ESAB | Thermal Dynamics Cutmaster 60i Plasma Cutting System | Instruction manual | ESAB Thermal Dynamics Cutmaster 60i Plasma Cutting System Instrukcja obsługi

ESAB Thermal Dynamics Cutmaster 60i Plasma Cutting System Instrukcja obsługi
SL60QD
WYJSCIE
NAPIECIE
MAKS. PRAD WYJ.
60
400V
ZASILANIE
3FAZY
CUTMASTER® 60i
SYSTEM CIĘCIA PLAZMOWEGO
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
Art # A-13347PO
Wersja: AB
Data wydania: 16/10/2017
Nr instrukcji: 0-5489PL
esab.com
DZIĘKUJEMY ZA DOŁĄCZENIE DO GRONA NASZYCH
KLIENTÓW!
Gratulujemy zakupu nowego produktu firmy Thermal Dynamics. Jesteśmy dumni, że jesteś naszym
klientem i postaramy się zapewnić ci najlepsze w branży usługi oraz niezawodność. Ten produkt
jest objęty szerokim zakresem gwarancji oraz obsługą w ramach ogólnoświatowej sieci usług.
Aby skontaktować się ze swoim najbliższym dystrybutorem lub punktem obsługi, zadzwoń pod
numer 1-800-426-1888 lub odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.esab.com.
Celem niniejszej instrukcji obsługi jest poinstruowanie użytkownika o prawidłowym użytkowaniu i obsłudze produktu Thermal Dynamics. Twoje zadowolenie z tego produktu i jego bezpieczna obsługa jest naszym głównym celem. Dlatego należy poświęcić czas na przeczytanie
całej instrukcji, a szczególnie zasad bezpieczeństwa. Pomoże to uniknąć potencjalnych sytuacji
niebezpiecznych, które mogą zaistnieć podczas eksploatacji produktu.
JESTEŚ W DOBRYM TOWARZYSTWIE!
Marka wybierana przez wykonawców i producentów na całym świecie.
Thermal Dynamics jest globalną marką produktów do ręcznego i automatycznego cięcia
plazmowego firmy ESAB.
Wyróżniamy się wśród naszych konkurentów wiodącymi na rynku i niezawodnymi produktami,
które wytrzymały próbę czasu. Szczycimy się naszymi innowacjami technicznymi, konkurencyjnymi cenami, znakomitymi realizacją, pierwszorzędną obsługą klienta i pomocą techniczną wraz
z doskonałością procesu sprzedaży i specjalistycznym marketingiem.
Nade wszystko jesteśmy zaangażowani w technologiczny rozwój zaawansowanych produktów
w celu osiągnięcia bezpieczniejszego środowiska roboczego w branży spawalniczej.
!
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu, obsługi lub prac serwisowych należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję oraz procedury bezpieczeństwa pracodawcy.
Chociaż informacje zawarte w niniejszej instrukcji są zgodne z najlepszą wiedzą producenta, nie ponosi on odpowiedzialności za ich zastosowanie.
Zasilacz systemu cięcia plazmowego
CutMaster™ 60i
SL60QD™ 1Torch™
Numer instrukcji obsługi 0-5489PL
Opublikowana przez:
ESAB Group Incorporated
2800 Airport Rd.
Denton, Texas 76207
www.esab.com
© Copyright 2017 by
Thermal Dynamics, marka firmy ESAB.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie niniejszego opracowania w całości lub w części bez pisemnego zezwolenia
wydawcy jest zabronione.
Wydawca nie ponosi i niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty lub szkody poniesione przez którąkolwiek ze stron wskutek ewentualnych błędów lub pominięć w
niniejszej instrukcji, bez względu na to, czy wynikają one z niedbalstwa, przypadku czy też
innych przyczyn.
Specyfikacje dotyczące druku podano w dokumencie 47x1909
Data pierwszego wydania: 25 kwietnia 2017 r.
Data wersji: 16/10/2017
Zanotować następujące informacje dla celów gwarancyjnych:
Miejsce zakupu:___________________________________________________
Data zakupu:______________________________________________________
Nr seryjny zasilacza:________________________________________________
Nr seryjny palnika:_________________________________________________
i
Należy dopilnować, aby niniejsze informacje zostały przekazane operatorowi.
Dodatkowe egzemplarze można uzyskać od dostawcy.
PRZESTROGA
Niniejsza INSTRUKCJA jest przeznaczona dla doświadczonych operatorów. Jeśli nie jesteś
w pełni zaznajomiony z zasadą działania i bezpiecznymi praktykami spawania łukowego
i urządzeń do cięcia, stanowczo zalecamy przeczytanie naszej broszury „Zasady bezpieczeństwa i bezpieczne praktyki dotyczące spawania łukowego, cięcia i żłobienia” o numerze 0-5407. NIE pozwól, aby urządzenie było montowane, obsługiwane lub konserwowane
przez nieprzeszkolone osoby. NIE podejmuj prób montażu lub korzystania z urządzenia aż
do czasu przeczytania i zrozumienia niniejszej instrukcji. Jeśli nie zrozumiałeś w pełni niniejszej instrukcji obsługi, skontaktuj się z dostawcą w celu uzyskania dalszych informacji. Przed
montażem lub użytkowaniem urządzenia pamiętaj o przeczytaniu zasad bezpieczeństwa.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
Urządzenie będzie działało zgodne z opisem zawartym w niniejszym podręczniku i towarzyszącymi mu etykietami i/lub wkładkami po
warunkiem montażu, eksploatacji, konserwacji i napraw prowadzonych zgodnie z przedstawionymi instrukcjami. Urządzenie musi być okresowo
sprawdzane. Nie używać urządzenia nieprawidłowo działającego lub poddanego niewłaściwej konserwacji. Części uszkodzone, zagubione, zużyte, zniszczone lub zanieczyszczone należy natychmiast wymienić. Jeśli konieczna jest naprawa lub wymiana, producent zaleca, aby telefonicznie
lub pisemnie przekazać zgłoszenie serwisowe do autoryzowanego dystrybutora, od którego zakupiono produkt.
Zabrania się dokonywania przeróbek urządzenia lub jakiejkolwiek jego części bez uzyskania uprzedniej zgody producenta. Użytkownik
tego urządzenia ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowe działanie, które wynika z nieodpowiedniego użycia, błędnej konserwacji,
uszkodzenia, nieprawidłowej naprawy lub przeróbki przez osoby/podmioty inne niż producent lub dział obsługi wyznaczony przez producenta.
!
PRZED MONTAŻEM LUB KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ
INSTRUKCJĘ OBSŁUGI.
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Zgodnie z
Dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE, obowiązującą od 20 kwietnia 2016 r.
Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE, obowiązującą od 20 kwietnia 2016 r.
Dyrektywą RoHS 2011/65/UE, obowiązującą od 2 stycznia 2013 r.
Typ urządzenia
SYSTEM CIĘCIA PLAZMOWEGO
Oznaczenie typu itd.
CutMaster 60i, od numeru seryjnego MX1723XXXXXX
Nazwa marki lub znak towarowy
Thermal Dynamics
Producent lub jego autoryzowany przedstawiciel
Nazwa, adres, nr telefonu:
ESAB Group Inc.
2800 Airport Rd
Denton, TX 76207, USA
Telefon: +01 800 426 1888, FAKS +01 603 298 7402
W konstrukcji urządzenia zastosowano następującą normę zharmonizowaną obowiązującą na terenie EOG:
IEC/EN 60974-1:2012 Sprzęt do spawania łukowego – Część 1: Spawalnicze źródła energii.
IEC/EN 60974-10:2014 + AMD 1:2015 opublikowana 2015-06-19 Sprzęt do spawania łukowego – Część 10: Wymagania w
zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Dodatkowe informacje: Ograniczone użytkowanie, urządzenie klasy A, przeznaczone do użytku w pomieszczeniach innych niż
mieszkalne.
Podpisując niniejszy dokument, producent lub jego autoryzowany przedstawiciel oświadcza, że urządzenie, którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodne z wyżej wymienionymi wymaganiami bezpieczeństwa.
Data
25 kwietnia 2017 r.
2017
Podpis
Stanowisko
Flavio Santos
Dyrektor Generalny
Akcesoria i Przyległości
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
CUTMASTER 60i
Gwarancja:
Oświadczenie w sprawie gwarancji
OGRANICZONA GWARANCJA: Na mocy poniższych postanowień firma ESAB gwarantuje pierwotnemu nabywcy detalicznemu, że
systemy cięcia plazmowego Thermal Dynamics CUTMASTER™ sprzedane po dacie wejścia w życie niniejszej gwarancji będą wolne
od wad materiałowych i wad w wykonawstwie. W razie wystąpienia jakiejkolwiek niezgodności z niniejszą gwarancją w podanym
niżej okresie firma ESAB zobowiązuje się – po uzyskaniu stosownego powiadomienia wraz z potwierdzeniem, że produkt był
przechowywany, obsługiwany i konserwowany zgodnie ze specyfikacjami, instrukcjami, zaleceniami Thermal Dynamics oraz
praktykami uznanymi w branży – skorygować stwierdzone wady poprzez odpowiednią naprawę lub wymianę.
Niniejsza gwarancja ma charakter wyłączny i zastępuje wszelkie gwarancje wartości handlowej lub przydatności do
określonego celu.
Firma ESAB, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wszelkie objęte gwarancją części lub komponenty uszkodzone
wskutek wad materiałowych lub wad w wykonawstwie w podanych poniżej terminach. O wszelkich usterkach należy powiadomić
firmę ESAB w ciągu 30 dni; w tym okresie ESAB przekaże instrukcje dotyczące procedur gwarancyjnych, które należy zastosować.
Firma ESAB uzna roszczenia gwarancyjne złożone w okresach gwarancyjnych podanych poniżej. Okres gwarancyjny rozpoczyna
się w dniu sprzedaży produktu pierwotnemu klientowi detalicznemu lub po 1 roku od daty sprzedaży produktu autoryzowanemu
dystrybutorowi Thermal Dynamics.
OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI
Produkt
Komponenty zasilacza (części i robocizna)
CUTMASTER™ 60i
USA
Poza terytorium USA
4 lata
3 lata
Palnik i przewody (części i robocizna)
1 rok
Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
1. Części eksploatacyjnych takich jak końcówki, elektrody, miseczki osłaniające, pierścienie uszczelniające typu o-ring, wkłady
startowe, rozdzielacze gazu, bezpieczniki, filtry.
2. Sprzętu, który został zmodyfikowany przez osoby nieupoważnione, zainstalowany lub eksploatowany w nieprawidłowy sposób
bądź użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez standardy branżowe.
W przypadku złożenia roszczenia z tytułu niniejszej gwarancji firma ESAB wedle własnego uznania może zastosować następujące
rozwiązania:
1. Naprawa uszkodzonego produktu.
2. Wymiana uszkodzonego produktu.
3. Zwrot uzasadnionych kosztów naprawy po wcześniejszym upoważnieniu przez firmę Thermal Dynamics.
4. Spłata kredytu do wysokości ceny zakupu minus stosowna amortyzacja w oparciu o rzeczywiste użycie.
Zastosowane rozwiązania problemów mogą być autoryzowane przez firmę Thermal Dynamics i realizowane przez centra serwisowe
FOB West Lebanon, NH lub centra autoryzowane przez firmę ESAB. Produkt zwracany jest do serwisu na koszt właściciela, a producent
nie przewiduje zwrotu kosztów podróży ani transportu.
OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: Firma ESAB nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody szczególne lub następcze
takie jak m.in. uszkodzenie lub utrata zakupionych lub wymienionych towarów lub roszczenia klientów dystrybutora (dalej zwanego
„Nabywcą”) z powodu zaprzestania obsługi. Środki zaradcze Nabywcy określone w niniejszym dokumencie mają charakter wyłączny,
a odpowiedzialność ESAB w odniesieniu do każdej umowy bądź wszystkich czynności podejmowanych w związku z nią, takich jak jej
wykonywanie lub naruszenie, lub z produkcją, sprzedażą, dostawą, odsprzedażą lub użytkowaniem towarów objętych gwarancją lub
dostarczonych przez ESAB, z tytułu umowy, niedbalstwa, odpowiedzialności deliktowej lub jakiejkolwiek gwarancji, lub w inny sposób,
nie powinna, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, przekraczać ceny towarów, na których oparta
jest taka odpowiedzialność.
Niniejsza gwarancja traci swoją ważność w przypadku zastosowania części zamiennych lub akcesoriów, które mogą pogorszyć
bezpieczeństwo lub wydajność jakiegokolwiek produktu Thermal Dynamics.
Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt firmy Thermal Dynamics zostanie sprzedany przez nieupoważnione osoby.
Obowiązuje od 18 kwietnia 2017 r.
0-5489PL
INFORMACJE O GWARANCJI
W-1
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
W-2
INFORMACJE O GWARANCJI
0-5489PL
SPIS TREŚCI
GWARANCJA:............................................................................................................................................. W-1
Oświadczenie w sprawie gwarancji....................................................................................................................... W-1
ROZDZIAŁ 1: INFORMACJE OGÓLNE............................................................................................................... 1-1
1.01
Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia............................................................................................................. 1-1
ROZDZIAŁ 2 SYSTEM: WSTĘP........................................................................................................................ 2-1
2.01 Jak korzystać z niniejszej instrukcji................................................................................................................. 2-1
2.02
Identyfikacja sprzętu............................................................................................................................ 2-1
2.03
Odbiór sprzętu..................................................................................................................................... 2-2
2.04
Specyfikacje zasilacza.......................................................................................................................... 2-3
2.05
Specyfikacje dotyczące kabla wejściowego.......................................................................................... 2-4
2.06
Cechy zasilacza..................................................................................................................................... 2-5
ROZDZIAŁ 2 PALNIK: WSTĘP .......................................................................................................................2T-1
2T.01
Zakres instrukcji..................................................................................................................................2T-1
2T.02
Opis ogólny.........................................................................................................................................2T-1
2T.03
Specyfikacje .......................................................................................................................................2T-1
2T.04
Palnik z szybkozłączem ......................................................................................................................2T-2
2T.05
Opcje i akcesoria..................................................................................................................................2T-2
2T.06
Wprowadzenie do cięcia plazmą.........................................................................................................2T-2
ROZDZIAŁ 3 SYSTEM: MONTAŻ ..................................................................................................................... 3-1
3.01
Opcje podnoszenia............................................................................................................................... 3-1
3.02
Otwieranie osłony wyłącznika głównego............................................................................................. 3-1
3.03
Połączenia głównego zasilania, TRZY fazy............................................................................................ 3-2
3.04
Przyłącza gazu..................................................................................................................................... 3-3
3.05
Podłączanie przewodu roboczego........................................................................................................ 3-6
ROZDZIAŁ 3 PALNIK: MONTAŻ......................................................................................................................3T-1
3T.01
Połączenia palnika..............................................................................................................................3T-1
3T.02
Ustawienia palnika maszynowego......................................................................................................3T-1
ROZDZIAŁ 4 SYSTEM: OBSŁUGA..................................................................................................................... 4-1
4.01
Elementy sterujące/funkcje na panelu przednim................................................................................. 4-1
4.02
Przygotowania do pracy....................................................................................................................... 4-4
ROZDZIAŁ 4 PALNIK: OBSŁUGA....................................................................................................................4T-1
4T.01
Wybór części palnika...........................................................................................................................4T-1
4T.02
Jakość cięcia........................................................................................................................................4T-1
4T.03
Ogólne informacje dotyczące cięcia.....................................................................................................4T-2
4T.04
Obsługa palnika ręcznego...................................................................................................................4T-3
4T.05
Żłobienie.............................................................................................................................................4T-6
4T.06
Obsługa palnika maszynowego...........................................................................................................4T-7
4T.07
Wybór części do cięcia palnikiem ręcznym lub maszynowym..............................................................4T-8
4T.08
Zalecane prędkości cięcia przy nieosłoniętej końcówce.......................................................................4T-9
4T.09
Zalecane prędkości cięcia przy osłoniętej końcówce..........................................................................4T-12
SPIS TREŚCI
INFORMACJE PATENTOWE.........................................................................................................................4T-15
ROZDZIAŁ 5 SYSTEM: SERWIS....................................................................................................................... 5-1
5.01
Ogólna konserwacja............................................................................................................................. 5-1
5.02
Harmonogram konserwacji.................................................................................................................. 5-2
5.03
Najczęstsze usterki............................................................................................................................... 5-3
5.04
Kontrolka błędu................................................................................................................................... 5-4
5.05
Przewodnik po rozwiązywaniu podstawowych problemów................................................................. 5-5
5.06
Wymiana podstawowych części zasilacza............................................................................................ 5-8
ROZDZIAŁ 5 PALNIK: SERWIS.......................................................................................................................5T-1
5T.01
Ogólna konserwacja............................................................................................................................5T-1
5T.02
Kontrola lub wymiana części eksploatacyjnych palnika.......................................................................5T-2
ROZDZIAŁ 6: LISTA CZĘŚCI............................................................................................................................ 6-1
6.01
Wstęp................................................................................................................................................... 6-1
6.02
Informacje dotyczące składania zamówień.......................................................................................... 6-1
6.03
Zasilacz zamienny................................................................................................................................ 6-1
6.04
Części zamienne do zasilacza............................................................................................................... 6-2
6.05
Opcje i akcesoria................................................................................................................................... 6-2
6.06
Zewnętrzne części zamienne (plastikowe) .......................................................................................... 6-3
6.07
Części zamienne do palników ręcznych ............................................................................................... 6-4
6.08
Części eksploatacyjne palnika (SL60)................................................................................................... 6-5
6.09
Części eksploatacyjne palnika (SL100)................................................................................................. 6-6
ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE NA ETYKIECIE DANYCH........................................................................................ A-1
ZAŁĄCZNIK 2: SCHEMATY ROZMIESZCZENIA STYKÓW PALNIKA....................................................................... A-2
ZAŁĄCZNIK 3: SCHEMATY POŁĄCZEŃ PALNIKA............................................................................................... A-3
ZAŁĄCZNIK 4: SCHEMAT SYSTEMU, URZĄDZENIA 3-FAZOWE 400 V CE............................................................... A-4
ZAŁĄCZNIK 5: HISTORIA PUBLIKACJI............................................................................................................. A-6
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 1: INFORMACJE OGÓLNE
1.01 Uwagi, przestrogi i ostrzeżenia
W niniejszej instrukcji uwagi, przestrogi i ostrzeżenia są stosowane w celu zwrócenia uwagi na ważne informacje.
Wyróżnia się następujące ich kategorie:
UWAGA!
Działanie, procedura lub informacje podstawowe wymagające dodatkowego podkreślenia lub pomocne w wydajnym
korzystaniu z systemu.
!
PRZESTROGA
!
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować uszkodzenie sprzętu.
Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować obrażenia ciała u operatora lub innych osób w obszarze pracy.
OSTRZEŻENIE
Przekazuje informacje na temat możliwości porażenia elektrycznego.
0-5489PL
INFORMACJE OGÓLNE
1-1
CUTMASTER 60i
WARNING
OSTRZEŻENIE
1. Cutting sparks can cause explosion
or fire.
1.1 Do not cut near flammables.
1.2 Have a fire extinguisher nearby and
ready to use.
1.3 Do not use a drum or other closed
container as a cutting table.
1. Iskry powstające podczas cięcia
mogą wywołać wybuch lub pożar.
1.1 Nie prowadzić cięcia w pobliżu
palnych materiałów.
1.2 Należy trzymać w pobliżu gotową
do użycia gaśnicę.
1.3 Nie używać beczki ani innego
zamkniętego pojemnika jako
stołu do cięcia.
2. Plasma arc can injure and burn;
point the nozzle away from
yourself. Arc starts instantly when
triggered.
2.1 Turn off power before disassembling
torch.
2.2 Do not grip the workpiece near the
cutting path.
2.3 Wear complete body protection.
2. Łuk plazmowy może spowodować
zranienia i oparzenia; dyszę palnika
należy kierować od siebie. Łuk tworzy
się natychmiast przy naciśnięciu
spustu.
2.1 Przed demontażem palnika należy
wyłączyć zasilanie.
2.2 Nie chwytać ciętego elementu
w pobliżu ścieżki cięcia.
2.3 Należy stosować kompletną ochronę
ciała.
3. Hazardous voltage. Risk of electric
shock or burn.
3.1 Wear insulating gloves. Replace
gloves when wet or damaged.
3.2 Protect from shock by insulating
yourself from work and ground.
3.3 Disconnect power before servicing.
Do not touch live parts.
3. Niebezpieczne napięcie. Ryzyko
porażenia prądem elektrycznym lub
poparzenia.
3.1 Należy zakładać rękawice izolacyjne.
Zmienić rękawice, jeśli są mokre lub
zniszczone.
3.2 Należy chronić się przed porażeniem,
izolując się od obrabianego elementu
i podłogi.
3.3 Przed serwisowaniem odłączyć zasilanie.
Nie dotykać części pod napięciem.
4. Plasma fumes can be hazardous.
4.1 Do not inhale fumes.
4.2 Use forced ventilation or local
exhaust to remove the fumes.
4.3 Do not operate in closed spaces.
Remove fumes with ventilation.
4. Wyziewy plazmy mogą być niebezpieczne.
4.1 Nie wdychać wyziewów.
4.2 Należy używać wymuszonej wentylacji lub
lokalnego wyciągu, aby usuwać wyziewy.
4.3 Nie pracować w zamkniętych
pomieszczeniach. Usuwać wyziewy za
pomocą wentylacji.
5. Arc rays can burn eyes and injure
skin.
5.1 Wear correct and appropriate
protective equipment to protect
head, eyes, ears, hands, and body.
Button shirt collar. Protect ears from
noise. Use welding helmet with the
correct shade of filter.
5. Promieniowanie łukowe może
spowodować oparzenie oczu i zranienia
skóry.
5.1 Należy stosować odpowiednie środki
ochrony osobistej do chronienia głowy,
oczu, słuchu, rąk i ciała. Należy zapinać
kołnierzyk. Chronić słuch przed hałasem.
Stosować hełm spawalniczy z
odpowiednim przyciemnieniem lub filtrem.
6. Uczestniczyć w szkoleniach.
6. Become trained.
Sprzęt może być obsługiwany
Only qualified personnel should
wyłącznie przez wykwalifikowane
operate this equipment. Use torches
osoby. Używać palników wskazanych w
specified in the manual. Keep
non-qualified personnel and children
podręczniku. Osoby postronne i dzieci
away.
muszą przebywać z dala od sprzętu.
7. Do not remove, destroy, or cover
this label.
Replace if it is missing, damaged,
or worn.
7. Nie usuwać, nie niszczyć ani nie
zakrywać tej etykiety.
Zgubioną, zniszczoną lub zużytą
etykietę należy wymienić.
Art # A-13294PL
1-2
INFORMACJE OGÓLNE
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 2 SYSTEM: WSTĘP
2.01 Jak korzystać z niniejszej instrukcji
Podręcznik użytkownika dotyczy wyłącznie produktu(-ów) wymienionych na stronie i.
Aby zapewnić bezpieczną pracę, należy przeczytać całą instrukcję obsługi, w tym rozdział zawierający instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia.
W całej instrukcji mogą pojawiać się słowa OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA, UWAGA. Należy zwrócić szczególną uwagę na
informacje znajdujące się pod tymi nagłówkami. Te specjalne adnotacje można łatwo rozpoznać w następujący sposób:
UWAGA!
Działanie, procedura lub informacje podstawowe wymagające dodatkowego podkreślenia
lub pomocne w wydajnym korzystaniu z systemu.
!
PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować uszkodzenie sprzętu.
!
OSTRZEŻENIE
Nieprzestrzeganie tej procedury może spowodować obrażenia ciała u operatora lub innych
osób w obszarze pracy.
OSTRZEŻENIE
Przekazuje informacje na temat możliwości porażenia elektrycznego. Ostrzeżenia zostaną
umieszczone w ramce.
Dodatkowe kopie tej instrukcji można zakupić, kontaktując się z Thermal Dynamics pod adresem lub lokalnym numerem telefonu
podanym na tylnej okładce instrukcji. Dołączyć numer instrukcji obsługi oraz numery identyfikacyjne sprzętu.
Elektroniczne kopie tej instrukcji można również bezpłatnie pobrać w formacie PDF ze strony internetowej ESAB wskazanej
poniżej, klikając na „Wsparcie techniczne” / „Dokumentacja firmy ESAB”: / „Biblioteka materiałów do pobrania”, a następnie
przechodząc do „Urządzenia plazmowe” > „Instrukcja”.
http://www.esab.com
2.02
Identyfikacja sprzętu
Numer identyfikacyjny urządzenia (specyfikacji lub części), model i numer seryjny są zazwyczaj podane na etykiecie danych
przytwierdzonej do spodu urządzenia. Sprzęt nieposiadający etykiety danych taki jak zespoły palników i kabli podlega
identyfikacji wyłącznie na podstawie specyfikacji lub numeru części wydrukowanego na karcie dołączonej luzem lub na
pojemniku transportowym. Numery te należy zanotować na dole strony, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.
0-5489PL
WSTĘP
2-1
CUTMASTER 60i
2.03
Odbiór sprzętu
Po otrzymaniu sprzętu użytkownik powinien go sprawdzić go z informacjami na fakturze pod kątem kompletności i potencjalnych uszkodzeń sprzętu podczas transportu. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia należy natychmiast powiadomić
przewoźnika w celu złożenia reklamacji. Dostarczyć pełne informacje zgłaszanych uszkodzeń lub błędów w wysyłce do
lokalizacji użytkownika wymienione na tylnej okładce niniejszej instrukcji.
Dołączyć wszystkie numery identyfikacyjne sprzętu zgodnie z powyższym opisem z pełnym opisem wadliwych części.
Zawartość zestawu:
• Zasilacz 60i
• Palnik i przewody SL60QD™
• Przewód roboczy z zaciskiem przewodu roboczego
• Zestaw części zapasowych (2 elektrody, 2 końcówki,
1 miseczka osłaniająca)
• Instrukcja obsługi
• Klucz do filtrów
Art# A-13350
Umieścić sprzęt w miejscu przeznaczonym do instalacji przed rozpakowaniem urządzenia. Zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić sprzętu podczas otwierania pudła.
2-2
WSTĘP
0-5489PL
CUTMASTER 60i
2.04
Specyfikacje zasilacza
3 fazy
Specyfikacje zasilacza 3-fazowego 60i
Zasilanie
400 VAC, 3 fazy, 50/60 Hz
3-fazowy kabel zasilający
Zasilacz zawiera 3-fazowy kabel zasilający 14 AWG 4/C o długości 22,86 cm (9') z wtyczką
Prąd wyjściowy
10–60 A, płynna regulacja
Parametry filtracyjne zasilacza
Cząstki stałe do 5 mikronów
Maksymalne ciśnienie wlotowe
8,6 bara (125 psi)
Cykl roboczy zasilacza 60i*
Długość cyklu roboczego w temp. 40 °C (104 °F)
Zakres roboczy 0°–50 °C
Temperatura powietrza otoczenia
Wartości znamionowe
Cykl roboczy
50%
60%
100%
Prąd
60 A
50 A
40 A
Napięcie DC
126
122
119
Wszystkie urządzenia
* UWAGA: Cykl pracy zostaje ograniczony, jeśli pierwotne napięcie wejściowe (AC) jest niskie lub napięcie wyjściowe (DC) jest wyższe niż przedstawione
w niniejszej tabeli
** UWAGA: Na RSCE oblicza wartość na podstawie ostatecznych pomiarów był 275. Sprzęt ten jest zgodny z IEC 61000- 3-12, pod warunkiem, że zwarcie
zasilania (SSC) jest równa lub większa niż 1385560.47 w punkcie interfejsu pomiędzy podażą i publicznego systemu. Obowiązkiem instalatora lub użytkownika
sprzętu jest dopilnowanie – w razie konieczności po konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej – aby sprzęt był podłączony do zasilania o mocy
zwarciowej Ssc równej lub większej niż 13527,84 W.
Parametry cięcia 60i
Zalecane
Wycinanie
Maksymalne
15,86 mm (5/8”)
15,86 mm (5/8”)
38 mm (1 1/2”)
Zalecenia dotyczące agregatu prądotwórczego
W przypadku zasilania systemu cięcia plazmowego 60i z agregatu prądotwórczego, należy zapewnić co najmniej następujące wartości znamionowe, wraz z wartościami znamionowymi wymienionymi powyżej.
Specyfikacje agregatu prądotwórczego dla 60i
Moc wyjściowa generatora
Prąd wyjściowy 60i
Charakterystyka łuku
15 kW
60 A
Pełna
60 A
Ograniczona
45 A
Pełna
45 A
Ograniczona
30 A
Pełna
12 kW
10 kW
UWAGA!
W zależności od obwodów, wieku i stanu, dwa agregaty prądotwórcze o takich samych
parametrach znamionowych mogą dać różne rezultaty. Należy odpowiednio dostosować
natężenie prądu.
0-5489PL
WSTĘP
2-3
CUTMASTER 60i
7.847
199.3 mm
Art # A-13252
14.146"
359.3 mm
15"
381 mm
6"
150 mm
21.121"
536.47 mm
15"
381 mm
Art # A-13247
35 lb / 15.875 kg
Wymiary i waga zasilacza
2.05
6"
150 mm
Wymagany odstęp wentylacyjny
Specyfikacje dotyczące kabla wejściowego
3 fazy
Wymagania dotyczące podłączenia kabla zasilającego 3-fazowego do systemu Cutmaster 60i
3 fazy
Napięcie wejściowe
Częst.
Zasilanie
Sugerowane rozmiary
Woltów
Hz
kVA
I max
I1eff
400
50/60
8,9
13,2
9,4
Bezpiecznik (A) Przewód giętki (min. AWG)
20
14 AWG (2,5 mm2)
Napięcia sieciowe z sugerowaną ochroną obwodów i przekrojami przewodów. Na podstawie National Electric Code i Canadian Electric Code
Trójfazowy
UWAGA!
Aby uzyskać informacje dotyczące obowiązujących wymogów dla instalacji elektrycznych, należy skonsultować
się z lokalnymi i krajowymi normami elektrycznymi lub lokalnymi organami dysponującymi odpowiednimi
uprawnieniami.
Przekrój kabla zmienia się na podstawie cyklu pracy sprzętu.
2-4
WSTĘP
0-5489PL
CUTMASTER 60i
2.06
Cechy zasilacza
Owijka rękojeści i przewodów
Panel sterowniczy
Gniazdo przewodów palnika
Gniazdo przewodu roboczego
Art # A-13258
Zasilanie Wyłącznik
Kabel zasilający
Port dla kabla opcjonalnego
interfejsu automatyki
Port wlotu gazu
Zespół filtra
Art # A-13275
0-5489PL
WSTĘP
2-5
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
2-6
WSTĘP
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 2 PALNIK: WSTĘP
2T.01
10.125" (257 mm)
Zakres instrukcji
Niniejszy dokument zawiera opisy, instrukcje dotyczące obsługi
oraz procedury konserwacji dla palników plazmowych tnących
ręcznych 1Torch SL60, SL60QD™ oraz maszynowych SL100.
Sprzęt może serwisować wyłącznie odpowiednio przeszkolony
personel; przestrzega się przed podejmowaniem prób naprawy
lub regulacji nieopisanych w niniejszej instrukcji przez niewykwalifikowany personel – grozi to utratą gwarancji.
3.75"
(95 mm)
Art # A-13246
1.17" (29 mm)
2. Palnik maszynowy, model
W zestawie standardowego palnika maszynowego znajduje się rura pozycjonująca ze stojakiem i
zespołem karabinków.
Niniejszą instrukcję należy dokładnie przeczytać. Pełne
zrozumienie cech i możliwości sprzętu zapewni niezawodne
działanie zgodnie z przeznaczeniem.
2T.02
15.875" / 403 mm
9.285" / 236 mm
Opis ogólny
Konstrukcja palników plazmowych jest zbliżona do świec
zapłonowych w samochodach. Składają się z części minusowych i plusowych oddzielonych centralną izolacją. Wewnątrz
palnika, w szczelinie pomiędzy elektrodą o ładunku ujemnym,
a końcówką o ładunku dodatnim, powstaje łuk pilotujący.
Kiedy łuk pilotujący zjonizuje gaz plazmowy, przegrzana
kolumna gazu przepływa przez niewielki otwór w końcówce
palnika, skupiony na metalu przeznaczonym do cięcia.
1.375" / 35 mm
1.75" /
44.5 mm
B.
UWAGA!
Bardziej szczegółowy opis działania palnika plazmowego znajduje się w rozdziale "2T.05 Introduction
to Plasma".
Dodatkowe specyfikacje dotyczące zastosowanego zasilacza znajdują się na stronach
załącznika.
2T.03
A.
Specyfikacje
Konfiguracje palnika
• 50’ / 15,2 m ze złączami ATC
Dostępne są następujące palniki maszynowe:
• 5 stóp / 1,5 m ze złączami ATC
• 10 stóp / 3,05 m ze złączami ATC
• 25 stóp / 7,6 m ze złączami ATC
• 50 stóp / 15,2 m ze złączami ATC
C.
Części palnika
Wkład startowy, elektroda, końcówka, miseczka
osłaniająca
D.
Obwód PIP („części na miejscu”)
Przełącznik wbudowany w głowicę palnika
Napięcie znamionowe obwodu 15 VDC
E.
Typ chłodzenia
Połączenie strumienia powietrza i gazu przepływającego przez palnik.
F.
Parametry znamionowe palnika
Parametry znamionowe palnika ręcznego
1. Palnik ręczny/manualny, model SL60QD™
Głowica palnika ręcznego znajduje się pod kątem 75°
do rękojeści palnika. Palniki ręczne zawierają zespół
rękojeści i spustu palnika.
0-5489PL
Długości przewodów palnika
• 20’ / 6,1 m ze złączami ATC
PRZESTROGA
Przewody palnika są giętkie, ale możliwe
jest przerwanie wewnętrznych żył. W miarę
możliwości nie przekraczać promienia skrętu
2” i unikać ostrych zgięć.
Art # A-02998
Dostępne są następujące palniki ręczne:
Pojedynczy przewód palnika doprowadza gaz z jednego
źródła, który jest wykorzystywany jako plazma i jednocześnie
jako gaz plazmowy i gaz pomocniczy. Przepływ powietrza
jest dzielony wewnątrz głowicy palnika. Korzystanie z pojedynczego gazu umożliwia korzystanie z mniejszego palnika
i niedrogą eksploatację.
!
0.625" /
16 mm
1.175" / 30 mm
4.95" / 126 mm
WSTĘP
Temperatura otoczenia
104 °F
40 °C
Cykl roboczy
100% przy 60 amperach i 400 scfh
Maksymalny prąd
60 A
2T-1
CUTMASTER 60i
Napięcie (Vszczytowe)
500 V
Napięcie zajarzenia łuku
500 V
3. Ponowne połączeni wymaga uchwycenia części
w sposób opisany powyżej i dokładnego zrównania
wewnętrznych elementów połączeniowych.
4. Ostrożnie połączyć oba zespoły, dociskając je w linii
prostej.
Parametry znamionowe palnika maszynowego
Temperatura otoczenia
104 °F
40 °C
Cykl roboczy
100% przy 100 amperach i 400 scfh
Maksymalny prąd
120 A
Napięcie (Vszczytowe)
500 V
Napięcie zajarzenia łuku
500 V
G.
5. Zrównać oznaczenie na nakrętce z oznaczeniem na
górnej części rękojeści palnika i obrócić w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), łącząc oba zespoły
i zaczepiając wewnętrzne połączenia. Nie stosować
narzędzi w celu dokręcenia zespołów.
2T.05
Wymagania dotyczące gazu
Opcje i akcesoria opisano w rozdziale 6.
Specyfikacje gazu do palnika ręcznego i maszynowego
Gaz (plazmowy i pomocniczy)
Sprężone powietrze
Ciśnienie robocze
Patrz UWAGA
90 – 120 psi
6,2 – 8,3 bara
Maksymalne ciśnienie wlotowe
125 psi / 8,6 bara
Przepływ gazu (cięcie i żłobienie)
5 – 8,3 SCFM
300 – 500 scfh
142 – 235 l/m
!
2T.06
A.
Wprowadzenie do cięcia plazmą
Przepływ gazu plazmowego
Plazma to gaz podgrzany do bardzo wysokiej temperatury, który następnie poddawany jest jonizacji w
celu uzyskania przewodności elektrycznej. W procesie
cięcia i żłobienia łukiem plazmowym plazma umożliwia
przeniesienie łuku elektrycznego na element cięty.
Cięty lub usuwany metal ulega stopieniu w wyniku
działania wysokiej temperatury łuku, a następnie jest
wydmuchiwany.
OSTRZEŻENIE
Celem cięcia plazmowego jest oddzielenie materiału,
natomiast żłobienie łukiem plazmowym służy do usuwania metalu na kontrolowaną głębokość i szerokość.
Palnika nie należy używać z tlenem (O2).
Palnika SL60QD nie należy używać w systemie HF.
W palniku przecinarki plazmowej chłodny gaz dostaje
się do strefy B, gdzie łuk pilotujący powstały między
elektrodą a końcówką palnika nagrzewa i jonizuje gaz.
Główny łuk tnący następnie działa na cięty element za
pomocą kolumny gazu plazmowego w strefie C.
UWAGA!
Wartość ciśnienia roboczego zależy od modelu
palnika, natężenia roboczego i długości przewodów
palnika. Patrz tablice z ustawieniami ciśnienia gazu
dla poszczególnych modeli.
H.
Opcje i akcesoria
Zagrożenie związane z kontaktem bezpośrednim
Dla końcówki do cięcia bezstykowego zalecana odległość to 4,7 mm (3/16 cala).
2T.04
_
Palnik z szybkozłączem
Nowy palnik SL60QD™ (szybko odłączany) umożliwia
szybkie odłączenie zespołu rękojeści palnika od przewodów. Aby zmienić zespół rękojeści palnika, należy:
Zasilacz
A
+
1. Zdjąć zespół rękojeści palnika, trzymając jedną ręką za
rękojeść, a druga ręką za nakrętkę złącza i przewody.
2. Obrócić nakrętkę co najmniej jeden pełny obrót
w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
i oddzielić zespół rękojeści palnika od przewodów,
ciągnąc w linii prostej.
B
obrabianego przedmiotu
C
A-00002PL
Typowy detal głowicy palnika
2T-2
WSTĘP
0-5489PL
CUTMASTER 60i
Poprzez wypychanie gazu plazmowego i łuku elektrycznego przez niewielki otwór, palnik dostarcza wysoce
skoncentrowane ciepło na małą powierzchnię. W strefie C jest widoczny sztywny, zwężony łuk plazmowy.
Do cięcia plazmą stosuje się prąd stały (DC) o polaryzacji
prostej, jak pokazano na ilustracji.
Do strefy A jest doprowadzany gaz pomocniczy, który
schładza palnik. Gaz ten pomaga również w wydmuchaniu stopionego metalu z miejsca cięcia przez gaz
plazmowy o wysokiej prędkości, umożliwiając szybkie
cięcie bez powstawania żużlu.
B.
Rozdzielanie gazu
Zastosowany pojedynczy gaz zostaje wewnętrznie
podzielony na plazmę i gazy pomocnicze.
Gaz plazmowy wpływa do palnika przez przewód minusowy, przepływa przez wkład startowy, wokół elektrody
i wypływa z otworu końcówki.
Gaz pomocniczy przepływa wokół zewnętrznej części
wkładu startowego palnika i wypływa między końcówką
a miseczką osłaniająca wokół łuku plazmowego.
C.
Łuk pilotujący
Po uruchomieniu palnika między elektrodą a końcówką
tnącą powstaje łuk pilotujący. Łuk pilotujący tworzy
ścieżkę dla przejścia głównego łuku.
D.
Główny łuk tnący
Prąd stały jest również używany do wytworzenia głównego łuku tnącego. Wyjście minusowe jest podłączone
do elektrody palnika za pomocą przewodu palnika.
Wyjście plusowe jest podłączone do ciętego elementu
kablem roboczym i do palnika za pomocą przewodu
pilotującego.
E.
Obwód PIP („części na miejscu”)
Palnik obejmuje zawiera obwód PIP (ang. Parts In Place)
Prawidłowo zainstalowana miseczka osłaniająca zamyka
przełącznik. Palnik nie będzie działać, gdy przełącznik
jest w pozycji otwartej.
Przełącznik palnika
Do okablowania
sterującego
Przełącznik PIP
A-02997PL
Spust palnika
Kielich osłony
Schemat obwodu PIP dla palnika ręcznego
0-5489PL
WSTĘP
2T-3
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
2T-4
WSTĘP
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 3 SYSTEM: MONTAŻ
3.01
Opcje podnoszenia
Zasilacz posiada uchwyt wyłącznie do podnoszenia ręcznego. Urządzenie należy podnosić i transportować przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
OSTRZEŻENIE
Nie dotykać części znajdujących się pod napięciem.
Odłączyć przewód zasilający przed przesunięciem urządzenia.
UPADEK SPRZĘTU może spowodować poważne obrażenia ciała i uszkodzenie sprzętu.
UCHWYTY nie są przeznaczone do podnoszenia mechanicznego.
• Tylko osoby o odpowiedniej sile fizycznej mogą podnosić urządzenie.
• Urządzenie należy unosić, trzymając uchwyt obiema rękami. Nie stosować pasów do podnoszenia.
• Do transportu urządzenia należy użyć opcjonalnego wózka lub podobnego urządzenia o odpowiednim udźwigu.
• Umieścić urządzenie na podstawie i zabezpieczyć na czas transportu za pomocą wózka widłowego lub innego pojazdu.
3.02
Otwieranie osłony wyłącznika głównego
Systemy są przystosowane do kabla zasilającego w konfiguracji trójfazowej i wyposażone w niego. Wyłącznik zasilania
znajduje się na tylnym panelu wzdłuż górnej części. Aby uzyskać dostęp do wejścia zasilania, należy wykręcić śrubę na
górnej części osłony i opuścić ją.
0-5489PL
MONTAŻ
3-1
CUTMASTER 60i
Art # A-13244
OSTRZEŻENIE
Przed zdjęciem osłony należy odłączyć zasilanie.
Osłona wyłącznika głównego
3.03
Połączenia głównego zasilania, TRZY fazy
!
PRZESTROGA
Główne źródło zasilania, bezpieczniki i wszystkie przewody przedłużające muszą
spełniać wymogi lokalnych norm elektrycznych oraz zalecane wymogi w zakresie
ochrony obwodów i instalacji elektrycznych określone w rozdziale 2.
Trójfazowy (3ø)
Line
Przewód
zasilający
Art # A-13336_AB
Wyłącznik zasilania
MASA
Przewody zasilania trójfazowego
3-2
MONTAŻ
0-5489PL
CUTMASTER 60i
3.04
Przyłącza gazu
Podłączenie doprowadzenia gazu do urządzenia
Połączenie dla sprężonego powietrza i butli wysokociśnieniowych jest takie samo. Jeśli ma zostać zamontowany opcjonalny
liniowy filtr powietrza, patrz kolejne dwa podrozdziały.
1. Podłączyć przewód powietrza do portu wlotowego. Ilustracja pokazuje przykładowe typowe złącza.
UWAGA!
W celu zapewnienia szczelności nałożyć szczeliwo na
gwintach złączek zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie stosować taśmy teflonowej jako uszczelnienia
gwintu, gdyż drobne cząstki taśmy mogą się odrywać
i blokować wąskie kanały powietrzne w palniku.
Wlot 1/4 NPT
Zespół filtra
Szybkozłącze
na 1/4 NPT”
(6 mm)
Przewód
doprowadzania
gazu
Art# A-13352
Dopływ powietrza do portu wlotowego
UWAGA!
Numery części zamiennych filtrów można odnaleźć
w rozdziale 6 niniejszej instrukcji.
0-5489PL
MONTAŻ
3-3
CUTMASTER 60i
Montaż opcjonalnego jednostopniowego filtra powietrza
Zaleca się zastosowanie opcjonalnego zestawu filtra (7-7507) w celu lepszego filtrowania sprężonym powietrzem, tak aby
wilgoć i zanieczyszczenia nie przedostały się do palnika.
1. Podłączyć wąż z pojedynczym lub podwójnym filtrem do portu wlotowego 1/4" NPT filtra systemu.
2. Połączyć zespół filtra z wężem filtra.
3. Podłączyć przewód powietrza do filtra, używając 1/4" NPT. Ilustracja pokazuje przykładowe typowe złącza.
UWAGA!
W celu zapewnienia szczelności nałożyć szczeliwo na
gwintach złączek zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie stosować taśmy teflonowej jako uszczelnienia
gwintu, gdyż drobne cząstki taśmy mogą się odrywać
i blokować wąskie kanały powietrzne w palniku.
Wlot
1/4 NPT
Zespół filtra
systemu
Zacisk przewodu
elastycznego
Przewód
doprowadzania
gazu
Art # A-13261
Montaż opcjonalnego filtra jednostopniowego
UWAGA!
Numery części zamiennych filtrów można odnaleźć
w rozdziale 6 niniejszej instrukcji.
3-4
MONTAŻ
0-5489PL
CUTMASTER 60i
Montaż opcjonalnego zestawu filtra dwustopniowego
Opcjonalny filtr dwustopniowy (9-9387) jest również przeznaczony do systemów powietrza sprężonego. Filtr usuwa wilgoć
i zanieczyszczenia z dokładnością do przynajmniej 5 mikronów.
Podłączyć doprowadzenie powietrza w następujący sposób:
1. Przymocować wspornik filtra dwustopniowego dostarczonymi śrubami do tylnej strony zasilacza.
UWAGA!
W celu zapewnienia szczelności nałożyć szczeliwo na
gwintach złączek zgodnie z instrukcjami producenta.
Nie stosować taśmy teflonowej jako uszczelnienia
gwintu, gdyż drobne cząstki taśmy mogą się odrywać
i blokować wąskie kanały powietrzne w palniku.
2. Podłączyć wąż odpływowy filtra dwustopniowego do portu wlotowego regulatora/zespołu filtra.
3. Użyć złączek dostarczonych przez klienta w celu podłączenia przewodu powietrza do filtra. Do złącza wciskanego
należy używać przewodu gładkiego rurowego 5/16 (8 mm) śr. zewn..
Port wylotu
(WYJ.)
Otwór wlotowy filtra
dwustopniowego (WEJ.)
Zespół filtra
dwustopniowego
5/16 (8 mm)
śr. zewn.
Przewody
doprowadzające
gaz
Wlot
powietrza/gazu
Zespół filtra
systemu
Art # A-13288
Montaż opcjonalnego filtra dwustopniowego
UWAGA!
Numery części zamiennych filtrów można odnaleźć
w rozdziale 6 niniejszej instrukcji.
0-5489PL
MONTAŻ
3-5
CUTMASTER 60i
Stosowanie butli wysokociśnieniowych na sprężone powietrze
Jeśli do doprowadzenia powietrza stosuje się wysokociśnieniowe butle ze sprężonym powietrzem:
1. Procedury instalacji i konserwacji regulatorów pod wysokim ciśnieniem zostały opisane w specyfikacji producenta.
2. Sprawdzić zawory butli, aby upewnić się, że są czyste i wolne od oleju, smaru i innych materiałów obcych. Na krótko
otworzyć zawór każdej butli w celu wydmuchania pyłu, jaki może się w nim znajdować.
3. Butla musi posiadać regulator wysokiego ciśnienia z możliwością regulacji ciśnienia wylotowego do maks. 120 psi
(8,3 bara) i przepływów przynajmniej do 300-500 scfh / 5–8,3 CFM (142–235 l/m).
4. Podłączyć wąż doprowadzający do cylindra.
UWAGA!
Ciśnienie należy ustawić na 120 psi (8,3 bara) za
pomocą regulatora butli wysokociśnieniowej.
3.05
Podłączanie przewodu roboczego
Połączyć przewód roboczy do zasilacza i obrabianego elementu.
1. Przyłączyć złącze typu DINSE przewodu roboczego do przedniego panelu zasilania, jak przedstawiono poniżej.
Pchnąć i obrócić w prawo, aż zaświeci się światło.
2. Przymocować zacisk przewodu roboczego do ciętego elementu lub stołu do cięcia. Obszar musi być wolny od oleju, farby i rdzy. Podłączyć wyłącznie do głównej części ciętego elementu; nie podłączać do części, która ma zostać
odcięta.
3
2
Art# A-13249
3-6
1
MONTAŻ
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 3 PALNIK: MONTAŻ
3T.01
3T.02
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu palnika lub przewodów palnika odłączyć główne zasilanie u źródła.
Połączenia palnika
W razie konieczności podłączyć palnik do zasilania Do tego
zasilacza należy podłączać wyłącznie model ESAB SL60,
SL60QD™ lub SL100 / z palnikiem maszynowym. Maksymalna długość przewodów palnika to 30,5 m (100 stóp), łącznie
z przedłużeniami.
Ustawienia palnika maszynowego
W zestawie palnika maszynowego znajduje się rura pozycjonująca ze stojakiem i zespołem karabinków.
1. Zainstalować zespół palnika na stole do cięcia.
OSTRZEŻENIE
Odłączyć główne zasilanie u źródła przed podłączeniem palnika.
2. Aby uzyskać czyste pionowe cięcie, należy użyć
kątownika w celu ustawienia palnika prostopadle
do powierzchni ciętego elementu.
1. Zrównać męskie złącze ATC (na palniku) z gniazdem
z gwintem wewnętrznym. Włożyć złącze z gwintem
zewnętrznym do gniazda z gwintem wewnętrznym.
Złącza należy zbliżyć do siebie poprzez zastosowanie niewielkiego docisku.
Zespół bloku
dociskowego
2. Zabezpieczyć połączenie, obracając nakrętkę zabezpieczającą zgodnie z ruchem wskazówek zegara do
momentu zablokowania w odpowiednim położeniu. NIE UŻYWAĆ nakrętki zabezpieczającej w celu
dociśnięcia połączenia. Nie stosować narzędzi do
zabezpieczenia połączenia.
Wyrównanie
Obrabianego
przedmiotu
A-02585PL
2
Ustawienia palnika maszynowego
Art # A-13286
3. Odpowiednie części palnika (miseczka osłaniającą,
końcówka, wkład startowy i elektroda) należy dobrać
do rodzaju operacji. Szczegóły opisano w rozdziale
„4T.01 Wybór części palnika” on page 4T-1.
1
Podłączenie palnika do zasilania
3. System jest gotowy do pracy.
Sprawdzenie jakości powietrza
Aby zbadać jakość powietrza:
1. Ustawić wyłącznik w położeniu ON (lewym).
2. Wybrać tryb USTAWIENIA
.
3. Umieścić soczewkę filtru spawania przed palnikiem i WŁĄCZYĆ przepływ powietrza. Nie włączać łuku! Olej lub wilgoć w powietrzu
będzie widoczna na soczewce.
0-5489PL
MONTAŻ
3T-1
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
3T-2
MONTAŻ
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 4 SYSTEM: OBSŁUGA
4.01
Elementy sterujące/funkcje na panelu przednim
Identyfikację numerów podano na ilustracji
1
2
3
16
4
5
6
7
8
14
15
13
9
10
12
11
17
18
Art # A-13250
1.
Wyświetlacz numeryczny
• Wyświetla wersję oprogramowania przy uruchamianiu
• Wyświetla wartości natężenia prądu (ustawienie domyślne)
• Wyświetla kody błędów
2.
• Wyświetla skonfigurowane funkcje konserwacji (podgląd)
Kontrolka prądu przemiennego
Kontrolka świecąca stałym światłem oznacza, że zasilacz jest gotowy do pracy. Migająca kontrolka oznacza, że napięcie
zasilania znajduje się poza zakresem roboczym bądź wystąpił wewnętrzny błąd.
3.
Kontrolka prądu stałego
Kontrolka świeci, gdy obwód wyjściowy prądu przemiennego jest aktywny.
4.
Ryglowanie/blokowanie
Kontrolka świeci, gdy urządzenie znajduje się w trybie blokady.
0-5489PL
OBSŁUGA
4-1
CUTMASTER 60i
5.
Kontrolka ustawienia trybu
Kontrolka świeci się, gdy przez urządzenie płynie gaz i można ustawić ciśnienie
6.
Kontrolka założonej miseczki osłaniającej
Kontrolka miga, gdy nie jest założona lub połączona którakolwiek z następujących części: miseczka osłaniająca,
przewody ATC lub szybkozłącze.
7.
Kontrolka trybu żłobienia
Kontrolka świeci się, gdy urządzenie jest w trybie żłobienia, a wszystkie kontrolki cięcia (pkt 8) są zapalone.
8.
Wskaźnik rodzaju cięcia
Poszczególne segmenty świecą się, aby wskazać różne rodzaje cięcia.
• Żłobienie – świecą się wszystkie.
• Normalny tryb cięcia i blokad – środkowa kontrolka wyłączona.
• Cięcie z szybkim restartem automatycznym (RAR) – świeci się co druga kontrolka.
• Tryb ustawień – wszystkie kontrolki są wyłączone.
9.
Kontrolka błędu
Kontrolka świeci, gdy urządzenie znajduje się w stanie błędu. Objaśnienia kodów błędów sygnalizowanych przez
kontrolkę zamieszczono w załączniku z kodami błędów. Miga, gdy błąd jest aktywny.
Domyślne ustawienie: Wyłączona
10.
Kontrolka końca okresu trwałości (EOL)
Kontrolka jest zwykle wyłączona Jest wyłączona także podczas cięcia stykowego.
Gdy świeci się, informuje użytkownika o zbliżającym się zużyciu materiału eksploatacyjnego.
Aktywna i/lub używana we wszystkich trybach cięcia poza cięciem stykowym.
11.
Kontrolka przegrzania
Kontrolka jest zwykle wyłączona. Jeśli temperatura wewnętrzna przekroczy normalną granicę, kontrolka zaczyna
świecić lub migać. Przed dalszą pracą należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
4-2
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
12.
Kontrolka ciśnienia gazu
Kontrolka wskazuje niskie, optymalne i wysokie ciśnienie gazu. Przed ustawieniem ciśnienia gazu należy ustawić typ
palnika, długość przewodu i tryb cięcia i natężenie prądu. (90–125 psi / 6,2–8,6 bara)
Gdy urządzenie jest włączone, jeden z 7 segmentów będzie zawsze włączony. W przypadku błędu ciśnienia gazu będzie
migał symbol butli gazowej. Symbol butli będzie migać, gdy ciśnienie spadnie poniżej progu minimalnego. Symbol
będzie świecił się stałym światłem, jeśli ciśnienie będzie dopuszczalne,
Domyślne ustawienie: Jeden lub dwa segmenty oraz symbol butli gazowej będzie świecił się w zależności od poziomu
ciśnienia gazu. Zielona kontrolka w środku wskazuje zalecane ciśnienie w procesie (natężenie, typ palnika, długość
przewodu. Różne procesy charakteryzują się różnymi ciśnieniami optymalnymi.
Kolor żółty oznacza ciśnienie powyżej lub poniżej wartości optymalnej, a czerwony oznacza ciśnienie nieodpowiednie dla prawidłowego cięcia. Każda dioda LED odpowiada 5 psi (0,345 bara). Dwie sąsiednie diody LED odpowiadają
wartości zmiany ciśnienia rzędu 2–2,5 lb (0,137–0,172 bara).
13. Pokrętło ciśnienia gazu
Dolne pokrętło służy do ustawiania ciśnienia gazu.
14.
Kontrolka typu palnika
Służy do wyboru jednego z trzech opcji palnika i ich długości. SLV jest wykrywane automatycznie.
Domyślne ustawienie: W modelu SL60, który zawiera SL60QD™ (szybkozłącze)
Nacisnąć i zwolnić dolne pokrętło bez obracania go, aby przejść do wyboru typu palnika.
UWAGA!
W przypadku przeoczenia żądanego ustawienia konieczne będzie przejście przez wszystkie typy
i długości palników, aby powrócić do żądanej pozycji.
15. Kontrolka długości przewodu
Służy do wyboru długości przewodu palnika dla poszczególnych typów palników, od 6,1 m (20’) do 30,5 m (100’).
Domyślne ustawienie: Wł., 6,1 m (20’)
Nacisnąć i zwolnić dolne pokrętło bez obracania go, aby przejść do wyboru typu palnika, a następnie długości przewodu.
Do 10,7 m (35’)
Powyżej 10,7 m (35’) do 15,2 m (50’)
Powyżej 15,2 m (50’) do 22,9 m (75’)
Powyżej 22,9 m (75’) do 30,5 m (100’)
UWAGA!
W przypadku przeoczenia żądanego ustawienia konieczne będzie przejście przez wszystkie typy
i długości palników, aby powrócić do żądanej pozycji.
0-5489PL
OBSŁUGA
4-3
CUTMASTER 60i
16. Górne pokrętło – wybór natężenia prądu i trybu
Górne pokrętło służy do zwiększania i zmniejszania natężenia prądu. Kontrolka
numeryczny przedstawia prąd wyjściowy.
świeci się, gdy wyświetlacz
Nacisnąć i zwolnić dolne pokrętło bez obracania go, aby przejść do wyboru różnych trybów.
Domyślne ustawienie: Włączone
Wyświetlacz numeryczny
17. Gniazdo szybkiego rozłączania palnika
Służy do podłączania przewodów palnika przez zrównanie złączy, dociśnięcie i obrót pierścienia zabezpieczającego
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w prawo), który powoduje jego zablokowanie. Podłączenie przez
dokładne dopasowanie bez użycia narzędzi.
18. Gniazdo typu DINSE na przewód roboczy
Zrównać wtyk typu DINSE na przewodzie roboczym z gniazdem, wcisnąć i obrócić zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (w prawo) do oporu.
4.02
Przygotowania do pracy
Przy rozpoczęciu każdej procedury cięcia:
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu źródła
zasilania, części palnika lub zespołu palnika i przewodów odłączyć główne zasilanie u źródła.
Wybór części palnika
Upewnić się, że palnik został prawidłowo złożony i zawiera odpowiednie części. Części palnika muszą odpowiadać
typowi realizowanej operacji oraz natężeniu wyjściowemu źródła zasilania (maksymalnie 60 A). Informacje na temat
wyboru części palnika znajdują się w rozdziale 4T.07 i kolejnych.
Podłączenie palnika
Upewnić się, że palnik jest prawidłowo podłączony. Do tego zasilacza należy podłączać wyłącznie modele Thermal
Dynamics SL60, SL60QD™ / z palnikiem ręcznym lub SL100 / z palnikiem maszynowym. Patrz rozdział 3T niniejszej instrukcji.
Sprawdzenie źródła głównego zasilania
1. Sprawdzić źródło zasilania pod kątem prawidłowego napięcia wejściowego. Należy upewnić się, że źródło zasilania
spełnia wymogi mocy dla jednostki zgodnie ze specyfikacjami w rozdziale 2: „Specyfikacje”.
2. Podłączyć przewód zasilający (lub zamknąć główny przełącznik wyłączający) do zasilania systemu.
Źródło powietrza
Upewnić się, że źródło spełnia wymagania (patrz rozdział 2). Sprawdzić połączenia i włączyć zasilanie powietrzem.
4-4
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
Podłączanie przewodu roboczego
Przymocować przewód roboczy do ciętego elementu lub stołu do cięcia. Obszar musi być wolny od oleju, farby i rdzy.
Podłączyć wyłącznie do głównej części ciętego elementu; nie podłączać do części, która ma zostać odcięta.
Art # A-04509
WŁĄCZANIE zasilania
Ustawić wyłącznik zasilacza w położeniu „ON” (prawym). Kontrolka AC zostanie
włączona. Płytka sterowania
wykona szereg testów w celu sprawdzenia, czy system jest gotowy do pracy. Podczas tych testów wyświetlacz cyfrowy
przedstawi najpierw
(wersję), po której nastąpi numer wersji oprogramowania układowego zawierający
kropki dziesiętne. Przykładowy kod wersji kodu produkcyjnego, jaki może zostać wyświetlony, to 1.1.0.
Następnie wyświetlana jest „suma kontrolna”, zawierająca zarówno litery, jak i cyfry unikalne dla danej wersji oprogramowania układowego. Są one używane przez pracowników serwisu w celu sprawdzenia, czy oprogramowanie
układowe zostało uszkodzone.
Jeśli nie wykryte zostaną problemy, zostanie wyświetlone ustawienie prądu wyjściowego z literą „A” z prawej strony.
W razie stwierdzenia problemu wyświetli się kod błędu w formacie Exxx, a litera „A” nie będzie widoczna. Objaśnienia
kodów błędów znajdują się w rozdziale 5.04.
Wskaźnik gazu włącza się, jeśli ciśnienie gazu jest wystarczające do działania zasilania, a następnie uruchamiane są wentylatory chłodzące. (90–125 psi / 6,2–8,6 bara)
UWAGA!
Minimalne ciśnienie dla działania zasilania jest niższe
niż wymagane minimum dla działania palnika.
Wentylator chłodzący uruchamia się w momencie włączenia urządzenia. Po krótkim okresie czasu wentylator
przełącza się na niższą prędkość. Prędkość wentylatora zostanie zmieniona na wysoką w chwili aktywacji przełącznika palnika (sygnał startu) lub jeśli urządzenie zostanie WYŁĄCZONE a następnie ponownie włączone. W
przypadku wystąpienia zbyt wysokich temperatur wentylatory będą pracować podczas występowania takich
warunków oraz przez okres pięciu (5) minut po ich ustaniu.
0-5489PL
OBSŁUGA
4-5
CUTMASTER 60i
Wybór trybu cięcia
1
2
Art # A-13251
1. Nacisnąć i zwolnij górne pokrętło, nie obracając go, aby wejść do menu wyboru trybu. Ustawić system w jednym
z czterech trybów cięcia dostępnych po wciśnięciu i zwolnieniu pokrętła, aż do przejścia w żądany tryb.
PRACA
BLOKADA.
SZYBKI AUTO-RESTART
ŻŁOBIENIE
USTAWIENIE/PRZEDMUCH (wyłącznie przepływ gazu)
2. Po wybraniu trybu cięcia ustawić prąd wyjściowy, obracając pokrętło.
Ustawienie parametrów palnika
1. Nacisnąć i zwolnić dolne pokrętło, nie obracając go, aby przejść do wyboru typu palnika i długości przewodów.
4-6
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
Ustawienie ciśnienia roboczego
UWAGA!
Przed ustawieniem ciśnienia gazu należy określić typ palnika, długość przewodów, typ cięcia i natężenie prądu, gdyż wpłyną one na wymagane wartości
ciśnienia. W przypadku zmiany któregokolwiek z nich należy ponownie
sprawdzić, czy ciśnienie jest zoptymalizowane.
1. Ciśnienie gazu należy ustawić w trybie cięcia, który ma być używany, nie w trybie ustawienia/przedmuchu. Każdy
tryb może wymagać innego ciśnienia dla optymalnego cięcia. (90–125 psi / 6,2–8,6 bara)
2. Ustawić ciśnienie/przepływ gazu za pomocą dolnego pokrętła, 2. Zmiany zostaną przedstawione na blokadzie
ciśnienia gazu
. Zielony prostokąt w środku wskazuje na idealne ustawienie. Każda kontrolka jest oddalona
o wartość 0,344 bara (5 lb) od sąsiedniej. Oznacza to, że każda wskazuje odchylenie o 0,344, 0,898 lub 1,034 bara
(5, 10 lub 15 lb) od idealnej wartości. Gdy dwa segmenty świecą się równocześnie, odchylenie wynosi połowę wartości jednego segmentu, czyli 0,172 bara (2,5 lb). Na ustawienia ciśnienia będą miały wpływ pozostałe ustawienia
palnika, długości palnika oraz typu cięcia, stwarzając konieczność regulacji ustawienia ciśnienia.
Cięcie
Kiedy palnik zostaje odstawiony od ciętego przedmiotu podczas cięcia w trybie pracy (RUN), występuje niewielkie
opóźnienie podczas ponownego uruchamiania łuku pilotującego. Jeśli system jest w trybie szybkiego restartu automatycznego (RAPID AUTO RESTART), gdy palnik zostaje odsunięty od ciętego elementu, łuk pilotujący natychmiast
uruchamia się ponownie, a łuk tnący uruchamia się natychmiast, kiedy łuk pilotujący wejdzie w kontakt z ciętym elementem. (Szybkiego restartu automatycznego należy użyć podczas cięcia rozszerzonego metalu lub rusztów bądź
podczas żłobienia lub wykrawania, kiedy wymagane jest ponowne uruchomienie bez przerywania pracy.)
Jeśli system znajduje się w pozycji blokady (LATCH), główny łuk tnący będzie utrzymywany po zwolnieniu przełącznika palnika. Aby wyjść z trybu blokady lub anulować go, należy wcisnąć i ponownie zwolnić spust lub unieść palnika
z powierzchni cięcia, aby wygasić łuk.
Typowe prędkości cięcia
Prędkość cięcia może się różnić w zależności od natężenia prądu wyjściowego palnika, rodzaju ciętego materiału i umiejętności operatora. Więcej szczegółów znajduje się w rozdziale „4T.08 Zalecane prędkości cięcia przy nieosłoniętej końcówce”.
Ustawienie prądu wyjściowego lub prędkości cięcia można zmniejszyć, aby umożliwić wolniejsze cięcie wzdłuż linii lub
zastosowanie szablonu, nadal uzyskując cięcie o doskonałej jakości.
Wypływ końcowy
Zwolnić spust, żeby zatrzymać łuk tnący. Gaz nadal płynie przez ok. 20 sekund. Podczas końcowego wypływu gazu,
jeśli użytkownik przesuwa spust do tyłu i naciska na spust, łuk pilotujący uruchamia się. Główny łuk działa na cięty
element, jeśli końcówka palnika znajduje się w odpowiedniej odległości od ciętego elementu.
Wyłączanie systemu
Ustawić wyłącznik w położeniu „OFF” – z lewej strony, patrząc od tyłu urządzenia. Po krótkim opóźnieniu wszystkie
kontrolki zasilacza i wentylator zostaną WYŁĄCZONE. Odłączyć przewód zasilający lub odłączyć zasilanie. System nie
jest zasilany.
UWAGA!
Aby wydłużyć trwałość wewnętrznych elementów elektronicznych należy pozostawić działający zasilacz (bez cięcia), aż prędkość wentylatora chłodzącego
zmaleje do wolnych obrotów. Może to potrwać kilka minut.
0-5489PL
OBSŁUGA
4-7
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
4-8
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 4 PALNIK: OBSŁUGA
4T.01
Duży pierścień uszczelniający
Mały pierścień uszczelniający
Głowica palnika
Wybór części palnika
Rodzaj wykonywanej operacji określa części, które zostaną
użyte.
Elektroda
Rodzaj operacji:
Cięcie stykowe, cięcie bezstykowe lub żłobienie
Wkład startowy
Części palnika:
Miseczka osłaniająca, końcówka tnąca, elektroda i
wkład startowy
Końcówka
Kielich osłony
UWAGA!
Dodatkowe informacje na temat części palnika
znajdują się w rozdziale 4T.07 i kolejnych.
A-13351
Zaślepka osłony kontaktowej
Części palnika
Części palnika dla różnych operacji należy zmieniać
w następujący sposób:
3. Zainstalować nową elektrodę, wsuwając ją prosto
do głowicy palnika, aż zaskoczy na swoje miejsce.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem montażu lub demontażu części
palnika lub zespołu palnika i przewodów odłączyć
główne zasilanie u źródła.
4. W głowicy palnika zainstalować wkład startowy i
końcówkę wymaganą do działania.
5. Ręcznie dokręcić zespół miseczki osłaniającej, dopóki nie znajdzie się na głowicy palnika. Jeśli podczas
montażu miseczki wyczuwalny jest opór, przystąpieniem do wykonywania dalszych czynności należy
sprawdzić gwinty.
UWAGA!
Miseczka osłaniająca utrzymuje końcówkę i wkład
startowy we właściwej pozycji. Ustawić palnik z
miseczką osłaniającą palnika skierowaną ku górze,
aby zapobiec wypadnięciu tych elementów po
zdjęciu miseczki.
4T.02
UWAGA!
Jakość cięcia w dużej mierze zależy od ustawień
i parametrów takich jak odległość palnika, zrównanie
z ciętym elementem, prędkość cięcia, ciśnienie gazu i
umiejętności operatora.
1. Odkręcić i zdjąć zespół miseczki osłaniającej z głowicy palnika.
2. Wyjąć elektrodę, wyciągając ją prosto z głowicy
palnika.
0-5489PL
Jakość cięcia
Wymogi dotyczące jakości różnią się w zależności od
zastosowania. Na przykład gromadzenie się azotku i kąt
ukosowania mogą być głównymi czynnikami, które należy
uwzględnić, jeśli cięta powierzchnia ma być następnie
spawana. Cięcie bez narastania kożucha jest istotne, kiedy
wymaga się uzyskania jakości końcowego cięcia pozwalającej na pominięcie czyszczenia. Na poniższym rysunku
przedstawiono następujące charakterystyki jakości cięcia:
OBSŁUGA
4T-1
CUTMASTER 60i
Szerokość grubość piły tarczowej
Powierzchnia cięcia
Kąta stożkowego
4T.03
Ogólne informacje dotyczące cięcia
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu źródła zasilania,
palnika lub przewodów palnika odłączyć główne
zasilanie u źródła.
Góry Odpryskami
Stopionego Metalu
Zaokrąglanie
narożników na
górnej krawędzi
Kożuchy
Tworzenie
Powierzchnia cięcia
Przeciągnij przewody
!
Art# A-00007PL
Charakterystyki jakości cięcia
Powierzchnia cięcia
!
Wymagane lub określone warunki czoła cięcia (gładkie
lub szorstkie).
Gromadzenie się azotku
Na ciętej powierzchni może odkładać się osad azotku,
jeśli strumień gazu plazmowego zawiera azot. Te nagromadzone osady mogą powodować trudności, jeśli cięty
materiał ma następnie być spawany.
Pilotowanie
Pilotowanie jest trudniejsze niż samo cięcie, ponieważ
łuk jest skierowany w kierunku od elektrody do końcówki, a nie do ciętego elementu. Jeśli to możliwe należy
unikać zbyt długiego czasu pracy łuku pilotującego, aby
przedłużyć trwałość sprzętu.
Góra – zaokrąglenie krawędzi
Zaokrąglanie narożników na górnej krawędzi cięcia ze
względu na zużywanie się od pierwszego kontaktu z
łuku plazmowego do obróbki.
Odległość palnika od ciętego elementu
Niewłaściwa odległość (między końcówką a ciętym
elementem) może mieć niekorzystny wpływ na okres
eksploatacji końcówki a także na okres eksploatacji
miseczki osłaniającej. Odległość ta może mieć istotny
wpływ na kąt ukosowania. Jej zmniejszenie na ogół
umożliwi uzyskanie równiejszego cięcia.
Gromadzenie się kożucha żużlowego na dole
Stopiony materiał, który nie zostanie wydmuchany z
ciętego obszaru i ponownie zastygnie na płycie. Nadmierne tworzenie się kożucha żużlowego może wymagać dodatkowego czyszczenia po cięciu.
Szerokość szczeliny po cięciu
PRZESTROGA
Iskry powstające podczas procesu cięcia mogą uszkodzić powierzchnie powlekane, malowane lub inne,
takie jak szkło, plastik lub metal.
UWAGA!
Ostrożnie obchodzić się z przewodami palnika
i chronić je przed uszkodzeniem.
Kąt ukosowania
Kąt pomiędzy powierzchnią a ciętą krawędzią i płaszczyzną prostopadłą do powierzchni płyty. Idealnie
prostopadłe cięcie pozwoli na uzyskanie zerowego
kąta ukosowania.
Należy często sprawdzać „Środki bezpieczeństwa”
opisane na początku tej instrukcji. Operator powinien nosić odpowiednie rękawice ochronne, odzież
oraz ochronę oczu i uszu. Należy zwrócić uwagę,
aby żadna część ciała operatora nie miała kontaktu z
ciętym elementem, kiedy palnik jest aktywny.
Rozpoczęcie krawędzi
Szerokość cięcia (lub szerokość materiału usuwanego
podczas cięcia).
W przypadku rozpoczynania cięcia od krawędzi, należy ustawić palnik prostopadle do ciętego elementu
z przednią częścią końcówki blisko krawędzi ciętego
elementu (jednak bez dotykania go) w punkcie, w którym planowane jest rozpoczęcie cięcia. Rozpoczynając
od krawędzi płyty, nie należy zatrzymywać się przy krawędzi i starać się „dosięgnąć" krawędzi metalu łukiem.
Uzyskać łuk cięcia możliwie jak najszybciej.
Górny rozprysk (kożuch żużlowy)
Górny rozprysk lub kożuch żużlowy jest spowodowany
niską prędkością posuwu, nadmierną wysokością cięcia
lub końcówką tnącą, której otwór uległ wydłużeniu.
Kierunek cięcia
Opuszczający palnik strumień gazu plazmowego wiruje
w celu utrzymania gładkiej kolumny gazu. W wyniku
4T-2
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
efektu wirowania jedna strona cięcia jest równiejsza
niż druga. Patrząc zgodnie z kierunkiem posuwu, prawa
strona cięcia jest równiejsza niż lewa.
Left Side
Cut Angle
Right Side
Cut Angle
2. W zależności od operacji cięcia wykonać jedną
z następujących czynności:
a. W przypadku rozpoczynania cięcia od krawędzi,
należy ustawić palnik prostopadle do ciętego
elementu z przednią częścią końcówki na krawędzi ciętego elementu w punkcie, w którym
planowane jest rozpoczęcie cięcia.
A-00512
Cechy krawędzi cięcia
Aby uzyskać równą krawędź wzdłuż wewnętrznej
średnicy okręgu, palnik należy przesuwać w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby utrzymać
równą krawędź wzdłuż średnicy zewnętrznej, palnik
należy przesuwać zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Kożuch żużlowy
Kiedy na stali węglowej występuje kożuch żużlowy, nazywa
się go na ogół„kożuchem żużlowym przy wysokiej/niskiej
prędkości lub kożuchem żużlowym górnym”. Kożuch żużlowy na górze płyty jest na ogół spowodowany zbyt dużą
odległością palnika od płyty. „Kożuch żużlowy górny" na
ogół łatwo usunąć i często można go zetrzeć rękawicą spawalniczą. „Kożuch żużlowy przy niskiej prędkości cięcia" na
ogół tworzy się na dolnej krawędzi płyty. Może przyjmować
postać od niewielkich do dużych zgrubień, jednak nie przywiera ściśle do ciętej krawędzi i można go łatwo zeskrobać.
„Kożuch żużlowy przy wysokiej prędkości cięcia" na ogół
tworzy wąskie zgrubienie wzdłuż dolnej części ciętej krawędzi i bardzo trudno go usunąć. Podczas cięcia trudnej
stali, czasami pomocne jest obniżenie prędkości cięcia w
celu uzyskania „kożucha żużlowego przy niskiej prędkości
cięcia". Czyścić przez skrobanie, nie przez szlifowanie.
4T.04
UWAGA!
Końcówka nie powinna mieć kontaktu z ciętym
elementem, za wyjątkiem operacji cięcia stykowego.
Obsługa palnika ręcznego
b. W przypadku cięcia bezstykowego palnik należy
ustawić w odległości 3–9 mm (1/8–3/8 cala) od
ciętego elementu, jak pokazano na poniższym
rysunku.
Palnik
Kielich osłony
Odległość od
elementu ciętego
1/8" - 3/8" (3 - 9mm)
Art# A-00024PL_AB
Odległość od elementu ciętego
3. Trzymać palnik z dala od ciała.
4. Przesunąć spust w kierunku tylnej części rękojeści,
jednocześnie go naciskając. Łuk pilotujący uruchomi się.
Cięcie bezstykowe palnikiem ręcznym
UWAGA!
W celu zapewnienia najlepszej wydajności i optymalnego okresu eksploatacji należy zawsze stosować
części odpowiednio dobrane do rodzaju operacji.
1. Palnik można wygodnie trzymać w jednej ręce lub ustabilizować obiema rękami. Ustawić dłoń w pozycji umożliwiającej naciśnięcie spustu na rękojeści palnika. W
przypadku palnika ręcznego rękojeść można umieścić
blisko głowicy palnika w celu zapewnienia maksymalnej kontroli lub blisko części tylnej w celu zapewnienia
maksymalnej ochrony przed ciepłem. Wybrać technikę
uchwytu, która jest najbardziej komfortowa i zapewnia
dobrą kontrolę oraz swobodę ruchu.
0-5489PL
OBSŁUGA
Spust
Zwolnienie spustu
Art # A-13150
5. Zbliżyć palnik do ciętego elementu w zasięgu
transferu. W momencie podjęcia działania przez łuk
główny, łuk pilotujący WYŁĄCZA się.
4T-3
CUTMASTER 60i
UWAGA!
Wstępny przepływ i końcowy wypływ gazu są cechą
zasilania a nie funkcją palnika.
Kielich osłony
Spust
Prowadnica bezstykowa
Końcówka palnika
1
obrabianego przedmiotu
2
Art # A-04034PL
Miseczka osłaniająca z liniałem
Zwolnienie spustu
W celu ręcznego wykonania prostych cięć można użyć miseczki osłaniającej
do cięcia stykowego z nieprzewodzącym liniałem.
OSTRZEŻENIE
Liniał nie może przewodzić prądu.
3
4
Art # A-03383PL
6. Ciąć jak zwykle. Aby przerwać cięcie, wystarczy
zwolnić spust.
Nieprzewodząca
prosta prowadnica
cięcia
7. Postępować zgodnie z zalecanymi praktykami cięcia
opisanymi w instrukcji operatora zasilania.
UWAGA!
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo zainstalowana, pomiędzy miseczką osłaniającą a rękojeścią
palnika tworzy się niewielka szczelina. Przez tę
szczelinę podczas normalnej pracy przedostaje się
gaz. Nie wolno podejmować prób zlikwidowania
szczeliny za pomocą miseczki osłaniającej. Przyciskanie miseczki osłaniającej do głowicy palnika lub
rękojeści palnika może uszkodzić elementy.
A-03539PL
Stosowanie miseczki osłaniającej do cięcia stykowego z liniałem
Miseczka osłaniająca działa najlepiej podczas cięcia materiału stałego 4,7 mm (3/16 cala) o względnie gładkiej
powierzchni.
Cięcie stykowe palnikiem ręcznym
8. W celu utrzymania stałej odległości od ciętego elementu należy zainstalować prowadnicę, nasuwając
ją na miseczkę osłaniającą palnika. Zainstalować
prowadnicę z nóżkami po bokach korpusu miseczki
osłaniającej, aby utrzymać dobrą widoczność łuku
tnącego. Podczas pracy oprzeć nóżki prowadnicy
do cięcia bezstykowego o cięty element.
Cięcie stykowe najlepiej sprawdza się na metalu o grubości 6 mm (1/4 cala) lub mniejszej.
UWAGA!
W celu zapewnienia najlepszej wydajności i optymalnego okresu eksploatacji należy zawsze stosować
części odpowiednio dobrane do rodzaju operacji.
1. Zainstalować końcówkę do cięcia stykowego i ustawić prąd wyjściowy.
2. Palnik można wygodnie trzymać w jednej ręce lub
ustabilizować obiema rękami. Ustawić dłoń w pozycji umożliwiającej naciśnięcie spustu na rękojeści
palnika. W przypadku palnika ręcznego rękojeść
można umieścić blisko głowicy palnika w celu za-
4T-4
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
pewnienia maksymalnej kontroli lub blisko części
tylnej w celu zapewnienia maksymalnej ochrony
przed ciepłem. Wybrać technikę uchwytu, która jest
najbardziej komfortowa i zapewnia dobrą kontrolę
oraz swobodę ruchu.
UWAGA!
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo zainstalowana, pomiędzy miseczką osłaniającą a rękojeścią
palnika tworzy się niewielka szczelina. Przez tę
szczelinę podczas normalnej pracy przedostaje się
gaz. Nie wolno podejmować prób zlikwidowania
szczeliny za pomocą miseczki osłaniającej. Przyciskanie miseczki osłaniającej do głowicy palnika lub
rękojeści palnika może uszkodzić elementy.
4. Podczas cięcia palnik powinien mieć kontakt z ciętym elementem podczas cyklu cięcia.
5. Trzymać palnik z dala od ciała.
6. Przesunąć spust w kierunku tylnej części rękojeści,
jednocześnie go naciskając. Łuk pilotujący uruchomi się.
Wycinanie za pomocą palnika ręcznego
Spust
Zwolnienie spustu
Art # A-13150
7. Zbliżyć palnik do ciętego elementu w zasięgu
transferu. W momencie podjęcia działania przez łuk
główny, łuk pilotujący WYŁĄCZA się.
UWAGA!
Wstępny przepływ i końcowy wypływ gazu są cechą
zasilania a nie funkcją palnika.
1. Palnik można wygodnie trzymać w jednej ręce lub
ustabilizować obiema rękami. Ustawić dłoń w pozycji
umożliwiającej naciśnięcie spustu na rękojeści palnika. W przypadku palnika ręcznego rękojeść można
umieścić blisko głowicy palnika w celu zapewnienia
maksymalnej kontroli lub blisko części tylnej w celu
zapewnienia maksymalnej ochrony przed ciepłem.
Wybrać technikę, która jest najbardziej komfortowa
i zapewnia dobrą kontrolę oraz swobodę ruchu.
UWAGA!
Końcówka nie powinna mieć kontaktu z ciętym
elementem, za wyjątkiem operacji cięcia stykowego.
2. Ustawić palnik delikatnie pod kątem, aby skierować
wydmuchiwane cząstki w kierunku od końcówki palnika (i operatora), a nie bezpośrednio z powrotem
do palnika do czasu ukończenia obróbki.
3. Nacinanie należy rozpocząć we fragmencie niepotrzebnego metalu poza linią cięcia, a następnie
kontynuować cięcie wzdłuż linii. Trzymać palnik
prostopadle do ciętego elementu po zakończeniu
obróbki.
Spust
1
2
4. Trzymać palnik z dala od ciała.
Zwolnienie spustu
5. Przesunąć spust w kierunku tylnej części rękojeści,
jednocześnie go naciskając. Łuk pilotujący uruchomi się.
3
Spust
4
Zwolnienie spustu
Art # A-03383PL
8. Ciąć jak zwykle. Aby przerwać cięcie, wystarczy
zwolnić spust.
9. Postępować zgodnie z zalecanymi praktykami cięcia
opisanymi w instrukcji operatora zasilania.
0-5489PL
OBSŁUGA
Art # A-13150
6. Zbliżyć palnik do ciętego elementu w zasięgu
transferu. W momencie podjęcia działania przez łuk
główny, łuk pilotujący WYŁĄCZA się.
4T-5
CUTMASTER 60i
UWAGA!
Wstępny przepływ i końcowy wypływ gazu są cechą
zasilania a nie funkcją palnika.
Jeśli miseczka osłaniająca jest prawidłowo zainstalowana, pomiędzy miseczką osłaniającą a rękojeścią
palnika tworzy się niewielka szczelina. Przez tę
szczelinę podczas normalnej pracy przedostaje się
gaz. Nie wolno podejmować prób zlikwidowania
szczeliny za pomocą miseczki osłaniającej. Przyciskanie miseczki osłaniającej do głowicy palnika lub
rękojeści palnika może uszkodzić elementy.
!
Prędkość posuwu palnika
UWAGA!
Dodatkowe informacje dotyczące stosowanego
zasilacza znajdują się na stronach załącznika.
7. Możliwie jak najszybciej oczyścić miseczkę osłaniającą i końcówkę z odprysków i zgorzeliny. Spryskanie
miseczki osłaniającej preparatem przeciwodpryskowym zminimalizuje przywieranie osadów.
Prędkość cięcia zależy od materiału, grubości i umiejętności
operatora w zakresie dokładnego odwzorowania linii cięcia.
Następujące czynniki mogą mieć wpływ na wydajność systemu:
• Zużycie części palnika
Optymalna prędkość posuwu palnika zależy od ustawień prądu, kąta pracy oraz trybu działania (palnik
ręczny lub maszynowy).
Ustawienie prądu
Ustawienia prądu zależą od prędkości posuwu palnika,
trybu działania (palnik ręczny lub maszynowy) oraz ilości
usuwanego materiału.
Kąt pracy
• Jakość powietrza
Kąt pomiędzy palnikiem a ciętym elementem zależy
od ustawienia prądu wyjściowego i prędkości posuwu
palnika. Zalecany kąt pracy to 35°. Przy kącie powyżej 45°
stopiony metal nie zostanie wydmuchany ze żłobienia i
może zostać wdmuchnięty z powrotem do palnika. Jeśli
kąt pracy jest zbyt mały (poniżej 35°), można usunąć
mniej materiału, co wymaga większej liczby przejść.
W niektórych zastosowaniach, takich jak usuwanie spawów lub praca z lekkim metalem, może to być pożądane.
• Wahania napięcia sieciowego
• Wysokość odległości palnika od ciętego elementu
• Prawidłowe podłączenie przewodu roboczego
4T.05
Żłobienie
!
!
OSTRZEŻENIE
Operator powinien nosić odpowiednie rękawice
ochronne, odzież oraz sprzęt ochrony oczu i uszu, a
także przestrzegać wszelkich środków ostrożności wymienionych na początku niniejszej instrukcji. Należy
uważać, aby żadna część ciała operatora nie zetknęła
się z ciętym elementem, kiedy palnik jest aktywny.
Przed rozpoczęciem demontażu palnika, przewodów
lub źródła zasilania odłączyć główne zasilanie u źródła.
Głowica palnika
35°
Wysokość bezstykowa
PRZESTROGA
Iskry powstające podczas żłobienia plazmą mogą
uszkodzić powierzchnie powlekane, malowane lub
inne, takie jak szkło, plastik lub metal.
Sprawdzić części palnika. Części palnika muszą odpowiadać typowi realizowanej operacji. Patrz rozdział
4T.07 „Wybór części palnika".
Obrabianego przedmiotu
A-00941PL_AB
Kąt żłobienia i odległość od ciętego elementu
Odległość od elementu ciętego
Parametry żłobienia
Wydajność żłobienia zależy od parametrów takich
jak prędkość posuwu palnika, poziom prądu, kąt pracy
(kąt pomiędzy palnikiem a ciętym elementem) i odległość pomiędzy końcówką a ciętym elementem.
4T-6
PRZESTROGA
Dotykanie powierzchni roboczej końcówką palnika
lub miseczką osłaniającą spowoduje nadmierne
zużywanie się części.
OBSŁUGA
Odległość pomiędzy końcówką a ciętym elementem
ma wpływ na jakość i głębokość żłobienia. Odległość od
elementu ciętego 3–6 mm (1/8–1/4 cala) umożliwia bezproblemowe, równomierne usuwanie metalu. Mniejsze
odległości podczas spawania bezstykowego mogą
spowodować odcięcie elementu zamiast żłobienia.
0-5489PL
CUTMASTER 60i
Odległości powyżej 6 mm (1/4 cala) mogą powodować
minimalne usuwanie metalu lub utratę głównego łuku.
Gromadzenie się żużlu
Żużel powstały w wyniku żłobienia w materiałach
takich jak karbon i stal nierdzewna, nikle oraz stopy
stali w większości przypadków daje się łatwo usunąć.
Żużel nie zakłóca procesu żłobienia, jeśli gromadzi się
z boku ścieżki żłobienia. Jednak nagromadzenie się
żużlu może powodować niespójności i nieregularne
usuwanie metalu, jeśli duża ilość materiału zgromadzi
się przed łukiem. Gromadzenie się osadów przeważnie
wynika z nieprawidłowej prędkości posuwu, kąta pracy
lub odległości cięcia.
4T.06
Kie
run
ek
ruc
hu
pal
nik
a
Odległość od
elementu ciętego
Łuk prosty
Obsługa palnika maszynowego
Łuk nadążny
Cięcie palnikiem maszynowym
Palnik maszynowy można aktywować za pomocą kasety
wiszącej lub zdalnego interfejsu takiego jak CNC.
A-02586PL
Łuk
1. Aby rozpocząć cięcie przy krawędzi płyty, umieścić
środkową część palnika wzdłuż krawędzi płyty.
Obsługa palnika maszynowego
W celu uzyskania optymalnej gładkości powierzchni
prędkość posuwu należy wyregulować tak, aby cięcie
było wykonywane przez tyko jedną krawędź kolumny
łuku. Jeśli prędkość posuwu jest zbyt niska, powstanie
nierówne cięcie, gdyż łuk będzie poruszać się na boki
w poszukiwaniu metalu do transferu.
Prędkość posuwu
Odpowiednia prędkość posuwu jest wskazana przez
ślad łuku widoczny pod płytą. Wyróżnia się następujące
rodzaje łuku:
1. Łuk prosty
Prędkość posuwu ma również wpływ na kąt ukosowania cięcia. Podczas wycinania okręgu lub cięcia wokół
narożnika zwolnienie prędkości przesuwu pozwoli
uzyskać równiejsze cięcie. Należy również zredukować
poziom wyjścia źródła zasilania. Informacje na temat
wymaganych korekt dotyczących zwalniania podczas
obróbki narożników znajdują się w instrukcji obsługi
modułu sterowania.
Prosty łuk jest ustawiony prostopadle do powierzchni ciętego elementu. Na ogół zaleca się stosowanie
takiego łuku do cięcia stali nierdzewnej lub aluminium za pomocą plazmy powietrznej.
2. Łuk wiodący
Łuk wiodący jest skierowany w kierunku posuwu
palnika. Do cięcia plazmowego powietrzem dla stali
miękkiej stosuje się na ogół łuk 5-stopniowy.
Wycinanie za pomocą palnika maszynowego
3. Łuk nadążny
Łuk nadążny jest skierowany w kierunku przeciwnym
do posuwu palnika.
Aby wyciąć otwór za pomocą palnika maszynowego,
łuk należy uruchomić z palnikiem znajdującym się
możliwie jak najwyżej ponad płytą, umożliwiając łukowi
przecięcie materiału. Odległość pomiędzy końcówką a
ciętym elementem zapobiega wdmuchiwaniu ciętego
materiału z powrotem do przedniej części palnika.
Podczas obsługi za pomocą wycinarki należy uwzględnić czas obróbki i czas przerwy. Posuw palnika nie
powinien zostać włączony, dopóki łuk nie przedostanie
się do dolnej części płyty. Po rozpoczęciu pracy należy
zmniejszyć odległość do odległości zalecanej 3–6 mm
(1/8–1/4 cala) w celu uzyskania optymalnej prędkości
i jakości cięcia. Możliwie jak najszybciej oczyścić miseczkę osłaniającą i końcówkę z odprysków i zgorzeliny. Spryskanie lub zanurzenie miseczki osłaniającej
w preparacie przeciwodpryskowym zminimalizuje
przywieranie osadów.
0-5489PL
OBSŁUGA
4T-7
CUTMASTER 60i
4T.07
Wybór części do cięcia palnikiem ręcznym lub maszynowym
9-8252
(60A)
9-8218
9-8235
9-8237
Wymień materiały zużywalne.
Remplacer les consommables.
8-3487
23x6005
9-8210
(60A)
8-3486
Głowica palnika
9-8243
9-8215 Std Life
9-8214 Ext Life
9-8213
9-8226 B
(60A)
9-8218
9-8281
9-8237
9-8241
Art # A-13147_AC
4T-8
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
4T.08
Zalecane prędkości cięcia przy nieosłoniętej końcówce
CutMaster® 60i z nieosłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Grubość
Końcówka
Wyjście
Natężenie
prądu
Prędkość (na
minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,036
0,9
9-8208
104
40
340
8,64
0,19
4,8
0,06
1,5
9-8208
108
40
250
6,35
0,19
4,8
0,075
1,9
9-8208
108
40
190
4,83
0,19
4,8
0,135
3,4
9-8208
110
40
105
2,67
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8208
113
40
60
1,52
0,19
4,8
0,25
6,4
9-8208
111
40
40
1,02
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8208
124
40
21
0,53
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8208
123
40
11
0,28
0,19
4,8
0,625
15,9
9-8208
137
40
7
0,18
0,19
4,8
Wycinanie Wysokość
wycinania
bary(ów) Plazma Łącznie** Opóźnienie (s)
Ustawiane w
środkowym
zakresie
pokrętła
regulacji
ciśnienia. Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
55
170
NR
NR
NR
55
170
NR
NR
NR
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Wyjście
Natężenie
prądu
Prędkość (na
minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
psi
0,036
0,9
9-8208
103
40
355
9,02
0,125
3,2
0,05
1,3
9-8208
98
40
310
7,87
0,125
3,2
Ustawiane w
środkowym
zakresie
pokrętła
regulacji
ciśnienia.
Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
0,06
1,5
9-8208
98
40
240
6,10
0,125
3,2
0,078
2,0
9-8208
100
40
125
3,18
0,125
3,2
0,135
3,4
9-8208
120
40
30
0,76
0,187
4,8
0,188
4,8
9-8208
124
40
20
0,51
0,187
4,8
0,25
6,4
9-8208
122
40
15
0,38
0,187
4,8
0,375
9,5
9-8208
126
40
10
0,25
0,187
4,8
OBSŁUGA
mm
170
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Końcówka
Cale
55
CutMaster® 60i z nieosłoniętą końcówką
Grubość
0-5489PL
Przepływ (SCFH)
Przepływ (SCFH)
Wycinanie Wysokość
wycinania
bary(ów) Plazma Łącznie** Opóźnienie
(s)
Cale
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
4T-9
CUTMASTER 60i
CutMaster® 60i z nieosłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminium
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Grubość
Końcówka Wyjście
Natężenie
prądu
Prędkość (na minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,032
0,8
9-8208
110
40
440
11,18
0,187
4,8
0,051
1,3
9-8208
109
40
350
8,89
0,187
4,8
0,064
1,6
9-8208
112
40
250
6,35
0,187
4,8
0,079
2,0
9-8208
112
40
200
5,08
0,19
4,8
0,125
3,2
9-8208
118
40
100
2,54
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8208
120
40
98
2,49
0,187
4,8
0,250
6,4
9-8208
123
40
50
1,27
0,187
4,8
0,375
9,5
9-8208
134
40
16
0,41
0,187
4,8
Końcówka
Wyjście
Natężenie
prądu
Cale
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Grubość
Wycinanie Wysokość
wycinania
bary(ów) Plazma Łącznie** Opóźnienie
(s)
Ustawiane w
środkowym
zakresie pokrętła
regulacji
ciśnienia. Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
CutMaster® 60i z nieosłoniętą końcówką
Przepływ (SCFH)
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Prędkość (na
minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Przepływ (SCFH)
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
bary(ów) Plazma
0,060
1,5
9-8210
110
60
290
7,37
0,19
4,8
90
245
0,075
1,9
9-8210
120
60
285
7,24
0,19
4,8
90
0,120
3,0
9-8210
120
60
180
4,57
0,19
4,8
90
0,135
3,4
9-8210
119
60
170
4,32
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8210
121
60
100
2,54
0,19
4,8
0,250
6,4
9-8210
119
60
80
2,03
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8210
124
60
50
1,27
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8210
126
60
26
0,66
0,19
4,8
0,625
15,9
9-8210
127
60
19
0,48
0,19
4,8
0,750
19,1
9-8210
134
60
14
0,36
0,19
4,8
1,000
25,4
9-8210
140
60
6
0,15
0,19
4,8
1,250
31,8
9-8210
1,500
38,1
9-8210
Wycinanie
Cale
mm
0,00
0,19
4,8
245
0,10
0,19
4,8
245
0,10
0,19
4,8
90
245
0,10
0,19
4,8
90
245
0,20
0,19
4,8
90
245
0,30
0,19
4,8
90
245
0,50
0,19
4,8
90
245
0,75
0,19
4,8
90
245
Wycinanie z wychyleniem
90
245
Wycinanie z wychyleniem
90
245
Wycinanie z wychyleniem
NR, tylko cięcie ręczne
90
245
NR
NR, tylko cięcie ręczne
90
245
NR
Ustawiane w
środkowym
zakresie pokrętła
regulacji
ciśnienia. Wybór
spowoduje
podświetlenie na
zielono.
Łącznie** Opóźnienie
(s)
Wysokość
wycinania
Wycinanie z wychyleniem
Wycinanie z wychyleniem rozpoczyna się od umieszczenia głowicy palnika pod kątem do powierzchni roboczej.
Żużel/rozpryski są zdmuchiwane z obszaru roboczego w miarę wycinania. Następnie głowica palnika jest obracana
do pionu, wycięcie pogłębia się aż do przebicia obrabianego elementu.
Art # A-13353DA
4T-10
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
CutMaster® 60i z nieosłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Grubość
Końcówka
Wyjście
Natężenie
prądu
Prędkość (na
minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Przepływ (SCFH)
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,06
1,5
9-8210
119
60
350
8,91
0,19
4,8
90
245
0,075
1,9
9-8210
116
60
300
7,64
0,19
4,8
90
0,120
3,0
9-8210
123
60
150
3,82
0,19
4,8
90
0,135
3,4
9-8210
118
60
125
3,18
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8210
122
60
90
2,29
0,19
4,8
0,250
6,4
9-8210
120
60
65
1,65
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8210
130
60
30
0,76
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8210
132
60
21
0,53
0,19
4,8
0,625
15,9
9-8210
130
60
15
0,38
0,19
4,8
0,750
19,1
9-8210
142
60
12
0,31
0,25
6,4
1,000
25,4
9-8210
1,250
31,8
9-8210
Wycinanie
bary(ów) Plazma Łącznie** Opóźnienie
(s)
Cale
mm
0,00
0,20
5,1
245
0,10
0,20
5,1
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,20
0,20
5,1
90
245
0,30
0,20
5,1
90
245
0,50
0,20
5,1
90
245
0,75
0,20
5,1
90
245
Wycinanie z wychyleniem
90
245
Wycinanie z wychyleniem
NR, tylko cięcie ręczne
90
245
Wycinanie z wychyleniem
NR, tylko cięcie ręczne
90
245
NR
Ustawiane w
środkowym
zakresie pokrętła
regulacji
ciśnienia. Wybór
spowoduje
podświetlenie na
zielono.
CutMaster® 60i z nieosłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminium
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Grubość
Końcówka Wyjście
Natężenie
prądu
Wysokość
wycinania
Prędkość (na
minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,060
1,5
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
6,4
0,075
1,9
9-8210
110
60
440
11,18
0,25
6,4
0,120
3,0
9-8210
116
60
250
6,35
0,25
6,4
0,188
3,4
9-8210
116
60
170
4,32
0,25
6,4
0,250
6,4
9-8210
132
60
85
2,16
0,25
6,4
0,375
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,25
6,4
0,500
12,7
9-8210
143
60
30
0,76
0,25
0,625
15,9
9-8210
145
60
20
0,51
0,750
19,1
9-8210
145
60
18
0,46
1,000
25,4
9-8210
1,250
31,8
9-8210
Przepływ (SCFH)
Wycinanie Wysokość
wycinania
bary(ów) Plazma Łącznie** Opóźnienie
(s)
Ustawiane w
środkowym
zakresie pokrętła
regulacji
ciśnienia. Wybór
spowoduje
podświetlenie na
zielono.
Cale
mm
90
245
0,00
0,25
6,4
90
245
0,10
0,25
6,4
90
245
0,10
0,25
6,4
90
245
0,20
0,25
6,4
90
245
0,30
0,25
6,4
90
245
0,50
0,25
6,4
6,4
90
245
0,80
0,25
6,4
0,25
6,4
90
245
Wycinanie z wychyleniem
0,25
6,4
90
245
Wycinanie z wychyleniem
NR, tylko cięcie ręczne
90
245
Wycinanie z wychyleniem
NR, tylko cięcie ręczne
90
245
NR
UWAGA!
* Jeśli za pomocą pokrętła regulacji ciśnienia gazu zostanie wybrana właściwa
długość palnika i przewodu, a pokrętło ciśnienia zostanie ustawione w środkowym
(zielonym) obszarze, ciśnienie zostanie zoptymalizowane dla wybranego natężenia
cięcia. Patrz rozdział 4 instrukcji obsługi, „Ustawianie ciśnienia roboczego”.
** Całkowity przepływ obejmuje przepływ gazu plazmowego i pomocniczego.
0-5489PL
OBSŁUGA
4T-11
CUTMASTER 60i
4T.09
Zalecane prędkości cięcia przy osłoniętej końcówce
CutMaster® 60i z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Grubość
Końcówka
Wyjście
Natężenie
prądu
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Prędkość (na
minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,036
0,9
9-8208
114
40
170
4,32
0,19
4,8
0,06
1,5
9-8208
120
40
90
2,29
0,19
4,8
0,075
1,9
9-8208
121
40
80
2,03
0,19
4,8
0,135
3,4
9-8208
122
40
75
1,91
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8208
123
40
30
0,76
0,19
4,8
0,25
6,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8208
138
40
11
0,28
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8208
142
40
7
0,18
0,19
4,8
0,625
15,9
9-8208
152
40
3
0,08
0,19
4,8
CutMaster® 60i z osłoniętą końcówką
Końcówka Wyjście
Natężenie
prądu
Ustawiane w
środkowym
zakresie pokrętła
regulacji
ciśnienia. Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
Łącznie** Opóźnienie
(s)
Cale
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
55
170
NR
NR
NR
55
170
NR
NR
NR
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Prędkość (na minutę)
Odległość od
elementu
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,036
0,9
9-8208
109
40
180
4,57
0,125
3,2
0,05
1,3
9-8208
105
40
165
4,19
0,125
3,2
0,06
1,5
9-8208
115
40
120
3,05
0,125
3,2
0,078
2,0
9-8208
120
40
65
1,65
0,187
4,8
0,135
3,4
9-8208
125
40
25
0,64
0,187
4,8
0,188
4,8
9-8208
132
40
20
0,51
0,187
4,8
0,25
6,4
9-8208
130
40
15
0,38
0,187
4,8
0,375
9,5
9-8208
130
40
10
0,25
0,187
4,8
4T-12
bary(ów) Plazma
Wycinanie Wysokość
wycinania
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Grubość
Przepływ (SCFH)
OBSŁUGA
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Przepływ (SCFH)
Wycinanie Wysokość
wycinania
bary(ów) Plazma Łącznie** Opóźnienie
(s)
Ustawiane w
środkowym
zakresie pokrętła
regulacji
ciśnienia. Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
Cale
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
0-5489PL
CUTMASTER 60i
CutMaster® 60i z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Aluminium
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Grubość
Końcówka
Wyjście
Natężenie
prądu
Prędkość (na minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
psi
0,032
0,8
9-8208
116
40
220
5,59
0,187
4,8
0,051
1,3
9-8208
116
40
210
5,33
0,187
4,8
0,064
1,6
9-8208
118
40
180
4,57
0,187
4,8
0,079
2,0
9-8208
116
40
150
3,81
0,19
4,8
0,125
3,2
9-8208
130
40
75
1,91
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8208
132
40
60
1,52
0,187
4,8
0,250
6,4
9-8208
134
40
28
0,71
0,187
4,8
0,375
9,5
9-8208
143
40
11
0,28
0,187
4,8
Ustawiane w
środkowym
zakresie
pokrętła
regulacji
ciśnienia.
Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
CutMaster® 60i z osłoniętą końcówką
Końcówka
Wyjście
Natężenie
prądu
Łącznie** Opóźnienie
(s)
Cale
mm
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,00
0,2
5,1
55
170
0,10
0,2
5,1
55
170
0,30
0,2
5,1
55
170
0,40
0,2
5,1
55
170
0,60
0,2
5,1
55
170
1,00
0,2
5,1
55
170
NR
NR
NR
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Prędkość (na
minutę)
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,060
1,5
9-8210
124
60
250
6,35
0,19
4,8
0,075
1,9
9-8210
126
60
237
6,02
0,19
4,8
0,120
3,0
9-8210
126
60
230
5,84
0,19
4,8
0,135
3,4
9-8210
128
60
142
3,61
0,19
4,8
0,188
4,8
9-8210
128
60
125
3,18
0,19
4,8
0,250
6,4
9-8210
123
60
80
2,03
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8210
132
60
34
0,86
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8210
137
60
23
0,58
0,19
4,8
0,625
15,9
9-8210
139
60
14
0,36
0,19
4,8
0,750
19,1
9-8210
145
60
14
0,36
0,19
4,8
1,000
25,4
9-8210
156
60
4
0,10
0,19
4,8
0-5489PL
bary(ów) Plazma
Wycinanie Wysokość
wycinania
Rodzaj materiału: Stal miękka
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Grubość
Przepływ (SCFH)
OBSŁUGA
Przepływ (SCFH)
Wycinanie Wysokość
wycinania
bary(ów) Plazma Łącznie** Opóźnienie (s)
Ustawiane w
środkowym
zakresie
pokrętła
regulacji
ciśnienia.
Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
Cale
mm
90
245
0,00
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,10
0,2
5,1
90
245
0,20
0,2
5,1
90
245
0,30
0,2
5,1
90
245
0,50
0,2
5,1
90
245
0,75
0,2
5,1
90
245
NR
NR
NR
90
245
NR
NR
NR
90
245
NR
NR
NR
4T-13
CUTMASTER 60i
Grubość
CutMaster® 60i z osłoniętą końcówką
Rodzaj materiału: Stal nierdzewna
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Końcówka Wyjście
Natężenie Prędkość (na minutę)
prądu
Odległość od
elementu
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,06
1,5
9-8210
110
60
165
4,19
0,13
3,2
0,075
1,9
9-8210
116
60
155
3,94
0,13
3,2
0,120
3,0
9-8210
115
60
125
3,18
0,13
3,2
0,135
3,4
9-8210
118
60
80
2,03
0,13
3,2
0,188
4,8
9-8210
120
60
75
1,91
0,13
3,2
0,250
6,4
9-8210
121
60
60
1,52
0,13
3,2
0,375
9,5
9-8210
129
60
28
0,71
0,13
3,2
0,500
12,7
9-8210
135
60
17
0,43
0,19
4,8
0,625
15,9
9-8210
135
60
14
0,36
0,19
4,8
0,750
19,1
9-8210
142
60
10
0,25
0,19
4,8
Końcówka
Wyjście
Natężenie
prądu
Cale
mm
90
245
0,00
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,20
0,20
5,1
90
245
0,30
0,20
5,1
90
245
0,50
0,20
5,1
90
245
0,75
0,20
5,1
90
245
NR
NR
NR
90
245
NR
NR
NR
Rodzaj materiału: Aluminium
Typ gazu plazmowego: Powietrza
Grubość
Wycinanie Wysokość
wycinania
bary(ów) Plazma Łącznie** Opóźnienie (s)
Ustawiane w
środkowym
zakresie
pokrętła
regulacji
ciśnienia.
Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
CutMaster® 60i z osłoniętą końcówką
Przepływ (SCFH)
Typ gazu pomocniczego: Palnik jednogazowy
Prędkość (na
minutę)
Odległość od
elementu
Cale
mm
(Nr kat.)
Woltów
(VDC)
(A)
Cale
Metry
Cale
mm
0,060
1,5
9-8210
105
60
350
8,89
0,13
3,2
0,075
1,9
9-8210
110
60
350
8,89
0,13
3,2
0,120
3,0
9-8210
110
60
275
6,99
0,13
3,2
0,188
3,4
9-8210
122
60
140
3,56
0,13
3,2
0,250
6,4
9-8210
134
60
80
2,03
0,19
4,8
0,375
9,5
9-8210
140
60
45
1,14
0,19
4,8
0,500
12,7
9-8210
144
60
26
0,66
0,19
4,8
0,625
15,9
9-8210
145
60
19
0,48
0,19
4,8
0,750
19,1
9-8210
150
60
15
0,38
0,19
4,8
Ciśnienie gazu
plazmowego*
psi
Przepływ (SCFH)
bary(ów) Plazma
Ustawiane w
środkowym
zakresie
pokrętła
regulacji
ciśnienia. Wybór
spowoduje
podświetlenie
na zielono.
Wycinanie Wysokość
wycinania
Łącznie** Opóźnienie (s)
Cale
mm
90
245
0,00
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,10
0,20
5,1
90
245
0,20
0,20
5,1
90
245
0,30
0,20
5,1
90
245
0,50
0,20
5,1
90
245
0,80
0,20
5,1
90
245
NR
NR
NR
90
245
NR
NR
NR
UWAGA!
* Wskazane ciśnienie gazu jest przeznaczone dla przewodów o długości 7,6 m (25 stóp).
Przewody o długości 15,2 m (50 stóp) – patrz rozdział „Ustawienie ciśnienia roboczego”
on page 4-7.
** Całkowity przepływ obejmuje przepływ gazu plazmowego i pomocniczego.
4T-14
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
INFORMACJE PATENTOWE
Patenty dotyczące palników tnących
Poniższe części są objęte patentami amerykańskimi i zagranicznymi w następujący sposób:
Nr katalogowy
Opis
Patent(y)
9-8215
Elektroda
Nr(y) pat. USA 6163008; 6987238
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8213
Wkład
Nr(y) pat. USA 6903301; 6717096; 6936786;
6703581; D496842; D511280; D492709; D499620;
D504142 Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na
rejestrację
9-8205
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8206
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8207
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8252
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8208
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8209
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8210
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8231
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8211
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8212
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8253
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8225
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8226
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8227
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8228
Końcówka
Nr(y) pat. USA 6774336; 7145099; 6933461
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8241
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8243
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D493183
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8235
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8236
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8237
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D501632; D511633
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8238
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8239
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8244
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D505309
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
9-8245
Nasadka ochronna
Nr(y) pat. USA 6914211; D496951
Inny(-e) patent(y) oczekujący(-e) na rejestrację
0-5489PL
OBSŁUGA
4T-15
CUTMASTER 60i
Poniższe części podlegają również licencji na podstawie amerykańskiego patentu nr 5,120,930 i 5,132,512:
Nr katalogowy
Opis
9-8235
9-8236
9-8237
9-8238
9-8239
9-8244
9-8245
Nasadka ochronna
Nasadka ochronna
Nasadka ochronna
Nasadka ochronna
Nasadka ochronna
Nasadka ochronna
Nasadka ochronna
Patenty oczekujące na rejestrację dla:
Szybko odłączany palnik i szybko odłączane przewody palnika
4T-16
OBSŁUGA
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 5 SYSTEM: SERWIS
5.01
Ogólna konserwacja
Ostrzeżenie!
Przed rozpoczęciem konserwacji odłączyć zasilanie.
W przypadku eksploatacji
w niesprzyjających
warunkach wymagana jest
częstsza konserwacja
Każde użycie
Kontrola wizualna
końcówki i elektrody palnika
Raz w tygodniu
Kontrola wizualna korpusu
palnika, materiałów
zużywalnych i szybkozłącza
Kontrola wizualna
kabli i przewodów.
Wymienić zgodnie
z potrzebami
3 miesiące
Wymienić wszystkie
uszkodzone części
Wyczyścić
zasilacz z
zewnątrz
Art# A-13267
0-5489PL
SERWIS
5-1
CUTMASTER 60i
5.02
Harmonogram konserwacji
UWAGA!
Może wystąpić konieczność dostosowania częstotliwości wykonywania prac serwisowych w zależności
od środowiska eksploatacji.
Kontrola działania – codzienna lub co sześć godzin cięcia:
1. Sprawdzić części eksploatacyjne palnika, wymienić w przypadku uszkodzenia lub zużycia.
2. Sprawdzić doprowadzenie gazu plazmowego i gazu pomocniczego oraz ciśnienie/przepływ.
3. Oczyścić przewód doprowadzenia gazu plazmowego, aby usunąć nagromadzoną wilgoć.
Raz w tygodniu lub co 30 godzin cięcia:
1. Sprawdzić wentylator pod kątem prawidłowej pracy i odpowiedniego przepływu powietrza.
2. Sprawdzić palnik pod kątem pęknięć lub odsłoniętych żył, wymienić w razie potrzeby.
3. Sprawdzić przewód zasilający pod kątem uszkodzeń lub odsłoniętych żył, wymienić w razie potrzeby.
Raz na sześć miesięcy lub co 720 godzin cięcia:
1. Sprawdzić wbudowany(-e) filtr(y) powietrza, wyczyścić lub wymienić w razie potrzeby.
2. Sprawdzić kable i węże pod kątem nieszczelności lub pęknięć, wymienić w razie konieczności.
!
5-2
PRZESTROGA
Nie wdmuchiwać powietrza do zasilacza podczas
czyszczenia. W wyniku wdmuchiwania powietrza do
urządzenia metalowe cząstki mogą zakłócić pracę
delikatnych elementów elektrycznych i spowodować
jego uszkodzenie.
SERWIS
0-5489PL
CUTMASTER 60i
5.03
Najczęstsze usterki
Problem - Objaw
Najczęstsza przyczyna
Niewystarczająca
penetracja
1. Zbyt duża prędkość cięcia.
2. Palnik jest zbyt mocno przechylony.
3. Metal jest zbyt gruby.
4. Zużyte części palnika
5. Prąd cięcia jest zbyt niski.
6. Zastosowano części inne niż oryginalne części ESAB
7. Nieprawidłowe ciśnienie gazu
Główny łuk gaśnie
1. Zbyt niska prędkość cięcia.
2. Zbyt duża odległość palnika od ciętego elementu.
3. Prąd cięcia jest zbyt wysoki.
4. Odłączony kabel roboczy.
5. Zużyte części palnika.
6. Zastosowano części inne niż oryginalne części ESAB
Nadmierne tworzenie się 1. Zbyt niska prędkość cięcia.
kożucha żużlowego 2. Zbyt duża odległość palnika od ciętego elementu.
3. Zużyte części palnika.
4. Nieprawidłowy prąd cięcia.
5. Zastosowano części inne niż oryginalne części ESAB
6. Nieprawidłowe ciśnienie gazu
Krótki okres eksploatacji 1. Olej lub nadmierna wilgoć w źródle zasilania powietrzem.
części palnika
2. P rzekraczanie możliwości technicznych systemu (zbyt gruby
materiał).
3. Zbyt długi czas pracy łuku pilotującego
4. Ciśnienie gazu jest zbyt niskie.
5. Nieprawidłowo złożone podzespoły palnika.
6. Zastosowano części inne niż oryginalne części ESAB
Trudności z
uruchomieniem
0-5489PL
1. Zużyte części palnika.
2. Zastosowano części inne niż oryginalne części ESAB.
3. Nieprawidłowe ciśnienie gazu.
SERWIS
5-3
CUTMASTER 60i
5.04
Kontrolka błędu
Po pierwszym uruchomieniu system przeprowadza serię samokontroli, po której jest gotowy do użytkowania. Jeśli podczas
ww. kontroli zostanie wykryte przekroczenie prawidłowych parametrów eksploatacyjnych, wystąpi błąd. W takim przypadku
zaświeci się kontrolka błędu
, zostanie wyświetlony kod błędu
oraz numer na wyświetlaczu cyfrowym.
Wskaźnik kodu błędu
Wskazuje konieczność regulacji lub naprawy.
E001, E002 itd. Świeci się również kontrolka błędu.
Kod błędu
Opis
E001
Przegrzanie
Zbyt wysoka temperatura otoczenia, przekroczony cykl pracy, usterka
wentylatora lub inna wewnętrzna usterka.
E002
Błąd wejścia
Napięcie wejściowe jest poza zakresem dopuszczalnym dla urządzenia lub
wewnętrzny błąd jest przyczyną niskiego napięcia na szynie.
Nieprawidłowe ustawienie zworek zasilania 1-fazowego / 3-fazowego J300
na płytce drukowanej napięcia polaryzacji.
E004
Błąd obwodu PIP
prawidłowo zamocowana.
Błąd wykrywania obecności części. Miseczka osłaniająca nie jest założona lub
E005
Błąd obwodu PIC
startowy lub elektroda.
Błąd wykrywania kontaktu części. Brakująca lub zużyta końcówka/wkład
przepływ gazu.
Ciśnienie wlotowe przekracza wartość znamionową, powodując ciągły
E009
Usterka wentylatora
Usterka lub odłączenie wentylatora.
E010
Niski prąd wyjściowy
Prąd w przewodzie roboczym jest niższy niż ustawienie prądu wyjściowego.
Zwarty przełącznik łuku pilotującego lub wadliwy czujnik natężenia.
E012
Błąd wyjścia
Zbyt niskie napięcie między końcówką a elektrodą. Materiały eksploatacyjne
nie oddzielają się podczas przepływu gazu, zablokowany wkład startowy, niesprawny zasilacz, brak prądu wyjściowego
lub zwarcie w korpusie palnika.
E014
Błąd spustu
E016
Błąd ciśnienia
wybranych parametrów.
5-4
Spust palnika (sygnał startu) aktywny podczas uruchamiania.
Niskie ciśnienie powietrza/gazu. Ciśnienie wylotowe jest zbyt niskie dla
SERWIS
0-5489PL
CUTMASTER 60i
5.05
Przewodnik po rozwiązywaniu podstawowych problemów
OSTRZEŻENIE
Wewnątrz urządzenia występuje bardzo niebezpieczne napięcie i poziomy mocy. Nie wolno podejmować prób
diagnozowania usterek ani ich naprawy, chyba że użytkownik jest przeszkolony w wykonywaniu pomiarów
elektroniki pod napięciem i technikach rozwiązywania problemów.
Problem - Objaw
Możliwa przyczyna
Zalecane działanie
Wyłącznik jest w położeniu 1. Odłącznik głównego zasilania znajduje się 1. Ustawić przełącznik głównego zasilania w pozycji włączonej („ON”).
ON, ale kontrolka A/C nie w położeniu „OFF”.
świeci się
2. Główne bezpieczniki/wyłączniki
2. a) wezwać wykwalifikowaną osobę, żeby sprawdziła główne bezpieczniki / wyłączniki
automatyczne są przepalone lub wyłączone. automatyczne;
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
b) podłączyć urządzenie do znanego dobrego gniazda głównego zasilania.
3. Przekazać urządzenie do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Miga kontrolka błędu,
kod błędu E002
1. Problem z napięciem głównego zasilania. 1. Zlecić wykwalifikowanej osobie sprawdzenie, czy napięcie głównego zasilania spełnia
wymagania dla urządzenia, patrz rozdział „2.05 Specyfikacje dotyczące kabla wejściowego”
2. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
on page 2-4.
2. Przekazać urządzenie do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Kontrolka temperatury
jest WŁĄCZONA.
Miga kontrolka usterki.
Kod błędu E001
1. Przepływ powietrza przez lub wokół
urządzenia jest utrudniony.
2. Przekroczono długość cyklu pracy urządzenia.
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Sprawdź informacje o wolnej przestrzeni – patrz „2.04 Specyfikacje zasilacza” on
page 2-3
2. Poczekać na ostygnięcie urządzenia.
3. Przekazać urządzenie do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Dioda LED gazu jest
WYŁĄCZONA, kontrolki
usterki (FAULT) i MIN.
ciśnienia migają. Kod
błędu E016
1. Doprowadzenie gazu nie jest podłączone
do urządzenia.
2. Doprowadzenie gazu nie jest włączone.
3. Ciśnienie doprowadzanego gazu jest
zbyt niskie.
1. Podłączyć doprowadzenie gazu do urządzenia.
2. Włączyć zasilanie gazem.
3. Ustawić ciśnienie wlotowe urządzenia na 8,27 bara (120 psi). Ustawić długość
przewodów tak, aby odpowiadała rzeczywistej długości.
4. Przekazać urządzenie do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
4. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
Miga kontrolka błędu
(FAULT) i inne wskaźniki.
Kod błędu E004
1. Luźna miseczka osłaniająca.
2. Palnik nie jest prawidłowo połączony do
zasilacza.
3. Problem z palnikiem i obwodem PIP
przewodów.
4. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Ręcznie dokręcić miseczkę osłaniającą, tak aby została dokładnie dopasowana.
2. Zapewnić bezpieczną instalację palnika ATC na urządzeniu.
3. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy lub wymiany.
4. Przekazać urządzenie do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
Miga kontrolka błędu
(FAULT) i inne wskaźniki.
Kod błędu E014
1. Sygnał startowy jest aktywny, kiedy
wyłącznik jest w pozycji „ON”.
1. Start może być aktywny w jednym z poniższych przypadków:
• Przełącznik palnika ręcznego utrzymywany w położeniu zamkniętym
• Przełącznik kasety wiszącej jest utrzymywany w położeniu zamkniętym
• Niski aktywny poziom sygnału CNC START
Zwolnić źródło sygnału START
2. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy lub wymiany.
3. Przekazać urządzenie do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
2. Problem z palnikiem i obwodem opcja
przełącznika przewodów.
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
0-5489PL
SERWIS
5-5
CUTMASTER 60i
Problem - Objaw
Możliwa przyczyna
Zalecane działanie
Miga kontrolka błędu
(FAULT). Kod błędu E005
1. Poluzowana miseczka osłaniająca palnika.
2. Brak końcówki palnika, elektrody lub
wkładu startowego.
3. Wkład startowy palnika zablokował się.
4. Ciśnienie wlotowe gazu urządzenia
jest zbyt wysokie, powodując ciągły
przepływ gazu.
5. Przerwana żyła w przewodach palnika.
6. Problem z palnikiem i obwodem opcja
przełącznika przewodów.
7. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Ręcznie dokręcić miseczkę osłaniającą. Nie dokręcać zbyt mocno.
2. WYŁĄCZYĆ zasilanie. Zdjąć miseczkę osłaniającą. Zainstalować brakujące części.
3. WYŁĄCZYĆ zasilanie. Uwolnić ciśnienie z układu. Zdjąć miseczkę osłaniającą, końcówkę
i wkład startowy. Sprawdzić dolną złączkę wkładu startowego pod kątem swobody
ruchu. Wymienić, jeśli złączka nie porusza się swobodnie.
4. Obniżyć ciśnienie zasilania gazem do 8,618 bara (125 psi) lub mniej.
5. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy lub wymiany.
6. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy lub wymiany.
7. Przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy
lub wymiany.
Nic się nie dzieje, kiedy
1. Problem z palnikiem i obwodem włączania 1. Przekazać palnik i przewody (pilot zdalnego sterowania) do autoryzowanego punktu
przełącznik palnika lub
przewodów (obwód przełącznika kasety
serwisowego.
przełącznik zdalny jest
wiszącej).
zamknięty (lub gdy sygnał 2. Kontroler CNC nie wysyła sygnału startu. 2. Skontaktować się z producentem kontrolera.
CNC START jest aktywny), 3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
brak przepływu gazu, dioda
3. Przekazać urządzenie do centrum serwisowego w celu naprawy lub wymiany.
LED DC jest wyłączona.
Miga kontrolka błędu
(FAULT). Kod błędu E012
1. Górny pierścień uszczelniający o-ring
znajduje się w nieprawidłowej pozycji.
2. Wkład startowy palnika zablokował się.
3. Zużyte lub uszkodzone części palnika.
4. Zwarcie w palniku.
1. Zdjąć miseczkę osłaniającą z palnika; sprawdzić pozycję górnego pierścienia
uszczelniającego o-ring, w razie potrzeby skorygować.
2. Wyłączyć zasilanie. Uwolnić ciśnienie z układu. Zdjąć miseczkę osłaniającą, końcówkę i
wkład startowy. Sprawdzić dolną złączkę wkładu startowego pod kątem swobody ruchu.
Wymienić, jeśli złączka nie porusza się swobodnie.
3. Sprawdzić części eksploatacyjne palnika. W razie potrzeby wymienić.
4. Wymienić palnik i przewody lub przekazać do autoryzowanego centrum serwisowego
w celu naprawy.
Kontrolki usterki nie są
włączone, brak łuku w
palniku.
1. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.
Miga kontrolka błędu
(FAULT); kod błędu E024
lub E031.
1. Błąd wewnętrzny
1. Ustawić wyłącznik w położeniu „OFF”, a następnie „ON”. Jeśli to nie usunie usterki,
należy przekazać urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.
Łuk pilotujący jest
włączony, jednak nie
powstaje łuk tnący
1. Przewód roboczy nie jest połączony z
ciętym elementem
2. Przerwany przewód roboczy/złącze
3. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
1. Podłączyć przewód roboczy.
2. Wymienić przewód roboczy.
3. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.
Kontrolka usterki (FAULT).
Prąd w przewodzie
roboczym jest niższy
niż ustawienie prądu
wyjściowego. Kod błędu
E010: niski prąd wyjściowy.
1. Możliwe zwarcie w tranzystorze pilotowym 1. Sprawdzić rezystancję zgodnie z punktem 7 „testów wyłączania”.
płytki falownika.
2. Ustawić natężenie wyjściowe na 60 A, sprawdzić napięcie na zworce J601-3 (wspólne
2. Niesprawny czujnik natężenia prądu HCT1 J601-4). Powinno wynosić 2,4 V. Jeśli tak jest, wadliwy jest czujnik. Jeśli jest wyższe niż
lub wiązka przewodów.
2,4 V, należy sprawdzić ciągłość wiązki przewodów.
Pogorszenie jakości cięcia 1. Nieprawidłowe ustawienie prądu.
palnikiem.
2. Zużyte części eksploatacyjne palnika.
3. Słabe połączenie przewodu roboczego
z ciętym elementem.
4. Palnik jest przesuwany zbyt szybko.
5. Nadmiar oleju lub wody w palniku.
6. Uszkodzone elementy w urządzeniu.
5-6
1. Sprawdzić i skorygować ustawienia.
2. Sprawdzić części eksploatacyjne palnika, wymienić w razie potrzeby.
3. Sprawdzić połączenie przewodu roboczego do ciętego elementu.
4. Zredukować prędkość cięcia.
5. Patrz punkt „Sprawdzanie jakości powietrza" w punkcie 3 Palnik.
6. Urządzenie należy zwrócić do autoryzowanego centrum serwisowego w celu naprawy.
SERWIS
0-5489PL
CUTMASTER 60i
Kolejność czynności (schemat blokowy)
DZIAŁANIE:
Przełącznik w
położeniu WŁ.
DZIAŁANIE:
Zamknąć
zewnętrzny
odłącznik.
WYNIK:
Brak zasilania
systemu.
WYNIK:
Wskaźnik PRĄDU
ZMIENNEGO
włą.
Przeziernika
włą.
gdy ciśnienie zasilania jest
odpowiednie dla
parametrów zasilania.
Obwód zasilania gotowy.
DZIAŁANIE:
DZIAŁANIE:
Latarka zestaw typ i
długość przewodu.
Wybrać żądany tryb pracy
URUCHOM,
Wybierz opcję
SET/PURGE mode aby
potwierdzić działanie
gazu i oczyszczania
tlenowego, jeśli to
konieczne.
BLOKADA,
SAR (SZYBKI
AUTOMATYCZNY RESTART),
Żłobienia.
Ustawić żądany prąd roboczy
Należy ustawić ciśnienie gazu
na ciśnienie do greena
(nominalne) wskaźnik.
DZIAŁANIE:
Podłączyć kabel roboczy
do ciętego elementu.
Ustaw natężenie wyjściowe.
DZIAŁANIE:
WYNIK:
System jest gotowy do pracy.
Palnik odsunięty od
przedmiotu (nadal włączony).
WYNIK:
DZIAŁANIE:
Zadbać o ochronę oczu i
włączyć palnik (START)
WYNIK:
Wentylatory włączone.
Krótki przepływ gazu,
a następnie zatrzymanie.
Ponowne uruchomienie
dopływu gazu.
Wskaźnik DC WŁ.
Łuk pilotujący ustanowiony.
Główny łuk zatrzymuje się.
Następuje automatyczne ponowne
uruchomienie łuku pilotującego.
Łuku
pilotującego
DZIAŁANIE:
Palnik odsunięty od
przedmiotu w granicach
odległości przenoszenia.
WYNIK:
Przeniesienie łuku głównego.
Łuk pilotujący wyłączony.
DZIAŁANIE:
Zwolnić przełącznik palnika.
WYNIK:
Główny łuk zatrzymuje się.
Przepływ gazu zatrzymany po
wypływie resztkowym.
(Wentylatory będą pracowały przez
10 minut od czasu wyłączenia
przełącznika [START] palnika)
DZIAŁANIE:
Przełącznik w
położeniu WYŁ.
WYNIK:
Wszystkie wskaźniki wyłączone.
Wentylatory zasilacza
wyłączone.
DZIAŁANIE:
Odłączyć kabel
zasilający
lub otworzyć
odłącznik zewnętrzny.
WYNIK:
Brak zasilania systemu.
Art #A-13266PL
0-5489PL
SERWIS
5-7
CUTMASTER 60i
5.06
Wymiana podstawowych części zasilacza
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu palnika, przewodów
lub źródła zasilania odłączyć główne zasilanie u
źródła.
Ten rozdział opisuje procedury wymiany podstawowych części. Bardziej szczegółowe informacje na temat wymiany części
znajdują się w podręczniku serwisowym zasilacza.
A.
Wymiana zespołu wkładu filtra
Zespół wkładu filtra (9-0116) znajduje się w panelu tylnym. W celu zapewnienia najlepszej wydajności systemu, wkład
filtracyjny należy sprawdzać zgodnie z harmonogramem konserwacji (rozdział 5.02) i należy go oczyścić lub wymienić.
Zespół
regulatora/filtra
Art # A-13255
1. Odłączyć źródło zasilania; wyłączyć zasilanie gazem i uwolnić ciśnienie z układu.
2. Wymontować czystą miseczkę filtra za pomocą klucza
dostarczonego z systemem 9-9675.
UWAGA!
Numery części zamiennych filtrów można odnaleźć
w rozdziale 6 niniejszej instrukcji.
5-8
SERWIS
0-5489PL
CUTMASTER 60i
3. Wyjąć wkład filtra; wyczyścić lub wymienić.
UWAGA!
W przypadku wymiany lub czyszczenia tylko wkładu
filtra przy demontażu należy korzystać z poniższych
ilustracji.
Wkład
filtrujący
Art # A-07990PL
4. Zainstalować nowy lub oczyszczony zestaw poprzez odwrócenie tych procedur.
5. Włączyć zasilanie powietrzem i sprawdzić szczelność przed nałożeniem pokrywy.
0-5489PL
SERWIS
5-9
CUTMASTER 60i
Wymiana opcjonalnego wkładu filtra jednostopniowego
Poniższe instrukcje dotyczą do zasilaczy z zainstalowanym opcjonalnym filtrem jednostopniowym.
Zasilacz wyłącza się automatycznie, kiedy wkład filtracyjny jest w pełni nasycony. Wkład filtracyjny można wyjąć z obudowy,
osuszyć i użyć ponownie. Pozostawić wkład do wyschnięcia na 24 godziny. Numer katalogowy wkładu filtra znajduje się
w rozdziale 6: „Lista części”.
1. Odłączyć zasilanie od zasilacza.
2. WYŁĄCZYĆ zasilanie powietrzem i uwolnić ciśnienie z układu przed wymontowaniem filtra w celu wymiany wkładu
filtracyjnego.
3. Odłączyć wąż doprowadzający gaz.
4. Obrócić pokrywę obudowy filtra w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją. Wkład filtracyjny
znajduje się w obudowie.
Obudowa
Wkład
filtrujący
(Nr kat. 9-7741)
Sprężyna
O-ring
(Nr kat. 9-7743)
Filtr złożony
Pokrywa
Złączka
choinkowa
Art # A-02476PL
Wymiana opcjonalnego wkładu filtra jednostopniowego
5. Wyjąć wkład filtra z obudowy i odłożyć do wysuszenia.
6. Wytrzeć wewnętrzną część obudowy do czysta, a następnie włożyć zamienny wkład filtra stroną otwartą naprzód.
7. Wymienić pokrywę obudowy.
8. Ponownie podłączyć doprowadzenie gazu.
UWAGA!
Jeśli urządzenie przecieka pomiędzy obudową a
pokrywą, należy sprawdzić pierścień uszczelniający
o-ring pod kątem nacięć lub innych uszkodzeń.
5-10
SERWIS
0-5489PL
CUTMASTER 60i
Wymiana opcjonalnego wkładu filtra dwustopniowego
Dwustopniowy filtr powietrza posiada dwa wkłady filtracyjne. Gdy wkłady filtracyjne zabrudzą się, zasilacz będzie nadal
działać, lecz jakość cięcia może być niezadowalająca. Numer katalogowy wkładu filtra znajduje się w rozdziale 6: „Lista części”.
1. WYŁĄCZYĆ główne zasilanie.
2. WYŁĄCZYĆ zasilanie powietrzem i uwolnić ciśnienie z układu.
!
OSTRZEŻENIE
Przed demontażem zespołu filtra należy zawsze
WYŁĄCZYĆ zasilanie powietrzem i uwolnić ciśnienie
z układu – w przeciwnym razie mogą dojść do
zranienia.
3. Poluzować dwie śruby na górnej części zespołu filtra, tak aby można było swobodnie przesuwać wkłady filtracyjne.
4. Należy zwrócić uwagę na miejsce i położenie starych wkładów filtracyjnych.
5. Wysunąć stare wkłady filtracyjne.
Wkłady pierwszego
i drugiego stopnia
(zgodnie z
oznaczeniem)
Art # A-02942PL
Wymiana opcjonalnego filtra dwustopniowego
6. Wsunąć zamienne wkłady filtracyjne do zespołu filtra w położeniu przedstawionym w punkcie 4 powyżej.
7. Ręcznie i równomiernie dokręcić dwie śruby, a następnie dokręcić każdą śrubę momentem obrotowym 2,3–3,4 Nm
(20–30 in-lbs). Nieprawidłowy moment obrotowy może uszkodzić uszczelkę.
8. Powoli wprowadzić ciśnienie do zespołu, sprawdzając go pod kątem nieszczelności.
UWAGA!
Wydostawanie się niewielkiej ilości powietrza
z dolnej złączki to normalne zjawisko.
UWAGA!
Numery części zamiennych filtrów można odnaleźć
w rozdziale 6 niniejszej instrukcji.
To koniec procedury wymiany części.
0-5489PL
SERWIS
5-11
CUTMASTER 60i
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
5-12
SERWIS
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 5 PALNIK: SERWIS
5T.01
Ogólna konserwacja
Rynna górna z otworami
wentylacyjnymi musi
pozostać otwarta
UWAGA!
Opisy często występujących wskazań oraz błędów
zamieszczono w poprzednim rozdziale 5: „System”.
Górny o-ring we
właściwej rynnie
Gwinty maszyny
Czyszczenie palnika
Dolny o-ring
Nawet jeśli palnik jest używany wyłącznie z czystym
powietrzem, po pewnym czasie w jego wnętrzu pojawi
się osad. Nagromadzony materiał może mieć wpływ na
uruchomienie łuku pilotującego i ogólną jakość cięcia
palnikiem.
Art # A-03725PL
O-ring głowicy palnika
Złącza ATC
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu palnika lub przewodów palnika odłączyć główne zasilanie od systemu.
NIE dotykać wewnętrznych części palnika, kiedy
światło wskaźnika AC na zasilaczu jest włączone.
Wewnętrzną część palnika należy oczyścić środkiem do
czyszczenia styków elektrycznych za pomocą wacika
lub miękkiej mokrej ściereczki. W trudnych przypadkach palnik można odłączyć od przewodów i oczyścić
go dokładniej, wlewając środek czyszczący do styków
elektrycznych do palnika i przedmuchując go sprężonym powietrzem.
!
Złącze gazu
PRZESTROGA
Dokładnie osuszyć palnik przed ponownym montażem.
Smarowanie pierścieni o-ring
Pierścień uszczelniający typu o-ring na głowicy palnika
i złączu z gwintem zewnętrznym ATC wymaga regularnego smarowania. Dzięki temu pierścienie uszczelniające o-ring zachowają giętkość i zapewnią właściwe
uszczelnienie. Pierścienie o-ring przesuszą się, stwardnieją lub popękają, jeśli nie będą regularnie smarowane.
Może to prowadzić do problemów z działaniem.
O-ring złącza ATC
UWAGA!
NIE stosować innych smarów lub środków smarnych,
które mogą nie być przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach lub mogą zawierać „nieznane
elementy” mogące wchodzić w reakcje z atmosferą.
W wyniku tej reakcji wewnątrz palnika mogą pozostać zanieczyszczenia. Każdy z tych warunków może
prowadzić do niestabilnego działania lub skrócenia
okresu eksploatacji części.
Zaleca się stosowanie bardzo cienkiej warstwy smaru
do pierścieni uszczelniających o-ring (nr katalogowy
8-4025) raz na tydzień.
0-5489PL
O-Ring
#8-0525
Art #A-03791PL_AB
SERWIS
5T-1
CUTMASTER 60i
5T.02
Kontrola lub wymiana części eksploatacyjnych
palnika
4. Zdjąć końcówkę. Sprawdzić pod kątem nadmiernego zużycia (wskazuje na nie wydłużony lub zbyt
duży otwór). Wyczyścić lub wymienić końcówkę w
razie potrzeby.
OSTRZEŻENIE
Przed rozpoczęciem demontażu palnika lub przewodów palnika odłączyć główne zasilanie od systemu.
NIE dotykać wewnętrznych części palnika, kiedy
światło wskaźnika AC na zasilaczu jest włączone.
Dobra końcówka
Wymontować części eksploatacyjne palnika w następujący
sposób:
Zużyta końcówka
A-03406PL
Przykład zużycia końcówki
UWAGA!
Miseczka osłaniająca utrzymuje końcówkę i wkład
startowy we właściwej pozycji. Ustawić palnik z
miseczką osłaniającą palnika skierowaną ku górze,
aby zapobiec wypadnięciu tych elementów po
zdjęciu miseczki.
5. Wyjąć wkład startowy. Sprawdzić pod kątem nadmiernego zużycia, zatkanych otworów wylotowych
gazu lub przebarwień. Sprawdzić dolny łącznik pod
kątem swobody ruchu. W razie potrzeby wymienić.
Sprężynowe mocowanie
u dołu przy pełnym
ściśnięciu
1. Odkręcić i zdjąć miseczkę osłaniającą z palnika.
Sprężynowe mocowanie
u dołu przy ponownym
ustawieniu / pełnym rozłożeniu
UWAGA!
Gromadzenie się na miseczce osłaniającej żużlu,
którego nie można usunąć, może mieć wpływ na
działanie systemu
Art # A-08064PL_AC
2. Sprawdzić miseczkę pod kątem uszkodzeń. Wytrzeć
do czysta; w przypadku uszkodzeń wymienić.
6. Wyciągnąć elektrodę prosto z głowicy palnika.
Sprawdzić czoło elektrody pod kątem nadmiernego
zużycia. Patrz następujący rysunek.
Art # A-08067
Miseczki osłaniające
Nowy elektroda
3. Na palnikach z korpusem i nasadką ochronną lub
deflektorem należy dopilnować, aby nasadka lub
deflektor były dokręcone tak, by przylegały ściśle
do korpusu miseczki osłaniającej. Podczas operacji
cięcia stykowego z osłoną (tylko) między korpusem
miseczki osłaniającej a nasadką ochronną może
znajdować się pierścień uszczelniający o-ring. Nie
smarować pierścienia o-ring.
Art # A-03284PL
Zużyta elektroda
Zużycie elektrody
7. Ponownie założyć nową elektrodę, wsuwając ją
prosto do głowicy palnika, aż zaskoczy na swoje
miejsce.
Zaślepka osłony
kontaktowej
8. Ponownie zainstalować wymagany wkład startowy
i końcówkę do głowicy palnika.
Korpus
nasadki
osłony
9. Ręcznie dokręcić miseczkę osłaniającą, dopóki nie
osadzi się na głowicy palnika. Jeśli podczas montażu
miseczki wyczuwalny jest opór, przystąpieniem do
wykonywania dalszych czynności należy sprawdzić
gwinty.
O-Ring Nr. 8-3488
To koniec procedury wymiany części.
Art # A-03878PL
5T-2
SERWIS
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ROZDZIAŁ 6: LISTA CZĘŚCI
6.01
A.
Wstęp
Zestawienie części
Lista części zawiera zestawienie wszystkich elementów zamiennych. Listy części są zorganizowane w następujący sposób:
6.03
Zasilacz zamienny
6.04
Części zamienne do zasilacza
6.05
Opcje i akcesoria
6.06
Zewnętrzne części zamienne (plastikowe)
6.07
Części zamienne do palnika ręcznego SL60QD™
6.08
Lista części eksploatacyjnych palnika (SL60 / SL60QD™)
6.09
Lista części eksploatacyjnych palnika SL100
UWAGA!
Części bez numeru artykułu nie zostały przedstawione, można
je jednak zamówić na podstawie numeru katalogowego.
B.
Zwroty
Jeśli produkt musi zostać zwrócony do serwisu, prosimy o kontakt z dystrybutorem. Materiały zwracane bez uzyskania
odpowiedniego upoważnienia nie będą przyjmowane.
6.02
Informacje dotyczące składania zamówień
Części zamienne należy zamawiać według numeru katalogowego i pełnego opisu części lub zespołu zgodnie z listą części
dla każdej pozycji. Dołączyć również nazwę modelu i numer seryjny zasilacza. Wszelkie pytania należy kierować do autoryzowanego dystrybutora.
6.03
Zasilacz zamienny
Do zestawu zasilacza zamiennego dołączono następujące artykuły: przewód roboczy i zacisk, kabel zasilający, regulator
ciśnienia gazu/filtr i instrukcję obsługi.
Ilość
1
0-5489PL
Opis
Nr katalogowy
Zasilacz CutMaster 60i
400 VAC, 3-fazowy, 60 Hz,
z kablem zasilającym i wtyczką
0559356304
LISTA CZĘŚCI
6-1
CUTMASTER 60i
6.04
Części zamienne do zasilacza
Ilość
1
1
1
6.05
Opis
Nr katalogowy
Wkład zamienny do zespołu filtra (filtr fabryczny)
Kabel zasilający 3-fazowy z wtyczką do zasilacza CE 400 V
Wtyczka silnikowa P 416-6 (do kabla zasilającego)
9-0116
9-9711
0349891207
Opis
Nr katalogowy
Opcje i akcesoria
Ilość
1
Zestaw filtra jednostopniowego (zawiera filtr i wąż)
1
Korpus filtra, zamienny
1
Wąż filtra, zamienny (nie pokazano)
2
Wkład filtra, zamienny
1
Zestaw filtra dwustopniowego (zawiera wąż i śruby mocujące)
1
Zestaw dwustopniowego filtra powietrza
1
Wkład pierwszego stopnia
1
Wkład drugiego stopnia
1
Kabel roboczy #8 z wtyczką 50 mm typu Dinse
1
Wózek wielofunkcyjny
1
Klucz do filtrów (filtr fabryczny)
7-7507
9-7740
9-7742
9-7741
9-9387
9-7527
9-1021
9-1022
9-9692
7-8888
9-9675
Obudowa
Wkład
filtrujący
(Nr kat. 9-7741)
Sprężyna
O-ring
(Nr kat. 9-7743)
Filtr złożony
Pokrywa
Złączka
choinkowa
Art # A-02476PL
Opcjonalny zestaw filtra jednostopniowego
6-2
LISTA CZĘŚCI
Wkłady pierwszego
i drugiego stopnia
(zgodnie z
oznaczeniem)
Art # A-02942PL
Opcjonalny zestaw filtra dwustopniowego
0-5489PL
CUTMASTER 60i
6.06
Zewnętrzne części zamienne (plastikowe)
Nr pozycji
Ilość
Opis
1
1
Rękojeść, góra obudowy
2
1
Maskownica, rama boczna prawa
3
1
Rękojeść, CM60i (razem 3)
4
1
Spód, przód obudowy
5
1
Maskownica, rama boczna lewa
6
1
Spód, tył obudowy
Śruby i nakrętki można nabyć w lokalnym sklepie z narzędziami.
a Śruba M5x0,8x12 mm
b Śruba M5x0,8x16 mm
c Nakrętka M5x0,8
Nr katalogowy
9-9702
9-9703
9-9665
9-9694
9-9704
9-9693
1
2
3
c
b
a
3
c
b
a
6
c
a
b
a
5
0-5489PL
Art # A-13343
a
a
a
LISTA CZĘŚCI
4
6-3
CUTMASTER 60i
6.07
Części zamienne do palników ręcznych
Nr pozycji
Ilość
Opis
1
1
Zestaw rękojeści palnika, zamienny
2
Zespoły przewodów z gniazdem ATC i szybkozłączami
1
SL60QD™, zespół przewodów o dł. 6,1 m (20’) ze złączami ATC i QD
1
SL60QD™, zespół przewodów o dł. 15,24 m (50’) ze złączami ATC i QD
1i2
1
Zespół palnika i przewodów, dł. 6,1 m (20’)
1i2
1
Zespół palnika i przewodów, dł. 15,24 m (50’)
Nr katalogowy
7-5680
4-5604
4-5605
7-5604
7-5605
1
2
Art # A-13248_AB
6-4
LISTA CZĘŚCI
0-5489PL
CUTMASTER 60i
6.08
Części eksploatacyjne palnika (SL60)
9-8252
(60A)
9-8218
9-8235
9-8237
Wymień materiały zużywalne.
Remplacer les consommables.
8-3487
23x6005
9-8210
(60A)
8-3486
Głowica palnika
9-8243
9-8215 Std Life
9-8214 Ext Life
9-8213
9-8226 B
(60A)
9-8218
9-8281
9-8237
9-8241
Art # A-13147_AC
0-5489PL
LISTA CZĘŚCI
6-5
CUTMASTER 60i
6.09
Części eksploatacyjne palnika (SL100)
20-40A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
Końcówka:
20A
30A
40A
50-60A
CIĘCIE
BEZSTYKOWE
Końcówki:
50-55A
60A
Elektroda
Wkład
Auto 9-8232
startowy
Instrukcja 9-8215 9-8213
9-8205
9-8206
9-8208
9-8209
9-8210
Korpus
nasadki
osłony,
9-8237
Zaślepka osłony,
obróbka 40A 9-8245
Kielich
osłony
9-8218
Zaślepka osłony,
deflektor 9-8243
Korpus
nasadki
osłony,
9-8237
Kielich
osłony
9-8218
Nasadka osłony
kontaktowej 9-8235
Zaślepka osłony,
obróbka 50-60A 9-8238
Zaślepka osłony,
deflektor 9-8243
Wkład startowy o
dużej wydajności
Tylko inne niż
HF 9-8277
40-120A
ŻŁOBIENIE
Końcówki:
Korpus
nasadki
osłony,
9-8237
Końcówka A 9-8225 (40 Amps Max.)
Końcówka B 9-8226 (50 - 120 Amps)
Zaślepka osłony,
żłobienie 9-8241
Końcówka C 9-8227 (60 - 120 Amps)
Końcówka D 9-8228 (60 - 120 Amps)
Końcówka E 9-8254 (60 - 120 Amps)
6-6
LISTA CZĘŚCI
Art # A-13148PL
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE NA ETYKIECIE DANYCH
Hermosillo, Sonora, Meksyk
Model:
Date of Mfr:
Typ zasilacza
(uwaga 1)
1 or 3
f
1
f
S/N
Made in Mexico
Standard obowiązujący
dla tego typu zasilacza
2
Wyjście typu prądowego
Współczynnik cyklu roboczego
Zakres wyjściowy
(natężenie/napięcie)
Symbol cięcia
plazmowego
X
U0 =
Znamionowe napięcie
bez obciążenia
Symbol
zasilania
Dane cyklu roboczego (uwaga 3)
I
U2
Napięcie przy obciążeniu
konwencjonalnym
Maksymalne
natężenie znamionowe
U1
I1 maks.
3Ø
1
1Ø
1
1Ø
I 1sk.
3Ø
Specyfikacje
zasilania
(fazy, AC lub DC,
częstotliwość)
Klasa ochrony
ZAŁĄCZNIK
Maksymalne skuteczne
natężenie prądu zasilania
Numer pliku i poziom
wersji schematu
elektrycznego producenta
Znamionowe napięcie
zasilania (uwaga 2)
UWAGI:
1. Przedstawiony symbol wskazuje zasilanie AC jedno- lub trójfazowe,
przetwornicę-transformator-prostownik o stałej częstotliwości,
wyjście DC.
2. Wskazuje napięcia wejściowe dla tego zasilacza. Na spodzie większości
zasilaczy umieszczono etykietę wskazującą wymogi w zakresie napięcia
zasilającego dla zasilacza w jego standardowej wersji.
3. Górny rząd: Wartości cyklu roboczego.
Wartość cyklu pracy wg IEC jest obliczana zgodnie z wytycznymi
Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej. Wartość cyklu
roboczego TDC jest określana w toku procedur testowych
producenta zasilacza.
Drugi rząd: Wartości znamionowe natężenia w czasie cięcia.
Trzeci rząd: Wartości napięcia dla konwencjonalnego obciążenia.
4. Części etykiety danych mogą być umieszczone w różnych miejscach
zasilacza.
0-5489PL
Nazwa i/lub logo producenta,
lokalizacja, model i poziom wersji,
numer seryjny i kod produkcji
Standardowe symbole
AC
DC
Ø
Faza
Art # A-13265PL
A-1
CUTMASTER 60i
ZAŁĄCZNIK 2: SCHEMATY ROZMIESZCZENIA STYKÓW PALNIKA
A.
Schemat rozmieszczenia styków palnika ręcznego
Ujemny /
plazmowy
8 - Otwarte
4 - Zielony /
Przełącznik
3 - Biały /
Przełącznik
B.
Ujemny /
plazmowy
8 - Otwarte
4 - Przełącznik
4
3
2- Pomarańczowy/
PIP
1 - Czarny /
PIP
Gniazdo ATC
Widok z przodu
Złącza ATC
Widok z przodu
2
1
6
5
8
7
7 - Otwarte
7 - Otwarte
6 - Otwarte
6 - Otwarte
8
7
6
5
2
1
3 - Przełącznik
4
3
2 - PIP
5 - Otwarte
5 - Otwarte
1 - PIP
Pilotujący
Pilotujący
Art# A-03701PL_AB
Schemat rozmieszczenia styków palnika zautomatyzowanego (maszynowego)
Złącza ATC
Widok z przodu
Ujemny / plazmowy
8 - Zielony masa złącza
kasety
wiszącej
4- Czarny - złącze
kasety wiszącej
3 - Biały - złącze
kasety wiszącej
2 - Pomarańczowy/
PIP
4
3
2
1
Gniazdo ATC
Widok z przodu
NIEOSŁONIĘTY PALNIK MASZYNOWY
6
5
8
7
7 - Zielony /
nieużywane
6 - Otwarte
Ujemny / plazmowy
7 - Otwarte
6 - Otwarte
5 - Biały /
nieużywane
1 - Czarny /
PIP
4 - Przełącznik
8 - Masa
Pilotujący
8
7
6
5
2
1
4
3
3 - Przełącznik
2 - PIP
1 - PIP
5 - Otwarte
Pilotujący
Art # A-03799PL
A-2
ZAŁĄCZNIK
0-5489PL
CUTMASTER 60i
ZAŁĄCZNIK 3: SCHEMATY POŁĄCZEŃ PALNIKA
A.
Schemat połączeń palnika ręcznego
Torch: SL60QD / SL60 / SL100 Hand Torch
Przewody: Przewody ze złączem ATC
Zasilacz: 60i
Głowica
palnika
Wtyk
przewodów
ATC
Gniazdo
ATC
Zasilacz
Przewody
palnika
Przełącznik
PIP
Czarny
1
1
Pomarańczowy
2
2
5
5
Przełącznik
palnika
6
6
Zielony
4
4
Biały
3
3
8
8
7
7
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Do obwodów
zasilacza
Do obwodów
zasilacza
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Art # A-13334
B.
Schemat połączeń palnika maszynowego
Palnik: Palnik maszynowy SL100 z nieosłoniętą dyszą
Przewody: Przewody ze złączem ATC oraz
Złącze kasety wiszącej
Zasilacz: z gniazdem ATC
Wtyk
przewodów
ATC
Głowica
palnika
Do pilota
Złącze
kasety
wiszącej
Gniazdo ATC
Zasilacz
Przewody
palnika
Przełącznik
PIP
Czarny
1
1
Pomarańczowy
2
2
Biały
5
5
6
6
Black 4
White 3
Green 8
4
7
7
Nieużywane
Zielony
Przewód ujemny / plazmowy
Przewód pilota
3
Do obwodów
zasilacza
Do obwodów
zasilacza
8
Ujemny / plazmowy
Pilotujący
Art # A-13335
0-5489PL
ZAŁĄCZNIK
A-3
CUTMASTER 60i
ZAŁĄCZNIK 4: SCHEMAT SYSTEMU, URZĄDZENIA 3-FAZOWE 400 V CE
Art # A-13478
A-4
ZAŁĄCZNIK
0-5489PL
CUTMASTER 60i
Art # A-13478
0-5489PL
ZAŁĄCZNIK
A-5
CUTMASTER 60i
ZAŁĄCZNIK 5: Historia publikacji
Data na okładce
25.04.2017
A-6
Wer.
AA
Zmiana(-y)
Wydanie instrukcji.
ZAŁĄCZNIK
0-5489PL
Tę stronę celowo pozostawiono pustą
AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
Denton, TX, USA
Obsługa klienta w USA
Tel. 1-800-426-1888 (bezpłatny)
Faks: 1-800-535-0557 (bezpłatny)
Międzynarodowa obsługa klienta
Tel. 1-940-381-1212
Faks: 1-940-483-8178
Miami, FL, USA
Biuro sprzedaży, Ameryka Łacińska
Tel. 1-954-727-8371
Faks: 1-954-727-8376
Oakville, Ontario, Kanada
Obsługa klienta w Kanadzie
Tel. 1-905-827-4515
Faks: 1-800-588-1714 (bezpłatny)
Obsługa klienta w USA: 800-426-1888 / FAKS: 800-535-0557
Obsługa klienta w Kanadzie: 905-827-4515 / FAKS: 800-588-1714
Międzynarodowa obsługa klienta: 940-381-1212 / FAKS: 940-483-8178
© 2017 ESAB Group Incorporated.
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising