ESAB | Thermal Dynamics Cutmaster 60i Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB Thermal Dynamics Cutmaster 60i Plasma Cutting System Brugermanual

ESAB Thermal Dynamics Cutmaster 60i Plasma Cutting System Brugermanual
SL60QD
UDGANG
MAKS OUTPUT
60
AMPERE
SPÆNDING
400 V
INDGANGSSTRØM
3FASER
CUTMASTER® 60i
PLASMASKÆRESYSTEM
DRIFTSVEJLEDNING
Art # A-13347
Revision: AC
Udgivelsesdato: 16/10/2017
Vejledning nr.:0-5489DA
esab.com
VI PÅSKØNNER DIN VIRKSOMHED!
Tillykke med dit nye Thermal Dynamics produkt. Vi er stolte over at have dig som vores kunde
og bestræber os på at give dig den bedst service og pålidelighed inden for industrien. Dette
produkt understøttes af vores omfattende garanti og globale servicenetværk. For at finde din
nærmeste distributør eller servicecenter skal du ringe til 1-800-426-1888 eller besøge os på
internettet på www.esab.com.
Denne driftsvejledning er udformet til at instruere dig om korrekt brug og drift af dit Thermal
Dynamics produkt. Din tilfredshed med dette produkt og dets sikre funktion er vores ultimative
anliggende. Tag derfor tid til at læse hele vejledningen, især sikkerhedsforanstaltningerne. De
hjælper dig til at undgå mulige farer, som kan findes, når du arbejder med dette produkt.
DU ER I GODT SELSKAB!
Globalt leverandørers og producenters foretrukne valg.
Thermal Dynamics er et globalt mærke for manuelle og automatiserede plasmaskæreprodukter
for ESAB.
Vi udmærker os i forhold til vores konkurrence ved markedsførende, pålidelige, slidstærke
produkter. Vi er stolte af vores tekniske innovation, konkurrencedygtige priser, fremragende
levering, fremragende kundeservice og tekniske support sammen med fremragende salgs- og
marketingsekspertise.
Frem for alt forpligter vi os til at udvikle teknologisk avancerede produkter for at opnå mere sikre
arbejdsomgivelser inden for svejseindustrien.
!
ADVARSEL
Læs og forstå hele vejledningen og din arbejdsgivers sikkerhedspraksis før
installation, drift og service af udstyret.
Mens oplysningerne, der er indeholdt i denne vejledning, er producentens
bedste vurdering, påtager producenten sig intet ansvar for brugen af det.
Strømforsyning til plasmaskæring
CutMaster™ 60i
SL60QD™ 1Torch™
Driftsvejledning number 0-5489DA
Udgivet af:
ESAB Group Incorporated
2800 Airport Rd.
Denton, Texas 76207
www.esab.com
© Copyright 2017 by
Thermal Dynamics, et ESAB-mærke.
Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion af dette arbejde, helt eller delvist, uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er
forbudt.
Forlaget påtager sig ikke og fraskriver sig hermed ethvert ansvar for enhver part for eventuelle tab eller skader, der er forårsaget af fejl eller udeladelser i denne manual, om disse fejl
skyldes uagtsomhed, uheld eller enhver anden årsag.
For specifikationer om udskrivning af materialet, se dokument 47x1948
Oprindelige Udgivelsesdato: 25. april 2017
Revisionsdato: 16/10/2017
Registrere følgende oplysninger i forbindelse med reklamationer:
Købssted:________________________________________________________
Købsdato:________________________________________________________
Strømforsyning serienummer:________________________________________
Brænder serienummer:_____________________________________________
i
Sørg for, at disse oplysninger når operatøren.
Du kan få ekstra kopier hos din forhandler.
FORSIGTIG
Disse ANVISNINGER er for erfarne operatører. Hvis du ikke er fuldstændigt bekendt med
principperne for drift og sikker praksis for buesvejsnings- og skæreudstyr, anbefaler vi,
at du læser vores hæfte “Forholdsregler og sikker praksis for buesvejsning, skæring og
fugning”, hæfte 0-5407. Lad IKKE uuddannede person installere, betjene eller vedligeholde dette udstyr. Forsøg IKKE at installere eller betjene dette udstyr, før du har læst og fuldstændigt forstået denne vejledning. Hvis du ikke fuldstændigt forstår denne vejledning,
skal du kontakte din leverandør for yderligere oplysninger. Sørg for at læse sikkerhedsforholdsreglerne, før dette udstyr installeres eller betjenes.
BRUGERENS ANSVAR
Dette udstyr arbejder i overensstemmelse med den beskrivelse af det, der er indeholdt i denne vejledning og står på medfølgende
mærkater og/eller indlæg, når det installeres, betjenes, vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med de anført instruktioner. Dette
udstyr skal kontrolleres regelmæssigt. Fejlfunktion eller dårligt vedligeholdt udstyr bør ikke anvendes. Dele, der er ødelagt, mangler, er slidte,
beskadigede eller kontaminerede, skal udskiftes med det samme. Hvis denne reparation eller udskiftning er nødvendig, anbefaler producenten,
at der telefonisk eller skriftligt spørges om råd hos den autoriserede distributør, hvor det blev købt.
Dette udstyr eller nogen del af det må ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra producenten. Brugeren af dette udstyr har
eneansvaret for enhver fejlfunktion, som skyldes ukorrekt brug, fejlagtig vedligeholdelse, skade, ukorrekt reparation eller ændring af nogen
anden en producenten eller servicefacilitet, der er udformet af producenten.
!
LÆS OG FORSTÅ BETJENINGSVEJLEDNINGEN FØR INSTALLATION ELLER DRIFT.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
I henhold til
Lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, trådt i kraft 20. april 2016
EMC-direktivet 2014/30/EU, trådt i kraft 20. april 2016
RoHS-direktivet 2011/65/EU, trådt i kraft 2. januar 2013
Udstyrstype
PLASMASKÆRESYSTEM
Typebetegnelse etc.
CutMaster 60i, fra serienummer MX1723XXXXXX
Mærkenavn eller varemærke
Thermal Dynamics
Producent eller vedkommendes autoriserede repræsentant
Navn, adresse, telefonnummer:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton TX 76207 USA
Telefon: +01 800 426 1888, FAX +01 603 298 7402
Den følgende harmoniserede standard, der gælder i EØF, er blevet anvendt i udviklingen:
IEC/EN 60974-1:2012 Udstyr til lysbuesvejsning - Del 1: Svejsestrømkilder
IEC/EN 60974-10:2014 + AMD 1:2015, offentliggjort 2015-06-19 Udstyr til lysbuesvejsning - Del 10: Krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Yderligere oplysninger: Begrænset brug, udstyr i klasse A, beregnet til brug andre steder end beboelse.
Ved at underskrive dette dokument erklærer den underskrivende as producent eller producentens autoriserede
repræsentant, at det pågældende udstyr opfylder de ovenstående sikkerhedskrav.
Dato
Underskrift
25. april 2017
Flavio Santos
2017
Position
Generel Manager
Ekstraudstyr og Linktilstand
Denne side er med vilje efterladt tom.
CUTMASTER 60i
Garanti:
Garantierklæring
BEGRÆNSET GARANTI: I overensstemmelse med nedenstående betingelser og vilkår garanterer ESAB over for den oprindelige
detailhandelskøber, at nye Thermal Dynamics CUTMASTER™ plasmaskæresystemer, der sælges efter den effektive dato for
denne garanti, er uden defekter med hensyn til materiale og udførelse. Hvis der inden for nedenstående tidsrum forekommer
fejl i forhold til denne garanti, skal ESAB udbedre disse defekter ved hjælp af egnet reparation eller udskiftning ved meddelelse
herom og godtgørelse, at produktet har været opbevaret, betjent og vedligeholdt i overensstemmelse med Thermal Dynamics’
specifikationer, anvisninger, anbefalinger og anerkendt industriprakses.
Denne garanti er den eneste garanti, og den erstatter enhver garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.
ESAB reparerer eller udskifter efter sit skøn alle garanterede dele eller komponenter, som er defekte på grund af materiale eller
udførelse, inden for nedenstående tidsrum. ESAB skal meddeles enhver fejl inden for 30 dage, hvorefter ESAB vil anvise, hvilke
garantiprocedurer der skal gennemføres.
ESAB opfylder garantikrav, der er indsendt inden for nedenstående garantiperioder. Alle garantiperioder begynder på datoen for
salget af produktet til den oprindelige detailhandelskunder eller 1 år efter salg til en autoriseret Thermal Dynamics distributør.
BEGRÆNSET GARANTIPERIODE
Produkt
Strømforsyningskomponenter (reservedele og arbejde)
CUTMASTER™ 60i
USA
Ikke USA
4 år
3 år
Brænder og kabler (reservedele og arbejde)
1 år
Denne garanti gælder ikke for:
1. Forbrugsdele som f.eks. spids, elektroder, svejsekopper, O-ringe, startpatroner, gasfordelere, sikringer, filtre.
2. Udstyr, som er blevet ændret af en uautoriserset part, installeret ukorrekt, betjent ukorrekt eller misbrugt i forhold til
industristandarder.
I tilfælde af et krav under denne garanti er afhjælpningerne efter ESAB’s skøn:
1. Reparation af det defekte produkt.
2. Udskiftning af det defekte produkt.
3. Godtgørelse for rimelige reparationsudgifter, når dette er autoriseret af Thermal Dynamics forinden.
4. Betaling af tilgodehavende op til købsprisen minus rimelig nedskrivning på grundlag af faktisk brug.
Disse afhjælpninger kan autoriseres af Thermal Dynamics og er FOB West Lebanon, NH, eller en autoriseret ESAB-servicestation.
Produktet sendes tilbage til service for ejerens regning, og rejse eller transport godtgøres ikke.
ANSVARSBEGRÆNSNING: ESAB er under ingen omstændigheder ansvarlig for særlige skader eller følgeskader, såsom, men ikke
begrænset til, skader eller tab af købte eller erstattede varer, eller erstatningskrav fra distributørernes kunde (herefter kaldet "køber")
for driftsafbrydelser. Køberens beføjelser, som er fremsat heri, er de eneste, og ESAB's ansvar i forhold til enhver kontrakt eller enhver
handling foretaget i forbindelse hermed såsom ydelse eller overtrædelse heraf, eller fra produktion, salg, levering, gensalg eller brug af
produkterne, der er dækket af eller tilvejebragt af ESAB, uanset om det opstår ud fra kontrakt, uagtsomhed, erstatningsretligt ansvar
eller under enhver garanti eller på anden vis, skal ikke, med undtagelse af tilfælde, hvor det er udtrykkeligt angivet heri, overstige prisen
på de varer, som ansvaret er baseret på.
Denne garanti bliver ugyldig, hvis der anvendes reservedele eller tilbehør, som kan forringe et Thermal Dynamics-produkts
sikkerhed eller funktion.
Denne garanti er ugyldig, hvis Thermal Dynamics-produktet sælges af uautoriserede personer.
Gældende fra 25. april 2017.
0-5489DA
GARANTIOPLYSNINGER
W-1
CUTMASTER 60i
Denne side er med vilje efterladt tom.
W-2
GARANTIOPLYSNINGER
0-5489DA
INDHOLDSFORTEGNELSE
GARANTI:.................................................................................................... W-1
Garantierklæring........................................................................................................... W-1
AFSNIT 1: GENERELLEINFORMATION.................................................................... 1-1
1.01
Henvisninger, forsigtighedshenvisninger og advarsler..................................... 1-1
AFSNIT 2 SYSTEM: INTRODUKTION ..................................................................... 2-1
2.01
Sådan bruges denne vejledning....................................................................... 2-1
2.02
Udstyrsidentifikation........................................................................................ 2-1
2.03
Modtagelse af udstyr....................................................................................... 2-1
2.04
Strømforsyningens specifikationer.................................................................. 2-3
2.05
Specifikationer for indgangskabelføring........................................................... 2-4
2.06
Strømforsyningens funktioner......................................................................... 2-5
AFSNIT 2 BRÆNDER: INTRODUKTION ................................................................. 2T-1
2T.01 Vejledningens omfang....................................................................................2T-1
2T.02 Generel beskrivelse.........................................................................................2T-1
2T.03 Specifikationer ...............................................................................................2T-1
2T.04 Hurtigafbrydelsesbrænder .............................................................................2T-2
2T.05 Ekstraudstyr og tilbehør..................................................................................2T-2
2T.06 Introduktion til plasma....................................................................................2T-2
AFSNIT 3 SYSTEM: INSTALLATION ...................................................................... 3-1
3.01
Løfteoptioner................................................................................................... 3-1
3.02
Åbning af hovedafbryderens afdækning........................................................... 3-2
3.03
Primære indgangsstrømtilslutninger, TRE faser............................................... 3-2
3.04
Gastilslutninger................................................................................................ 3-3
3.05
Arbejdskablets tilslutninger.............................................................................. 3-6
AFSNIT 3 BRÆNDER: INSTALLATION.................................................................... 3T-1
3T.01 Brændertilslutninger.......................................................................................3T-1
3T.02 Opsætning af mekanisk brænder.....................................................................3T-1
AFSNIT 4 SYSTEM: DRIFT................................................................................. 4-1
4.01
Knapper/funktioner på frontpanel.................................................................... 4-1
4.02
Forberedelser til drift....................................................................................... 4-4
AFSNIT 4 BRÆNDER: DRIFT.............................................................................. 4T-1
4T.01 Valg af brænderdele........................................................................................4T-1
4T.02 Skærekvalitet..................................................................................................4T-1
4T.03 Generelle skæringsoplysninger.......................................................................4T-2
4T.04 Betjening af håndbrænder...............................................................................4T-3
4T.05 Fugning...........................................................................................................4T-6
4T.06 Mekaniseret brænderbetjening........................................................................4T-7
4T.07 Valg af dele til manuel og mekaniseret brænderskæring.................................4T-8
4T.08 Anbefalede skærehastigheder med uskærmet spids.......................................4T-9
4T.09 Anbefalede skærehastigheder med skærmet spids.......................................4T-12
PATENTINFORMATION................................................................................... 4T-15
INDHOLDSFORTEGNELSE
AFSNIT 5 SYSTEM: VEDLIGEHOLD....................................................................... 5-1
5.01
Generel vedligeholdelse................................................................................... 5-1
5.02
Vedligeholdelsesplan....................................................................................... 5-2
5.03
Typiske fejl....................................................................................................... 5-3
5.04
Fejllampe......................................................................................................... 5-4
5.05
Grundlæggende fejlfinding............................................................................... 5-4
5.06
Udskiftning af grundlæggende dele af strømforsyning.................................... 5-8
AFSNIT 5 BRÆNDER: VEDLIGEHOLD.................................................................... 5T-1
5T.01 Generel vedligeholdelse..................................................................................5T-1
5T.02 Inspektion og udskiftning af brænderens forbrugsdele...................................5T-2
AFSNIT 6: LISTE OVER DELE.............................................................................. 6-1
6.01
Introduktion..................................................................................................... 6-1
6.02
Bestillingsinformation...................................................................................... 6-1
6.03
Udskiftning af strømforsyning......................................................................... 6-1
6.04
Reservedele til strømforsyning........................................................................ 6-1
6.05
Ekstraudstyr og tilbehør................................................................................... 6-2
6.06
Eksterne reservedele (plastik) ......................................................................... 6-3
6.07
Reservedele til håndbrænder .......................................................................... 6-4
6.08
Brænderforbrugsdele (SL60)........................................................................... 6-5
6.09
Brænderforbrugsdele (SL100)......................................................................... 6-6
BILAG 1: DATAMÆRKEINFORMATION.................................................................... A-1
BILAG 2: STIKBENSFRAKOBLINGSDIAGRAM FOR BRÆNDER........................................ A-2
BILAG 3: BRÆNDERTILSLUTNINGSDIAGRAMMER..................................................... A-3
BILAG 4: SYSTEMDIAGRAM, 3-FASEDE 400 V CE-ENHEDER......................................... A-4
BILAG 5: UDGIVELSESHISTORIK.......................................................................... A-6
CUTMASTER 60i
AFSNIT 1: Generelleinformation
1.01
Henvisninger, forsigtighedshenvisninger og advarsler
I denne vejledning anvendes der henvisninger, forsigtighedshenvisninger og advarsler til at fremhæve vigtige oplysninger.
Disse fremhævelser er kategoriseret som følger:
BEMÆRK!
En funktion, procedure eller baggrundsinformation, som kræver yderligere vægt eller kan bidrage til en effektiv drift
af systemet.
!
FORSIGTIG
!
ADVARSEL
En procedure, som kan forårsage skade på udstyret, hvis den ikke udføres korrekt.
En procedure, som kan forårsage skade på brugeren eller andre i arbejdsområdet, hvis den ikke udføres korrekt.
ADVARSEL
Indeholder oplysninger om eventuel personskade som følge af elektrisk stød.
0-5489DA
GENERELLE OPLYSNINGER
1-1
CUTMASTER 60i
WARNING
ADVARSEL!
1. Cutting sparks can cause explosion
or fire.
1.1 Do not cut near flammables.
1.2 Have a fire extinguisher nearby and
ready to use.
1.3 Do not use a drum or other closed
container as a cutting table.
1. Skæregnister kan medføre
eksplosion eller brand.
1.1 Skær ikke i nærheden af brændbart
materiale.
1.2 Hav en ildslukker i nærheden og
klar til brug.
1.3 Anvend ikke en tromle eller en
anden lukket beholder som
skærebord.
2. Plasma arc can injure and burn;
point the nozzle away from
yourself. Arc starts instantly when
triggered.
2.1 Turn off power before disassembling
torch.
2.2 Do not grip the workpiece near the
cutting path.
2.3 Wear complete body protection.
2. Plasmalysbuen kan kvæste og
brænde, ret altid dysen væk fra dig
selv. Lysbuen starter med det
samme, når den udløses.
2.1 Sluk strømmen, før du afmonterer
brænderen.
2.2 Hold ikke i emnet i nærheden af
skærebanen.
2.3 Bær komplet kropsbeskyttelse.
3. Hazardous voltage. Risk of electric
shock or burn.
3.1 Wear insulating gloves. Replace
gloves when wet or damaged.
3.2 Protect from shock by insulating
yourself from work and ground.
3.3 Disconnect power before servicing.
Do not touch live parts.
3. Farlig spænding. Risiko for elektrisk
stød eller forbrænding.
3.1 Bær isolerende handsker. Skift
handsker, når de er våde eller
beskadigede.
3.2 Beskyt dig mod stød ved at isolere
dig selv fra emne og jord.
3.3 Afbryd strømmen før service. Berør
ikke strømførende dele.
4. Plasma fumes can be hazardous.
4.1 Do not inhale fumes.
4.2 Use forced ventilation or local
exhaust to remove the fumes.
4.3 Do not operate in closed spaces.
Remove fumes with ventilation.
4. Plasmadampe kan være farlige.
4.1 Indånd ikke dampe.
4.2 Anvend mekanisk ventilation eller
lokal udsugning for at fjerne
dampene.
4.3 Må ikke anvendes i lukkede rum.
Fjern dampe med ventilation.
5. Arc rays can burn eyes and injure
skin.
5.1 Wear correct and appropriate
protective equipment to protect
head, eyes, ears, hands, and body.
Button shirt collar. Protect ears from
noise. Use welding helmet with the
correct shade of filter.
5. Lysbuestråler kan forbrænde øjnene
og kvæste huden.
5.1 Bær korrekt og passende
beskyttelsesudstyr for at beskytte
hoved, øjne, ører, hænder og krop.
Knap skjortekrave til. Beskyt ørerne
mod støj. Anvend en svejsehjelm
med den rigtige filtertoning.
6. Become trained.
6. Bliv uddannet.
Only qualified personnel should
Kun kvalificeret personale bør
operate this equipment. Use torches
betjene dette udstyr. Anvend
specified in the manual. Keep
brændere, der er specificeret i
non-qualified personnel and children
vejledningen. Hold ukvalificeret
away.
personale og børn borte.
7. Do not remove, destroy, or cover
this label.
Replace if it is missing, damaged,
or worn.
7. Fjern, ødelæg eller tildæk ikke
denne mærkat.
Udskift det, hvis det mangler, er
beskadiget eller slidt.
Art # A-13294DA
1-2
GENERELLE OPLYSNINGER
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 2 SYSTEM: INTRODUKTION
2.01
Sådan bruges denne vejledning
Denne vejledning gælder kun for produktet(-erne), der er anført på side i.
For at sikre sikker drift, læs hele manualen, inkluderet kapitlet om sikkerhedsinstruktioner og advarsler.
Ordene ADVARSEL, FORSIGTIGHED og BEMÆRK vil forekomme i denne manual Vær især opmærksom på oplysningerne
under disse overskrifter. Disse specielle kommentarer er nemt genkendt som følgende:
BEMÆRK!
En funktion, procedure eller baggrundsinformation, som kræver yderligere vægt eller kan
bidrage til en effektiv drift af systemet.
!
FORSIGTIG
En procedure, som kan forårsage skade på udstyret, hvis den ikke udføres korrekt.
!
ADVARSEL
En procedure, som kan forårsage skade på brugeren eller andre i arbejdsområdet, hvis den
ikke udføres korrekt.
ADVARSEL
Indeholder oplysninger om eventuel personskade som følge af elektrisk stød. Advarsler vil
blive vedlagt i en boks som denne.
Yderligere eksemplarer af denne vejledning kan fås ved at kontakte Thermal Dynamics i dit område. Adressen og telefonnummeret er trykt på bagsiden af denne vejledning. Inkluder driftsvejledningens nummer og udstyrets identifikationsnumre.
Elektroniske kopier af denne vejledning kan downloades gratis i PDF-format på ESAB’s hjemmeside, som er anført nedenfor,
ved at klikke på "Product Support" / "ESAB Documentation": / "Download Library" og derefter gå til "Plasma Equipment"
og til "Manual".
http://www.esab.com
2.02
Udstyrsidentifikation
Enhedens identifikations nummer (specifikation eller delnummer), model og serienummer står normalt på et datamærke
på bunden. Udstyr, som ikke har et datamærke som f.eks. brænder og kabelenheder, identificeres kun med specifikationen
eller delnummeret, der er trykt på et løst fastgjort kort eller forsendelsesemballagen. Noter disse numre på bunden af siden
til fremtidig brug.
2.03
Modtagelse af udstyr
Når du modtager udstyret, skal du kontrollere det i forhold til fakturaen for at sikre, at det er komplet, og efterse udstyret
for mulige skader som følge af forsendelsen. Hvis udstyret er blevet udsat for beskadigelse, skal du straks meddele det til
transportøren med henblik på at indgive en klage. Fuldstændige oplysninger om erstatningskrav eller forsendelsesfejl til
nærmeste lokale forhandler er anført på bagsiden af denne vejledning.
Inkluder alle udstyrsidentifikationsnumre som beskrevet ovenfor sammen med en fyldestgørende beskrivelse af de defekte
dele.
0-5489DA
INTRODUKTION
2-1
CUTMASTER 60i
Indeholdte genstande:
• 60i-strømforsyning
• SL60QD™ brænder og kabler
• Arbejdskabel med bøjle
• Reservedelssæt (2 elektroder, 2 spidser, 1 svejsekop)
• Driftsvejledning
• Filternøgle
Art# A-13350
Flyt udstyret til installationsområdet, før du pakker enheden ud. Vær forsigitg for at undgå at beskadige udstyret, når kassen
åbnes.
2-2
INTRODUKTION
0-5489DA
CUTMASTER 60i
2.04
Strømforsyningens specifikationer
3 faser
Specifikationer for 3-faset 60i-strømforsyning
Tilført effekt
400 VAC, 3 faser, 50/60 Hz
3-faset strømforsyningskabel
Strømforsyningen omfatter et 9', trefaset 14 AWG 4/C-indgangskabel med stik.
Udgangsstrøm
10-60 ampere, trinløs indstilling
Strømforsyning gasfiltreringsevne
Partikler til 5 mikroner
Maksimalt indgangstryk
125 PSI (8,6 bar)
60i-strømforsyningens driftscyklus *
Intermittensklassificeringer @ 40 °C (104 °F)
Driftsområde 0-50 °C
Omgivelseslufttemperatur
Mærkedata
Intermittens
50 %
60 %
100 %
Nuværende
60 ampere
50 ampere
40 ampere
Jævnstrømsspænding
126
122
119
Alle enheder
* BEMÆRK: Driftcyklusen vil blive reduceret hvisden primære strømforsyning (vekselstrøm) er lav eller udgangsspændingen (jævnstrøm) er højere end vist
på dette skema.
** BEMÆRK: Det RSCE værdi beregnet på grundlag af endelige mål var 275. Udstyret overholder IEC 61000- 3-12, såfremt kortslutning (SSC) er lig med eller
større end 1385560.47 ved stiksteddet mellem brugeren og det offentlige system. Installatøren eller udstyrets bruger har ansvaret, om nødvnedigt ved at
kontakte fordelingsnetværkets ejer, for at sikre, at udstyret er tilsluttet til en forsyning med kortslutningsstrøm Ssc over eller lig med 13527,84 W.
60i-skærekapacitet
Anbefalet
Gennembore
Maksimum
15,86 mm (5/8")
15,86 mm (5/8")
38 mm (1 1/2")
Anbefalinger for generator
Når der anvendes generatorer til forsyne 60i plasmaskæresystemet med strøm, er følgende klassificeringer et minimum og
skal anvendes sammen med nedenstående klassificeringer.
Specifikationer for 60i-generator
Generatorens udgangsklassificering
60i udgangsstrøm
Buekarakteristik
15 kW
60 A
Komplet
60 A
Begrænset
45 A
Komplet
45 A
Begrænset
30 A
Komplet
12 kW
10 kW
BEMÆRK!
På grund af kredsløb, alder og tilstand kan to generatorer med de samme klassificeringer
give forskellige resultater. Justér strømstyrken tilsvarende.
0-5489DA
INTRODUKTION
2-3
CUTMASTER 60i
7.847
199.3 mm
Art # A-13252
14.146"
359.3 mm
15"
381 mm
6"
150 mm
21.121"
536.47 mm
15"
381 mm
Art # A-13247
35 lb / 15.875 kg
Strømforsyningens dimensioner og vægt
2.05
6"
150 mm
Krav til ventilationsafstand
Specifikationer for indgangskabelføring
3 faser
Krav til kabelføring for 3-faset strømforsyningskabel til CutMaster 60i
3 faser
Indgangsspænding
Frekvens
Strømforsyning
Foreslåede størrelser
Volt
Hz
kVA
I max
I1eff
Sikring (ampere)
Stikledning (Min. AWG)
400
50/60
8,9
13,2
9,4
20
14 AWG (2,5 mm2)
Forsyningsspændinger med foreslået kredsløbsbeskyttelse og kabelstørrelser. Baseret på National Electric Code og Canadian Electric Code
Tre faser
BEMÆRK!
Se lokale og nationale kodeks eller lokal myndighed, der har kompetence til korrekt ledningsføringskrav.
Kabelstørrelse er nedklassificeret på grundlag af udstyrets intermittens.
2-4
INTRODUKTION
0-5489DA
CUTMASTER 60i
2.06
Strømforsyningens funktioner
Håndtag og kabelophæng
Kontrolpanel
Brænderkabelstik
Arbejdskabelstik
Art # A-13258DA
Inputstrøm, TÆND/SLUK-kontakt
Inputstrømkabel
Port til ekstra
automatiseringsgrænsefladekabel
Gasindløbsport
Filtersamling
Art # A-13275DA
0-5489DA
INTRODUKTION
2-5
CUTMASTER 60i
Denne side er med vilje efterladt tom.
2-6
INTRODUKTION
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 2 BRÆNDER: INTRODUKTION
2T.01
10.125" (257 mm)
Vejledningens omfang
Denne vejledning indeholder beskrivelser, driftsinstruktioner og vedligeholdelsesprocedurer for 1Torch-modellerne
SL60, SL60QD™ og SL100/mekaniserede plasmaskærebrændere. Reperation af dette udstyr er begrænset til uddannet
personale; ikke kvalificerede personale advares kraftigt mod
at forsøge reparationer eller justeringer, som ikke er dækket i
denne vejledning, under risiko for at gøre garantien ugyldig.
3.75"
(95 mm)
Art # A-13246
1.17" (29 mm)
2. Mekaniseret brænder Model
Standard maskinbrændere har en placeringsslange
med stativ og blokmontering.
Læs denne vejledning grundigt. En fuldstændig forståelse
af dette udstyrs egenskaber og funktioner vil sikre pålidelig
drift.
2T.02
15.875" / 403 mm
9.285" / 236 mm
Generel beskrivelse
Plasmabrænderes design svarer til det automotive tændrør.
De indehodler negative og positive sektioner separeret med
en centreret isolator. Inde i brænderen aktiveres tændbuen
i mellemrummet mellem den negativt ladede elektrode og
den positivt ladede spids. Når pilotlysbuen har ioniseret
plasmagassen, vil den overhedede kolonne af gas strømme
gennem den lille åbning i brændespidsen, som er fokuseret
på metallet, som skal skæres.
1.375" / 35 mm
1.75" /
44.5 mm
B.
• 50 ft/15,2 m, med ATC-stik
Maskinbrændere er tilgængelige som følgende:
• 5 foot/1,5 m, med ATC-stik
• 10 foot/3,05 m, med ATC-stik
Brænderkablerne er fleksible, men de indvendige ledninger kan ødelægges. Overskrid ikke
en radiusbøjning på 2", og undgå at bukke
dem gentagne gange, hvis det er muligt.
• 25 foot/7,6 m, med ATC-stik
• 50 foot/15,2 m, med ATC-stik
C.
Brænderdele
Startpatron, elektrode, spids og svejsekop
D.
Parts - In - Place (PIP)
Brænderhoved har indbygget kontakt.
15 VDC-kredsløbsklasse
Se billagssider for yderligere specifikationer, som i
forbindelse til den strømforsyning, der anvendes.
A.
Brænderkabler længder
• 20 ft/6,1 m, med ATC-stik
FORSIGTIG
BEMÆRK!
Se afsnittet "2T.06 Introduktion til plasma" for
en mere detaljeret beskrivelse af plasmabrænderbetjeningen.
2T.03
E.
Kølingstype
Kombination af omgivende luft og gasstrøm gennem
brænder.
Specifikationer
Brænderkonfigurationer
F.
Brændermærkedata
1. Hånd-/manuel brænder, model SL60QD™
Manuelle brænder data
Brænderhovedet er 75° i forhold til brænderhåndtag.
Brænderen inkluderer håndtag og udløser.
0-5489DA
Art # A-02998
Håndbrændere er tilgængelige som følger:
Et enkelt brænderrør tilfører gas fra en enkelt kilde, der skal
bruges som både plasma og sekundær gas. Luftstrømmen
opdeles inde i brænderhovedet. Enkelt – gasbetjening giver
en mindre brænder og billigere drift.
!
0.625" /
16 mm
1.175" / 30 mm
4.95" / 126 mm
Omgivelsestemperatur
INTRODUKTION
104 °F
40 °C
2T-1
CUTMASTER 60i
Intermittens
100 % @ 60 ampere @ 400 SCFH
Maksimal strøm
60 ampere
Spænding (Vspids)
500 V
Lysbuens tændspænding
500 V
2. Drej møtrikken mindst mod venstre (mod uret), og
træk brænderhåndtaget ud af kablerne i en lige linje.
3. For at fastgøre dem igen skal du tage fat i begge
som før og forsigtigt placere de indvendige forbindelsesdele ud for hinanden.
4. Tryk forsigtigt de to sammen i en lige linje.
Mekaniseret brændermærkedata
Omgivelsestemperatur
104 °F
40 °C
Intermittens
100 % @ 100 ampere @ 400 SCFH
Maksimal strøm
120 ampere
Spænding (Vspids)
500 V
Lysbuens tændspænding
500 V
G.
5. Placér mærket på koblingsmøtrikken ud for mærket
på brænderhåndtagets spids, og drej mod højre
(med uret) ved at trække de to sammen og fastgøre
de indvendige forbindelser. Anvend ikke værktøj til
at spænde.
2T.05
For ekstraudstyr og tilbehør, se afsnit 6.
Gaskrav
2T.06
Manuelle eller mekanisererede brændegas specifikationer
Gas (plasma og sekundær)
Trykluft
Driftstryk
Se BEMÆRK
90-120 psi
6,2-8,3 bar
Maksimal indgangstryk
125 psi / 8,6 bar
Gasstrøm (skæring og fugning)
5 - 8,3 SCFM
300 - 500 scfh
142 - 235 lpm
!
Ekstraudstyr og tilbehør
A.
Introduktion til plasma
Plasmagasflow
Plasma er en gas, der er blevet opvarmet til en ekstrem
høj temperatur og ioniseret, så det bliver elektrisk
ledende Plasmagas skæring og udhulingsprocesser
benytter plasma til at overføre den elektriske bue til
arbejdsobjektet. Metallet, der skæres eller fjernes,
smeltes på grund af varmen fra buen og blæses væk.
Mens formålet med plasmagasskæring er separation af
materialet, er plasmagas udhuling benyttet til at fjerne
metaller til en kontrolleret dybde og bredde.
ADVARSEL
I et plasmaskæreværktøj trænger en kold gas ind i område B, hvor en bue mellem elektroden og brænderens
spids varmes op og ioniserer gassen. Den primære skærebue vil overføres til arbejdsobjektet gennem søjlen af
plasmagas i Zone C.
Denne brænder kan ikke anvendes med
oxygen (O2).
SL60QD brænderen bør ikke anvendes på et
HF-system.
BEMÆRK!
Driftstryk varierer med brændermodel, fungerende
strømstyrke or brænderledningslængde. Se gastrykindstillingsskemaer for hver model.
H.
Fare for direkte kontakt
_
Den anbefalede afstand mellem emnet og afstandsspidsen er 3/16 tomme / 4,7 mm.
2T.04
Strømforsyning
A
+
Hurtigafbrydelsesbrænder
Den nye SL60QD™ (hurtigafbrydelse-)brænder muliggør en hurtig udskiftning af brænderhåndtagsenheden
fra kablerne. Gør følgende for at udskifte brænderhåndtagsenheden.
1. Fjern brænderhåndtagsenheden ved at tage fat
i brænderhåndtaget med en hånd og koblingsmøtrikken og kablerne i den anden.
2T-2
INTRODUKTION
B
Svejseemne
C
A-00002DA
Typiske brænderhoved detaljer
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Brænderen udsætter emnet for en høj koncentration af
varme på et lille område ved at tvinge plasmagassen og
lysbuen gennem en lille åbning. Den stive, begrænsede plasmalysbue vises i zone C. Jævnstrøm (DC) med
positiv poling bruges til plasmaskæring som vist på
illustrationen.
Zone A leder sekundær gas for køling af brænder. Denne gas hjælper også højhastigheds plasmagas med at
blæse smeltet metal væk fra skæringen, hvilket tillader
et hurtigt, slaggefri snit.
B.
Gasfordeling
Den enkelte gas er internt splittet mellem plasma og
sekundære gasser.
Plasmagas flyder ind i brænderen gennem den negative
ledning, gennem startpatronen, gennem elektroden og
ud gennem spidsen.
Den sekundære gas flyder ned på ydersiden af brænderens startpatron, og ud gennem spidsen og dysen
omkring plasmabuen.
C.
Pilotlysbue
Når brænderen startes, etableres en pilotlysbue mellem
elektroden og skære- og fugespidsen. Denne pilotbue
skaber en forbindelse for hovedbuen for overførelse til
arbejdsobjektet.
D.
Hovedskærelysbue
Jævnstrøm bruges også til den primære skærebue.
Det negative output er forbundet til brænderens elektrode gennem brænderkablet. Det positive output er
forbundet til arbejdsobjektet via arbejdskablet og til
brænderen gennem en pilotelektrode.
E.
Parts - In - Place (PIP)
Brænderen inkluderer et “Parts-In-Place” (PIP) kredsløb.
Når dysen er korrekt installeret, lukker det en kontakt.
Brænderen vil ikke virke, hvis denne kontakt er åben.
Til kontrolkabel
installation
Brænderkontakt
PIP–kontakt
A-02997DA
Brænderudløser
Dysse skærm
Parts – In – Place Kredsløbsdiagram til håndbrænder
0-5489DA
INTRODUKTION
2T-3
CUTMASTER 60i
Denne side er med vilje efterladt tom.
2T-4
INTRODUKTION
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 3 SYSTEM: INSTALLATION
3.01
Løfteoptioner
Strømforsyningen omfatter håndtag til kun manuelt løft. Sørg altid for, at enheden løftes og transporteres sikkert og
forsvarligt.
ADVARSEL
Rør ikke ved strømførende dele.
Afbryd strømforsyningskablet, før du flytter enheden.
DEFEKT UDSTYR kan forårsage alvorlig personskade og kan beskadige
udstyret.
HÅNDTAG er ikke beregnet til mekanisk løft.
• Kun personer med tilstrækkelig fysisk styrke bør løfte enheden.
• Løft enheden ved hjælp af håndtagene, og brug begge hænder. Brug ikke løftestropper.
• Benyt eventuelt vogn eller lignende udstyr med passende kapacitet til at flytte enheden.
• Placer enheden på en ordentlig slisk, og fastgør den inden transport med en gaffeltruck eller andet køretøj.
0-5489DA
INSTALLATION
3-1
CUTMASTER 60i
3.02
Åbning af hovedafbryderens afdækning
Systemer er forkonfigureret og kommer med nedledning, der er tilsluttet til trefaset konfiguration. Indgangsstrømafbryderen er placeret på det bageste panel langs toppen. Fjern skruen øverst på afdækningen, og vip den ned for at få adgang
til indgangen.
Art # A-13244
ADVARSEL
Afbryd strømmen, før afdækningen fjernes.
Hovedafbryderens afdækning
3.03
Primære indgangsstrømtilslutninger, TRE faser
!
FORSIGTIG
Den primære strømkilde, sikring og enhver forlængerledning der benyttes skal
overholde lokale elektriske regulativer og de anbefalede kredsløbsbeskyttelse og
installations krav specificeret i sektion 2.
Trefaset (3ø)
Line
Strømforsyningskabel
Art # A-13336DA_AB
Netafbryder
JORD
Tre fase input strøm ledning
3-2
INSTALLATION
0-5489DA
CUTMASTER 60i
3.04
Gastilslutninger
Tilslutning af gasforsyning til enheden
Forbindelsen er den samme for trykluft eller trykluft i gasflasker. Se følgende to underafsnit, hvis et valgfrit luftledningsfilter
skal installeres.
1. Tilslut luftledningen til indløbsporten. Illustrationen viser typiske monteringer som et eksempel.
BEMÆRK!
For at opnå en sikker forsegling skal gevindene påføres gevindtætningsmiddel i henhold til producentens
anvisninger. Brug ikke Teflontape som gevindtape,
idet små partikler fra tapen kan brække af og blokere
de små luftkanaler i brænderen.
1/4 NPT indgangsport
Filtersamling
Hurtigforbindelse
til 1/4 NPT”
(6 mm) armatur
Gasforsyningsslange
Art# A-13352DA
Luftforbindelse til indløbsport
BEMÆRK!
Filterets reservedelsnumre kan findes i afsnit 6
i denne vejledning
0-5489DA
INSTALLATION
3-3
CUTMASTER 60i
Installation af valgfrit enkelttrinsluftfilter
Et ekstra filtersæt (7-7507) anbefales til forbedret filtrering med trykluft for at holde fugt og snavs ude af brænderen.
1. Fastgør enkelttrinsfilterslangen til indgangsporten 1/4" NPT på systemfilteret.
2. Fastgør filtersamlingen til filterslangen.
3. Tilslut luftledningen til filteret med 1/4" NPT. Illustrationen viser typiske monteringer som et eksempel.
BEMÆRK!
For at opnå en sikker forsegling skal gevindene påføres gevindtætningsmiddel i henhold til producentens
anvisninger. Brug ikke Teflontape som gevindtape,
idet små partikler fra tapen kan brække af og blokere
de små luftkanaler i brænderen.
1/4 NPT
indgangsport
Systemfiltersamling
Slangeklemme
Art # A-13261DA
Gasforsyningsslange
Valgfri Enkelt – Trin filter installation
BEMÆRK!
Filterets reservedelsnumre kan findes i afsnit 6
i denne vejledning
3-4
INSTALLATION
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Installation af valgfrit totrinsluftfiltersæt
Dette ekstra totrins luftfilter (9-9387) kan også anvendes på trykluftsystemer. Filter fjerner fugt og forureninger på mindst
5 mikrometer.
Tilslut luftforsyningen som følger:
1. Fastgør totrinsfilterbeslaget til bagsiden af strømforsyningen med de medfølgende skruer.
BEMÆRK!
For at opnå en sikker forsegling skal gevindene påføres gevindtætningsmiddel i henhold til producentens
anvisninger. Brug ikke Teflontape som gevindtape,
idet små partikler fra tapen kan brække af og blokere
de små luftkanaler i brænderen.
2. Tilslut totrinsfilterafløbsslangen til indløbsporten på regulatoren/filtersamlingen
3. Benyt kunde leverede monteringer til at forbinde gasslangen til filteret. Der bør anvendes et glat rør med en udvendig diameter på 5/16 (8 mm) med en tryksamling.
Udløbsport
(UD)
2-trinsfilter
indløbsport (IN)
Totrinsfiltersamling
5/16 (8 mm)
udvendig
diameter
Gasforsyningsrør
Luft-/gasindgang
Systemfiltersamling
Art # A-13288DA
Valgfri To – Trins filter installation
BEMÆRK!
Filterets reservedelsnumre kan findes i afsnit 6
i denne vejledning
0-5489DA
INSTALLATION
3-5
CUTMASTER 60i
Benyt højtryks gascylindre
Når der benyttes højtryksgascylindre som gasforsyning:
1. Se producentens originale specifikationer for installation og vedligeholdelsesprocedurer for højtryks gasregulatorer.
2. Undersøg cylinderventilerne for at sikre, at de er rene og fri for olie, fedt eller fremmedlegemer. Åbn hver cylinderventil kortvarigt for at blæse eventuelt støv ud af enheden.
3. Cylinderen skal være udstyret med en justerbar højtryksregulator, der kan klare udgangstryk på op til maksimalt
120 psi (8,3 bar) og flow på mindst 300-500 scfh/5 - 8.3 CFM (142-235 lpm) SCFH (-235 lpm).
4. Tilslut forsyningsslangen til cylinderen.
BEMÆRK!
Trykket bør fastsættes til 120 psi (8,3 bar) ved
højtrykscylinderen.
3.05
Arbejdskablets tilslutninger
Tilslut arbejdskablet til strømforsyningen og emnet.
1. Fastgør arbejdskablets tilslutning af typen Dinse til strømforsyningens forreste panel som vist nedenfor. Skub den
ind, og drej med uret til højre, indtil den er spændt.
2. Tilslut bøjlen til emnet eller skærebordet. Området skal være frit for olie, maling og rust. Tilslut den kun til hoveddelen af emnet, tilslut den ikke til den del, der skal skæres af.
3
2
Art# A-13249
3-6
1
INSTALLATION
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 3 BRÆNDER: INSTALLATION
3T.01
3T.02
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen ved
kilden, inden du afmonterer brænderen eller brænderkablerne.
Brændertilslutninger
Tilslut om nødvendigt brænderen til strømforsyningen.
Tilslut kun ESAB-model SL60, SL60QD™ eller SL100/mekanisk brænder til denne strømforsyning. Maksimal brænder
ledningslængde er 100 fod /30.5 m inklusive udvidelser.
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen ved
kilden, før du tilslutter brænderen.
Opsætning af mekanisk brænder
Den mekaniske brænder inkluderer en placerings slange
med stativ og blok montering.
1. Monter brændersamlingen for skærebordet
1. Ligestil ATC-hanstikket (på brænderens elektrode)
med hunstikket. Skub hanstikket ind i hunstikket.
Stikkene bør presse mod hinanden med en lille tryk.
2. For at få et rent vertikalt snit, benyt en firkant til
at indrette brænderen vinkelret til overfladen af
arbejdsobjektet.
2. Sikr forbindelsen ved at dreje låsen med uret iindtil
den siger klik. Brug IKKE låsemøtrikken til at fuldføre
samlingen. Brug ikke værktøj til at fæstne samlingen.
Pinch Blok
Samling
Firkant
2
Svejseemne
A-02585DA
Art # A-13286
1
Tilslutning af brænderen til strømforsyningen
3. Systemet er parat til brug.
Mekanisk brænder opstilling
Kontrollér luftkvalitet
For at teste luftkvaliteten:
1. Indstil kontakten TÆNDT/SLUKKET på positionen
TÆNDT (til venstre).
2. Vælg modus INDSTILLING
3. De korrekte brænderdele (dyse, spids, startpatron
og elektrode) skal installeres for denne type drift.
Se afsnittet "4T.01 Valg af brænderdele" on page 4T-1
for yderligere oplysninger.
.
3. Placer en svejsefilterlinse foran brænderen og TÆND
for luften. Start ikke en bue! Olie eller fugt i luften vil
være synlig på glasset.
0-5489DA
INSTALLATION
3T-1
CUTMASTER 60i
Denne side er med vilje efterladt tom.
3T-2
INSTALLATION
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 4 SYSTEM: DRIFT
4.01
Knapper/funktioner på frontpanel
Se numrene i illustrationen.
1
2
3
16
4
5
6
7
8
14
15
13
9
10
12
11
17
18
Art # A-13250
1.
Numerisk display
• Viser softwarerevision ved opstart
• Viser ampereværdier (fabriksstandard)
• Viser fejlkoder
2.
• Viser forindstillede (preview) vedligeholdelsesfunktioner
AC-lampe
Vedvarende lys indikerer at strømforsyningen er klar. En blinkende lampe viser, at indgangsspændingen er uden for
driftsområdet, eller en intern fejl.
3.
Jævnstrømslampe
Lampen er TÆNDT, når DC-udgangskredsløbet er aktivt.
4.
Lås
Lampen er TÆNDT, når enheden er i modus "Lås".
0-5489DA
DRIFT
4-1
CUTMASTER 60i
5.
Lampe for indstillingsmodus
Lampen er TÆNDT, når der strømmer gas gennem enheden, og trykket kan indstilles.
6.
Lampe for svejsekop på plads
Lampen blinker, når en af følgende ikke er på plads eller tilsluttet: svejsekop, ATC-kabler eller hurtigafbrydelse.
7.
Lampe for fugningsmodus
Lampen er TÆNDT, når enheden er modusen "Gouge" og alle skærelamper (#8) lyser.
8.
Lampe for skæretype
Forskellige segmenter lyser for at vise forskellige skæretyper.
• Fugning - alle lyser
• Normal skære- og låsemodus - midterste lampe er slukket.
• RAR-skæring (Rapid Auto Restart) - alle andre lamper er slukket.
• Indstillingsmodus - alle lamper er slukket.
9.
Fejllampe
Lampen er TÆNDT, når enheden er i fejltilstanden. Se fejlkodebilaget for forklaringer af fejllamper. Blinker, når de er aktive.
Fabriksstandard: Slukket
10.
Lampe for EOL (afsluttet levetid)
Lampe er normalt slukket. Den er også slukket under trækskæring.
Når den er tændt, er det for at informere brugeren om, at tilsætningsmaterialefejl er forestående
Aktiv og/eller i drift i alle skæremoduser undtagen træk..
11.
Lampe for overophedning
Lampe er normalt SLUKKET. Lampen er TÆNDT/BLINKER, når den interne temperatur overstiger normale grænser. Lad
enheden køle af, inden arbejdet genoptages.
4-2
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
12.
Lampe for gastryk
Lampe, der anvendes til at vise, lavt, optimalt og højt gastryk. Brændertype, kabellængde, skæremodus og strømstyrke
skal alle indstilles, før gastrykket indstilles. (90 - 125 PSI/6,2-8,6 bar)
Et af 7 segmenter er altid tændt, når enheden er tændt. Gasflasken oplyses og blinker under en gastryksfejl. Flasken
blinker, når trykket er under en minimumgrænse. Flasken tændes kontinuerligt, når det er acceptabelt.
Fabriksstandard: Et eller to segmenter og gasflasken oplyses afhængigt af gastrykniveauet. Den grønne lampe i midten viser det anbefalede tryk for processen (ampere, brændertype, kabellængde). Forskellige processer har forskellige
optimale tryk.
Gule lamper viser over eller under optimalt tryk, og røde viser uacceptabelt tryk til god skæring. Hver lysdiode repræsenterer 5 psi. To tilstødende lysdioder repræsenterer en værdi mellem de to eller en trykændring på 2.5 lb.
13. Valgknap for gastryk
Drej den nederste knap for at indstille gastrykket.
14.
Lampe for brændertype
Anvendes til at vælge en af de tre brænderoptioner og brænderlængden for hver. SLV registreres automatisk.
Fabriksstandard: Tændt, SL60, som omfatter SL60QD™ (hurtigafbrydelse)
Tryk på og slip den nederste knap uden af dreje den for at gå igennem valget af brændertype.
BEMÆRK!
Hvis du er gået forbi den ønskede indstilling, skal du fortsætte med at gå igennem alle de andre
brændertyper og -længder for at komme tilbage til den.
15. Lampe for kabellængde
Anvendes til at vælge kabellængden for hver brændertype i området fra 20’ til 100’ kabler.
Fabriksstandard: Tændt, 20’
Tryk på og slip den nederste knap uden af dreje den for at gå igennem valget af brændertype fuldt af kabellængden.
Op til kabel på 35’ (10,7 m)
Kable fra 35' til 50’ (15,2 m)
Kable fra 50' til 75’ (22,9 m)
Kable fra 75' til 100’ (30,5 m)
BEMÆRK!
Hvis du er gået forbi den ønskede indstilling, skal du fortsætte med at gå igennem alle de andre
brændertyper og -længder for at komme tilbage til den.
0-5489DA
DRIFT
4-3
CUTMASTER 60i
16. Øverste knap - valgknap for strømstyrke og modus
Drej knappen for at forøge eller reducere strømstyrken. Lampen
styrkeudgangen.
er TÆNDT, når det numeriske display viser strøm-
Tryk på og slip knappen uden at dreje den for at gå igennem de forskellige moduser.
Fabriksstandard: Tændt
Numerisk display
17. Brænderens hurtigafbrydelsesstik
Brænderkablerne tilsluttes her ved at placere stikkene ud for hinanden, trykke dem ind og dreje låseringen med uret
for at sikre dem. Forbindelsen må kun være etableres, når der ikke anvendes værktøjer.
18. Arbejsforbindelse med Dinse-stik
Placér Dinse-stikket på arbejdsforbindelsen ud for hunstikket, tryk det ind, og drej med uret, indtil det er stramt.
4.02
Forberedelser til drift
Ved starten af hver driftssession:
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen ved kilden, før
tilslutning eller frakobling af strømforsyning, brænderdele eller brænder og samlinger.
Brænderdele valg
Kontrollér brænderen for korrekt montering og passende brænderdele. Brænderdele skal passe til type af brug, og med
ampere output af denne strømforsyning (maksimalt 60 amps). Se Afsnit 4T.07 og følgende for brænderdeleudvælgelse.
Brænderforbindelse
Kontrollér, at brænderen er tilsluttet korrekt. Kun Thermal Dynamics modellerne SL60, SL60QD™/manuel eller SL100/
mekaniske brændere må forbindes med denne strømforsyning. Se afsnit 3T i denne manual.
Kontrollér primær strømforsyningskilde
1. Kontrollér strømkilden for korrekt indgangsspænding. Sørg for at strømforsyningskilden opfylder strømforsyningskravene for apparatet ifølge Afsnit 2, Specifikationer.
2. Tilslut netkablet (eller sluk for hovedafbryderen) for at forsyne systemet med strøm.
Luftkilde
Sørg for, at kilden opfylder kravene (se afsnit 2). Kontrollér tilslutningerne, og tænd for luftforsyningen.
4-4
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Tilslut svejsekablet
Spænd svejsekablet fast til emnet eller skærebordet. Området skal være frit for olie, maling og rust. Tilslut den kun til
hoveddelen af emnet; tilslut den ikke til den del, der skal skæres af.
Art # A-04509
Strøm TÆNDT
Indstil kontakten strømforsyning TÆNDT/SLUKKET på positionen TÆNDT (til højre). AC-lampen
TÆNDER. Kontrolpanelet udfører flere tests for at afgøre, om systemet er driftsklart. Under selvtests viser det digitale display først
(revision) fulgt af firmwarerevisionsnummeret, som omfatter decimaler. 1.1.0 er et eksempel på en produktionsfrigivet koderevision, som kan vises.
Derefter vises “kontrolsummen”, en kombination af bogstaver og tal, som er unikke for firmwarerevisionen. De anvendes
af servicepersonalet til at afgøre, om firmwaren er blevet beskadiget.
Hvis der ikke findes nogen problemer, vises udgangsstrømindstillingen med bogstavet "A" til højre, hvilket viser udgangsstrømindstillingen. Hvis der regstreres et problem, vises fejlkoden i formatet Exxx, og “A” vises ikke. Se afsnittet
5.04 for forklaringer af fejlkoder.
Gaslampen tændes, hvis der er tilstrækkeligt gastryk til strømforsyningens drift, og køleblæseren tændes.
(90 - 125 PSI/6,2-8,6 bar)
BEMÆRK!
Minimum tryk for betjening af strømforsying er ikke
tiltrækkelig for betjening af brænder.
Køleblæserne TÆNDER, så snart enheden TÆNDES. Efter et kort tidsrum skifter blæseren til lav hastighed.
Blæseren skifter tilbage til høj hastighed, så snart brænderkontakten (startsignal) aktiveres, eller hvis enheden
SLUKKES og derefter TÆNDES igen. Hvis der forekommer en overophedning, fortsætter blæseren med at køre
med høj hastighed, så længe overophedningen varer, og i en periode på fem (5) minutter, efter problemet er
blevet afhjulpet.
0-5489DA
DRIFT
4-5
CUTMASTER 60i
Valg af skæremodus
1
2
Art # A-13251
1. Tryk på den øverste knap, og slip den uden at dreje den for at gå til menuen til valg af modus. Indstil systemet på
en af de fire tilgængelige skæremoduser ved at trykke på og slippe knappen, indtil du når den ønskede modus:
RUN
LATCH .
HURTIG AUTO GENSTART
GOUGE
SET/PURGE (kun gasflow)
2. Når skæremodusen er valgt, skal du indstille udgangsstrømmen ved at dreje knappen.
Indstilling af brænderparametre
1. Tryk på og slip den nederste knap uden at dreje for at gå til valgene af brændertypen og kabellængderne.
4-6
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Indstil driftstryk.
BEMÆRK!
Før gastryket indstilles, skal brændertypen, kabellængen, skæretypen og
strømmen indstilles, da de påvirker de påkrævede tryk. Hvis en af dem ændres,
skal trykket kontrolleres igen for at sikre, at det optimeres.
1. Gastrykket skal være indstillet i skæremodusen, der skal anvendes, ikke i modusen SET/PURGE. Hver modus kan
kræve et andet tryk til optimal skæring. (90 - 125 PSI/6,2-8,6 bar)
2. Indstil gastrykket/gasflowet med den nederste knap, 2. Ændringer vises på gastrykblokeringen
. Den
grønne lampe i midten er den ideelle indstilling. Når lampe svarer separat til 5 lbs. fra et segment til det næste, når
den er tændt. Hver vil vise 5, 10 eller 15 lbs eller mere under eller over idealet. Når to segmenter lyser samtidigt, er
ændringen halvdelen af 2.5 lbs.. Alle trykindstillingerne påvirkes af de andre indstillinger for brænder, brænderlængde og skæringstype og kræver justeringer af trykindstillingen.
Skæreopgave
Når brænderen forlader emnet under skæringsprocesserne i modusen RUN, er der en kort forsinkelse ved genstart af
pilotbuen. Når systemet er i modusen RAPID AUTO RESTART, og brænderen forlader emnet, starter pilotbuen øjeblikkelig, og skærebuen genstarter øjeblikkelig, når pilotbuen rører emnet. (Anvend modusen “Rapid Auto Restart”, når
der skæres i udvidet metal eller gitre, eller ved trimming når en uforstyrret genstart er ønsket.)
Med systemet i LÅS-modusen opretholdes hovedskæringslysbuen, når brænderkontakten slippes. For at forlade eller
annullere LÅS-modusen, skal du trykke på og slippe udløseren igen eller løfte brænderen fra skæreoverfladen, så buen
slukker.
Typiske skærehastigheder
Skærehastigheder varierer afhængigt af brænderens udgangsstrømstyrke, typen af materiale og operatørens færdigheder. Se afsnittet "4T.08
Anbefalede skærehastigheder med uskærmet spids" og følgende for nærmere detaljer.
Udgangstrømindstilling eller skærehastigheder kan reduceres for at tillade langsommere skæring, når du følger en
linje, eller ved hjælp af en skabelon eller skæreskinne mens du stadig producerer skæringer af fremragende kvalitet.
Efterstrøm
Udløs kontakten, der stopper skæringsbuen. Gasstrøm fortsætter i ca. 20 sekunder. Hvis brugeren trækker aftrækkerudløseren bagud og trykker på udløseren under efterstrømsgas, starter tændbuen. Hovedelektroden overføres til
arbejdsobjektet, hvis brænderens spids er indenfor overførings afstand til arbejdsobjektet.
Sluk.
Drej kontakten TÆND/SLUK til venstre til SLUK, når du ser på enheden bagfra. Efter en kort forsinkelse SLUKKER alle
strømforsyningslamper, og blæseren standser. Træk input strømkablet ud eller afbryd input strøm. Strøm er fjernet
fra systemet
BEMÆRK!
For at maksimere den interne elektroniks levetid skal strømforsyningen
fortsætte med at køre (uden skæring), indtil køleblæsernes hastighed skifter til
langsom. Den kan vare et par minutter
0-5489DA
DRIFT
4-7
CUTMASTER 60i
Denne side er med vilje efterladt tom.
4-8
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 4 BRÆNDER: DRIFT
Stor O-ring
Lille O-ring
Brænderhoved
4T.01
Valg af brænderdele
Elektrode
Den opgavetype, der skal udføres, bestemmer hvilke brænderdele, der skal anvendes.
Driftstype:
Startpatron
Trækskæring, afstandsskæring eller fugning
Brænderdele:
Spids
Svejsekop, skærespids, elektrode og startpatron
Svejsekop
BEMÆRK!
Se Afsnit 4T.07 og følgende for yderligere oplysninger
om brænderdele.
A-13351DA
Dysse
Brænderdele
Skift brænderens dele til en anden funktion som følger:
3. Installer reserveelektroden ved at skubbe den lige
ind i brænderhovedet, indtil den klikker på plads.
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen ved kilden, før samling eller adskillelse af brænderdele eller brænder og
samlinger.
BEMÆRK!
Svejsekoppen holder spidsen og startpatronen på
plads. Anbring brænderen med svejsekoppen opad
for at forhindre disse dele i at falde ud, når koppen
er fjernet.
4. Installer startpatronen og den ønskede spids til
driften i brænderhovedet.
5. Spænd svejseskærmcylinderens samling ved håndkraft, indtil den sidder sikkert fast på brænderhovedet.
Hvis du mærker modstand, når du installerer cylinderen, skal du kontrollere samlingerne, før du fortsætter.
4T.02
Skærekvalitet
BEMÆRK!
Snittets kvalitet er meget afhængig af opsætning
og parametre såsom brænderafstand, ligestilling
med emnet, skærehastighed, gastryk og operatørens
færdigheder.
1. Skru dysemonteringen af og fjern den fra brænderen.
2. Fjern elektroden ved at trække den direkte ud af
brænderhovedet.
Snittets kvalitetskrav varierer afhængigt af anvendelsesformålet. F.eks. kan nitridophobning og skærpningsvinkel
være vigtige faktorer, når overfladen skal svejses efter
opskæring. Slaggefri skæring er vigtigt, hvis der ønskes en
høj skærekvalitet, for at undgå efterfølgende rengøring.
Følgende skæringskvalitets karakteristika er illustreret i de
følgende figurer:
0-5489DA
DRIFT
4T-1
CUTMASTER 60i
Skære rille bredde
4T.03
Generelle skæringsoplysninger
Skæreflade
affasnings vinkel
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen ved kilden, inden du skiller strømforsyningen, brænder eller brænderkabler ad.
Topstænk
!
Topkantsafrunding
Opbygning af
slagger
Skærefladesømlinje
A-00007DA
Gennemgå ofte de vigtige sikkerhedsforskrifter på
forsiden af denne vejledning. Sørg for, at operatøren
er udstyret med ordentlige handsker, korrekt sikkerhedsbeklædning og høreværn. Sørg for at ingen del
af operatørens krop kommer i kontakt med emnet
når brænderen er aktiveret.
Snittets kvalitetsegenskaber
!
Snitflade
Den ønskede eller specificerede tilstand (glat eller rug)
på overfladen af skæringen.
Nitrat ophobning
Nitrataflejringer kan efterlades på overfladen af udskæringen, når nitrogen er til stede i plasmagasstrømmen.
Disse opbygninger kan skabe vanskeligheder, hvis
materialet skal svejses efter skæreprocessen.
Skærpningsvinkel
BEMÆRK!
Håndter brænderkabler med omhu og beskytte dem
mod beskadigelse.
Lodsning
Lodsning er hårdere ved deles levetid end den faktiske
skæring, fordi pilotlysbuen er rettet fra elektroden til
spidsen i stedet for et emne. Når muligt, undgå overdreven pilotbue tid for at forbedre levetiden af delene.
Vinklen mellem overfladen af afskæringskanten og fladt
vinkelret til overfladen af pladen. Et perfekt vinkelret snit
ville resultere i en 0° skærpningsvinkel.
Top – Kantafrunding
Brænder afstandstykke
Afrunding på toppen af kanten af en skæring, som
følge af slid fra den initiale kontakt fra plasmabuen på
arbejdselementet.
Forkert afstand (afstand mellem brænderspids og
emne) kan indvirke på spidsens levetid og også på
svejseskærmcylinderens levetid. Afstandsstykke kan
også påvirke skråsnitsvinklen betydeligt. At reducere
afstandstykke vil generelt resultere i en mere kvadratisk
skæring.
Ophobning af bundslagger
Flydende materiale, som ikke er blevet blæst ud af
skæreområdet og størkner igen på pladen. Overdreven
slaggedannelse kan kræve rengøring efter skæring.
Kantstart
For kantstart holdes brænderen vinkelret på emnet med
forenden af spidsen nær (ikke røre) kanten af emnet på
det punkt, hvor snittet skal påbegyndes. Når der startes
på en kant af en plade, bør der ikke holdes en pause
ved kanten og derved tvinge buen til at nå kanten af
metallet. Aktiver skærelysbuen så hurtigt som muligt.
Skærerillebredde
Bredden af snittet (eller bredden af fjernet material ved
afskæring).
Top stænk (slagger)
Top stænk eller slagger på toppen af snittet på grund af
langsom bevægelseshastighed, overdreven skæringshøjde, eller spids, hvis åbning er blevet aflang.
4T-2
FORSIGTIG
Gnister fra skæreprocessen kan skade malet, belagt
eller andre overflader såsom glas, plastik og metal.
Snitretning
I brænderne hvirvler plasmagasstrømmen, når den
forlader brænderen for at opretholde en jævn gassøjle.
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Denne hvirvel effekt resulterer i en side af snittet er mere
firkantet end den anden. Når der kigges i bevægelseretningen, vil den højre side af skæringen være mere
kvadratisk end den venstre.
Venstresidet
skæringsvinkel
Højresidet
skæringsvinkel
BEMÆRK!
Spidsen bør aldrig røre arbejdsobjektet, med undtagelse af trækskæring.
2. Afhængigt af skæreopgaven, så gør et af følgende:
a. For kantstart holdes brænderen vinkelret på
emnet med forenden af spidsen nær (ikke røre)
kanten af emnet på det punkt, hvor snittet skal
påbegyndes.
b. For afstandsskæring holdes brænderen 3-9 mm
(1/8 - 3/8 in) fra emnet som vist nedenfor.
A-00512DA
Sidekarakteristik af skæring.
Brænder
For at lave et firkantet snit langs en indre diameter af en
cirkel, bør brænderen bevæge sig imod uret i en cirkel.
For at bibeholde en firkantet kant langs den ydre diameter, bør brænderen bevæge sig i retning med uret.
Slagger
Når slagger er tilstede på kulstof stål er det normal
benævnt som enten ”højhastighed, langsom hastighed
eller top slagger”. Slagger oven på pladen forårsages
typisk af for stor afstand mellem brænder og plade.
Topslagger er normalt meget let at fjerne og kan ofte
tørres af med en svejsehandske. Slagger fra svejsning
ved langsom hastighed forekommer typisk på pladens
nederste kant. Det kan variere fra en let til en tung
perle, men det klæber ikke godt fast til skærekanten
og det kan nemt skrabes af. Slagger fra svejsning ved
høj hastighed danner normalt en smal svejsesøm langs
bunden af snitkanten, som er meget vanskelig at fjerne.
Når der skæres i vanskeligt stål, er det nogle gange
anbefalelsesværdigt at reducere skærehastigheden
til at producere ”langsom hastigheds slagger”. Enhver
resulterende efterbehandling kan opnås ved skrabning,
ikke slibning.
4T.04
Dysse skærm
A-00024DA
Fastlåst afstand
3 - 9 mm (1/8" - 3/8")
Afstandstykke afstand
3. Hold brænderen væk fra kroppen.
4. Skub aftrækkersikringen mod bagenden af brændergrebet, samtidig med at du trykker på aftrækkeren. Pilotbuen vil starte.
Betjening af håndbrænder
Afstandstykkeskæring med håndbrænder
Udløser
BEMÆRK!
For at opnå den bedste ydelse og levetid på delene
skal du altid bruge de rigtige dele til den pågældende
type opgave.
Udløser
Art # A-13150DA
1. Brænderen kan holdes behageligt med en hand
eller stabiliseres med to hænder. Placer hånden
til at trykke på udløseren på brænderhåndtaget.
Med en håndbrænder, kan hånden placeres tæt på
brænderhovedet for maksimal kontrol eller tæt på
enden for maksimal beskyttelse mod varme. Vælg
den holdeteknik, der føles mest komfortabel og
giver god kontrol og bevægelse.
0-5489DA
5. Placer brænderen inden for overførselsafstand af
emnet. Hovedbuen overføres til genstanden, og
pilotbuen SLUKKER.
BEMÆRK!
Gas før- og eftertryk er et karakteristika af strømforsyningen og ikke en funktion af brænderen.
DRIFT
4T-3
CUTMASTER 60i
Udløser
1
2
Dysse skærm
Udløser
Fastlåsningsguide
Brænderspids
Svejseemne
Art # A-04034DA
Svejsekop med lige kant
3
Svejsekoppen kan bruges med en ikke-ledende lige kant, for at lave lige
skæringer med hånden.
4
ADVARSEL
Den lige kant skal være ikke-ledende.
Art # A-03383DA
6. Skær normalt. Slip blot aftrækkeren for at stoppe
med at skære.
7. Følg normalt anbefalede skæremetoder, som beskrevet i strømforsyningens betjeningsvejledning.
BEMÆRK!
Når dysen er korrekt installeret, vil der være et
mellemrum mellem dysen og og brænderhåndtaget. Gas strømmer gennem dette hul som en del af
normal drift. Forsøg ikke at tvinge svejseskærmcylinderen på plads for at lukke dette hul. At tvinge
svejseskærmcylinderen mod brænderhovedet eller
brænderens håndtag kan beskadige komponenterne.
8. Installer afstandsguiden ved at skyde den fast på
brænderens svejseskærmcylinder for at opnå en fast
afstand til emnet. Installer guiden med benene på
hver side af svejseskærmcylinderen for at opretholde et godt udsyn til skærebuen. Placer benene på
afstandsguiden ind mod emnet under skæring.
Ikke-konduktive
lige kantskæringsguide
A-03539DA
Brug dyser med lige kant
Kronesvejsekoppen fungerer bedst, når der skæres
3/16 tommer (4,7 mm) solidt metal med relativt glat
overflade.
Trækskæring med en håndbrænder
Trækskæring virker bedst på metal med en tykkelse på
1/4 "(6 mm) eller mindre.
BEMÆRK!
For at opnå den bedste ydelse og levetid på delene
skal du altid bruge de rigtige dele til den pågældende type opgave.
1. Installer mundstykket og indstil udgangsstrømmen.
2. Brænderen kan holdes behageligt med en hand
eller stabiliseres med to hænder. Placer hånden
til at trykke på udløseren på brænderhåndtaget.
Med en håndbrænder, kan hånden placeres tæt på
4T-4
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
brænderhovedet for maksimal kontrol eller tæt på
enden for maksimal beskyttelse mod varme. Vælg
den holdeteknik, der føles mest komfortabel og
giver god kontrol og bevægelse.
BEMÆRK!
Når dysen er korrekt installeret, vil der være et
mellemrum mellem dysen og og brænderhåndtaget. Gas strømmer gennem dette hul som en del af
normal drift. Forsøg ikke at tvinge svejseskærmcylinderen på plads for at lukke dette hul. At tvinge
svejseskærmcylinderen mod brænderhovedet eller
brænderens håndtag kan beskadige komponenterne.
3. Hold brænderen i kontakt med emnet mens der
skæres.
4. Hold brænderen væk fra kroppen.
5. Skub aftrækkersikringen mod bagenden af brændergrebet, samtidig med at du trykker på aftrækkeren. Pilotbuen vil starte.
Gennembore med håndbrænder
1. Brænderen kan holdes behageligt med en hand
eller stabiliseres med to hænder. Placer hånden
til at trykke på udløseren på brænderhåndtaget.
Med en håndbrænder, kan hånden placeres tæt på
brænderhovedet for maksimal kontrol eller tæt på
enden for maksimal beskyttelse mod varme. Vælg
den teknik, der føles mest komfortabel og giver god
kontrol og bevægelse.
Udløser
Udløser
Art # A-13150DA
BEMÆRK!
Spidsen bør aldrig røre arbejdsobjektet, med undtagelse af trækskæring.
6. Placer brænderen inden for overførselsafstand af
emnet. Hovedbuen overføres til genstanden, og
pilotbuen SLUKKER.
2. Vinkl brænderen forsigtigt for at lede bagslagspartikler væk fra brænderspidsen (og operatøren)
snarere end direkte tilbage i den, indtil der er skåret
igennem emnet.
BEMÆRK!
Gas før- og eftertryk er et karakteristika af strømforsyningen og ikke en funktion af brænderen.
3. Skær et hul uden for skærelinjen i en del af det uønskede metal, og fortsæt derefter snittet på linjen.
Hold brænderen vinkelret på emnet efter snittet er
færdigt.
Udløser
4. Hold brænderen væk fra kroppen.
1
2
5. Skub aftrækkersikringen mod bagenden af brændergrebet, samtidig med at du trykker på aftrækkeren. Pilotbuen vil starte.
Udløser
3
Udløser
Udløser
4
Art # A-13150DA
6. Placer brænderen inden for overførselsafstand af
emnet. Hovedbuen overføres til genstanden, og
pilotbuen SLUKKER.
Art # A-03383DA
7. Skær normalt. Slip blot aftrækkeren for at stoppe
med at skære.
8. Følg normalt anbefalede skæremetoder, som beskrevet i strømforsyningens betjeningsvejledning.
0-5489DA
DRIFT
4T-5
CUTMASTER 60i
BEMÆRK!
Gas før- og eftertryk er et karakteristika af strømforsyningen og ikke en funktion af brænderen.
Når dysen er korrekt installeret, vil der være et mellemrum mellem dysen og og brænderhåndtaget. Gas
strømmer gennem dette hul som en del af normal
drift. Forsøg ikke at tvinge svejseskærmcylinderen på
plads for at lukke dette hul. At tvinge svejseskærmcylinderen mod brænderhovedet eller brænderens
håndtag kan beskadige komponenterne.
7. Fjern sprøjt og stænk fra svejseskærmcylinder og
mundstykke så hurtigt som muligt. Ved at sprøjte
svejsekoppen med anti-sprøjt, kan mængden af
skala denne klæber til minimeres.
Skærehastighed afhænger af materiale, tykkelse og operatørens evne til præcist at følge den ønskede skærelinje. Følgende faktorer har muligvis indflydelse på system præstation.
• Slid på brænderdele
• Luftkvalitet
!
Brænderhastighed.
BEMÆRK!
Se bilagssider for supplerende oplysninger i relation
til den anvendte strømforsyning.
Optimal brænder kørehastighed afhænger af aktuel
indstilling, ledningsvinkel og driftsform (hånd eller
maskinebrænder).
Aktuel indstilling
Aktuelle indstillinger afhænger af brænderens kørehastighed, driftsmetoden (hånd- eller maskinbrænder) og
mængden af materiale, der skal fjernes.
Elektrodevinkel
Vinklen mellem brænderen og emnet afhænger af
udgangsstrømmens indstilling og brænderens hastighed. Den anbefalede svejsevinkel er 35°. Ved en
forspringsvinkel over 45° blæses det smeltede metal
ikke ud af fugen og kan blæses tilbage på brænderen.
Hvis elektrodens vinkel er for lille (mindre end 35 °), er
det muligt, at der fjernes mindre materiale, hvilket kræver flere gennemløb. Til visse anvendelsesformål, f.eks.
fjernelse af svejsesømme eller arbejde med letmetal,
kan dette være at foretrække.
• Forsyningsspændingsvariationer
• Brænder afstandstykke højde
• Korrekt arbejdskabelforbindelse
4T.05
Fugning
!
!
FORSIGTIG
Berøring af arbejdsoverfladen med brænderspidsen
eller dyse vil resultere i overdreven slid på disse dele.
ADVARSEL
Sørg for, at operatøren er udstyret med ordentlige
handsker, korrekt sikkerhedsbeklædning og høreværn, og at alle sikkerhedsforanstaltninger anført
i begyndelsen af denne vejledning er udført. Sørg
for at ingen del af operatørens krop kommer i kontakt med emnet når brænderen er aktiveret.
Afbryd hovedstrømforsyningen til systemet, før du
skiller brænder, kabler eller strømforsyning ad.
Brænderhoved
35°
FORSIGTIG
Gnister fra plasmafugning kan skade malet, belagt
eller andre overflader såsom glas, plastik og metal.
Kontrollér brænderens dele. Brænderdele skal passe
til type af brug. Se afsnittet 4T.07, Valg af brænderdele.
Fastlåst højde
Svejseemne
A-00941DA
Fugningsvinkel og -afstand
Fugningsparametre
Fugningsydelse afhænger af en række parametre, såsom brænderens kørehastighed, nuværende niveau,
elektrodens vinkel (vinklen mellem brænder og emne)
og afstanden mellem brænder og emne (afstand)
4T-6
Afstandstykke afstand
DRIFT
Afstanden mellem spidsen og arbejdsobjektet har indflydelse på udhulings kvaliteten og dybden. Afstandsstykke afstand på 1/8 – ¼ tome (3 – 6 mm) giver en glat,
ensartet fjernelse af metal. Mindre afstandstykke kan
resultere i afskæring i stedet for fugning. Afstandsstykke
afstande, der er større end ¼ tome (6mm) kan medføre
minimal fjernelse eller tab af overført hovedbue.
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Ophobning af slagger
Slagger skabt af fugning på materialer såsom kulstof og
rustfrit stål, nikkel og stållegeringer, kan for det meste
nemt fjernes. Slagger blokerer ikke fugeprocessen, hvis
det ophobes på siden af fugestien. Dog kan slaggeophobning forårsage uregelmæssigheder og uens metalfjernelse, hvis der opbygges store mængder af materiale
foran buen. Ophobningen er oftest et resultat af forkert
hastighed, bly vinkel, eller højde på afstandsstykket.
4T.06
Be
væ
gel
ses
ret
nin
g fo
rb
ræ
nde
r
Fastlåst afstand
Mekaniseret brænderbetjening
Skæring med mekanisk brænder
Den mekaniske brænder kan aktiveres med fjernbetjening eller ved fjernstyring så som CNC.
Lige lysbue
1. For at starte afskæringen af pladekanten, placer
centret af brænderen langs kanten af pladen.
Bagvendt
lysbue
Bevægelseshastighed.
A-02586DA
Elektrodebue
Korrekt kørehastighed er indikeret ved sporet af den bue,
som ses under pladen. Buen kan være en af følgende:
Mekaniseret brænderstyring
1. Lige bue
For at opnå en optimal, glat overfladekvalitet bør kørehastigheden indstilles således, at kun den forreste
kant af buesøjlen producerer snittet. Hvis hastigheden
er for lav, vil der forekomme en ujævn skæreflade, da
buen flytter sig fra side til side for at søge efter en materialeovergang.
En lige bue er vinkelret på emnets overflade. Denne
bue er generelt anbefalet for den bedste skæring
ved benyttelse af luft plasma på rustfrit stål eller
aluminimum.
2. Elektrodebue
Bevægelseshastighed har også indflydelse på vinklen af
snittet. Når der skæres en cirkel eller rundt om et hjørne,
vil nedsættelse af bevægelseshastigheden resultere i en
firkantet skæring. Strømforsyningens output bør også
reducers. Se den relevante kontrolmodul betjeningsvejledning til enhver Corner bremsnings justeringer, der
måtte være nødvendige.
Elektroden holdes i den samme retning som brænderen bevæges. En fem graders lysbue anbefales
generelt for plasmaflammeskæring af blødt stål.
3. Bagkant of bue
Bagsiden af buen er modsatrettet af brænderens
bevægelsesretning.
Gennembore med maskinbrænder
For at gennemhulle med en maskinbrænder, bør buen
starte med brænderen placeret så højt som muligt over
fladen for at tillade buen at overføre og gennemhulle.
Denne fastlåste stilling hjælper med at forhindre smeltet
metal i at blive blæst tilbage til forenden af brænderen.
Når der benyttes en skæremaskine, vil en borings- eller
hvile tid være nødvendig. Brænder bevægelse bør ikke
ske før buen trænger gennem bunden af pladen. Når
bevægelsen påbegyndes, bør brænderens emneafstand
reduceres til den anbefalede afstand på 1/8 - 1/4 tomme
(3-6 mm) for optimal hastighed og skæringskvalitet.
Fjern sprøjt og stænk fra svejseskærmcylinder og
mundstykke så hurtigt som muligt. Ved at dyppe eller
sprøjte svejsekoppen med anti-sprøjt, kan mængden
af skala denne klæber til minimeres.
0-5489DA
DRIFT
4T-7
CUTMASTER 60i
4T.07
Valg af dele til manuel og mekaniseret brænderskæring
9-8252
(60A)
9-8218
9-8235
9-8237
Udskiftning af tilsætningsmaterialer.
Remplacer les consommables.
8-3487
23x6005
9-8210
(60A)
8-3486
Brænderhoved
9-8215 Std Life
9-8214 Ext Life
9-8243
9-8213
9-8226 B
(60A)
9-8218
9-8281
9-8237
9-8241
Art # A-13147DA_AC
4T-8
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
4T.08
Anbefalede skærehastigheder med uskærmet spids
Tykkelse
CutMaster® 60i med uskærmet spids
Materialetype: Blødt stål
Plasma gastype: Luft
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Spids
Udgangs- Strømstyrke
signal
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Plasmagastryk*
psi
Tommer
mm
(kat. nr.)
Volt
(VDC)
(ampere)
Tommer
Meter
Tommer
mm
0,036
0,9
9-8208
104
40
340
8,64
0,19
4,8
0,06
1,5
9-8208
108
40
250
6,35
0,19
4,8
0,075
1,9
9-8208
108
40
190
4,83
0,19
4,8
0,135
3,4
9-8208
110
40
105
2,67
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8208
113
40
60
1,52
0,19
4,8
bar
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen.
Det oplyses
med grønt, når
det er valgt.
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma Total**
Forsinkelse
(sek.)
Tommer
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
0,25
6,4
9-8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8208
124
40
21
0,53
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8208
123
40
11
0,28
0,19
4,8
55
170
NR
NR
NR
0,625
15,9
9-8208
137
40
7
0,18
0,19
4,8
55
170
NR
NR
NR
CutMaster® 60i med uskærmet spids
Materialetype: Rustfrit stål
Plasma gastype: Luft
Tykkelse
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
mm
(kat. nr.)
Volt (VDC)
(ampere)
Tommer
Meter
Tommer
mm
0,036
0,9
9-8208
103
40
355
9,02
0,125
3,2
0,05
1,3
9-8208
98
40
310
7,87
0,125
3,2
0,06
1,5
9-8208
98
40
240
6,10
0,125
3,2
0,078
2,0
9-8208
100
40
125
3,18
0,125
3,2
0,135
3,4
9-8208
120
40
30
0,76
0,187
4,8
0,188
4,8
9-8208
124
40
20
0,51
0,187
4,8
0,25
6,4
9-8208
122
40
15
0,38
0,187
4,8
0,375
9,5
9-8208
126
40
10
0,25
0,187
4,8
0-5489DA
DRIFT
Plasmagastryk*
psi
bar
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen.
Det oplyses
med grønt,
når det er
valgt.
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse
(sek.)
Tommer
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
4T-9
CUTMASTER 60i
Tykkelse
CutMaster® 60i med uskærmet spids
Materialetype: Aluminium
Plasma gastype: Luft
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
mm
(kat. nr.)
Volt (VDC)
(ampere)
Tommer
Meter
Tommer
mm
0,032
0,8
9-8208
110
40
440
11,18
0,187
4,8
0,051
1,3
9-8208
109
40
350
8,89
0,187
4,8
0,064
1,6
9-8208
112
40
250
6,35
0,187
4,8
0,079
2,0
9-8208
112
40
200
5,08
0,19
4,8
0,125
3,2
9-8208
118
40
100
2,54
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8208
120
40
98
2,49
0,187
4,8
0,250
6,4
9-8208
123
40
50
1,27
0,187
4,8
0,375
9,5
9-8208
134
40
16
0,41
0,187
4,8
Tykkelse
Plasmagastryk*
psi
bar
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen. Det
oplyses med
grønt, når det er
valgt.
Strøm (SCFH)
Plasma
Gennembore
Gennemboringshøjde
Total** Forsinkelse
(sek.)
Tommer
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
CutMaster® 60i med uskærmet spids
Materialetype: Blødt stål
Plasma gastype: Luft
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
mm
(kat. nr.)
Volt
(VDC)
(ampere)
Tommer Meter Tommer
0,060
1,5
9-8210
110
60
290
7,37
0,19
0,075
1,9
9-8210
120
60
285
7,24
0,19
0,120
3,0
9-8210
120
60
180
4,57
0,135
3,4
9-8210
119
60
170
0,188
4,8
9-8210
121
60
100
0,250
6,4
9-8210
119
60
0,375
9,5
9-8210
124
0,500
12,7
9-8210
0,625
15,9
9-8210
0,750
19,1
1,000
1,250
1,500
mm
Plasmagastryk*
psi
bar
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse
(sek.)
Tommer
mm
4,8
90
245
0,00
0,19
4,8
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
0,19
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
4,32
0,19
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
2,54
0,19
4,8
90
245
0,20
0,19
4,8
80
2,03
0,19
4,8
90
245
0,30
0,19
4,8
60
50
1,27
0,19
4,8
90
245
0,50
0,19
4,8
126
60
26
0,66
0,19
4,8
90
245
0,75
0,19
4,8
127
60
19
0,48
0,19
4,8
90
245
Rullende gennemboring
9-8210
134
60
14
0,36
0,19
4,8
90
245
Rullende gennemboring
25,4
9-8210
140
60
6
0,15
0,19
4,8
90
245
Rullende gennemboring
31,8
9-8210
NR, kun manuel skæring
90
245
NR
38,1
9-8210
NR, kun manuel skæring
90
245
NR
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen. Det
oplyses med
grønt, når det er
valgt.
Rullende gennemboring
En rullende gennemboring begynder skæringen med brænderhovedet placeret i en vinkel i forhold til arbejdsoverfladen.
Stænk/slagger blæses væk vær arbejdsområdet, når brænderen skærer. Brænderhovedet drejer mod vertikalt, når snittet
bliver dybere og gennemborer emnet.
Art # A-13353DA
4T-10
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
CutMaster® 60i med uskærmet spids
Materialetype: Rustfrit stål
Plasma gastype: Luft
Tykkelse
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
mm
(kat. nr.)
Volt (VDC)
(ampere)
Tommer
Meter
Tommer
mm
0,06
1,5
9-8210
119
60
350
8,91
0,19
0,075
1,9
9-8210
116
60
300
7,64
0,120
3,0
9-8210
123
60
150
3,82
0,135
3,4
9-8210
118
60
125
0,188
4,8
9-8210
122
60
0,250
6,4
9-8210
120
60
0,375
9,5
9-8210
130
0,500
12,7
9-8210
0,625
15,9
9-8210
0,750
19,1
9-8210
1,000
25,4
9-8210
1,250
31,8
9-8210
Plasmagastryk*
psi
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse
(sek.)
Tommer
mm
4,8
90
245
0,00
0,20
5,1
0,19
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
0,19
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
3,18
0,19
4,8
90
245
0,10
0,20
5,1
90
2,29
0,19
4,8
90
245
0,20
0,20
5,1
65
1,65
0,19
4,8
90
245
0,30
0,20
5,1
60
30
0,76
0,19
4,8
90
245
0,50
0,20
5,1
132
60
21
0,53
0,19
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
130
60
15
0,38
0,19
4,8
90
245
Rullende gennemboring
142
60
12
0,31
0,25
6,4
90
245
Rullende gennemboring
NR, kun manuel skæring
90
245
Rullende gennemboring
NR, kun manuel skæring
90
245
NR
Indstil på det
midterste område
på trykskalaen.
Det oplyses med
grønt, når det er
valgt.
CutMaster® 60i med uskærmet spids
Materialetype: Aluminium
Plasma gastype: Luft
Tykkelse
bar
Strøm (SCFH)
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
mm
(kat. nr.)
Volt (VDC)
(ampere)
Tommer
Meter
Tommer
mm
0,060
1,5
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
6,4
0,075
1,9
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
6,4
0,120
3,0
9-8210
116
60
250
6,35
0,25
6,4
0,188
3,4
9-8210
116
60
170
4,32
0,25
6,4
0,250
6,4
9-8210
132
60
85
2,16
0,25
6,4
0,375
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,25
6,4
0,500
12,7
9-8210
143
60
30
0,76
0,25
0,625
15,9
9-8210
145
60
20
0,51
0,750
19,1
9-8210
145
60
18
0,46
1,000
25,4
9-8210
1,250
31,8
9-8210
Plasmagastryk*
psi
bar
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse (sek.)
Tommer
mm
90
245
0,00
0,25
6,4
90
245
0,10
0,25
6,4
90
245
0,10
0,25
6,4
90
245
0,20
0,25
6,4
90
245
0,30
0,25
6,4
90
245
0,50
0,25
6,4
6,4
90
245
0,80
0,25
6,4
0,25
6,4
90
245
Rullende gennemboring
0,25
6,4
90
245
Rullende gennemboring
NR, kun manuel skæring
90
245
Rullende gennemboring
NR, kun manuel skæring
90
245
NR
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen. Det
oplyses med
grønt, når det er
valgt.
BEMÆRK!
* Hvis den rigtige brænder og kabellængde er valgt med knappen 'gastrykvælger',
og det midterste område (grønt) på trykskalaen er valgt, optimeres trykket for den
valgte skærestrømstyrke. Se afsnit 4 i driftsvejledningen, "Indstilling af driftstryk".
** Totalt flow omfatter plasma og sekundært gasflow.
0-5489DA
DRIFT
4T-11
CUTMASTER 60i
4T.09
Anbefalede skærehastigheder med skærmet spids
CutMaster® 60i med skærmet spids
Materialetype: Blødt stål
Plasma gastype: Luft
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Tykkelse
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
mm
(kat. nr.) Volt (VDC) (ampere) Tommer
Meter
Tommer
mm
0,036
0,9
9-8208
114
40
170
4,32
0,19
4,8
0,06
1,5
9-8208
120
40
90
2,29
0,19
4,8
0,075
1,9
9-8208
121
40
80
2,03
0,19
4,8
0,135
3,4
9-8208
122
40
75
1,91
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8208
123
40
30
0,76
0,19
4,8
Plasmagastryk*
psi
bar
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen. Det
oplyses med
grønt, når det er
valgt.
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse (sek.)
Tommer
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
0,25
6,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8208
138
40
11
0,28
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8208
142
40
7
0,18
0,19
4,8
55
170
NR
NR
NR
0,625
15,9
9-8208
152
40
3
0,08
0,19
4,8
55
170
NR
NR
NR
CutMaster® 60i med skærmet spids
Materialetype: Rustfrit stål
Plasma gastype: Luft
Tykkelse
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Tommer
mm
(kat. nr.) Volt (VDC) (ampere)
0,036
0,9
9-8208
109
0,05
1,3
9-8208
0,06
1,5
9-8208
0,078
2,0
0,135
0,188
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
Meter
Tommer
mm
40
180
4,57
0,125
3,2
105
40
165
4,19
0,125
3,2
115
40
120
3,05
0,125
3,2
9-8208
120
40
65
1,65
0,187
4,8
3,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,187
4,8
4,8
9-8208
132
40
20
0,51
0,187
4,8
0,25
6,4
9-8208
130
40
15
0,38
0,187
4,8
0,375
9,5
9-8208
130
40
10
0,25
0,187
4,8
4T-12
DRIFT
Plasmagastryk*
psi
bar
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen. Det
oplyses med
grønt, når det er
valgt.
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse (sek.)
Tommer
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
0-5489DA
CUTMASTER 60i
CutMaster® 60i med skærmet spids
Materialetype: Aluminium
Plasma gastype: Luft
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Tykkelse
Spids
Udgangssignal
Tommer
mm
(kat. nr.) Volt (VDC)
0,032
0,8
9-8208
0,051
1,3
0,064
1,6
0,079
Strømstyrke
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
(ampere)
Tommer
Meter
Tommer
mm
116
40
220
5,59
0,187
4,8
9-8208
116
40
210
5,33
0,187
4,8
9-8208
118
40
180
4,57
0,187
4,8
2,0
9-8208
116
40
150
3,81
0,19
4,8
0,125
3,2
9-8208
130
40
75
1,91
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8208
132
40
60
1,52
0,187
4,8
0,250
6,4
9-8208
134
40
28
0,71
0,187
0,375
9,5
9-8208
143
40
11
0,28
0,187
Plasmagastryk*
psi
Udgangssignal
Strømstyrke
Tommer
mm
(kat. nr.) Volt (VDC) (ampere)
0,060
1,5
9-8210
124
0,075
1,9
9-8210
126
0,120
3,0
9-8210
126
Gennemboringshøjde
Total**
Forsinkelse
(sek.)
Tommer
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
4,8
55
170
1,00
0,2
5,1
4,8
55
170
NR
NR
NR
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen.
Det oplyses
med grønt, når
det er valgt.
Materialetype: Blødt stål
Plasma gastype: Luft
Spids
Gennembore
Plasma
CutMaster® 60i med skærmet spids
Tykkelse
bar
Strøm (SCFH)
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
Meter
Tommer
mm
60
250
6,35
0,19
60
237
6,02
0,19
60
230
5,84
0,19
4,8
Plasmagastryk*
psi
bar
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse (sek.)
Tommer
mm
4,8
90
245
0,00
0,2
5,1
4,8
90
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,20
0,2
5,1
90
245
0,30
0,2
5,1
90
245
0,50
0,2
5,1
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen. Det
oplyses med
grønt, når det er
valgt.
0,135
3,4
9-8210
128
60
142
3,61
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8210
128
60
125
3,18
0,19
4,8
0,250
6,4
9-8210
123
60
80
2,03
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8210
132
60
34
0,86
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8210
137
60
23
0,58
0,19
4,8
90
245
0,75
0,2
5,1
0,625
15,9
9-8210
139
60
14
0,36
0,19
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750
19,1
9-8210
145
60
14
0,36
0,19
4,8
90
245
NR
NR
NR
1,000
25,4
9-8210
156
60
4
0,10
0,19
4,8
90
245
NR
NR
NR
0-5489DA
DRIFT
4T-13
CUTMASTER 60i
Tykkelse
CutMaster® 60i med skærmet spids
Materialetype: Rustfrit stål
Plasma gastype: Luft
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Tommer
mm
(kat. nr.)
Volt
(VDC)
0,06
1,5
9-8210
110
60
0,075
1,9
9-8210
116
0,120
3,0
9-8210
0,135
3,4
9-8210
0,188
4,8
0,250
0,375
Hastighed
(per minut)
Meter
Tommer
mm
165
4,19
0,13
60
155
3,94
115
60
125
118
60
80
9-8210
120
60
6,4
9-8210
121
9,5
9-8210
129
0,500
12,7
9-8210
0,625
15,9
0,750
19,1
Tykkelse
(ampere) Tommer
Afstandsstykke
Plasmagastryk*
psi
bar
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse (sek.)
Tommer
mm
3,2
90
245
0,00
0,20
5,1
0,13
3,2
90
245
0,10
0,20
5,1
3,18
0,13
3,2
90
245
0,10
0,20
5,1
2,03
0,13
3,2
90
245
0,10
0,20
5,1
75
1,91
0,13
3,2
90
245
0,20
0,20
5,1
60
60
1,52
0,13
3,2
90
245
0,30
0,20
5,1
60
28
0,71
0,13
3,2
90
245
0,50
0,20
5,1
135
60
17
0,43
0,19
4,8
90
245
0,75
0,20
5,1
9-8210
135
60
14
0,36
0,19
4,8
90
245
NR
NR
NR
9-8210
142
60
10
0,25
0,19
4,8
90
245
NR
NR
NR
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen.
Det oplyses
med grønt, når
det er valgt.
CutMaster® 60i med skærmet spids
Materialetype: Aluminium
Plasma gastype: Luft
Sekundær gastype: Enkel gasbrænder
Spids
Udgangssignal
Strømstyrke
Hastighed
(per minut)
Afstandsstykke
Tommer
mm
(kat. nr.) Volt (VDC) (ampere) Tommer
Meter
Tommer
mm
0,060
1,5
9-8210
105
60
350
8,89
0,13
0,075
1,9
9-8210
110
60
350
8,89
0,13
Plasmagastryk*
psi
bar
Strøm (SCFH)
Gennembore
Gennemboringshøjde
Plasma
Total**
Forsinkelse (sek.)
Tommer
mm
3,2
90
245
0,00
0,20
5,1
3,2
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,20
0,20
5,1
90
245
0,30
0,20
5,1
90
245
0,50
0,20
5,1
Indstil på det
midterste
område på
trykskalaen.
Det oplyses
med grønt, når
det er valgt.
0,120
3,0
9-8210
110
60
275
6,99
0,13
3,2
0,188
3,4
9-8210
122
60
140
3,56
0,13
3,2
0,250
6,4
9-8210
134
60
80
2,03
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8210
144
60
26
0,66
0,19
4,8
90
245
0,80
0,20
5,1
0,625
15,9
9-8210
145
60
19
0,48
0,19
4,8
90
245
NR
NR
NR
0,750
19,1
9-8210
150
60
15
0,38
0,19
4,8
90
245
NR
NR
NR
BEMÆRK!
* Det viste gastryk er for brændere med kabellængder på op til 25'/ 7,6 m. For
kabellængder på 50’ / 15,2 m, se afsnittet "Indstil driftstryk." on page 4-7.
** Totalt flow omfatter plasma og sekundært gasflow.
4T-14
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
PATENTINFORMATION
Plasmaskærebrænder-patenter
De følgende dele er under US og udenlandske patenter:
Katalog #
Beskrivelse
Patent(er)
9-8215
Elektrode
9-8213
Patron
9-8205
Spids
9-8206
Spids
9-8207
Spids
9-8252
Spids
9-8208
Spids
9-8209
Spids
9-8210
Spids
9-8231
Spids
9-8211
Spids
9-8212
Spids
9-8253
Spids
9-8225
Spids
9-8226
Spids
9-8227
Spids
9-8228
Spids
9-8241
Svejsehætte
9-8243
Svejsehætte
9-8235
Svejsehætte
9-8236
Svejsehætte
9-8237
Svejsekop
9-8238
Svejsehætte
9-8239
Svejsehætte
9-8244
Svejsehætte
9-8245
Svejsehætte
0-5489DA
USA patentnr. 6163008; 6987238
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6903301; 6717096; 6936786;
6703581; D496842; D511280; D492709; D499620;
D504142 Andet/andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6774336; 7145099; 6933461
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D505309
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D493183
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D505309
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D505309
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D501632; D511633
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D496951
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D496951
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D505309
Andet/Andre patent(er) afventer
USA patentnr. 6914211; D496951
Andet/Andre patent(er) afventer
DRIFT
4T-15
CUTMASTER 60i
De følgende dele er også licenseret under amerikansk patentnr. 5,120,930 og 5,132,512:
Katalog #
Beskrivelse
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Svejsehætte
Svejsehætte
Svejsekop
Svejsehætte
Svejsehætte
Svejsehætte
Svejsehætte
Patenter afventes for følgende:
Hurtigaftagningsbrænder og hurtigaftagningsbrænderkabler
4T-16
DRIFT
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 5 SYSTEM: VEDLIGEHOLD
5.01
Generel vedligeholdelse
Advarsel!
Afbryd inputstrømforsyningen
før vedligeholdelse.
Vedligehold oftere, hvis
den anvendes under
vanskelige forhold.
Hver brug
Efterse brænderspids
og elektrode
Ugentlig
Efterse kabler
og ledninger.
Efterse brænderelementet,
tilsætningsmaterialerne og
hurtigforbindelsen
3 måneder
Udskift alle
beskadigede dele
Rens udvendige side
of strømforsyning
Art# A-13267DA
0-5489DA
SERVICE
5-1
CUTMASTER 60i
5.02
Vedligeholdelsesplan
BEMÆRK!
Den egentlige vedligeholdsesfrekvens skal
måske tilpasses miljøet, der arbejdes i.
Daglige driftseftersyn eller hver sjette skæretime:
1. Kontrollér brænderens tilsætningsmaterialer og hjælpestoffer, og udskift disse, hvis de er beskadigede eller slidte.
2. Kontrollér plasma, sekundær forsyning og lufttryk/-strøm.
3. Rens plasmagasledning for at fjerne eventuel fugtophobning.
Ugentlig eller hver 30 skæretimer:
1. Kontrollér om blæseren fungerer korrekt og leverer tilstrækkelig luftstrøm.
2. Kontrollér brænderen for revner eller skadede kabler, og udskift om nødvendigt.
3. Kontrollér indgangsstrømkablet for skader og udskift det, om nødvendigt.
Seks måneder eller ved 720 skæretimer
1. Kontrollér in-line-luftfilteret(-trene), og rengør eller udskift efter behov.
2. Kontrollér kabler og slanger for lækager eller revner, og udskift om nødvendigt.
!
5-2
FORSIGTIG
Blæs ikke luft ind i strømforsyningen under rengøring. Hvis der blæses
luft ind i enheden, kan metalpartikler forstyrre de følsomme elektriske
komponenter og forårsage skade på enheden.
SERVICE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
5.03
Typiske fejl
Problem - Symptom
Typiske årsager
Utilstrækkelig
1. Skærehastighed er for hurtig.
gennemtrængning 2. Brænder hælder for meget.
3. Metal for tyk
4. Slidte brænderdele
5. Skærestrøm for lav.
6. Ingen - genuine Thermal Dynamics dele brugt
7. Forkert gastryk
Hovedlysbue slukker1. Skærehastighed er for langsom.
2. Brænder afstandstykke for højt fra arbejdsobjekt.
3. Skærestrøm for høj.
4. Arbejdskabel er afbrudt.
5. Slidte brænderdele.
6. Ingen – Ægte Thermal Dynamics dele brugt
Overdreven
slaggedannelse
1. Skærehastighed er for langsom.
2. Brænder afstandstykke for højt fra arbejdsobjekt.
3. Slidte brænderdele.
4. Forkert skærestrøm.
5. Ingen - genuine Thermal Dynamics dele brugt
6. Forkert gastryk
Levetid for dele til 1. Olie eller fugt i luftkilde
kort brænder
2. Overskridelse af systemets specifikationer
(materiale for tykt).
3. Overdreven pilotbuetid
4. Gastrykket er for lavt.
5. Forkert samlet brænder.
6. Ingen – Ægte Thermal Dynamics dele brugt
Svær start
0-5489DA
1. Slidte brænderdele.
2. Ingen – genuine Thermal Dynamics dele brugt
3. Forkert gastryk.
SERVICE
5-3
CUTMASTER 60i
5.04
Fejllampe
Ved den første opstart går systemet gennem en række selvkontroller, før det er klart til brug. Hvis det under disse kontroller
finder noget, som ikke er inden for de korrekte driftsparametre, forekommer der en fejl. Hvis det sker, lyser fejllampen
fulgt af fejlkoden
og nummeret på det digitale display.
Fejlkodelampe
Viser, når der er noget, der skal justeres eller repareres.
E001, E002, etc. Fejllampen lyser også.
Fejlkode
Beskrivelse
E001
Overophedning
Omgivelsestemperatur for høj, driftscyklus overskredet, blæserfejl eller anden intern fejl.
E002
Indgangsfejl
Indgangsspædning uden for enhedens område eller intern fejl, der medfører lav busspænding.
1-fasede/3-fasede jumpere J300 på formagnetiseringsprintkortet indstillet forkert.
E004
PIP-fejl
Parts in Place-fejl. Svejsekop ikke på plads eller strammet.
E005
PIC-fejl
Parts in Contact-fejl. Manglende eller slidt spids/startpatron eller elektrode.
Indgangstrykket overskrider klassificering, der medfører gasflow.
E009
Blæserfejl
Blæser defekt eller afbrudt.
E010
Lav udgangsstrøm
Arbejdskablets strømstyrke mindre end udgangsstrømindstilling. Kortsluttet pilotkontakt
eller defekt strømsensor mulig.
E012
UdgangsfejlSpænding mellem spids og elektrode for lav. Tilsætningsmaterialer separeres ikke, når
der strømmer gas, startpatron sidder fast, defekt strømforsyning, ingen udgang eller
kortsluttet brænderelement.
E014
Udløserfejl
Brænderudløser (startsignal) aktiv ved opstart.
E016
Trykfejl
Lavt luft-/gastryk. Udgangstryk for lavt for valgte parametre.
5.05
Grundlæggende fejlfinding
ADVARSEL
Der er ekstremt farlige spændinger og strøm niveauer tilstede inden i denne enhed.
Forsøg ikke at efterse eller reparere udstyret, medmindre du har modtaget undervisning i måle- og fejlfindingsteknikker i eftersyn af elektroniske komponenter.
5-4
SERVICE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Problem - Symptom
Mulig årsag
Anbefalet handling
TÆND/SLUKkontakten er TÆNDT,
men vekselstrømslampen lyser ikke
1. Primær strømafbryder er
i SLUKKET position.
2. Primære sikringer / afbrydere
er sprunget eller udløst.
3. Defekte komponenter
i enheden.
1. Skru Primære strøm afbryder til ON.
2. a) Få en kvalificeret person til at kontrollere hovedsikringer/afbrydere.
b) Tilslut enheden til et kendt, velfungerende hovedstrømstik
3. Send til reperation eller ombytning hos et autoriseret service
center
Fejllamper blinker,
fejlkode E002
1. Problem med primær
indgangsspænding
1. Få en kvalificeret person til at kontrollere hovedspændingen for
at sikre, at den opfylder enhedens krav, se afsnittet
"2.05
Specifikationer for indgangskabelføring" on page 2-4.
2. Send til reperation eller ombytning hos et autoriseret service
center
2. Defekte komponenter
i enheden.
TEMPERATUR-lampe 1. Luftstrøm gennem eller
TÆNDT. Fejllampe
omkring enheden er blokeret.
blinker. Fejlkode E001 2. Intermittensen for enheden
er overskredet.
3. Defekte komponenter
i enheden.
1. Se godkendelsesinformation – se afsnittet
"2.04
Strømforsyningens specifikationer" on page 2-3
2. Lad enheden køle af.
Tryklamperne
1. Gasforsyning ikke forbundet
GASLYSIODE SLUKKET, til enheden.
FEJL og MIN blinker. 2. Gasforsyning ikke slået TIL.
Fejlkode E016
3. Gasforsyningens tryk er for
lavt.
4. Defekte komponenter
i enheden.
1. Tilslut gasforsyningen til enheden.
2. Slå gasforsyningen TIL.
3. Indstil luftindtagstrykket til enhed 120 psi. Indstil
kabellængden, så den svarer til den faktiske længde, der
anvendes.
4. Send til reperation eller ombytning hos et autoriseret service
center
FAULT og lamper
blinker. Fejlkode
E004
1. Svejsekop løs
2. Brænder er ikke forbundet
korrekt til strømforsyningen.
3. Problem i brænder og
ledninger PIP kredsløb.
4. Defekte komponenter
i enheden.
1. Spænd svejseskærmcylinderen ved håndkraft, indtil den sidder
sikkert fast.
2. Vær sikker på, at brænder-ATC er ordentligt fastgjort på
enheden.
3. Udskift brænder og kabler, eller send til reparation eller
ombytning hos et autoriseret service center.
4. Send til reperation eller ombytning hos et autoriseret service
center
FAULT og lamper
blinker. Fejlkode
E014
1. Startsignal er aktiveret, når 1. Start kan være aktivt for en af følgende:
ON/OFF-knappen er sat til ON. • Håndbrænderkontakt holdt lukket
• Håndbetjeningskontakt holdt lukket
• Signalet CNC START er aktivt lavt
Slip START-signalkilden
2. Problem i brænderen og
2. Udskift brænder og kabler, eller send til reparation eller
ledningsomskifterkredsløb.
ombytning hos et autoriseret service center.
3. Defekte komponenter
3. Send til reperation eller ombytning hos et autoriseret service
i enheden.
center
Fejllamper blinker.
Fejlkode E005
1. Brænderdyse er løs.
1. Stram skærm Undgå at overspænde.
2. Brænder spids, elektrode eller 2. SLUK strømforsyningen. Fjern beskyttelsesdæksel. Installer
startpatron mangler.
manglende dele.
3. Brænder starterpatron sidder 3. SLUK strømforsyningen. Skru ned for systemtrykket. Fjern
fast.
beskyttelsesdæksel, spids og startpatron. Kontrollér, at
startbeholderens nedre endebeslag har fri bevægelighed. Udskift
hvis beslaget ikke bevæger sig frit.
4. Enhedens indgangsgastryk 4. Reducér gasforsyningstrykket til 125 PSI eller mindre.
er for højt og medfører
kontinuerligt gasflow.
5. Åben leder i brændeledninger 5. Udskift brænder og kabler, eller send til reparation eller
ombytning hos et autoriseret service center.
6. Problem i brænderen og
6. Udskift brænder og kabler, eller send til reparation eller
ledningsomskifterkredsløb.
ombytning hos et autoriseret service center.
7. Defekte komponenter
7. Send tilbage til reparation eller ombytning hos et autoriseret
i enheden.
servicecenter
0-5489DA
3. Send til reperation eller ombytning hos et autoriseret service
center
SERVICE
5-5
CUTMASTER 60i
Problem - Symptom
Mulig årsag
Der sker ikke noget, 1. Problem i brænderen og
når brænderkontak- ledningsomskifterkredsløb
ten eller fjernkon(Fjernhængende
takten er slukket
omskifterkredsløb).
(eller signalet CNC 2. CNC-styreenhed giver ikke
START er aktivt), intet startsignal.
gasflow, jævnstrøm- 3. Defekte komponenter
slysdiode SLUKKET. i enheden.
Fejllamper blinker.
Fejlkode E012
Anbefalet handling
1. Tag brænder og kabler (fjernbetjent vedhæng) til en autoriseret
reparatør.
2. Kontakt producenten af styreenheden.
3. Send til reperation eller ombytning hos et autoriseret service
center
1. Øvre O-ring på brænderhoved 1. Fjern beskyttelsesdækslet fra brænderen. Tjek placering af
er
øverste tætningsring, og ret til hvis nødvendigt.
2. Brænder starterpatron sidder 2. Sluk for strømforsyningen. Skru ned for systemtrykket.
fast.
Fjern beskyttelsesdæksel, spids og startpatron. Kontrollér, at
startbeholderens nedre endebeslag har fri bevægelighed. Udskift
hvis beslaget ikke bevæger sig frit.
3. Slidte eller defekte
3. Kontrollér brænderens tilsætningsmaterialer og hjælpestoffer
brænderdele.
for skader. Udskift hvis nødvendigt.
4. Kortsluttet brænder.
4. Udskift brænder og kabler, eller send til reparation hos et
autoriseret service center.
Ingen Fejl lys TÆNDT, 1. Defekte komponenter
ingen lysbue
i enheden.
i brænder.
1. Send til reparation hos autoriseret service center
Fejllamper blinker
med fejlkode E024
eller E031
1. Skru ON/OFF knappen til OFF og derefter tilbage til ON. Hvis
det ikke afhjælper problemet, så henvend dig til et autoriseret
servicecenter med henblik på reparation.
1. Intern fejl
Pilotlysbue er TÆNDT 1. Arbejdskabel er ikke
1. Tilslut svejsekablet.
men skæringsbue vil forbundet til arbejdsobjekt.
ikke etableres
2. Arbejdskabel/forbindelse er 2. Udskift arbejdskabel.
afbrudt.
3. Defekte komponenter
3. Send til reparation hos autoriseret service center
i enheden.
Fejllampe
1. Inverterpanelets pilot-IGBT
Arbejdskablets
kan være kortsluttet
strømstyrke er min- 2. HCT1-strømsensor eller
dre end udgangsledningsnet er defekt.
strømindstillingen.
Fejlkode E010 Lav
udgangsstrømstyrke.
1. Udfør modstandstestene under nr. 7 i afsnittet "Tests uden
strøm".
2. Test spændingen ved J601-3 (J601-4 fælles) med
udgangsstrømmen indstillet på 60 A. Den skal være 2,4 V. Hvis det
er tilfældet, er sensoren defekt. Hvis den er højere end 2,4 V, skal
du kontrollere ledningsnettet for kontinuitet.
Brænderskæreevne 1. Forkert strømindstilling.
er reduceret
2. Slidte brænderforbrugdele.
3. Dårlig arbejdskabel
forbindelse til emne.
4. Brænder flyttet for hurtigt.
5. Overdreven olie eller vand
i brænderen.
6. Defekte komponenter
i enheden.
1. Kontrollér og juster til korrekt indstilling.
2. Kontrollér brænderens tilsætningsmaterialer og hjælpestoffer,
og udskift disse efter behov.
3. Kontrollér arbejdsforbindelsen til emnet.
4. Reducer skærehastighed
5. Se "Kontrollér luftkvalitet" i afsnit 3 brænder.
5-6
6. Send til reparation hos autoriseret service center
SERVICE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Driftssekvens (blokdiagram)
ACTION:
ACTION:
Close external
disconnect switch.
RESULT:
Power to system.
ON / OFF switch to ON
RESULT:
AC indicator
ON.
GAS indicator
ON when input
pressure is adequate
for power supply operation.
Power circuit ready.
ACTION:
ACTION:
Set Torch Type and
Lead Length. Select
SET/PURGE
mode to
confirm the gas
operation and purge
the torch if needed
Select desired Operating mode
RUN,
LATCH,
Rapid Auto Restart (RAR),
Gouge.
Set desired Operating Current
Set the Gas pressure to
the green (nominal) indicator.
ACTION:
Connect work cable to workpiece.
ACTION:
RESULT:
Torch moved away from work (while
still activated).
System is ready
for operation.
RESULT:
Main arc stops.
Pilot arc automatically
restarts.
ACTION:
Protect eyes and activate
Torch switch (START)
PILOT ARC
RESULT:
Fan goes to high speed. Gas flows
briefly, then stops. Gas restarts.
ACTION:
Torch moved within
transfer distance of workpiece.
DC indicator
ON
Pilot arc established.
RESULT:
Main arc transfers.
Pilot arc off.
ACTION:
Release Torch switch.
RESULT:
Main arc stops.
Gas flow stops after post - flow.
ACTION:
ON / OFF switch
to OFF
(Fans will continue to run for
5 minutes after the Torch switch
[START] is removed)
RESULT:
All indicators off.
Power supply fans shut off.
ACTION:
Unplug input
power cord or
open external
disconnect.
RESULT:
No power to system.
Art #A-13266
0-5489DA
SERVICE
5-7
CUTMASTER 60i
5.06
Udskiftning af grundlæggende dele af strømforsyning
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen til
systemet, før du skiller brænder, kabler
eller strømforsyning ad.
Denne sektion beskriver proceduren for basal udskiftning af dele. For mere detaljerede udskiftningsprocedurer for reservedele, henvises der til strømforsyningens servicemanual.
A.
Reservedel til filterelementsamling
Filterelementsamlingen (9-0116) findes i bagpanelet. For bedre systemydelse bør filterelementet kontrolleres i henhold til
vedligeholdelsesplanen (afsnit 5.02) og skal enten rengøres eller udskiftes.
Regulator-/
filter-samling
Art # A-13255DA
1. Fjern strømmen fra strømforsyningen. Slå gasforsyningen FRA, og lad systemet løbe ud.
2. Fjern den gennemsigtige filterskål med nøglen
, der følger med systemet 9-9675.
BEMÆRK!
Filterets reservedelsnumre kan findes
i afsnit 6 i denne vejledning
5-8
SERVICE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
3. Fjern filterelementet, og rengør eller udskift.
BEMÆRK!
Hvis der blot kræves udskiftning eller
rengøring af filterelementet, så se nedenstående illustration for afmontering.
Filterelement
Art # A-07990DA
4. Installer den nye eller rengjorte samling ved at udføre følgende procedure i omvendt rækkefølge.
5. Tænd for luftforsyningen og tjek for lækager før placering af låg.
0-5489DA
SERVICE
5-9
CUTMASTER 60i
Valgfrit Enkelt – Trin filter elementudskiftning
Disse instruktioner gælder for strømforsyningern, hvor det valgfrie singe-stadie filter er installeret.
Strømforsyningen slukker automatisk når filterdelen er fuldstændig fyldt. Filterelementsamlingen kan fjernes fra huset,
tørres og genbruges. Lad elementet tørre i 24 timer. Se afsnit 6, delliste, til udskiftning filterelement katalognummer.
1. Fjern strømmen fra strømforsyning.
2. Slå luftforsyningen FRA, og lad systemet udlufte, før du afmonterer filter for at skifte filterelementet.
3. Afbryd gasforsyningsslangen.
4. Skru filterdækslet imod uret og fjern det. Filterelementet findes inde i huset.
Hus
Filterelement
(Katalognummer 9-7741)
Fjeder
O-ring
(Katalognummer 9-7743)
Samlet filter
Dæksel
Nippel
Art # A-02476DA
Valgfrit Enkelt – Trin filter elementudskiftning
5. Fjern filterelementet fra huset og sæt elementet til side for at tørre.
6. Tør indersiden af afskærmning af, indsæt derefter erstatningsfilter elementet med den åbne side først.
7. Udskift hus på dæksel.
8. Genindsæt gasforsyning.
BEMÆRK!
Hvis enheden lækker mellem hus og dæksel, skal
det kontrolleres, om der er rifter eller anden skade
på O-ringen.
5-10
SERVICE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Valgfrit To Trins filter elementudskiftning
To-stadie luftfilteret har to filter elementer Når filterelementerne bliver snavsede vil strømforsyningen fortsat virke, men
skærekvaliteten kan blive uacceptabel. Se afsnit 6, delliste, til udskiftning filterelement katalognummer.
1. Slå den primære indgangsstrøm FRA.
2. Slå luftforsyningen FRA, og lad systemet udlufte.
ADVARSEL
Slå altid lufttilførslen FRA, og udluft
systemet, før du skiller filtersamlingen ad,
da dette kan medføre skader på udstyret.
!
3. Løsn de to bolte på toppen af filterenheden nok til, at filterelementerne kan bevæge sig frit.
4. Bemærk positionen og placeringen af den gamle filterkonstruktion.
5. Skub de gamle filterelementer ud.
Første- & andettrins patron
(som mærket)
Art # A-02942DA
Valgfrit To Trins filter elementudskiftning
6. Skub erstatningsfilteret ind i filtersamlingen, vendt den samme vej som vist i trin 4 ovenfor.
7. Spænd de to bolte ligeligt, så hver bolt er spændt med 20 - 30 i-lbs (2,3-3,4 Nm). Forkert drejningsmoment kan
beskadige pakningen.
8. Øg langsomt luftrykket på samlingen for at tjekke for utætheder.
BEMÆRK!
En mindre luftlækage fra bundbeslaget
er normalt.
BEMÆRK!
Filterets reservedelsnumre kan findes i
afsnit 6 i denne vejledning
Dette fuldender erstatningsdel procedurene.
0-5489DA
SERVICE
5-11
CUTMASTER 60i
Denne side er med vilje efterladt tom.
5-12
SERVICE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 5 BRÆNDER: VEDLIGEHOLD
5T.01
Generel vedligeholdelse
Øvre rille med
ventilationshuller
skal holdes åben
BEMÆRK!
Se ovenfor “Afsnit 5: System” for beskrivelser af
almindelige og fejllamper.
Øvre O-ring
i korrekt rille
Tråd
Rengøring af brænderen
Nedre O-ring
Selv hvis der træffes forholdsregler om kun at bruge
ren luft i en brænder, bliver brænderens inderside til
slut belagt med rester. Denne opbygning kan påvirke
igangsættelsen af pilotbuen og brænderens totale
skærekvalitet.
Art # A-03725DA
Brænderhoved O-ring.
ATC Han forbindelse
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen til systemet, før du
skiller brænder, kabler eller strømforsyning ad.
Rør IKKE ved indvendige brænderdele, mens
AC-lampen på strømforsyningen er TÆNDT.
Indersiden af brænderen bør rengøres med elektrisk
kontakt rensevæske ved hjælp af en vatpind eller
en blød våd klud. I alvorlige tilfælde kan brænderen
frakobles og rengøres mere grundigt ved at hælde et
rensemiddel til el-kontakter ned i brænderen og blæse
den igennem med trykluft.
!
Gas
monteringsbeslag
FORSIGTIG
Tør brænderen grundigt af, før du geninstallerer den.
O-ring smøring
En O-ring på brænderhovedet og ATC-hanstikket kræver regelmæssig smøring. Dette vil tillade O-ringe at
forblive smidige og forsegle tæt. O-ringe vil tørre ud,
blive hårde og revne, hvis der ikke anvendes smørremiddel regelmæssigt. Dette kan forårsage potentielle
præstations problemer.
Art #A-03791DA_AB
ATC-O-ring
BEMÆRK!
Brug IKKE andre smøremidler eller fedt, da de evt.
ikke er designet til at fungere ved høje temperaturer, eller kan indeholde "ukendte elementer", der
kan reagere med atmosfæren. Denne reaktion kan
efterlade forurenende stoffer inden i brænderen.
Begge disse forhold kan føre til usammenhængende
resultater eller dårlig levetid på delene.
Det anbefales at smøre et tyndt lag O-ring-smørelse
(katalognr. 8-4025) på O-ringene én gang om ugen.
0-5489DA
O-Ring
#8-0525
SERVICE
5T-1
CUTMASTER 60i
5T.02
Inspektion og udskiftning af brænderens
forbrugsdele
Slidt spids
God spids
ADVARSEL
Afbryd hovedstrømforsyningen til systemet, før du
skiller brænder, kabler eller strømforsyning ad.
Rør IKKE ved indvendige brænderdele, mens
AC-lampen på strømforsyningen er TÆNDT.
A-03406DA
Eksempel på spidsslitage
5. Fjern startpatronen. Kontrollér for alvorlig slitage,
tilstoppede gashuller eller misfarvning. Kontrollér, at
det nedre endebeslag har fri bevægelighed. Udskift
hvis nødvendigt.
Fjern brændermaterialerne som følger:
BEMÆRK!
Dysen sikrer placeringen af spidsen og startpatronen.
Anbring brænderen med svejsekoppen opad for
at forhindre disse dele i at falde ud, når koppen er
fjernet.
Fjederbelastet nedre
endebeslag ved fuld
komprimering
Fjederbelastet nedre
endebeslag ved nulstilling /
fuld udvidelse
1. Skru dysen af og fjern den fra brænderen.
BEMÆRK!
Ophobet slagger på svejsekoppen, som ikke kan
fjernes kan påvirke systemets ydeevne.
Art # A-08064DA
6. Træk elektroden lige ud af brænderhovedet. Kontrollér elektrodens overflade for alvorlig slitage. Se
følgende figur.
2. Kontrollér cylinderen for skader. Tør det af eller
erstat hvis defekt.
Ny elektrode
Art # A-08067
Svejsekopper
3. På brændere med en svejsehat og en svejsekop
eller deflector, bør sikres at koppen eller deflektoren er skrueskåret stramt mod svejsekoppen.
Ved afskærmet trækskæringsarbejde (kun) kan der
være en O-ring mellem svejseskærmcylinderen og
træksvejseskærmhætten. Smør ikke O-ringen.
Art # A-03284DA
Slidt elektrode
Elektrodeslitage
7. Sæt elektroden i igen ved at skubbe den ind i brænderhovedet, indtil den klikker på plads.
Dysse
8. Geninstaller den ønskede starterindsats og spids
ind i brænderhovedet.
Dysse
skærm krop
9. Spænd svejseskærmcylinderen ved håndkraft, indtil
den sidder sikkert fast på brænderhovedet. Hvis du
mærker modstand, når du installerer cylinderen, skal
du kontrollere samlingerne, før du fortsætter.
O-ring nr. 8-3488
Dette fuldender erstatningsdel procedurene.
Art # A-03878DA
4. Fjern spidsen. Kontrollér for alvorlig slitage (indikeret af en aflang eller overdimensioneret åbning).
Rengør eller udskift spidsen om nødvendigt.
5T-2
SERVICE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
AFSNIT 6: LISTE OVER DELE
6.01
A.
Introduktion
Inddeling af liste over dele
Listen over dele giver en oversigt over alle komponenter, der kan udskiftes. Dellisten er opdelt på følgende vis:
6.03
Udskiftning af strømforsyning
6.04
Reservedele til strømforsyning
6.05
Ekstraudstyr og tilbehør
6.06
Eksterne reservedele (plastik)
6.07
Reservedele til SL60QD™ håndbrænder
6.08
Brænderforbrugsdele (SL60 / SL60QD™)
6.09
Brænderforbrugsdele SL100
BEMÆRK!
Dele listet uden varenummer bliver ikke vist,men kan bestilles efter viste
katalognummer.
B.
Returneringer
Hvis et produkt skal returneres til service, skal du kontakte din forhandler. Materialer returneret uden korrekt tilladelse vil
ikke blive accepteret.
6.02
Bestillingsinformation
Bestil reservedele efter katalognummer og fuldstændig beskrivelse af den del eller samling, som er opført på reservedelslisten for hver type modeltype. Inkluder også model- og serienummer på strømforsyningen. Ret alle henvendelser til din
autoriserede forhandler.
6.03
Udskiftning af strømforsyning
Følgende dele er inkluderet med erstatningsstrømforsyningen: arbejdskabel & spændingsbøjle, input strømkabel, gastryk
regulator / filter og manual.
Antal Beskrivelse
Katalognr.
1 CutMaster 60i strømforsyning 400 VAC, TRE faser, 60 Hz, med indgangsnetkabel og stik
3-5630-4
6.04
Reservedele til strømforsyning
Antal Beskrivelse
1
1
1
0-5489DA
Reserveelement til filtersamling (fabriksfilter)
Indgangsnetkabel med TRE faser og stik til 400 V CE strømforsyning 9-9711
Motorstik P 416-6 (til netkabel)
LISTE OVER DELE
Katalognr.
9-0116
0349891207
6-1
CUTMASTER 60i
6.05
Ekstraudstyr og tilbehør
Antal Beskrivelse
1
Enkelttrinsfiltersæt (indeholder filter og slange) 1
Reservefilterelement 1
Reservefilterslange (ikke vist)
2
Reservefilterelement 1
Totrinsfiltersæt (indeholder slange og monteringsskruer)
1
Totrinsluftfiltersamling
1
Patron til første trin
1
Patron til andet trin
1
Arbejdskabel nr. 8 med 50 mm Dinse-stik
1 Multifunktionsvogn
1 Filternøgle (fabriksfilter)
Katalognr.
7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-9692
7-8888
9-9675
Hus
Filterelement
(Katalognummer 9-7741)
Fjeder
O-ring
(Katalognummer 9-7743)
Samlet filter
Dæksel
Første- & andettrins patron
(som mærket)
Nippel
Art # A-02476DA
Option enkelttrinsfiltersæt
6-2
Art # A-02942DA
Option totrinsfiltersæt
LISTE OVER DELE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
6.06
Eksterne reservedele (plastik)
Genstand nr. Antal
Beskrivelse
1
1
Håndtag, kufferttop 2
1
Facet, sideramme th 3
1
Håndtag, CM60i (3 i alt)
4
1
Fod, kuffertforside
5
1
Facet, sideramme tv 6
1
Fod, kuffertbagside
Skruer og møtrikker kan fås hos et lokalt byggemarked.
a
M5x0,8x12 mm skrue
b
M5x0,8x16 mm skrue
c M5x0,8 møtrik
Katalog nr.
9-9702
9-9703
9-9665
9-9694
9-9704
9-9693
1
2
3
c
b
a
3
c
b
a
6
c
a
b
a
5
0-5489DA
Art # A-13343
a
a
a
LISTE OVER DELE
4
6-3
CUTMASTER 60i
6.07
Reservedele til håndbrænder
Genstand nr. Antal
Beskrivelse
1
1
Ekstra brænderhåndtagsenhed
2
Kabelsamlinger med ATC-stik og hurtigforbindelser
1
SL60QD™, 20-fods kabelsamling med ATC- og QD-stik
4-5604
1
SL60QD™, 50-fods kabelsamling med ATC- og QD-stik
4-5605
1&2
1
Brænder- og kabelsamling, 20 fod 1&2
1
Brænder- og kabelsamling, 50 fod
Katalog nr.
7-5680
7-5604
7-5605
1
2
Art # A-13248_AB
6-4
LISTE OVER DELE
0-5489DA
CUTMASTER 60i
6.08
Brænderforbrugsdele (SL60)
9-8252
(60A)
9-8218
9-8235
9-8237
Udskiftning af tilsætningsmaterialer.
Remplacer les consommables.
8-3487
23x6005
9-8210
(60A)
8-3486
Brænderhoved
9-8243
9-8215 Std Life
9-8214 Ext Life
9-8213
9-8226 B
(60A)
9-8218
9-8281
9-8237
9-8241
Art # A-13147DA_AC
0-5489DA
LISTE OVER DELE
6-5
CUTMASTER 60i
6.09
Brænderforbrugsdele (SL100)
20-40A
Spids:
FASTLÅST
SKÆRING
20A
30A
40A
9-8205
9-8206
9-8208
Dysse
skærm krop,
9-8237
Dysse, Maskine
40A 9-8245
Svejsekop
9-8218
Dysse, Afbøjning
9-8243
Dysse
9-8235
50-60A
Spids:
FASTLÅST
SKÆRING
50-55A
60A
9-8209
9-8210
Dysse
skærm krop,
9-8237
Svejsekop
9-8218
Dysse, Maskine
50-60A 9-8238
Dysse, Afbøjning
9-8243
Elektrode
Startpatron
Ekstra kraftig
Auto 9-8232
9-8213
startpatron
Brugervejledning
Kun ikke–HF 9-8277
9-8215
40-120A
FUGNING
Spids:
Dysse
skærm krop,
9-8237
Spids A 9-8225 (40 Amps Maks.)
Spids B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Svejsekop, Fugning
9-8241
Spids C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Spids D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Spids E 9-8254 (60 - 120 Amps)
6-6
LISTE OVER DELE
Art # A-13148DA
0-5489DA
CUTMASTER 60i
BILAG 1: DATAMÆRKEINFORMATION
Hermosillo, Sonora, Mexico
Model:
Date of Mfr:
Strømforsyningstype
(Bemærk 1)
1 or 3
f
1
f
S/N
Made in Mexico
Producentens navn og/eller
logo, placering, model- og
revisionsniveau, serienummer
og produktionskode
Regelstandard dækkende
denne type af strømforsyning
2
Udgangsstrømtype
Driftperiodefaktor
Udgangsområde
(strømstyrke/spænding)
Plasmaskæringssymbol
X
U0 =
Nominel
tomgangsspænding
Inputstrømsymbol
Driftsperioddata (Bemærk 3)
I
U2
Konventionel
belastningsspænding
Nominel
maksimalforsyningsstrøm
U1
I1maks3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1eff
3Ø
Inputstrømspecifikationer
(fase, AC eller
DC Hertz)
Beskyttelsesgrad
0-5489DA
Producentens elektriske
skema filnummer og
revisionsniveau
Nominel forsyningsspænding
(bemærkning 2)
BEMÆRKNINGER:
1. Viste symbol indikerer enkel- eller trefaset AC-input, statisk
frekvens-omformer-ensretter, DC-output.
2. Viste symbol indikerer enkel- eller trefaset AC-input, statisk
frekvens-omformer-ensretter, DC-output.
3. Øverste række: Driftperiodeværdier
IEC-driftsperiodeværdi er beregnet som specificeret af
International ElectroTechnical Commision.
TDC driftsperiode er bestemt af strømforsyningsproducentens testprocedurer.
Anden række: Nominelle skærestrømværdier.
Tredje række: Konventionelle belastningsspændingsværdier.
4. Sektioner af datamærket kan gælde for separate områder af
strømforsyningen.
BILAG
Maksimum effektiv
forsyningsstrøm
Standardsymboler
AC
DC
Ø
Fase
Art # A-13265DA
A-1
CUTMASTER 60i
BILAG 2: STIKBENSFRAKOBLINGSDIAGRAM FOR BRÆNDER
A.
Stikbensfrakoblingsdiagram for brænder
ATC Hun forbindelse
Forside
ATC Han forbindelse
Forside
Negativ /
Plasma
8 - Åben
4 - Grøn /
Negativ /
Plasma
8 - Åben
4 - Kontakt
kontakt
3 - Hvid /
kontakth
4
3
2- Orange /
PIP
1 - Sort /
PIP
B.
2
1
6
5
8
7
7 - Åben
7 - Åben
6 - Åben
6 - Åben
8
7
6
5
4
3
2
1
2 - PIP
5 - Åben
5 - Åben
3 - Kontakt
1 - PIP
Tændbue
Tændbue
Art# A-03701DA_AB
Stikbensfrakoblingsdiagram for mekanisk brænder (maskine)
ATC Han forbindelse
Forside
4- Sort –
vedhængsforbindelse
3 - Hvid –
vedhængsforbindelse
2 - Orange /
PIP
ATC Hun forbindelse
Forside
USKÆRMET MASKINBRÆNDER
Negativ / Plasma
8 - Grøn –
vedhængsforbindelse - jord
Negativ / Plasma
4 - Kontakt
8 - Jord
4
3
2
1
6
5
8
7
7 - Grøn /
Ikke benyttet
7 - Åben
6 - Åben
6 - Åben
5 - Hvid /
Ikke i brug
1 - Sort / PIP
8
7
6
5
2
1
4
3
2 - PIP
1 - PIP
5 - Åben
Tændbue
3 - Kontakt
Tændbue
Art # A-03799DA
A-2
BILAG
0-5489DA
CUTMASTER 60i
BILAG 3: BRÆNDERTILSLUTNINGSDIAGRAMMER
A.
Forbindelsesdiagram for håndbrænder
Brænder: SL60QD / SL60 / SL100 HandbrænderKabler: Brænderkabels med ATC-stik
Strømforsyning: 60i
Brænderhoved
Han
ATC-ledning
sforbindelse
Brænderkabels
PIP–
kontakt
Brænderkontakt
ATC Hun
forbindelse
Sort
1
1
Oranje
2
2
5
5
6
6
Grøn
4
4
Hvid
3
3
8
8
7
7
Negativ / Plasma
Tændbue
Strømforsyning
Til strømforsyningskredsløb
Til strømforsyningskredsløb
Negativ / Plasma
Tændbue
Art # A-13334DA
B.
Forbindelsesdiagram for mekaniseret brænder
Brænder: Uskærmet mekanisk maskinbrænder SL100
Kabler: Kabler med ATC-stik og
Fjernbetjeningsforbindelse
Strømforsyning: med ATC Hun-stik
Til fjernbetjening
FjernbetjeningsHan
forbindelse
ATC-ledning
sforbindelse
Brænderhoved
ATC Hun
forbindelse
Strømforsyning
Brænderhoved
PIP–
kontakt
Sort
1
1
Orange
2
2
Hvid
5
5
ikke
benyttet
Grøn
Negativ / Plasma ledning
Tændbue ledning
6
6
Sort
Hvid
4
4
3
3
Grøn
8
8
7
7
Til strømforsyningskredsløb
Til strømforsyningskredsløb
Negativ / Plasma
Tændbue
Art # A-13335DA
0-5489DA
BILAG
A-3
CUTMASTER 60i
BILAG 4: SYSTEMDIAGRAM, 3-fasede 400 V CE-ENHEDER
Art # A-13478
A-4
BILAG
0-5489DA
CUTMASTER 60i
Art # A-13478
0-5489DA
BILAG
A-5
CUTMASTER 60i
BILAG 5: Udgivelseshistorik
Omslagsdato
Rev.
25. april 2017
AA
A-6
Ændring(er)
Vejledning frigivet.
BILAG
0-5489DA
Denne side er med vilje efterladt tom.
NORD- OG SYDAMERIKA
Denton, TX USA
Kundeservice i USA
Tlf 1-800-426-1888 (gebyrfri)
Fax: 1-800-535-0557 (gebyrfri)
International kundeservice
Tlf 1-940-381-1212
Fax: 1-940-483-8178
Miami, FL USA
Salgskontor, Latinamerika
Tlf 1-954-727-8371
Fax: 1-954-727-8376
Oakville, Ontario, Canada
Kundeservice i Canada
Tlf 1-905-827-4515
Fax: 1-800-588-1714 (gebyrfri)
Kundeservice i USA: 800-426-1888 / FAX 800-535-0557
Kunderservice i Canada: 905-827-4515 / FAX 800-588-1714
International kundeservice: 940-381-1212 / FAX 940-483-8178
© 2017 ESAB Group Incorporated.
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising