ESAB | Mig 5000i | Instruction manual | ESAB Mig 5000i Používateľská príručka

ESAB Mig 5000i Používateľská príručka
Aristo®
Mig 5000i,
Mig 5000i WeldCloud™
400 V
Návod na použitie
0459 290 401 SK 20171107
Valid for: 608-, 613-xxx-xxxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ .............................................................................................
5
2
ÚVOD ...........................................................................................................
8
2.1
Vybavenie................................................................................................
8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
9
4
MONTÁŽ ......................................................................................................
12
4.1
Pokyny na zdvíhanie ..............................................................................
12
4.2
Výber umiestnenia .................................................................................
12
4.3
Sieťové napájanie...................................................................................
13
4.4
ukončovací odpor...................................................................................
13
4.5
Pripojenie viacerých jednotiek podávania drôtu.................................
13
PREVÁDZKA ...............................................................................................
16
5.1
Prípojky a ovládacie zariadenia ............................................................
16
5.2
Zapínanie zváracieho zdroja .................................................................
17
5.3
Regulácia ventilátora .............................................................................
17
5.4
Ochrana proti prehrievaniu ...................................................................
17
5.5
Chladiaca jednotka.................................................................................
17
5.6
Jednotka diaľkového ovládania ............................................................
18
5.7
Jednotka WeldCloud™ ..........................................................................
18
ÚDRŽBA ......................................................................................................
19
6.1
Denne.......................................................................................................
19
6.2
V prípade potreby ...................................................................................
19
6.3
Každý rok ................................................................................................
20
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH............................................................
21
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV .............................................
22
5
6
SCHÉMA ...............................................................................................................
23
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA ......................................................................................
25
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV ......................................................................
26
PRÍSLUŠENSTVO ................................................................................................
27
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0459 290 401
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
4.
5.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by
sa mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
0459 290 401
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia. Požiadajte svojho
zamestnávateľa o bezpečnostné predpisy vychádzajúce z údajov výrobcu o
nebezpečných situáciách.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM – môže spôsobiť smrť
• Zariadenie inštalujte a uzemnite v súlade s príslušnými normami.
• Nedotýkajte sa elektrických dielov pod napätím alebo elektród
nechráneným povrchom tela, mokrými rukavicami alebo vlhkým odevom
• Izolujte sa od zeme a zváraného predmetu
• Dbajte na bezpečnú pracovnú polohu.
VÝPARY A PLYNY – môžu byť zdraviu nebezpečné
• Kryte si hlavu pred výparmi
• Na odstránenie výparov a plynov z dosahu vášho dýchania a z celého
priestoru používajte ventiláciu, odsávanie pri oblúku alebo oboje
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – môže poraniť oči a spáliť kožu
• Chráňte si oči a telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev
• Osoby nachádzajúce sa v blízkosti chráňte vhodnými tienidlami alebo
závesmi
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
• Iskry (prskanie) môžu spôsobiť požiar. Preto zaistite, aby v blízkosti
neboli žiadne horľavé materiály
HLUK – nadmerný hluk môže poškodiť sluch
• Chráňte si uši. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu.
Chráňte si uši. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu.
• Varujte osoby nachádzajúce sa v blízkosti pred nebezpečenstvom
FUNKČNÁ PORUCHA – pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
Pred inštaláciou alebo spustením zariadenia si prečítajte tento návod na
obsluhu a snažte sa mu porozumieť.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÉ OSOBY!
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v obytných
oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie zaisťované
verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou. Kvôli rušeniu
šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu v takýchto
oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so zaručením
elektromagnetickej kompatibility pri zariadení triedy A.
0459 290 401
-6-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE!
Pred inštaláciou alebo spustením zariadenia si prečítajte
tento návod na obsluhu a snažte sa mu porozumieť.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
0459 290 401
-7-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Mig 5000i je zvárací zdroj MIG/MAG, ktorý možno používať aj na zváranie TIG a MMA.
Existuje niekoľko variantov zváracieho zdroja:
•
•
•
•
Mig 5000i bez chladiacej jednotky,
Mig 5000i s chladiacou jednotkou,
Mig 5000i s jednotkou WeldCloud™,
Mig 5000i s chladiacou jednotkou a jednotkou WeldCloud™.
POZOR!
V týchto pokynoch je opísaná verzia Mig 5000i s chladiacou jednotkou.
Tento zvárací zdroj je určený na použitie s jednotkou podávania drôtu Feed 3004 alebo Feed
4804.
Zvárací zdroj Mig 5000i WeldCloud™ je spojený s jednotkou U82 a dodáva sa s riadiacou
skriňou, ktorá umožňuje bezdrôtové monitorovanie.
Ďalšie informácie o jednotkách podávania drôtu a zdroji WeldCloud™ nájdete v návodoch na
obsluhu.
Príslušenstvo spoločnosti ESAB na tento produkt nájdete v kapitole PRÍSLUŠENSTVO
v tejto príručke.
2.1
Vybavenie
Zvárací zdroj sa dodáva s týmito súčasťami:
•
•
•
návod na obsluhu
ukončovací odpor
5 m spätný kábel
Návody na použitie v iných jazykoch si môžete stiahnuť z Internetu: www.esab.com.
0459 290 401
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 5000i
Mig 5000i WeldCloud™
Sieťové napätie
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
400 V ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Sieťové napájanie
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Sscmin 14,54 MVA
Zmax 0,011 Ω
Imax MIG/MAG (GMAW)
37 A
37 A
Imax TIG (GTAW)
30 A
30 A
Imax MMA (SMAW)
38 A
38 A
Primárny prúd
Príkon naprázdno v energeticky úspornom režime, 6,5 min po zváraní
TIG/MIG (GTAW/GMAW)
36 W
36 W
MMA (SMAW)
43 W
43 W
8 – 60 V / 16 – 500 A
8 – 60 V / 16 – 500 A
Rozsah napätia/prúdu
MIG/MAG (GMAW)
MIG/MAG (GMAW), ovládací
panel M2
8 – 42 V
8 – 42 V
MMA (SMAW)
16 - 500 A
16 - 500 A
Dovolené zaťaženie pri MIG/MAG (GMAW)
Prevádzkový cyklus 60 %
500 A / 39 V
500 A / 39 V
Prevádzkový cyklus 100 %
400 A / 34 V
400 A / 34 V
Prevádzkový cyklus 60 %
500 A / 30 V
500 A / 30 V
Prevádzkový cyklus 100 %
400 A / 26 V
400 A / 26 V
Dovolené zaťaženie pri TIG
Dovolené zaťaženie pri MMA (SMAW)
Prevádzkový cyklus 60 %
500 A / 40 V
500 A / 40 V
Prevádzkový cyklus 100 %
400 A / 36 V
400 A / 36 V
Účinník pri maximálnom
prúde (I2) MMA/TIG/MIG
0,90
0,90
Účinnosť pri maximálnom prúde (I2)
MMA (SMAW)
85 %
85 %
TIG (GTAW)
82 %
82 %
MIG (GMAW)
84 %
84 %
72 – 88 V
72 – 88 V
MMA (SMAW) bez funkcie
VRD 1)
68 – 80 V
68 – 80 V
MIG/MAG (GMAW), MMA
(SMAW), funkcia VRD
deaktivovaná 2)
59 V
59 V
Funkcia VRD aktivovaná 2)
< 35 V
< 35 V
Napätie na svorkách U0 max
MIG/MAG (GMAW) bez
funkcie VRD 1)
0459 290 401
-9-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig 5000i
Mig 5000i WeldCloud™
Prevádzková teplota
-10 až +40 °C
(14 až 104 °F)
-10 až +40 °C
(14 až 104 °F)
Prepravná teplota
-20 až +55 °C
(-4 až 131 °F)
-20 až +55 °C
(-4 až 131 °F)
Rozmery d × š × v
bez chladiacej jednotky
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 palca)
625 × 394 × 496 mm
(24,6 × 15,5 × 19,6 palca)
s chladiacou jednotkou
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 palca)
625 × 394 × 776 mm
(24,6 × 15,5 × 30,6 palca)
Trvalý zvukový tlak bez
zaťaženia
<70 db (A)
<70 db (A)
Hmotnosť bez chladiacej
jednotky
s chladiacou jednotkou
68 kg (150 lb)
79 kg (174 lb)
88 kg (194 lb)
99 kg (218 lb)
Trieda izolácie
transformátora
H
H
Trieda krytia
IP23
IP23
Trieda použitia
1
Platí pre zváracie zdroje bez špecifikácie VRD na typovom štítku.
2
Platí pre zváracie zdroje so špecifikáciou VRD na typovom štítku. Funkcia VRD je
vysvetlená v návode na obsluhu ovládacieho panelu.
Prevádzkový cyklus
Pod prevádzkovým cyklom sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového
intervalu, počas ktorého je možné zvárať alebo rezať pri určitej záťaži bez toho, aby došlo k
preťaženiu. Zaťažovací cyklus platí pre teplotu 40 °C/104 °F alebo nižšiu.
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným
nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
Sieťové napájanie, Ssc min
Minimálny skratový výkon v sieti podľa IEC 61000-3-12.
Sieťové napájanie, Zmax
Maximálna prípustná impedancia vedenia v sieti podľa IEC 61000-3-11.
Chladiaca jednotka
Chladiaci výkon
2,0 kW pri rozdiele teplôt 40 °C (104 °F) a prietoku
1,0 l/min (0,26 us gal/min)
Chladiaca kvapalina
50 % voda / 50 % monoetylénglykol
Množstvo chladiacej kvapaliny
5,5 l (1,45 us gal)
0459 290 401
- 10 -
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Chladiaca jednotka
Maximálny prietok vody
2,0 l/min (0,53 us gal)
Maximálny počet zváracích horákov
s vodným chladením, ktoré sa dajú
pripojiť
Dva zváracie horáky MIG alebo jeden horák TIG
a jeden zvárací horák MIG
0459 290 401
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
4
MONTÁŽ
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
POZOR!
Požiadavky na napájacie napätie
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy IEC 61000-3-12 pod podmienkou, že
skratový výkon je vyšší alebo rovný hodnote Sscmin uvádzanej v technických
údajoch v mieste pripojenia prívodu používateľa k verejnému systému. V tomto
prípade je inštalujúca osoba alebo používateľ zariadenia zodpovedný za
zabezpečenie, v prípade potreby po konzultácii s prevádzkovateľom rozvodnej
siete, aby bolo zariadenie pripojené iba k zdroju so skratovým výkonom vyšším
alebo rovným hodnote Sscmin. Údaje nájdete v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.
4.1
Pokyny na zdvíhanie
Zvárací zdroj
4.2
Vozík a zvárací zdroj
Vozík 2 a zvárací zdroj
Výber umiestnenia
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
upchané.
0459 290 401
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
4.3
Sieťové napájanie
Skontrolujte, či je jednotka pripojená k správnemu sieťovému
napájaciemu napätiu a či je chránená poistkami so správnou menovitou
hodnotou.
Musí sa použiť ochranný uzemňovací vodič v súlade s požiadavkami
predpisov. Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke
Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálne prierezy kábla
Mig 5000i a Mig 5000i WeldCloud™
400 V 3~ 50 Hz
Sieťové napätie
400 V
Prierez sieťového kábla, mm2
4G6
Prúd fázy, I1eff
27 A
Poistka
Proti prepätiu
25 A
Typ C MCB
32 A
POZOR!
Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Pre ostatné regióny platí, že napájacie káble musia byť
vhodné na použitie s aplikáciou a musia spĺňať miestne a vnútroštátne predpisy.
4.4
ukončovací odpor
Konektory zbernice CAN musia byť
zakončené ukončovacím odporom, aby
nedochádzalo k rušeniu komunikačných
signálov.
Jeden konektor zbernice CAN sa nachádza
na ovládacom paneli, ktorý má integrovaný
ukončovací odpor. Druhý konektor na
zváracom zdroji musí byť zakončený
ukončovacím odporom, ako je znázornené
vpravo.
4.5
Pripojenie viacerých jednotiek podávania drôtu
Pri použití riadiacej jednotky U8 a jednotiek podávania drôtu bez ovládacieho panela môžete
pomocou jedného zváracieho zdroja spravovať až 4 jednotky podávania drôtu.
Môžete si vybrať z nasledujúcich pripojení:
0459 290 401
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
•
•
•
•
1 horák TIG a 1 horák MIG (vyžaduje sa univerzálny zvárací zdroj),
2 horáky MIG/MAG,
1 horák TIG a 3 horáky MIG (vyžaduje sa univerzálny zvárací zdroj),
4 horáky MIG.
Pri zváraní pomocou horákov MIG s vodným chladením sa na všetkých jednotkách
podávania drôtu odporúča pripojiť samostatnú chladiacu jednotku pre 2 ďalšie horáky.
Horáky odporúčame pripojiť paralelne.
Dve jednotky podávania drôtu
Pri pripojení dvoch jednotiek podávania drôtu je potrebná súprava na pripojenie (pozri
kapitolu PRÍSLUŠENSTVO).
A. Vodná prípojka
B. Pripojenie zváracieho prúdu
C. Pripojenie riadiacej jednotky
Štyri jednotky podávania drôtu
Pri pripojení štyroch jednotiek podávania drôtu sú potrebné dve súpravy na pripojenie
a dodatočná chladiaca jednotka (pozri kapitolu PRÍSLUŠENSTVO).
0459 290 401
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
A. Vodná prípojka
B. Pripojenie zváracieho prúdu
C. Pripojenie riadiacej jednotky
0459 290 401
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
5.1
Prípojky a ovládacie zariadenia
1
Oranžová kontrolka – prehrievanie
2
Biela kontrolka – zvárací zdroj ZAPNUTÝ 13 Poistka napájacieho napätia pre jednotku
podávania, 42 V
3
Hlavný vypínač zváracieho zdroja 0 / 1 / 14* * Len verzia WeldCloud™: pripojenie
START
k sieti Ethernet
4
Prípojka (-) na spätný kábel MMA
a MIG/MAG alebo kábel zváracieho
prúdu TIG
15 Merací výstupný skrutkovací terminál –
ČERVENÝ (+)
5
Pripojenie diaľkového ovládania
16 Merací výstupný skrutkovací terminál –
ČIERNY (-)
6
Prípojka (+) na kábel zváracieho prúdu
MMA alebo spätný kábel TIG
17 Prípojka na ovládací kábel do jednotky
podávania drôtu alebo pre ukončovací
odpor
7
Filter chladiacej vody
18 Prípojka na ovládací kábel do jednotky
podávania drôtu alebo pre ukončovací
odpor
8
Prípojka s ELP* na chladiacu vodu do
horáka TIG – MODRÁ
19 Prípojka (+) na kábel zváracieho prúdu
do jednotky podávania drôtu (MIG)
9
Prípojka na chladiacu vodu z horáka TIG 20 Prípojka (-) na spätný kábel (MIG)
– ČERVENÁ
0459 290 401
12* * Červená kontrolka – pripojenie k sieti
Wi-Fi
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
10* * Len verzia WeldCloud™: Anténa
21 Prípojka na chladiacu vodu do jednotky
podávania drôtu – MODRÁ
11* * Len verzia WeldCloud™: Pripojenie
USB
22 Prípojka na chladiacu vodu z jednotky
podávania drôtu – ČERVENÁ
5.2
Zapínanie zváracieho zdroja
Otočením sieťového spínača (7) do polohy START zapnite sieťové napájanie. Po uvoľnení
sa spínač vráti do polohy 1.
Ak sa sieťové napájanie počas zvárania preruší a neskôr znova obnoví, jednotka zostane
bez napätia, kým sa spínač znova manuálne neprepne do polohy START.
Jednotka sa vypína otočením spínača do polohy „0“.
Pri každom prerušení sieťového napájania alebo pri normálnom ručnom vypnutí zváracieho
zdroja sa zváracie údaje uložia, aby boli znova k dispozícii pri nasledujúcom zapínaní
jednotky.
5.3
Regulácia ventilátora
Ventilátory zváracieho zdroja zostane bežať ešte 6,5 minúty po skončení zvárania. Potom sa
jednotka prepne do režimu úspory energie. Rozbehnú sa znova po opätovnom spustení
zvárania.
Ventilátory bežia so zníženou rýchlosťou pre zváracie prúdy do 180 A a s plnou rýchlosťou
pre vyššie prúdy.
5.4
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má tri ističe na ochranu proti tepelnému preťaženiu, ktoré sa aktivujú pri
prílišnom zvýšení vnútornej teploty a prerušia prívod zváracieho prúdu. V takom prípade sa
na čelnom paneli zváracieho zdroja rozsvieti oranžová kontrolka. Po poklese teploty sa
automaticky znova inicializujú.
5.5
Chladiaca jednotka
Na zaručenie bezproblémovej prevádzky musí byť výška inštalácie od chladiacej jednotky po
zvárací horák najviac 7 m. Pri výškach nad tento limit sa môžu vyskytnúť problémy, napríklad
dlhé časy spúšťania, vzduchové bubliny, vznik vákua atď.
Ak požadovaná výška inštalácie presahuje 7 m, odporúčame inštalačnú súpravu
s jednosmerným a solenoidovým ventilom (pozri kapitolu PRÍSLUŠENSTVO). Po
nainštalovaní týchto ventilov musí byť počas prvotného spúšťania hadicový balík vo
vodorovnej polohe, aby sa všetko naplnilo vodou. Potom jednotku podávania drôtu a
hadicový balík zdvihnite až do požadovanej veľkej výšky. Môžete tak pristúpiť k bezpečnej
trvalej prevádzke s výškami inštalácie až do 12 m.
Funkcia pri zváraní
Zvárač spustí zváranie stlačením spínača spúšte na zváracom horáku. Zvárací zdroj sa
zapne a spustí podávanie drôtu a čerpadlo chladiacej vody.
Zváranie sa zastaví, keď zvárač uvoľní spínač spúšte na zváracom horáku. Zváranie sa
preruší, ale čerpadlo chladiacej vody zostane bežať ešte 6,5 minúty. Následne sa jednotka
prepne do režimu úspory energie.
Hlásič prietoku vody
Hlásič prietoku vody preruší zvárací prúd v prípade straty chladiacej kvapaliny a zobrazí na
ovládacom paneli chybovú správu. Hlásič prietoku vody je súčasťou príslušenstva.
0459 290 401
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5.6
Jednotka diaľkového ovládania
Verzia programu v jednotke U8 musí byť 1.20 alebo vyššia. Na zaistenie správneho
fungovania diaľkového ovládania by zváracie zdroje s integrovanými ovládacími panelmi mali
mať verziu programu 1.21 alebo vyššiu.
Pri pripojení jednotky diaľkového ovládania zvárací zdroj a jednotka podávania drôtu pracujú
v režime diaľkového ovládania; tlačidlá a gombíky sú blokované. Nastavenia funkcií je
možné upravovať len pomocou jednotky diaľkového ovládania.
Ak sa jednotka diaľkového ovládania nebude používať, musí sa odpojiť od zváracieho zdroja
a jednotky podávania drôtu, pretože inak zostane v režime diaľkového ovládania.
Ďalšie informácie o prevádzke jednotky diaľkového ovládania nájdete v návode na použitie
ovládacieho panela.
5.7
Jednotka WeldCloud™
Jednotka WeldCloud™ spája zvárací zdroj s lokálnym serverom WeldCloud™
prostredníctvom siete Wi-Fi, káblovej siete LAN alebo siete 3G. Jednotka WeldCloud™ môže
byť vybavená modulom systému GPS na monitorovanie polohy zváracieho zdroja. Má aj
rozhranie Bluetooth, teda umožňuje pripojenie vstupných zariadení tretej strany, ako je
napríklad čítačka čiarových kódov/kódov QR s funkciou Bluetooth.
Rozhranie Wi-Fi jednotky WeldCloud™ sa aktivuje pri zapnutí zváracieho zdroja. Spustí sa
ako prístupový bod, ktorý sa zobrazuje ako dostupná sieť Wi-Fi. Po vytvorení pripojenia je
možné získať prístup k webovému rozhraniu zváracieho zdroja na jednorazové nastavenie.
Po nastavení a reštarte bude zvárací zdroj viditeľný v jednotke WeldCloud™. Ďalšie
informácie o jednotke WeldCloud™ a jej funkciách nájdete v príslušnom návode na obsluhu.
0459 290 401
- 18 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné štítky smú odstraňovať a servis, údržbu a opravy vykonávať iba osoby so
zodpovedajúcimi elektrotechnickými znalosťami (oprávnení zamestnanci).
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
Denne
Nasledujúce úkony údržby vykonávajte každý deň.
•
•
Skontrolujte, či sú všetky káble a pripojenia v poriadku. V prípade potreby utiahnite
uvoľnené diely a všetky poškodené diely vymeňte.
Skontrolujte hladinu a prietok vody a v prípade potreby doplňte chladiacu kvapalinu.
6.2
•
•
V prípade potreby
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchatý nečistotami.
Upchaté alebo zablokované prívody a vývody vzduchu spôsobujú prehrievanie
Vyčistite prachový filter
• Vyberte mriežku ventilátora s prachovým
filtrom (1).
• Pootočte a vyberte mriežku (2).
• Uvoľnite prachový filter (3).
• Vyčistite filter stlačeným vzduchom (so
zníženým tlakom).
• Filter zasuňte tak, aby strana s jemnejšími
otvormi smerovala k mriežke (2) (smerom
von zo zváracieho zdroja).
• Nasaďte späť mriežku ventilátora s
prachovým filtrom.
• Doplňte chladiacu kvapalinu
Odporúčame používanie namiešanej zmesi
chladiacej kvapaliny značky ESAB. Pozri
kapitolu PRÍSLUŠENSTVO.
• Doplňte chladiacu kvapalinu tak, aby siahala
do polovice prívodnej rúry.
POZOR!
Ak pripájate zvárací horák alebo pripojovacie káble s dĺžkou 5 m a viac, je
potrebné doplniť chladiacu kvapalinu. Pri zmenách výšky hladiny vody po
doplnení chladiacej kvapaliny sa hadica na chladiacu kvapalinu nemusí
odpojovať.
UPOZORNENIE!
S chladiacou kvapalinou sa musí zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
0459 290 401
- 19 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6.3
Každý rok
Nasledujúce úkony údržby vykonajte aspoň raz ročne.
•
•
•
Odstráňte všetky nečistoty a prach. Vyčistite zvárací zdroj suchým stlačeným
vzduchom (so zníženým tlakom).
Vymeňte chladiacu kvapalinu a vyčistite hadice a vodnú nádržku čistou vodou.
Skontrolujte tesnenia, káble a pripojenia. V prípade potreby utiahnite uvoľnené diely
a všetky poškodené diely vymeňte.
0459 290 401
- 20 -
© ESAB AB 2017
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, skúste vykonať aj tieto
odporúčané kontroly a prehliadky.
Typ poruchy
Úkon
Nehorí oblúk.
• Skontrolujte, či je zapnutý sieťový
vypínač.
• Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd
a či sú správne pripojené spätné káble.
• Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Zvárací prúd sa počas zvárania prerušuje
• Skontrolujte, či sa neaktivovali ističe na
ochranu proti tepelnému preťaženiu (čo
indikuje oranžová kontrolka na čelnom
paneli).
• Skontrolujte hlavné poistky sieťového
napájania.
Ističe na ochranu proti tepelnému preťaženiu
sa často aktivujú.
• Skontrolujte, či sú upchané vzduchové
filtre.
• Presvedčite sa, či neboli prekročené
menovité údaje pre zvárací zdroj (t.j. či
jednotka nie je preťažená).
Neuspokojivý zvárací výkon.
• Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd
a či sú správne pripojené spätné káble.
• Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
• Skontrolujte, či sa používa správny drôt.
• Skontrolujte hlavné poistky sieťového
napájania.
0459 290 401
- 21 -
© ESAB AB 2017
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Zariadenia Mig 5000i, Mig 5000iw, Mig 5000i WeldCloud™ a Mig 5000iw WeldCloud™ sú
navrhnuté a testované v súlade s medzinárodnými a európskymi normami IEC/EN 60974-1
a IEC/EN 60974-10.
Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť
sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá vyššie uvedeným normám.
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB – pozrite si zadnú stranu obalu tohto dokumentu. Pri objednávaní
láskavo uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa
zoznamu náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0459 290 401
- 22 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
SCHÉMA
0459 290 401
- 23 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
Chladiaca jednotka
0459 290 401
- 24 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Objednávacie
číslo
Názov
Výrobok
Poznámka
0459 230 880
Zdroj zváracieho prúdu
Mig 5000i
0459 230 881
Zdroj zváracieho prúdu
Mig 5000iw
S chladiacou jednotkou
0459 230 896
Zdroj zváracieho prúdu
Mig 5000iw
S chladiacou jednotkou
a hlásičom prietoku
0445 400 880
Zdroj zváracieho prúdu
Mig 5000i
WeldCloud™
S jednotkou WeldCloud™
0445 400 881
Zdroj zváracieho prúdu
Mig 5000iw
WeldCloud™
S chladiacou jednotkou
a jednotkou WeldCloud™
0459 839 018
Zoznam náhradných
dielov
Mig 5000i, Mig
U5000i, Mig
5000i
WeldCloud™,
Mig U5000i
WeldCloud™
Technickú dokumentáciu nájdete na stránke: www.esab.com
0459 290 401
- 25 -
© ESAB AB 2017
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV
Polož
ka
Objednávacie
číslo
Názov
1
0458 398 001
Filtra
2
0458 383 991
Predná mriežka
0459 290 401
- 26 -
© ESAB AB 2017
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0458 530 880
Trolley
0458 603 880
Trolley 2 (for feeder with counterbalance
device and/or 2 gas bottles)
0458 731 880
Guide pin
0278 300 401
Insulating bushing for guide pin, included in
trolley
0459 145 880
Autotransformer TUA2
0459 290 401
- 27 -
© ESAB AB 2017
PRÍSLUŠENSTVO
0459 307 881
Handle (1 piece) with mounting screws
0459 491 910
Remote control adapter RA12 12 pole
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 290 401
- 28 -
© ESAB AB 2017
PRÍSLUŠENSTVO
Remote control cable 4 pole - 12 pole
0459 554 884
0.25 m
0459 554 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
0459 960 883
0.25 m
0459 960 880
5m
0459 960 881
10 m
0459 960 882
25 m
0469 960 980
5 m Heavy Duty
0459 960 981
10 m Heavy Duty
0469 960 982
25 m Heavy Duty
Connection set CAN 12-12 pole
0456 528 880
1.7 m
0456 528 890
5m
0456 528 881
10 m
0456 528 882
15 m
0456 528 883
25 m
0456 528 884
35 m
Connection set water CAN 12-12 pole
0456 528 885
1.7 m
0456 528 895
5m
0456 528 886
10 m
0456 528 887
15 m
0456 528 888
25 m
0456 528 889
35 m
Connection set water CAN 12-10 pole
0459 528 970
1.7 m
0459 528 971
5m
0459 528 972
10 m
0459 528 973
15 m
0459 528 974
25 m
0459 528 975
35 m
Connection set air-cooled CAN 12-10 pole
0459 528 960
1.7 m
0459 528 961
5m
0459 528 962
10 m
0459 290 401
- 29 -
© ESAB AB 2017
PRÍSLUŠENSTVO
0700 006 897
Return cable 5 m, 95 mm2
0456 855 880
Water flow guard 0.7 l/min
0461 203 880
Water return flow guard Mech 7 m
0459 579 880
MMC kit for power source Mig
0459 546 880
Connection set
for connection of two wire feed units
0459 290 401
- 30 -
© ESAB AB 2017
PRÍSLUŠENSTVO
0414 191 881
Cooling unit OCE2H
0465 720 002
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Použitie inej ako predpísanej chladiacej
kvapaliny môže poškodiť zariadenie.
V prípade takéhoto poškodenia strácajú
platnosť všetky záruky od spoločnosti ESAB.
0459 290 401
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising