ESAB | ET 300i | Instruction manual | ESAB ET 300i Používateľská príručka

ESAB ET 300i Používateľská príručka
ET 300i, ET 300iP
Napájecí zdroj pro svařování TIG 300 A
Návod k používání
0463 416 001 CZ 20171016
Valid for: serial no. 721-, 742-xxx-xxxx
OBSAH
BEZPEČNOST ...............................................................................................
5
1.1
Vysvětlení symbolů ..................................................................................
5
1.2
Bezpečnostní opatření .............................................................................
5
ÚVOD .............................................................................................................
8
2.1
Přehled ......................................................................................................
8
2.2
Vybavení....................................................................................................
8
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
9
4
INSTALACE ...................................................................................................
11
4.1
Umístění ....................................................................................................
11
4.2
Pokyny pro zvedání..................................................................................
11
4.3
Síťové napájení.........................................................................................
12
4.4
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů .............
15
OBSLUHA......................................................................................................
17
5.1
Přehled ......................................................................................................
17
5.2
Zapojení a ovládací zařízení ....................................................................
17
5.3
Svařování TIG ...........................................................................................
18
5.4
Svařování MMA.........................................................................................
18
5.5
Připojení svařovacích a zpětných kabelů ..............................................
18
5.6
Zapínání/vypínání síťového zdroje .........................................................
18
5.7
Připojení k chladicí jednotce EC 1000 ....................................................
19
5.8
Ovládání ventilátorů .................................................................................
19
5.9
Tepelná ochrana .......................................................................................
20
5.10
VRD (zařízení ke snížení napětí) .............................................................
20
5.11
Dálkový ovladač .......................................................................................
20
5.12
Konektor USB ...........................................................................................
20
OVLÁDACÍ PANEL........................................................................................
21
6.1
ET 300i .......................................................................................................
21
6.1.1
Navigace ................................................................................................
21
6.1.2
Svařovací program .................................................................................
22
ET 300iP ....................................................................................................
22
Navigace ................................................................................................
23
Nastavování TIG .......................................................................................
24
6.3.1
Skryté funkce TIG...................................................................................
25
6.3.2
Naměřené hodnoty .................................................................................
25
Popis funkcí TIG .......................................................................................
25
Popis funkcí nožního pedálu ..................................................................
27
Nastavení MMA .........................................................................................
29
6.5.1
Skryté funkce MMA ................................................................................
29
6.5.2
Naměřené hodnoty .................................................................................
25
Popis funkcí MMA.....................................................................................
30
1
2
5
6
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.4.1
6.5
6.6
0463 416 001
© ESAB AB 2017
OBSAH
ÚDRŽBA ........................................................................................................
31
7.1
Pravidelná údržba ....................................................................................
31
7.2
Pokyny pro čištění ...................................................................................
31
8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ....................................................................................
35
9
CHYBOVÉ KÓDY ..........................................................................................
36
9.1
Popisy kódů chyb.....................................................................................
36
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ..........................................................
38
NÁKRES ...............................................................................................................
39
OBJEDNACÍ ČÍSLA .............................................................................................
40
PŘÍSLUŠENSTVÍ ..................................................................................................
41
7
10
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 416 001
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0463 416 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
• Nainstalujte a uzemněte jednotku v souladu s návodem k obsluze.
• Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod holou kůží,
vlhkými rukavicemi nebo vlhkým oděvem.
• Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
• Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
• Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
• Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
• Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní
kabel na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a
kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
• Kryjte si hlavu před výpary.
• Použijte odvětrávání, odsávání u oblouku nebo obojí k odvádění par a
plynů ze své dýchací zóny a všeobecného prostoru.
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
• Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv.
• Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami.
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
0463 416 001
-6-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
• Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
• Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
• Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
• Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Zajistěte, aby se v blízkosti
nenacházely žádné hořlavé materiály.
• Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
VAROVÁNÍ!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0463 416 001
-7-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Přehled
Zařízení ET 300i a ET 300iP jsou napájecí zdroje určené pro svařování TIG a pro svařování
s obalenými elektrodami (MMA).
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
2.2
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává se:
•
•
•
•
Návod k používání
3m (9,8 stopy) napájecím kabelem se zástrčkou
Plynová hadice pro svařování TIG
Zpětný kabel
0463 416 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
ET 300i (0445 100 900), ET 300iP (0445 100 920)
Síťové napětí
230–480 V, ±10 %, 3~
50/60 Hz
230 V, ±10 %, 1~ 50/60 Hz
Síťové napájení Ssc min
4,1 MVA
Bez požadavku
Zmax
0,04 ohmu
Bez požadavku
Imax MMA
30,0 A
29,0 A
Imax TIG
22,0 A
20,0 A
Primární proud
Příkon bez zatížení při úsporném režimu
Uin 230 V
63 W
Uin 400 V
68 W
Uin 480 V
72 W
74 W
Rozsah nastavení
MMA
5 A / 20 V - 300 A / 32 V
5 A / 20 V - 200 A / 28 V
TIG
5 A / 10 V - 300 A / 22 V
5 A / 10 V - 200 A / 18 V
Přípustná zátěž při MMA
40% zatěžovacím cyklu
300 A/32,0 V
60% zatěžovací cyklus
250 A/30,0 V
100% pracovní cyklus
200 A/28,0 V
200 A/28,0 V
Přípustná zátěž při TIG
40% zatěžovacím cyklu
300 A/22,0 V
60% zatěžovací cyklus
250 A/20,0 V
100% pracovní cyklus
200 A/18,0 V
200 A/18,0 V
TIG
0,96
0,98
MMA
0,96
0,99
Zdánlivý výkon I2 při
maximálním proudu
11,6 kVA
6,6 kVA
Aktivní výkon I2 při
maximálním proudu
11,2 kW
6,6 kW
Účiník při maximálním proudu
Účinnost při maximálním proudu
TIG
83%
83%
MMA
86%
86%
Napětí naprázdno U0 max
48 V
48 V
Napětí naprázdno U0 max
s aktivovaným VRD 35 V
34 V
34 V
UPK
12,4 kV
12,4 kV
Provozní teplota
0463 416 001
-10 až +40 °C (+14 až +104 °F)
-9-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
ET 300i (0445 100 900), ET 300iP (0445 100 920)
Přepravní teplota
-20 až +55 °C (-4 až +131 °F)
Stálý akustický tlak bez
zátěže
Rozměry d × š × v
< 70 dB (A)
460 × 200 × 320 mm (18,1 × 7,9 × 12,6 palce)
Hmotnost s chladicí
jednotkou
bez chladicí jednotky
26,6 kg (58,6 lb)
16,8 kg (37,0 lb)
Třída izolace transformátoru
F
Třída krytí
IP23
Třída použití
Síťové napájení, Ssc min
Minimální zkratový výkon v síti podle IEC 61000-3-12.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro
40 °C / 104 °F nebo nižší.
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
Třída použití
Značka
vyjadřuje, že tento napájecí zdroj je určen k použití v místech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
0463 416 001
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen k průmyslovému použití. V domácím prostředí může
způsobit rádiové poruchy. Uživatel odpovídá za přijetí vhodných opatření.
4.1
Umístění
Umístěte napájecí zdroj tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním otvorům pro
chladicí vzduch.
A. Minimálně 200 mm (8 palců)
B. Minimálně 200 mm (8 palců)
VAROVÁNÍ!
Zařízení zabezpečte – především na
nerovném nebo svažitém povrchu.
4.2
Pokyny pro zvedání
Při mechanickém zvedání je nutno použít obě vnější rukojeti.
0463 416 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4.3
Síťové napájení
POZOR!
Požadavky na síťové napájení
Toto zařízení je v souladu s normou IEC 61000-3-12 za předpokladu, že zkratový
výkon v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejnou soustavou je
větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Instalační technik nebo uživatel zařízení je
odpovědný za to, aby se na základě konzultace s provozovatelem rozvodné sítě
v případě potřeby ujistil, že zařízení je připojeno pouze k napájení se zkratovým
výkonem, který je větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Další informace naleznete
v technických údajích v části TECHNICKÉ ÚDAJE.
Zdroj napájení se automaticky přizpůsobí dodanému vstupnímu napětí. Dbejte, aby byl
chráněn správně dimenzovanou pojistkou. Připojení k ochrannému zemnícímu vodiči musí
být provedeno v souladu s předpisy.
1.
Typový štítek s údaji o připojeném
napájení
Instalace síťového kabelu
POZOR!
Napájecí zdroj se dodává se 4×2,5mm2 napájecím kabelem a 16A síťovou
zástrčkou, které mohou společně zvládat jmenovité údaje uváděné pro 3fázové
síťové napájení 380–415 V. Je-li požadováno jiné síťové napětí, je možné
vyměnit síťový kabel podle příslušných národních předpisů. Doporučení
naleznete v části Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů.
0463 416 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Odstraňte boční panel.
Je-li blok zarážky utažený, uvolněte jej (A).
Je-li připojený kabel, odpojte veškeré vodiče, přeřízněte kabelovou sponu (D) a kabel
odstraňte.
Volitelně: V tomto okamžiku lze odstranit ventilátor s pěnou, aby byla instalace snazší.
Všimněte si směru ventilátoru (štítek směrem dovnitř).
Odstraňte izolaci z nového vodiče podle specifikace (B).
Vložte kabel s asi 1 cm izolace do bloku zarážky. Blok zarážky utáhněte momentem
1,5–2 Nm (13,3–17,7 pal. lib.) (A).
Upevněte kabely dvěma kabelovými sponami (D).
Volitelně: Pokud byl odstraněn ventilátor s pěnou, nyní je nutné jej vrátit zpět. Symbol
na straně ventilátoru (G) ukazuje směr proudění vzduchu.
Nainstalujte ferity a připojte s uzemňovacím vodičem (C). Ozubená podložka by měla
být umístěna nejblíže k chlazení. Utáhněte šroub momentem 6,0 ±0,6 Nm
(53,1 ±5,3 pal. lib).
Připojte všechny vodiče podle obrázku pro 1 fázi a 3 fáze. Utáhněte šroub momentem
1,0 ±0,2 Nm (8,9 ±1,8 pal. lib).
Ujistěte se, že je kryt IP správně namontovaný na vnitřní straně panelu (E).
Opět namontujte boční panel (F).
Utáhněte šrouby na bočním panelu momentem 3 ± 0,3 Nm (26,6 ± 2,7 pal. lib.).
3 fáze
0463 416 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
1 fáze
VAROVÁNÍ!
Při provozu na 1 fázi je terminál L3 napájený, i když není připojený. Dbejte, aby
byl terminál L3 odpojený.
0463 416 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4.4
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů
ET 300i, ET 300iPET 300i, ET 300iP
3~ 50/60 Hz
Síťové napětí
1~50/60
Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4 × 4 mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
3 × 6 mm²
Maximální jmenovitý
proud Imax
MMA
30 A
18 A
17 A
16 A
14 A
29 A
I1eff
MMA
19 A
11 A
11 A
10 A
9A
29 A
Maximální jmenovitý
proud Imax
TIG
22 A
13 A
12 A
12 A
10 A
20 A
I1eff
TIG
14 A
8A
8A
7A
7A
16 A
Pojistka
proti rázovému přepětí
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
typ C MCB
25 A
16 A
16 A
16 A
16 A
32 A
Průřez síťového vodiče
Maximální doporučené 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
prodloužení kabelu
0 stop
0 stop
0 stop
0 stop
0 stop
0 stop
Minimální doporučené
prodloužení kabelu
4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 3 × 6 mm²
POZOR!
Různé varianty napájecích zdrojů ET 300i a ET 300iP jsou certifikovány pro
různá síťová napětí. Specifikaci používaného napájecího zdroje vždy naleznete
na typovém štítku.
POZOR!
Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají
švédským předpisům. Používejte napájecí zdroj v souladu s příslušnými státními
předpisy.
1fázové síťové napětí 230 V se síťovou pojistkou 16 A
Informační údaje pro použití při 1fázovém síťovém napětí 230 V se síťovou pojistkou 16 A
naleznete v tabulce níže. 16A síťová pojistka může umožnit použití 16A síťové zástrčky
v kombinaci s 3×2,5mm2 síťovým kabelem.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
Imax
28,2 A
20,2 A
15,3 A
0463 416 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
Imax
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) K dosažení 200 A v režimu svařování MMA a TIG se doporučují porcelánové pojistky.
Pojistky MCB přerušují obvod rychleji než porcelánové pojistky.
Napájení z elektrických generátorů
Napájecí zdroj lze napájet z různých typů generátorů. Avšak některé generátory nemusí
poskytovat výkon dostatečný pro správnou funkci napájecího zdroje pro svařování.
Doporučují se generátory s automatickou regulací napětí (AVR) nebo ekvivalentním či lepším
typem regulace, se jmenovitým výkonem 20 kW.
0463 416 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Přehled
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete
v kapitole Bezpečnost této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat.
POZOR!
Při přesunování zařízení používejte držadlo určené k tomuto účelu. Nikdy
netahejte za kabely.
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Během provozu se nedotýkejte obrobku
ani svařovací hlavy!
5.2
Zapojení a ovládací zařízení
1. Uživatelské rozhraní, viz kapitola
OVLÁDACÍ PANEL.
2. Přípojka (+): TIG: Zpětný kabel MMA:
Svařovací kabel nebo zpětný kabel
3. Výstup přívodu plynu
4. Spouštěč hořáku TIG
5. Přípojka (-): TIG: hořák MMA: Zpětný
kabel nebo svařovací kabel
6. Přípojka pro dálkový ovladač
0463 416 001
7. Vstup přívodu plynu
8. Hlavní síťový vypínač, O/I
9. Konektor USB
10. Přípojka pro chladicí jednotku
11. Síťový kabel
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
POZOR!
Při připojování plynové hadice ke vstupu přívodu plynu je nutné ji zajistit pomocí
hadicových svorek.
POZOR!
Když se konektor USB nepoužívá, vždy nasaďte kryt.
5.3
Svařování TIG
Při svařování TIG se taví kov obrobku působením oblouku zapáleného
wolframovou elektrodou, která se netaví. Svarová lázeň a elektroda jsou
chráněné ochranným plynem, což je obvykle inertní plyn.
Napájecí zdroj pro svařování TIG bude doplněn o:
• hořák TIG;
• plynovou hadici připojenou ke vstupu přívodu plynu (pomocí hadicové
svorky);
• láhev s argonem;
• regulátor argonu;
• wolframovou elektrodu;
• zpětný kabel /se svorkou)
5.4
Svařování MMA
Svařování MMA se může označovat také jako svařování s obalenými
elektrodami. Oblouk taví elektrodu a také místní část obrobku. Pokrytí při tavení
vytvoří ochrannou strusku a vytvoří ochranný plyn, který chrání svarovou lázeň
před kontaminací z atmosféry.
Napájecí zdroj pro svařování MMA bude doplněn o:
• svařovací kabel s držákem na elektrodu
• zpětným kabelem se svorkou;
5.5
Připojení svařovacích a zpětných kabelů
Napájecí zdroj má dva výstupy, kladnou svářecí svorku (+) a zápornou svářecí svorku (-) pro
připojení svařovacího a zpětného kabelu. Výstup, k němuž je připojen svařovací kabel, je
závislý na metodě svařování nebo na typu použité elektrody.
Připojte zpětný kabel k druhému výstupu napájecího zdroje. Připevněte k obrobku kontaktní
svorku zpětného kabelu a ujistěte se, že obrobek má dobrý kontakt s výstupem napájecího
zdroje pro zpětný kabel.
•
•
V případě svařování TIG se záporná svářecí svorka (-) používá pro svařovací pistoli a
kladná svářecí svorka (+) se používá pro zpětný kabel.
V případě svařování MMA lze připojit svařovací kabel ke kladné svářecí svorce (+)
nebo k záporné svářecí svorce (-) podle typu použité elektrody. Polarita připojení je
uvedena na obalu elektrody.
5.6
Zapínání/vypínání síťového zdroje
Zapněte síťové napájení otočením vypínače do polohy „I“.
Vypněte jednotku otočením vypínače do polohy O.
0463 416 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
Programy svařování budou uloženy bez ohledu na to, zda dojde k přerušení síťového
napájení, nebo je napájecí zdroj normálním způsobem vypnut, takže jsou k dispozici při
dalším spuštění jednotky.
UPOZORNĚNÍ!
Nevypínejte napájecí zdroj v průběhu svařování (se zatížením).
5.7
Připojení k chladicí jednotce EC 1000
POZOR!
Dbejte na to, aby nebyl kabel rozhraní přiskřípnut mezi napájecí zdroj a chladicí
jednotku!
POZOR!
Napájení chladicí jednotky je prováděno z napájecího zdroje, přes připojovací
kabel (další informace naleznete v návodu k použití chladicí jednotky).
5.8
Ovládání ventilátorů
Napájecí zdroj je vybaven automatickou termální kontrolou. Ventilátor zůstane v chodu
několik minut po ukončení svařování a napájecí zdroj se přepne do úsporného režimu. Při
zahájení nového svařování se ventilátor znovu spustí.
Během úsporného režimu se ventilátor občas spustí a poběží několik minut.
0463 416 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5.9
Tepelná ochrana
Napájecí zdroj obsahuje ochranu proti přehřátí. Dojde-li k přehřátí, svařování se
zastaví, na panelu se rozsvítí indikátor přehřátí a na displeji se zobrazí chybová
zpráva. Ochrana se automaticky resetuje, pokud se teplota dostatečně sníží.
5.10
VRD (zařízení ke snížení napětí)
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napětí naprázdno nepřekročí 35 V.
Je signalizována rozsvícením indikátoru VRD na panelu. Chcete-li aktivovat tuto
funkci, kontaktujte autorizovaného servisního technika ESAB.
5.11
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač připojte na zadní stranu napájecího zdroje a aktivujte
stisknutím ovládacího tlačítka dálkového ovladače na panelu (po aktivaci se
rozsvítí indikátor dálkového ovladače). Když je dálkový ovladač aktivován, je
ovládací panel zablokovaný a nelze zadávat data, nicméně zobrazuje data
svařování.
5.12
Konektor USB
Pokud se konektor USB nepoužívá, vždy nasaďte kryt.
Nepoužívejte jej k nabíjení přístrojů, jako jsou mobilní telefony.
Je-li připojena jednotka USB flash, svařovací proces je zablokován. Připojení
USB lze použít k načtení statistiky svařování. Statistika obsahuje celkový počet
provedených svarů, celkovou dobu svařování a průměrný proud.
Načtení statistiky svařování
Vždy se ujistěte, že se při načítání statistiky svařování nepoužívá napájecí zdroj.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 416 001
Do USB konektoru napájecího zdroje vložte prázdnou jednotku USB flash.
Pro kontrolu, že napájecí zdroj načetl jednotku USB, na displeji krátce
zabliká text „USB“, a poté bude text „USB“ svítit stále.
Pokud text „USB“ svítí stále: Vyjměte jednotku USB z konektoru USB.
Jednotka USB bude obsahovat textový soubor (.txt) se statistikou
svařování.
Textový soubor doporučujeme otevřít v programu Microsoft WordPad nebo
Microsoft Word.
- 20 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
6
OVLÁDACÍ PANEL
6.1
ET 300i
1. Paměť 1, 2 a 3.
8. Nastavení proudu a naměřená hodnota /
Hodnota měření napětí
9. Indikátor sestupu.
2. Displej zobrazuje nastavenou nebo
naměřenou hodnotu.
3. Tlačítko volby metody svařování: TIG HF, 10. Indikátor proudu plynu po zhasnutí.
LiftArc™ nebo MMA.
4. Indikátor nastavení.
11. Tlačítko volby parametru. Volba je
indikována pomocí symbolů (8) až (10).
Tlačítko se používá také pro přístup ke
skrytým funkcím.
5. Tlačítko volby 2zdvihového nebo
12. Indikátor přehřívání.
4zdvihového režimu (pouze TIG).
6. Tlačítko aktivace a deaktivace jednotky
13. Indikátor funkce VRD (snížené napětí
dálkového ovladače.
naprázdno).
7. Regulační ovladač nastavení dat.
6.1.1
Navigace
Výběr parametrů
Stisknutím tlačítka (11) lze zobrazit různé hodnoty. Pomocí ovladače (7) můžete měnit
hodnoty. Pořadí je:
1.
2.
3.
Nastavení hodnoty proudu.
Naměřená hodnota proudu.
Naměřená hodnota napětí.
0463 416 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
4.
5.
Sestup (pouze TIG)
Proud plynu po zhasnutí (pouze TIG)
Nastavený parametr
Pokud lze zobrazenou hodnotu změnit, rozsvítí se indikátor nastavení (4). Nelze jej měnit
z panelu, pokud je aktivován dálkový ovládač. Pokud se pokusíte změnit hodnotu v režimu
naměřené hodnoty, povede to k automatickému přechodu do režimu nastavené hodnoty
proudu.
Jsou-li zobrazeny naměřené hodnoty, indikátor nastavení zhasne.
6.1.2
Svařovací program
U každého svařovacího procesu (MMA/TIG) lze do paměti panelu nastavení uložit tři různé
svařovací programy (1). Data svařovacího programu uložíte do paměti tak, že na 3 sekund
stisknete volicí tlačítko 1, 2 nebo 3. Po skončení se rozsvítí ukazatel paměti.
Chcete-li přepínat mezi různými svařovacími programy, stiskněte tlačítko 1, 2 nebo 3.
6.2
0463 416 001
ET 300iP
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
1. Tlačítko pro přepínání mezi
stejnosměrným proudem a impulzním
proudem.
2. Displej zobrazuje nastavenou nebo
naměřenou hodnotu.
3. Tlačítko volby metody svařování: TIG HF,
LiftArc™ nebo MMA.
4. Indikátor nastavení.
5. Tlačítko volby 2zdvihového nebo
4zdvihového režimu (pouze TIG).
6. Tlačítko aktivace a deaktivace jednotky
dálkového ovladače.
7. Regulační ovladač nastavení dat.
8. Indikátor proudu plynu před zapálením.
9. Indikátor náběhu.
10. Indikátor stejnosměrného proudu nebo
impulzního proudu.
11. Vyvážení impulzů.
6.2.1
12. Indikátor proudu na pozadí.
13. Indikátor impulzního kmitočtu.
14. Indikátor sestupu.
15. Indikátor proudu plynu po zhasnutí.
16. Tlačítko pro přepínání mezi parametry
grafu.
17. Ukazuje, co se zobrazuje na displeji:
s (sekundy pro proud plynu před
zapálením, proud plynu po zhasnutí,
náběh a sestup), % (vyvážení impulzů),
Hz (impulzní kmitočet).
18. Nastavení proudu a naměřená hodnota /
Hodnota měření napětí.
19. Tlačítko volby parametru. Volba je
indikována pomocí symbolu (18). Tlačítko
se používá také pro přístup ke skrytým
funkcím.
20. Indikátor přehřívání.
21. Indikátor funkce VRD (snížené napětí
naprázdno).
Navigace
Výběr parametrů
Stisknutím tlačítka (19) lze zobrazit a měnit různé hodnoty. Pomocí ovladače (7) můžete
měnit hodnoty. Pořadí je:
1.
2.
3.
Nastavení hodnoty proudu.
Naměřená hodnota proudu.
Naměřená hodnota napětí.
Nastavený parametr
Pokud lze zobrazenou hodnotu změnit, rozsvítí se indikátor nastavení (4). Nelze jej měnit
z panelu, pokud je aktivován dálkový ovládač. Pokud se pokusíte změnit hodnotu v režimu
naměřené hodnoty, povede to k automatickému přechodu do režimu nastavené hodnoty
proudu.
Jsou-li zobrazeny naměřené hodnoty, indikátor nastavení (4) zhasne.
Svářecí parametry
Svářecí parametry se ukládají pro provoz s pulzací a bez pulzace, v uvedeném pořadí.
Hodnoty se změní při přepínání mezi provozem s pulzací a bez pulzace.
0463 416 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
6.3
Symbol
Nastavování TIG
Funkce
Rozsah
nastavení
Kroky
nastavení
Výchozí ET 300i ET 300iP
hodnota
TIG HF*
ZAPNUTO /
VYPNUTO
ZAPNU
TO
X
X
LiftArc*
ZAPNUTO /
VYPNUTO
VYPNU
TO
X
X
Proud
1fáz.: 5-200 A
1
100 A
X
X
0,1
1,5 s
H
X
Doba sestupu 0,0-25,0 s
0,1
3,0 s
X
X
Doba proudu
plynu před
zapálením
H: 0,0-9,9 s
0,1
1,0 s
H
X
Doba proudu
plynu po
zhasnutí
0,0-25,0 s
0,1
7,0 s
X
X
Dva zdvihy*
ZAPNUTO /
VYPNUTO
ZAPNU
TO
X
X
Čtyři zdvihy*
ZAPNUTO /
VYPNUTO
VYPNU
TO
X
X
Jednotka
dálkového
ovládání*
ZAPNUTO /
VYPNUTO
VYPNU
TO
X
X
Impulz*
ZAPNUTO /
VYPNUTO
VYPNU
TO
X
120 A
X
80 A
X
50%
X
3fáz.: 5-300 A
Doba náběhu H: 0,0-9,9 s
0,0-25,0 s
0,0-25,0 s
Proud impulzu 1fáz.: 5-200 A
3fáz.: 5-300 A
Proud mezi
dvěma
impulzy
1fáz.: 5-200 A
Vyvážení
impulzů
10-90%
5
Impulsní
kmitočet
0,01~-999 Hz
0,10–0,99: 0,01 100 Hz
3fáz.: 5-300 A
X
1,0–9,9: 0,1
10–100: 1
100–300: 10
300–999: 100
Dálk. min.
proud
0-99%
1
*) Parametr nelze během svařování změnit
0463 416 001
- 24 -
20%
H
H
H = Skrytá funkce
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
6.3.1
Skryté funkce TIG
V ovládacím panelu jsou skryté funkce. Chcete-li funkce otevřít, stiskněte tlačítko volby
parametru na tři sekundy (umístění tlačítka viz část PANEL NASTAVENÍ). Na displeji se
zobrazí písmeno a hodnota. Stisknutím stejného tlačítka vyberte funkci. Ke změně hodnoty
zvolené funkce se používá otočný ovladač. Chcete-li opustit skryté funkce, znovu tlačítko
stiskněte na tři sekundy.
Písmeno Funkce
Nastavení
A
Předfuk plynu
0,0-9,9 s
b
Náběh
0,0-9,9 s
I
Dálk. min. proud
0-99%
6.3.2
Naměřené hodnoty
Naměřený proud
Naměřená hodnota zobrazená pro svařovací proud A je hodnota aritmetického
průměru.
Naměřené napětí
Naměřená hodnota zobrazená pro napětí oblouku V je hodnota aritmetického
průměru.
6.4
Popis funkcí TIG
Zapalování shora
Funkce zapalování shora spouští oblouk pomocí vysokofrekvenčním napěťovým
pilotním obloukem. Tím se sníží riziko kontaminace wolframem hned na
počátku. Vysokofrekvenční napětí může rušit jiná elektrická zařízení v okolí.
LiftArc™
Funkce LiftArc™ spouští oblouk, když wolframová elektroda přijde do styku
s obrobkem, stiskne se spouštěcí spínač a wolframová elektroda se zvedne od
obrobku. Za účelem minimalizace rizika kontaminace wolframem je počáteční
proud velmi nízký a naběhne na nastavený proud (kontrolováno funkcí náběhu).
0463 416 001
- 25 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
Dva zdvihy
Ve 2zdvihovém režimu stiskněte spouštěcí spínač TIG (1) pro spuštění proudu
ochranného plynu a spuštění oblouku. Proud naběhne na nastavenou hodnotu
proudu. Uvolněním spouštěcího spínače (2) začne sestup proudu a ukončení
oblouku. Ochranný plyn bude dále proudit, aby ochránil svar a wolframovou
elektrodu.
A = Proud plynu před zapálením
B = Svahování nahoru
C = Svahování dolů
D = Proud plynu po zhasnutí
Čtyři zdvihy
Ve 4zdvihovém režimu stiskněte spouštěcí spínač TIG (1) pro spuštění proudu
ochranného plynu a spuštění oblouku na pilotní úrovni. Uvolněním spouštěcího
spínače (2) začne náběh proudu na nastavenou hodnotu proudu. Chcete-li
svařování zastavit, znovu stiskněte spouštěcí spínač (3). Proud sestoupí zpět na
pilotní úroveň. Uvolněním spouštěcího spínače (4) ukončíte oblouk. Ochranný
plyn bude dále proudit, aby ochránil svar a wolframovou elektrodu.
A = Proud plynu před zapálením
B = Svahování nahoru
C = Svahování dolů
D = Proud plynu po zhasnutí
Proud plynu před zapálením
Proud plynu před zapálením reguluje dobu, po kterou proudí ochranný plyn před
zažehnutím oblouku.
Proud plynu po zhasnutí
Proud plynu po zhasnutí reguluje dobu, po kterou proudí ochranný plyn po
zhasnutí oblouku.
Náběh
Funkce náběhu reguluje dobu zvyšování proudu v procesu spouštění svařování,
aby se nepoškodila wolframová elektroda.
0463 416 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
Sestup
Funkce sestupu reguluje dobu snižování proudu v procesu ukončení svařování,
aby nedocházelo k vytváření kráterů anebo trhlin.
Nastavení impulzu
Chcete-li nastavit pulzní proud, jsou nutné čtyři parametry: impulzní proud,
proud na pozadí, vyvážení impulzů a impulzní kmitočet.
Proud impulzu
Vyšší ze dvou hodnot proudu při použití impulzního proudu.
Impulzní proud na pozadí
Nižší ze dvou hodnot proudu při použití impulzního proudu.
Vyvážení impulzů
Vyvážení impulzů je poměr mezi impulzním proudem a proudem na pozadí
v impulzním cyklu. Aby bylo možné regulovat energii oblouku a velikost svarové
lázně, lze upravit vyvážení impulzů pomocí nastavení procenta impulzního
proudu v impulzním cyklu.
Například: Je-li vyvážení impulzů nastaveno na 50 %, doba impulzního proudu a
proudu na pozadí bude v impulzním cyklu rovnoměrně rozložena. Je-li vyvážení
impulzů nastaveno na 90 %, doba impulzního proudu bude trvat 90 %
impulzního cyklu a proud na pozadí bude pouze 10 %.
Impulsní kmitočet
Množství impulzních cyklů v časovém období. Čím vyšší je kmitočet, tím více je
impulzních cyklů na časové období. Je-li impulzní kmitočet nastavený na nízkou
hodnotu, bude mít svařovací lázeň mezi jednotlivými pulzy čas částečně
zatuhnout. Je-li impulzní kmitočet nastavený na vysokou hodnotu, je možné
získat lépe zaměřený oblouk.
Dálk. min. proud
Tento parametr se používá k nastavení minimálního proudu pro nožní pedál.
Nastavuje se v % nastaveného proudu v rozsahu od 0–99 % v krocích po 1 %.
Například: Je-li proud nastaven na 100 A a funkce Dálk. min. proud je nastavena
na 20, bude minimální proud dálkového ovladače 20 A. Je-li proud nastaven na
80 A a funkce Dálk. min. proud je nastavena na 50, bude minimální proud
dálkového ovladače 40 A.
6.4.1
Popis funkcí nožního pedálu
Nožní pedál se dvěma záběry pomocí spouštěče hořáku TIG
Ve 2zdvihovém režimu s aktivovaným nožním pedálem stiskněte spouštěcí spínač TIG (1)
pro spuštění proudu ochranného plynu a spuštění oblouku. Proud naběhne na nastavenou
hodnotu proudu funkce Dálk. min. proud. Nožním pedálem můžete upravit proud mezi
hodnotou Dálk. min. proudu a nastavenou hodnotou proudu. Uvolněním spouštěcího spínače
hořáku TIG (2) začne sestup proudu a ukončení oblouku. Ochranný plyn bude dále proudit,
aby ochránil svar a wolframovou elektrodu.
0463 416 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
A = Proud plynu před zapálením
E = Nastavený proud
B = Svahování nahoru
F = Dálk. min. proud
C = Svahování dolů
G = Rozsah proudu nastavitelný nožním
pedálem
D = Proud plynu po zhasnutí
Nožní pedál se čtyřmi záběry pomocí spouštěče hořáku TIG
Ve 4zdvihovém režimu s aktivovaným nožním pedálem stiskněte spouštěcí spínač TIG (1)
pro spuštění proudu ochranného plynu a spuštění oblouku na pilotní úrovni. Uvolněním
spouštěcího spínače (2) začne náběh proudu na nastavenou hodnotu funkce Dálk. min.
proud. Nožním pedálem můžete upravit proud mezi hodnotou Dálk. min. proudu a
nastavenou hodnotou proudu. Chcete-li svařování zastavit, znovu stiskněte spouštěcí
spínač (3). Proud sestoupí zpět na pilotní úroveň. Uvolněním spouštěcího spínače (4)
ukončíte oblouk. Ochranný plyn bude dále proudit, aby ochránil svar a wolframovou
elektrodu.
A = Proud plynu před zapálením
E = Nastavený proud
B = Svahování nahoru
F = Dálk. min. proud
C = Svahování dolů
G = Rozsah proudu nastavitelný nožním
pedálem
D = Proud plynu po zhasnutí
Nožní pedál
Sešlápnutím nožního pedálu (1) spustíte proud ochranného plynu a spustí se oblouk. Proud
naběhne na nastavenou hodnotu proudu funkce Dálk. min. proud. Nožním pedálem můžete
upravit proud mezi hodnotou Dálk. min. proudu a nastavenou hodnotou proudu. Uvolněním
nožního pedálu začne sestup proudu a ukončí se oblouk. Ochranný plyn bude dále proudit,
aby ochránil svar a wolframovou elektrodu.
0463 416 001
- 28 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
A = Proud plynu před zapálením
E = Nastavený proud
B = Svahování nahoru
F = Dálk. min. proud
C = Svahování dolů
G = Rozsah proudu nastavitelný nožním
pedálem
D = Proud plynu po zhasnutí
6.5
Nastavení MMA
Symbol
Funkce
Rozsah
nastavení
MMA*
ZAPNUTO /
VYPNUTO
Proud
1fáz.: 5-200 A
Kroky
nastavení
Výchozí ET 300i ET 300iP
hodnota
ZAPNU
TO
1
100 A
X
X
3fáz.: 5-300 A
Síla oblouku
0-99
1
50
H
H
Horký start
0-99%
1
20%
H
H
Jednotka
dálkového
ovládání*
ZAPNUTO /
VYPNUTO
VYPNU
TO
X
X
*) Parametr nelze během svařování změnit
6.5.1
H = Skrytá funkce
Skryté funkce MMA
V ovládacím panelu jsou skryté funkce. Chcete-li funkce otevřít, stiskněte tlačítko volby
parametru na tři sekundy (umístění tlačítka viz část PANEL NASTAVENÍ). Na displeji se
zobrazí písmeno a hodnota. Stisknutím stejného tlačítka vyberte funkci. Ke změně hodnoty
zvolené funkce se používá otočný ovladač. Chcete-li opustit skryté funkce, znovu tlačítko
stiskněte na tři sekundy.
Písmeno Funkce
Nastavení
C
Síla oblouku
0-99
H
Horký start
0-99%
6.5.2
Naměřené hodnoty
Naměřený proud
Naměřená hodnota zobrazená pro svařovací proud A je hodnota aritmetického
průměru.
0463 416 001
- 29 -
© ESAB AB 2017
6 OVLÁDACÍ PANEL
Naměřené napětí
Naměřená hodnota zobrazená pro napětí oblouku V je hodnota aritmetického
průměru.
6.6
Popis funkcí MMA
Síla oblouku
Funkce síly oblouku určuje, jak se změní proud, když se během svařování mění
délka oblouku. Při použití nízké hodnoty síly oblouku získáte klidný oblouk
s malým rozstřikem a použitím vysoké hodnoty získáte horký a pronikavý
oblouk.
Síla oblouku se týká pouze svařování MMA.
Horký start
Funkce horkého startu dočasně zvýší proud na počátku svaru. Tím se sníží
riziko nedostatečné fúze v počátečním bodě.
Horký start se týká pouze svařování MMA.
0463 416 001
- 30 -
© ESAB AB 2017
7 ÚDRŽBA
7
ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Před prováděním údržby odpojte napájení.
UPOZORNĚNÍ!
Bezpečnostní štítky smějí snímat pouze osoby s odpovídajícími
elektrotechnickými znalostmi (autorizovaný personál).
UPOZORNĚNÍ!
Na výrobek se vztahuje záruka výrobce. Jakýkoli pokus o opravy
v neautorizovaných servisních střediscích povede ke zneplatnění záruky.
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
POZOR!
V náročných prašných podmínkách provádějte údržbu častěji.
Před každým použitím – ujistěte se, že:
•
•
Výrobek a kabely nejsou poškozeny,
tryska je čistá a nepoškozená.
7.1
Pravidelná údržba
Plán údržby za normálních podmínek. Před každým použitím vybavení zkontrolujte.
Interval
Oblast vyžadující údržbu
Každé 3 měsíce
Vyčistěte nebo
vyměňte nečitelné
štítky.
Vyčistěte svářecí
svorky.
Zkontrolujte nebo
vyměňte svařovací
kabely.
Každé 6 měsíce
Vyčistěte vnitřní
vybavení. Použijte
suchý stlačený
vzduch se sníženým
tlakem.
7.2
Pokyny pro čištění
Pro udržení výkonu a prodloužení životnosti napájecího zdroje je nutné jej pravidelně čistit.
Frekvence se liší podle:
0463 416 001
- 31 -
© ESAB AB 2017
7 ÚDRŽBA
•
•
•
typu svařování
doby hoření oblouku
pracovního prostředí
UPOZORNĚNÍ!
Ujistěte se, že čištění provádíte na dobře připraveném pracovišti.
UPOZORNĚNÍ!
Při čištění vždy používejte doporučené osobní ochranné pomůcky, např. ucpávky
uší, ochranné brýle, kukly, rukavice a bezpečnostní obuv.
1.
Odpojte napájecí zdroj od síťového napájení.
VAROVÁNÍ!
Než budete pokračovat, počkejte nejméně 30 sekund, než se vybijí
kondenzátory.
2.
Sejměte čtyři šrouby držící pravý panel (R) a sejměte panel.
3.
Suchým stlačeným vzduchem se sníženým tlakem vyčistěte pravou stranu napájecího
zdroje.
POZOR!
Protože napájecí zdroj obsahuje jednu „špinavou stranu“ (pravou) a jednu
„čistou stranu“ (levou), je důležité, abyste neodstranili levý panel dříve, než
vyčistíte pravou stranu napájecího zdroje.
0463 416 001
- 32 -
© ESAB AB 2017
7 ÚDRŽBA
4.
Sejměte čtyři šrouby držící levý panel (L) a sejměte panel.
5.
Suchým stlačeným vzduchem se sníženým tlakem vyčistěte levou stranu napájecího
zdroje.
Ujistěte se, že na žádné části napájecího zdroje nezůstal prach.
Po vyčištění napájecího zdroje opět připevněte panely napájecího zdroje v opačném
pořadí.
6.
7.
POZOR!
Při opětovném upevňování pravého panelu se ujistěte, že je kryt IP na
vnitřní straně panelu ve správné poloze. Kryt IP musí být v úhlu přibližně
90° do napájecího zdroje, aby se nacházel mezi otvorem svářecího
konektoru a otvorem transformátoru.
0463 416 001
- 33 -
© ESAB AB 2017
7 ÚDRŽBA
8.
Utáhněte šrouby na bočních panelech momentem 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 ± 2,6 pal. lib.).
0463 416 001
- 34 -
© ESAB AB 2017
8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
8
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto kontroly.
Druh závady
Nápravné opatření
Problémy se svařováním
MMA
• Zkontrolujte, zda nejsou svařovací a zpětné kabely
poškozené a zda jsou správně připojené k napájecímu
zdroji.
• Ujistěte se, že má zpětná svorka správný kontakt
s obrobkem.
• Zkontrolujte, zda jsou použity správné elektrody a polarita.
Informace o polaritě naleznete na obalu elektrody.
• Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
• Upravte sílu oblouku a funkci Horký start.
Problémy se svařováním
TGI
• Zkontrolujte, zda nejsou svařovací a zpětné kabely
poškozené a zda jsou správně připojené k napájecímu
zdroji.
• Ujistěte se, že má zpětná svorka správný kontakt
s obrobkem.
• Ujistěte se, že je kabel hořáku TIG připojen k záporné
svářecí svorce.
• Ujistěte se, že se používá správný ochranný plyn, průtok
plynu, svařovací proud, umístění plnicí tyče, průměr
elektrody a režim svařování na napájecím zdroji.
• Ujistěte se, že je zapnutý plynový ventil na hořáku TIG.
Není oblouk
• Zkontrolujte, zda je zapnutý displej a ověřte tak, zda má
napájecí zdroj k dispozici napájení.
• Zkontrolujte zobrazení panelu nastavení, zda ukazuje
správné hodnoty.
• Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový vypínač.
• Zkontrolujte správnost připojení síťového napájení,
svařovacího kabelu a zpětného kabelu.
• Zkontrolujte síťové pojistky.
Během svařování došlo k
přerušení svařovacího
proudu.
• Zkontrolujte, zda je zapnutá kontrolka přehřátí (ochrana
proti přehřátí) na panelu nastavení.
• Pokračujte s typem poruchy „No Arc“ (Žádný oblouk).
Často se aktivuje ochrana
proti přehřátí.
• Ujistěte se, že nebyl překročen doporučený pracovní
cyklus pro svařovací proud.
Viz oddíl „Pracovní cyklus“ v kapitole TECHNICKÉ ÚDAJE.
• Ujistěte se, že nejsou ucpané vzduchové vstupy.
• Vyčistěte vnitřek přístroje podle postupu pro pravidelnou
údržbu.
• Zkontrolujte a vyčistěte chladicí jednotku.
Maximální nastavení
proudu je omezeno na
200 A.
• Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj připojený k 3fázovému
síťovému napájení.
• Zkontrolujte síťové pojistky.
0463 416 001
- 35 -
© ESAB AB 2017
9 CHYBOVÉ KÓDY
9
CHYBOVÉ KÓDY
Chybové kódy se používají k signalizaci vzniklých poruch v zařízení. O chybách svědčí text
„Err“, po kterém na displeji následuje číslo chybového kódu.
Jestliže se zjistí několik poruch, zobrazí se pouze kód poruchy, která se objevila jako
poslední.
9.1
Popisy kódů chyb
Chybové kódy, které uživatel zvládne, jsou uvedeny níže. Pokud se zobrazí jiný chybový kód,
obraťte se na autorizovaného servisního technika ESAB.
Chybový
kód
Err 1
Popis
Porucha teploty
Teplota napájecího zdroje je příliš vysoká. Na panelu se rozsvítí také
kontrolka LED oznamující poruchu teploty. Chybu teploty poznáte podle
indikátoru přehřívání zobrazeného na ovládacím panelu.
Zákrok: Chybový kód automaticky zmizí a kontrolka LED oznamující poruchu
teploty zhasne, jakmile napájecí zdroj dostatečně vychladne a bude opět
připraven k použití. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Err 2
Chyba chladicí kapaliny
Teplota chladicí kapaliny je příliš vysoká.
Zákrok: Ujistěte se, že je v chladicí jednotce dostatek chladicí kapaliny.
Chybový kód automaticky zmizí, jakmile chladicí kapalina dostatečně
vychladne a bude opět připravena k použití. Pokud chyba přetrvává, obraťte
se na servisního technika.
Err 3
Porucha napájení
Napájení přicházející do napájecího zdroje je příliš nízké nebo příliš vysoké.
Během 3fázového provozu se ztratí jedna fáze. Během 1fázového provozu je
detekováno napětí třetí fáze.
Zákrok: Ujistěte se, zda je napájení stabilní, všechny kabely připojeny, síťové
napětí (všechny 3 fáze) v pořádku, a restartujte systém. Pokud chyba
přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Err 4
Chyba komunikace
Došlo k přerušení komunikace mezi jednotkami.
Zákrok: Zkontrolujte kabely a připojení, restartujte napájecí zdroj. Pokud
chyba přetrvává, obraťte se na servisního technika.
Err 5
Chyba paměti
Paměť programu je poškozena. Tato chyba může deaktivovat funkce
předvoleb nebo jiné funkce, kde se ukládají hodnoty.
Zákrok: Oznámení o chybě z displeje odstraňte stisknutím tlačítka na panelu.
Restartujte napájecí zdroj. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na servisního
technika.
Err 6
Chyba načasování
Elektronika napájecího zdroje nedokáže včas provádět všechny funkce.
Zákrok: Restartujte napájecí zdroj. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
servisního technika.
0463 416 001
- 36 -
© ESAB AB 2017
9 CHYBOVÉ KÓDY
Chybový
kód
Err 7
Popis
Chyba OCV
OCV je příliš vysoké nebo došlo k přerušení elektronického ovládání OCV.
Zákrok: Restartujte napájecí zdroj. Pokud chyba přetrvává, obraťte se na
servisního technika.
Err 8
Vodní chlazení je deaktivováno
Hadice od hořáku není připojená k chladicí jednotce.
Zákrok: Pokud se používá hořák chlazený vodou, ujistěte se, že je připojený
k chladicí jednotce. Pokud se nepoužívá hořák chlazený vodou, zrušte chybu
stisknutím tlačítka na ovládacím panelu. Pokud chyba přetrvává, obraťte se
na servisního technika.
0463 416 001
- 37 -
© ESAB AB 2017
10 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
10
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Výrobky ET 300i a ET 300iP byly navrženy a přezkoušeny v souladu s mezinárodními a
evropskými normami IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 a IEC/EN 60974-10, kanadskými
normami CAN/CSA-E60974-1 a americkými normami ANSI/IEC 60974-1. Po dokončení
servisní práce nebo opravy je povinností osoby provádějící práci zajistit, že produkt stále
splňuje požadavky normy uvedené výše.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz zadní strana obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označení a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a
zajistí správnost dodávky.
0463 416 001
- 38 -
© ESAB AB 2017
NÁKRES
NÁKRES
0463 416 001
- 39 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0445 100 900
Welding power source
ET 300i
EU
0445 100 920
Welding power source
ET 300iP
EU
0463 423 001
Spare parts list
0463 424 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 416 001
- 40 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0700 300 538
TIG torch TXH™ 151, 4 m (13 ft)
0700 300 544
TIG torch TXH™ 151, 8 m (26 ft)
0700 300 552
TIG torch TXH™ 201, 4 m (13 ft)
0700 300 555
TIG torch TXH™ 201, 8 m (26 ft)
0700 300 855
TIG torch TXH™ 252w, 4 m (13 ft)
0700 300 856
TIG torch TXH™ 252w, 8 m (26 ft)
0700 300 565
TIG torch TXH™ 401w, 4 m (13 ft)
0700 300 567
TIG torch TXH™ 401w, 8 m (26 ft)
0445 045 880
EC 1000 Cooler
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 416 001
- 41 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 550 881
ER 1 F Foot pedal. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 550 882
ER 1 F Foot pedal. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 254 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 254 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0463 416 001
- 42 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0463 416 001
- 43 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising