ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Ръководство за употреба

ESAB ES 300i Ръководство за употреба
ES 300i
Захранващ източник за заваряване MMA 300 A
Ръководство за експлоатация
0463 415 201 BG 20171016
Valid for: serial no. 719-, 725-, 742-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТ ...........................................................................................
4
1.1
Значение на символите .........................................................................
4
1.2
Мерки за безопасност ............................................................................
4
ВЪВЕДЕНИЕ ...............................................................................................
8
2.1
Обзор ........................................................................................................
8
2.2
Оборудване .............................................................................................
8
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ .................................................................................
9
4
МОНТАЖ .......................................................................................................
11
4.1
Разположение..........................................................................................
11
4.2
Инструкции за повдигане......................................................................
11
4.3
Мрежово захранване..............................................................................
12
ЕКСПЛОАТАЦИЯ .........................................................................................
17
5.1
Обзор ........................................................................................................
17
5.2
Съединения и устройства за управление .........................................
17
5.3
Свързване на заваръчния и обратния кабел....................................
18
5.4
Включване/изключване на мрежовото захранване .........................
18
5.5
Управление на вентилатора .................................................................
18
5.6
Термозащита ...........................................................................................
18
5.7
Функции и символи................................................................................
19
5.8
Пулт за управление................................................................................
21
5.8.1
Навигация..............................................................................................
21
5.8.2
Програма за заваряване ......................................................................
22
5.9
Дистанционно управление ...................................................................
22
5.10
USB връзка ..............................................................................................
22
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ....................................................................
23
6.1
Профилактично техническо обслужване...........................................
23
6.2
Инструкции за почистване....................................................................
24
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ .................................................
27
8
КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ ..................................................................................
28
8.1
Описание на кодовете за грешки.........................................................
28
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .......................................................
30
СХЕМА .................................................................................................................
31
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА.................................................................
32
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ..........................................................................................
33
1
2
5
6
9
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0463 415 201
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете ръководството
за работа и спазвайте всички етикети, практики за
безопасност на служителите и информационни листове
за безопасност (SDS).
1.2
Мерки за безопасност
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
3.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
0463 415 201
-4-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
4.
5.
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – може да е смъртоносен
• Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с
ръководството за работа.
• Не докосвайте електрическите части и електродите, намиращи се под
напрежение, с голи ръце, влажни ръкавици или мокро облекло.
• Изолирайте себе си от работното място и земята.
• Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
• Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
• Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
• Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
ГАЗОВЕ И ДИМ – могат да представляват опасност за здравето
• Дръжте главата си далеч от димните газове.
• Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете,
за да отведете газовете и дима от зоната ви на дишане и работното
пространство.
0463 415 201
-5-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата
• Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло.
• Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ШУМ – прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
• Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
• Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
• Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
• Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма никакви запалими материали.
• Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – в случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали
части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от обществената
мрежа под ниско напрежение. В такива помещения е
възможно възникване на потенциални затруднения,
свързани с електромагнитната съвместимост на
оборудване от клас А, вследствие на проводими или
излъчващи повърхности.
0463 415 201
-6-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2012/19/EО
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане съгласно
националното законодателство, електрическото и/или
електронното оборудване, което е достигнало до края
на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде
унищожено чрез предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите информация за
одобрените пунктове за събиране на подобно
оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0463 415 201
-7-
© ESAB AB 2017
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
2.1
Обзор
ES 300i е източник на захранване за заваряване, предназначен за заваряване с
електроди с покритие (MMA) и TIG заваряване.
Принадлежностите на ESAB за продукта можете да откриете в глава
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" от настоящото ръководство.
2.2
Оборудване
Захранващият източник се доставя в комплект с:
•
•
3 m захранващ кабел с щепсел
инструкция за експлоатация
0463 415 201
-8-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ES 300i (0445 100 880)
Мрежово напрежение
230 – 480 V±10%, 3~
50/60 Hz
230 V±10%, 1~ 50/60 Hz1)
Мрежово захранване
Ssc min
4,4 MVA2), 4,1 MVA3)
Няма изисквания
Zmax
0,04 ома
Няма изисквания
Imax MMA
30,0 A
29,0 A
Imax TIG
21,0 A
20,0 A
Ток в първичната намотка
Необходима мощност без товар в режим на икономия на енергия
Uin 230 V
Uin 480 V
74 W
91 W
Диапазон на настройване
MMA
5 A/20 V – 300 A/32 V
5A/20 V – 200 A/28 V
TIG
5 A/10 V – 300 A/22 V
5A/10 V – 200 A/18 V
Допустим товар при заваряване MMA
40% работен цикъл
300 A/32,0 V
60% работен цикъл
250 A/30,0 V
100% работен цикъл
200 A/28,0 V
200 A/28,0 V
Допустимо натоварване при TIG
40% работен цикъл
300 A/22,0 V
60% работен цикъл
250 A/20,0 V
100% работен цикъл
200 A/18,0 V
200 A/18,0 V
Привидна мощност I2 при
максимален ток
11,6 kVA2), 11,3 kVA3)
6,6 kVA
Активна мощност I2 при
максимален ток
11,2 kW2), 10,8 kW3)
6,6 kW
Коефициент на мощност при максимален ток
TIG
0,96
0,99
MMA
0,96
0,98
Ефективност при максимален ток
MMA
89%
87%
TIG
85%
84%
Напрежение на празен ход U0 max
VRD 35 V дезактивирано
48 V
48 V
VRD 35 V активирано
32 V2), 34 V3)
34 V
Работна температура
Температура при превоз
0463 415 201
-10 до +40 °C (+14 до +104 °F)
-20 до +55 °C (-4 до +131 °F)
-9-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ES 300i (0445 100 880)
Постоянно звуково
налягане на празен ход
Размери, д x ш x в
< 70 db (A)
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 инча)
Тегло
15 kg (33 lbs)
Клас на изолация
трансформатор
F
Клас на защита на корпуса
IP23
Клас на приложение
1)
Еднофазен, наличен от сериен номер 725-xxx-xxxx
2)
Сериен номер 627-xxx-xxxx до 719-xxx-xxxx
3)
От сериен номер 725-xxx-xxxx
Мрежово захранване, Ssc min
Минимална мрежова мощност при късо съединение, съгласно IEC 61000-3-12
Работен цикъл
Под работен цикъл се разбира времето като процент от десетминутен период, в което
може да извършвате заваряване с определен товар без претоварване. Работният
цикъл е валиден за температура 40 °C / 104 °F или по-ниска.
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP23, е предназначено за употреба на открито и закрито.
Клас на приложение
Символът
означава, че захранващият източник е предназначен за използване в
участъци с повишена опасност от електрически ток.
0463 415 201
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е предназначен за промишлена употреба. В битова
среда продуктът може да предизвика радио смущения. Потребителят носи
отговорността за вземане на съответните мерки.
4.1
Разположение
Поставете източника на захранване така, че входните и изходните отвори за
охлаждащия въздух да са свободни.
A. Най-малко 200 mm (8")
В. Най-малко 200 mm (8")
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Укрепете оборудването - особено
ако е разположено върху неравна
или наклонена повърхност.
4.2
Инструкции за повдигане
Механичното повдигане трябва да се извършва чрез двете външни дръжки.
0463 415 201
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4.3
Мрежово захранване
ЗАБЕЛЕЖКА!
Изисквания към мрежовото захранване
Това оборудване съответства на IEC 61000-3-12, при условие че мрежовата
мощност при късо съединение е по-голяма или равна на Sscmin в точката на
свързване между потребителското захранване и обществената система. В
този случай монтажникът или потребителят на оборудването, при
необходимост след консултации с оператора на електроразпределителната
мрежа, носят отговорността за свързване на оборудването само към
захранване с мрежова мощност при късо съединение, по-голяма или равна
на Sscmin. Направете справка с техническите данни в глава ТЕХНИЧЕСКИ
ДАННИ.
Захранващият източник се регулира автоматично към подаденото входящо
напрежение; уверете се, че е защитен с подходящ размер предпазител. Необходимо е
да се изгради защитна заземителна връзка в съответствие с изискванията.
Табелка с технически данни, съдържаща
информация за захранването
0463 415 201
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
Препоръчителни параметри на предпазителите и минимални сечения на
кабелите на ES 300i
Мрежово
напрежение
3~ 50/60 Hz
1~ 50/60 Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4 × 4 mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
3 × 6 mm²
Максимален
номинален ток
Imax
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
28,0 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
28,0 A
Предпазител
за
свръхнапрежение
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
35 A
тип C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
Максимална
препоръчвана
дължина на
удължителния
кабел
100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
0 ft.
0 ft.
0 ft.
0 ft.
0 ft.
100 m/330 ft.
Минимален
препоръчителен
размер на
удължителния
кабел
4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 3 × 6 mm²
Сечението на
мрежовия кабел
ЗАБЕЛЕЖКА!
Различните варианти на ES 300i са сертифицирани за различно мрежово
напрежение. Винаги проверявайте техническите характеристики на
източника на захранване, който се използва, на табелката с техническите
данни.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Посочените по-горе сечения на захранващите кабели и размерите на
предпазителите съответстват на изискванията на наредбите в Швеция.
Използвайте захранващия източник в съответствие с приложимите
национални норми.
1-фазно мрежово напрежение 230 V с мрежов предпазител за 16 A
Вижте в таблицата по-долу информация за 1-фазно мрежово напрежение 230 V с
мрежов предпазител за 16 A. Мрежовият предпазител за 16 A позволява използване на
щепсел 16 А в комбинация с 3×2,5 mm2 захранващ кабел.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
0463 415 201
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
Imax
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
Imax
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) За постигане на 200 A в режим MMA и TIG се препоръчва използване на
порцеланови предпазители. Предпазителите MCB прекъсват веригата по-бързо от
порцелановите предпазители.
Захранване от електрогенератори
Захранващият източник може да се захранва от различни видове електрогенератори.
Някои генератори обаче не осигуряват достатъчна мощност за нормалната работа на
заваръчния захранващ източник. Препоръчва се използване на генератори с
автоматично регулиране на напрежението (AVR) или с еквивалентен или по-добър тип
регулиране с номинална мощност 20 kW.
Монтаж на захранващия кабел
ЗАБЕЛЕЖКА!
Захранващият източник се доставя с 4×2,5 mm2 захранващ кабел и мрежов
щепсел 16 A, които в комбинация отговарят на изискванията за номинално
3-фазно мрежово захранване 380 – 415 V. Ако е необходимо друго мрежово
напрежение, мрежовият кабел може да се смени съгласно съответните
национални разпоредби. За препоръки вижте секцията "Препоръчвани
размери на предпазителя и минимално сечение на кабела".
1.
2.
3.
Отстранете страничния панел.
Ако е стегнат, освободете блокировката (A).
Ако кабелът е свързан, разединете всички проводници, срежете кабелната
връзка (D) и отстранете кабела.
0463 415 201
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Опция: В този момент може да се отстрани вентилаторът с пяна, за да се
опрости монтажът. Обърнете внимание на посоката на вентилатора (стикерът
към вътрешната страна).
Оголете новия проводник съгласно техническата характеристика (B).
Поставете около 1 cm (0,4 in.) от изолацията на кабела в блокировката. Стегнете
блокировката с 1,5 – 2 Nm (13,3 – 17,7 in. lb) (A).
Използвайте две кабелни връзки за закрепване на кабелите (D).
Опция: Ако вентилаторът с пяна е бил отстранен, сега трябва отново да се
монтира. Символ отстрани на вентилатора (G) показва посоката на въздушния
поток.
Монтирайте феритите и свържете заземителния проводник (C). Възможно
най-близо до радиатора трябва да се разположи назъбена шайба. Стегнете
винта с въртящ момент до 6,0 ±0,6 Nm (53,1 ±5,3 in. lb).
Свържете всички кабели съгласно илюстрациите за 1-фазно и 3-фазно
свързване. Стегнете винта с въртящ момент до 1,0 ±0,2 Nm (8,9 ±1,8 in. lb).
Уверете се, че IP защитата е правилно монтирана от вътрешната страна на
страничния панел (E).
Монтирайте отново страничния панел (F).
Стегнете винтовете на страничния панел с 3 ±0,3 Nm (26,6 ±2,7 in. lb).
3-фазно
0463 415 201
- 15 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
1-фазно
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При работа в 1-фазна мрежа клемата L3 е под напрежение, въпреки че не е
свързан. Не свързвайте клема L3.
0463 415 201
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.1
Обзор
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава "Безопасност". Прочетете ги внимателно, преди да пристъпите към
работа с оборудването.
ЗАБЕЛЕЖКА!
За преместване на оборудването използвайте ръкохватката. Никога не
дърпайте кабелите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електрически удар! По време на работа не докосвайте работния детайл или
заваръчната глава!
5.2
1.
2.
3.
4.
Съединения и устройства за управление
Пулт за управление
5. Ключ за мрежово захранване, O/I
Положителна заваръчна клема
6. USB връзка
Отрицателна заваръчна клема
7. Захранващ кабел
Гнездо за дистанционното управление
ЗАБЕЛЕЖКА!
Когато USB връзката не се използва, винаги използвайте капачката.
0463 415 201
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.3
Свързване на заваръчния и обратния кабел
Захранващият източник има два извода – положителен (+) и отрицателен (-) – за
свързване на заваръчните и обратните кабели. Изводът, към който е свързан
заваръчният кабел зависи от метода на заваряване или от типа на използвания
електрод.
Свържете обратния кабел към другия извод на захранващия източник. Закрепете
контактната скоба на обратния кабел към работния детайл и проверите дали е
осигурен добър контакт между детайла и извода за обратния кабел на захранващия
източник.
•
•
При TIG заваряване отрицателната заваръчна клема (-) се използва за
заваръчната горелка, а положителната (+) – за обратния кабел.
При ММА заваряване заваръчният кабел може да се свърже към положителната
(+) заваръчна клема или към отрицателната заваръчна клема (-) в зависимост от
типа на използвания електрод. Полярността на свързването е посочена върху
опаковката на електрода.
5.4
Включване/изключване на мрежовото захранване
Включете мрежовото захранване, като завъртите превключвателя в положение "I".
Изключете устройството, като завъртите превключвателя в положение "О".
Независимо от това дали мрежовото захранване е било прекъснато, или захранващият
източник е бил изключен по обичайния начин, програмите за заваряване се запазват,
така че да бъдат налични при следващото включване на апарата.
ВНИМАНИЕ!
Не изключвайте захранващия източник по време на заваряване (с товар).
5.5
Управление на вентилатора
Източникът на захранване има автоматичен топлинен контрол. Вентилаторът
продължава да работи в продължение на няколко минути, след като заваряването е
спряло, а захранващият източник превключва в режим на икономия на енергия. При
повторно започване на заваряване вентилаторът се включва отново.
По време на режима на икономия на енергия вентилаторът се включва периодично и
работи в продължение на няколко минути.
5.6
Термозащита
Източникът на захранване има термозащита срещу прегряване. Когато се
получи прегряване, заваряването спира, на пулта светва индикаторът за
прегряване, а на дисплея се появява съобщение за грешка. Защитата се
занулява автоматично при достатъчно намаляване на температурата.
0463 415 201
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.7
Функции и символи
MMA заваряване
ММА заваряването се нарича и заваряване с електроди с покритие.
Запалването на дъгата стопява електрода, а неговото покритие образува
защитна шлака.
За MMA заваряване захранващият източник трябва да се окомплектова с:
• заваръчен кабел с държач за електрод
• обратен кабел с щипка
Arc force (Сила на дъгата)
Функцията за силата на дъгата определя начина на промяна на тока в
отговор на вариациите в дължината на дъгата по време на заваряването.
Използвайте ниска стойност на силата на дъгата, за да получите спокойна
дъга с малко пръски и висока стойност, за да получите по-гореща и режеща
дъга.
Функцията за силата на дъгата се отнася само за MMA заваряването.
Hot start (Горещ старт)
Функцията "Горещ старт" временно увеличава тока в началото на
заваряването. Използвайте тази функция, за да намалите риска от
недостатъчно разтопяване, залепване на електрода и надраскване.
Функцията "Горещ старт" се отнася само за MMA заваряването.
Cel 6010
Оптимизирани характеристики на дъгата за целулозни електроди, като
6010 и подобни.
0463 415 201
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
TIG заваряване
TIG заваряването стопява метала на работния детайл с помощта на дъга
от волфрамов електрод, който не се топи. Заваръчната зона и електродът
са защитени от защитна газова среда.
За TIG заваряване захранващият източник трябва да се окомплектова с:
•
•
•
•
TIG горелка с газов кран
бутилка за газ аргон
регулатор за подаването на газ аргон
волфрамов електрод
Източникът на захранване извършва Live TIG start (Стартиране на TIG под
напрежение).
Волфрамовият електрод се поставя върху работния детайл. При повдигане
от работния детайл дъгата се запалва при ограничено ниво на тока.
Устройство за ограничаване на напрежението (VRD)
Функцията VRD гарантира, че когато не се извършва заваряване,
напрежението в отворената верига не превишава 35 V. Това се посочва от
светещия индикатор на VRD на панела. За активирането на тази функция
се свържете с техник от оторизиран сервиз на ESAB.
0463 415 201
- 20 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.8
Пулт за управление
1. Бутони за програма за заваряване,
7. Индикатор за параметрите на дисплея.
вижте раздел "ПРОГРАМА ЗА
ЗАВАРЯВАНЕ".
2. Дисплей – показва зададената или
8. Индикатор за настройката.
измерената стойност.
3. Избор на метода за заваряване – ръчно 9. Избор на параметър за показване на
електродъгово заваряване (ММА) или
дисплея, посочен от (7).
волфрамов електрод в защитна газова
среда (TIG).
4. Избор на електрод тип "целулозен" за 10. Индикатор за прегряване.
ММА заваряване.
5. Активиране/дезактивиране на
11. Индикатор за функция VRD (намалено
устройството за дистанционно
напрежение в отворена верига).
управление.
6. Въртящ бутон за настройка на данните.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Описаните функции не се променят при евентуални разлики във външния
вид на пулта за управление.
5.8.1
Навигация
Избор на параметър
С натискането на бутон (9) могат да бъдат показвани и променяни различни стойности.
Използвайте въртящия се бутон (6), за да промените стойностите.
Последователността е:
0463 415 201
- 21 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
Зададени стойности на тока.
Измерени стойности на тока.
Измерени стойности на напрежението.
Горещ старт, диапазон на настройка: 0 – 100%, по подразбиране: 0%. (само за
MMA)
Сила на дъгата, 0 – 100%. (само за MMA)
Задаване на параметър
Когато стойността може да бъде променена, индикаторът за настройка (8) светва. Тя
не може да бъде променена от пулта, когато е активирано дистанционното управление.
Опитите за промяна на стойността в режим на измерена стойност могат да доведат до
автоматично преминаване към режима на зададена стойност на тока.
5.8.2
Програма за заваряване
За всеки процес на заваряване (MMA/TIG) в паметта на пулта за управление (1) могат
да бъдат съхранени три различни програми за заваряване. Натиснете бутона 1, 2 или
3 в продължение на 3 секунди, за да запазите програмата за заваряване в паметта.
При приключване индикаторът на паметта светва.
За да превключвате между различните програми за заваряване, натискайте бутон 1, 2
или 3.
5.9
Дистанционно управление
Свържете дистанционното управление в задната страна на захранващия
източник и активирайте дистанционното управление, като натиснете бутона
върху пулта (индикаторът на дистанционното управление свети, когато то е
активно). Когато дистанционното управление е активирано, панелът за
управление е заключен срещу нежелана намеса, но показва данните за
заваряване.
5.10
USB връзка
Когато USB връзката не се използва, винаги поставяйте USB капачката.
Не я използвайте за зареждане на устройства, като например мобилни
телефони.
Процесът на заваряване е блокиран, когато е свързано USB устройство.
USB връзката може да се използва за извличане на статистически данни за
заваряване. Статистическите данни съдържат общия брой на извършените
заварки, общото време на заваряване и средния ток.
Извличане на статистически данни за заваряване
При извличане на статистически данни за заваряване се уверете, че
захранващият източник не се използва за заваряване.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 201
Поставете празна USB флаш памет в USB конектора на захранващия
източник.
За потвърждение, че захранващият източник е отчел USB
устройството, за кратко на дисплея мига текста "USB", след което
този текст свети постоянно.
Когато текста "USB" свети постоянно: Извадете USB устройството от
USB конектора.
USB устройството съдържа текстов файл (.txt) със статистически
данни за заваряването.
Препоръчителна програма за отваряне на текстовия файл е Microsoft
WordPad или Microsoft Word.
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключвайте захранването преди техническо обслужване.
ВНИМАНИЕ!
Сваляне на обезопасяващите плоскости може да се извършва само от лица
с подходящи познания по електротехника (упълномощен персонал).
ВНИМАНИЕ!
Производителят осигурява гаранция за този продукт. Всеки опит за
извършване на ремонт от неупълномощени сервизни центрове прави
гаранцията невалидна.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна
работа.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Извършвайте техническо обслужване по-често при силно запрашени
условия.
Преди всяка употреба проверявайте дали:
•
•
Изделието и кабелите са здрави,
Горелката е чиста и здрава.
6.1
Профилактично техническо обслужване
График за техническо обслужване при нормални условия. Проверявайте оборудването
преди всяка употреба.
Интервал
Зона за техническо обслужване
На всеки 3 месеца
Почистване или
Почистване на
Проверка или смяна
смяна на нечетливи заваръчните клеми.
на заваръчните
етикети.
кабели.
На всеки 6 месеца
Почистване на
вътрешността на
оборудването.
Използвайте сух
сгъстен въздух под
ниско налягане.
0463 415 201
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6.2
Инструкции за почистване
За да поддържате производителността и да увеличите експлоатационния живот на
захранващия източник, е задължително редовно да го почиствате. Колко често зависи
от:
•
•
•
заваръчния процес
времето на дъгата
условията на средата
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че процедурата по почистване се извършва на подходящо
подготвено работно място.
ВНИМАНИЕ!
При почистване винаги носете препоръчителните лични предпазни средства
като тапи за уши, предпазни очила, маски, ръкавици и предпазни обувки.
1.
Изключете източника на захранване от мрежата.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изчакайте най-малко 30 секунди, за да се разредят кондензаторите,
преди да продължите.
2.
Отстранете четирите винта, които държат десния страничен панел (R) и махнете
панела.
3.
Почистете дясната страна на източника на захранване, като използвате сух
сгъстен въздух под ниско налягане.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Тъй като източникът на захранване има една замърсена страна
(дясната) и една чиста страна (лявата), e важно да не отстранявате
левия страничен панел, преди да почистите дясната страна на
източника на захранване.
0463 415 201
- 24 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
4.
Отстранете четирите винта, които държат левия страничен панел (L) и махнете
панела.
5.
Почистете лявата страна на източника на захранване, като използвате сух
сгъстен въздух под ниско налягане.
Уверете се, че върху никой от компонентите на източника на захранване не е
останал прах.
След като приключите почистването на източника на захранване, поставете
отново панелите му в обратен ред.
6.
7.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Когато поставяте десния страничен панел, се уверете, че защитата IP
от вътрешната страна на панела е в правилното положение. Защитата
IP трябва да е под ъгъл приблизително 90° към източника на
захранване, за да е между конектора на изхода за заваряване и
изходите на трансформатора.
0463 415 201
- 25 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
8.
Стегнете винтовете на страничните панели с 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 in lb. ± 2,6).
0463 415 201
- 26 -
© ESAB AB 2017
7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Преди да повикате упълномощен сервизен техник, извършете следните проверки и
огледи.
Неизправност
Коригиращи действия
Проблеми при MMA
заваряване
• Проверете дали заваръчните и обратните кабели са
свързани правилно към източника на захранване.
• Уверете се, че обратната скоба има добър контакт с
работния детайл.
• Проверете дали се използват правилният вид
електроди и полярност. Относно полярността
проверете опаковката на електрода.
• Проверете дали е зададена нужната сила на тока.
• Регулирайте силата на дъгата и горещия старт.
Проблеми при TIG
заваряване
• Проверете дали заваръчните и обратните кабели са
свързани правилно към източника на захранване.
• Уверете се, че обратната скоба има добър контакт с
работния детайл.
• Уверете се, че горелката за ТIG заваряване е свързана
към отрицателната заваръчна клема.
• Уверете се, че на захранващия източник се използват
правилните защитен газ, газов поток, заваръчен ток,
разположение на заваръчната пръчка, диаметър на
електрода и режим на заваряване.
• Уверете се, че газовият клапан на пистолета за TIG
заваряване е включен.
Няма дъга
• Проверете дали дисплеят е включен, за да видите
дали захранващият източник е включен.
• Проверете правилните стойности на дисплея на пулта
за управление.
• Проверете дали е включен главният мрежов прекъсвач.
• Проверете дали мрежовият, заваръчният и обратният
кабели са свързани правилно.
• Проверете предпазителите на захранващата
електрическа инсталация.
По време на заваряване
заваръчният ток
прекъсва
• Проверете дали индикаторът за прегряване (топлинна
защита) на пулта за управление е включен.
• Продължете с неизправност тип "Няма дъга".
Термичната защита
сработва често
• Уверете се, че препоръчителният работен цикъл за
заваръчния ток не е надвишен.
Вижте раздела "Работен цикъл" в главата
"ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ".
• Уверете се, че входовете и изходите за въздух не са
запушени.
• Почистете вътрешната част на машината съгласно
профилактичното техническо обслужване.
0463 415 201
- 27 -
© ESAB AB 2017
8 КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ
8
КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ
Кодът за грешка се използва, за да посочи, че в оборудването е възникнала
неизправност. Грешките се указват с текста "Err", последван от номера на кода за
грешка, на дисплея.
Ако са открити няколко грешки, показва се само кодът на тази, която е възникнала
последна.
8.1
Описание на кодовете за грешки
Кодовете на грешки, с които може да работи потребителят, са показани по-долу. Ако се
появи друг код на грешка, свържете се с упълномощен сервизен техник на ESAB.
Код на
грешка
Err 1
Описание
Неизправност в температурата
Температурата на източника на захранване е твърде висока. Върху
пулта свети и светодиодът за указване на неизправност в температурата.
Чрез индикатора за прегряване на панела за управление се показва
проблем с температурата.
Действие: Кодът за грешка ще изчезне автоматично и светодиодът,
който показва неизправност в температурата, ще изгасне, когато
източникът на захранване се охлади и отново е готов за употреба. Ако
неизправността не изчезва, свържете се със сервизен техник.
Err 3
Неизправност в електрозахранването
Електрозахранването на източника на захранване е твърде слабо или
твърде силно.
При работа в 3-фазна мрежа липсва едната от фазите. При работа в
1-фазна мрежа е установено напрежение на трета фаза.
Действие: Уверете се, че електрозахранването е стабилно, че всички
изводи са свързани, че напрежението в мрежата (всичките 3 фази) е
нормално и рестартирайте системата. Ако неизправността не изчезва,
свържете се със сервизен техник.
Err 4
Неизправност в комуникацията
Комуникацията в източника на захранване е прекъсната.
Действие: Проверете кабелите и връзките, рестартирайте захранващия
източник. Ако неизправността не изчезва, свържете се със сервизен
техник.
Err 5
Неизправност в паметта
Програмната памет е повредена. Тази неизправност може да
дезактивира предварително зададените функции или други функции, при
които се съхраняват стойности.
Действие: Отстранете индикацията за грешка от дисплея, като
натиснете някой бутон на пулта. Включете отново захранването. Ако
неизправността не изчезва, свържете се със сервизен техник.
0463 415 201
- 28 -
© ESAB AB 2017
8 КОДОВЕ ЗА ГРЕШКИ
Код на
грешка
Err 6
Описание
Неизправност в настройките за времето
Електрониката на източника на захранване не може да изпълнява всички
функции своевременно.
Действие: Включете отново захранването. Ако неизправността не
изчезва, свържете се със сервизен техник.
Err 7
Неизправност в OCV
OCV е твърде високо или електронното управление на OCV е
прекъснато.
Действие: Включете отново захранването. Ако неизправността не
изчезва, свържете се със сервизен техник.
0463 415 201
- 29 -
© ESAB AB 2017
9 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
9
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани
сервизни специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и
износващи се части ESAB.
ES 300i е конструиран и тестван в съответствие с международните и европейските
стандарти IEC/EN 60974-1 и IEC/EN 60974-10. При приключването на сервизните или
ремонтни дейности лицето(ата), което ги извършва, носи отговорност за това,
продуктът да продължава да отговаря на изискванията на горепосочения стандарт.
Резервни части и консумативи можете да поръчвате чрез най-близкия търговски
представител на ESAB, вижте задната корица на настоящия документ. При заявка,
моля, посочете типа на продукта, серийния номер, обозначение и номер на резервната
част в съответствие със списъка на резервните части. Това улеснява и гарантира
правилна доставка.
0463 415 201
- 30 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
СХЕМА
0463 415 201
- 31 -
© ESAB AB 2017
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Списък на
резервните части
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 201
- 32 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 415 201
- 33 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0463 415 201
- 34 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0463 415 201
- 35 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising