ESAB | Mig 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ Brugermanual

ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ Brugermanual
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
380-460 V
Brugsanvisning
0463 431 101 DK 20171105
Valid for: serial no. 551-, 627-, 704-xxx-xxxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
SIKKERHED ................................................................................................
5
1.1
Betydning af symboler...........................................................................
5
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger ...................................................................
5
INDLEDNING ...............................................................................................
7
2.1
Udstyr ......................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLATION............................................................................................
10
4.1
Placering .................................................................................................
10
4.2
Løftevejledning .......................................................................................
10
4.3
Netforsyning ...........................................................................................
10
DRIFT ...........................................................................................................
14
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer...................................................
15
5.2
Symboler .................................................................................................
16
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabel ......................................................
16
5.4
Tænd/sluk for strømkilden ....................................................................
16
5.5
Ventilatorstyring .....................................................................................
16
5.6
Termisk beskyttelse ...............................................................................
16
5.7
VRD (Spændingsreduktionsanordning) ...............................................
17
5.8
Fjernbetjening.........................................................................................
17
5.9
Buespændings-feedback.......................................................................
17
VEDLIGEHOLDELSE ..................................................................................
18
6.1
Eftersyn og rengøring ............................................................................
18
FEJLAFHJÆLPNING ..................................................................................
19
7.1
Fejlkoder på Mig 4004i WeldCloud™....................................................
20
BESTILLING AF RESERVEDELE...............................................................
21
1
2
5
6
7
8
DIAGRAM .............................................................................................................
22
BESTILLINGSNUMRE .........................................................................................
24
RESERVEDELSLISTE..........................................................................................
25
TILBEHØR ............................................................................................................
26
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 431 101
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
1.1
Betydning af symboler
Som anvendt i hele denne manual: Betyder Forsigtig! Vær på vagt!
FARE!
Betyder umiddelbar fare, som, hvis den ikke undgås, vil resultere i
omgående, alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL!
Betyder potentielle farer, som kan medføre personskade eller død.
FORSIGTIG!
Betyder farer, som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før brug skal du læse og forstå brugsanvisningen og følge
alle forskrifter på etiketter, din arbejdsgivers
sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsdatabladene
(SDS).
1.2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne
skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende anbefalinger bør
overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1.
2.
3.
Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring
udstyret, når det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
0463 431 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHED
4.
5.
Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks.
beskyttelsesbriller, flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet
elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2012/19/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk og/eller
elektronisk udstyr bortskaffes via en genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB forhandler et udvalg af svejsetilbehør og personlige værnemidler. For
information om, hvordan du bestiller disse produkter, skal du kontakte din lokale
ESAB-forhandler eller besøge os på vores hjemmeside.
0463 431 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
Strømkilderne Mig 4004i Pulse udgør i kombination med U6, U82 eller MA25 Pulse og Mig
4004i Pulse WeldCloud™ i kombination med U82 en komplet multiprocespakke, der
understøtter MMA, TIG, MIG/MAG og MIG-impulssvejsning.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ er udstyret med en topmonteret styreboks, der muliggør
trådløs overvågning.
Strømkilderne er beregnet til brug sammen med trådfremføringsenheden Feed 3004/4804
eller YardFeed 2000 og køleenheden COOL 1. Supplerende oplysninger om
fremføringsenhederne og køleenheden findes i betjeningsvejledningerne.
ESABs tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne vejledning.
2.1
Udstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
5 m returkabel med jordklemme
betjeningsvejledning til svejsestrømkilden
Til Mig 4004i Pulse WeldCloud™, se instruktionsmanualen WeldCloud™ for
monteringsanvisninger til WeldCloud™.
0463 431 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Netspænding
380-460 V, ±10 %, 3~ 50/60 Hz
Netforsyning Sscmin
5,8 MVA
Primærstrøm Imax
28 A
Effektforbrug uden belastning
57 W
Indstillingsområde (DC)
MIG/MAG
16 A / 14,8 V - 400 A / 34 V
MMA
16 A / 20,6 V - 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10,2 V - 400 A / 26 V
Tilladt belastning ved MIG/MAG
60 % intermittensfaktor
400 A/34,0 V
100 % intermittensfaktor
300 A/29,0 V
Tilladt belastning ved MMA
60 % intermittensfaktor
400 A/36,0 V
100 % intermittensfaktor
300 A/32,0 V
Tilladt belastning ved TIG
60 % intermittensfaktor
400 A/26,0 V
100 % intermittensfaktor
300 A/22,0 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,95
Virkningsgrad ved maks. strøm
89,5 %
Tomgangsspænding
55 V
Arbejdstemperatur
-10 til 40 °C (14 til 104 °F)
Transporttemperatur
-20 til 55 °C (-4 til 131 °F)
Kontinuerligt lydtryk i tomgang
<70 dB (A)
Mål l × b × h
Mig 4004i Pulse:
613 × 257 × 445 mm (24,0 × 10,1 × 17,5 tommer)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
613 × 257 × 517 mm (24,0 × 10,1 × 20,3 tommer)
Vægt
Mig 4004i Pulse: 45 kg (99,2 lbs)
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 50 kg (110 lbs)
Isolationsklasse
H
Kapslingsklasse
IP23
Anvendelsesklasse
Netforsyning, Ssc min
Minimumkortslutningseffekt på netværket i henhold til IEC 61000-3-12.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C / 104 °F eller lavere.
0463 431 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
0463 431 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
FORSIGTIG!
Dette produkt er beregnet til brug i industrien. Produktet kan forårsage radiostøj
ved brug i boligmiljøer. Det er brugerens ansvar at træffe de nødvendige
forholdsregler.
4.1
Placering
Placer svejsestrømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: Sørg for, at antennen på den topmonterede boks ikke er
tildækket eller blokeret.
4.2
Løftevejledning
4.3
Netforsyning
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis
kortslutningseffekten er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem
brugerens strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af
udstyret er ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre,
at udstyret kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er
større end eller lig med Sscmin. Der henvises til de tekniske data i afsnittet
TEKNISKE DATA.
0463 431 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
BEMÆRK!
Strømkilden kan forsynes af en generator. Yderligere oplysninger fås ved at
kontakte ESAB's autoriserede serviceteknikere.
Kontroller, at enheden er tilsluttet den korrekte netforsyningsspænding, og at den er
beskyttet af en korrekt dimensioneret sikring. Der skal etableres en beskyttende
jordforbindelse i overensstemmelse med de gældende bestemmelser.
A.
Mærkeplade med data vedr.
forsyningsforbindelse
Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit
Mig 4004i Pulse/Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Netspænding
380-460 V, +/- 10 %, 3~50/60 Hz
Netkablets tværsnit
4G4 mm2
Fasestrøm Ieff Uin 380 V
20 A
Sikring mod overspænding
20 A
Sikring Automatsikring mod
overspænding, type C
25 A
Fasestrøm Ieff Uin 400 V
19,2 A
Sikring mod overspænding
20 A
Sikring Automatsikring mod
overspænding, type C
25 A
Fasestrøm Ieff Uin 415 V
18 A
Sikring mod overspænding
20 A
Sikring Automatsikring mod
overspænding, type C
20 A
Fasestrøm Ieff Uin 440 V
17,6 A
Sikring mod overspænding
20 A
Sikring Automatsikring mod
overspænding, type C
20 A
Fasestrøm Ieff Uin 460 V
17 A
Sikring mod overspænding
20 A
Sikring Automatsikring mod
overspænding, type C
20 A
0463 431 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder de
svenske bestemmelser. I andre lande skal forsyningskablerne være tilpasset
anvendelsen og leve op til de lokale og nationale bestemmelser.
Montering af netkabel
Hvis netkablet skal udskiftes, skal jordforbindelsen til bundpladen udføres korrekt.
Ovenstående billeder beskriver, hvordan sidepanelet fjernes, og netkablet installeres. Ingen
andre kabler må installeres i dette forbindelsespunkt.
0463 431 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
Tilslutningsanvisninger 0465 152 883 og 0445 301 880
Tilslutningsanvisninger 0465 152 884
Bestillingsnummer for
strømkilde
Standardindstilling for indgangsspænding
0465 152 883
400 V
Leveres med strømkabel og stik tilsluttet.
0465 152 884
415 V
Leveres med strømkabel.
0445 301 880
400 V
Leveres med strømkabel og stik tilsluttet.
Hvis der kræves en anden netspænding, skal kablet på printpladen flyttes og placeres på
den korrekte stift (se ovenstående illustration), og netkablet og stikket skal tilpasses i
overensstemmelse med relevant national lovgivning. Dette arbejde må kun udføres af
personer med tilstrækkelig fagviden om elinstallationer. Strømkilden skal være afbrudt fra
forsyningsnettet, når dette arbejde udføres.
0463 431 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5
DRIFT
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"SIKKERHED" i denne manual. De skal læses, før du begynder at bruge udstyret!
ADVARSEL!
Fastgør udstyret - især hvis underlaget
er ujævnt eller hælder.
BEMÆRK!
De bedste resultater i forbindelse med Mig-kortpulsning opnås, hvis svejsekablet
og returkablet ikke er længere end 10 m (33 fod).
0463 431 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5.1
Tilslutninger og betjeningselementer
1. Negativ svejseterminal: Returkabel
2. Netforsyningsafbryder, 0 / 1
3. Tilslutning til trådfremføringsenhed eller
fjernbetjening
4. Lysdiode, strømkilde TIL
5. Lysdiode, termisk beskyttelse
6. Positiv svejseterminal: Svejsekabel
7. Sikring (10 A) til forsyningsspænding (42
V) til fremføringsenhed
8. Netkabel
9. Tilslutning af USB-hukommelse
0463 431 101
10. Antenne
11. Lysdiode, hvid, strømkilde TIL
(WeldCloud™)
12. Lysdiode, rød, tilslutningsstatus (tændt
lysdiode = forbindelsesfejl)
13. CAN-tilslutning
14. Buespændingsovervågning (+), rødt
bananstik
15. Buespændingsovervågning (-), sort
bananstik
16. Ethernet-tilslutning
17. Robotgrænseflade
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5.2
Symboler
Fjernbetjening (2)
Overophedning (3)
Strømforsyning TIL (4)
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabel
Strømkilden har to udgange, en positiv terminal (+) og en negativ terminal (-) til tilslutning af
svejse- og returkabler.
Slut returkablet til den negative terminal på strømkilden. Fastgør returkablets kontaktklemme
til arbejdsemnet, og sørg for, at der er god kontakt mellem arbejdsemnet og udgangen til
returkablet på strømkilden.
Anbefalede maks. strømværdier for kabeltilslutningssæt
Imaks.
Kabeltværsnit
Kabellængde
70 mm2
2 - 35 m
(6,6 fod - 114,8 fod)
95 mm2
2 - 35 m
(6,6 fod - 114,8 fod)
450 A (60 % intermittensfaktor)
350 A (100% intermittensfaktor)
550 A (60 % intermittensfaktor)
430 A (100% intermittensfaktor)
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse
eller skære med en vis belastning, uden at der sker overbelastning. Intermittensfaktoren er
gældende ved 40 °C (104 °F).
5.4
Tænd/sluk for strømkilden
Tænd strømkilden ved at dreje kontakten (2) til positionen "1". Sluk strømkilden ved at dreje
kontakten (2) til positionen "0". Uanset om netstrømforsyningen afbrydes på unormal vis,
eller strømforsyningen slukkes normalt, lagres svejsedataene, så de er til rådighed, næste
gang der tændes for enheden.
5.5
Ventilatorstyring
Strømkilden har et tidskredsløb, der holder ventilatorerne i gang i 6,5 min. efter endt
svejsning, hvorefter enheden skifter til energibesparende tilstand. Ventilatorerne starter igen,
når svejsning påbegyndes. Ventilatorerne kører med reduceret hastighed ved
svejsestrømstyrker op til 150 A og med fuld hastighed ved højere strømstyrker.
FORSIGTIG!
Ventilatorerne kan starte på ethvert tidspunkt for at beskytte strømkilden mod
overophedning.
5.6
Termisk beskyttelse
Svejsestrømkilden har et overophedningsbeskyttelseskredsløb, der aktiveres, hvis den
interne temperatur bliver for høj. Hvis dette sker, blokeres svejsestrømmen, og der vises en
fejlkode på betjeningspanelet. Overophedningsbeskyttelsen nulstilles automatisk, når
temperaturen er faldet til normal driftstemperatur.
0463 431 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT
5.7
VRD (Spændingsreduktionsanordning)
VRD-funktionen sikrer, at tomgangsspændingen ikke overskrider 35 V, når der ikke svejses.
VRD-lysdioden lyser, når VRD-funktionen er aktiveret. VRD-funktionen skal aktiveres af en
kvalificeret servicetekniker ved hjælp af ESAT (ESAB Software Administration Tool, et
værktøj til udførelse af teknisk service inkl. software til administration af indstillinger,
opdatering af software osv.).
VRD-funktionen blokeres, når systemet registrerer, at svejsning er påbegyndt.
5.8
Fjernbetjening
Supplerende oplysninger om anvendelse af fjernbetjeningsenheden findes i
betjeningsvejledningen til betjeningspanelet.
5.9
Buespændings-feedback
Buespændings-feedback er en afgørende faktor for at opnå et godt svejseresultat.
Strømkilden er forberedt, så den ved MIG/MAG-svejsning kan registrere buespændingen i
trådfremføreren. Denne funktion kræver, at der arbejdes med en ESAB-trådfremfører, og at
der benyttes et ESAB-forbindelseskabel. Denne metode til måling af buespændingen
kompenserer for spændingsfaldet i svejsekablet til trådfremføreren. Med en ESAB-brænder,
der understøtter "TrueArcVoltage", kompenseres der for spændingsfaldet hele vejen til
kontaktpunktet.
ADVARSEL!
De eksterne buespændingsindgange (den røde og den sorte bananbøsning) i
bagenden af WeldCloud™ topboksen bør ikke bruges, medmindre udstyret er
konfigureret til denne opsætning af autoriseret ESAB-servicepersonale.
BEMÆRK!
Strømkilden kan for at kompensere for spændingsfaldet i returkablet konfigureres
(udføres af autoriseret ESAB-servicepersonale) til at benytte en ekstern ledning
fra arbejdsemnet til registrering af buespænding.
0463 431 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG!
Kun personer med tilstrækkelig viden om elektriske installationer (autoriseret
personale) må fjerne panelerne på produktet eller udføre service, vedligeholdelse
eller reparationer på svejseudstyret.
FORSIGTIG!
Produktet er omfattet af garanti fra producenten. Ethvert forsøg på reparation, der
måtte blive udført af ikke-autoriserede servicecentre, vil få garantien til at
bortfalde.
BEMÆRK!
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
Oplysninger om køleenheden fremgår af betjeningsvejledningen til køleenheden.
6.1
Eftersyn og rengøring
Kontroller regelmæssigt, at strømkilden er fri for snavs.
Strømkilden skal regelmæssigt blæses ren med tør trykluft ved reduceret tryk. Dette arbejde
skal udføres oftere i meget støvede omgivelser.
I modsat fald kan luftindtag/-udtag blive blokeret, hvilket kan forårsage overophedning.
Forebyg dette ved at rengøre luftfilteret regelmæssigt. Filteret består af et groft og et fint væv.
Sørg for, at det grove væv anbringes i den øverste del af strømkilden, og at det fine net
kommer til at vende ind imod strømkildens indre.
Udskiftning og rengøring af støvfilteret:
1.
2.
3.
4.
Løsn støvfilteret som vist på figuren.
Blæs filteret rent med trykluft (reduceret tryk).
Sørg for, at filteret med de fineste masker placeres mod gitteret.
Monter filteret igen.
0463 431 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 FEJLAFHJÆLPNING
7
FEJLAFHJÆLPNING
Det anbefales at kontrollere følgende, inden der tilkaldes autoriseret servicepersonale.
Fejltype
Tiltag
Ingen lysbue.
• Kontroller, at der er tændt for
netstrømsafbryderen.
• Kontroller, at netkablerne,
svejsestrømkablerne og returkablerne er
tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
• Kontroller netsikringerne.
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
• Kontroller, om afbryderen til den termiske
beskyttelse er udløst (vises med orange
lysdiode på forsiden (5))
• Kontroller netsikringerne, hvis lysdioden
for strømkilde (4) ikke er tændt.
• Kontroller, at returkablet er fastgjort
korrekt.
Afbryderen til den termiske beskyttelse
aktiveres ofte
• Kontroller, om luftfiltrene er blokeret.
• Sørg for, at strømkildens mærkedata ikke
overskrides (dvs. at enheden ikke
overbelastes).
• Kontroller, at den omgivende temperatur
ikke overstiger den for den nominelle
driftscyklus 40°C/104°F.
Dårlige svejseresultater.
• Kontroller, at svejsestrømkablerne og
returkablerne er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
• Kontroller, at de korrekte svejsetråde
benyttes.
• Kontroller netsikringerne.
Der sker ingenting, når der trykkes på
udløseren på svejsebrænderen.
• Kontroller sikringen på strømkildens
bagside.
• Kontroller, om svejsekablerne og
returkablerne er beskadigede.
• Kontrollér, at trådfremføreren fungerer
korrekt. Se i betjeningsvejledningen til
trådfremføreren.
0463 431 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 FEJLAFHJÆLPNING
7.1
Fejlkoder på Mig 4004i WeldCloud™
Følgende to statuslysdioder er anbragt i
fronten af Mig 4004i WeldCloud™:
1.
2.
Hvid lysdiode til indikering af tændt
strømforsyning (ON)
Rød lysdiode til indikering af fejl
Fejl indikeres af den røde lysdiode ved hjælp af morsekode. De mulige fejlkoder er vist
nedenfor.
Fejlkode
Morsekode 1)
Betydni Beskrivelse
ng
•——
W
••
I
Der er ingen ledningsforbindelse imellem
W82-svejsedataenheden (24AP1) og Quark 2188/2189-kortet
(25AP1).
Quark 2188/2189-kortet (25AP1) har ingen netværksforbindelse.
Lysdioden lyser konstant
Fejl i konfigurationsfil (dvs. konfigurationsfilen er fejlbehæftet)
(ON).
1)•
symboliserer et kort lysdiodesignal, og — symboliserer et langt lysdiodesignal.
Yderligere oplysninger om WeldCloud™ findes i betjeningsvejledningen til WeldCloud™
(0463 450).
0463 431 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
FORSIGTIG!
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Mig 4004i Pulse og Mig 4004i Pulse WeldCloud™ er konstrueret og afprøvet i
overensstemmelse med de internationale og europæiske standarder IEC-/EN 60974-1 og
IEC-/EN 60974-10. Serviceafdelingen, der har udført service- eller reparationsarbejde, er
forpligtet til at kontrollere, at produktet fortsat er i overensstemmelse med de nævnte
standarder.
Reserve- og sliddele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se bagsiden af dette
dokument. Ved bestilling skal produkttype, serienummer, betegnelse og reservedelsnummer i
overensstemmelse med reservedelslisten angives. Dette letter afsendelsen og sikrer korrekt
levering.
0463 431 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
DIAGRAM
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 431 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAM
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 431 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering
number
Denomination
Type
Note
0465 152 883 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE
0465 152 884 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE, AU
0445 301 880 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™
380-460 V. CE
0463 396 001 Spare parts list
Mig 4004i Pulse, Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
Tekniske dokumentation er tilgængelig på internet på adressen: www.esab.com.
0463 431 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
0463 431 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 25 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
Trolleys
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket for Trolley 11
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled.
0460 564 880
0460 815 880
0460 565 880
Trolley 8, 2-wheel
Shelf for YardFeed and MobileFeed.
Trolley
For use together with counter balance device.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880.
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 431 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
Wire feeders
0460 526 670
Feed 3004 MA25 Pulse Al
0460 526 671
Feed 3004w MA25 Pulse Al
0460 526 672
Feed 3004 MA25 Pulse Steel
0460 526 673
Feed 3004w MA25 Pulse Steel
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, water-cooled
0460 526 896
Feed 3004 U6, water-cooled
0460 526 991
Feed 4804 U82, water-cooled
0460 526 996
Feed 4804 U6, water-cooled
0459 906 896
Yardfeed 2000, water-cooled
Feeder accessories
0458 674 880
0463 431 101
1 Bobbin cover, plastic
- 27 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0459 431 880
1 Bobbin cover, metal
0455 410 001
1 Adapter for 5 kg (11 lb) bobbin
0459 233 880
1 Adapter for 440 mm (17 in.) bobbin
0458 706 880
1 Lifting eye
0463 431 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
F102 440 880
2 Quick connector Marathon Pac™
899F50
2 Quick connector Marathon Pac™ NA
0558 002 354
Connector Adapter Marathon Pac™ NA
0458 707 880
1 Wheel kit for feeder, front wheels
turnable
0457 341 881
1 Strain relief for welding torch
0459 234 880
Strain relief for interconnection cables
Cooler
0462 300 880
0463 431 101
Water cooling unit, COOL1
- 29 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0456 855 881
Flow guard, COOL1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Control panels
0460 820 880
Aristo®U82, complete including holder
0460 820 881
Aristo®U82, plus complete including
holder
0460 877 891
Control cable extension U82, 7.5 m (24.6 ft)
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0463 431 101
- 30 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0349 312 450
1.7 m (5.6 ft)
0349 312 451
5 m (16.0 ft)
0349 312 452
10 m (32.8 ft)
0349 312 453
15 m (49.2 ft)
0349 312 454
25 m (82.0 ft)
0349 312 455
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5 m (16.0 ft)
0459 960 881
10 m (32.8 ft)
0459 960 882
25 m (82.0 ft)
0459 960 883
0.25 m (114.8 ft)
Remote adapter kit
0463 431 101
- 31 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Remote controls
0459 681 880
For Miggy-/Railtrac
0459 681 881
For MXH PP and PSF RS3
Connection kit
0459 020 883
For MXH™ 300/400w PP connection kit
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0445 499 880
Trolley, 4-wheel
For use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0445 499 881
Trolley, 4-wheel
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™ with
Cool1.
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0463 431 101
- 32 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 881
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Oplysninger om PSF-svejsebrændere kan findes i separate brochurer.
Yderligere oplysninger om tilbehør fås ved henvendelse til nærmeste ESAB-agentur.
0463 431 101
- 33 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising