ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Mig U5000i Lietotāja rokasgrāmata
Aristo®
Mig U5000i,
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Lietošanas pamācība
0459 291 501 LV 20171107
Valid for: 608-, 613-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
DROŠĪBA .....................................................................................................
5
1.1
Simbolu nozīme ......................................................................................
5
1.2
Drošības pasākumi ................................................................................
5
IEVADS ........................................................................................................
7
2.1
Aprīkojums..............................................................................................
7
3
TEHNISKIE DATI .........................................................................................
8
4
UZSTĀDĪŠANA............................................................................................
10
4.1
Norādījumi par celšanu..........................................................................
10
4.2
Novietošana ............................................................................................
10
4.3
Elektrotīkla enerģijas padeve ................................................................
10
4.4
gala rezistors; .........................................................................................
11
4.5
Vairāku stieples padeves ierīču savienojums .....................................
11
EKSPLUATĀCIJA........................................................................................
13
5.1
Savienojumi un vadības ierīces ............................................................
14
5.2
Barošanas avota ieslēgšana .................................................................
15
5.3
Ventilatora vadība...................................................................................
15
5.4
Aizsardzība pret pārkaršanu .................................................................
15
5.5
Dzesēšanas ierīce ..................................................................................
15
5.6
Tālvadības ierīce ....................................................................................
16
5.7
WeldCloud™ ierīce.................................................................................
16
APKOPE ......................................................................................................
17
6.1
Ik dienas ..................................................................................................
17
6.2
Ja nepieciešams .....................................................................................
17
6.3
Katru gadu...............................................................................................
18
7
PROBLĒMU NOVĒRŠANA .........................................................................
19
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...............................................................
20
1
2
5
6
DIAGRAMMA........................................................................................................
21
PASŪTĪŠANAS NUMURI......................................................................................
23
REZERVES DAĻU SARAKSTS ...........................................................................
24
PIEDERUMI ..........................................................................................................
25
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0459 291 501
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
BĪSTAMI!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU!
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0459 291 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0459 291 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 IEVADS
2
IEVADS
Mig U5000i ir MIG/MAG un TIG metināšanas (loka metināšana ar volframa elektrodu inertās
gāzes vidē) barošanas avots, ko var izmantot arī MMA (manuālā metāla loka) metināšanā.
Ir divi barošanas avota varianti:
•
•
Mig U5000iw ar dzesēšanas ierīci
Mig U5000iw ar dzesēšanas ierīci un WeldCloud™ ierīci
Strāvas avots ir paredzēts lietošanai ar Feed 3004 vai Feed 4804 stieples padeves ierīcēm
Visi iestatījumi tiek veikti no stieples padeves ierīces vai vadības bloka.
Barošanas avots Mig U5000i WeldCloud™ ir apvienots ar U82 un nodrošina vadības bloku,
kas iespējo bezvadu uzraudzību.
Papildinformāciju par padeves ierīcēm un WeldCloud™ skatiet lietošanas rokasgrāmatās.
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
2.1
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ir gala rezistors, 5 m atgriezeniskais kabelis un lietošanas
rokasgrāmata.
0459 291 501
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Mig U5000i
Elektrotīkla spriegums
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Elektrotīkla strāvas padeve Sscmin. 8.7 MVA
Zmaks. 0,018 Ω
Mig U5000i WeldCloud™
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Sscmin. 8.7 MVA
Zmaks. 0,018 Ω
Primārā tinuma strāva
Imaks. MIG/MAG (GMAW)
33 A
33 A
Imaks. MMA (SMAW)
34 A
34 A
Imaks. TIG (GTAW)
26 A
26 A
Bezslodzes jaudas pieprasījums enerģijas taupīšanas režīmā, 6,5 min. pēc metināšanas
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
45 W
MMA (SMAW)
55 W
55 W
Sprieguma/strāvas diapazons
MIG/MAG (GMAW)
8–60 V/16–500 A
8–60 V/16–500 A
MMA (SMAW)
16–500 A
16–500 A
TIG (GTAW)
4–500 A
4–500 A
Pieļaujamā slodze pie MIG/MAG (GMAW)
60 % slodzes cikla
500 A/39 V
500 A/39 V
100 % darba ciklā
400 A / 34 V
400 A / 34 V
Pieļaujamā slodze pie MMA (SMAW)
60 % slodzes cikla
500 A/40 V
500 A/40 V
100 % darba ciklā
400 A / 36 V
400 A / 36 V
Pieļaujamā slodze pie TIG (GTAW)
60 % slodzes cikla
500 A/30 V
500 A/30 V
100 % darba ciklā
400 A / 26 V
400 A / 26 V
Jaudas koeficients pie maksimālās strāvas (I2)
MMA
0,91
0,91
TIG
0,90
0,90
MIG
0,90
0,90
Efektivitāte maksimālā strāvas stipruma gadījumā (I2 )
MMA
87 %
87 %
TIG
82 %
82 %
MIG
83 %
83 %
Atvērtas ķēdes spriegums U0 max
MIG/MAG (GMAW), TIG
(GTAW) bez VRD funkcijas 1) 72 – 88 V
72 – 88 V
MMA (SMAW) bez VRD
funkcijas 1)
68 – 80 V
68 – 80 V
U0L “Tiešā TIG (GTAW)”,
79 V
79 V
VRD funkcija deaktivizēta 2)
0459 291 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), VRD funkcija
deaktivizēta 2)
59 V
59 V
VRD funkcija aktivizēta 2)
< 35 V
< 35 V
Darba temperatūra
no -10 līdz +40 °C
(14–104 °F)
no -10 līdz +40 °C
(14–104 °F)
Transportēšanas
temperatūra
-20 līdz +55 °C
(no -4 līdz 131 °F)
-20 līdz +55 °C
(no -4 līdz 131 °F)
Izmēri g × pl × a
bez dzesēšanas ierīces
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 collas)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 collas)
ar dzesēšanas ierīci
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 collas)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 collas)
Pastāvīgais skaņas
spiediens bezslodzes
režīmā
< 70 db (A)
< 70 db (A)
Svars
bez dzesēšanas ierīces
71 kg (159 mārciņas)
82 kg (183 mārciņas)
91 kg (200 mārciņas)
102 kg (255 mārciņas)
Transformatora izolācijas
kategorija
H
H
Drošības klase
IP23
IP23
ar dzesēšanas ierīci
Lietojuma kategorija
1)
Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes nav VRD specifikāciju.
2)
Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes ir VRD specifikācijas. VRD
funkcija ir izskaidrota vadības paneļa lietošanas rokasgrāmatā.
0459 291 501
-9-
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
PIEZĪME.
Prasības elektrotīklam
Šī iekārta atbilst IEC 61000-3-12 ar noteikumu, ka īsslēguma jauda pieslēgvietā
starp patērētāja strāvas padeves avotu un publisko elektrotīklu ir lielāka vai
vienāda ar Sscmin. Uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir pārliecināties,
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, vai iekārta ir
pieslēgta pie elektrotīkla ar īsslēguma strāvu, kas lielāka par vai vienāda
ar Sscmin. Skatiet sadaļā TEHNISKIE DATI iekļautos tehniskos datus.
4.1
Norādījumi par celšanu
Barošanas avots
4.2
Ratiņi un barošanas avots
Ratiņi 2 un barošanas avots
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
4.3
Elektrotīkla enerģijas padeve
Pārbaudiet, vai iekārta ir pievienota atbilstoša sprieguma
elektrotīklam un vai tā ir aizsargāta ar atbilstoša lieluma
drošinātājiem. Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši
noteikumiem.
Parametru plāksnīte ar padeves savienojuma datiem
0459 291 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Elektrotīkla spriegums
400 V
Tīkla kabeļa šķērsgriezums mm2
4G6
Fāzes strāva, I1eff
28 A
Drošinātājs
Pretviļņu
25 A
Veids C MCB
32 A
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Citos reģionos padeves kabeļiem ir jābūt
piemērotiem to lietošanas veidam un jāatbilst vietējai un valsts likumdošanai.
4.4
gala rezistors;
Lai novērstu sakaru traucējumus, uz CAN kopnes galiem ir
jābūt uzstādītiem gala rezistoriem.
Viens CAN kopnes gals ir kontroles panelī, kam ir integrēts
gala rezistors. Uz otra gala barošanas avotā ir jāuzstāda gala
rezistors, kā parādīts pa labi.
4.5
Vairāku stieples padeves ierīču savienojums
Izmantojot kontroles ierīci un stieples padeves ierīces bez kontroles paneļa, ir iespējams
pārvaldīt līdz pat 4 stieples padeves ierīcēm no viena barošanas avota.
Iespējams izvēlēties kādu no šiem savienojumiem:
•
•
•
•
1 TIG deglis un 1 MIG pistole (nepieciešams universāls barošanas avots)
2 MIG/MAG pistoles
1 TIG deglis un 3 MIG pistoles (nepieciešams universāls barošanas avots)
4 MIG pistoles
Ja metināšanā tiek izmantota ar ūdeni dzesējama MIG pistole visās stieples padeves ierīcēs,
ir ieteicams savienot atsevišķu dzesēšanas ierīci 2 papildu pistolēm.
Iesakām pistoles savienot paralēli.
Divas stieples padeves ierīces
Savienojot divas stieples padeves ierīces, ir nepieciešams savienojuma komplekts, skatiet
nodaļu “PIEDERUMI”.
0459 291 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
A. Ūdens savienojums
B. Metināšanas strāvas savienojums
C. Vadības bloka savienojums
Četras stieples padeves ierīces
Savienojot četras stieples padeves ierīces, ir nepieciešami divi savienojuma komplekti un
papildu dzesēšanas ierīce, skatiet nodaļu “PIEDERUMI”.
A. Ūdens savienojums
B. Metināšanas strāvas savienojums
C. Vadības bloka savienojums
0459 291 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
0459 291 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5.1
Savienojumi un vadības ierīces
1
Oranža indikatora lampiņa — pārkaršana 14* *Tikai WeldCloud™ versijā: *Sarkana
indikatora lampa — Wi-Fi savienojums
2
Balta indikatora lampa — strāvas padeve 15 Padeves sprieguma drošinātājs padeves
ieslēgta
ierīcei, 42 V
3
Tīkla strāvas padeves slēdzis, 0 / 1 /
START (SĀKT)
16* *Tikai WeldCloud™ versijā: Ethernet
paredzēts savienojums
4
Savienojums starta signālam no degļa
17* *Tikai WeldCloud™ versijā: Mērījumu
rozetes skrūves spaile — sarkana (+)
5
Savienojums TIG degļa gāzei
18* *Tikai WeldCloud™ versijā: Mērījumu
rozetes skrūves spaile — melna (-)
6
Savienojums (-) atgriezeniskajam
kabelim MMA vai metināšanas strāvas
kabelim TIG metināšanā
19 Savienojums kontroles kabelim uz
stieples padeves ierīci vai gala rezistoru
7
Tālvadības ierīces savienojums
20 Savienojums kontroles kabelim uz
stieples padeves ierīci vai gala
rezistoram
8
Savienojums (+) metināšanas strāvas
kabelim MMA metināšanā vai
atgriezeniskajam kabelim TIG
metināšanā
21 Gāzes caurules savienojums
9
Dzesēšanas ūdens iepildīšanas ierīce
22 Savienojums (+) metināšanas strāvas
kabelim uz stieples padeves ierīci
(MIG/MAG)
10 Savienojums ar ELP1 dzesēšanas
ūdenim uz TIG degli — ZILS
23 Savienojums (-) atgriezeniskajam
kabelim (MIG/MAG)
11 Savienojums dzesēšanas ūdenim no TIG 24 Savienojums dzesēšanas ūdenim uz
degļa — SARKANS
stieples padeves ierīci — ZILS
12* *Tikai WeldCloud™ versijā: Antena
0459 291 501
25 Savienojums dzesēšanas ūdenim no
stieples padeves ierīces — SARKANS
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
13* *Tikai WeldCloud™ versijā: USB
savienojums
1)
ELP = ESAB loģiskais sūknis, skatiet sadaļu “Dzesēšanas ierīce” šajā nodaļā.
5.2
Barošanas avota ieslēgšana
Ieslēdziet strāvas padevi, pagriežot slēdzi (7) pozīcijā “START” (SĀKT). Atlaidiet slēdzi, un
tas atgriezīsies pozīcijā “1”
Ja metināšanas laikā rodas pārtraukumi tīkla strāvas padevē un pēc tam strāvas padeve tiek
atjaunota, barošanas avots paliks izslēgts līdz brīdim, kad slēdzis manuāli atkal tiks pagriezts
pozīcijā “START” (SĀKT).
Izslēdziet ierīci, pagriežot slēdzi pozīcijā „0”.
Neatkarīgi no tā, vai rodas tīkla strāvas padeves pārtraukums vai arī barošanas avotu izslēdz
parastā kārtībā, metināšanas dati tiek saglabāti un ir pieejami nākamajā iekārtas
iedarbināšanas reizē.
5.3
Ventilatora vadība
Barošanas avota ventilatori turpina darboties 6,5 minūtes pēc metināšanas apturēšanas, un
ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā. Atsākot metināšanu, ventilatori ieslēdzas no
jauna.
Ja metināšanas strāva ir līdz 180 A, ventilatori darbojas ar samazinātiem apgriezieniem,
savukārt ar pilniem — pie augstākas strāvas.
5.4
Aizsardzība pret pārkaršanu
barošanas avotam ir divi termiskās pārslodzes atslēgšanas mehānismi, kas atslēdzas, ja
iekšējā temperatūra kļūst pārāk augsta; tiek pārtraukta metināšanas strāvas piegāde un
ierīces priekšpusē iedegas oranža indikatora lampiņa. Kad temperatūra samazinās, slēdži
automātiski tiek atiestatīti.
5.5
Dzesēšanas ierīce
Lai nodrošinātu nevainojamu darbību, uzstādīšanas augstumam no dzesēšanas iekārtas līdz
metināšanas deglim jābūt ne lielākam par 7 metriem. Lielāks augstums var izraisīt dažādas
problēmas, piemēram, ilgu startēšanas laiku, gaisa burbuļus, vakuumu utt.
Ja ir nepieciešams uzstādīšanas augstums, kas pārsniedz 7 metrus, iesakām izmantot
uzstādīšanas komplektu, kurā ietilpst neatgriezeniskais vārsts un ieslēdzējreleja vārsts,
skatiet nodaļu “PIEDERUMI”. Kad vārsti ir uzstādīti, šļūtenes komplektam pirmajā
darbināšanas reizē jābūt horizontālā stāvoklī, lai tas viss var piepildīties ar ūdeni. Pēc tam
paceliet vada padeves iekārtu un šļūtenes komplektu lielā augstumā. Kad tas ir veikts, var
sākt drošu izmantošanu uzstādīšanas augstumā, kas pārsniedz 12 metrus.
Ūdens savienojums (TIG metināšana)
Dzesēšanas ierīce ir aprīkota ar noteikšanas sistēmu ELP (ESAB loģiskais sūknis), kas
pārbauda, vai ūdens šļūtenes ir pievienotas.
Kad pievienojat ar ūdeni dzesēto TIG degli, barošanas avota ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdzim ir jābūt “0” (izslēgtā) pozīcijā.
Ja ar ūdeni atdzesētais TIG deglis ir pievienots, ūdens sūknis sāk darboties automātiski, kad
galvenais ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis tiek pagriezts “START” (iedarbināšanas) pozīcijā
un/vai kad tiek sākta metināšana. Pēc metināšanas sūknis turpina darboties 6,5 minūtes un
pēc tam pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.
0459 291 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
Funkcijas metināšanas laikā
Lai sāktu metināt, metinātājs nospiež metināšanas degļa aizdedzināšanas režīma slēdzi.
Barošanas avots ieslēdzas un iedarbina stieples padevi un dzesēšanas ūdens sūkni.
Lai beigtu metināt, metinātājs nospiež metināšanas degļa aizdedzināšanas režīma slēdzi.
Metināšana tiek pārtraukta, bet dzesēšanas ūdens sūknis turpina darboties 6,5 minūtes; pēc
tam ierīce pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.
Ūdens plūsmas drošības slēdzis
Ūdens plūsmas drošības slēdzis pārtrauc metināšanas strāvu, ja tiek pārtraukta dzesēšanas
šķidruma padeve, un uz vadības paneļa parādās paziņojums par kļūdu. Ūdens plūsmas
drošības slēdzis ir piederums.
5.6
Tālvadības ierīce
Kad ir savienota tālvadības ierīci, barošanas avots un stieples padeves ierīce ir tālvadības
režīmā; pogas un grozāmslēdži ir bloķēti. Funkcijas var pielāgot, tikai izmantojot tālvadības
ierīci.
Ja tālvadības ierīce netiek izmantota, tā ir jāatvieno no barošanas avota/stieples padeves
ierīces, jo pretējā gadījumā tā paliks tālvadības režīmā.
Papildinformāciju par tālvadības ierīces ekspluatāciju skatiet kontroles paneļa lietošanas
instrukcijās.
5.7
WeldCloud™ ierīce
WeldCloud™ ierīce savieno metināšanas barošanas avotu ar lokālo WeldCloud™ serveri,
izmantojot Wi-Fi, vadu LAN vai 3G. WeldCloud™ ierīce ir aprīkota ar GPS, lai izsekotu
metināšanas barošanas avota atrašanās vietu. Tai ir arī Bluetooth savienojums, kas
nodrošina savienojumu ar 3. pušu ievadierīcēm, piemēram, Bluetooth iespējotu svītrkodu/QR
skeneri.
WeldCloud™ ierīces Wi-Fi tiek iespējots, iedarbinot barošanas avotu. Tas tiks startēts kā
tīklājs, kas izskatās kā pieejams Wi-Fi tīkls. Pēc savienojuma izveides ir iespējams piekļūt
barošanas avota tīmekļa interfeisam, lai veiktu vienreizēju iestatīšanu. Pēc iestatīšanas un
restartēšanas barošanas avots būs redzams risinājumā WeldCloud™. Lai iegūtu
papildinformāciju par WeldCloud™ ierīci un līdzekļiem, skatiet WeldCloud™ lietošanas
rokasgrāmatu.
0459 291 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 APKOPE
6
APKOPE
PIEZĪME.
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas apkopi vai
remontu.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Ik dienas
Veiciet tālāk norādītos apkopes pasākumus katru dienu.
•
•
Pārbaudiet, vai visi kabeļi un savienojumi darbojas bez kļūdām. Ja nepieciešams,
pievelciet un nomainiet defektīvās daļas.
Pārbaudiet ūdens līmeni un ūdens plūsmu, ja nepieciešams, uzpildiet dzesēšanas
šķidrumu.
6.2
•
•
Ja nepieciešams
Regulāri pārbaudiet, vai barošanas avots nav aizsērējis.
Aizsērējušas vai nosprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres var izraisīt
pārkaršanu.
Iztīriet putekļu filtru.
• Noņemiet ventilatora režģi ar putekļu
filtru (1).
• Izņemiet režģi (2).
• Noņemiet putekļu filtru (3).
• Iztīriet filtru ar saspiesta gaisa strūklu
(ar samazinātu spiedienu).
• Nomainiet filtru ar smalkāku tīklojumu
pusē, kas ir pret režģi (2) (prom no
barošanas avota).
• Nomainiet ventilatora režģi ar putekļu
filtru.
• Dzesēšanas šķidruma uzpilde
Lietošanai tiek ieteikts ESAB sagatavotais dzesēšanas
šķidrums. Skatiet nodaļu “PIEDERUMI”.
• Uzpildiet dzesēšanas šķidrumu, līdz tas aizpilda pusi
ieplūdes caurules.
PIEZĪME.
Dzesēšanas šķidrums jāuzpilda, ja tiek pievienots
metināšanas deglis vai savienojumu kabeļi, kas ir vismaz
5 m gari. Kad ūdens uzpildes laikā veicat ūdens līmeņa
regulēšanu, dzesēšanas šķidruma šļūtene nav jāatvieno.
0459 291 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 APKOPE
UZMANĪBU!
Ar dzesēšanas šķidrumu jārīkojas tāpat kā ar ķīmiskajiem atkritumiem.
6.3
Katru gadu
Veiciet tālāk norādītos apkopes pasākumus vismaz reizi gadā.
•
•
•
Notīriet netīrumus un putekļus. Iztīriet barošanas avotu ar saspiesta gaisa strūklu (ar
samazinātu spiedienu).
Nomainiet dzesēšanas šķidrumu un iztīriet šļūtenes un ūdens rezervuāru ar tīru ūdeni.
Pārbaudiet blīves, kabeļus un savienojumus. Ja nepieciešams, pievelciet un nomainiet
defektīvās daļas.
0459 291 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLĒMU NOVĒRŠANA
7
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pirms vērsties pie autorizētā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
kontroles metodes.
Kļūmes veids
Darbība
Nav loka.
• Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir
ieslēgts.
• Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais
kabelis ir pievienots pareizi.
• Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Metināšanas strāvas padeve tiek pārtraukta
metināšanas laikā.
• Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši
termiskās pārslodzes drošinātāji (uz to
norāda oranža lampiņa uz priekšējā
paneļa).
• Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Bieži nostrādā termiskās pārslodzes
drošinātāji.
• Pārbaudiet, vai gaisa filtri nav aizsērējuši.
• Pārbaudiet, vai nav pārsniegtas
barošanas avota nominālās vērtības
(piemēram, vai ierīce nav pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
• Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais
kabelis ir pievienots pareizi.
• Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
• Pārbaudiet, vai tiek izmantoti atbilstoši
elektrodi.
• Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves
drošinātājus.
0459 291 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Ierīces Mig U5000iw un Mig U5000iw WeldCloud™ ir izstrādātas un pārbaudītas saskaņā ar
starptautiskajiem un Eiropas standartiem IEC/EN 60974-1/-2/-3 un EN 60974-10.
Servisa centram, kas veicis apkopi vai remontdarbus, ir jānodrošina, lai izstrādājums
joprojām atbilstu minētajiem standartiem.
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī
dokumenta aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru,
paredzēto lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas
atvieglos piegādi un nodrošinās pareizu piegādi.
0459 291 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
0459 291 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
Dzesēšanas ierīce
0459 291 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0459 230 883
Welding power source
Mig U5000iw
With cooling unit
0445 400 883
Welding power source
Mig U5000iw
WeldCloud™
With cooling unit and
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Tehniskā dokumentācija ir pieejama šādā vietnē: www.esab.com
0459 291 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
REZERVES DAĻU SARAKSTS
REZERVES DAĻU SARAKSTS
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 501
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Iekārtu var sabojāt , izmantojot dzesēšanas
šķidrumu, kas atšķiras no ieteiktā. Šādu
bojājumu gadījumā visas ESAB sniegtās
garantijas vairs nav spēkā.
0459 291 501
- 28 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
0459 291 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising