ESAB | ESAB Cutmaster 40 Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB ESAB Cutmaster 40 Plasma Cutting System Brugermanual

ESAB ESAB Cutmaster 40 Plasma Cutting System Brugermanual
ESAB Cutmaster 40
®
PLASMASKÆRINGS SYSTEMET
SL60 1Torch™
Manuel drift
Art # A-12782DA_AB
UDGANGSSIGNAL
MAKS OUTPUT
40
AMPERE
Ændring: AD
Dato: 18/10/ 2017
Ant. af man.: 300X5394DA
INPUTSTRØM
FASE
SPÆNDING
SPÆNDING
115V 230V
esab.eu
VI PÅSKØNNER DIN VIRKSOMHED!
Tillykke med dit nye ESAB produkt. Vi er stolte over at have dig som vores kunde og bestræber os på at give
dig den bedst service og pålidelighed inden for industrien. Dette produkt understøttes af vores omfattende
garanti og globale servicenetværk. For at finde din nærmeste forhandler eller servicebureau, besøg os på
internettet på www.esab.eu.
Denne vejledning er udformet til at instruere dig om korrekt installation og brug af dit ESAB produkt. Din
tilfredshed med dette produkt og dets sikre funktion er vores ultimative anliggende. Tag derfor tid til at
læse hele vejledningen, især sikkerhedsforanstaltningerne. De hjælper dig til at undgå mulige farer, som
kan findes, når du arbejder med dette produkt.
DU ER I GODT SELSKAB!
Globalt leverandørers og producenters foretrukne valg.
ESAB er et globalt brand af manuel og automatiseret Plasmaskæring produkter.
Vi udmærker os i forhold til vores konkurrence ved markedsførende, pålidelige produkter, som er
slidstærke. Vi er stolte af vores tekniske innovation, konkurrencedygtige priser, fremragende
levering, fremragende kundeservice og tekniske support sammen med fremragende salgs- og
marketingsekspertise.
Frem for alt forpligter vi os til at udvikle teknologisk avancerede produkter for at opnå mere sikre
arbejdsomgivelser inden for svejseindustrien.
!
ADVARSEL
Læs og forstå hele denne manual og arbejdsgiverens sikkerhedsforanstaltninger før installation, betjening eller vedligeholdelse af udstyr.
Mens oplysningerne i denne manual er producentens egen dømmekraft, Producenten påtager
sig intet ansvar for dens brug.
Plasmaskærings Strømforsyning
ESAB Cutmaster® 40
SL60 1Torch™
Antallet af manuel drift 300X5394DA
Udgivet af:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd.
Denton TX 76207 USA
www.esab.eu
Copyright 2015 ESAB
Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion af dette arbejde, helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra udgiveren
er forbudt.
Forlaget påtager sig ikke og fraskriver sig hermed ethvert ansvar for enhver part for
eventuelle tab eller skader, der er forårsaget af fejl eller udeladelser i denne manual,
om disse fejl skyldes uagtsomhed, uheld eller enhver anden årsag.
For udskriftsmateriale specifikation se dokument 47x1909
Oprindelige Udgivelsesdato: 15. Januar 2015
Dato for Ændring: 18/10/ 2017
Registrere følgende oplysninger i forbindelse med reklamationer:
Hvor købes:______________________________________________________
Købsdato:_______________________________________________________
Strømforsyning serielnummer:______________________________________
Lygte serie #:_____________________________________________________
i
SØRG FOR AT OPERATØREN MODTAGER DENNE INFORMATION.
DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR.
FORSIGTIG
Disse INSTRUKTIONER er til brug for erfarne operatører. Hvis du ikke er fuldstændig
fortrolig med betjeningsprincipperne og sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med
lysbuesvejsning og skæreudstyr, beder vi dig indtrængende om at læse vores brochure
“Forholdsregler og Sikkerhedsprocedurer i forbindelse med Lysbuesvejsning,
Skæring og Fugebrænding”. Formular 52-529. Tillad IKKE uoplærte personer at
installere, betjene eller vedligeholde dette udstyr. Forsøg IKKE at installere eller
betjene dette udstyr, før du har læst og helt forstået disse instruktioner. Hvis du
ikke helt forstår disse instruktioner, skal du kontakte leverandøren for yderligere
information. Sørg for at læse Sikkerhedsforanstaltningerne før installation eller
betjening af dette udstyr.
BRUGERANSVAR
Dette udstyr fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen heraf i denne manual og medfølgende mærkninger og/eller
indlæg, når det installeres, betjenes, vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner.
Dette udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Udstyr med funktionsfejl eller dårligt vedligeholdt udstyr
bør ikke bruges. Komponenter, der er defekt, mangler, er slidte, er deforme eller forurenede, bør omgående udskiftes.
Hvis det bliver nødvendigt at reparere eller udskifte dele, anbefaler fabrikanten, at man ringer eller sender en skriftlig
serviceanmodning til den autoriserede forhandler, hvor udstyret blev købt.
Udstyret eller dele heraf bør ikke ændres, uden der foreligger en skriftlig tilladelse fra fabrikanten.Brugeren af dette udstyr
er alene ansvarlig for enhver funktionsfejl, som er et resultat af fejlbetjening, manglende vedligeholdelse, beskadigelse,
forkert reparation eller ændring foretaget af enhver anden end fabrikanten selv eller en servicefacilitet udpeget af
fabrikanten.
!
LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
I henhold til
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, trådt i kraft 20. april 2016
EMC-direktivet 2014/30/EU, trådt i kraft 20. april 2016
RoHS-direktivet 2011/65/EU, trådt i kraft 2. januar 2013
Udstyrstype
PLASMASKÆRESYSTEM
Typebetegnelse etc.
ESAB Cutmaster® 40, fra serienummer WT1530XXXXXX
Mærkenavn eller varemærke
ESAB
Producent eller vedkommendes autoriserede repræsentant
Navn, adresse, telefonnummer:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton TX 76207
Telefon: +01 800 426 1888, FAX +01 603 298 7402
Den følgende harmoniserede standard, der gælder i EØF, er blevet anvendt i udviklingen:
IEC/EN 60974-1:2012 Udstyr til lysbuesvejsning - Del 1: Svejsestrømkilder
IEC/EN 60974-10:2014 + AMD 1:2015, offentliggjort 2015-06-19 Udstyr til lysbuesvejsning - Del 10: Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Yderligere oplysninger: Begrænset brug, udstyr i klasse A, beregnet til brug andre steder end beboelse.
Ved at underskrive dette dokument erklærer den underskrivende as producent eller producentens autoriserede repræsentant, at det pågældende udstyr opfylder de ovenstående sikkerhedskrav.
Dato
Underskrift
1. November 2015
Flavio Santos
2015
Position
Generel Manager
Ekstraudstyr og Linktilstand
INDHOLDSFORTEGNELSE
SEKTION 1: SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER................................................................1-1
1.0
Sikkerhedsforanstaltninger...............................................................................................1-1
AFSNIT 2 SYSTEM: INTRODUKTION.....................................................................................2-1
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
Sådan bruges denne vejledning........................................................................................2-1
Udstyrsidentifikation.........................................................................................................2-1
Modtagelse af udstyr........................................................................................................2-1
Arbejdsprincip..................................................................................................................2-2
Strømforsyning specifikationer.........................................................................................2-2
Specifikationer for indgangskabelføring............................................................................2-3
Strømforsyning funktioner................................................................................................2-4
AFSNIT 2 BRÆNDER: INTRODUKTION.............................................................................. 2T-1
2T.01
2T.02
2T.03
Omfang af manual......................................................................................................... 2T-1
Specifikationer .............................................................................................................. 2T-1
Introduktion til plasma.................................................................................................... 2T-2
AFSNIT 3: INSTALLATION .....................................................................................................3-1
3.01
3.02
3.03
3.04
Udpakning........................................................................................................................3-1
Løfteindstillinger..............................................................................................................3-1
Primære strømforsyningsforbindelser...............................................................................3-1
Luftforsyningsforbindelser................................................................................................3-1
AFSNIT 4 SYSTEM: BETJENING............................................................................................4-1
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
Kontrolpanel.....................................................................................................................4-1
Forberedelser til betjening................................................................................................4-2
Betjeningsrækkefølge.......................................................................................................4-4
Skærekvalitet...................................................................................................................4-7
Generelle skæringsoplysninger.........................................................................................4-7
AFSNIT 5 SYSTEM: VEDLIGEHOLD.......................................................................................5-1
5.01
5.02
Generel vedligeholdelse...................................................................................................5-1
Grundlæggende fejlfinding...............................................................................................5-2
AFSNIT 5 BRÆNDER: VEDLIGEHOLD................................................................................ 5T-1
5T.01
5T.02
Generel vedligeholdelse................................................................................................. 5T-1
Kontrollér og udskift om nødvendigt tilsætningsmaterialer og hjælpestoffer til brænderen.5T-2
AFSNIT 6: LISTE OVER DELE.................................................................................................6-1
6.01
6.02
6.03
6.04
INTRODUKTION................................................................................................................6-1
Strømforsyning reservedele.............................................................................................6-2
SL60 Torch Tilsætningsmaterialer og hjælpestoffer...........................................................6-3
Valgfrit tilbehør.................................................................................................................6-4
BILAG 1: Kredsløbsdiagram.................................................................................................. A-1
Ændringshistorik.................................................................................................................... A-2
ESAB CUTMASTER 40
SEKTION 1: SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
1.0
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugere af ESAB svejseudstyr og plasmaskæreudstyr har det endelige ansvar for at tilsikre, at
enhver, der arbejder på eller tæt ved udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforanstaltninger.
Sikkerhedsforanstaltningerne skal overholde de krav, der gælder for denne type svejseudstyr eller
plasmaskæreudstyr. Følgende anbefalinger bør følges udover de standardregulativer, der gælder for
arbejdsstedet.
Alt arbejde skal udføres af oplært personale, der grundigt kender til betjeningen af svejseudstyret eller
plasmaskæreudstyret. Ukorrekt betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan resultere i
skade på operatøren og beskadigelse af udstyret.
1. Enhver, der bruger svejseudstyr eller plasmaskæreudstyr, skal være fuldt fortrolig med følgende:
- betjening heraf
- placering af nødstopkontakter
- dets funktion
- relevante sikkerhedsforanstaltninger
- svejsning og/eller plasmaskæring
2. Operatøren skal sørge for følgende:
- at der ved opstart af udstyret ikke opholder sig uautoriseret personale indenfor udstyrets arbejdsområde.
- at ingen er ubeskyttet, når lysbuen tændes.
3. Arbejdsstedet skal:
- være velegnet til formålet
- være uden gennemtræk
4. Personligt sikkerhedsudstyr:
- Brug altid anbefalet, personligt sikkerhedsudstyr så som sikkerhedsbriller, ikke-brændbart tøj og
sikkerhedshandsker.
- Bær ikke løsthængende tøj som tørklæder, brocher, ringe osv., da disse kan sætte sig fast i
udstyret eller forårsage forbrænding.
5. Generelle forskrifter:
- Sørg for at returkablet er grundigt tilsluttet.
- Kun faglærte elektrikere må udføre arbejde med udstyr med høj spænding.
- Relevant brandslukningsudstyr skal være tydeligt markeret og i umiddelbar nærhed.
- Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke foretages under betjening.
Indlever elektronisk udstyr på en genbrugsstation!
I henhold til direktiv 2002/96/EF samt national lovgivning om affaldshåndtering af elektrisk
og/eller elektronisk udstyr skal udtjent udstyr indleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.
Som ansvarlig for udstyret er du efter loven forpligtet til at indhente information om godkendte indsamlingssteder.
For yderligere oplysninger bedes du kontakte din nærmeste ESAB-repræsentant.
ESAB kan levere al nødvendig skærebeskyttelse og alt nødvendigt tilbehør.
300X5394DA
Generelleinformation
1-1
ESAB CUTMASTER 40
ADVARSEL
SVEJSNING OG PLASMASKÆRING KAN VÆRE SKADELIG FOR
DIG SELV OG ANDRE. TAG DINE FORHOLDSREGLER, NÅR DU
SVEJSER ELLER SKÆRER. BED DIN ARBEJDSGIVER OM SIKKERHEDSPROCEDURER, SOM BØR VÆRE BASERET PÅ FABRIKANTENS RISIKODATA.
ELEKTRISK STØD - Kan dræbe.
- Montér og jordforbind (jord) svejseudstyret eller plasmaskæreudstyret i overensstemmelse med gældende
normer.
- Rør ikke ved de strømførende dele eller elektroderne med den bare hud, våde handsker eller vådt tøj.
- Vær isoleret fra jordforbindelse og arbejdsstykket.
- Sørg for at din arbejdsposition er sikker.
DAMPE OG GASSER - Kan være farlige for helbredet.
- Hold ansigtet væk fra dampene.
- Anvend ventilation, udtræk ved buen, eller begge dele, for at holde dampe og gasser væk fra
åndedrætsområdet og omgivelserne i det hele taget.
LYSBUESTRÅLER - Kan beskadige øjne og give forbrændinger på huden.
- Beskyt øjne og krop. Anvend den korrekte svejseskærm/plasmaskæreskærm og skærmfilter og
hav beskyttelsestøj på.
- Beskyt personer, der står i nærheden, med passende skærme eller forhæng.
BRANDFARE
- Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Derfor skal man sikre sig, at der ikke er brændbare materialer i nærheden.
LARM - Usædvanlig høj larm kan give høreskader.
- Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
- Advar personer, der står i nærheden, om risikoen.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL
Anvend ikke strömkilden til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG
Udstyr af ”Class A” er ikke beregnet til brug i boliger med strømforsyning fra det almindelige lavspændingsnet. Det kan være problematisk at sikre elektromagnetisk kompatibilitet for udstyr af ”Class A”
i sådanne lokaler som følge af såvel ledningsbårne
som luftbårne forstyrrelser.
FORSIGTIG
Dette produkt er udelukkende beregnet til plasmaskæring. Enhver anden form
for anvendelse kan føre til personskade og/eller beskadigelse af udstyr.
FORSIGTIG
Læs og forstå instruktionsbogen før installation eller betjening.
1-2
Generelleinformation
!
300X5394DA
AFSNIT 2 SYSTEM: INTRODUKTION
2.01 Sådan bruges denne vejledning
Denne manual gælder kun for specification eller part numrene
listet på side i.
For at sikre sikker drift, læs hele manualen, inkluderet kapitlet
om sikkerhedsinstruktioner og advarsler.
Ordene FARE, ADVARSEL, FORSIGTIGHED og BEMÆRK vil
forekomme i denne manual Vær især opmærksom på oplysningerne under disse overskrifter. Disse specielle kommentarer
er nemt genkendt som følgende:
BEMÆRK!
En funktion, procedure eller baggrundsinformation, som kræver yderligere vægt eller
kan bidrage til en effektiv drift af systemet.
!
FORSIGTIG
En procedure, som kan forårsage skade på
udstyret, hvis den ikke udføres korrekt.
!
ADVARSEL
En procedure, som kan forårsage skade på
brugeren eller andre i arbejdsområdet, hvis
den ikke udføres korrekt.
ESAB CUTMASTER 40
2.02 Udstyrsidentifikation
Enhedens indentifikations nummer (specifikation eller del
nummer), model og serie nummer er normalt placeret
på et datamærke på bagpanelet. Udstyr, som ikke har et
datamærke på brænder- og kabelsamlinger, kan kun identificeres ved hjælp af type- eller reservedelsnummeret trykt på
den løst vedlagte seddel eller emballagen. Noter disse numre på
bunden af siden til fremtidig brug.
2.03 Modtagelse af udstyr
Når du modtager udstyret, tjek fakturaen for at sikre, at det er
komplet og inspicer udstyret for mulige skader som følge af forsendelse. Hvis udstyret er blevet udsat for beskadigelse, skal du
straks meddele det til transportøren med henblik på at indgive en
klage. Fuldstændige oplysninger om erstatningskrav eller forsendelsesfejl til nærmeste lokale forhandler er anført på indersiden
af bagsiden af denne vejledning.
Inkluder alle udstyrsidentifikationsnumre som beskrevet ovenfor
sammen med en fyldestgørende beskrivelse af de defekte dele.
Flyt udstyret til INSTALLATIONsområdet før du pakker enheden
ud. Vær forsigtig for at undgå skader på udstyret når der benyttes
stænger, hamre etc. til at udpakke enheden.
ADVARSEL
Indeholder oplysninger om eventuel personskade som følge af elektrisk stød. Advarsler
vil blive vedlagt i en boks som denne.
FARE
Betyder umiddelbar fare, som hvis den ikke
undgås, vil resultere i umiddelbar, alvorlig
personskade eller død.
Yderligere eksemplarer af denne vejledning kan fås ved at kontakte ESAB i dit område. Adressen og telefonnummeret er trykt
på bagsiden af denne vejledning. Inkluder brugervejledningsnummeret og udstyrets identifikationsnumre.
Elektroniske kopier af denne manual kan downloades gratis i
PDF-format på ESABs hjemmeside som er anført nedenfor
http://www.esab.eu
300X5394DA
2-1
INTRODUKTION
ESAB CUTMASTER 40
2.04 Arbejdsprincip
Ensretter
Trykluft
Ensretter
Omformer
Vekselretter
Gasventil
Reduceret tryk, filter
Skærebrænder
Svejseemne
Art # A-09204DA
2.05 Strømforsyning specifikationer
ESAB Cutmaster 40 Strømforsyning specifikationer
Tilført effekt
115 VAC (+ -10%), 1 fase, 50/60 Hz
230 VAC (+-10%), 1 fase, 50/60Hz
Udgangsstrøm
20-27 Amps @ 115VAC
20-40 Amps @ 230VAC
ESAB Cutmaster 40 Strømforsyning Intermittens (BEMÆRK 1)
Omgivelsestemperatur
40 °C (104° F)
Intermittens
30% @ 115VAC, 40% @ 230VAC
Mærkestrøm
27 ampere @ 115VAC, 40 ampere ved 230V
SL60 Krav til brændergas (se afsnit 2T.02)
BEMÆRK
1. Intermittensen er den procentdel af tiden, hvor systemet betjenes uden overophedning. Intermittensen reduceres,
hvis hovedspændingen (AC) er lav eller DC-spændingen er højere end vist i dette skema.
2. Luftforsyning skal være fri for olie, fugt og andre forurenende stoffer. Overdreven olie og fugt kan forårsage en
dobbelt lysbue, hurtigt spidsslitage eller endda komplet nedbrud af brænderen. Forurenende stoffer kan forårsage
dårlig skæreevne og hurtigere elektrodeslitage. Valgfri filtre giver øget filtreringskapaciteter
BEMÆRK!
IEC-klassificering bestemmes som angivet af Den Internationale Elektrotekniske Kommission. Disse specifikationer inkluderer beregning af output spænding baseret på effektforsynings vurderet strøm. For at gøre
sammenligning mellem strømforsyninger nemmere, benytter alle producenter denne outputspænding til at
bestemme driftstiden.
TDC-rate finds ved at bruge en udgangspænding, der repræsenterer en faktisk udgangsspænding, når der
skæres med en TDC-brænder. Denne spænding er muligvis mere eller mindre end IEC spænding, afhængig
af valg af brænder, forbrugsvarer og faktiske skæring.
INTRODUKTION
2-2
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
228,6mm (9")
120V 15A
120V 20A
230V 20A
30
24
20
20
27
40
A
469,9mm (18,5")
Art# A-12781DA
177mm (7")
11,8kg / 26lb
Figur 2-1 Strømforsyningsdimensioner og -vægt
BEMÆRK!
Vægt inkluderer brænder og kabler, input strømforsyningskabel, og arbejdskabel med klemme.
!
FORSIGTIG
Giv plads til ordentlig luftstrøm gennem strømforsyningen. Betjening uden ordentlig luftstrøm vil hæmme
afkøling og reducere driftcyklus.
2.06 Specifikationer for indgangskabelføring
Strømforsyningskrav til ESAB Cutmaster 40
Input
Strømforsyning
Nuværende tilført Nuværende tilført
effekt
effekt
Foreslåede størrelser (se
note)
Spænding
Frekvens
(kVA)
Max (Ampere)
Ieff (ampere)
Sikring (ampere)
(Volt – AC)
(Hz)
1-Ph
1-Ph
1-Ph
1-Ph
115
50/60
3,3
28,5
15
32
230
50/60
5,0
21,4
13,5
16
240
50/60
5,0
20,8
13
16
Forsyningsspændinger med foreslået kredsløbsbeskyttelse
Motor-startsikringer eller termiske afbrydere er anbefalet for denne anvendelse. Kontrollér de lokale lovkrav til den forestående opgave.
BEMÆRK!
Se lokale og nationale kodeks eller lokal myndighed, der har kompetence til korrekt ledningsføringskrav.
Kabelstørrelse er nedklassificeret på grundlag af udstyrets intermittens.
De foreslåede størrelser er baseret på fleksible strømkabel med strømstik installationer.
Anvendt kabelledertemperatur er 167° F (75° C).
300X5394DA
2-3
INTRODUKTION
ESAB CUTMASTER 40
2.07 Strømforsyning funktioner
Strømkilde 120/230 VAC
Luftindtag
Kontrolpanel
120V 15A
120V 20A
230V 20A
30
24
20
20
27
40
A
Art # A-12779DA
Brænderkabel
Svejsekabel og klemme
ON/OFF
kontakt
Luftindtag
Strømkabel
Art# A-09335DA
INTRODUKTION
2-4
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
AFSNIT 2 BRÆNDER:
INTRODUKTION
F. Brændermærkedata
Manuelle brænder data
2T.01 Omfang af manual
Denne manual indeholder beskrivelser, driftsinstruktioner og
vedligeholdelses procedurer for SL60 Plasma skærebrænder.
Reperation af dette udstyr er begrænset til uddannet personale; ikke kvalificerede personale advares kraftigt mod at
forsøge reparationer eller justeringer, som ikke er dækket i
denne vejledning, under risiko for at gøre garantien ugyldig.
Læs denne vejledning grundigt. En fuldstændig forståelse af
dette udstyrs egenskaber og funktioner vil sikre pålidelig drift.
Omgivelsestemperatur
104° F
40° C
Intermittens
100% @ 60 ampere @ 400
SCFH
Maksimal strøm
60 Amps
Spænding (Vpeak)
500V
Lysbuens
tændspænding
7kV
G. Gaskrav
2T.02 Specifikationer
Manuelle eller mekanisererede brændegas
specifikationer
A. Brænderkonfiguration
Gas (plasma og sekundær)
Trykluft
Driftstryk
Se bemærkning
60 - 95 psi
4,1 - 6,5 bar
Maksimal indgangstryk
125 psi / 8,6 bar
Gasstrøm (skæring og fugning)
300 - 500 scfh
142 - 235 lpm
1. Håndbrænder/Manuel brænder, Modeller
Brænderhovedet er 75° i forhold til brænderhåndtag. Brænderen inkluderer håndtag og
udløser.
257 mm (10,125")
!
ADVARSEL
Denne brænder kan ikke benytte
oxygen (O2).
BEMÆRK!
Driftstryk varierer med brændermodel, fungerende strømstyrke or
brænderledningslængde. Se gastryk
indstillingsskema for hver model.
95 mm
(3,75")
Art # A-03322DA_AB
29 mm (1,17")
B. Brænderkabel længder
Håndbrændere er tilgængelige som følger:
• 20 ft / 6.1 m, with ATC-FORBINDELSE
C. Brænderdele
H. Direkte berøringsfare
Den anbefalede afstand mellem emnet og afstandsspidsen er 3/16 tomme / 4,7 mm.
Startpatron, elektrode, spids og svejsekop
D. Parts – In – Place (PIP)
Brænderhoved har indbygget kontakt.
12 VDC-kredsløbsklasse
E. Kølingstype
Kombination af omgivende luft og gasstrøm
gennem brænder.
300X5394DA
2T-1
INTRODUKTION
ESAB CUTMASTER 40
2T.03 Introduktion til plasma
B. Gasfordeling
A. Plasmagasstrøm
Plasma er en gas, der er blevet opvarmet til en ekstrem
høj temperatur og ioniseret, så det bliver elektrisk
ledende. Plasmagas skæring og udhulingsprocesser
benytter plasma til at overføre den elektriske bue til arbejdsobjektet. Metallet, der skæres eller fjernes, smeltes
på grund af varmen fra buen og blæses væk.
Mens formålet med plasmagasskæring er separation af
materialet, er plasmagas udhuling benyttet til at fjerne
metaller til en kontrolleret dybde og bredde.
I et plasmaskæreværktøj trænger en kold gas ind i område
B, hvor en bue mellem elektroden og brænderens spids
varmes op og ioniserer gassen. Den primære skærebue
vil overføres til arbejdsobjektet gennem søjlen af plasmagas i Zone C.
Brænderen udsætter emnet for en høj koncentration af
varme på et lille område ved at tvinge plasmagassen
og lysbuen gennem en lille åbning. Den stive, og begrænsede plasmabue er vist i Zone C. Jævnstrøm (DC)
med positiv poling bruges til plasmaskæring, som vist
på illustrationen.
Zone A leder sekundær gas for køling af brænder. Denne
gas hjælper også højhastigheds plasmagas med at
blæse smeltet metal væk fra skæringen, hvilket tillader
et hurtigt, slaggefri snit.
Den enkelte gas er internt splittet mellem plasma og
sekundære gasser.
Plasmagas flyder ind i brænderen gennem den negative
ledning, gennem startpatronen, gennem elektroden og
ud gennem spidsen.
Den sekundære gas flyder ned på ydersiden af brænderens startpatron, og ud gennem spidsen og dysen
omkring plasmabuen.
C. Pilotlysbue
Når brænderen startes etableres en pilotbue mellem
elektrode og skære spids. Denne pilotbue skaber en forbindelse for hovedbuen for overførelse til arbejdsobjektet.
D. Hovedskærelysbue
Jævnstrøm bruges også til den primære skærebue. Det
negative output er forbundet til brænderens elektrode
gennem brænderkablet. Det positive output er forbundet
til arbejdsobjektet via arbejdskablet og til brænderen
gennem en pilotelektrode.
E. Parts - In - Place (PIP)
Brænderen inkluderer et “Parts-In-Place” (PIP) kredsløb.
Når dysen er korrekt installeret, lukker det en kontakt.
Brænderen vil ikke virke, hvis denne kontakt er åben.
Til kontrolkabel
installation
Brænderkontakt
PIP–kontakt
A-02997DA
Brænderudløser
Dysse skærm
Parts - In - Place KREDSLØBSDIAGRAM for Håndbrænder
_
Strømforsyning
A
+
B
Svejseemne
C
A-00002DA
Typiske brænderhoved detaljer
INTRODUKTION
2T-2
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
3.03 Primære
strømforsyningsforbindelser
AFSNIT 3: INSTALLATION
3.01 Udpakning
Strømforsyningskabel og stik
1. Benyt pakkelisten til at indentificere og optælle hver
del.
2. Kontrollér hver del for mulige transportskader.
Hvis der konstateres skader, skal du kontakte din
forhandler og/eller leverandøren, før du fortsætter
installationen.
Denne strømforsyning kommer installeret med et strømkabel
stik, enkel fase input strøm.
!
3. Noter strømforsyning og brændermodel og serienumre, købsdato og leverandørnavn i informationsdelen
på forsiden af denne manual.
3.02 Løfteindstillinger
Strømforsyningen inkluderer håndtag kun for håndløftning.
Sørg altid for, at enheden løftes og transporteres sikkert og
forsvarligt.
ADVARSEL
Rør ikke ved strømførende dele.
Afbryd strømforsyningskablet, før du flytter
enheden.
!
ADVARSEL
DEFEKT UDSTYR kan forårsage alvorlig
personskade og kan beskadige udstyret.
HÅNDTAG er ikke beregnet til mekanisk løft.
• Kun personer med tilstrækkelig fysisk styrke bør
løfte enheden.
• Løft enheden ved hjælp af håndtaget, og brug
begge hænder. Brug ikke løftestropper.
Indgangsspænding
(VAT)
Mærkeeffekt
Ampere-input (RMS)
ved nominel effekt,
60 Hz, enkeltfaset
kVA
115V, 16A
-kredsløb
20A,
88V
21,3
2,5
115V, 32A
-kredsløb
27A,
91V
21,3
3,5
230V, 16A
-kredsløb
40A,
96V
23-21,4
4,8
3.04 Luftforsyningsforbindelser
A. Tilslutning af luftforsyning til enheden
Forbindelsen er den samme for trykluft eller industriel trykluft
i gasflasker.
• Benyt valgfri trækvogn eller lignende af en passende kapacitet for at flytte enheden.
1. Slut gasledningen til trykluftens indløbsport ved passende
tryk.
• Placer enheden på en ordentlig udskridning og
sikkert på plads inden transport med en gaffeltruck
eller andet køretøj.
300X5394DA
FORSIGTIG
Kontrollér, at din strømkilde er indstillet til
den korrekte spænding, før du sætter stikket i eller tilslutter enheden. Den primære
strømkilde, sikring og enhver forlængerledning der benyttes skal overholde lokale
elektriske regulativer og de anbefalede
kredsløbsbeskyttelse og installations krav
specificeret i sektion 2.
3-1
INSTALLATION
ESAB CUTMASTER 40
ON/OFF
kontakt
Luftindtag
Art# A-09337DA
Figur 3-2 Gastilslutning til trykluftsindløb
B. Benyt industriel komprimeret luft i gascylindrer.
Når der bruges industrielt komprimeret luft i gascylindre som gasforsyning:
1. Se producentens originale specifikationer for installation og vedligeholdelsesprocedurer for højtryks gasRegulatorer.
2. Undersøg cylinderventilerne for at sikre, at de er rene og fri for olie, fedt eller fremmedlegemer. Åbn hver cylinderventil
kortvarigt for at blæse eventuelt støv ud af enheden.
3. Cylinderen skal være udstyret med en justerbar høj– tryksRegulator, der er i stand til udgangstryk på op til 100 psi (6,9
bar) maksimum og flyder på mindst 250 SCFH (120 lpm)
4. Tilslut gasforsyningsslangen til cylinderen.
BEMÆRK!
Trykket bør fastsættes til 100 psi (6,9 bar) ved højtrykscylinderen.
Forsyningsslange skal være mindst ¼ tome (6 mm ) I.D.
For at opnå en sikker forsegling skal gevindene påføres gevindtætningsmiddel i henhold til producentens
anvisninger. Brug ikke Teflontape som gevindtape, idet små partikler fra tapen kan brække af og blokere
de små luftkanaler i brænderen.
INSTALLATION
3-2
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
AFSNIT 4 SYSTEM: BETJENING
4.01 Kontrolpanel
AC-lampe
ON/OFF
kontakt
Luftindtag
Strømkabel
DC Indikator (Parat)
Luftlampe
Overophednings
indikator
115V 16A
115V 32A
230V 16A
30
24
20
20
27
40
A
Art# A-12783DA
Frontpanel
Bagpanel
1. TÆND /SLUK Kontakt (Afbryder/Lampe)
Styrer tilført effekt til strømforsyningen. I er TÆNDT (rød lampe), O er SLUKKET.
2. (A) Udgangsstrømstyring
Vælger den ønskede udgangsstrøm. Hvis overbelastningsbeskyttelsen (sikring eller afbryder) på
strømforsyningskredsløbet udløses ofte, skal du enten reducere skæreoutputtet, reducere skæringstiden eller tilslutte enheden til en mere passende strømforsyning BEMÆRK: Til 115V strømforsyning, vil enheden automatisk begrænse udgangsspændingen til et maksimum på 27A. Ved
230V-indgangseffekt er det maksimale output 40 ampere.
3.
AC-lampe
Vedvarende lys indikerer at strømforsyningen er klar.
4.
Overhednings Indikator (TEMP indikator)
Lampe er normalt SLUKKET. Lampe er TÆNDT, når intern temperatur overstiger normale grænser. Lad enheden køre med blæseren TÆNDT, indtil temperaturlampen slukkes.
5.
Luftlampe
Luftlampen skal være tændt, når der er tilstrækkeligt gastryk.
6.
KLAR (jævnstrøm indikator)
Lampe er TÆNDT, når DC-udgangskredsløb er aktivt.
300X5394DA
4-1
DRIFT
ESAB CUTMASTER 40
4.02 Forberedelser til betjening
Brænderhoved
Ved starten af hver driftssession:
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen ved
kilden, før tilslutning eller frakobling
af strømforsyning, brænderdele eller
brænder og samlinger.
Elektrode
Startpatron
BEMÆRK!
Alle tilsætningsmaterialer og
hjælpestoffer skal installeres og vedligeholdes for at sikre korrekt drift.
A. Brænderdele valg
Spids
Dysse skærm
A-03510DA
Den opgavetype, der skal udføres, bestemmer
hvilke brænderdele, der skal anvendes.
Driftstype:
Trækskæring, afstandsskæring eller fugning
Brænderdele:
Svejsekop, skærespids, elektrode og startpatron
BEMÆRK!
Se Afsnit 4T.07 og følgende for yderligere oplysninger om brænderdele.
Skift brænderens dele til en anden funktion som
følger:
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen ved
kilden, før tilslutning eller frakobling
af strømforsyning, brænderdele eller
brænder og samlinger.
BEMÆRK!
Dysen sikrer placeringen af spidsen
og startpatronen. Anbring brænderen med svejsekoppen opad for at
forhindre disse dele i at falde ud, når
koppen er fjernet..
1. Skru dysemonteringen af og fjern den fra
brænderen.
2. Fjern elektroden ved at trække den direkte
ud af brænderhovedet.
Brænderdele
(Træksvejseskærmhætte og -cylindersamling
vist)
3. Installer reserveelektroden ved at skubbe
den lige ind i brænderhovedet, indtil den
klikker på plads.
4. Installer startbeholderen og den ønskede
spids i brænderhovedet.
5. Spænd svejseskærmcylinderens samling
ved håndkraft, indtil den sidder sikkert
fast på brænderhovedet. Hvis du mærker
modstand, når du installerer cylinderen,
skal du kontrollere samlingerne, før du
fortsætter.
B. Brænderforbindelse
Kontrollér, at brænderen er tilsluttet korrekt.
C. Kontrollér primær strømforsyningskilde
1. Kontrollér strømkilden for korrekt indgangsspænding. Sørg for at strømforsyningskilden
opfylder strømforsyningskravene for apparatet ifølge Afsnit 2, Specifikationer.
2. Tilslut netkablet (eller sluk for hovedafbryderen) for at forsyne systemet med strøm.
D. Gasvalg
Sørg for, at gaskilden opfylder kravene i afsnit
2T. Kontrollér tilslutningerne, og tænd for gasforsyningen.
E. Tilslut svejsekablet
Spænd svejsekablet fast til emnet eller skærebordet. Området skal være frit for olie, maling
og rust. Tilslut den kun til hoveddelen af emnet;
tilslut den ikke til den del, der skal skæres af.
DRIFT
4-2
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
Art # A-03387
F. Strøm TÆNDT
Placer Strømforsyning TÆNDT / SLUKKET kontakt til TÆNDT (op) position. Strømindikator TÆNDES.
ON/OFF
kontakt
Luftindtag
Strømkabel
115V 16A
115V 32A
230V 16A
30
24
Art# A-09936
Art# A-09335DA
Bagsidepanel med TÆNDT/SLUKKET kontakt
20
20
27
40
A
Frontpanel med tænd/sluk-lampe
G. Vælg niveau for strøm
Indstil det ønskede niveau for strøm.
300X5394DA
4-3
DRIFT
ESAB CUTMASTER 40
115V 16A
115V 32A
230V 16A
30
A#09937
24
4
20
2
20
40
40
30
20
0
A
30
30
24
20
27
7
24
27
7
40
40
20
A
115V, 16A
24
27
20
40
0
115V, 32A
A
20
20
27
740
A
230V, 16A
4.03 Betjeningsrækkefølge
Følgende er en typisk sekvens for drift af denne strømforsyning.
1. Placer TÆNDT / SLUKKET kontakten på strømforsyningen til TÆNDT (op) position (rød kontrollampe lyser).
a.
AC-lampen tændes; blæseren tændes.
BEMÆRK!
Ved første opstart vil der være en forsinkelse på ca. 2 sekunder, før AC-lampen begynder
at lyse og forstrømsgas og blæseren starter. Gas vil automatisk flyde fra brænderen i ca.
10 sekunder (kun efter AC indikatorlampen er tændt) (AC indikatorlampen og ventilator
tænder efter ca. 2 sekunder efter ON/OFF kontakten er aktiveret), dette er en proces, der
sikrer at alle inputs (gas, input strøm, brænderforbindelse og -dele) er accepteret for korrekt drift.
2. Benyt beskyttende tøj, inkluderet svejsehandsker og egnet øjenbeskyttelse (se tabel 1-1) Placer
spids på emnet og træk udløseren Lysbuen tændes og begynder at skære i emnet.
DRIFT
4-4
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
• Afstandstykkeskæring med håndbrænder
Brænder
BEMÆRK!
For at opnå den bedste ydelse og
levetid på delene skal du altid bruge
de rigtige dele til den pågældende
type opgave.
A. Brænderen kan holdes behageligt med
en hand eller stabiliseres med to hænder.
Placer hånden til at trykke på udløseren
på brænderhåndtaget. Med en håndbrænder, kan hånden placeres tæt på
brænderhovedet for maksimal kontrol
eller tæt på enden for maksimal beskyttelse mod varme. Vælg den holdeteknik,
der føles mest komfortabel og giver god
kontrol og bevægelse.
Dysse skærm
Fastlåst afstand
3 - 9mm (1/8" - 3/8")
A-00024DA
Afstandstykke afstand
Art # A-09342DA
BEMÆRK!
Spidsen bør aldrig røre arbejdsobjektet, med undtagelse af trækskæring.
B. Afhængigt af skæreopgaven, så gør et af
følgende:
a). For trækskæring placeres spidsen på
pladen ved at holde brænderen vinklet
i forhold til pladen, så kun den ene
af spidsens kanter kommer i kontakt
med pladen. Dette forhindrer skade til
spidsen ved gennemhulningsprocessen.
b). For afstandsskæring holdes brænderens spids på emnet, og der trykkes på aftrækkeren. Når buen er
tændt, løftes spidsen 1/8 "- 3/8" (34mm) over emnet.
300X5394DA
4-5
Udløser
Udløser
DRIFT
ESAB CUTMASTER 40
D. Hold brænderen væk fra kroppen.
E. Skub aftrækkersikringen mod bagenden
af brændergrebet, samtidig med at du
trykker på aftrækkeren. Buen vil starte.
Udløser
1
2
Art # A-09342DA
Udløser
3
Udløser
Udløser
4
Art # A-11462DA
BEMÆRK!
Når dysen er korrekt installeret, vil
der være et mellemrum mellem dysen og og brænderhåndtaget. Gas
strømmer gennem dette hul som
en del af normal drift. Forsøg ikke
at tvinge svejseskærmcylinderen
på plads for at lukke dette hul. At
tvinge svejseskærmcylinderen mod
brænderhovedet eller brænderens
håndtag kan beskadige komponenterne.
•
Trækskæring med en håndbrænder
Trækskæring virker bedst på metal med en
tykkelse på 1/4" (6 mm) eller mindre.
BEMÆRK!
For at opnå den bedste ydelse og
levetid på delene skal du altid bruge
de rigtige dele til den pågældende
type opgave.
A. Installer mundstykket og indstil udgangsstrømmen.
B. Brænderen kan holdes behageligt med
en hand eller stabiliseres med to hænder.
Placer hånden til at trykke på udløseren
på brænderhåndtaget. Med en håndbrænder, kan hånden placeres tæt på
brænderhovedet for maksimal kontrol
eller tæt på enden for maksimal beskyttelse mod varme. Vælg den holdeteknik,
der føles mest komfortabel og giver god
kontrol og bevægelse.
C. Hold brænderen i kontakt med emnet
mens der skæres.
DRIFT
4-6
F. Placer brændespidsen på arbejdsemnet.
Hovedbuen vil overføres til arbejdsobjektet.
BEMÆRK!
Gas før- og eftertryk er et karakteristika af strømforsyningen og ikke en
funktion af brænderen.
Udløser
1
2
Udløser
3
4
Art# A-09341DA
G. Skær normalt. Slip blot aftrækkeren for
at stoppe med at skære.
H. Følg normalt anbefalede skæremetoder,
som beskrevet i denne vejledning.
3. Komplet skæring.
BEMÆRK!
Hvis brænderen løftes for langt
væk fra emnet mens der skæres, vil
hovedbuen standse og tændbuen vil
automatisk genstarte.
4. Udløs brænderudløseren.
a. Hovedlysbue stopper.
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
5. Sæt ON / OFF-knappen på strømforsyningen til OFF (trykket ned)
a.
AC-lampen slukkes.
6. Sæt den primære strømafbryder til OFF, eller
træk strømstikket ud.
a. Tilført effekt fjernes fra systemet.
4.04 Skærekvalitet
BEMÆRK!
Snittets kvalitet er meget afhængig
af opsætning og parametre såsom
brænderafstand, ligestilling med
emnet, skærehastighed, gastryk og
operatørens færdigheder. Se bilagssider for supplerende oplysninger i
relation til den strømforsyning, der
anvendes.
Snittets kvalitetskrav varierer afhængigt af anvendelsesformålet. F.eks. kan nitridophobning og
skærpningsvinkel være vigtige faktorer, når overfladen skal svejses efter opskæring. Slaggefri skæring
er vigtigt, hvis der ønskes en høj skærekvalitet,
for at undgå efterfølgende rengøring. Følgende
skæringskvalitets karakteristika er illustreret i de
følgende figurer:
Skære rille bredde
Skæreflade
affasnings vinkel
Topstænk
Topkantsafrunding
Opbygning af
slagger
Skærefladesømlinje
Skærpningsvinkel
Vinklen mellem overfladen af afskæringskanten og fladt vinkelret til overfladen af pladen.
Et perfekt vinkelret snit ville resultere i en 0°
skærpningsvinkel.
Top – Kantafrunding
Afrunding på toppen af kanten af en skæring,
som følge af slid fra den initiale kontakt fra
plasmabuen på arbejdselementet.
Ophobning af bundslagger
Flydende materiale, som ikke er blevet blæst
ud af skæreområdet og størkner igen på pladen. Overdreven slaggedannelse kan kræve
rengøring efter skæring.
Skærerillebredde
Bredden af snittet (eller bredden af fjernet material ved afskæring).
Top stænk (slagger)
Top stænk eller slagger på toppen af snittet på
grund af langsom bevægelseshastighed, overdreven skæringshøjde, eller spids, hvis åbning
er blevet aflang.
4.05 Generelle
skæringsoplysninger
!
A-00007DA
Snittets kvalitetsegenskaber
Snitflade
Den ønskede eller specificerede tilstand (glat
eller rug) på overfladen af skæringen.
Nitrat ophobning
Nitrataflejringer kan efterlades på overfladen af
udskæringen, når nitrogen er til stede i plasmagasstrømmen. Disse opbygninger kan skabe
vanskeligheder, hvis materialet skal svejses
efter skæreprocessen.
300X5394DA
4-7
!
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen ved
kilden, inden du skiller strømforsyningen, brænder eller brænderkabler
ad.
Gennemgå ofte de vigtige sikkerhedsforskrifter på forsiden af denne
vejledning. Sørg for, at operatøren
er udstyret med ordentlige handsker,
korrekt sikkerhedsbeklædning og
høreværn. Sørg for at ingen del af
operatørens krop kommer i kontakt
med emnet når brænderen er aktiveret.
FORSIGTIG
Gnister fra skæreprocessen kan
skade malet, belagt eller andre overflader såsom glas, plastik og metal.
DRIFT
ESAB CUTMASTER 40
BEMÆRK!
Håndter brænderkabler med omhu
og beskytte dem mod beskadigelse.
Brænder afstandstykke
Forkert afstand (afstand mellem brænderspids
og emne) kan indvirke på spidsens levetid og
også på svejseskærmcylinderens levetid. Afstandsstykke kan også påvirke skråsnitsvinklen betydeligt. At reducere afstandstykke vil
generelt resultere i en mere kvadratisk skæring.
Kantstart
For kantstart holdes brænderen vinkelret på
emnet med forenden af spidsen nær (ikke røre)
kanten af emnet på det punkt, hvor snittet skal
påbegyndes. Når der startes på en kant af en
plade, bør der ikke holdes en pause ved kanten
og derved tvinge buen til at nå kanten af metallet. Aktiver skærelysbuen så hurtigt som muligt.
Snitretning
Slagger
Når slagger er tilstede på kulstof stål er det
normal benævnt som enten ”højhastighed,
langsom hastighed eller top slagger”. Slagger
oven på pladen forårsages typisk af for stor afstand mellem brænder og plade. Topslagger er
normalt meget let at fjerne og kan ofte tørres af
med en svejsehandske. Slagger fra svejsning
ved langsom hastighed forekommer typisk på
pladens nederste kant. Det kan variere fra en
let til en tung perle, men det klæber ikke godt
fast til skærekanten og det kan nemt skrabes
af. Slagger fra svejsning ved høj hastighed
danner normalt en smal svejsesøm langs bunden af snitkanten, som er meget vanskelig at
fjerne. Når der skæres i vanskeligt stål, er det
nogle gange anbefalelsesværdigt at reducere
skærehastigheden til at producere ”langsom
hastigheds slagger”. Enhver resulterende efterbehandling kan opnås ved skrabning, ikke
slibning.
I brænderne hvirvler plasmagasstrømmen, når
den forlader brænderen for at opretholde en
jævn gassøjle. Denne hvirvel effekt resulterer
i en side af snittet er mere firkantet end den
anden. Når der kigges i bevægelseretningen,
vil den højre side af skæringen være mere kvadratisk end den venstre.
Venstresidet
skæringsvinkel
Højresidet
skæringsvinkel
A-00512DA
Sidekarakteristik af skæring.
For at lave et firkantet snit langs en indre diameter af en cirkel, bør brænderen bevæge sig imod
uret i en cirkel. For at bibeholde en firkantet
kant langs den ydre diameter, bør brænderen
bevæge sig i retning med uret.
DRIFT
4-8
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
AFSNIT 5 SYSTEM: VEDLIGEHOLD
5.01 Generel vedligeholdelse
ADVARSEL!
Der er ekstremt farlige spændings- og strømniveauer inden i dette produkt.
Forsøg ikke at åbne eller at reparere medmindre du er kvalificeret
elektriker og du har træning i spændingsmålinger og
Vedligehold oftere, hvis
problemløsningsteknikker. Hvis større komplekse samlinger er
benyttet under vanskelige
fejlbehæftede, skal skærestrømkilden returneres til en akkrediteret
forhold.
serviceudbyder for reparation.
Hver brug
Efterse brænderspids
og elektrode
Ugentlig
Efterse kabler og
ledninger.
Efterse brænderspids, elektrode,
startpatrong og dysse skræm.
3 Måneder
Rens udvendige
side of strømforsyning
Udskift alle
beskadigede dele
30
20
A
40
CURRENT
6 Måneder
Efterse og rengør de
indvendige dele
30
20
A
40
CURRENT
Art # A-12778DA
300X5394DA
5-1
VEDLIGEHOLD
ESAB CUTMASTER 40
B.
A. Hver tredje måned
Kontrollér eksternt luftfilter, og udskift det om nødvendigt.
1. Slå indgangsstrøm FRA. Slå gasforsyning FRA. Skru ned
for gasforsyningen. Kontrollér luftfilteret, og udskift det
om nødvendigt.
BEMÆRK!
Fjern ikke den indvendige jordforbindelsesledning.
AC-lampe blinker.
1. Lampe blinker (1 sek. TÆNDT/ 1 sek. SLUKKET, gas
pulserer måske også tre gange).
a. Kontrollér for manglende brænderdele eller
forkert installation Skru ON/OFF knap til OFF og
genstart maskinen ved at tænde strømkontakten
til ON.
2. Lampe blinker (1 sek. TÆNDT/3 sek. SLUKKET).
a. Kontrollér for slidte eller fastsiddende brænderdele. Udskift hvis nødvendigt.
B. Hvert halve år
1. Kontrollér in-line-luftfilteret(-trene), og rengør eller udskift
efter behov.
2. Kontrollér kabler og slanger for lækager eller revner, og
udskift om nødvendigt.
3. Kontrollér alle kontaktpunkter for alvorlige buedannelser
eller hulninger, og udskift delene om nødvendigt.
4. Støvsug støv og snavs ud af hele maskinen.
3. Lampe blinker (3 sek. TÆNDT/3 sek. SLUKKET).
a. Brænder kontakt var aktiveret før maskinen
var fuldstændig parat. Skru ON/OFF knap til OFF
og genstart maskinen ved at tænde strømkontakten til ON.
C. Luftlampe SLUKKET
1. Gastrykket er for lavt. Kontrollér forsyningstryk.
5.02 Grundlæggende fejlfinding
D. Temperaturindikator ON,
ADVARSEL
Der er ekstremt farlige spændinger og
strøm niveauer tilstede inden i denne
enhed. Forsøg ikke at efterse eller reparere
udstyret, medmindre du har modtaget undervisning i måle- og fejlfindingsteknikker i
eftersyn af elektroniske komponenter.
(AC-lampe ON)
1. Enhedens luftstrøm er blokeret
a. Kontrollér for blokeret luftstrøm omkring enheden og korrekt tilstand.
2. Blæseren er blokeret.
a. Kontrollér for blokering og korrekt tilstand.
Typiske fejlsymptomer for LED-lamper
3. Enheden er overophedet
A. AC-lampe OFF
1. Hovedstrømforsyningskabel forbinder ikke til strømdistributionsnet
4. Defekt komponent i enheden
a. Tilslut strømkablet.
2.
a. Sørg for, at enheden er tilsluttet strømforsyningen, og lad den være TÆNDT i fem minutter. Dette
vil tillade ventilatoren at afkøle maskinen.
Strøm TÆNDT/SLUKKET kontakt I SLUKKET (ned),
position.
a. Send til reparation eller få en kvalificeret tekniker til at reparere jf. servicemanual.
a. Skru knappen til ON (op) position.
3. Den faktiske indgangsspænding svarer ikke til enhedsspændingen.
a. Kontroller at indgangsspændingen er korrekt.
4. Defekt komponent i enheden
a. Send til reparation eller få en kvalificeret tekniker til at reparere jf. servicemanual.
VEDLIGEHOLD
5-2
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
E. Brænderen vil ikke starte, hvis brænder udløser er
aktiveret.
H. Udgangssignal er begrænset og kan ikke kontrolleres.
1. Input- eller outputforbindelse er dårlig.
1. Defekte dele i brænderen
a. Kontrollér brænderens dele som nævnt i afsnit
4.02, og udskift disse efter behov.
a. Kontrollér alle input- og output-stikkenes forbindelser.
2. Arbejdskabel forbindelse til arbejdsobjekt er dårlig.
2. Gastrykket er for lavt.
a. Juster forsyningstryk til korrekt indstillingsværdi.
a. Sørg for at svejsekablet har en korrekt tilslutning
til et rent, tør område af emnet.
3. Defekt komponent i enheden
3. Defekt komponent i enheden
a. Send til reparation eller få en kvalificeret tekniker til at reparere jf. servicemanual.
F. Ingen skæringsproduktion når brænderen er aktiveret; vekselstrøm indikator TÆNDT, gas strømmer,
ventilator drejer.
1. Brænder er ikke forbundet korrekt til strømforsyningen.
a. Kontrollér brænderens tilslutning til strømforsyningen.
2. Arbejdskabel er ikke forbundet til arbejdsobjekt, eller
forbindelse er dårlig.
a. Sørg for at svejsekablet har en korrekt tilslutning
til et rent, tør område af emnet.
a. Send til reparation eller få en kvalificeret tekniker til at reparere jf. servicemanual.
I. Skære-output er ustabilt eller utilstrækkeligt.
1. Input- eller outputforbindelse er dårlig
a. Kontrollér alle input- og output-stikkenes forbindelser.
2. Arbejdskabel forbindelse er dårlig.
a. Sørg for at svejsekablet har en korrekt tilslutning
til et rent, tør område af emnet.
3. Lav eller varierende indgangsspænding:
a. Få en elektriker til at kontrollere netspændingen
under belastning.
J. Svært at starte op
3. Defekt komponent i enheden
a. Send til reparation eller få en kvalificeret tekniker til at reparere jf. servicemanual.
4. Defekt brænder
a. Send til reparation eller få en kvalificeret tekniker til at reparere jf. servicemanual.
G. Brænderskærer, men ikke tilstrækkeligt
1. Brænderdele slidt (forbrugsvare)
a. Sluk for input strøm, fjern dyse, spids, starterpatron og elektrode og tjek dem. Hvis elektroden
eller mundstykket er slidt op, så udskift dem.
Hvis startbeholderen ikke bevæger sig frit, skal
den udskiftes. Hvis der er for meget sprøjt på
svejseskærmcylinderen, skal den udskiftes.
1. Forkert indstilling af udgangsstrømstyring
a. Kontrollér og juster til korrekt indstilling.
2. Arbejdskabel forbindelse til arbejdsobjekt er dårlig.
a. Sørg for at svejsekablet har en korrekt tilslutning
til et rent, tør område af emnet.
3. Defekt komponent i enheden
a. Send til reparation eller få en kvalificeret tekniker til at reparere jf. servicemanual.
300X5394DA
5-3
VEDLIGEHOLD
ESAB CUTMASTER 40
K. Lysbuen slukkes under drift. Lysbuen kan ikke genstartes, når brænderaftrækkeren er aktiveret.
1. Strømforsyning is overheated (Temperaturindikator
ON).
a. Lad enheden køle af i mindst 5 minutter. Sørg for at apparatet ikke er blevet opereret udover drifttcyklusbegrænsningen.
2. Blæserens blade blokeret (Temperaturindikator
ON).
a. Kontrollér og rens bladene.
3. Luftstrøm blokeret
a. Kontrollér for blokeret luftstrøm omkring enheden og korrekt tilstand.
4. Gastrykket er for lavt. (
Luftlampe TÆNDT, når brænderaftrækkeren er aktiveret.)
a. Kontrollér gaskilden. Juster til korrekt indstillingsværdi.
5. Slidte brænderdele.
a. Kontrollér brænderens svejseskærmcylinder, mundstykke, startbeholder og elektrode. Udskift efter behov.
6. Defekt komponent i enheden
a. Send til reparation eller få en kvalificeret tekniker til at reparere jf. servicemanual.
L. Brænderskærer, men ikke godt.
1. Nuværende styreenhed er indstillet for lavt.
a. Øg strømindstillingen.
2. Brænder flyttes for hurtigt over arbejdsobjekt
a. Reducer skærehastighed
3. Overdreven olie eller fugt i brænderen
a. Hold brænderen 1/8 tomme (3 mm) fra ren overflade, mens enheden tømmes, og kontrollér for olie- eller fugtophobning (aktiver ikke brænderen). Hvis der er urenheder i gassen, kan ekstra filtrering være nødvendig.
4. Brænderdele worn
a. Kontrollér brænderens svejseskærmcylinder, mundstykke, startbeholder og elektrode. Udskift efter behov.
M. Gas i brænder pulserer 3 gange og stopper derefter. AC-lampe blinker.
1. Brænderdele ikke korrekt installeret i brænderen. Der har muligvis været et forsøg på at fjerne brænderdele uden at
slukke for brænderen ved at skrue ON/OFF strømknappen til OFF på enheden.
a. Kontrollér, at brænderens dele er installeret korrekt.
b. Skru ON/OFF knap til OFF og derefter tilbage til ON.
VEDLIGEHOLD
5-4
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
AFSNIT 5 BRÆNDER:
VEDLIGEHOLD
ATC Han forbindelse
5T.01 Generel vedligeholdelse
BEMÆRK!
Se Forrige "Afsnit 5 System" for almindelige
og fejlindikator beskrivelser.
Rengøring af brænderen
Selv hvis der træffes forholdsregler om kun at bruge ren
luft i en brænder, bliver brænderens inderside til slut belagt
med rester. Denne opbygning kan påvirke igangsættelsen
af pilotbuen og brænderens totale skærekvalitet.
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen til systemet, før du skiller brænder, kabler eller
strømforsyning ad.
Rør IKKE ved indvendige brænderdele,
mens AC-lampen på strømforsyningen er
TÆNDT.
Indersiden af brænderen bør rengøres med elektrisk
kontakt rensevæske ved hjælp af en vatpind eller en blød
våd klud. I alvorlige tilfælde kan brænderen frakobles og
rengøres mere grundigt ved at hælde et rensemiddel til
el-kontakter ned i brænderen og blæse den igennem
med trykluft.
!
FORSIGTIG
Tør brænderen grundigt af, før du geninstallerer den.
Gas
monteringsbeslag
Art #A-03791DA_AB
O-Ring
#8-0525
ATC-O-ring
BEMÆRK!
Brug IKKE andre smøremidler eller fedt,
da de evt. ikke er designet til at fungere
ved høje temperaturer, eller kan indeholde
"ukendte elementer", der kan reagere med
atmosfæren. Denne reaktion kan efterlade
forurenende stoffer inden i brænderen.
Begge disse forhold kan føre til usammenhængende resultater eller dårlig levetid på
delene.
O-ring smøring
En O-ring i ATC-hanstikket kræver regelmæssig smøring.
Dette vil tillade O-ringe at forblive smidige og forsegle
tæt. O-ringe vil tørre ud, blive hårde og krakelere, hvis
ikke smørremiddel benyttes regelmæssigt. Dette kan
forårsage potentielle præstations problemer.
Det anbefales at smøre et tyndt lag O-ring-smørelse
(katalognr. 8-4025) på O-ringene én gang om ugen.
300X5394DA
5T-1
VEDLIGEHOLD
ESAB CUTMASTER 40
5T.02 Kontrollér og udskift om nødvendigt
tilsætningsmaterialer og
hjælpestoffer til brænderen
Slidt spids
God spids
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen til systemet,
før du skiller brænder, kabler eller strømforsyning ad.
Rør IKKE ved indvendige brænderdele,
mens AC-lampen på strømforsyningen er
TÆNDT.
A-03406DA
Eksempel på spidsslitage
4. Fjern startpatronen. Kontrollér for alvorlig slitage,
tilstoppede gashuller eller misfarvning. Kontrollér, at
det nedre endebeslag har fri bevægelighed. Udskift
hvis nødvendigt.
Fjederbelastet nedre
endebeslag ved fuld
komprimering
Fjern brændermaterialerne som følger:
BEMÆRK!
Dysen sikrer placeringen af spidsen og
startpatronen. Anbring brænderen med
svejsekoppen opad for at forhindre disse
dele i at falde ud, når koppen er fjernet.
Fjederbelastet nedre
endebeslag ved nulstilling /
fuld udvidelse
1. Skru dysen af og fjern den fra brænderen.
Art # A-08064DA
BEMÆRK!
Ophobet slagger på svejsekoppen, som ikke
kan fjernes kan påvirke systemets ydeevne.
5. Træk elektroden ud af brænderhovedet. Kontrollér
elektrodens overflade for alvorlig slitage. Se følgende
figur.
2. Kontrollér cylinderen for skader. Tør det af eller erstat
hvis defekt.
Ny elektrode
Brænderhoved
Elektrode
Art # A-03284DA
Slidt elektrode
Elektrodeslitage
6. Genindsæt elektroden ved at skubbe den ind i brænderhovedet til det siger klik
Startpatron
7. Geninstaller den ønskede starterindsats og spids ind
i brænderhovedet.
Spids
8. Spænd svejseskærmcylinderen ved håndkraft, indtil
den sidder sikkert fast på brænderhovedet. Hvis du
mærker modstand, når du installerer cylinderen, skal
du kontrollere samlingerne, før du fortsætter.
Dysse skærm
A-03510DA
Tilsætningsmaterialer og hjælpestoffer
3. Fjern spidsen. Kontrollér for alvorlig slitage (indikeret
af en aflang eller overdimensioneret åbning). Rengør
eller udskift spidsen om nødvendigt.
VEDLIGEHOLD
5T-2
300X5394DA
AFSNIT 6: LISTE OVER DELE
ESAB CUTMASTER 40
6.01 INTRODUKTION
A. Delliste inddeling
Dellisten giver en oversigt over alle komponenter, der kan erstattes.
B. Reklamation
Hvis et produkt skal returneres til service, skal du kontakte din forhandler. Materialer returneret uden korrekt tilladelse vil
ikke blive accepteret.
C. Bestillingsinformation
Bestil reservedele efter katalognummer og fuldstændig beskrivelse af den del eller samling, som er opført på reservedelslisten for hver type modeltype. Inkluder også model- og serienummer på brænderen. Ret alle henvendelser til din autoriserede forhandler.
300X5394DA
6-1
LISTE OVER DELE
ESAB CUTMASTER 40
6.02 Strømforsyning reservedele
Delnr.AntalBeskrivelseKatalognr.
11Styreprintpladesamling9-0077
21Frontstyreprintpladesamling9-0076
31Hovedprintplade-samling9-0079
41Regulator9-0081
51Samling af magnetventil9-0082
61Trykafbryder9-0075
71Frontpanel med etiket9-0071E
81Bagsidepanel med mærkat9-0072E
91Dæksel med etiketter9-0080E
101Hall-strømsensor 9-0088
111Skærebetjeningsknap9-0073
121ON/OFF kontakt9-0074
131ATC-forbindelse9-0083
141Blæser9-0042
151AC / DC-ensretter9-0049
161Ekstra brænder (ikke vist)7-5204
9
Art # A-12834
4
5
6
15
12
1
8
2
11
13
7
14
10
LISTE OVER DELE
3
6-2
300X5394DA
ESAB CUTMASTER 40
6.03 SL60 Torch Tilsætningsmaterialer og hjælpestoffer
Spids:
Dysse skærm
krop,
9-8237
DYSSESPIDSSKÆRING
20A
30A
40A
60A
40A
9-8205
9-8206
9-8207
9-8252
DYSSESKÆRMSKÆRING
Spids:
SKÆRING
40A 9-8208
FASTLÅST
SKÆRING
50-60A
DYSSESKÆRMSKÆRING
Spids:
SKÆRING
Startpatron
9-8213
50-55A 9-8209
60A 9-8210
FASTLÅST
SKÆRING
Elektrode
9-8215
70-120A
DYSSESKÆRMSKÆRING
Spids:
SKÆRING
70A
80A
90/100A
120A
9-8231
9-8211
9-8212
9-8253
Dysse, Afbøjning
9-8243
Dysse
skærm
9-8218
O-Ring No. 8-3488
Dysse skærm
krop,
9-8237
Dysse
skærm
9-8218
O-Ring No. 8-3488
Dysse skærm
krop,
9-8237
Dysse
skærm
9-8218
O-Ring No. 8-3488
Dysse skærm
krop,
9-8237
Dysse
skærm
9-8218
Dysse, Træk
40A 9-8244
Dysse, Afbøjning
9-8243
Fastlåsningsguide
9-8251
Dysse, Træk
50-60A 9-8235
Dysse, Afbøjning
9-8243
Fastlåsningsguide
9-8281
Dysse, Træk
70-100A 9-8236
Dysse, Afbøjning
9-8243
Fastlåsningsguide
9-8281
FASTLÅST SKÆRING
40-120A
UDHULNING
Spids:
Dysse skærm
krop,
9-8237
Dysse, Udhulning
9-8241
Spids udhulning A 9-8225 (40 Amps Mak.)
Spids udhulning B 9-8226 (50 - 100 Amps)
Art # A-12835DA
Spids udhulning C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Spids udhulning D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Spids udhulning E 9-8254 (60 - 120 Amps)
300X5394DA
6-3
LISTE OVER DELE
ESAB CUTMASTER 40
6.04 Valgfrit tilbehør
Beskrivelse
Hulskæringsguidesæt
Radius / Valse skæreguide udstyr
Enkelttrinsluftfilter
Filterlegeme
Slange, enkelttrinsluftfilter
Filterelement, enkelttrinsluftfilter
To- stadier luftfilter
Førstetrinselement, totrinsfilter
Element til andet stadie, tostadiesfilter
LISTE OVER DELE
6-4
Katalognr.
7-3291
7-7501
7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-1021
9-1022
300X5394DA
A-1
AC 230V/120V
INPUT 50/60Hz
1
2
2
1
3
4
L
G
V+
AC
AC
V-
V-
AC
AC
V+
S
D
4
3
1
2
1 2
CURRENT CONTROL
DC
AIR
OT
A
1
2
DRIVE SIGNAL
7 6 5 4 3 2 1
1
2
U_D
G
G
+15V-15V S G
+15V-15V S G
S
D
2 1
3 2 1
+ - S G
6 5 4 3 2 1
XFIF/IN/OUT
FEEDBACK SIGNAL
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2
HFOUT
N/A
+24V
D
3 2 1
3 2 1
Rev
G
S
Revision
1 2 3 4
+ - S G
2 1
2 1
D_port
4 3 2 1
+
HF/QF +
WV OUTPUT
WV OUTPUT
1 2
DC 24V TRANSF IFB
5 4 3 2 1
SOURCE&TIP
FEEDBACK SIGNAL
7 6 5 4 3 2 1
DRIVE SIGNAL
5 4 3 2 1
1 2
D
+
300X5394DA
S
-
POWER
1
2
3
1
2
TEST 1
2
3
4
By
PIP SW
Date
SEE
Art # A-12780_AA
BILAG
A-09396
TITLE:
NOTE:
SCHEMATIC
WORK
ESAB Cutmaster 40 20' SL60 120/230V 1ph CE/CSA (O)
Unless otherwise Specified resistors are in Ohms 1/4W 5%
Capacitors are in Microfarads (UF)
PILOT
T
O
R
C
H
OVER TEMPERATURE
PRESSURE SW
TORCH SW
GAS SOLENOID
BILAG 1: Kredsløbsdiagram
ESAB CUTMASTER 40
ESAB CUTMASTER 40
Ændringshistorik
Dato
01/15/2015
Ændr. Beskrivelse
AA
Nødudløser
08/14/2015
AB
Opdateret omslag og DoC, enkelt fase filtersæt ændres, opdateres SL60 art
11/14/2015
AC
Revideret DoC, trykt i teksten
18/10/ 2017
AD
Indsat 1 sekt og Read Me translations into English version, oversat tekst, Tak opdateret art-filer
BILAG
A-2
300X5394DA
Denne side er med vilje efterladt tom.
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.eu
©2015 ESAB Welding and Cutting Products
Distributors
For addresses and phone numbers to our distributors in other
countries, please visit our home
page
www.esab.eu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising