuraavat tarkistukset suoritetaan ennen yhteyden ottamista huoltoon.
Vian tyyppi
Toimenpide
Ei kaarta.
• Varmista, että virtakytkin on kytketty
ON-asentoon.
• Varmista, että hitsaus- ja
maadoituskaapelit on kytketty oikein.
• Varmista, että virta-asetus on oikea.
Virransyöttö katkeaa hitsauksen aikana.
• Tarkista, onko lämpövaroke lauennut
(virtalähteen etupaneelin oranssi
merkkivalo palaa).
• Tarkasta verkkovirran sulakkeet.
Lämpövarokkeet laukeavat usein.
• Tarkista, ovatko ilmansuodattimet
tukossa.
• Varmista, ettei virtalähteen nimellisarvoja
ylitetä (ts. ettei laitetta ylikuormiteta).
Huono hitsausteho.
• Varmista, että hitsaus- ja
maadoituskaapelit on kytketty oikein.
• Varmista, että virta-asetus on oikea.
• Varmista, että käytetään oikeita
elektrodeja.
• Tarkasta verkkovirran sulakkeet.
0459 291 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
8 VARAOSIEN TILAAMINEN
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Mig U5000iw and Mig U5000iw WeldCloud™ on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja
eurooppalaisten standardien IEC/EN 60974-1/-2/-3 ja EN 60974-10 mukaisesti.
Huolto- tai korjaustyön suorittanut yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote täyttää
edelleen kyseisten standardien vaatimukset.
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Yhteystiedot löytyvät
tämän asiakirjan takakannesta. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi,
valmistenumero, nimike ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean
toimituksen.
0459 291 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
KAAVIO
0459 291 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
Jäähdytysyksikkö
0459 291 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0459 230 883
Welding power source
Mig U5000iw
With cooling unit
0445 400 883
Welding power source
Mig U5000iw
WeldCloud™
With cooling unit and
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Tekniset asiakirjat ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0459 291 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
VARAOSALUETTELO
VARAOSALUETTELO
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 501
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Muunlaisen kuin määritetyn jäähdytysnesteen
käyttö voi vaurioittaa laitetta. Tällaisen vaurion
ilmetessä kaikki ESABin myöntämät takuut
raukeavat.
0459 291 501
- 28 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
0459 291 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising