ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Handleiding

ESAB Mig U5000i Handleiding
Aristo®
Mig U5000i,
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Gebruiksaanwijzing
0459 291 501 NL 20171107
Valid for: 608-, 613-xxx-xxxx
INHOUDSOPGAVE
VEILIGHEID .................................................................................................
5
1.1
Betekenis van de symbolen ..................................................................
5
1.2
Veiligheidsmaatregelen .........................................................................
5
INLEIDING ...................................................................................................
7
2.1
Apparatuur ..............................................................................................
7
3
TECHNISCHE GEGEVENS .........................................................................
8
4
INSTALLATIE...............................................................................................
10
4.1
Hijsinstructies.........................................................................................
10
4.2
Plaatsing .................................................................................................
10
4.3
Netvoeding ..............................................................................................
10
4.4
Afsluitweerstand.....................................................................................
11
4.5
Aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden ............................
11
GEBRUIK .....................................................................................................
13
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen...............................................
14
5.2
Stroombron inschakelen .......................................................................
15
5.3
Ventilatorregeling ...................................................................................
15
5.4
Oververhittingsbeveiliging ....................................................................
15
5.5
Koeleenheid ............................................................................................
15
5.6
Afstandsbediening .................................................................................
16
5.7
WeldCloud™ unit....................................................................................
16
ONDERHOUD ..............................................................................................
17
6.1
Dagelijks..................................................................................................
17
6.2
Indien nodig ............................................................................................
17
6.3
Jaarlijks ...................................................................................................
18
7
PROBLEMEN OPLOSSEN .........................................................................
19
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN.....................................................
20
1
2
5
6
SCHEMA ...............................................................................................................
21
BESTELNUMMERS..............................................................................................
23
RESERVEONDERDELENLIJST ..........................................................................
24
ACCESSOIRES ....................................................................................................
25
Rechten voorbehouden om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
0459 291 501
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
1
VEILIGHEID
1.1
Betekenis van de symbolen
Zoals gebruikt in deze handleiding: Betekent Let op! Wees Alert!
GEVAAR!
Betekent een direct gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot direct
en ernstig persoonlijk letsel of overlijden.
WAARSCHUWING!
Betekent een mogelijk gevaar dat kan leiden tot persoonlijk letsel of
overlijden.
VOORZICHTIG!
Betekent een gevaar dat kan leiden tot beperkt persoonlijk letsel.
WAARSCHUWING!
Lees de instructiehandleiding vóór gebruik goed door en
volg de richtlijnen op alle labels, de veiligheidsprocedures
van de werkgever en de veiligheidsbladen (SDS) op.
1.2
Veiligheidsmaatregelen
De gebruikers van ESAB-apparatuur zijn er uiteindelijk verantwoordelijk voor erop toe te zien
dat iedereen die met of in de nabijheid van de apparatuur werkt, alle toepasselijke
veiligheidsmaatregelen in acht neemt. Deze veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de
eisen die voor dit type apparatuur gelden. De volgende aanbevelingen moeten in acht
worden genomen naast de standaardvoorschriften die op de werkplek van kracht zijn.
Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door daartoe getraind personeel dat goed
bekend is met de werking van de apparatuur. Onjuiste bediening van de apparatuur kan
leiden tot gevaarlijke situaties die letsel voor de gebruiker en schade aan de apparatuur tot
gevolg kunnen hebben.
1.
2.
3.
Iedereen die de apparatuur gebruikt, moet bekend zijn met:
○ de werking ervan
○ de plaats van de noodstopknoppen
○ de werking ervan
○ de toepasselijke veiligheidsmaatregelen
○ het las- en snijproces of ander doelmatig gebruik van de apparatuur
De gebruiker moet ervoor zorgen dat:
○ er zich geen onbevoegde personen ophouden binnen het werkbereik van de
apparatuur wanneer deze wordt ingeschakeld
○ niemand onbeschermd is wanneer de lasboog wordt ontstoken of er met
werkzaamheden wordt begonnen
De werkplek moet:
○ geschikt zijn voor het beoogde doel
○ tochtvrij zijn
0459 291 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 VEILIGHEID
4.
5.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
○ Draag altijd de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een
veiligheidsbril, vlambestendige kleding, veiligheidshandschoenen
○ Draag geen loszittende kledingstukken of sieraden zoals sjaals, armbanden,
ringen, etc. die kunnen vastraken of brandwonden kunnen veroorzaken
Algemene veiligheidsmaatregelen:
○ Controleer of de aardkabel goed is vastgezet
○ Werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien
○ Geschikte brandblusapparatuur moet duidelijk gemarkeerd en gemakkelijk
bereikbaar zijn
○ Smeer- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd aan in
bedrijf zijnde apparatuur
VOORZICHTIG!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in
woonomgevingen waar de elektrische stroom wordt
geleverd via het openbare elektriciteitsnet, dat een lage
spanning heeft. In dergelijke omgevingen kunnen
moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van
geleidings- en stralingsverstoringen.
LET OP!
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een
recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische
apparatuur aan het einde van de levensduur naar een
recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf
informatie inwinnen over goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de
dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
Het leveringsprogramma van ESAB omvat een assortiment lasaccessoires en
persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor bestelinformatie kunt u contact opnemen
met uw lokale ESAB-dealer of onze website bezoeken.
0459 291 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 INLEIDING
2
INLEIDING
De Mig U5000i is een MIG/MAG- en TIG-lasstroombron, die ook gebruikt kan worden voor
MMA-lassen.
Er zijn twee varianten van de stroombron:
•
•
Mig U5000iw met koeleenheid
Mig U5000iw met koeleenheid en WeldCloud™ unit
De stroombron is bedoeld voor gebruik met draadaanvoereenheid Feed 3004 of Feed 4804.
Alle instellingen worden gemaakt via de draadaanvoereenheid of het bedieningskastje.
De stroombron Mig U5000i WeldCloud™ is gecombineerd met U82 en biedt een
bedieningseenheid die draadloze bewaking mogelijk maakt.
Raadpleeg de instructiehandleidingen voor meer informatie over de aanvoereenheden en
WeldCloud™.
De accessoires van ESAB voor dit product zijn vermeld in het hoofdstuk
"ACCESSOIRES" in deze handleiding.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd compleet met afsluitweerstand, een aardkabel van 5 m en
een instructiehandleiding.
0459 291 501
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
Netspanning
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Netvoeding
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Sscmin 8,7 MVA
Zmax 0,018 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
33 A
33 A
Imax MMA (SMAW)
34 A
34 A
Imax TIG (GTAW)
26 A
26 A
Primaire stroom
Nullastvermogen verbruik in de energiebesparende modus 6,5 minuut na lassen
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
45 W
MMA (SMAW)
55 W
55 W
MIG/MAG (GMAW)
8 - 60 V / 16 - 500 A
8 - 60 V / 16 - 500 A
MMA (SMAW)
16 - 500 A
16 - 500 A
TIG (GTAW)
4 - 500 A
4 - 500 A
Spannings-/stroombereik
Maximale belasting bij MIG/MAG
60 % inschakelduur
500 A / 39 V
500 A / 39 V
100 % inschakelduur
400 A / 34 V
400 A / 34 V
Maximale belasting bij MMA (SMAW)
60 % inschakelduur
500 A / 40 V
500 A / 40 V
100 % inschakelduur
400 A / 36 V
400 A / 36 V
Maximale belasting bij TIG (GTAW)
60 % inschakelduur
500 A / 30 V
500 A / 30 V
100 % inschakelduur
400 A / 26 V
400 A / 26 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom (I2)
MMA
0,91
0,91
TIG
0,90
0,90
MIG
0,90
0,90
Rendement bij maximale stroom (I2)
MMA
87 %
87 %
TIG
82 %
82 %
MIG
83 %
83 %
1)
72 - 88 V
72 - 88 V
MMA (SMAW) zonder
VRD-functie 1)
68 - 80 V
68 - 80 V
Nullastspanning U0 max
MIG/MAG (GMAW), TIG
(GTAW) zonder VRD-functie
0459 291 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNISCHE GEGEVENS
Mig U5000i
U0L "Live TIG (GTAW)",
Mig U5000i WeldCloud™
79 V
79 V
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), VRD-functie
gedeactiveerd 2)
59 V
59 V
VRD-functie geactiveerd 2)
< 35 V
< 35 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot +40 °C
(14 tot 104 °F)
-10 tot +40 °C
(14 tot 104 °F)
Transporttemperatuur
-20 tot +55 °C
(-4 tot 131 °F)
-20 tot +55 °C
(-4 tot 131 °F)
Afmetingen l x b x h
zonder koeleenheid
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in.)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,5 in.)
met koeleenheid
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in.)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 in.)
Geluidsdruk continu,
onbelast
<70 dB (A)
<70 dB (A)
Gewicht
zonder koeleenheid
71 kg (159 lb)
82 kg (183 lb)
91 kg (200 lb)
102 kg (225 lb)
Isolatieklasse transformator
H
H
Beschermingsklasse
IP23
IP23
VRD-functie gedeactiveerd
2)
met koeleenheid
Toepassingsklasse
1)
Geldig voor stroombronnen zonder VRD-specificatie op het typeplaatje.
2)
Geldig voor stroombronnen met VRD-specificatie op het typeplaatje. De VRD-functie wordt
uitgelegd in de instructiehandleiding voor het bedieningspaneel.
0459 291 501
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
4
INSTALLATIE
De installatie moet door een deskundige technicus worden uitgevoerd.
LET OP!
Netvoedingsvereisten
Deze apparatuur voldoet aan IEC 61000-3-12, vooropgesteld dat het
kortsluitvermogen groter is dan of gelijk is aan Sscmin bij het aansluitpunt tussen
de voeding van de gebruiker en het openbare elektriciteitsnet. Het is de
verantwoordelijkheid van de installateur of de gebruiker van de apparatuur om er,
indien nodig in overleg met het energiebedrijf, voor te zorgen dat de apparatuur
alleen wordt aangesloten op een stroombron met een kortsluitvermogen groter
dan of gelijk aan Sscmin. Zie de technische gegevens in het hoofdstuk
TECHNISCHE GEGEVENS.
4.1
Hijsinstructies
Stroombron
4.2
Trolley en stroombron
Trolley 2 en stroombron
Plaatsing
Stel de lasstroombron zodanig op dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd.
4.3
Netvoeding
Zorg dat de eenheid op de juiste netspanning is aangesloten en dat
deze wordt beveiligd door een zekering van voldoende sterkte. Zorg
ervoor dat het apparaat wordt geaard volgens de geldende
voorschriften.
Typeplaatje met gegevens over aansluiting op de netspanning
0459 291 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
Aanbevolen zekeringgroottes en minimale kabeldoorsnedes
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Netspanning
400 V
Diameter netspanningskabel, mm2
4G6
Fasestroom, I1eff
28 A
Zekering
Traag
25 A
Type C MCB
32 A
LET OP!
De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de
Zweedse regelgeving. Voor andere regio's geldt dat voedingskabels geschikt
moeten zijn voor de toepassing en moeten voldoen aan de plaatselijke en
nationale voorschriften.
4.4
Afsluitweerstand
Om interferentie te voorkomen, moeten de CAN-bussen
worden voorzien van afsluitweerstanden.
Eén uiteinde van de CAN-bus, met ingebouwde
afsluitweerstand, bevindt zich op het bedieningspaneel. Het
andere einde, bij de stroombron, moet worden voorzien van
een afsluitweerstand, zoals hier rechts wordt aangegeven.
4.5
Aansluiting van meerdere draadaanvoereenheden
Met een bedieningskastje en draadaanvoereenheden zonder bedieningspaneel kunt u
maximaal 4 draadaanvoereenheden uit één stroombron voeden.
U kunt de volgende aansluitmogelijkheden gebruiken:
•
•
•
•
1 TIG-toorts en 1 MIG-toorts (universele stroombron vereist)
2 MIG/MAG-toortsen
1 TIG-toorts en 3 MIG-toortsen (universele stroombron vereist)
4 MIG-toortsen
Bij het lassen met de watergekoelde MIG-toortsen op alle draadaanvoereenheden raden we
u aan voor de 2 extra toortsen een afzonderlijke koeleenheid aan te sluiten.
We raden u aan de toortsen parallel geschakeld aan te sluiten.
Twee draadaanvoereenheden
Bij twee draadaanvoereenheden is een aansluitset nodig. Zie het hoofdstuk
"ACCESSOIRES".
0459 291 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATIE
A. Wateraansluiting
B. Lasstroomaansluiting
C. Aansluiting bedieningskastje
Vier draadaanvoereenheden
Bij vier draadaanvoereenheden zijn twee aansluitsets en een extra koeleenheid nodig. Zie
het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
A. Wateraansluiting
B. Lasstroomaansluiting
C. Aansluiting bedieningskastje
0459 291 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5
GEBRUIK
Algemene veiligheidsmaatregelen voor het gebruik van de apparatuur vindt u in het
hoofdstuk "VEILIGHEID" in deze handleiding. Lees deze goed door voordat u de
apparatuur gaat gebruiken!
0459 291 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Oranje indicatielampje - Oververhitting
14* *Alleen op WeldCloud™-uitvoering:
Rood indicatielampje WiFi-connectiviteit
2
Wit indicatielampje - Stroombron AAN
15 Zekering voor netspanning voor
draadaanvoereenheid - 42 V
3
Netschakelaar, 0 / 1 / START
16* *Alleen op WeldCloud™-uitvoering:
Aansluiting voor ethernet
4
Aansluiting voor startsignaal van de
toorts
17* *Alleen op WeldCloud™-uitvoering:
Schroefaansluiting meetuitgang - Rood
(+)
5
Aansluiting voor gas naar de TIG-toorts
18* *Alleen op WeldCloud™-uitvoering:
Schroefaansluiting meetuitgang - Zwart
(+)
6
Aansluiting (-) voor de aardkabel bij
MMA- of voor de lasstroomkabel bij
TIG-lassen
19 Aansluiting voor besturingskabel naar de
draadaanvoereenheid of naar de
afsluitweerstand
7
Aansluiting voor afstandsbediening
20 Aansluiting voor besturingskabel naar de
draadaanvoereenheid of voor de
afsluitweerstand
8
Aansluiting (+) voor lasstroomkabel bij
MMA-lassen of voor aardkabel bij
TIG-lassen
21 Aansluiting voor gasslang
9
Vulopening voor koelwater
22 Aansluiting (+) voor lasstroomkabel naar
de draadaanvoereenheid (MIG/MAG)
10 Aansluiting met ELP1 voor koelwater
naar de TIG-toorts - BLAUW
23 Aansluiting (-) voor de aardkabel
(MIG/MAG)
11 Aansluiting voor koelwater van de
TIG-toorts - ROOD
24 Aansluiting voor koelwater naar de
draadaanvoereenheid - BLAUW
12* *Alleen op WeldCloud™-uitvoering:
Antenne
25 Aansluiting voor koelwater van de
draadaanvoereenheid - ROOD
0459 291 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
13* *Alleen op WeldCloud™-uitvoering:
USB-connectiviteit
1)
ELP = ESAB Logic Pump, zie paragraaf "Koeleenheid" in dit hoofdstuk.
5.2
Stroombron inschakelen
Schakel het apparaat in door de schakelaar (7) in de "START"-positie te draaien. Laat de
schakelaar los, deze zal dan in positie "1" komen te staan.
Als de netspanning wordt onderbroken tijdens het lassen en daarna weer hersteld wordt,
blijft de stroombron uitgeschakeld totdat de schakelaar weer handmatig in de
"START"-positie wordt gezet.
Schakel de eenheid uit door de schakelaar in stand "0" te zetten.
Als de eenheid wordt uitgeschakeld (door stroomonderbreking of als u de eenheid op de
normale wijze uitschakelt) worden de lasgegevens opgeslagen. Bij het opnieuw inschakelen
van de eenheid zijn deze gegevens dus meteen beschikbaar.
5.3
Ventilatorregeling
De ventilatoren van de eenheid blijven nog 6,5 minuut na het lassen draaien. De eenheid
wordt in de energiebesparende modus gezet. De ventilatoren gaan weer draaien als u weer
gaat lassen.
De ventilatoren draaien op lage snelheid bij een lasstroom tot 180 A, en op volle snelheid bij
een hogere stroom.
5.4
Oververhittingsbeveiliging
De stroombron heeft twee beveiligingen tegen oververhitting die in werking treden als de
interne temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken en het oranje
indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden. Als de temperatuur is
gedaald, wordt de beveiliging automatisch weer uitgeschakeld.
5.5
Koeleenheid
Om voor een probleemloos gebruik te zorgen, mag de installatiehoogte van de koeleenheid
tot aan de lastoorts max. 7 m bedragen. Grotere hoogtes kunnen problemen geven, zoals
lange starttijden, luchtbellen, vacuüms enz.
Als een installatiehoogte van meer dan 7 m nodig is, adviseren wij een installatiekit met een
terugslagklep en een elektromagnetische klep. Raadpleeg het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
Als deze kleppen eenmaal geïnstalleerd zijn, moet de slang horizontaal zijn tijdens de eerste
keer opstarten, zodat alles gevuld raakt met water. Vervolgens brengt u de
draadaanvoereenheid en de slang naar de juiste hoogte. Er kan dan veilig door worden
gewerkt met installatiehoogtes tot 12 m.
Wateraansluiting (TIG-lassen)
De koeleenheid is uitgerust met een detectiesysteem ELP (ESAB Logic Pump) dat
controleert of de waterslangen zijn aangesloten.
De aan/uit-knop van de stroombron moet in de "0"-positie (UIT) staan als er een
watergekoelde TIG-toorts wordt aangesloten.
Zodra de watergekoelde TIG-toorts is aangesloten, wordt de waterpomp automatisch gestart
als de aan/uit-schakelaar in de positie "START" wordt gezet en/of wanneer u gaat lassen. Na
het lassen blijft de pomp 6,5 minuut doorlopen, waarna deze automatisch in de
energiebesparende modus wordt gezet.
0459 291 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 GEBRUIK
Functie tijdens het lassen
Om te kunnen lassen, drukt de lasser op de schakelaar van de lastoorts. De stroombron
wordt ingeschakeld en deze schakelt de draadaanvoereenheid en de koelwaterpomp in.
Om te stoppen met lassen, laat de lasser de schakelaar van de lastoorts los. Het lassen
stopt, maar de koelwaterpomp blijft nog 6,5 minuut doorlopen. Daarna wordt de stroombron
in de energiebesparende modus gezet.
Waterstroombeveiliging
De waterstroombeveiliging onderbreekt de lasstroom als er geen koelmiddel beschikbaar is.
Er verschijnt een foutmelding op het bedieningspaneel. De waterstroombeveiliging is een
accessoire.
5.6
Afstandsbediening
Als de afstandsbediening is aangesloten, staan de stroombron en de draadaanvoereenheid
in de stand "afstandsbediening"; de knoppen en draaiknoppen zijn dan geblokkeerd. De
functies kunnen alleen worden bediend via de afstandsbediening.
Als de afstandsbediening niet wordt gebruikt, moet de afstandsbediening van de
stroombron/draadaanvoereenheid worden losgekoppeld, anders blijft de
afstandbedieningsstand actief.
Meer informatie over de werking van de afstandsbediening vindt u in de instructies voor het
bedieningspaneel.
5.7
WeldCloud™ unit
De WeldCloud™ unit verbindt de lasstroombron met een lokale WeldCloud™-server via
Wi-Fi, bekabeld LAN of 3G. De WeldCloud™-eenheid is voorzien van GPS om de locatie van
de lasstroombron te traceren. Deze is ook voorzien van Bluetooth-connectiviteit, zodat
verbinding metinvoerapparaten van derden mogelijk is, bijvoorbeeld een Bluetooth-scanner voor
barcodes/QR-codes.
De WiFi van de WeldCloud™ unit is ingeschakeld bij het opstarten van de stroombron. Het
start als een hotspot die eruit ziet als een beschikbaar WiFi-netwerk. Nadat de verbinding tot
stand is gebracht, is er toegang tot de webinterface van de stroombron mogelijk voor een
eenmalige setup. Na de setup en opnieuw opstarten, wordt de stroombron zichtbaar in
WeldCloud™. Zie de instructiehandleiding voor WeldCloud™ voor meer informatie over de
WeldCloud™ unit en de functies en kenmerken ervan.
0459 291 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
6
ONDERHOUD
LET OP!
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige en betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste kennis van elektrotechniek (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen voor het aansluiten van apparatuur of het uitvoeren van
service, onderhoud of reparaties aan de lasapparatuur.
VOORZICHTIG!
Elk recht op de garantievoorwaarden van de leverancier vervalt als de klant
tijdens de garantieperiode zelf reparaties aan het product uitvoert.
6.1
Dagelijks
Voer het volgende onderhoud dagelijks uit.
•
•
Controleren of alle kabels en verbindingen correct zijn. Indien nodig vastdraaien en
defecte onderdelen vervangen.
Waterniveau en waterstroom controleren en indien nodig koelmiddel bijvullen.
6.2
•
•
Indien nodig
Regelmatig controleren of de stroombron niet vervuild is.
Verstopte of afgesloten ventilatieopeningen kunnen oververhitting veroorzaken.
Stoffilter reinigen.
• Verwijder de ventilatorafdekking met
het stoffilter (1).
• Klap het rooster (2) naar buiten.
• Verwijder het stoffilter (3).
• Blaas het filter schoon met perslucht
(lage druk).
• Plaats het filter met het fijnere gaas
tegen het rooster (2) (weg van de
stroombron).
• Breng de ventilatorafdekking met het
stoffilter weer aan.
• Koelmiddel bijvullen
Gebruik bij voorkeur kant-en-klaarkoelmiddel van ESAB. Zie
het hoofdstuk "ACCESSOIRES".
• Bijvullen met koelmiddel tot aan de helft van de vulpijp.
LET OP!
Het koelmiddel moet worden bijgevuld als er een lastoorts
of aansluitkabels van 5 meter of langer worden
aangesloten. Wanneer u het waterniveau bij het bijvullen
wilt aanpassen, hoeft u de koelwaterslang niet los te
koppelen.
0459 291 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 ONDERHOUD
VOORZICHTIG!
Het koelmiddel dient te worden verwerkt als chemisch afval.
6.3
Jaarlijks
Voer het volgende onderhoud minstens één keer per jaar uit.
•
•
•
Vuil en stof verwijderen. Blaas de stroombron schoon met droge perslucht (lage druk).
Koelmiddel vervangen en slangen en waterreservoir met schoon water reinigen.
Afdichtingen, kabels en verbindingen controleren. Indien nodig vastdraaien en defecte
onderdelen vervangen.
0459 291 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 PROBLEMEN OPLOSSEN
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze aanbevolen controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Oplossing
Geen lasboog.
• Controleer of de schakelaar van de
netspanning is ingeschakeld.
• Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
De lasstroom wordt tijdens het lassen
onderbroken.
• Controleer of de
oververhittingsbeveiligingen in werking
zijn getreden (aangegeven door het
oranje lampje op de voorzijde).
• Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
De beveiligingen voor oververhitting treden
vaak in werking.
• Controleer of de luchtfilters verstopt zijn.
• Zorg ervoor dat de aangegeven waarden
voor de stroombron niet worden
overschreden (d.w.z. dat de eenheid niet
wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
• Controleer of de lasstroom- en
aardkabels op de juiste manier zijn
aangesloten.
• Controleer of de juiste stroomsterkte is
ingesteld.
• Controleer of de juiste elektroden worden
gebruikt.
• Controleer de zekeringen van de
netvoeding.
0459 291 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Mig U5000iw en Mig U5000iw WeldCloud™ zijn ontworpen en getest conform de
internationale en Europese normen IEC/EN 60974-1/-2/-3 en IEC/EN 60974-10.
De onderhoudsafdeling die onderhouds- of reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, is
verplicht ervoor te zorgen dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde
normen.
VOORZICHTIG!
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur. Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Reserveonderdelen en verbruiksartikelen kunnen worden besteld via uw dichtstbijzijnde
ESAB-dealer, zie de achteromslag van dit document. Vermeld bij het bestellen altijd het type
product, het serienummer, de bestemming en het nummer van het reserveonderdeel dat u in
de lijst met reserveonderdelen vindt. Dit versnelt het verzenden en garandeert een juiste
levering.
0459 291 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0459 291 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
Koeleenheid
0459 291 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
BESTELNUMMERS
BESTELNUMMERS
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0459 230 883
Welding power source
Mig U5000iw
With cooling unit
0445 400 883
Welding power source
Mig U5000iw
WeldCloud™
With cooling unit and
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Technische documentatie is beschikbaar op internet: www.esab.com
0459 291 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
RESERVEONDERDELENLIJST
RESERVEONDERDELENLIJST
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 501
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
ACCESSOIRES
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Het gebruik van een andere koelvloeistof dan
de voorgeschreven koelvloeistof kan de
apparatuur beschadigen. In geval van een
dergelijke schade zijn alle
garantieverplichtingen van ESAB niet langer
van toepassing.
0459 291 501
- 28 -
© ESAB AB 2017
ACCESSOIRES
0459 291 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising