ESAB | LAF 1001 / LAF 1001M | Instruction manual | ESAB LAF 1001 / LAF 1001M Vartotojo vadovas

ESAB LAF 1001 / LAF 1001M Vartotojo vadovas
LAF 1001 /
LAF 1001M
Instrukcijos
0449 503 101 LT 20171018
Valid for: serial no. 536-xxx-xxxx
TURINYS
SAUGA ..........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė......................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės ...................................................................................
4
2
ĮVADAS ..........................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS .............................................................................
8
4
MONTAVIMAS ...............................................................................................
9
4.1
Vieta ...........................................................................................................
9
4.2
Jungtys......................................................................................................
10
EKSPLOATAVIMAS.......................................................................................
11
5.1
Valdymo įtaisai .........................................................................................
11
PRIEŽIŪRA ....................................................................................................
12
6.1
Valymas .....................................................................................................
12
6.1.1
Suvirinimo maitinimo šaltinis ..................................................................
12
6.1.2
Kontaktorius ...........................................................................................
12
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS..............................................................
13
SCHEMA ...............................................................................................................
14
PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA ..............................................................................
16
UŽSAKYMO NUMERIAI .......................................................................................
18
1
5
6
7
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0449 503 101
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0449 503 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti
ir nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
• Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
• Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
• Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
• Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
• Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
• EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
• Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
• Nelaikykite galvos garų debesyje.
• Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
• Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius
su filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
• Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0449 503 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
• Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
• Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
• Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
• Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
• Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0449 503 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
LAF 1001/ LAF 1001M yra nuotoliniu būdu valdomi 3 fazių suvirinimo maitinimo šaltiniai,
skirti itin našiam mechanizuotam virinimui dujų metalo lanku (MIG/MAG) arba virinimui lanku
panardinus (SAW).
Suvirinimo maitinimo šaltiniai yra aušinami ventiliatoriumi, o nuo perkaitimo juos saugo
temperatūrą stebintys šiluminiai išjungikliai. Suveikus šiluminiam išjungikliui, priekiniame
skyde automatiškai įsižiebia geltona lemputė. Veikimas atkuriamas automatiškai, kai
temperatūra nukrenta iki leistino lygio.
0449 503 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
LAF 1001
LAF 1001M
Elektros tinklo įtampa
380 / 400 / 415 / 500 V, 3–50
Hz
440 / 550 V, 3–60 Hz
230/380/400/415/500 V,
3–50 Hz
230 / 440 / 550 V, 3–60 Hz
Zmaks.
0,04 omo
0,04 omo
Pirminė srovė
Imaks. 84 A
Imaks. 138 A
Sutartinės apkrovos reikšmės:
100 % darbo ciklo
800 A / 44 V
800 A / 44 V
60% darbo ciklo
1000 A / 44 V
1000 A / 44 V
Nustatymų diapazonas
SAW
100-1000 A / 24–44 V
100-1000 A / 24–44 V
Ssc min
4,8 MVA
4,8 MVA
Tuščiosios veikos įtampa 53 V
56 V
Galia be apkrovos
180 W
178 W
Efektyvumas esant
didžiausiai srovei
90%
86%
Galios faktorius esant
didžiausiai srovei
0,95
0,96
Pilnutinė galia I2 esant
didžiausiai srovei
51,6 kVA
52,9 kVA
Aktyvioji galia I2 esant
didžiausiai srovei
48,9 kW
51,0 kW
Darbinė temperatūra
Nuo –10 iki +40 °C (nuo +14
iki +104 °F)
Nuo –10 iki +40 °C (nuo +14
iki +104 °F)
Svoris
330 kg (727,5 lb)
330 kg (727,5 lb)
Matmenys I × P × A
646 × 552 × 1090 mm
(25,4 × 21,7 × 42,9 col.)
646 × 552 × 1090 mm
(25,4 × 21,7 × 42,9 col.)
Transformatoriaus
izoliacijos klasė
H
H
Gaubto apsaugos klasė
IP23
IP23
Taikymo klasė
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Taikymo klasė
Simbolis
nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti vietose, kuriose yra padidėjęs
elektros smūgio pavojus.
0449 503 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
PASTABA!
Reikalavimai elektros tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montavimo specialistas arba įrenginio naudotojas privalo užtikrinti,
jei reikia, kreipdamasis į skirstomųjų tinklų operatorių, kad įranga būtų prijungta
tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia yra didesnė arba lygi
Sscmin. Žr. techninius duomenis, pateiktus skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“.
4.1
Vieta
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite įrangą, ypač tada, jei
grindys yra nelygios arba su
nuolydžiu.
•
•
Pastatykite suvirinimo maitinimo šaltinį ant lygaus pagrindo.
Įsitikinkite, kad niekas nekliudys aušinimo.
Kėlimo instrukcijos
0449 503 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
4.2
Jungtys
• Pristatymo metu suvirinimo maitinimo šaltinis yra
paruoštas 400 V įtampai.
• Jei bus naudojama kitokia įtampa:
Nuimkite kairės pusės plokštę.
Atsižvelgdami į skyrių „Prijungimo instrukcija“, atlikite
perjungimus pagrindiniame ir valdymo transformatoriuje.
• Pasirinkite tinkamo skerspjūvio ploto maitinimo kabelį ir
panaudokite tinkamą saugiklį, atsižvelgdami į vietos
taisykles (žr. tolesnę lentelę „Elektros tinklo prijungimas“).
• Nuimkite priekines plokštes (2 vnt.).
•
Prijunkite įžeminimo kabelį prie varžto, pažymėto
• Užveržkite kabelio spaustuvą (1).
•
•
•
•
•
.
Prijunkite maitinimo kabelius prie maitinimo prijungimo išvadų L1, L2 ir L3 (5).
Prijunkite valdymo kabelį, jungiantį suvirinimo maitinimo šaltinį ir valdymo dėžę, prie
28 kontaktų jungties (2) suvirinimo maitinimo šaltinio viduje.
Prijunkite 1 kontakto matavimo kabelį (4), skirtą lanko įtampai matuoti, prie grįžtamojo
kabelio / suvirinimo galvutės.
Prijunkite tinkamą suvirinimo kabelį ir grįžtamąjį kabelį prie jungčių (3), pažymėtų „+“
ir „-“, suvirinimo maitinimo šaltinio priekyje.
Sumontuokite šonines / priekines plokštes.
Elektros tinklo prijungimas
LAF 1001
50 Hz
60 Hz
Įtampa (V)
380
400
415
500
440
550
Fazės srovė I1eff (A)
67
64
64
52
64
52
Kabelio skerspjūvio plotas (mm2)
4 x 16 4 x 16 4 x 16 4 x 16 4 x 16 4 x 16
Uždelsto veikimo saugiklis (A)
80
63
63
63
63
63
Miniatiūrinis grandinės išjungiklis (A)
80
80
80
63
80
63
LAF 1001M
50 Hz
60 Hz
Įtampa (V)
230
380
400
415
500
230
440
550
Fazės srovė I1eff (A)
108
67
64
64
51
108
64
51
Kabelio skerspjūvio plotas
(mm2)
4 x 50 4 x 16 4 x 16 4 x 16 4 x 16 4 x 50 4 x 16 4 x 16
Uždelsto veikimo saugiklis
(A)
125
80
63
63
63
125
63
63
Miniatiūrinis grandinės
išjungiklis (A)
125
80
80
80
63
125
80
63
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Kituose regionuose maitinimo kabeliai turi
būti tinkami prietaisui ir atitikti vietines ir šalyje galiojančias normas.
0449 503 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
Bendras įrenginio naudojimo saugos taisykles rasite šios instrukcijos skyriuje
SAUGA. Perskaitykite jas prieš pradėdami naudoti įrangą!
ĮSPĖJIMAS!
Patikrinkite, ar darbo metu šoniniai skydeliai uždaryti.
PASTABA!
Srovės šaltinyje turi būti nustatytas analoginis režimas, kad būtų galima naudoti
PEI valdymo įrenginį.
5.1
Valdymo įtaisai
Priekiniame skyde yra:
1.
Elektros grandinės pertraukiklis, kuriuo įjungiama ir išjungiama suvirinimo
maitinimo šaltinio grandinės įtampa ir ventiliatorius.
• Padėtis „1“ – Įjungta
• Padėtis „0“ – Išjungta
2.
3.
• Kai pagrindinis jungiklis įjungtas, dega indikatoriaus lemputė (balta).
Perkaitimo indikatoriaus lemputė (geltona)
• Indikatoriaus lemputė įsižiebia, kai dėl per aukštos suvirinimo
maitinimo šaltinio temperatūros suaktyvinamas šiluminis išjungiklis.
• Indikatoriaus lemputė užgęsta, kai suvirinimo maitinimo šaltinio
temperatūra nukrenta iki leistino lygio.
4.
0449 503 101
Mygtukas, kuriuo iš naujo nustatomas 42 V maitinimo įtampos automatinis
saugiklis FU2.
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
DĖMESIO!
Tiekėjo garantija netaikoma, jai garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti
gedimus.
6.1
Valymas
6.1.1
Suvirinimo maitinimo šaltinis
ĮSPĖJIMAS!
Dėl užblokuotų oro įsiurbimo ar išleidimo angų įrenginys perkais.
•
Prireikus, išvalykite suvirinimo maitinimo šaltinį.
Šiam tikslui rekomenduojama naudoti sausą suspaustą orą.
6.1.2
Kontaktorius
ĮSPĖJIMAS!
Niekada nenaudokite suspausto oro kontaktoriui valyti, prieš tai jo visiškai
neišmontavę.
PASTABA!
Siekiant užtikrinti patikimą kontaktoriaus veikimą, magnetinės dalys visada turi
būti švarios.
Jei kontaktorių reikia valyti, jį būtina išmontuoti, tada išvalyti visas dalis.
Kontaktorių taip pat galima pakeisti.
0449 503 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
7 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
7
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros
inžinierius. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
LAF 1001 / LAF 1001M yra sukurtas ir išbandytas laikantis tarptautinių ir Europos
60974-1 ir 60974-10 standartų. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs priežiūros
skyrius privalo užtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0449 503 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0449 503 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
0449 503 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA
PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA
0449 503 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
PRIJUNGIMO INSTRUKCIJA
0449 503 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
Denomination
Type
0460 513 880 Welding power source
LAF 1001
0460 513 881 Welding power source
LAF 1001M
0459 839 057 Spare parts list
LAF 1001 / LAF 1001M
Techninę dokumentaciją rasite svetainėje adresu www.esab.com.
0449 503 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
0449 503 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising