ESAB | Mig U5000i | Instruction manual | ESAB Mig U5000i Brugermanual

ESAB Mig U5000i Brugermanual
Aristo®
Mig U5000i,
Mig U5000i WeldCloud™
400 V
Bruksanvisning
0459 291 501 NO 20171107
Valid for: 608-, 613-xxx-xxxx
INNHOLD
SIKKERHET.................................................................................................
5
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
5
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
5
INNLEDNING ...............................................................................................
7
2.1
Utstyr .......................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
10
4.1
Instruksjoner for løfting .........................................................................
10
4.2
Plassere...................................................................................................
10
4.3
Strømforsyning.......................................................................................
10
4.4
avslutningsmotstand .............................................................................
11
4.5
Tilkobling av flere mateenheter.............................................................
11
BRUK ...........................................................................................................
13
5.1
Koblinger og styringsenheter ...............................................................
14
5.2
Innkobling av strømkilden .....................................................................
15
5.3
Viftestyring..............................................................................................
15
5.4
Overopphetingsvern ..............................................................................
15
5.5
Kjøleenhet ...............................................................................................
15
5.6
Fjernkontrollenhet ..................................................................................
16
5.7
WeldCloud™-enhet ................................................................................
16
VEDLIKEHOLD............................................................................................
17
6.1
Daglig.......................................................................................................
17
6.2
Ved behov ...............................................................................................
17
6.3
Årlig .........................................................................................................
18
7
FEILSØKING ...............................................................................................
19
8
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
20
1
2
5
6
SKJEMA ...............................................................................................................
21
ORDRENUMRE ....................................................................................................
23
RESERVEDELSLISTE..........................................................................................
24
TILBEHØR ............................................................................................................
25
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0459 291 501
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0459 291 501
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0459 291 501
-6-
© ESAB AB 2017
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Mig U5000i er en sveisestrømkilde beregnet på MIG/MAG- og TIG-sveising samt
MMA-sveising.
Strømkilden fås i to varianter:
•
•
Mig U5000iw med kjøleenhet
Mig U5000iw med kjøleenhet og WeldCloud™-enhet
Strømkilden er beregnet for bruk sammen med trådmateenhetene Feed 3004 eller Feed
4804.
Alle innstillinger utføres fra trådmateenheten eller kontrollboksen.
Strømkilden Mig U5000i WeldCloud™ kombineres med U82 og leveres med en kontrollboks
som gjør trådløs overvåking mulig.
Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon om mateenhetene og WeldCloud™.
ESAB-tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
2.1
Utstyr
Strømkilden leveres komplett med avslutningsmotstand, 5 m jordingskabel og
bruksanvisning.
0459 291 501
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
Nettspenning
400 V ± 10 %, 3~, 50/60 Hz
400 V ± 10 %, 3~, 50/60 Hz
Nettilkobling
Sscmin 8,7 MVA
Zmaks 0,018 Ω
Sscmin 8,7 MVA
Zmaks 0,018 Ω
Imaks MIG/MAG (GMAW)
33 A
33 A
Imaks MMA (SMAW)
34 A
34 A
Imaks TIG (GTAW)
26 A
26 A
Primærstrøm
Tomgangseffekt i energisparemodus 6,5 min etter sveising
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
45 W
45 W
MMA (SMAW)
55 W
55 W
MIG/MAG (GMAW)
8–60 V / 16–500 A
8–60 V / 16–500 A
MMA (SMAW)
16–500 A
16–500 A
TIG (GTAW)
4–500 A
4–500 A
Innstillingsområde
Tillatt belastning ved MIG/MAG (GMAW)
60 % arbeidssyklus
500 A / 39 V
500 A / 39 V
100 % intermittensfaktor
400 A / 34 V
400 A / 34 V
Tillatt belastning ved MMA (SMAW)
60 % arbeidssyklus
500 A / 40 V
500 A / 40 V
100 % intermittensfaktor
400 A / 36 V
400 A / 36 V
Tillatt belastning ved TIG (GTAW)
60 % arbeidssyklus
500 A / 30 V
500 A / 30 V
100 % intermittensfaktor
400 A / 26 V
400 A / 26 V
Effektfaktor ved maks. strøm (I2)
MMA
0,91
0,91
TIG
0,90
0,90
MIG
0,90
0,90
Virkningsgrad ved maks. strøm (I2)
MMA
87 %
87 %
TIG
82 %
82 %
MIG
83 %
83 %
Åpen-krets-spenning U0 maks.
MIG/MAG (GMAW), TIG
(GTAW) uten VRD-funksjon 1) 72–88 V
72–88 V
MMA (SMAW) uten
VRD-funksjon 1)
68–80 V
68–80 V
U0L "Live TIG (GTAW)",
79 V
79 V
VRD-funksjon deaktivert 2)
0459 291 501
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
Mig U5000i
Mig U5000i WeldCloud™
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), VRD-funksjon
deaktivert 2)
59 V
59 V
VRD-funksjon aktivert 2)
< 35 V
< 35 V
Driftstemperatur
–10 til 40 °C
(14 til 104 °F)
–10 til 40 °C
(14 til 104 °F)
Transporttemperatur
–20 til 55 °C
(–4 til 131 °F)
–20 til 55 °C
(–4 til 131 °F)
Mål, l × b × h
uten kjøleenhet
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 ×19,5 tommer)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 ×19,5 tommer)
med kjøleenhet
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 ×30,6 tommer)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 ×30,6 tommer)
Kontinuerlig lydtrykk uten
belastning
< 70 db (A)
< 70 db (A)
Vekt
uten kjøleenhet
71 kg
82 kg
91 kg
102 kg
Isolasjonsklasse
transformator
H
H
Kapslingsgrad
IP23
IP23
med kjøleenhet
Anvendelsesklasse
1)
Gjelder strømkilder uten VRD-spesifikasjon på typeskiltet.
2)
Gjelder strømkilder med VRD-spesifikasjon på typeskiltet. VRD-funksjonen forklares i
bruksanvisningen til innstillingspanelet.
0459 291 501
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
OBS!
Krav til strømtilførsel
Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-12, forutsatt at
kortslutningsstrømmen er større eller lik Sscmin i grensesnittet mellom
brukerforsyningen og det offentlige strømnettet. Det er installatørens eller
utstyrets brukers ansvar å kontakte strømleverandøren for om nødvendig å
forsikre seg om at utstyret er koblet til en strømforsyning med en
kortslutningsstrøm som er større eller lik Sscmin. Se de tekniske dataene i
avsnittet TEKNISKE DATA.
4.1
Instruksjoner for løfting
Strømkilde
4.2
Vogn og strømkilde
Vogn 2 og strømkilde
Plassere
Plasser sveisestrømkilden slik at inn- og utløpskanalene til kjøleluften ikke blokkeres.
4.3
Strømforsyning
Kontroller om enheten er koblet til riktig nettspenning, og at det
brukes riktig sikringsstørrelse. Enheten skal jordes i henhold til
gjeldende forskrifter.
Typeskilt med tilkoblingsdata
0459 291 501
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLASJON
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt
Mig U5000i
400 V 3~ 50 Hz
Nettspenning
400 V
Tverrsnitt strømkabel, mm2
4G6
Fasestrøm, I1eff
28 A
Sikring
antioverspenning
25 A
automatsikring type C
32 A
OBS!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor overholder svenske
bestemmelser. For andre regioner må tilførselskabler være egnet for
bruksområdet og samsvare med lokale og nasjonale forskrifter.
4.4
avslutningsmotstand
For å unngå kommunikasjonsforstyrrelser må endene på
CAN-bussen være utstyrt med avslutningsmotstander.
Den ene enden av CAN-bussen finnes i innstillingspanelet, og
har en innebygget motstand. Den andre enden ved
strømkilden må ha en avslutningsmotstand plassert, som vist
i illustrasjonen til høyre.
4.5
Tilkobling av flere mateenheter
Med innstillingsboksen og trådmateenheter uten innstillingspanel kan man håndtere opptil
fire trådmateenheter fra én strømkilde.
Det er mulig å velge mellom følgende koblinger:
•
•
•
•
1 TIG-brenner og 1 MIG-pistol (krever universalstrømkilde)
2 MIG/MAG-pistoler
1 TIG-brenner og 3 MIG-pistoler (krever universalstrømkilde)
4 MIG-pistoler
Ved sveising med vannkjølte MIG-pistoler på alle trådmateenhetene anbefales det å koble
inn et separat kjøleaggregat for de 2 ekstra pistolene.
Vi anbefaler å parallellkoble pistolene.
To mateenheter
Ved tilkobling av to trådmateenheter trengs et tilkoblingssett – se kapittelet TILBEHØR.
0459 291 501
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLASJON
A. Vanntilkobling
B. Sveisestrømtilkobling
C. Kontrollboksforbindelse
Fire mateenheter
Ved tilkobling av fire trådmateenheter trenger man to tilkoblingssett og en ekstra kjøleenhet,
se kapittelet TILBEHØR.
A. Vanntilkobling
B. Sveisestrømtilkobling
C. Kontrollboksforbindelse
0459 291 501
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
0459 291 501
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
5.1
Koblinger og styringsenheter
1
Oransje kontrollampe – overoppheting
14* *Bare på WeldCloud™-versjon: *Rød
indikatorlampe – Wi-Fi-tilkobling
2
Hvit indikatorlampe – nettspenning PÅ
15 Sikring for nettspenning til mateenhet,
42 V
3
Strømbryter for nettspenning 0 / 1 /
START
16* *Bare på WeldCloud™-versjon:
Tilkobling for Ethernet
4
Tilkobling for startsignal fra brenneren
17* *Bare på WeldCloud™-versjon:
Utløpsskrueterminal for måling, rød (+)
5
Tilkobling for gass til TIG-brenner
18* *Bare på WeldCloud™-versjon:
Utløpsskrueterminal for måling, svart (–)
6
Tilkobling (–) for jordingskabel ved MMA 19 Tilkobling for kontrollkabel til
eller for sveisestrømkabel ved
trådmateenhet eller til
TIG-sveising
avslutningsmotstanden
7
Tilkobling for fjernkontroll
8
Tilkobling (+) for sveisestrømkabel ved
21 Tilkobling for gasslange
MMA-sveising eller for jordingskabel ved
TIG-sveising
9
Kjølevannfilter
20 Tilkobling for kontrollkabel til
trådmateenhet eller for
avslutningsmotstand
22 Tilkobling (+) for sveisestrømkabel til
trådmateenhet (MIG/MAG)
10 Tilkobling med ELP1 for kjølevann til
TIG-brenneren – BLÅ
23 Tilkobling (–) for jordingskabelen
(MIG/MAG)
11 Tilkobling for kjølevann fra TIG-brenner
RØD
24 Tilkobling for kjølevæske til mateskap
BLÅ
12* *Bare på WeldCloud™-versjon: Antenne 25 Tilkobling for kjølevann fra
trådmateenhet RØD
0459 291 501
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
13* *Bare på WeldCloud™-versjon:
USB-tilkobling
1)
ELP = ESAB Logic Pump – se delen Kjøleenhet i dette kapittelet.
5.2
Innkobling av strømkilden
Nettspenningen kobles inn ved å dreie bryteren (7) til stilling START. Når du slipper
strømbryteren, fjærer den tilbake til stilling 1.
Hvis nettspenningen skulle falle bort for deretter å komme tilbake igjen, forblir strømkilden
avslått inntil strømbryteren igjen dreies til stilling START.
Spenningen kobles fra ved å dreie strømbryteren til stillingen 0.
Sveisedataene lagres og er tilgjengelige neste gang du slår på enheten, uavhengig av om
strømmen brytes, eller om maskinen slås av på normal måte.
5.3
Viftestyring
Strømkildeviftene fortsetter å kjøre i 6,5 minutter etter at sveisingen har stoppet, og enheten
bytter til energisparingsmodus. De starter igjen når sveisingen starter på nytt.
Viftene går med redusert hastighet ved sveisestrømnivåer opptil 180 A, og med full hastighet
ved høyere sveisestrømnivåer.
5.4
Overopphetingsvern
Sveisekilden har to termiske overlastvern som trer i funksjon hvis den interne temperaturen
blir for høy. Sveisestrømmen blir da brutt, og det tennes en oransje kontrollampe foran på
enheten. De nullstilles automatisk når temperaturen har sunket.
5.5
Kjøleenhet
For å oppnå problemfri drift må høydeavstanden fra kjøleaggregatet til sveisebrenneren
være maks. 7 m. Større høyder enn det kan medføre problemer som lang igangsettelsestid,
luftbobler, vakuum osv.
Hvis det er behov for en større høydeavstand enn 7 m, anbefales et monteringssett som
består av en kontraventil og en magnetventil – se kapittelet TILBEHØR. Når ventilene er
montert, må slangepakken ligge vannrett under første start, slik at alt blir fylt med vann.
Deretter løfter du opp mateenheten og slangepakken til den høye høyden. Nå kan
igangsetting skje med bevart sikker drift på høydeavstand opptil 12 m.
Vanntilkobling (TIG-sveising)
Kjøleaggregatet er utstyrt med et vannfølersystem ELP (ESAB Logic Pump) som registrerer
om vannslangene er tilkoblet.
Ved tilkobling av vannkjølt TIG-brenner skal bryteren til strømkilden stå i stilling 0 (av).
Hvis det er koblet til en vannkjølt TIG-brenner, starter vannpumpen automatisk når bryteren
til strømkilden dreies til START, og/eller når sveising starter. Når sveisingen opphører,
stanser vannpumpen etter 6,5 minutter og går over i energisparemodus.
Funksjon ved sveising
For å starte sveising trykker sveiseren på sveisebrennerutløseren. Strømkilden tilfører tråden
spenning samtidig som trådmatingen og vannpumpen starter.
For å stanse sveising slipper sveiseren opp sveisebrennerutløseren. Pumpen stanser 6,5
minutter etter av sveisingen er avsluttet, energisparemodus.
0459 291 501
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
Oversvømmingsvern
Ved tap av kjølemiddel bryter oversvømmingsvernet sveisestrømmen, og en feilmelding
vises på innstillingspanelet. Oversvømmingsvern er ekstrautstyr.
5.6
Fjernkontrollenhet
Hvis fjernregulatoren er tilkoblet, er strømkilden og trådmateenheten i fjernregulatorstilling,
og knapper og brytere blir sperret. Funksjonene kan bare stilles inn via fjernregulatoren.
Hvis fjernregulatoren ikke skal brukes, må fjernregulatoren først kobles fra
strømkilden/trådmateenheten – ellers forblir den i modus for ekstern styring.
Se bruksanvisningen for betjeningspanelet for mer informasjon om betjening av
fjernkontrollen.
5.7
WeldCloud™-enhet
WeldCloud™-enheten kobler sveisestrømkilden med en ekstern WeldCloud™-server via
Wi-Fi, kablet LAN eller 3G. WeldCloud™-enheten er utstyrt med GPS for å spore
plasseringen til sveisestrømkilden. Den har også Bluetooth-tilkobling for å kunne koble til
medtredjeparts inngangsenheter, f.eks. en Bluetooth-aktivert strekkode/QR-skanner.
WeldCloud™-enhetens Wi-Fi aktiveres etter oppstart av sveisestrømkilden. Den starter som
en trådløs sone som vises som et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk. Når tilkoblingen er opprettet, får
du tilgang til webgrensesnittet til strømkilden for engangsoppsett. Etter oppsett og omstart
vises strømkilden i WeldCloud™. Hvis du vil ha mer informasjon om WeldCloud™-enheten
og dens funksjoner, kan du se bruksanvisningen for WeldCloud™.
0459 291 501
- 16 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
OBS!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
Bare personer med egnet kompetanse innen elektrisitet (autorisert personale) skal fjerne
vernedekslene eller utføre service, vedlikehold eller reparasjoner på sveiseutstyret.
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på produktet i garantitiden.
6.1
Daglig
Utfør følgende vedlikehold daglig:
•
•
Kontroller at alle kablene og tilkoblingene er feilfrie. Stram om nødvendig, og erstatt
eventuelle defekte deler.
Kontroller vannivået og vannstrømmen, og etterfyll kjølemiddel om nødvendig.
6.2
•
•
Ved behov
Kontroller regelmessig at strømkilden er fri for smuss.
Tilstoppede eller blokkerte luftinntak og -utløp fører til overoppheting.
Rengjør støvfilteret.
• Løsne gitteret foran viften med
støvfilteret (1).
• Trekk gitteret (2) ut til siden.
• Ta ut støvfilteret (3).
• Blås filteret rent med trykkluft (redusert
trykk).
• Pass på å plassere filteret med det
fineste mønsteret inn mot gitteret (2)
(ut fra strømkilden).
• Sett gitteret med støvfilteret tilbake på
plass.
• Etterfyll kjølemiddel
Vi anbefaler at det brukes ferdigblandet kjølemiddel fra ESAB.
Se kapittelet TILBEHØR.
• Etterfyll kjølemiddel til det dekker halvparten av inntaksrøret.
OBS!
Det må etterfylles kjølemiddel hvis det kobles til en
sveisebrenner eller tilkoblingskabler som er 5 m eller
lengre. Når vannivået justeres ved påfylling, er det ikke
nødvendig å koble fra kjølemiddelslangen.
FORSIKTIG!
Kjølemiddelet må behandles som kjemisk avfall.
0459 291 501
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIKEHOLD
6.3
Årlig
Utfør følgende vedlikehold minst én gang i året.
•
•
•
Rengjør for eventuelt støv og smuss. Blås strømkilden ren regelmessig med tørr
trykkluft (ved redusert trykk).
Skift kjølevæsken, og rengjør slangene og vannbeholderen med rent vann.
Kontroller tetninger, kabler og tilkoblinger. Stram om nødvendig, og erstatt eventuelle
defekte deler.
0459 291 501
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 FEILSØKING
7
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Feiltype
Tiltak
Ingen lysbue.
• Kontroller at strømbryteren er slått på.
• Kontroller at sveisestrømforsyningen og
returkablene er riktig tilkoblet.
• Kontroller at det er stilt inn riktig
strømverdi.
Sveisestrøm avbrytes under sveising.
• Kontroller om det termiske overlastvernet
er utløst (angitt av den oransje lampen på
frontpanelet).
• Sjekk sikringene for
hovedstrømforsyningen.
De termiske overlastvernene trer ofte i
funksjon.
• Kontroller om luftfiltrene er blokkert.
• Kontroller at du ikke overskrider
merkedataene for strømkilden (dvs. at
enheten ikke blir overbelastet).
Dårlig sveis.
• Kontroller at sveisestrømforsyningen og
returkablene er riktig tilkoblet.
• Kontroller at det er stilt inn riktig
strømverdi.
• Kontroller at det brukes riktige elektroder.
• Sjekk sikringene for
hovedstrømforsyningen.
0459 291 501
- 19 -
© ESAB AB 2017
8 BESTILLING AV RESERVEDELER
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Mig U5000iw og Mig U5000iw WeldCloud™ er konstruert og testet i henhold til de
internasjonale og europeiske standardene IEC/EN 60974-1/-2/-3 og EN 60974-10.
Serviceavdelingen som har utført service eller reparasjon, er forpliktet til å sørge for at
produktet fortsatt er i samsvar med nevnte standarder.
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se baksiden
av dette dokumentet. Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og
reservedelsnummer i samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer
riktig levering.
0459 291 501
- 20 -
© ESAB AB 2017
SKJEMA
SKJEMA
0459 291 501
- 21 -
© ESAB AB 2017
SKJEMA
Kjøleenhet
0459 291 501
- 22 -
© ESAB AB 2017
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering no.
Denomination
Product
Notes
0459 230 883
Welding power source
Mig U5000iw
With cooling unit
0445 400 883
Welding power source
Mig U5000iw
WeldCloud™
With cooling unit and
WeldCloud™ unit
0459 839 018
Spare parts list
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig på Internett på følgende adresse: www.esab.com
0459 291 501
- 23 -
© ESAB AB 2017
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Item
Ordering no.
1
0458 398 001 Filter
2
0458 383 991 Front grill
0459 291 501
Denomination
- 24 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
0278 300 401
Guide pin
(B) Insulating bushing, included in guide pin
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 291 501
- 25 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control cable 12 pole - 4 pole
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
0459 291 501
- 26 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Connection set 12 pole - 12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water 12 pole - 12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
0700 006 897
Return cable 5 m 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 291 501
- 27 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set for connection of two wire
feed units
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Hvis du bruker en annen kjølevæske enn den
som er foreskrevet, kan dette skade utstyret.
Hvis slik skade skulle oppstå, vil alle
garantiytelser fra ESAB opphøre.
0459 291 501
- 28 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0459 291 501
- 29 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising