ESAB | WeldCloud™ Mobile | Instruction manual | ESAB WeldCloud™ Mobile Používateľská príručka

ESAB WeldCloud™ Mobile Používateľská príručka
WeldCloud™ Mobile
Návod k používání
0464 547 001 CZ 20171106
Valid for: Serial no: 648-xxx-xxxx
OBSAH
BEZPEČNOST .............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření ...........................................................................
4
ÚVOD ...........................................................................................................
6
2.1
Vybavení..................................................................................................
6
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ...................................................................................
7
4
INSTALACE .................................................................................................
8
5
OBSLUHA....................................................................................................
10
5.1
Zapojení a ovládací zařízení ..................................................................
10
5.2
Sekvence spouštění ...............................................................................
11
ÚDRŽBA ......................................................................................................
12
6.1
Prohlídka a čištění..................................................................................
12
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ........................................................
13
1
2
6
7
NÁKRES ...............................................................................................................
14
OBJEDNACÍ ČÍSLA .............................................................................................
15
PŘÍSLUŠENSTVÍ ..................................................................................................
16
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0464 547 001
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0464 547 001
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0464 547 001
-5-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Jednotka WeldCloud™ Mobile umožňuje obousměrnou komunikaci mezi svařovacím
napájecím zdrojem a serverem WeldCloud™, a to buď prostřednictvím funkce Wi-Fi,
kabelové sítě LAN nebo 3G. Jednotka WeldCloud™ Mobile obsahuje systém GPS ke
sledování umístění svařovacího zdroje. K dispozici je také rozhraní Bluetooth pro připojení
k zařízení podporujícímu technologii Bluetooth, jako je například čtečka čárových kódů
podporující technologii Bluetooth.
Jednotku WeldCloud™ Mobile lze použít u napájecích zdrojů, které jsou vybaveny ovládací
jednotkou W82 nebo ovládacím panelem PEK.
2.1
Vybavení
WeldCloud™ Mobile je dodáván s:
•
•
•
návodem k použití
Řídicí kabel pro připojení k ovládací jednotce W82 nebo k ovládacímu panelu PEK
Dva kabely Ethernet pro připojení k síti LAN a ovládací jednotce W82 nebo
k ovládacímu panelu PEK
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z Internetu: www.esab.com.
0464 547 001
-6-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
WeldCloud™ Mobile
Napájecí napětí z napájecího zdroje přes W82
32–50 V AC, 50–60 Hz
Hmotnost
2,15 kg (4,74 libry)
Rozměry (d × š × v)
205 × 135 × 189 mm
(8,07 × 5,31 × 7,44 palce)
Třída krytí
IP23
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
0464 547 001
-7-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Jednotku WeldCloud™ Mobile lze použít u všech napájecích zdrojů, které jsou vybaveny
ovládací jednotkou W82 nebo ovládacím panelem PEK.
Nainstalujte WeldCloud™ Mobile na W82
1.
2.
3.
Očistěte horní část ovládací jednotky
W82 alkoholem a poté na ní zkompletujte
WeldCloud™ Mobile.
Odstraňte ochranný kryt na upevňovacím
prvku Dual Lock.
Připojte jednotku WeldCloud™ Mobile na
střed ovládací jednotky W82, jak je
znázorněno šedou oblastí na obrázku.
Připojte WeldCloud™ Mobile
1.
2.
3.
4.
Ujistěte se, že je všechno používané
zařízení vypnuté.
Připojte řídicí kabel z vnitřní sběrnice
CAN na ovládací jednotce W82 do
konektoru CAN na jednotce WeldCloud™
Mobile.
Připojte kabel Ethernet z ovládací
jednotky W82 do WeldCloud™ Mobile.
Volitelný postup, není-li používána funkce
Wi-Fi nebo 3G: Připojte kabel Ethernet
z konektoru sítě LAN 2 na jednotce
WeldCloud™ Mobile k externí síti LAN.
Dbejte, abyste nepřisvorkovali kabel
Ethernet k napájecím nebo svařovacím
kabelům.
Připojení na jednotce WeldCloud™
Mobile naleznete v části PROVOZ.
UPOZORNĚNÍ!
Při používání WeldCloud™ Mobile na tažném stroji nepoužívejte pro přenos dat
pevnou síť LAN. Hrozí riziko zranění nebo poškození vybavení.
Ujistěte se, zda není anténa na jednotce WeldCloud™ Mobile zakrytá nebo zablokovaná.
POZOR!
Lepidlo upevňovacího prvku Dual Lock se přichytí k povrchu ovládací jednotky
W82 za 24 hodin, kdy bude držet pevně.
0464 547 001
-8-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
Odebrání a připojení WeldCloud™ Mobile na W82
Chcete-li odebrat: Uchopte spodní část WeldCloud™ Mobile a pomalu ji táhněte směrem
od ovládací jednotky W82, jak je znázorněno vlevo na ilustraci dole.
Chcete-li připojit: Umístěte WeldCloud™ Mobile přímo dolů na ovládací jednotku W82, jak
je znázorněno vpravo na ilustraci dole. Ujistěte se, že jsou upevňovací prvky Dual Lock
kompletně připevněny.
Instalace jednotky WeldCloud™ Mobile s ovládacím panelem PEK
Pokyny ke specifické konfiguraci systému vám poskytne vaše servisní středisko.
0464 547 001
-9-
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anténa
Kombinace funkce Wi-Fi, 3G a antény GPS zajišťuje možnosti bezdrátového
připojení
Stavový indikátor LED
Ukazuje stav jednotky WeldCloud™ Mobile
Indikátor LED zapnutí
Ukazuje, zda má jednotka WeldCloud™ napájení
Konektor sítě LAN 2
Port Ethernet 2 slouží pro externí připojení
Konektor sběrnice CAN, zástrčka
Slouží k zajištění napájení jednotky WeldCloud™ Mobile a k připojení řídicího kabelu
k ovládací jednotce W82 nebo k ovládacímu panelu PEK
Konektor sběrnice CAN, zásuvka
Slouží ke komunikaci s jednotkou podavače drátu ESAB
Konektor sítě LAN 1
Port Ethernet 21slouží k připojení k ovládací jednotce W82 nebo k ovládacímu panelu
PEK
0464 547 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5.2
Sekvence spouštění
Jednotka WeldCloud™ Mobile se spustí, jakmile dostane napájení z jednotky W82 nebo
panelu PEK prostřednictvím řídicího kabelu připojeného k jednotce W82 nebo k panelu PEK.
Datová komunikace mezi jednotkou WeldCloud™ Mobile a jednotkou W82 nebo panelem
PEK probíhá přes kabel Ethernet.
A – bílý indikátor LED
Bílý indikátor LED na jednotce WeldCloud™ Mobile ukazuje, že je jednotka WeldCloud™
Mobile napájena.
B – červený indikátor LED
Červený indikátor LED na jednotce WeldCloud™ Mobile ukazuje, stav jednotky
WeldCloud™ Mobile.
Při spuštění jednotky WeldCloud™ Mobile se červený indikátor LED rozsvítí až na 2 minuty
na znamení, že spuštění bylo dokončeno a neobjevila se žádná chyba.
Je-li červený indikátor LED po spuštění zhasnutý, nebyly zjištěny žádné potíže.
Trvalé svítící červený indikátor LED po sekvenci spouštění znamená, že je konfigurační
soubor poškozený nebo že došlo k chybě vybavení či parametru sítě.
Červený indikátor LED bliká:
•
•
krátký-krátký signál znamená, že chybí připojení k serveru WeldCloud™
krátký-dlouhý-dlouhý signál znamená, že chybí připojení k jednotce W82 nebo panelu
PEK
Je možná i kombinace obojího blikání.
C – funkce Wi-Fi
Funkce Wi-Fi se aktivuje po spuštění napájení svařovacího zdroje.
Spustí se jako hotspot s výchozím názvem hotspot. Tento název bodu hotspot se zobrazí
jako dostupná síť Wi-Fi. Po vytvoření připojení je možné otevřít webové rozhraní napájecího
zdroje. Další informace o jednotce WeldCloud™ a jejích funkcích najdete v návodu k použití
pro jednotku WeldCloud™.
Pokyny a seznam náhradních dílů jsou k dispozici na Internetu na adrese: www.esab.com
0464 547 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
UPOZORNĚNÍ!
Only persons with the appropriate electrical knowledge (authorised personnel)
may remove the safety plates.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
Prohlídka a čištění
Pravidelně kontrolujte, zda je řídicí jednotka elektricky propojena s napájecím zdrojem a
přípojky jsou správně zapojené a nejsou vadné.
0464 547 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Jednotka WeldCloud™ je navržena a přezkoušena v souladu s evropskými normami EN
60950-1:2012 a EN 60974-10:2014. Servisní služba, která provedla servis nebo opravu,
musí zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedené normě.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz zadní strana obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označení a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a
zajistí správnost dodávky.
0464 547 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
NÁKRES
NÁKRES
0464 547 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Notes
0464 550 880
WeldCloud™ Mobile
Wi-Fi/Wired
LAN/3G/Bluetooth
communication, GPS
functionality
0463 450 *01
Instruction manual WeldCloud™
WeldCloud™ software
0463 391 001
Spare parts list WeldCloud™ Mobile
0740 800 203
Service manual W82 , Retrofit Mig 4004i
WeldCloud™, WeldCloud™ Mobile
Pokyny a seznam náhradních dílů jsou k dispozici na Internetu na adrese: www.esab.com
0464 547 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0456 527 885
Control cable (connectors included)
0.45 m, 12 poles
0465 816 001
Ethernet cable (connectors included)
0.5 m industrial
0464 547 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0464 547 001
- 17 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising