ESAB | LAF 1001 / LAF 1001M | Instruction manual | ESAB LAF 1001 / LAF 1001M Používateľská príručka

ESAB LAF 1001 / LAF 1001M Používateľská príručka
LAF 1001 /
LAF 1001M
Návod na použitie
0449 503 101 SK 20171018
Valid for: serial no. 536-xxx-xxxx
OBSAH
BEZPEČNOSŤ ...............................................................................................
4
1.1
Význam symbolov ....................................................................................
4
1.2
Bezpečnostné opatrenia ..........................................................................
4
2
ÚVOD .............................................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
8
4
MONTÁŽ ........................................................................................................
9
4.1
Lokalita ......................................................................................................
9
4.2
Pripojenia ..................................................................................................
10
PREVÁDZKA .................................................................................................
11
5.1
Ovládacie prvky ........................................................................................
11
ÚDRŽBA ........................................................................................................
12
6.1
Čistenie .....................................................................................................
12
6.1.1
Zvárací zdroj...........................................................................................
12
6.1.2
Stýkač.....................................................................................................
12
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV ..................................................
13
SCHÉMA ...............................................................................................................
14
NÁVOD NA PRIPOJENIE.....................................................................................
16
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA ......................................................................................
18
1
5
6
7
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0449 503 101
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
1.1
Význam symbolov
Ako sa používajú v tomto manuáli: Buďte opatrní! Dávajte pozor!
NEBEZPEČENSTVO!
Znamená bezprostredné ohrozenie, ktoré, pokiaľ mu nepredídete, môže
spôsobiť bezprostredný vážny úraz alebo ohrozenie života.
VÝSTRAHA!
Znamená potenciálne riziko, ktoré môže spôsobiť poranenie alebo
ohrozenie života.
UPOZORNENIE!
Znamená riziko, ktoré môže spôsobiť ľahký úraz.
VÝSTRAHA!
Pred použitím si prečítajte a osvojte návod na obsluhu
a sledujte všetky štítky, bezpečnostné predpisy
zamestnávateľa a karty bezpečnostných údajov (SDS).
1.2
Bezpečnostné opatrenia
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorý je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
2.
3.
Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ s jeho prevádzkou
○ umiestnením núdzových vypínačov
○ princípom jeho činnosti
○ platnými bezpečnostnými opatreniami
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
Obsluha musí zabezpečiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená
osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatí práce so zariadením
Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel
○ bez prievanov
0449 503 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
4.
5.
Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev
odolný proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by
sa mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný
elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia.
ZÁSAH ELEKTRICKÝM PRÚDOM – Dokáže usmrtiť.
• Vykonajte montáž a uzemnenie zariadenia v súlade s návodom na
použitie.
• Nedotýkajte sa častí alebo elektród pod napätím holou kožou, vlhkými
rukavicami alebo vlhkým odevom.
• Izolujte sa od pracovných a uzemňovacích vodičov.
• Pri práci dbajte na bezpečný pracovný postoj.
ELEKTROMAGNETICKÉ POLIA – Môžu byť zdraviu škodlivé.
• Zvárači, ktorí používajú kardiostimulátor, by sa mali pred zváraním poradiť
so svojím lekárom. Elektromagnetické polia môžu mať na niektoré
kardiostimulátory rušivý vplyv.
• Vystavenie účinkom elektromagnetického poľa môže mať aj ďalšie účinky
na zdravie, ktoré sú zatiaľ neznáme.
• Zvárači by mali dodržiavať tieto postupy, aby čo najviac obmedzili
vystavenie účinkom elektromagnetických polí:
○ Vodiče k elektróde a pracovné káble veďte spolu na rovnakej strane
tela. Ak je to možné, prichyťte ich páskou. Nestojte medzi horákom
a pracovnými káblami. Nikdy si neovíjajte horák ani pracovné káble
okolo tela. Zvárací zdroj a káble držte čo najďalej od tela.
○ Pracovný kábel pripojte k zvarencu čo najbližšie k zváranej ploche.
DYM A PLYNY – Môžu byť zdraviu škodlivé.
• Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
• Používajte vetranie, odsávanie pri oblúku, alebo oboje, aby sa výpary a
plyny nedostali do vašej oblasti dýchania a okolitého priestoru.
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – Môže poraniť oči a spáliť kožu.
• Chráňte si oči aj telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s
filtračnými sklami a ochranný odev.
• Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
HLUK – Nadmerný hluk môže poškodiť sluch.
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
0449 503 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOSŤ
POHYBLIVÉ ČASTI – Môžu spôsobiť zranenia.
• Dbajte na to, aby boli všetky dvierka, panely a kryty zatvorené a zaistené
proti pohybu. V prípade potreby na účely údržby a odstraňovania porúch
môžu kryty odmontovať len kvalifikované osoby. Po skončení údržby ešte
pred naštartovaním motora namontujte späť panely alebo kryty a zatvorte
dvierka.
• Pred montážou alebo pripojením jednotky vypnite motor.
• Dbajte na to, aby sa vaše ruky, vlasy, voľné oblečenie a nástroje nedostali
do kontaktu s pohyblivými časťami.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
• Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Uistite sa, či sa v blízkosti
nenachádzajú žiadne horľavé materiály.
• Nepoužívajte na zatvorené nádoby.
FUNKČNÁ PORUCHA – Pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÝCH!
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v obytných
oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie zaisťované
verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou. Kvôli rušeniu
šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu v takýchto
oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so zaručením
elektromagnetickej kompatibility pri zariadení triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2012/19/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej implementácií
podľa národných zákonov sa musí elektrické zariadenie,
ktoré dosiahlo koniec životnosti, zlikvidovať v recyklačnom
zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB ponúka na predaj sortiment zváracieho príslušenstva a osobných
ochranných prostriedkov. Pre informácie o objednávaní kontaktuje miestneho
predajcu spoločnosti ESAB alebo navštívte našu webovú lokalitu.
0449 503 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Zváracie zdroje LAF 1001/LAF 1001M sú diaľkovo ovládané trojfázové zváracie zdroje
určené na vysoko produktívne mechanizované zváranie s plynom (MIG/MAG) alebo zváranie
pod tavivom (SAW).
Zváracie zdroje sú chladené ventilátorom a monitorované proti preťaženiu tepelnou
ochranou. Po aktivácii tepelnej ochrany sa na prednom paneli automaticky rozsvieti žltá
kontrolka. Vynulovanie sa vykoná automaticky, keď teplota klesne na prípustnú úroveň.
0449 503 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
LAF 1001
LAF 1001M
Sieťové napätie
380/400/415/500 V, 3 ~ 50 Hz 230/380/400/415/500 V, 3
440/550 V, 3 ~ 60 Hz
~ 50 Hz
230/440/550 V, 3 ~ 60 Hz
Zmax
0,04 ohmu
0,04 ohmu
Primárny prúd
Imax 84 A
Imax 138 A
Hodnoty konvenčného zaťaženia:
Prevádzkový cyklus 100 % 800 A/44 V
800 A/44 V
Prevádzkový cyklus 60%
1000 A/44 V
1000 A/44 V
Rozsah nastavenia SAW
100 – 1000 A/24 – 44 V
100 – 1000 A/24 – 44 V
Ssc min
4,8 MVA
4,8 MVA
Napätie bez zaťaženia
53 V
56 V
Výkon bez zaťaženia
180 W
178 W
Účinnosť pri maximálnom
prúde
90%
86%
Účinník pri maximálnom
prúde
0,95
0,96
Zdanlivý výkon I2 pri
maximálnom prúde
51,6 kVA
52,9 kVA
Skutočný výkon I2 pri
maximálnom prúde
48,9 kW
51,0 kW
Prevádzková teplota
-10 až +40 °C (+14 až +104
°F)
-10 až +40 °C (+14 až +104
°F)
Hmotnosť
330 kg (727,5 lb)
330 kg (727,5 lb)
Rozmery D × Š × V
646 × 552 × 1090 mm
(25,4 × 21,7 × 42,9 in)
646 × 552 × 1090 mm
(25,4 × 21,7 × 42,9 in)
Trieda izolácie
transformátora
H
H
Trieda krytia
IP23
IP23
Trieda použitia
Trieda krytia
Kód IP označuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov
alebo vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným
nebezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
0449 503 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
4
MONTÁŽ
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
POZOR!
Požiadavky na napájacie napätie
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy IEC 61000-3-12 pod podmienkou, že
skratový výkon je vyšší alebo rovný hodnote Sscmin uvádzanej v technických
údajoch v mieste pripojenia prívodu používateľa k verejnému systému. V tomto
prípade je inštalujúca osoba alebo používateľ zariadenia zodpovedný za
zabezpečenie, v prípade potreby po konzultácii s prevádzkovateľom rozvodnej
siete, aby bolo zariadenie pripojené iba k zdroju so skratovým výkonom vyšším
alebo rovným hodnote Sscmin. Údaje nájdete v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.
4.1
Lokalita
VÝSTRAHA!
Zariadenie zabezpečte –
predovšetkým na nerovnom alebo
svahovitom povrchu.
•
•
Zvárací zdroj umiestnite na rovný podklad.
Zaistite, aby chladeniu nič nebránilo.
Pokyny na zdvíhanie
0449 503 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 MONTÁŽ
4.2
Pripojenia
• Zvárací zdroj je po dodaní nastavený na 400 V.
• V prípade iného napájacieho napätia:
Odmontujte ľavý bočný plech.
Vykonajte nastavenie hlavného a riadiaceho
transformátora v súlade s pokynmi uvedenými v kapitole
„Návod na pripojenie“.
• Vyberte sieťový kábel so správnym prierezom a napojte
ho na správnu poistku v súlade s miestnymi predpismi
(pozri tabuľku v časti „Sieťové pripojenie“).
• Odmontujte predné plechy (x 2).
• Pripojte uzemňovací kábel k skrutke označenej
symbolom
.
• Utiahnite káblovú svorku (1).
•
•
•
•
•
Pripojte sieťové káble k pripájacím koncovkám L1, L2 a L3 (5).
Ovládacím káblom prepojte zvárací zdroj a riadiacu skriňu, pričom ho pripojte
k 28-kolíkovému konektoru (2) na vnútri zváracieho zdroja.
Pripojte 1-kolíkový merací kábel (4) na meranie oblúkového napätia k spätnému
káblu/zváracej hlave.
Vhodný zvárací a spätný kábel pripojte ku konektorom (3) označeným symbolmi + a na prednej strane zváracieho zdroja.
Založte bočné/predné plechy.
Sieťové pripojenie
LAF 1001
50 Hz
60 Hz
Napätie (V)
380
400
415
500
440
550
Fázový prúd I1eff (A)
67
64
64
52
64
52
Prierez kábla (mm2)
4 × 16 4 × 16 4 × 16 4 × 16 4 × 16 4 × 16
Poistka, pomalá (A)
80
63
63
63
63
63
Miniatúrny istič (A)
80
80
80
63
80
63
LAF 1001M
50 Hz
60 Hz
Napätie (V)
230
380
400
415
500
230
440
550
Fázový prúd I1eff (A)
108
67
64
64
51
108
64
51
Prierez kábla (mm2)
4 × 50 4 × 16 4 × 16 4 × 16 4 × 16 4 × 50 4 × 16 4 × 16
Poistka, pomalá (A)
125
80
63
63
63
125
63
63
Miniatúrny istič (A)
125
80
80
80
63
125
80
63
POZOR!
Prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky uvedené hore zodpovedajú
švédskym predpisom. Pre ostatné regióny platí, že napájacie káble musia byť
vhodné na použitie s aplikáciou a musia spĺňať miestne a vnútroštátne predpisy.
0449 503 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
Všeobecné bezpečnostné nastavenia týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole BEZPEČNOSŤ tejto príručky. Dôkladne si ju prečítajte, kým začnete zariadenie
používať!
VÝSTRAHA!
Uistite sa, že postranné panely sú pri prevádzke zatvorené.
POZOR!
Pri použití riadiacej jednotky PEI musí byť zvárací zdroj nastavený na analógový
režim.
5.1
Ovládacie prvky
Predný panel obsahuje:
1.
Hlavný istič na zapínanie a vypínanie napájania a ventilátora zváracieho
zdroja.
• Poloha „1“ – zapnuté
• Poloha „0“ – vypnuté
2.
3.
• Po zapnutí hlavného vypínača sa rozsvieti kontrolka (biela).
Kontrolka prehrievania (žltá)
• Kontrolka sa rozsvieti po aktivácii tepelnej ochrany v dôsledku
nadmernej teploty zváracieho zdroja.
• Kontrolka zhasne, keď teplota zváracieho zdroja poklesne na
prípustnú úroveň.
4.
0449 503 101
Tlačidlo na vynulovanie stavu automatickej poistky FU2 napájacieho
napätia 42 V.
- 11 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.1
Čistenie
6.1.1
Zvárací zdroj
VÝSTRAHA!
Zablokované otvory prívodu a vývodu vzduchu spôsobia prehrievanie.
•
Podľa potreby zvárací zdroj očistite.
Na tento účel sa odporúča použiť suchý stlačený vzduch.
6.1.2
Stýkač
VÝSTRAHA!
Stlačený vzduch nikdy nepoužívajte na čistenie stýkača, pokiaľ ho predtým úplne
neodmontujete.
POZOR!
Na zaistenie spoľahlivej prevádzky stýkača sa magnetické súčasti musia
udržiavať čisté.
Ak je stýkač potrebné vyčistiť, musí sa rozobrať a všetky jeho súčasti sa musia
vyčistiť.
Prípadne možno stýkač vymeniť.
0449 503 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
7 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
7
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
UPOZORNENIE!
Opravy a elektrické práce musí vykonávať autorizovaný servisný technik ESAB.
Používajte len originálne náhradné diely ESAB.
Zvárací zdroj LAF 1001/LAF 1001M bol navrhnutý a odskúšaný podľa
medzinárodných a európskych noriem EN 60974-1 a EN 60974-10. Povinnosťou
servisnej jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že
výrobok aj naďalej zodpovedá uvedeným normám.
Náhradné diely a diely podliehajúce opotrebovaniu si môžete objednať od najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB – pozrite si zadnú stranu obalu tohto dokumentu. Pri objednávaní
láskavo uvádzajte typ výrobku, výrobné číslo, označenie a číslo náhradného dielu podľa
zoznamu náhradných dielov. To uľahčí expedíciu a zaistí správnosť dodávky.
0449 503 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
SCHÉMA
0449 503 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
SCHÉMA
0449 503 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
NÁVOD NA PRIPOJENIE
NÁVOD NA PRIPOJENIE
0449 503 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
NÁVOD NA PRIPOJENIE
0449 503 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering no.
Denomination
Type
0460 513 880 Welding power source
LAF 1001
0460 513 881 Welding power source
LAF 1001M
0459 839 057 Spare parts list
LAF 1001 / LAF 1001M
Technickú dokumentáciu nájdete na stránke: www.esab.com
0449 503 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
0449 503 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising