ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Používateľská príručka

ESAB Mig 5000i Používateľská príručka
Aristo®
Mig 5000i,
Mig 5000i WeldCloud™
400 V
Návod k používání
0459 290 401 CZ 20171107
Valid for: 608-, 613-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST .............................................................................................
5
2
ÚVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Vybavení..................................................................................................
8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
9
4
INSTALACE .................................................................................................
11
4.1
Pokyny pro zvedání................................................................................
11
4.2
Umístění ..................................................................................................
11
4.3
Napájení ze sítě ......................................................................................
12
4.4
Zakončovací odpor.................................................................................
12
4.5
Připojení několika zařízení k podávání drátu.......................................
12
OBSLUHA....................................................................................................
15
5.1
Zapojení a ovládací zařízení ..................................................................
15
5.2
Zapínání napájecího zdroje ...................................................................
16
5.3
Ovládání ventilátorů ...............................................................................
16
5.4
Ochrana proti přehřátí............................................................................
16
5.5
Chladicí jednotka....................................................................................
16
5.6
Jednotka dálkového ovládání ...............................................................
16
5.7
Jednotka WeldCloud™ ..........................................................................
17
ÚDRŽBA ......................................................................................................
18
6.1
Každý den................................................................................................
18
6.2
Je-li třeba ................................................................................................
18
6.3
Jednou za rok .........................................................................................
19
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD...............................................................................
20
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
21
5
6
NÁKRES ...............................................................................................................
22
OBJEDNACÍ ČÍSLA .............................................................................................
24
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................................
25
PŘÍSLUŠENSTVÍ ..................................................................................................
26
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0459 290 401
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
4.
5.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
0459 290 401
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření. Požádejte svého
zaměstnavatele o bezpečnostní předpisy vycházející z údajů výrobce o
nebezpečných situacích.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
• Zařízení instalujte a uzemněte v souladu s příslušnými normami.
• Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod
nechráněným povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
• Izolujte se od země a svařovaného předmětu
• Dbejte na bezpečnou pracovní polohu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
• Kryjte si hlavu před výpary
• K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého
prostoru používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
• Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv
• Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
• Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti
nebyly žádné hořlavé materiály
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
• Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu
sluchu. Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou
ochranu sluchu
• Varujte osoby nacházející se v blízkosti před nebezpečím
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a
snažte se mu porozumět.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
0459 290 401
-6-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
UPOZORNĚNÍ!
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod
k obsluze a snažte se mu porozumět.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
0459 290 401
-7-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Mig 5000i je napájecí zdroj pro svařování MIG/MAG, který lze použít také pro svařování TIG
a MMA.
Existuje několik variant tohoto napájecího zdroje:
•
•
•
•
Mig 5000i bez chladicí jednotky
Mig 5000i s chladicí jednotkou
Mig 5000i s jednotkou WeldCloud™
Mig 5000i s chladicí jednotkou a jednotkou WeldCloud™
POZOR!
Tento návod popisuje Mig U5000i s chladicí jednotkou.
Tento napájecí zdroj je určen pro použití se zařízeními k podávání drátu Feed 3004 nebo
Feed 4804.
Napájecí zdroj Mig 5000i WeldCloud™ je kombinován s U82 a vybaven ovládací skříňkou,
která umožňuje bezdrátové sledování.
Další informace o zařízeních pro podávání drátu a WeldCloud™ naleznete v návodech
k použití.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
2.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává s těmito prvky:
•
•
•
Návod k použití
Zakončovací odpor
5m zpětný kabel
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z Internetu: www.esab.com.
0459 290 401
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 5000i
Mig 5000i WeldCloud™
Síťové napětí
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
400 V ±10%, 3~ 50/60 Hz
Síťové napájení
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
38 A
Primární proud
Příkon bez zatíženípři úsporném režimu, 6,5 min po svařování
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
36 W
MMA (SMAW)
43 W
43 W
8–60 V / 16–500 A
8–60 V / 16–500 A
Rozsah napětí/proudu
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (GMAW), ovládací
panel M2
8–42 V
8–42 V
MMA (SMAW)
16–500 A
16–500 A
Přípustná zátěž při MIG/MAG (GMAW)
60 % zatěžovací cyklus
500 A/39 V
500 A/39 V
100% zatěžovací cyklus
400 A/34 V
400 A/34 V
60 % zatěžovací cyklus
500 A/30 V
500 A/30 V
100% zatěžovací cyklus
400 A/26 V
400 A/26 V
Přípustná zátěž při TIG
Přípustná zátěž při MMA (SMAW)
60 % zatěžovací cyklus
500 A/40 V
500 A/40 V
100% zatěžovací cyklus
400 A/36 V
400 A/36 V
Účiník při maximálním
proudu (I2 ) MMA/TIG/MIG
0,90
0,90
Účinnost při maximálním proudu (I2 )
MMA (SMAW)
85 %
85 %
TIG (GTAW)
82 %
82 %
MIG (GMAW)
84 %
84 %
72–88 V
72–88 V
MMA (SMAW) bez funkce
VRD 1)
68–80 V
68–80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), funkce VRD
deaktivována 2)
59 V
59 V
Funkce VRD aktivována 2)
< 35 V
< 35 V
Napětí naprázdno U0 max
MIG/MAG (GMAW) bez
funkce VRD 1)
0459 290 401
-9-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 5000i
Mig 5000i WeldCloud™
Provozní teplota
-10 až +40 °C
(14 až 104 °F)
-10 až +40 °C
(14 až 104 °F)
Přepravní teplota
-20 až +55 °C
(-4 až 131 °F)
-20 až +55 °C
(-4 až 131 °F)
Rozměry d × š × v
bez chladicí jednotky
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 palce)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 palce)
s chladicí jednotkou
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 palce)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 palce)
Stálý akustický tlak bez
zátěže
< 70 dB (A)
< 70 dB (A)
Hmotnost bez chladicí
jednotky
s chladicí jednotkou
68 kg (150 liber)
79 kg (174 liber)
88 kg (194 liber)
99 kg (218 liber)
Třída izolace transformátoru H
H
Třída krytí
IP23
IP23
Třída použití
1)
Platí pro napájecí zdroje bez specifikace VRD na typovém štítku.
2)
Platí pro napájecí zdroje se specifikací VRD na typovém štítku. Funkce VRD je vysvětlena
v návodu k použití ovládacího panelu.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro
40 °C / 104 °F nebo nižší.
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
Třída použití
Značka
vyjadřuje, že tento napájecí zdroj je určen k použití v místech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
Síťové napájení, Ssc min
Minimální zkratový výkon v síti podle IEC 61000-3-12.
Síťové napájení, Zmax
Maximální přípustná impedance vedení v síti podle IEC 61000-3-11.
Chladicí jednotka
Chladicí výkon
2,0 kW při teplotním rozdílu 40 °C (104 °F) a
průtoku 1,0 l/min (0,26 gal/min)
Chladicí kapalina
50 % voda/50 % monoetylenglykol
Množství chladicí kapaliny
5,5 l (1,45 galonu)
Maximální průtok vody
2,0 l/min (0,53 galonu)
Maximální počet vodou chlazených
svařovacích hořáků, které lze připojit:
Dva svařovací hořáky MIG nebo jeden hořák TIG a
jeden svařovací hořák MIG
0459 290 401
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
POZOR!
Požadavky na síťové napájení
Toto zařízení je v souladu s normou IEC 61000-3-12 za předpokladu, že zkratový
výkon v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejnou soustavou je
větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Instalační technik nebo uživatel zařízení je
odpovědný za to, aby se na základě konzultace s provozovatelem rozvodné sítě
v případě potřeby ujistil, že zařízení je připojeno pouze k napájení se zkratovým
výkonem, který je větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Další informace naleznete
v technických údajích v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
4.1
Pokyny pro zvedání
Napájecí zdroj
4.2
Vozík a napájecí zdroj
Vozík 2 a napájecí zdroj
Umístění
Umístěte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním
otvorům pro chladicí vzduch.
0459 290 401
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4.3
Napájení ze sítě
Zkontrolujte, zda je jednotka připojena ke správnému síťovému napětí a
zda je chráněna správně dimenzovanou pojistkou.
Připojení k ochrannému zemnícímu vodiči musí být provedeno v
souladu s předpisy. Typový štítek s údaji o připojeném napájení
Typový štítek s údaji o připojeném napájení
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřezy vodičů
Mig 5000i a Mig 5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Síťové napětí
400 V
Průřez síťového kabelu, mm2
4G6
Fázový proud, I1eff
27 A
Pojistka
Proti rázovému přepětí
25 A
Typ C MCB
32 A
POZOR!
Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají
švédským předpisům. V ostatních regionech musejí být síťové kabely vhodné pro
danou aplikaci a splňovat místní a národní předpisy.
4.4
Zakončovací odpor
Aby nedocházelo k rušení spojů, musí být
konce sběrnice CAN opatřeny koncovými
odpory.
Sběrnice CAN je jedním koncem připojena k
ovládacímu panelu, kde je koncový odpor
vestavěn. Druhým koncem je sběrnice
připojena k napájecímu zdroji a tento konec
musí být opatřen koncovým odporem, jak je
znázorněno vpravo.
4.5
Připojení několika zařízení k podávání drátu
S ovladačem U8 a podavači drátu bez ovládacího panelu lze napájet až čtyři podavače drátu
z jednoho napájecího zdroje.
Lze volit mezi následujícími způsoby zapojení:
0459 290 401
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
•
•
•
•
Jeden hořák TIG a jeden hořák MIG (vyžaduje se univerzální napájecí zdroj)
Dva hořáky MIG/MAG
Jeden hořák TIG a tři hořáky MIG (vyžaduje se univerzální napájecí zdroj)
4 hořáky MIG
Při svařování vodou chlazenými hořáky MIG na všech podávačích drátu se doporučuje
připojit samostatnou chladicí jednotku pro dva další hořáky. Doporučujeme připojit hořáky
paralelně.
Dva podavače drátu
Při připojování dvou podavačů drátu je nutná připojovací sada, viz kapitola
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
A. Připojování vody
B. Připojení svařovacího proudu
C. Připojení ovládací skříně
Čtyři podavače drátu
Při připojování dvou podavačů drátu jsou nutné dvě připojovací sady a další chladicí
jednotka, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
0459 290 401
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
A. Připojování vody
B. Připojení svařovacího proudu
C. Připojení ovládací skříně
0459 290 401
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1
Oranžová kontrolka – přehřátí
12* *Červená kontrolka - připojení Wi-Fi
2
Bílá kontrolka - napájení ZAP (ON)
13 Pojistka pro napájecí napětí podavače
drátu, 42 V
3
Hlavní síťový vypínač, 0 / 1 / START
14* *Pouze u verze WeldCloud™: Připojení
pro Ethernet
4
Konektor pro uzemnění (-) pro připojení 15 Měřicí výstup, šroub, ČERVENÁ svorka
zpětného kabelu na MMA a MIG/MAG
(+)
nebo pro kabel svářecího proudu při TIG
5
Připojení pro dálkový ovladač
16 Měřicí výstup, šroub, ČERNÁ svorka (-)
6
Konektor (+) pro připojení kabelu
svářecího proudu při MMA nebo
zpětného kabelu při svařování TIG
17 Konektor pro připojení ovládacího kabelu
k zařízení k podávání drátu nebo ke
koncovému odporu
7
Plnicí otvor chladicí vody
18 Konektor pro připojení ovládacího kabelu
k zařízení k podávání drátu nebo ke
koncovému odporu
8
Přípojka s ELP* pro chladicí vodu do
hořáku TIG - MODRÉ
19 Konektor (+) pro připojení svářecího
proudu k zařízení k podávání drátu (MIG)
9
Přípojka chladicí vody z hořáku TIG –
ČERVENÁ
20 Přípojka (-) pro zpětný kabel (MIG).
0459 290 401
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
10* *Pouze u verze WeldCloud™: Anténa
21 Přípojka chladicí vody do zařízení
k podávání drátu – MODRÁ
11* *Pouze u verze WeldCloud™: Připojení
USB
22 Přípojka chladicí vody ze zařízení k
podávání drátu – ČERVENÁ
5.2
Zapínání napájecího zdroje
Zapněte síťové napájení otočením vypínače (7) do polohy „START“. Uvolněte vypínač a ten
se vrátí do polohy „1“.
Jestliže se síťové napájení během svařování přeruší a následně obnoví, napájecí zdroj
zůstane vypnutý, dokud se vypínač znovu ručně nenastaví do polohy „START“.
Vypněte jednotku otočením vypínače do polohy „0“.
Když dojde k výpadku napájení nebo se napájecí zdroj vypne normálním způsobem, data
svařování zůstanou uložena, takže budou při příštím spuštění zařízení k dispozici.
5.3
Ovládání ventilátorů
Ventilátory napájecího zdroje zůstanou v chodu 6,5 minuty po ukončení svařování a zařízení
se přepne do úsporného režimu. Ventilátory se opět zapnou, jakmile znovu začne sváření.
Při svařovacích proudech do 180 A běží ventilátory nižší rychlostí a při vyšších proudech
plnou rychlostí.
5.4
Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj má tři vypínací obvody, které vypnou svářecí proud a rozsvítí oranžovou
kontrolku na přední straně zařízení, jakmile vnitřní teplota dosáhne příliš vysoké hodnoty.
Když teplota klesne, ochrany se automaticky nastaví do výchozího stavu.
5.5
Chladicí jednotka
Aby byl zaručen bezproblémový provoz, instalační výška od chladicí jednotky ke svařovací
pistoli musí být max. 7 m. Větší výšky mohou způsobovat problémy, například dlouhou dobu
spouštění, vzduchové bubliny, podtlak atd.
Je-li nutná instalační výška překračující 7 m, doporučujeme instalační sadu se zpětným
ventilem a elektromagnetickým ventilem, viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“. Jakmile jsou tyto
ventily nainstalovány, souprava hadic musí být během prvního spouštění ve vodorovné
poloze, aby se všechno naplnilo vodou. Potom zvedněte podavač drátu a soupravu hadic do
výšky. Nyní lze zahájit nepřetržitý bezpečný provoz v instalačních výškách až 12 m.
Funkce při svařování
Když chce svářeč svářet, stiskne spouštěcí spínač svářecího hořáku. Napájecí zdroj se
zapne, spustí se podávání drátu a zapne se čerpadlo chladicí vody.
Když chce svářeč svařování vypnout, uvolní spouštěcí spínač svářecího hořáku. Sváření se
přeruší, ale čerpadlo chladicí vody zůstane 6,5 minuty v chodu a potom se zařízení přepne
do úsporného režimu.
Ochrana průtoku vody
Při ztrátě chladicí kapaliny ochrana průtoku vody přeruší svářecí proud a zobrazí chybovou
zprávu na ovládacím panelu. Ochrana průtoku vody patří mezi příslušenství.
5.6
Jednotka dálkového ovládání
Verze programu v U8 musí být 1.20 nebo vyšší. Aby dálkové ovládání fungovalo správně,
napájecí zdroj s vestavěnými ovládacími panely musí mít verzi programu 1.21 nebo vyšší.
0459 290 401
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
Když je tato jednotka dálkového ovládání připojena, napájecí zdroj je v režimu dálkového
ovládání a jeho ovládací tlačítka a knoflíky jsou zablokovány. Funkce lze nastavovat pouze
přes dálkové ovládací zařízení.
Jestliže se dálkové ovládací zařízení nepoužívá, musí se odpojit od napájecího zdroje /
zařízení k podávání drátu, jelikož by zdroj zůstal v režimu dálkového ovládání.
Více informací o dálkovém ovladači najdete v návodu k použití ovládacího panelu.
5.7
Jednotka WeldCloud™
Jednotka WeldCloud™ propojuje svařovací zdroj s lokálním serverem WeldCloud™
prostřednictvím připojení Wi-Fi, LAN nebo 3G. Jednotka WeldCloud™ obsahuje systém GPS
ke sledování umístění svařovacího zdroje. Rovněž je vybavena rozhraním Bluetooth pro
připojení zařízenítřetích stran, například Bluetooth čtečka čárových kódů nebo QR.
Funkce Wi-Fi jednotky WeldCloud™ se aktivuje po spuštění napájení svařovacího zdroje. Po
spuštění se název bodu hotspotu zobrazí jako dostupná síť Wi-Fi. Po vytvoření připojení je
možné otevřít webové rozhraní napájecího zdroje. Po nastavení a restartu se napájecí zdroj
zobrazí v jednotce WeldCloud™. Další informace o jednotce WeldCloud™ a jejích funkcích
najdete v návodu k použití pro jednotku WeldCloud™.
0459 290 401
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Bezpečnostní štítky smějí odstraňovat a servis, údržbu a opravy provádět pouze osoby
s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnění pracovníci).
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
Každý den
Denně provádějte následující údržbu.
•
•
Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely a spoje zcela nepoškozené. Je-li třeba, spoje
utáhněte a vyměňte poškozené díly.
Zkontrolujte hladinu a průtok chladicí kapaliny. Je-li třeba, chladicí kapalinu doplňte.
6.2
•
•
Je-li třeba
Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zdroj ucpán nečistotami.
Ucpané vstupy a výstupy vzduchu způsobí přehřátí.
Vyčistěte prachový filtr
• Odstraňte mřížku větráku s prachovým
filtrem (1).
• Odklopte mřížku (2).
• Uvolněte prachový filtr (3).
• Profoukněte filtr stlačeným vzduchem (se
sníženým tlakem).
• Nasaďte filtr s jemnější síťkou proti mřížce
(2) (vně napájecího zdroje).
• Vraťte mřížku větráku s prachovým filtrem.
• Doplňte chladicí kapalinu
Doporučuje se používat již namíchanou chladicí
kapalinu ESAB. Viz kapitola „PŘÍSLUŠENSTVÍ“.
• Chladicí kapalinu doplňte až do poloviny
plnicí trubice.
POZOR!
Pokud se připojuje svařovací hořák nebo spojovací kabely o délce pěti nebo více
metrů, musí se doplnit chladicí kapalina. Při doplňování chladicí kapaliny na
správnou hladinu není nutné odpojovat hadici.
UPOZORNĚNÍ!
S chladicí kapalinou se musí zacházet jako s chemickým odpadem.
0459 290 401
- 18 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6.3
Jednou za rok
Nejméně jednou za rok proveďte následující údržbu.
•
•
•
Odstraňte veškeré nečistoty a prach. Profoukněte napájecí zdroj stlačeným vzduchem
(se sníženým tlakem).
Vyměňte chladicí kapalinu a hadice i nádržku vyčistěte čistou vodou.
Zkontrolujte těsnění, kabely a spoje. Je-li třeba, spoje utáhněte a vyměňte poškozené
díly.
0459 290 401
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto doporučené
kontroly.
Druh závady
Opatření
Žádný oblouk.
• Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový
vypínač.
• Zkontrolujte správnost připojení kabelu
svařovacího proudu a zpětného kabelu.
• Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Během svařování došlo k přerušení
svařovacího proudu.
• Zkontrolujte, zda se neuvedly do chodu
vypínací obvody ochrany proti tepelnému
přetížení (indikováno žlutou kontrolkou
na předním panelu).
• Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
Vypínací obvody ochrany proti tepelnému
přetížení se často uvádějí do chodu.
• Zkontrolujte, zda se neucpaly vzduchové
filtry.
• Ujistěte se, zda nedošlo k překročení
předepsaných hodnot napájecího zdroje
(tj. zda zařízení není přetíženo).
Nízký svařovací výkon.
• Zkontrolujte správnost připojení kabelu
svařovacího proudu a zpětného kabelu.
• Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
• Zkontrolujte, zda se používá správný
drát.
• Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
0459 290 401
- 20 -
© ESAB AB 2017
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Zařízení Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig 5000i WeldCloud™ Mig 5000iw WeldCloud™ jsou
navržena a testována v souladu s mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974-1/-2
a EN 60974-10.
Servisní služba, která provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedené normě.
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz zadní strana obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označení a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a
zajistí správnost dodávky.
0459 290 401
- 21 -
© ESAB AB 2017
NÁKRES
NÁKRES
0459 290 401
- 22 -
© ESAB AB 2017
NÁKRES
Chladicí jednotka
0459 290 401
- 23 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Objednací č.
Označení
Výrobek
Upozornění
0459 230 880
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000i
0459 230 881
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000iw
S chladicí jednotkou
0459 230 896
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000iw
S chladicí jednotkou a
ochranou průtoku
0445 400 880
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000i
WeldCloud™
S jednotkou WeldCloud™
0445 400 881
Napájecí zdroj pro
svařování
Mig 5000iw
WeldCloud™
S chladicí jednotkou a
jednotkou WeldCloud™
0459 839 018
Seznam náhradních dílů
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Technická dokumentace je k dispozici prostřednictvím Internetu na stránkách www.esab.com
0459 290 401
- 24 -
© ESAB AB 2017
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Polož
ka
Objednací č.
Označení
1
0458 398 001
Filtr
2
0458 383 991
Přední mřížka
0459 290 401
- 25 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 290 401
- 26 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 290 401
- 27 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0459 290 401
- 28 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0459 290 401
- 29 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Použití jiné než předepsané chladicí kapaliny
může vést k poškození zařízení. V případě
takového poškození ztrácejí platnost všechny
záruky poskytované společností ESAB.
0459 290 401
- 30 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0459 290 401
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising