ESAB | ES 300i | Instruction manual | ESAB ES 300i Vartotojo vadovas

ESAB ES 300i Vartotojo vadovas
ES 300i
Suvirinimo aparatas MMA 300 A
Instrukcijos
0463 415 201 LT 20171016
Valid for: serial no. 719-, 725-, 742-xxx-xxxx
TURINYS
SAUGA ..........................................................................................................
4
1.1
Simbolių reikšmė......................................................................................
4
1.2
Saugos priemonės ...................................................................................
4
ĮVADAS .........................................................................................................
7
2.1
Apžvalga....................................................................................................
7
2.2
Įranga.........................................................................................................
7
3
TECHNINIAI DUOMENYS .............................................................................
8
4
MONTAVIMAS ...............................................................................................
10
4.1
Vieta ...........................................................................................................
10
4.2
Kėlimo instrukcijos ..................................................................................
10
4.3
Maitinimo tinklas ......................................................................................
11
EKSPLOATAVIMAS.......................................................................................
16
5.1
Apžvalga....................................................................................................
16
5.2
Jungtys ir valdymo įrenginiai..................................................................
16
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas........................................
17
5.4
Maitinimo įjungimas ir išjungimas..........................................................
17
5.5
Aušintuvo valdiklis...................................................................................
17
5.6
Šiluminė apsauga .....................................................................................
17
5.7
Funkcijos ir simboliai...............................................................................
17
5.8
Nustatymų skydas....................................................................................
19
5.8.1
Meniu naršymas .....................................................................................
19
5.8.2
Suvirinimo programa ..............................................................................
20
5.9
Nuotolinio valdymo įrenginys .................................................................
20
5.10
USB jungtis ...............................................................................................
20
PRIEŽIŪRA ....................................................................................................
21
6.1
Įprastinė priežiūra ....................................................................................
21
6.2
Valymo instrukcijos..................................................................................
21
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS ....................................................................................
25
8
KLAIDŲ KODAI .............................................................................................
26
8.1
Klaidų kodų aprašymai ............................................................................
26
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS..............................................................
27
SCHEMA ...............................................................................................................
28
UŽSAKYMO NUMERIAI .......................................................................................
29
PRIEDAI ................................................................................................................
30
1
2
5
6
9
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 415 201
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
1
SAUGA
1.1
Simbolių reikšmė
Kaip naudojama šiame vadove: Reiškia „Dėmesio“! Būkite atsargūs!
PAVOJUS!
Reiškia tiesiogiai gresiantį pavojų, kuris, jei jo nebus išvengta, nedelsiant
sukels sunkų arba mirtiną asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Reiškia galimą pavojų, kuris gali sukelti asmens sužalojimą arba mirtį.
DĖMESIO!
Reiškia pavojus, kurie gali sukelti nesunkų asmens sužalojimą.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir
atsižvelkite į visose etiketėse nurodytą informaciją,
darbdavio saugias praktikas ir saugos duomenų lapų (SDS)
informaciją.
1.2
Saugos priemonės
Kad su įranga ar šalia jos dirbantys asmenys laikytųsi atitinkamų saugos priemonių, atsako
ESAB įrangos naudotojai. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, taikomų darbo vietoje, atsižvelkite į toliau pateikiamas
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, dėl kurių gali susižeisti
naudotojas arba sugesti įranga.
1.
2.
3.
Kiekvienas asmuo, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
Naudotojas turi pasirūpinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ be skersvėjų
0463 415 201
-4-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
4.
5.
Asmeninės apsaugos priemonės:
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti
ir nudeginti
Bendrosios saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
• Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite atsižvelgdami į naudojimo instrukciją.
• Nelieskite veikiančių elektrinių dalių arba elektrodų plika oda, šlapiomis
pirštinėmis arba šlapiais drabužiais.
• Izoliuokite save nuo darbo vietos ir nuo grindų.
• Įsitikinkite, kad jūsų darbinė padėtis yra saugi.
ELEKTRINIAI IR MAGNETINIAI LAUKAI gali būti pavojingi sveikatai
• Suvirintojai, turinys širdies simuliatorius, prieš pradėdami virinti turėtų
pasitarti su savo gydytoju. EMF gali trikdyti kai kurių širdies stimuliatorių
darbą.
• EMF veikimas gali turėti sveikatai kitą poveikį, kuris nežinomas.
• Siekdami sumažinti EMF poveikį, suvirintojai turėtų atlikti toliau nurodytas
procedūras:
○ Elektrodo ir darbinius kabelius nutiesti toje pačioje kūno pusėje. Jei
įmanoma, pritvirtinti juos lipnia juosta. Nebūkite tarp degiklio ir
darbinių kabelių. Niekuomet nevyniokite degiklio arba darbinio
kabelio apie savo kūną. Laikykite suvirinimo maitinimo šaltinį ir
kabelius kuo toliau nuo kūno.
○ Prijunkite darbinį kabelį kuo arčiau apdirbamos detalės suvirinimo
vietos.
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingi sveikatai
• Nelaikykite galvos garų debesyje.
• Naudokite ventiliaciją, ištraukimą ties lanku arba abu, kad pašalintumėte
smalkes ir dujas iš kvėpavimo zonos ir visos aplinkos.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
• Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius
su filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
• Apsaugokite aplinkinius įrengdami atitinkamus ekranus bei uždangas.
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones.
0463 415 201
-5-
© ESAB AB 2017
1 SAUGA
JUDANČIOS DALYS gali sužeisti
• Visas dureles, skydus ir gaubtus laikykite uždarę ir tinkamai užfiksavę. Jei
reikia atlikti priežiūros arba remonto darbus, gaubtus turėtų nuimti tik
kvalifikuoti specialistai. Baigę priežiūros darbus ir prieš paleisdami variklį,
pritvirtinkite skydus arba gaubtus ir uždarykite dureles.
• Prieš montuodami arba prijungdami įrenginį, sustabdykite variklį.
• Nekiškite rankų, plaukų, palaidų drabužių ir įrankių prie judančių dalių.
GAISRO PAVOJUS
• Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Prieš tai patikrinkite, ar arti nėra
degių medžiagų.
• Nenaudokite uždarytoms talpykloms.
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais žemosios
įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų tokiose
patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“ įrangos
suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite perdirbimo
įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2012/19/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB
platintoją.
ESAB turi didelį suvirinimo priedų ir asmens apsaugos priemonių asortimentą.
Norėdami gauti užsakymo informacijos, kreipkitės į vietinį ESAB platintoją arba
apsilankykite mūsų svetainėje.
0463 415 201
-6-
© ESAB AB 2017
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
2.1
Apžvalga
ES 300i yra suvirinimo aparatas, skirtas suvirinimui su padengtais elektrodais (MMA) ir TIG
suvirinimo metodu.
Informaciją apie ESAB priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.2
Įranga
Kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami šie priedai:
•
•
3 m ilgio maitinimo kabelis su kištuku
naudojimo instrukcija
0463 415 201
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
ES 300i (0445 100 880)
Elektros tinklo įtampa
230-480 V +/– 10 %,
3~50/60 Hz
230 V ± 10 %, 1~ 50/60 Hz1)
Elektros srovė, Ssc min.
4,4 MVA2)4,1 MVA3)
Nėra poreikio
Zmaks.
0,04 omo
Nėra poreikio
Imaks. MMA
30,0 A
29,0 A
Imaks. TIG
21,0 A
20,0 A
Pirminė srovė
Energijos poreikis, kai nėra apkrovos energijos taupymo režimu
Uin 230 V
Uin 480 V
74 W
91 W
Nuostatų intervalas
MMA
5 A / 20 V – 300 A / 32 V
5A / 20 V – 200 A / 28 V
TIG
5 A / 10 V – 300 A / 22 V
5A / 10 V – 200 A / 18 V
Leidžiama apkrova su MMA
40% darbo ciklo
300 A / 32,0 V
60% darbo ciklo
250 A / 30,0 V
100 % darbo ciklo
200 A / 28,0 V
200 A / 28,0 V
Leidžiama apkrova su TIG
40% darbo ciklo
300 A / 22,0 V
60% darbo ciklo
250 A / 20,0 V
100 % darbo ciklo
200 A / 18,0 V
200 A / 18,0 V
Pilnutinė galia I2 esant
didžiausiai srovei
11,6 kVA2)11,3 kVA3)
6,6 kVA
Aktyvioji galia I2 esant
didžiausiai srovei
11,2 kW2)10,8 kW3)
6,6 kW
Galios faktorius esant didžiausiai srovei
TIG
0,96
0,99
MMA
0,96
0,98
Efektyvumas esant didžiausiai srovei
MMA
89%
87%
TIG
85%
84%
Atviros grandinės įtampa U0 maks.
VRD 35 V išjungta
48 V
48 V
VRD 35 V įjungta
32 V2)34 V3)
34 V
Darbinė temperatūra
Nuo –10 iki +40 °C (nuo +14 iki +104 °F)
Gabenimo temperatūra
Nuo -20 iki +55 °C (nuo -4 iki +131 °F)
Nuolatinis garso slėgis
nesant apkrovos
< 70 db (A)
0463 415 201
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNINIAI DUOMENYS
ES 300i (0445 100 880)
Matmenys (ilgis x plotis x
aukštis)
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 col.)
Svoris
15 kg (33 svarai)
Transformatoriaus izoliacijos
klasė
F
Gaubto apsaugos klasė
IP23
Taikymo klasė
1)
Vienfazis nuo serijos numerio 725-xxx-xxxx
2)
Serijos numeris nuo 627-xxx-xxxx iki 719-xxx-xxxx
3)
Nuo serijos numerio 725-xxx-xxxx
Elektros srovė, Ssc min.
Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį galite virinti arba
pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas galioja esant 40 °C / 104 °F arba žemesnei
temperatūrai.
Gaubto apsaugos klasė
IP kodas žymi gaubto apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ar vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Taikymo klasė
Simbolis
nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti vietose, kuriose yra padidėjęs
elektros smūgio pavojus.
0463 415 201
-9-
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
Montavimo darbus turi atlikti profesionalas.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonės srityje. Namų aplinkoje šis gaminys gali
kelti radijo trukdžių. Naudotojas atsako už tinkamų atsargumo priemonių taikymą.
4.1
Vieta
Maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinimo oru įvadai ir išvadai nebūtų uždengti.
A. Bent 200 mm (8 col.)
B. Bent 200 mm (8 col.)
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite įrangą, ypač tada, jei
grindys yra nelygios arba su
nuolydžiu.
4.2
Kėlimo instrukcijos
Mechaniniu būdu kelti reikia laikant už abiejų išorinių rankenų.
0463 415 201
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
4.3
Maitinimo tinklas
PASTABA!
Reikalavimai elektros tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montavimo specialistas arba įrenginio naudotojas privalo užtikrinti,
jei reikia, kreipdamasis į skirstomųjų tinklų operatorių, kad įranga būtų prijungta
tik prie tokio maitinimo tinklo, kurio trumpojo jungimo galia yra didesnė arba lygi
Sscmin. Žr. techninius duomenis, pateiktus skyriuje „TECHNINIAI DUOMENYS“.
Maitinimo šaltinis automatiškai prisitaikys prie teikiamos įvesties galios; įsitikinkite, kad
apsaugai naudojamas tinkamo nominalo saugiklis. Būtina įrengti apsauginį įžeminimą,
atitinkantį reglamentų reikalavimus.
Vardinių duomenų lentelė su maitinimo
jungties duomenimis
0463 415 201
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
Rekomenduojamos saugiklių vardinės srovės duomenys ir mažiausiasis kabelio
skerspjūvio plotas, ES 300i
Elektros tinklo
įtampa
3~ 50/60 Hz
230 V
400 V
415 V
480 V
230 V
Elektros tinklo
4 × 2,5
4 × 4 mm²
kabelio skerspjūvis
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
3 × 6 mm²
Didžiausia vardinė
srovė Imaks.
MMA
30 A
18 A
16 A
16 A
14 A
28,0 A
I1eff
MMA
18 A
11 A
10 A
10 A
9A
28,0 A
Saugiklis
su apsauga nuo
viršįtampio
20 A
16 A
10 A
10 A
10 A
35 A
tipas C MCB
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
100 m /
330 pėd.
100 m /
330 pėd.
100 m /
330 pėd.
100 m /
330 pėd.
100 m /
330 pėd.
Didžiausias
rekomenduojamas 100 m /
ilgintuvo laido ilgis 330 pėd.
Mažiausias
rekomenduojamas
ilgintuvo laido
storis
380 V
1~ 50/60 Hz
4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 3 × 6 mm²
PASTABA!
Skirtingi ES 300i variantai yra sertifikuoti skirtingai elektros tinklo įtampai. Visada
peržiūrėkite naudojamo maitinimo šaltinio vardinių duomenų lentelėje nurodytas
specifikacijas
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Naudokite maitinimo šaltinį laikydamiesi
atitinkamų jūsų šalyje galiojančių normų.
Vienfazis 230 V elektros įtampos įvadas su 16 A srovės saugikliu
Žr. toliau pateikiamą lentelę, ieškodami informatyvių duomenų, kaip naudoti vienfazį 230 V
elektros įtampos įvadą su 16 A srovės saugikliu. 16 A srovės saugiklis gali leisti naudoti 16 A
elektros tinklo kištuką su 3 x 2,5 mm2 maitinimo kabeliu.
MMA 1~230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
Imaks.
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~230 V 16 A
I2
0463 415 201
60%
100%
200 A*
170 A
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
U2
18,0 V
16,8 V
Imaks.
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) Rekomenduojama naudoti porcelianinius saugiklius, kad pasiektumėte 200 A veikiant
MMA ir TIG režimu. MCB saugikliai pertraukia grandinę greičiau nei porcelianiniai.
Maitinimas elektros generatoriais
Energijos šaltinis gali būti maitinamas naudojant skirtingų tipų generatorius. Tačiau kai kurie
generatoriai negali užtikrinti pakankamos galios, kad suvirinimo maitinimo šaltinis veiktų
tinkamai. Rekomenduojama naudoti generatorius su automatinio įtampos reguliavimo (AVR)
ar panašia funkcija arba geresnio tipo reguliavimu, kurių vardinė galia yra 20 kW.
Elektros tinklo kabelio tvirtinimas
PASTABA!
Kartu su maitinimo šaltiniu tiekiamas 4 x 2,5 mm2 maitinimo kabelis ir 16 A
elektros tinklo kištukas, kurie kartu gali apdoroti vardinius duomenis, skirtus
trifaziam 380–415 V elektros tiekimui. Jei reikia kitokios elektros tinklo įtampos,
maitinimo kabelį galima pakeisti pagal šalyje galiojančias normas. Jei reikia
rekomendacijų, žr. skyrių „Rekomenduojamos saugiklių vardinės srovės
duomenys ir mažiausiasis kabelio skerspjūvio plotas“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nuimkite šoninį skydą.
Jei priveržtas, atlaisvinkite fiksatorių (A).
Jei prijungtas kabelis, atjunkite visus laidus, nupjaukite kabelio dirželį (D) ir išimkite
kabelį.
Pasirenkama: kad būtų paprasčiau montuoti, šiuo metu galima nuimti ventiliatorių.
Atkreipkite dėmesį į ventiliatoriaus sukimosi kryptį (lipdukas į vidinę pusę).
Praveskite naują laidą, atsižvelgdami į specifikaciją (B).
Įstatykite kabelį su maždaug 1 cm (0,4 col.) izoliacijos dalimi į fiksatorių. Priveržkite
fiksatorių 1,5–2 Nm (13,3–17,7 col. svar.) jėga (A).
Užfiksuokite kabelius 2 kabelių dirželiais (D).
Pasirenkama: jei buvo nuimtas ventiliatorius, dabar jį reikia sumontuoti. Ventiliatoriaus
(G) šone esantis simbolis nurodo oro srauto kryptį.
0463 415 201
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
9.
10.
11.
12.
13.
Sumontuokite feritus ir prijunkite įžeminimo laidą (C). Arčiausiai radiatoriaus turi būti
dantyta poveržlė. Priveržkite varžtą naudodami 0,6 Nm ±0.6 Nm (53,1 ±5,3 col. svar.)
sūkio jėgą.
Sujunkite visus laidus pagal iliustracijas, skirtas vienfaziam ir trifaziam elektros įvadui.
Priveržkite varžtą naudodami 1,0 Nm ±0,2 Nm (8,9 ±1,8 col. svar.) sūkio jėgą.
Įsitikinkite, kad IP gaubtas tinkamai sumontuotas vidinėje šoninio skydo pusėje (E).
Sumontuokite šoninį skydą (F).
Priveržkite šoninio skydo varžtus 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 ±2.7 svar./col.) jėga.
Trifazis
Vienfazis
ĮSPĖJIMAS!
Naudojant vienfazį elektros įvadą gnybtas L3 yra maitinamas net neprijungtas.
Užtikrinkite, kad gnybtas L3 būtų atjungtas.
0463 415 201
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 MONTAVIMAS
0463 415 201
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
5.1
Apžvalga
Bendras įrangos naudojimo saugos taisykles rasite skyriuje „Sauga“ Perskaitykite jas
prieš paleisdami įrangą.
PASTABA!
Perkeldami įrangą laikykite už tam skirtos rankenos. Niekada netraukite už
kabelių.
ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgis! Dirbdami nelieskite apdorojamos detalės ar suvirinimo galvutės!
5.2
1.
2.
3.
4.
Jungtys ir valdymo įrenginiai
Nustatymų skydas
Teigiamas suvirinimo polius
Neigiamas suvirinimo polius
Nuotolinio valdymo įtaiso jungtis
5. Maitinimo jungiklis (O/I)
6. USB jungtis
7. Elektros tinklo kabelis
PASTABA!
Kai USB jungties nenaudojate, visada uždėkite gaubtelį.
0463 415 201
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas
Maitinimo šaltinyje yra du išvadai, teigiamo (+) ir neigiamo (–) poliaus, skirti suvirinimo ir
grįžtamajam kabeliams prijungti. Išvadas, prie kurio jungiamas suvirinimo kabelis, priklauso
nuo suvirinimo metodo arba naudojamo elektrodo tipo.
Prijunkite grįžtamąjį kabelį prie kito maitinimo šaltinio išvado. Pritvirtinkite grįžtamojo kabelio
kontaktų gnybtą prie apdorojamos detalės ir įsitikinkite, kad tarp apdorojamos detalės ir
maitinimo šaltinio grįžtamojo kabelio išvado yra tinkamas kontaktas.
•
•
Virinant TIG metodu, neigiamas suvirinimo polius (–) naudojamas suvirinimo degikliui,
o teigiamas suvirinimo polius (+) – grįžtamajam kabeliui.
Virinant MMA metodu, suvirinimo kabelį galima prijungti prie teigiamo (+) arba
neigiamo (–) poliaus – tai priklauso nuo naudojamo elektrodo tipo. Sujungimo
poliškumas nurodytas elektrodo pakuotėje.
5.4
Maitinimo įjungimas ir išjungimas
Įjunkite maitinimo įrenginį pasukdami jungiklį į padėtį „I“.
Išjunkite įrenginį pasukdami jungiklį į padėtį „O“.
Kai elektros srovės tiekimas nutraukiamas arba maitinimo šaltinis išjungiamas įprastiniu
būdu, suvirinimo programos įrašomos, todėl jomis galima naudotis kitą kartą paleidus
įrenginį.
DĖMESIO!
Neišjunkite maitinimo šaltinio suvirinimo metu (esant apkrovai).
5.5
Aušintuvo valdiklis
Maitinimo šaltinis turi automatinį šiluminį valdiklį. Aušintuvas veikia dar kelias minutes po to,
kai suvirinimas sustabdomas ir įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Aušintuvas
vėl įsijungia pradėjus virinti.
Energijos taupymo režimu kartais įsijungs aušintuvas ir veiks po kelias minutes.
5.6
Šiluminė apsauga
Maitinimo šaltinis turi šiluminę apsaugą nuo perkaitimo. Įrenginiui perkaitus,
suvirinimas stabdomas, skyde įsižiebia perkaitimo indikatorius, o ekrane
rodomas klaidos pranešimas. Apsauga automatiškai anuliuojama, kai
temperatūra pakankamai sumažėja.
5.7
Funkcijos ir simboliai
MMA suvirinimas
MMA suvirinimas dar gali būti vadinamas suvirinimu su padengtais elektrodais.
Smūgiuojant elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja
apsauginį šlaką.
Ketinant virinti MMA būdu kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami:
• suvirinimo kabelis su elektrodo gnybtu
• grįžtamasis kabelis su gnybtu
0463 415 201
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
Elektros lankas
Lanko jėgos funkcija nustato, kaip keičiantis elektros lanko ilgiui suvirinimo metu
keičiasi srovė. Naudokite žemos vertės lanko jėgą, kad išgautumėte ne tokį
stiprų ir būtų mažiau taškymo, o aukštą vertę naudokite norėdami išgauti karštą
ir koncentruotą lanką.
Elektros lankas taikomas tik MMA suvirinimo procedūrai.
Karštasis paleidimas
Karštojo paleidimo funkcija laikinai padidina srovę suvirinimo pradžioje.
Naudokite šią funkciją norėdami sumažinti nepakankamo sulydymo ir elektrodo
prikibimo bei subraižymo riziką.
Karštasis paleidimas taikomas tik MMA suvirinimo procedūrai.
Cel 6010
Optimizuotos lanko savybės, skirtos celiulioziniams elektrodams, pvz., 6010 ir
pan.
TIG suvirinimas
TIG suvirinimo būdu apdorojama metalinė detalė sulydoma naudojant elektrinio
lanko kirtį, išgaunamą nesilydančiu volframo elektrodu. Suvirinimo vieta ir
elektrodas apsaugomi apsauginėmis dujomis.
Ketinant virinti TIG būdu kartu su virinimo maitinimo šaltiniu tiekiami:
•
•
•
•
TIG degiklis su dujų vožtuvu
argono dujų balionas
argono dujų reguliatorius
volframo elektrodas
Šis maitinimo šaltinis atlieka „Live TIG start“.
Volframo elektrodas pridedamas prie apdorojamos detalės. Kai elektrodas
pakeliamas nuo apdorojamos detalės, lankas atlieka kirtį esant ribotam srovės
stipriui.
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad neatliekant suvirinimo darbų atviros grandinės
įtampa neviršys 35 V. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius skyde. Kreipkitės į
ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis suaktyvins šią funkciją.
0463 415 201
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
5.8
Nustatymų skydas
1. Suvirinimo programos mygtukai, žr. skyrių 7. Ekrane rodomo parametro indikatorius.
SUVIRINIMO PROGRAMA.
2. Ekranas, kuriame rodoma nustatyta arba 8. Nustatymo indikatorius.
apskaičiuota vertė.
3. Suvirinimo metodo MMA arba TIG
9. Parametro, rodomo ekrane, pasirinkimas.
pasirinkimas
Parametrą nurodo (7).
4. Elektrodo tipo Cellulose (celiuliozinis)
10. Perkaitimo indikatorius.
pasirinkimas suvirinant MMA metodu.
5. Nuotolinio valdymo įrenginio suaktyvinimas11. VRD funkcijos (sumažintosios atvirosios
/ išjungimas.
grandinės įtampos) indikatorius.
6. Duomenų nustatymo rankenėlė.
PASTABA!
Aprašytoms funkcijoms nedaro įtakos galimi vaizdiniai skirtumai nustatymų
skyde.
5.8.1
Meniu naršymas
Parametro pasirinkimas
Paspaudus mygtuką (9), gali būti rodomos ir keičiamos skirtingos vertės. Norėdami keisti
vertes, naudokitės rankenėle (6). Seka yra tokia:
1.
2.
3.
Dabartinių verčių nustatymas.
Išmatuotos srovės vertės.
Išmatuotos įtampos vertės.
0463 415 201
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLOATAVIMAS
4.
5.
Karštasis paleidimas, intervalo nustatymas: 0–100 %, numatytoji vertė: 0 %. (Tik
MMA)
Elektros lanko jėga, 0–100 %. (Tik MMA)
Parametro nustatymas
Kai vertę bus galima keisti, įsižiebs nustatymo indikatorius (8). Keisti naudojantis skydu
negalima, kai suaktyvintas nuotolinis valdymas. Bandant pakeisti vertę apskaičiuotos vertės
režimu, bus automatiškai perjungiamas srovės vertės nustatymo režimas.
5.8.2
Suvirinimo programa
Kiekvienam suvirinimo procesui (MMA/TIG) valdymo skydo atmintyje (1) galima išsaugoti tris
skirtingas suvirinimo programas. Norėdami išsaugoti suvirinimo programą atmintyje, 3
sekundes palaikykite nuspaudę pasirinkimo mygtuką 1, 2 arba 3. Baigus, įsižiebs atminties
indikatorius.
Jei norite perjungti kitą suvirinimo programą, paspauskite mygtuką 1, 2 arba 3.
5.9
Nuotolinio valdymo įrenginys
Prijunkite nuotolinio valdymo įrenginį galinėje maitinimo šaltinio dalyje ir
suaktyvinkite nuotolinį valdymą paspausdami nuotolinio valdymo mygtuką skyde
(suaktyvinus įsižiebs nuotolinio valdymo indikatorius). Kai nuotolinis valdymas
suaktyvintas, valdymo skydas užblokuojamas ir juo naudotis negalima, tačiau
jame rodomi suvirinimo duomenys.
5.10
USB jungtis
Kai USB jungties nenaudojate, visada uždėkite USB gaubtelį.
Nenaudokite įrenginiams, pvz., mobiliesiems telefonams, įkrauti.
Kai prijungiama USB atmintinė, suvirinimo procesas blokuojamas. USB jungtį
galima naudoti siekiant gauti suvirinimo statistinius duomenis. Statistinius
duomenis sudaro bendras suvirinimų skaičius, bendras virinimo laikas ir vidutinė
srovė.
Suvirinimo statistinių duomenų gavimas
Gaudami statistinius suvirinimo duomenis nenaudokite suvirinimo aparato
suvirinimo darbams.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 415 201
Prijunkite tuščią USB atmintinę prie suvirinimo aparato USB jungties.
Ekrane trumpai parodomas tekstas „USB“ siekiant patvirtinti, kad
suvirinimo aparatas nuskaitė USB atmintinę, tada pastoviai rodomas
tekstas „USB“.
Kai pastoviai rodomas tekstas „USB“: Atjunkite USB atmintinę nuo USB
jungties.
USB atmintinėje bus teksto failas (.txt) su suvirinimo statistiniais
duomenimis.
Teksto failą rekomenduojame atidaryti naudojant programą „Microsoft
WordPad“ arba „Microsoft Word“.
- 20 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS!
Prieš atlikdami priežiūros darbus, atjunkite elektros maitinimą.
DĖMESIO!
Apsaugines plokštes nuimti gali tik atitinkamos kvalifikacijos elektrikai (įgalioti
darbuotojai).
DĖMESIO!
Gaminiui taikoma gamintojo garantija. Bet kokie bandymai remontuoti
neįgaliotuosiuose techninės priežiūros centruose garantiją panaikina.
PASTABA!
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros
darbus.
PASTABA!
Jei dirbate dulkėtoje aplinkoje, priežiūros darbus atlikite dažniau.
Prieš kiekvieną naudojimą įsitikinkite, kad:
•
•
gaminys ir kabeliai nepažeisti,
degiklis švarus ir nepažeistas.
6.1
Įprastinė priežiūra
Priežiūros planas dirbant normaliomis darbo sąlygomis. Patikrinkite įrangą prieš kiekvieną
naudojimą.
Intervalas
Prižiūrima sritis
Kas 3 mėn.
Išvalyti arba pakeisti
neįskaitomas etiketes.
Išvalyti suvirinimo
gnybtus.
Patikrinti ir pakeisti
suvirinimo kabelius.
Kas 6 mėn.
Išvalyti vidaus įrangą.
Naudokite nedidelio
slėgio sausą
suslėgtąjį orą.
6.2
Valymo instrukcijos
Siekiant palaikyti maitinimo šaltinio našumą ir prailginti jo naudojimo trukmę, privalu jį
reguliariai išvalyti. Valymo dažnumui įtakos turi:
0463 415 201
- 21 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
•
•
•
suvirinimo procesas;
elektros lanko naudojimo trukmė;
darbo sąlygos;
DĖMESIO!
Įsitikinkite, kad valymo procedūra atliekama tinkamai paruoštoje darbo vietoje.
DĖMESIO!
Valydami visada dėvėkite rekomenduojamas asmeninės apsaugos priemones,
pvz., ausų kištukus, apsauginius akinius, kaukes, pirštines ir apsauginiu batus.
1.
Atjunkite maitinimo šaltinį nuo elektros tinklo.
ĮSPĖJIMAS!
Prieš tęsdami palaukite bent 30 sekundžių, kad kondensatoriai išsikrautų.
2.
Atsukite keturis varžtus, laikančius dešiniosios pusės plokštę (R) ir ją nuimkite.
3.
Naudodami nedidelio slėgio sausą suslėgtąjį orą nuvalykite dešiniąją maitinimo
šaltinio pusę.
PASTABA!
Maitinimo šaltinio viena pusė yra „purvinoji“ (dešinioji pusė), o kita „švarioji“
(kairioji pusė), todėl svarbu, kad prieš valydami dešiniąją maitinimo šaltinio
pusę nenuimtumėte kairiosios pusės plokštės.
0463 415 201
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
4.
Atsukite keturis varžtus, laikančius kairiosios pusės plokštę (L) ir ją nuimkite.
5.
Naudodami nedidelio slėgio sausą suslėgtąjį orą nuvalykite kairiąją maitinimo šaltinio
pusę.
Įsitikinkite, kad ant jokių maitinimo šaltinio detalių nebeliko dulkių.
Nuvalę maitinimo šaltinį, vėl pritvirtinkite maitinimo šaltinio plokštes atvirkštine tvarka.
6.
7.
PASTABA!
Prijungdami dešiniosios pusės plokštę įsitikinkite, kad plokštės vidinėje
pusėje esantis IP gaubtas yra tinkamoje padėtyje. IP gaubtas turi būti
pakreiptas maždaug 90° kampu maitinimo šaltinio atžvilgiu, kad būtų tarp
suvirinimo išvado jungties ir transformatoriaus išvadų.
0463 415 201
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 PRIEŽIŪRA
8.
Priveržkite šoninių skydų varžtus 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 col. svar. ± 2,6) jėga.
0463 415 201
- 24 -
© ESAB AB 2017
7 GEDIMŲ ŠALINIMAS
7
GEDIMŲ ŠALINIMAS
Prieš kviesdami įgaliotąjį priežiūros darbų techniką, atlikite šias patikras ir apžiūras.
Trikties tipas
Taisymas
MMA suvirinimo
problemos
• Patikrinkite, ar gerai prijungti suvirinimo ir grįžtamasis
kabeliai.
• Įsitikinkite, kad grįžtamojo kabelio gnybtas tinkamai
kontaktuoja su darbo objektu.
• Patikrinkite, ar naudojami tinkami elektrodai ir ar tinkamas
poliškumas. Informacijos apie poliškumą ieškokite ant
elektrodų pakuotės.
• Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės stiprio vertė.
• Sureguliuokite elektros lanką ir karštojo paleidimo vertę.
TIG suvirinimo problemos
• Patikrinkite, ar gerai prijungti suvirinimo ir grįžtamasis
kabeliai.
• Įsitikinkite, kad grįžtamojo kabelio gnybtas tinkamai
kontaktuoja su darbo objektu.
• Įsitikinkite, kad TIG degiklio laidas prijungtas prie neigiamo
suvirinimo gnybto.
• Įsitikinkite, kad naudojamos tinkamos apsauginės dujos,
dujų srautas, suvirinimo srovė, tinkamai nustatytas
lydomasis strypas, tinkamas elektrodo skersmuo ir
maitinimo šaltinio suvirinimo režimas.
• Įsitikinkite, kad įjungtas TIG degiklio dujų vožtuvas.
Nėra lanko
• Patikrinkite, ar įjungtas ekranas, kad įsitikintumėte, jog į
maitinimo šaltinį tiekiama elektra.
• Patikrinkite nustatymų skydo ekraną, ar rodomos tinkamos
vertės.
• Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo tinklo jungiklis.
• Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo, suvirinimo ir
grįžtamasis kabeliai.
• Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Suvirinant nutraukiama
suvirinimo srovė
• Patikrinkite, ar neįsižiebusi perkaitimo (šiluminės
apsaugos) lemputė nustatymų skyde.
• Toliau žr. klaidos tipą „Nėra lanko“.
Dažnai įsijungia šiluminės
apsaugos funkcija
• Įsitikinkite, kad neviršytas rekomenduojamas suvirinimo
srovės darbo ciklas.
Žr. dalies TECHNINIAI DUOMENYS skyrių „Darbo ciklas“.
• Patikrinkite, ar neužsikimšę oro įleidimo ir išleidimo angos.
• Išvalykite aparato vidų atlikdami įprastas priežiūros
procedūras.
0463 415 201
- 25 -
© ESAB AB 2017
8 KLAIDŲ KODAI
8
KLAIDŲ KODAI
Klaidos kodas naudojamas atsiradusiems įrangos defektams identifikuoti. Klaidas nurodo
tekstas „Err“ ir ekrane rodomas klaidos kodas.
Jei aptinkamos kelios klaidos, rodomas tik paskutinės aptiktos klaidos kodas.
8.1
Klaidų kodų aprašymai
Toliau pateikiami klaidų, kurias gali pašalinti naudotojas, kodai. Jeigu rodomas kitas klaidos
kodas, kreipkitės į įgaliotąjį ESAB tech. priežiūros inžinierių.
Klaidos
kodas
Err 1
Apibūdinimas
Temperatūros klaida
Per aukšta maitinimo šaltinio temperatūra. Skydelyje taip pat įsižiebs
temperatūros klaidą nurodantis LED indikatorius. Temperatūros klaidą nurodo
perkaitimo indikatorius valdymo skyde.
Veiksmas: Klaidos kodas automatiškai išnyks ir temperatūros klaidą
nurodantis LED indikatorius išsijungs, kai maitinimo šaltinis atvės ir jį vėl bus
galima naudoti. Jei klaidos pašalinti nepavyko, kreipkitės į tech. priežiūros
inžinierių.
Err 3
Maitinimo klaida
Į maitinimo šaltinį tiekiama per aukšta arba per žema maitinimo įtampa.
Viena fazė prarandama trifazio įvado naudojimo metu. Trečios fazės įtampa
aptinkama vienfazio įvado naudojimo metu.
Veiksmas: Įsitikinkite, kad elektros srovė (visos trys fazės) yra stabili ir visi
laidai prijungti, tada iš naujo paleiskite sistemą. Jei klaidos pašalinti nepavyko,
kreipkitės į tech. priežiūros inžinierių.
Err 4
Perdavimo klaida
Sutrikdytas perdavimas maitinimo šaltinyje.
Veiksmas: Patikrinkite kabelius ir jungtis, paleiskite maitinimo šaltinį iš naujo.
Jei klaidos pašalinti nepavyko, kreipkitės į tech. priežiūros inžinierių.
Err 5
Atminties klaida
Pažeista programos atmintis. Dėl šios klaidos gali būti išjungtos iš anksto
nustatytos funkcijos arba kitos funkcijos, kurioms naudojamos saugomos
vertės.
Veiksmas: Pašalinkite klaidos indikatorių iš ekrano paspausdami skydelyje
esantį mygtuką. Iš naujo paleiskite maitinimo šaltinį. Jei klaidos pašalinti
nepavyko, kreipkitės į tech. priežiūros inžinierių.
Err 6
Sinchronizavimo klaida
Maitinimo šaltinio elektronika negali nuosekliai įvykdyti visų funkcijų.
Veiksmas: Iš naujo paleiskite maitinimo šaltinį. Jei klaidos pašalinti nepavyko,
kreipkitės į tech. priežiūros inžinierių.
Err 7
OCV klaida
Per aukšta OCV arba sutrikdytas OCV elektroninio valdiklio veikimas.
Veiksmas: Iš naujo paleiskite maitinimo šaltinį. Jei klaidos pašalinti nepavyko,
kreipkitės į tech. priežiūros inžinierių.
0463 415 201
- 26 -
© ESAB AB 2017
9 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
9
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
DĖMESIO!
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti įgaliotasis ESAB techninės priežiūros
specialistas. Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
ES 300i buvo projektuojamas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus IEC/EN
60974-1 ir IEC/EN 60974-10. Baigęs (-ę) priežiūros ar remonto darbus, tuos darbus atlikęs
(-ę) asmuo (-enys) atsako už tai, kad gaminys ir toliau atitiktų pirmiau nurodytų standartų
reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0463 415 201
- 27 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0463 415 201
- 28 -
© ESAB AB 2017
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number
Denomination
Type
0445 100 880
Welding power source ES 300i
0463 423 001
Atsarginių dalių
sąrašas
Notes
Europe
ES 300i
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 415 201
- 29 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
PRIEDAI
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC 50, 4 m
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 415 201
- 30 -
© ESAB AB 2017
PRIEDAI
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0463 415 201
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising