ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Brugermanual

ESAB Mig 5000i Brugermanual
Aristo®
Mig 5000i,
Mig 5000i WeldCloud™
400 V
Brugsanvisning
0459 290 401 DK 20171107
Valid for: 608-, 613-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ................................................................................................
5
2
INDLEDNING ...............................................................................................
8
2.1
Udstyr ......................................................................................................
8
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
9
4
INSTALLATION............................................................................................
11
4.1
Løftevejledning .......................................................................................
11
4.2
Placering .................................................................................................
11
4.3
Strømforsyning.......................................................................................
12
4.4
Slutmodstand..........................................................................................
12
4.5
Tilslutning af flere fremføringsenheder................................................
12
DRIFT ...........................................................................................................
15
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer...................................................
15
5.2
Netspændingsindkobling ......................................................................
16
5.3
Ventilatorstyring .....................................................................................
16
5.4
Overophedningsbeskyttelse .................................................................
16
5.5
Køleenhed ...............................................................................................
16
5.6
Fjernbetjening.........................................................................................
16
5.7
WeldCloud™-styreenhed.......................................................................
17
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
18
6.1
Dagligt .....................................................................................................
18
6.2
Ved behov ...............................................................................................
18
6.3
Hvert år ....................................................................................................
19
7
FEJLFINDING ..............................................................................................
20
8
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
21
5
6
DIAGRAM .............................................................................................................
22
BESTILLINGSNUMRE .........................................................................................
24
RESERVEDELSLISTE..........................................................................................
25
TILBEHØR ............................................................................................................
26
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0459 290 401
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
4.
5.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
0459 290 401
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer. Bed din arbejdsgiver om dennes
sikkerhedsprocedurer, som bør være baseret på fabrikantens risikodata.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
• Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med gældende
standarder
• Strømførende dele eller elektroder må ikke berøres med hud, våde
handsker eller vådt tøj
• Isoler dig mod jord og arbejdsemnet
• Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
• Hold hovedet ude af dampene
• Brug ventilation eller udsugning ved buen eller begge dele til at fjerne
dampe og gasser fra indåndingszonen og området generelt
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
• Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning
• Beskyt andre personer i området med egnet afskærmning eller gardiner
BRANDFARE
• Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Det skal derfor sikres, at der ikke er
brændbare materialer i nærheden
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
• Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. Beskyt
ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse
• Advar andre personer i området om risikoen
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret installeres eller
anvendes.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
0459 290 401
-6-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
FORSIGTIG!
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret
installeres eller anvendes.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
0459 290 401
-7-
© ESAB AB 2017
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Mig 5000i er en strømkilde, der er beregnet til MIG/MAG-svejsning, som også kan bruges til
TIG- og MMA-svejsning.
Strømkilden findes i flere udgaver:
•
•
•
•
Mig 5000i uden køleaggregat
Mig 5000i med køleaggregat
Mig 5000i med WeldCloud™-styreenhed
Mig 5000i med køleaggregat og WeldCloud™-styreenhed
BEMÆRK!
Disse instruktioner beskriver en Mig 5000i med et køleaggregat.
Strømkilden anvendes sammen med trådfremføringsenhederne Feed 3004 eller Feed 4804.
Strømkilden Mig 5000i WeldCloud™ kombineres med U82 og har en kontrolboks, som
muliggør trådløs overvågning.
Der findes flere oplysninger om trådfremføringsenheder og WeldCloud™ i
betjeningsvejledningerne.
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
•
En brugsanvisning
Slutmodstand
5 m returkabel
Brugsvejledninger på andre sprog kan downloades fra internettet: www.esab.com.
0459 290 401
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Mig 5000i
Mig 5000i WeldCloud™
Netspænding
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
400 V ±10 %, 3~, 50/60 Hz
Netforsyning
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
38 A
Primærstrøm
Tomgangseffekt med energisparefunktion 6,5 min. efter svejsning
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
36 W
MMA (SMAW)
43 W
43 W
MIG/MAG (GMAW)
8-60 V/16-500 A
8-60 V/16-500 A
MIG/MAG (GMAW),
betjeningspanel M2
8 - 42 V
8 - 42 V
MMA (SMAW)
16 - 500 A
16 - 500 A
Indstillingsområde
Tilladt belastning ved MIG/MAG (GMAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/39 V
500 A/39 V
100 % intermittensfaktor
400 A/34 V
400 A/34 V
60 % intermittensfaktor
500 A/30 V
500 A/30 V
100 % intermittensfaktor
400 A/26 V
400 A/26 V
Tilladt belastning ved TIG
Tilladt belastning ved MMA (SMAW)
60 % intermittensfaktor
500 A/40 V
500 A/40 V
100 % intermittensfaktor
400 A/36 V
400 A/36 V
Effektfaktor ved maks. strøm
(I2) MMA/TIG/MIG
0,90
0,90
Virkningsgrad ved maks. strøm (I2)
MMA (SMAW)
85 %
85 %
TIG (GTAW)
82 %
82 %
MIG (GMAW)
84 %
84 %
72 - 88 V
72 - 88 V
MMA (SMAW) uden
VRD-funktion 1)
68 - 80 V
68 - 80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), VRD-funktion
deaktiveret 2)
59 V
59 V
VRD-funktion aktiveret 2)
< 35 V
< 35 V
Tændspænding U0 maks.
MIG/MAG (GMAW) uden
VRD-funktion 1)
0459 290 401
-9-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
Mig 5000i
Mig 5000i WeldCloud™
Arbejdstemperatur
-10 til +40 °C
(14 til 104 °F)
-10 til +40 °C
(14 til 104 °F)
Transporttemperatur
-20 til +55 °C
(-4 til 131 °F)
-20 til +55 °C
(-4 til 131 °F)
Mål l × b × h
uden køleenhed
625 × 394 × 496 mm
(24,6 x 15,5 x 19,6")
625 × 394 × 496 mm
(24,6 x 15,5 x 19,6")
med køleenhed
625 × 394 × 776 mm
(24,6 x 15,5 x 30,6")
625 × 394 × 776 mm
(24,6 x 15,5 x 30,6")
Kontinuerligt lydtryk uden
belastning
<70 dB (A)
<70 dB (A)
Vægt uden køleenhed
med køleenhed
68 kg (150 lb)
79 kg (174 lb)
88 kg (194 lb)
99 kg (218 lb)
Isolationsklasse
transformator
H
H
Kapslingsklasse
IP23
IP23
Anvendelsesklasse
1)
3) Gælder for strømkilder uden VRD-specifikation på mærkepladen.
2)
Gyldig for strømkilder med VRD-specifikationen på mærkepladen. VRD-funktionen er
beskrevet i betjeningsvejledningen til betjeningspanelt.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C / 104 °F eller lavere.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
Netforsyning, Ssc min
Minimumkortslutningseffekt på netværket i henhold til IEC 61000-3-12.
Netforsyning, Zmax
Maksimal tilladt linjeimpedans for netværket i overensstemmelse med IEC 61000-3-11.
Køleenhed
Køleeffekt
2,0 kW ved 40 °C (104 °F) temp. forskel og flow
1,0 l/min (0,26 US gal/min)
Kølemiddel
50 % vand/50 % monoethylenglykol
Kølemiddelmængde
5,5 l (1,45 US gal)
Maks. vandflow
2,0 l/min (0,53 US gal)
Maks. antal vandkølede
svejsebrændere, som kan tilsluttes
To MIG-svejsebrændere eller en TIG-brænder og
en MIG-svejsebrænder
0459 290 401
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis
kortslutningseffekten er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem
brugerens strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af
udstyret er ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre,
at udstyret kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er
større end eller lig med Sscmin. Der henvises til de tekniske data i afsnittet
TEKNISKE DATA.
4.1
Løftevejledning
Strømkilde
4.2
Vogn og strømkilde
Vogn 2 og strømkilde
Placering
Placer svejsestrømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
0459 290 401
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4.3
Strømforsyning
Kontroller, at enheden er tilsluttet den korrekte netforsyningsspænding,
og at den er beskyttet af de korrekte sikringsstørrelser.
Der skal etableres en beskyttende jordforbindelse i henhold til de
gældende bestemmelser. Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
Mærkeplade med data vedr. forsyningsforbindelse
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
Mig 5000i og Mig 5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Netspænding
400 V
Strømforsyningskablets tværsnit, mm2
4G6
Fasestrøm, I1eff
27 A
Sikring
Beskyttet mod strømstød
25 A
overstrømsafbryder med kortslutningsudløser
type C
32 A
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder de
svenske bestemmelser. I andre lande skal forsyningskablerne være tilpasset
anvendelsen og leve op til de lokale og nationale bestemmelser.
4.4
Slutmodstand
Undgå kommunikationsforstyrrelse ved at
udstyre enderne på CAN-bussen med
slutmodstande.
Den ene ende af CAN-bussen er på
betjeningspanelet, som har en integreret
slutmodstand. Den anden ende ved
strømforsyningen skal være udstyret med
slutmodstanden, som vist til højre.
4.5
Tilslutning af flere fremføringsenheder
Med indstillingsboks U8 og trådfremføringsenhed uden betjeningspanel kan man håndtere
op til 4 trådfremføringsenheder fra en strømkilde.
Man kan vælge mellem følgende tilslutninger:
0459 290 401
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
•
•
•
•
1 TIG-brænder og 1 MIG-brænder (universalstrømkilde påkrævet)
2 MIG/MAG-brændere
1 TIG-brænder og 3 MIG/MAG-brændere (universalstrømkilde påkrævet)
4 MIG-brændere
Ved svejsning med vandkølede MIG/MAG-brændere på alle trådfremføringsenhederne
anbefales det at tilkoble et separat køleaggregat til de 2 ekstra brændere. Vi anbefaler at
parallelkoble brændere.
To fremføringsenheder
Ved tilslutning af to fremføringsenheder er et tilslutningssæt påkrævet, se kapitlet
"TILBEHØR".
A. Vandtilslutning
B. Svejsestrømstilslutning
C- Styrebokstilslutning
Fire fremføringsenheder
Ved tilslutning af fire fremføringsenheder er to tilslutningssæt og et ekstra køleaggregat
påkrævet, se kapitlet "TILBEHØR".
0459 290 401
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
A. Vandtilslutning
B. Svejsestrømstilslutning
C- Styrebokstilslutning
0459 290 401
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer
1
Orange indikatorlampe – overophedning 12* Rød indikatorlampe - Wi-Fi-tilslutning
2
Hvid kontrollampe – netspænding er
TILSLUTTET
13 Sikring til forsyningsspænding til
fremføringsenhed, 42 V
3
Strømafbryder for netspænding
0/1/START
14* *Kun på WeldCloud™-versionen:
Forbindelse til Ethernet
4
Tilslutning (-) for returkabel ved MMA og 15 Mål udtagsskrueterminal – RØD (+)
MIG/MAG eller for svejsestrømskabel
ved TIG
5
Tilslutning af fjernbetjening
16 Mål udtagsskrueterminal – SORT (-)
6
Tilslutning (+) for svejsestrømkabel ved
MMA eller returkabel ved TIG
17 Tilslutning af styrekabel til
trådfremføringsenhed eller til
slutmodstanden
7
Kølevandspåfylder
18 Tilslutning af styrekabel til
trådfremføringsenhed eller til
slutmodstanden
8
Tilslutning med ELP* for kølevand til
svejsebrænder – BLÅ
19 Tilslutning (+) for svejsestrømskabel til
trådfremføringsenhed (MIG)
9
Tilslutning af kølevand fra TIG-brænder
RØD
20 Tilslutning (-) til returkablet (MIG).
10* *Kun på WeldCloud™-versionen:
antenne
21 Tilslutning af kølevand til
trådfremføringsenhed BLÅ
11* *Kun på WeldCloud™-versionen:
USB-tilslutning
22 Tilslutning af kølevand fra
trådfremføringsenhed RØD
0459 290 401
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5.2
Netspændingsindkobling
Tænd netforsyningsspændingen ved at dreje kontakten (7) til positionen "START". Slip
kontakten, så den vender tilbage til position "1".
Hvis netforsyningsspændingen forsvinder og kommer tilbage igen, mens svejsningen er i
gang, så vil strømkilden forblive slukket, indtil kontakten igen drejes til positionen "START".
Netspændingen udkobles ved at sætte hovedkontakten på position "0".
Uanset om strømforsyningen afbrydes på unormal vis, eller hvis der slukkes for maskinen på
normal vis, lagres svejsedataene, så de er til rådighed, næste gang der tændes for enheden.
5.3
Ventilatorstyring
Strømkildens blæsere kører fortsat i 6,5 minutter efter svejsning er stoppet, og enheden
skifter til energibesparende tilstand. De starter igen, når svejsningen genoptages.
Ventilatorerne kører med reduceret hastighed ved svejsestrømniveauer op til 180 A og ved
fuld hastighed ved højere strømniveauer.
5.4
Overophedningsbeskyttelse
Strømkilden har tre termoafbrydere, som udløses, hvis den interne temperatur bliver for høj,
hvorved svejsestrømmen afbrydes, og der tændes en orange indikatorlampe på forsiden af
strømkilden. De nulstilles automatisk, når temperaturen er faldet.
5.5
Køleenhed
For at sikre problemfri drift skal monteringshøjde fra kølemaskinen til svejsebrænderen være
maks. 7 m. Højder over dette kan skabe problemer, såsom lange starttider, luftbobler,
vakuum osv.
Hvis en løftehøjde på over 7 m er nødvendig, anbefaler vi et installationssæt bestående af en
kontraventil og en magnetventil, se kapitlet "TILBEHØR". Når disse ventiler er blevet
installeret, skal slangen være vandret under den indledende opstart, så alt fyldes med vand.
Derefter løftes fremføringsenheden og slangepakken op til den høje højde. Nu kan
igangsættelse ske med bevaret sikker drift i højdeafstande på op til 12 meter.
Funktion under svejsning
Ved svejsestart trykker svejseren på brænderkontakten, og strømkilden leverer spænding til
tråden, samtidig med at trådfremføring og vandpumpe starter.
Når svejsningen skal afbrydes, slipper svejseren brænderkontakten, og svejsningen ophører.
Pumpen standser 6,5 minutter efter at svejsningen er afsluttet, og energisparefunktionen
aktiveres.
Flowbeskyttelse
Flowbeskyttelsen afbryder og deaktiverer svejsestrømmen, hvis kølemidlet mistes, og der
vises en fejlmeddelelse på betjeningspanelet. Flowbeskyttelsen er ekstraudstyr.
5.6
Fjernbetjening
Programversionen i U8 skal være 1.20 eller højere. Strømkilder med indbyggede
betjeningspaneler skal have programversion 1.21 eller højere, for at fjernbetjeningen kan
fungere korrekt.
Når fjernbetjeningen er tilsluttet, er strømkilden og trådfremføringsenheden i
fjernstyringstilstand. Knapper og greb er blokeret. Funktionerne kan kun indstilles via
fjernbetjeningen.
Hvis fjernbetjeningen ikke skal benyttes, skal fjernbetjeningen kobles fra
strømkilden/trådfremføringsenheden, der ellers fortsat vil være fjernbetjent.
0459 290 401
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
For yderligere oplysninger om anvendelse af fjernbetjeningsenheden, se brugsvejledningen
til betjeningspanelet.
5.7
WeldCloud™-styreenhed
WeldCloud™-styreenheden forbinder svejsestrømkilden med en lokal WeldCloud™-server
via Wi-Fi, kablet LAN eller 3G. WeldCloud™-styreenheden er udstyret med GPS til at spore
placeringen af svejsestrømkilden. Den har også Bluetooth-tilslutning for at muliggøre
tilslutning med tredjepartsinputenheder, f.eks. en Bluetooth-aktiveret stregkode/QR-scanner.
WeldCloud™-styreenhedens Wi-Fi er aktiveret ved opstart af strømkilden. Det starter som et
hotspot, der vises som et tilgængeligt trådløst netværk. Efter oprettelse af forbindelse er det
muligt at få adgang til strømkildens webinterface for en enkelt opsætning. Efter opsætning og
genstart er strømkilden synlig i WeldCloud™. Der findes yderligere oplysninger om
WeldCloud™-styreenheden og dens funktioner i WeldCloud™-betjeningsvejledningen
0459 290 401
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
Kun personer med relevant viden om elektriske installationer (autoriserede medarbejdere)
må fjerne sikkerhedspladerne for at foretage tilslutning eller udføre service, vedligeholdelse
eller reparationer på svejseudstyret.
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.1
Dagligt
Udfør følgende vedligeholdelse hver dag.
•
•
Kontroller, at alle kabler og forbindelser er fejlfri. Tilspænd om nødvendigt, og udskift
defekte dele.
Kontroller vandstanden og vandgennemstrømning, efterfyld med kølevæske om
nødvendigt.
6.2
•
•
Ved behov
Kontroller regelmæssigt, at strømkilden ikke er blokeret med snavs.
Tilstoppede eller blokerede luftindtag og -udtag kan føre til overophedning.
Rengøring af støvfilter
•
•
•
•
•
Blæsergitteret med støvfilteret (1) løsnes.
Gitteret drejes ud (2).
Støvfilteret (3) tages af.
Blæs filteret rent med trykluft (reduceret tryk).
Sørg for, at filteret placeres med det fineste
mønster vendt mod gitteret (2) (bort fra
strømkilden).
• Blæsergitter med støvfilter sættes på plads
igen.
• Påfyldning af kølevand
Som kølevæske anbefales ESAB's
færdigblandede kølevæske. Se kapitlet
"TILBEHØR".
• Påfyld kølevæske indtil den dækker
halvdelen af indløbsrøret.
BEMÆRK!
Kølevæske skal påfyldes, hvis du tilknytter en svejsebrænder eller
tilslutningskabler, som er 5 meter eller længere. Når du justerer vandstanden
ved efterfyldning, behøver køleslangen ikke at blive afbrudt.
FORSIGTIG!
Kølemidlet skal håndteres som kemisk affald.
0459 290 401
- 18 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIGEHOLDELSE
6.3
Hvert år
Udfør følgende vedligeholdelse mindst én gang om året.
•
•
•
Fjern skidt og støv. Blæs strømkilden ren med trykluft (reduceret tryk).
Udskift kølevæsken, og rengør slanger og vandtanken med rent vand.
Kontroller pakninger, kabler og tilslutninger. Tilspænd om nødvendigt, og udskift de
defekte dele.
0459 290 401
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes autoriseret servicepersonale.
Fejltype
Afhjælpning
Ingen lysbue.
• Kontroller, at der er tændt for
netstrømsafbryderen.
• Kontroller, at svejsestrømforsyningen og
returkablerne er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
• Kontrollér, om termoafbryderne er udløst
(orange kontrollampe på strømkildens
forside).
• Kontroller netsikringerne.
Termoafbryderen udløses regelmæssigt.
• Kontroller, om luftfiltrene er blokeret.
• Sørg for, at strømkildens mærkedata ikke
overskrides (dvs. at enheden ikke
overbelastes).
Dårlige svejseresultater.
• Kontroller, at svejsestrømforsyningen og
returkablerne er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
• Kontrollér, at der ikke anvendes forkert
tråd.
• Kontroller netsikringerne.
0459 290 401
- 20 -
© ESAB AB 2017
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig 5000i WeldCloud™ og Mig 5000iw WeldCloud™ er designet og
testet i overensstemmelse med internationale og europæiske standarder IEC/EN 60974-1/-2
og EN 60974-10.
Den serviceafdeling, der har udført service- eller reparationsarbejde, er forpligtet til at sikre,
at produktet fortsat er i overensstemmelse med ovennævnte standarder.
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0459 290 401
- 21 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
DIAGRAM
0459 290 401
- 22 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
Køleenhed
0459 290 401
- 23 -
© ESAB AB 2017
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Bestillingsnr.
Betegnelse
Produkt
Bemærk
0459 230 880
Svejsestrømkilde
Mig 5000i
0459 230 881
Svejsestrømkilde
Mig 5000iw
Med køleenhed
0459 230 896
Svejsestrømkilde
Mig 5000iw
Med køleenhed og
flowbeskyttelse
0445 400 880
Svejsestrømkilde
Mig 5000i
WeldCloud™
Med WeldCloud™-enhed
0445 400 881
Svejsestrømkilde
Mig 5000iw
WeldCloud™
Med køleenhed og
WeldCloud™-enhed
0459 839 018
Reservedelsliste
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0459 290 401
- 24 -
© ESAB AB 2017
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
Art.
Bestillingsnr.
Betegnelse
1
0458 398 001
Filter
2
0458 383 991
Frontgitter
0459 290 401
- 25 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 290 401
- 26 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 290 401
- 27 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0459 290 401
- 28 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0459 290 401
- 29 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Brug af nogen anden kølevæske end den, der
er angivet, kan medføre beskadigelse af
udstyret. Brug af forkert kølevæske vil
medføre, at alle ESABs garantiforpligtelser
bortfalder.
0459 290 401
- 30 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0459 290 401
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising