ESAB | Mig 4004i Pulse WeldCloud™ | Instruction manual | ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ Brugermanual

ESAB Mig 4004i Pulse WeldCloud™ Brugermanual
Aristo®
Mig 4004i Pulse,
Mig 4004i Pulse WeldCloud™
380-460 V
Bruksanvisning
0463 431 101 NO 20171105
Valid for: serial no. 551-, 627-, 704-xxx-xxxx
INNHOLD
SIKKERHET.................................................................................................
5
1.1
Symbolforklaring ....................................................................................
5
1.2
Sikkerhetsregler .....................................................................................
5
INNLEDNING ...............................................................................................
7
2.1
Utstyr .......................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA.........................................................................................
8
4
INSTALLASJON ..........................................................................................
10
4.1
Plassering ...............................................................................................
10
4.2
Instruksjoner for løfting .........................................................................
10
4.3
Nettilkobling............................................................................................
10
BRUK ...........................................................................................................
14
5.1
Koblinger og styringsenheter ...............................................................
15
5.2
Symboler .................................................................................................
16
5.3
Tilkobling av sveise- og returkabel.......................................................
16
5.4
Slå strømkilden på/av ............................................................................
16
5.5
Viftestyring..............................................................................................
16
5.6
Termisk beskyttelse ...............................................................................
16
5.7
VRD (spenningsreduksjonsenhet)........................................................
17
5.8
Fjernkontrollenhet ..................................................................................
17
5.9
Tilbakemelding for buespenning ..........................................................
17
VEDLIKEHOLD............................................................................................
18
6.1
Kontroll og rengjøring............................................................................
18
FEILSØKING ...............................................................................................
19
7.1
Feilkoder for Mig 4004i WeldCloud™ ...................................................
20
BESTILLING AV RESERVEDELER ............................................................
21
1
2
5
6
7
8
SKJEMA ...............................................................................................................
22
ORDRENUMRE ....................................................................................................
24
RESERVEDELSLISTE..........................................................................................
25
TILBEHØR ............................................................................................................
26
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 431 101
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
ADVARSEL!
Før bruk skal du lese og forstå bruksanvisningen samt
følge alle skilter, arbeidsgivers sikkerhetsrutiner og
sikkerhetsdatablader (SDS-er).
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
0463 431 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHET
4.
5.
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0463 431 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Strømkildene Mig 4004i Pulse kombinert med U6, U82 eller MA25 Pulse og Mig 4004i
Pulse WeldCloud™ kombinert med U82 gir en fullstendig flerprosesspakke som støtter
MMA, TIG, MIG/MAG og puls-MIG.
Mig 4004i Pulse WeldCloud™ leveres med en toppmontert kontrollboks som gjør trådløs
overvåking mulig.
Strømkildene er beregnet for bruk med trådmateenheten Feed 3004/4804 eller YardFeed
2000 og kjøleaggregatet COOL 1. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon om
mateenhetene og kjøleenheten.
ESAB-tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
2.1
Utstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
5 m returkabel med jordklemme
bruksanvisning for sveisestrømkilden
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™ kan du se bruksanvisningen for WeldCloud™ for
monteringsanvisninger.
0463 431 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Nettspenning
380–460 V, ±10 %, 3~50/60 Hz
Tilførselsnett Sscmin
5,8 MVA
Primærstrøm Imax
28 A
Belastningsfri strøm
57 W
Innstillingsområde (DC)
MIG/MAG
16 A / 14,8 V – 400 A / 34 V
MMA
16 A / 20,6 V – 400 A / 36 V
TIG
4 A / 10,2 V – 400 A / 26 V
Tillatt belastning ved MIG/MAG
60 % arbeidssyklus
400 A / 34,0 V
100 % intermittensfaktor
300 A/29,0 V
Tillatt belastning ved MMA
60 % arbeidssyklus
400 A / 36,0 V
100 % intermittensfaktor
300 A/32,0 V
Tillatt belastning ved TIG
60 % arbeidssyklus
400 A / 26,0 V
100 % intermittensfaktor
300 A/22,0 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0,95
Virkningsgrad ved maks. strøm
89,5 %
Tomgangsspenning
55 V
Driftstemperatur
–10 til 40 °C
Transporttemperatur
–20 til 55 °C
Kontinuerlig lydtrykk på tomgang < 70 dB (A)
Mål, l × b × h
Mig 4004i Pulse:
613 × 257 × 445 mm
Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
613 × 257 × 517 mm
Vekt
Mig 4004i Pulse: 45 kg
Mig 4004i Pulse WeldCloud™: 50 kg
Isolasjonsklasse
H
Kapslingsgrad
IP23
Klassifisering av bruksområde
Tilførselsnett, Ssc min
Minste kortslutningsstrøm på nettverket i henhold til IEC 61000-3-12.
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet. Arbeidssyklusen gjelder for
40 °C eller lavere.
0463 431 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
Kapslingsgrad
IP-koden angir kapslingsgraden, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
Anvendelsesklasse
Symbolet
0463 431 101
betyr at strømkilden er beregnet for bruk i områder med økt elektrisk risiko.
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
FORSIKTIG!
Dette produktet er beregnet til industriell bruk. I et boligmiljø kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser. Det er brukerens ansvar å ta nødvendige relevante
forholdsregler.
4.1
Plassering
Plasser sveisestrømkilden slik at inn- og utløpskanalene til kjøleluften ikke blokkeres.
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™ må du sikre at antennen på toppboksen ikke er tildekket
eller blokkert.
4.2
Instruksjoner for løfting
4.3
Nettilkobling
OBS!
Krav til strømtilførsel
Dette utstyret er i samsvar med IEC 61000-3-12, forutsatt at
kortslutningsstrømmen er større eller lik Sscmin i grensesnittet mellom
brukerforsyningen og det offentlige strømnettet. Det er installatørens eller
utstyrets brukers ansvar å kontakte strømleverandøren for om nødvendig å
forsikre seg om at utstyret er koblet til en strømforsyning med en
kortslutningsstrøm som er større eller lik Sscmin. Se de tekniske dataene i
avsnittet TEKNISKE DATA.
0463 431 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLASJON
OBS!
Strømkilden kan drives av en generator. Du får mer informasjon om dette ved å
kontakte autorisert ESAB-servicepersonale.
Kontroller om enheten er koblet til riktig nettspenning, og at det brukes riktig
sikringsstørrelse. Enheten skal jordes i henhold til gjeldende forskrifter.
A.
Typeskilt med tilkoblingsdata
Anbefalt sikringsstørrelse og minste kabeltverrsnitt
Mig 4004i Pulse / Mig 4004i Pulse WeldCloud™
Nettspenning
380-460 V, ±10 %, 3~50/60 Hz
Tverrsnitt strømkabel
4G4 mm2
Fasestrøm Ieff Uin 380 V
20 A
Sikring antioverspenning
20 A
Sikring MCB-overspenning type
C
25 A
Fasestrøm Ieff Uin 400 V
19,2 A
Sikring antioverspenning
20 A
Sikring MCB-overspenning type
C
25 A
Fasestrøm Ieff Uin 415 V
18 A
Sikring antioverspenning
20 A
Sikring MCB-overspenning type
C
20 A
Fasestrøm Ieff Uin 440 V
17,6 A
Sikring antioverspenning
20 A
Sikring MCB-overspenning type
C
20 A
Fasestrøm Ieff Uin 460 V
17 A
Sikring antioverspenning
20 A
Sikring MCB-overspenning type
C
20 A
0463 431 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLASJON
OBS!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor overholder svenske
bestemmelser. For andre regioner må tilførselskabler være egnet for
bruksområdet og samsvare med lokale og nasjonale forskrifter.
Montering av strømkabel
Hvis strømkabelen må skiftes ut, må jordingen til bunnplaten utføres på riktig måte. På
bildene ovenfor ser du hvordan du tar av sidepanelet og monterer strømkabelen. Ingen
annen kabel må være festet til dette tilkoblingspunktet.
0463 431 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLASJON
Instruksjoner for tilkobling for 0465 152 883 og 0445 301 880
Instruksjoner for tilkobling for 0465 152 884
Bestillingsnr. for strømkilde
Standardinnstilling for inngangsspenning
0465 152 883
400 V
Leveres med strømkabel og støpsel koblet til.
0465 152 884
415 V
Leveres med strømkabel.
0445 301 880
400 V
Leveres med strømkabel og støpsel koblet til.
Hvis en annen nettspenning kreves, må kabelen på det trykte kretskortet flyttes til riktig pinne
(se illustrasjon ovenfor), og strømkabelen og pluggen må skiftes i henhold til relevante
nasjonale bestemmelser. Dette må utføres av personer med egnet kompetanse innen
elektrisitet. Strømkilden må kobles fra nettet mens denne handlingen utføres.
0463 431 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
ADVARSEL!
Sikre utstyret - særlig hvis bakken er
ujevn eller skråner.
OBS!
Hvis du skal oppnå best mulig resultater ved Mig-kortpulsing, må sveise- og
returkablene ikke være lengre enn 10 m.
0463 431 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
5.1
Koblinger og styringsenheter
1. Negativ sveiseterminal: Returkabel
2. Strømbryter, 0 / 1
3. Tilkobling for trådmateenhet eller
fjernkontrollenhet
4. Kontroll-LED, strømforsyning PÅ
5. Kontroll-LED, termisk beskyttelse
6. Positiv sveiseterminal: Sveisekabel
7. Sikring (10 A) for nettspenning (42 V) til
mateenhet
8. Strømkabel
9. USB-minnetilkobling
0463 431 101
10. Antenne
11. Kontroll-LED, hvit, strømforsyning PÅ
(WeldCloud™)
12. Kontroll-LED, rød, tilkoblingsstatus
(lysende LED = tilkoblingsfeil)
13. CAN-tilkopling
14. Overvåking av buespenning (+), rød
banankontakt
15. Overvåking av buespenning (–), svart
banankontakt
16. Ethernet-tilkobling
17. Grensesnitt for robot
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
5.2
Symboler
Ekstern styreenhet (2)
Overoppheting (3)
Strømforsyning PÅ (4)
5.3
Tilkobling av sveise- og returkabel
Strømkilden har to utganger, en positiv klemme (+) og en negativ klemme (-) for tilkobling av
sveise- og returkabler.
Koble returkabelen til den negative klemmen på strømkilden. Fest returkabelens
kontaktklemme til arbeidsemnet, og pass på at det er god kontakt mellom arbeidsemnet og
utgangen for returkabelen på strømkilden.
Anbefalte maks. strømverdier for tilkoblingssettkabler
Imax
Kabeltverrsnitt
Kabellengde
70 mm2
2–35 m
(6,6–114,8 fot)
95 mm2
2–35 m
(6,6–114,8 fot)
450 A (60% intermittens)
350 A (100 % intermittens)
550 A (60% intermittens)
430 A (100 % intermittens)
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet. Arbeidssyklusen gjelder for
40 °C.
5.4
Slå strømkilden på/av
Slå på strømkilden ved å vri bryteren (2) til "1". Slå av strømkilden ved å vri bryteren (2) til
"0". Sveisedataene lagres og er tilgjengelige neste gang du slår på strømkilden, uavhengig
av om strømmen brytes, eller om maskinen slås av på normal måte.
5.5
Viftestyring
Strømkilden har et tidskretsløp som holder viftene i gang i 6,5 minutter etter at sveisingen er
ferdig, og deretter går enheten over til energisparemodus. Viftene starter igjen når sveisingen
begynner. Viftene går med redusert hastighet ved sveisestrømnivåer opptil 150 A, og med
full hastighet ved høyere sveisestrømnivåer.
FORSIKTIG!
Viftene kan starte når som helst for å hindre strømkilden i å overopphetes.
5.6
Termisk beskyttelse
Sveisestrømkilden har en krets for termisk beskyttelse som kobles inn hvis den interne
temperaturen blir for høy. Hvis dette skjer, blokkeres sveisestrømmen, og en feilkode vises i
innstillingspanelet. Den termiske beskyttelsen nullstilles automatisk når temperaturen har
sunket ned til normal driftstemperatur.
0463 431 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
5.7
VRD (spenningsreduksjonsenhet)
VRD-funksjonen sørger for at tomgangsspenningen ikke overstiger 35 V når det ikke utføres
sveising. VRD-LED-en lyser når VRD-funksjonen er aktivert. VRD-funksjonen må aktiveres
av en kvalifisert servicetekniker, ved bruk av ESAT (ESAB Software Administration Tool, et
sett for teknisk service, inkludert programvare for administrering av innstillinger, oppdatering
av programvare osv.).
VRD-funksjonen blokkeres når systemet registrerer at sveising har startet.
5.8
Fjernkontrollenhet
Se bruksanvisningen for innstillingspanelet for mer informasjon om betjening av
fjernkontrollen.
5.9
Tilbakemelding for buespenning
For at sveiseresultatet skal bli bra, er tilbakemelding for buespenning en avgjørende faktor.
Ved MIG/MAG-sveising er strømkilden forberedt til å registrere buespenningen i trådmateren.
Forutsetningen for denne funksjonaliteten er at en ESAB-trådmater og en
ESAB-sammenkoblingskabel brukes. Denne metoden for å måle buespenningen
kompenserer for spenningsfallet i sveisekabelen til trådmateren. Med en ESAB-brenner som
støtter TrueArcVoltage, kompenseres spenningsfallet helt til kontaktpunktet.
ADVARSEL!
De eksterne inngangene for buespenning (de røde og svarte banankontaktene)
bakerst på WeldCloud™-toppboksen skal ikke brukes, med mindre utstyret er
konfigurert for dette oppsettet av autorisert servicepersonell fra ESAB.
OBS!
For å kompensere for spenningsfallet i returkabelen kan strømkilden konfigureres
(av autorisert servicepersonell fra ESAB) til å bruke en leseledning for ekstern
buespenning fra arbeidsstykket.
0463 431 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG!
Bare personer med riktig kompetanse innen elektrisitet (autorisert personell) kan
ta av produktdekselet eller utføre service, vedlikehold eller reparasjoner på
sveiseutstyret.
FORSIKTIG!
Produktet dekkes av produsentens garanti. Ethvert forsøk fra et uautorisert
servicesenter på å utføre reparasjonsarbeid vil gjøre garantien ugyldig.
OBS!
Regelmessig vedlikehold er viktig for sikker og pålitelig drift.
Se brukerhåndboken for kjøleenheten for informasjon om kjøleenheten.
6.1
Kontroll og rengjøring
Kontroller regelmessig at strømkilden er fri for smuss.
Strømkilden skal regelmessig blåses ren med trykkluft ved redusert trykk. Dette bør gjøres
oftere i miljøer med mye smuss og støv.
Hvis ikke, kan inn- og utløpskanalene til kjøleluften blokkeres og forårsake overoppheting.
For å unngå dette bør luftfilteret rengjøres regelmessig. Filteret består av et stort og et lite
gitter. Sørg for at det store gitteret er montert til den øverste delen av strømkilden, og det
minste gitteret til den innerste delen.
Bytte og rengjøre støvfilteret:
1.
2.
3.
4.
Løsne støvfilteret som vist på figuren.
Blås filteret rent med trykkluft (redusert trykk).
Plasser filteret med det fineste mønsteret mot gitteret.
Monter filteret igjen.
0463 431 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
7 FEILSØKING
7
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Feiltype
Tiltak
Ingen lysbue.
• Kontroller at strømbryteren er slått på.
• Sjekk at nett-, sveisestrøm- og
returkablene er riktig koblet til.
• Kontroller at det er stilt inn riktig
strømverdi.
• Kontroller sikringene til strømforsyningen.
Sveisestrømmen avbrytes under sveising.
• Sjekk om den termiske beskyttelsen er
utløst (angitt av den oransje LED-en på
frontpanelet (5)).
• Sjekk sikringene til
hovedstrømforsyningen hvis LED-en for
strømforsyning (4) ikke lyser.
• Kontroller at returkabelen er riktig festet.
Den termiske beskyttelsen trer ofte i
funksjon.
• Kontroller om luftfiltrene er blokkert.
• Kontroller at du ikke overskrider
merkedataene for strømkilden (dvs. at
enheten ikke blir overbelastet).
• Sjekk at omgivelsestemperaturen ikke er
over den for den godkjente
arbeidssyklusen på 40 °C.
Dårlig sveis.
• Sjekk at sveisestrøm- og returkablene er
riktig koblet til.
• Kontroller at det er stilt inn riktig
strømverdi.
• Kontroller om det brukes riktige
sveisetråder.
• Kontroller sikringene til strømforsyningen.
Ingenting skjer når bryteren på
sveisebrenneren trykkes på.
• Sjekk sikringen på bakdelen på
strømkilden.
• Sjekk om sveise- og returkablene er
skadet.
• Sjekk at trådmateren fungerer som den
skal. Se i brukerhåndboken for
trådmateren.
0463 431 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
7 FEILSØKING
7.1
Feilkoder for Mig 4004i WeldCloud™
De følgende to status-LED-ene er plassert
foran på Mig 4004i WeldCloud™:
1.
2.
hvit LED for å angi at strømforsyningen er
PÅ
rød LED for å angi feil
Feilene angis av den røde LED-en med morsekode. Gjeldende feilkoder er oppført nedenfor.
Feilkode
Morsekode 1)
Betydni Beskrivelse
ng
•——
W
Det finnes ingen ledningstilkobling mellom sveisedataenheten
W82 (24AP1) og Quark 2188/2189-kortet (25AP1).
••
I
Quark 2188/2189-kortet (25AP1) har ingen nettverkstilkobling.
LED-en lyser jevnt.
1)•
Konfigurasjonsfeil (dvs. konfigurasjonsfilen er ødelagt).
symboliserer et kort LED-signal, og — symboliserer et langt LED-signal.
Hvis du vil ha mer informasjon om WeldCloud™, kan du se bruksanvisningen for
WeldCloud™ (0463 450).
0463 431 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
8 BESTILLING AV RESERVEDELER
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
Mig 4004i Pulse og Mig 4004i Pulse WeldCloud™ er konstruert og testet i henhold til de
internasjonale og europeiske standardene IEC/EN 60974-1 og IEC/EN 60974-10.
Serviceavdelingen som har utført service eller reparasjon, er forpliktet til å sørge for at
produktet fortsatt er i samsvar med nevnte standarder.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se baksiden
av dette dokumentet. Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og
reservedelsnummer i samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer
riktig levering.
0463 431 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
SKJEMA
SKJEMA
Mig 4004i Pulse and Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 431 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
SKJEMA
Additional diagram for Mig 4004i Pulse WeldCloud™
0463 431 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering
number
Denomination
Type
Note
0465 152 883 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380-460 V. CE
0465 152 884 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
380–460 V. CE,
AU
0445 301 880 Welding power source Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™
380–460 V. CE
0463 396 001 Spare parts list
Mig 4004i Pulse, Mig 4004i
Pulse WeldCloud™
Teknisk dokumentasjon er tilgjengelig på Internett på følgende adresse: www.esab.com
0463 431 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
RESERVEDELSLISTE
RESERVEDELSLISTE
0463 431 101
Item
Ordering no.
Denomination
1
0462 197 001
Dust filter
- 25 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
Trolleys
0462 151 880
Trolley 11, 4-wheel
Not to use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0463 125 880
Trolley bracket for Trolley 11
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled.
0460 564 880
0460 815 880
0460 565 880
Trolley 8, 2-wheel
Shelf for YardFeed and MobileFeed.
Trolley
For use together with counter balance device.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
0461 310 880
Trolley adapter kit
For fitting of power source Mig 4004i Pulse to
trolley 0460 565 880.
0460 946 880
Stabilizer kit for counter balance (1)
Use together with trolley 0460 565 880
0463 431 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
0458 705 880
for 300 mm (11 in.) bobbin
0458 705 882
for 440 mm (17 in.) bobbin
0463 125 880
Trolley bracket
Use together with trolley 0462 151 880.
Not to use with Mig 4004i Pulse WeldCloud™.
Option when no cooling unit is assembled
Wire feeders
0460 526 670
Feed 3004 MA25 Pulse Al
0460 526 671
Feed 3004w MA25 Pulse Al
0460 526 672
Feed 3004 MA25 Pulse Steel
0460 526 673
Feed 3004w MA25 Pulse Steel
0460 526 881
Feed 3004 U82
0460 526 886
Feed 3004 U6
0460 526 891
Feed 3004 U82, water-cooled
0460 526 896
Feed 3004 U6, water-cooled
0460 526 991
Feed 4804 U82, water-cooled
0460 526 996
Feed 4804 U6, water-cooled
0459 906 896
Yardfeed 2000, water-cooled
Feeder accessories
0458 674 880
0463 431 101
1 Bobbin cover, plastic
- 27 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0459 431 880
1 Bobbin cover, metal
0455 410 001
1 Adapter for 5 kg (11 lb) bobbin
0459 233 880
1 Adapter for 440 mm (17 in.) bobbin
0458 706 880
1 Lifting eye
0463 431 101
- 28 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
F102 440 880
2 Quick connector Marathon Pac™
899F50
2 Quick connector Marathon Pac™ NA
0558 002 354
Connector Adapter Marathon Pac™ NA
0458 707 880
1 Wheel kit for feeder, front wheels
turnable
0457 341 881
1 Strain relief for welding torch
0459 234 880
Strain relief for interconnection cables
Cooler
0462 300 880
0463 431 101
Water cooling unit, COOL1
- 29 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0456 855 881
Flow guard, COOL1
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 780
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 781
5 m (16.0 ft)
0459 528 782
10 m (32.8 ft)
0459 528 783
15 m (49.2 ft)
0459 528 784
25 m (82.0 ft)
0459 528 785
35 m (114.8 ft)
Control panels
0460 820 880
Aristo®U82, complete including holder
0460 820 881
Aristo®U82, plus complete including
holder
0460 877 891
Control cable extension U82, 7.5 m (24.6 ft)
Connection set, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0463 431 101
- 30 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0349 312 450
1.7 m (5.6 ft)
0349 312 451
5 m (16.0 ft)
0349 312 452
10 m (32.8 ft)
0349 312 453
15 m (49.2 ft)
0349 312 454
25 m (82.0 ft)
0349 312 455
35 m (114.8 ft)
Connection set water, 70 mm2 10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 790
1.7 m (5.6 ft)
0459 528 791
5 m (16.0 ft)
0459 528 792
10 m (32.8 ft)
0459 528 793
15 m (49.2 ft)
0459 528 794
25 m (82.0 ft)
0459 528 795
35 m (114.8 ft)
Remote controls
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Remote control cable 10 pole - 4 pole
0459 960 880
5 m (16.0 ft)
0459 960 881
10 m (32.8 ft)
0459 960 882
25 m (82.0 ft)
0459 960 883
0.25 m (114.8 ft)
Remote adapter kit
0463 431 101
- 31 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
Remote controls
0459 681 880
For Miggy-/Railtrac
0459 681 881
For MXH PP and PSF RS3
Connection kit
0459 020 883
For MXH™ 300/400w PP connection kit
For Mig 4004i Pulse WeldCloud™:
0445 499 880
Trolley, 4-wheel
For use with Aristo® Mig 4004i Pulse
WeldCloud™.
0445 499 881
Trolley, 4-wheel
Aristo® Mig 4004i Pulse WeldCloud™ with
Cool1.
0462 062 001
USB memory 2 Gb
0445 501 880
Robot Interface Kit Devicenet WeldCloud™
0445 501 881
Robot Interface Kit Profibus WeldCloud™
0445 501 882
Robot Interface Kit CANopen WeldCloud™
0445 501 883
Robot Interface Kit EtherNet IP WeldCloud™
0463 431 101
- 32 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
For Mig 4004i Pulse:
0445 302 881
Retrofit Mig 4004i WeldCloud™
Du finner informasjon om PDF-sveisebrennere i separate brosjyrer.
Ta kontakt med nærmeste ESAB-kontor for mer informasjon om tilbehørene.
0463 431 101
- 33 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising