ESAB | ET 300i | Instruction manual | ESAB ET 300i Användarmanual

ESAB ET 300i Användarmanual
ET 300i, ET 300iP
Svetsströmkälla TIG 300 A
Bruksanvisning
0463 416 001 SE 20171016
Valid for: serial no. 721-, 742-xxx-xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SÄKERHET....................................................................................................
5
1.1
Användning av symboler.........................................................................
5
1.2
Säkerhetsåtgärder ....................................................................................
5
INLEDNING....................................................................................................
8
2.1
Översikt .....................................................................................................
8
2.2
Utrustning .................................................................................................
8
3
TEKNISKA DATA...........................................................................................
9
4
INSTALLATION..............................................................................................
11
4.1
Placering ...................................................................................................
11
4.2
Lyftanvisning ............................................................................................
11
4.3
Nätmatning................................................................................................
12
4.4
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea .....................
15
DRIFT OCH HANDHAVANDE .......................................................................
17
5.1
Översikt .....................................................................................................
17
5.2
Anslutningar och manöverorgan ............................................................
17
5.3
TIG-svetsning............................................................................................
18
5.4
MMA-svetsning .........................................................................................
18
5.5
Anslutning av svets- och återledarkabel ...............................................
18
5.6
Frånskiljning av nätspänning..................................................................
18
5.7
Anslut till kylaggregat EC 1000 ...............................................................
19
5.8
Fläktstyrning .............................................................................................
19
5.9
Värmeskydd ..............................................................................................
20
5.10
Spänningsbegränsning (VRD – Voltage Reducing Device)..................
20
5.11
Fjärreglage ................................................................................................
20
5.12
USB-anslutning.........................................................................................
20
INSTÄLLNINGSPANEL .................................................................................
21
6.1
ET 300i .......................................................................................................
21
6.1.1
Navigering ..............................................................................................
21
6.1.2
Svetsprogram .........................................................................................
22
ET 300iP ....................................................................................................
23
Navigering ..............................................................................................
24
TIG-inställningar .......................................................................................
25
6.3.1
Dolda TIG funktioner ..............................................................................
26
6.3.2
Uppmätta värden ....................................................................................
26
Förklaring av TIG-funktioner ...................................................................
26
Förklaring av fotpedalens funktioner ......................................................
28
MMA-inställningar ....................................................................................
30
6.5.1
Dolda MMA-funktioner............................................................................
30
6.5.2
Uppmätta värden ....................................................................................
26
Förklaring av MMA-funktioner.................................................................
31
1
2
5
6
6.2
6.2.1
6.3
6.4
6.4.1
6.5
6.6
0463 416 001
© ESAB AB 2017
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
UNDERHÅLL .................................................................................................
32
7.1
Rutinmässigt underhåll............................................................................
32
7.2
Rengöringsinstruktion .............................................................................
32
8
FELSÖKNING ................................................................................................
36
9
FELKODER....................................................................................................
37
9.1
Felkodsbeskrivning..................................................................................
37
RESERVDELSBESTÄLLNING......................................................................
39
SCHEMA ...............................................................................................................
40
BESTÄLLNINGSNUMMER ..................................................................................
41
TILLBEHÖR ..........................................................................................................
42
7
10
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 416 001
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Användning av symboler
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
1.2
Säkerhetsåtgärder
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av
eventuella andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0463 416 001
-5-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
• Installera och jorda utrustningen enligt handboken.
• Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt
skyddsutrustning.
• Isolera dig från arbetet och marken.
• Se till att din arbetsställning är säker
ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT – Kan vara hälsoskadliga
• Svetsare med pacemaker bör rådfråga sin läkare innan svetsning
genomförs. EMF kan störa vissa pacemakers.
• Exponering för EMF kan ha andra effekter på hälsan som ännu är okända.
• Svetsare bör använda följande metoder för att minimera exponering för
EMF:
○ Dra elektrod- och arbetskabeln på samma sida av kroppen. Fixera
dem med tejp om möjligt. Placera inte din kropp mellan svetspistolen
och kablar. Snurra aldrig svetspistolen eller kablar runt din kropp.
Håll svetsströmkälla och kablar så långt bort från kroppen som
möjligt.
○ Anslut arbetskabeln till arbetsstycket så nära det område som skall
svetsas som möjligt.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
• Undvik att ha huvudet i svetsröken.
• Använd ventilation, utsug vid bågen eller båda delarna för att föra bort
ångor och gaser från din andningszon och det allmänna området.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
• Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
• Skydda omkringstående personer med hjälp av lämpliga skärmar eller
draperier.
BULLER – Kan ge hörselskador
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
0463 416 001
-6-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
RÖRLIGA DELAR - Kan orsaka skador
• Håll alla dörrar, paneler och luckor stängda och se till att de sitter på plats
ordentligt. Endast kvalificerade personer bör vid behov ta bort kåpor för
underhåll och felsökning. Sätt tillbaka paneler eller luckor och stänga
dörrar när servicen är klar och innan motorn startas.
• Stäng av motorn innan du installerar eller ansluter enheten.
• Håll händer, hår, lössittande kläder och verktyg borta från rörliga delar.
BRANDFARA
• Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Verifiera att det inte finns några
brännbara material i närheten.
• Använd inte på slutna behållare.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0463 416 001
-7-
© ESAB AB 2017
2 INLEDNING
2
INLEDNING
2.1
Översikt
ET 300i och ET 300iP är svetsströmkällor avsedda för TIG-svetsning och för svetsning med
täckta elektroder (MMA).
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.2
Utrustning
Strömkällan levereras med:
•
•
•
•
Bruksanvisning
3 m (9,8 ft) nätkabel med kontakt
Gasslang för TIG-svetsning, inklusive slangklämmor
Återledarkabel
0463 416 001
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
ET 300i (0445 100 900), ET 300iP (0445 100 920)
Nätspänning
230–480 V±10 %, 3~
50/60 Hz
230 V ±10 %, 1~, 50/60 Hz
Nätmatning Ssc min.
4,1 MVA
Inget krav
Zmax
0,04 Ohm
Inget krav
Imax MMA
30,0 A
29,0 A
Imax TIG
22,0 A
20,0 A
Primärström
Tomgångseffekt i energisparläge
Uin 230 V
63 W
Uin 400 V
68 W
Uin 480 V
72 W
74 W
Inställningsområde
MMA
5 A/20 V – 300 A/32 V
5 A/20 V – 200 A/28 V
TIG
5 A/10 V – 300 A/22 V
5 A/10 V – 200 A/18 V
Tillåten belastning vid MMA
40% intermittensfaktor
300 A/32,0 V
60% intermittensfaktor
250 A/30,0 V
intermittensfaktor 100 %
200 A/28,0 V
200 A/28,0 V
Tillåten belastning vid TIG
40% intermittensfaktor
300 A/22,0 V
60% intermittensfaktor
250 A/20,0 V
intermittensfaktor 100 %
200 A/18,0 V
200 A/18,0 V
TIG
0,96
0,98
MMA
0,96
0,99
Skenbar effekt I2 vid
maxström
11,6 kVA
6,6 kVA
Aktiv effekt I2 vid maxström
11,2 kW
6,6 kW
TIG
83%
83%
MMA
86%
86%
Tomgångsspänning U0 max 48 V
48 V
Tomgångsspänning U0 max 34 V
med VRD 35 V aktiverad
34 V
UPK
12,4 kV
Effektfaktor vid maxström
Verkningsgrad vid maxström
12,4 kV
Arbetstemperatur
Transporttemperatur
0463 416 001
-10 till +40 °C
-20 till +55 °C (-4 till +131 °F)
-9-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKA DATA
ET 300i (0445 100 900), ET 300iP (0445 100 920)
Ständigt ljudtryck vid
tomgång
< 70 db (A)
Mått l × w x h
460 × 200 × 320 mm
Vikt med kylare
utan kylare
26,6 kg (58,6 lb)
Isolationsklass
transformator
F
16,8 kg (37,0 lb)
Inkapslingsklass
IP23
Användningsklass
Nätmatning Ssc min.
Elnätets lägsta kortslutningseffekt enligt IEC 61000-3-12.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40 °C eller lägre.
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
0463 416 001
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
Installationen ska utföras av professionell installatör.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan
denna produkt orsaka radiostörningar. Det åvilar användaren att vidta erforderliga
skyddsåtgärder mot sådana störningar.
4.1
Placering
Placera strömkällan så att kylluftens in- och utlopp är fria.
A. Minst 200 mm (8 tum)
B. Minst 200 mm (8 tum)
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
4.2
Lyftanvisning
Mekaniska lyft måste göras med båda de yttre handtagen.
0463 416 001
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4.3
Nätmatning
OBSERVERA!
Nätmatningskrav
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data i
kapitlet TEKNISKA DATA.
Strömkällan justerar automatiskt till försörjningsinspänningen. Kontrollera att den är skyddad
med rätt säkring. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
1.
Märkskylt med anslutningsdata
Installation av nätkabel
OBSERVERA!
Strömkällan levereras med en nätkabel på 4 × 2,5 mm2 och en 16 A nätkontakt
som i kombination kan hantera de märkdata för 3-fas 380–415 V nätuttag. Om
annan nätspänning behövs kan nätkabeln bytas i enlighet med tillämpliga
nationella regler. För rekommendationer se avsnittet Rekommenderad
säkringsstorlek och minsta kabelarea.
0463 416 001
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ta bort sidolucka.
Frigör stoppblocket om den är åtdragen (A).
Om en kabel är ansluten frånkopplar du alla kablar, klipp buntbandet (D) och ta bort
kabeln.
Valfritt: Det går nu att ta bort fläkten med skum för att underlätta installationen.
Observera fläktens rotationsriktning (etiketten mot insidan).
Skala den nya kabeln enligt specifikationen (B).
För in kabeln med ca 1 cm (0,4 tum) isolering i stoppblocket. Dra åt stoppblocket med
1,5–2 Nm (13,3–17,7 in. lb)(A).
Använd två buntband för att fästa kablarna (D).
Valfritt: Installera fläkten med skum på nytt om den har tagits bort. En symbol på sidan
av fläkten (G) visar luftflödets riktning.
Montera ferritkärnorna och anslut jordkabeln (C). En tandbricka skall vara placerad
närmast kylflänsen. Dra åt skruven till ett moment av 6,0 ± 0,6 Nm (53,1 ±5,3 in. lb).
Anslut alla kablar i enlighet med illustrationer för 1-fas och 3-fas. Dra åt skruven till ett
moment av 1,0 ± 0,2 Nm (8,9 ±1,8 in. lb).
Se till att IP-skärmen är korrekt monterad på insidan av sidoluckan (E).
Återmontera sidoluckan (F).
Dra åt skruvarna på sidoluckan med 3 ±0,3 Nm (26,6 ±2,7 in. lb).
3-fas
0463 416 001
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
1-fas
VARNING!
Vid 1-fasdrift är plinten L3 påslagen, även om den inte är ansluten. Se till att
hålla plint L3 urkopplad.
0463 416 001
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4.4
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
ET 300i, ET 300iPET 300i, ET 300iP
3-fas, 50/60 Hz
Nätspänning
1~50/60
Hz
230 V
380 V
400 V
415 V
480 V
230 V
4 × 4 mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
4 × 2,5
mm²
3 × 6 mm²
Nominell maximiström
Imax
MMA
30 A
18 A
17 A
16 A
14 A
29 A
I1eff
MMA
19 A
11 A
11 A
10 A
9A
29 A
Nominell maximiström
Imax
TIG
22 A
13 A
12 A
12 A
10 A
20 A
I1eff
TIG
14 A
8A
8A
7A
7A
16 A
Säkring
trög smältsäkring
20 A
16 A
16 A
16 A
10 A
35 A
typ C MCB
25 A
16 A
16 A
16 A
16 A
32 A
Nätkabelarea
Maximal
rekommenderad längd 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33 100 m/33
på förlängningskabel 0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
0 ft
Minimal
rekommenderad
storlek på
förlängningskabel
4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 4 × 4 mm² 3 × 6 mm²
OBSERVERA!
Olika varianter av ET 300i och ET 300iP är certifierade för annan nätspänning.
Se typskylten för specificering av strömkällan som används.
OBSERVERA!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. Anslut strömkällan enligt gällande lokala föreskrifter.
1-fas 230 V nätspänning med 16 A säkring
Se tabellen nedan för informativa data för användning vid 1-fas 230 V nätspänning med 16 A
säkring. En 16 A säkring kan möjliggöra användning av en 16 A stickpropp i kombination
med en 3 × 2,5 mm2 nätkabel.
MMA 1~ 230 V 16 A
25%
60%
100%
I2
200 A*
150 A
120 A
U2
28,0 V
26,0 V
24,8 V
0463 416 001
- 15 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
Imax
28,2 A
20,2 A
15,3 A
Ieff
14,1 A
15,6 A
15,3 A
TIG 1~ 230 V 16 A
60%
100%
I2
200 A*
170 A
U2
18,0 V
16,8 V
Imax
19,1 A
15,3 A
Ieff
14,8 A
15,3 A
*) Porslinssäkringar rekommenderas för att uppnå 200 A i MMA och TIG-svetsning.
MCB-säkringar bryter kretsen snabbare än porslinssäkringar.
Strömförsörjning från generatorer
Strömkällan kan strömförsörjas från olika typer av generatorer. Vissa generatorer kan
emellertid inte lämna tillräcklig effekt för att svetskraftkällan ska fungera ordentligt.
Generatorer med spänningsreglering av typ AVR (Automatic Voltage Regulation) eller med
likvärdig eller bättre regleringstyp, med märkeffekt på 20 kW, rekommenderas.
0463 416 001
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1
Översikt
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
Säkerhet. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till fullo förstått hela
detta kapitel.
OBSERVERA!
Använd avsett handtag vid förflyttning av utrustningen. Dra aldrig i kablarna.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt! Vidrör inte arbetsstycket eller svetspistolens brännarhuvud
under pågående svetsning.
5.2
Anslutningar och manöverorgan
1. Användargränssnitt, se kapitlet
KONTROLLPANEL.
2. Anslutning (+): TIG: Återledarkabel (MMA)
Svetskabel eller återledarkabel
3. Utgång för gastillförsel
4. Avtryckare för TIG-brännare
5. Anslutning (-): TIG: Svetspistol MMA:
Återledarkabel eller svetskabel
6. Anslutning för fjärrdon
0463 416 001
7. Ingång för gastillförsel
8. Elkopplare för nätspänning O/I
9. USB-anslutning
10. Anslutning för kylagregat
11. Nätkabel
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
OBSERVERA!
När du kopplar gasslangen till ingången för gastillförsel måste slangen fästas
med en slangklämma.
OBSERVERA!
Använd alltid locket när USB-anslutningen inte används.
5.3
TIG-svetsning
Vid TIG-svetsning smälts arbetsstyckets metall med hjälp av en ljusbåge från en
icke-förbrukande volframelektrod. Smältbadet och elektroden skyddas med
skyddsgas som vanligtvis består av en inert gas.
För TIG-svetsning ska strömkällan kompletteras med:
• en TIG-brännare
• en gasslang kopplad till ingången för gastillförsel (med hjälp av en
slangklämma)
• argonbehållare
• argonregulator
• en volframelektrod
• en återledarkabel (med klämma)
5.4
MMA-svetsning
Manuell bågsvetsning, MMA-svetsning, är svetsning med täckta elektroder.
Bågen smälter elektroden samt en lokal del av arbetsstycket. Vid smältning
bildar täckningen ett skyddande slagg och skapar ett skyddsgasflöde för att
skydda smältbadet från luftföroreningar.
För MMA-svetsning ska strömkällan kompletteras med:
• svetskabel med elektrodhållare
• återledarkabel med klämma
5.5
Anslutning av svets- och återledarkabel
Det finns två anslutningar på svetsströmkällan, en positiv svetsningsplint (+) och en negativ
svetsningsplint (-), för anslutning av svets- och återledarkabel. Vilken anslutning svetskabeln
kopplas till beror på vilken svetsmetod eller typ av elektrod som används.
Koppla återledarkabeln till den andra anslutningen på strömkällan. Fäst återledarkabelns
kontaktklämma i arbetsstycket och se till att det finns god kontakt mellan arbetsstycket och
anslutningen för återledarkabeln på strömkällan.
•
•
För TIG-svetsning används den negativa svetsningsplinten (-) för svetspistol och den
positiva svetsningsplinten (+) används för återledaren.
Vid MMA-svetsning kan svetskabeln anslutas till den positiva svetsningsplinten (+)
eller den negativa svetsningsplinten (-) beroende på vilken typ av elektrod som
används. Anslutningspolariteten anges på elektrodemballaget.
5.6
Frånskiljning av nätspänning
Tillslag av nätspänningen sker genom att vrida elkopplaren till läge ”I”.
Slå från nätspänningen genom att vrida elkopplaren till läge O.
0463 416 001
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
Både vid nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag lagras inställda
svetsprogram för att kunna användas igen nästa gång strömkällan startas.
OBSERVERA!
Stäng inte av strömkällan under pågående svetsning, d.v.s. medan den är
belastad.
5.7
Anslut till kylaggregat EC 1000
OBSERVERA!
Var försiktig så att gränssnittskabeln inte kläms mellan strömkällan och
kylenheten!
OBSERVERA!
Strömförsörjning av kylaggregat görs från svetsströmkälla via anslutningskabeln
(för mer information, se kylaggregatets bruksanvisning).
5.8
Fläktstyrning
Strömkällan har en automatisk värmekontroll. Fläkten fortsätter att snurra några minuter efter
att svetsningen har upphört och strömkällan går ner i energisparläge. Fläkten startar igen när
svetsningen återupptas.
I energisparläge startar fläkten då och då och går i några minuter.
0463 416 001
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.9
Värmeskydd
Strömkällan inkluderar termiskt skydd mot överhettning. Vid överhettning
stoppats svetsprocessen och indikatorn för överhettning på kontrollpanelen
tänds och ett felmeddelande visas i displayen. Skyddet återställs automatiskt när
temperaturen har sjunkit tillräckligt.
5.10
Spänningsbegränsning (VRD – Voltage Reducing Device)
VRD-funktionen säkerställer att tomgångsspänningen inte överstiger 35 V när
ingen svetsning utförs. Detta visas genom att VRD-lampan lyser på panelen.
Kontakta auktoriserad ESAB-servicetekniker för att få den här funktionen
aktiverad.
5.11
Fjärreglage
Anslut fjärrdonet på baksidan av strömkällan och aktivera fjärrdonet genom att
trycka på dess knapp på panelen (fjärrdonets indikator tänds när det aktiveras).
När fjärrdonet är aktiverat kommer kontrollpanelen att låsas, men visar
svetsdata.
5.12
USB-anslutning
Använd alltid USB-locket när USB-anslutningen inte används.
Använd inte för laddning av enheter, som t.ex. mobiltelefoner.
Svetsprocessen blockeras när en USB-enhet är ansluten. USB-anslutningen kan
användas för att hämta svetsningsstatistik. Statistiken innehåller totalt antal
svetsar som utförts, total svetstid och genomsnittlig spänning.
Hämtning av svetsningsstatistik
Se alltid till att strömkällan inte används för svetsning när du hämtar
svetsningsstatistik.
1.
2.
3.
4.
5.
0463 416 001
Sätt i en tom USB-enhet i strömkällans USB-kontakt.
För att bekräfta att strömkällan har läst USB-enheten blinkar texten ”USB”
på displayen en kort stund varefter texten ”USB” visas med fast sken.
När texten ”USB” visas med fast sken: Ta bort USB-flashenheten från
USB-kontakten.
USB enheten innehåller en textfil (.txt) med svetsningsstatistik.
För att öppna textfilen rekommenderas Microsoft WordPad eller Microsoft
Word.
- 20 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
6
INSTÄLLNINGSPANEL
6.1
ET 300i
1. Minne 1, 2 och 3.
2. Visar inställt eller uppmätt värde.
3. Knapp för att välja svetsmetod: TIG HF,
LiftArc™ eller MMA.
4. Ange indikator.
5. Knapp för att välja 2-takts eller 4-takts
(endast TIG).
6. Knapp för att aktivera och inaktivera
fjärrkontrollenheten.
7. Ratt för inställning av data.
6.1.1
8. Nuvarande uppsättning och uppmätt
värde/spänningsmätvärde
9. Slope down-indikator.
10. Gasefterströmningsindikator
11. Parameterurvalsknapp, val indikeras av (8)
till (10). Används även för att komma åt
dolda funktioner.
12. Överhettningsindikator.
13. Indikator för VRD-funktion (reducerad
tomgångsspänning).
Navigering
Val av parameter
Genom att trycka på knappen (11) kan olika värden kan visas. Använd vredet (7) för att
ändra värdena. Sekvensen är:
1.
2.
3.
4.
5.
Ange strömvärde.
Uppmätt strömvärde.
Uppmätt spänningsvärde.
Slope down (endast TIG)
Gasefterströmning (endast TIG)
0463 416 001
- 21 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
Ange parameter
Den inställda indikatorn (4) tänds när det visade värdet kan ändras. Det kan inte ändras från
panelen när ett fjärrdon är aktiverat. Försöker du ändra ett värde i läget för uppmätt värde
kommer läget för inställd ström att aktiveras automatiskt.
Den inställda indikatorn släcks när mätvärdena visas.
6.1.2
Svetsprogram
För varje svetsprocess (MMA/TIG) kan tre olika svetsprogram lagras i inställningspanelens
minne (1). Håll valknappen 1, 2 eller 3 intryckt i tre sekunder för att lagra svetsdata i minnet.
Minnesindikatorn lyser när du är klar.
Om du vill byta mellan de olika svetsprogrammen trycker du på knappen 1, 2 eller 3.
0463 416 001
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
6.2
ET 300iP
1. Knapp för att växla mellan direktström och
pulsström.
2. Visar inställt eller uppmätt värde.
3. Knapp för att välja svetsmetod: TIG HF,
LiftArc™ eller MMA.
4. Ange indikator.
5. Knapp för att välja 2-takts eller 4-takts
(endast TIG).
6. Knapp för att aktivera och inaktivera
fjärrkontrollenheten.
7. Ratt för inställning av data.
8. Gasförströmningsindikator
9. Slope up-indikator.
10. Likströms- eller pulsströmsindikator.
12. Bakgrundsströmsindikator.
13. Pulsfrekvensindikator.
14. Slope down-indikator.
15. Gasefterströmningsindikator
16. Knapp för att växla mellan parametrarna i
diagrammet.
17. Anger vad som visas på displayen:
s (sekunder för gasförströmningstid,
gasefterströmning, slope up och slope
down), % (pulsbalans), Hz (pulsfrekvens).
18. Nuvarande uppsättning och uppmätt
värde/spänningsmätvärde
19. Parameterurvalsknapp, val indikeras av
(18). Används även för att komma åt dolda
funktioner.
20. Överhettningsindikator.
21. Indikator för VRD-funktion (reducerad
tomgångsspänning).
11. Pulsbalans.
0463 416 001
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
6.2.1
Navigering
Val av parameter
Genom att trycka på knappen (19) kan olika värden kan visas och ändras. Använd vredet (7)
för att ändra värdena. Sekvensen är:
1.
2.
3.
Ange strömvärde.
Uppmätt strömvärde.
Uppmätt spänningsvärde.
Ange parameter
Den inställda indikatorn (4) tänds när ett värde som visas kan ändras. Det kan inte ändras
från panelen när ett fjärrdon är aktiverat. Försöker du ändra ett värde i läget för uppmätt
värde kommer läget för inställd ström att aktiveras automatiskt.
Den inställda indikatorn (4) släcks när mätvärdena visas.
Svetsparametrar
Svetsparametrar lagras för puls respektive ingen puls. Dessa värden ändras vid byte mellan
puls och ingen puls.
0463 416 001
- 24 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
6.3
Symbol
TIG-inställningar
Funktion
Inställningsom Inställningsste Värde
råde
g
vid
leveran
s
ET 300i ET 300iP
TIG HF*
PÅ/AV
PÅ
X
X
LiftArc*
PÅ/AV
AV
X
X
Ström
1ph: 5-200 A
1
100 A
X
X
0,1
1,5 s
H
X
0,1
3,0 s
X
X
Gasförströmni H: 0,0-9,9 s
ngstid
0,0-25,0 s
0,1
1,0 s
H
X
Gasefterström 0,0-25,0 s
ningstid
0,1
7,0 s
X
X
3ph: 5-300 A
Slope up-tid
H: 0,0-9,9 s
0,0-25,0 s
Slope
down-tid
0,0-25,0 s
2-takt*
PÅ/AV
PÅ
X
X
4-takt*
PÅ/AV
AV
X
X
Fjärrdon*
PÅ/AV
AV
X
X
Puls*
PÅ/AV
AV
X
Pulsström
1ph: 5-200 A
120 A
X
80 A
X
50%
X
3ph: 5-300 A
Bakgrundsströ 1ph: 5-200 A
m
3ph: 5-300 A
Pulsbalans
10-90%
5
Pulsfrekvens
0,01–999 Hz
0,10–0,99: 0,01 100 Hz
X
1,0–9,9: 0,1
10–100: 1
100–300: 10
300–999: 100
Fjärrstyrd min. 0–99%
fjärrström
1
*) Parameter kan inte ändras vid svetsning
0463 416 001
- 25 -
20%
H
H
H = Dold funktion
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
6.3.1
Dolda TIG funktioner
Det finns dolda funktioner i inställningspanelen. Du kommer åt funktionerna genom att håll
ned parameterurvalsknappen i 3 sekunder (se avsnitt INSTÄLLNINGSPANEL för
knapplacering). Displayen visar då en bokstav och ett värde. Välj funktion genom att trycka
på samma knapp. Ratten används för att ändra värdet på vald funktion. Du lämnar dolda
funktioner genom att håll ned knappen i 3 sekunder.
Bokstav Funktion
Inställningar
A
Gas pre flow
0,0-9,9 s
b
Slope up
0,0-9,9 s
I
Fjärrstyrd min. fjärrström
0–99%
6.3.2
Uppmätta värden
Uppmätt ström
Det uppmätta värdet på displayen för svetsström A är ett aritmetiskt medelvärde.
Uppmätt spänning
Det uppmätta värdet på displayen för bågspänning V är ett aritmetiskt
medelvärde.
6.4
Förklaring av TIG-funktioner
HF-tändning
HF-startfunktionen tänder ljusbågen genom att använda en pilotbåge med
högfrekvent spänning. Detta minskar risken för kontaminering av volfram i
starterna. Den höga frekvensen kan störa annan närliggande elektrisk
utrustning.
LiftArc™
LiftArc™-funktionen tänder ljusbågen när volframelektroden förs i kontakt med
arbetsstycket, avtryckaren trycks och volframelektroden lyfts från arbetsstycket.
Risken för volframkontamineringar minimeras genom att startströmmen är
mycket låg och den kommer att gradvis öka till inställd ström (styrs av slope
up-funktionen).
0463 416 001
- 26 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
2-takt
I 2-taktsläget trycker du på TIG-brännarens avtryckare (1) för att starta
skyddsgasflöde och tända ljusbågen. Strömmen ökar gradvis till inställt
strömvärde. Släpp avtryckaren (2) för att påbörja gradvis minskning av
strömmen och stänga av ljusbågen. Skyddsgasen fortsätter att flöda för att
skydda svetsningen och volframelektroden.
A = Gasförströmning
B = Slope up
C = Slope down
D = Gasefterströmning
4-takt
I 4-taktsläget trycker du på TIG-brännarens avtryckare (1) för att starta
skyddsgasflöde och tända ljusbågen vid en pilotnivå. Släpp avtryckaren (2) för
att gradvis öka strömmen till inställt strömvärde. Du avbryter svetsningen genom
att trycka på avtryckaren igen (3). Strömmen kommer att gradvis sjunka till
pilotnivå igen. Släpp avtryckaren (4) för att stänga av ljusbågen. Skyddsgasen
fortsätter att flöda för att skydda svetsningen och volframelektroden.
A = Gasförströmning
B = Slope up
C = Slope down
D = Gasefterströmning
Gas pre flow
Gasförströmningsfunktionen anger hur lång tid skyddsgasen ska strömma innan
ljusbågen tänds.
Gasefterströmning
Gasefterströmningsfunktionen anger hur lång tid skyddsgasen ska strömma
efter ljusbågen släckts.
Slope up
Slope up-funktionen används för att styra strömökningen i
svetsinitieringsprocessen för att undvika eventuella skador på
volframelektroden.
0463 416 001
- 27 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
Slope down
Slope down-funktionen används för att styra strömminskningen i
svetsavslutningsprocessen för att undvika eventuella rörskador och/eller
sprickor.
Pulsinställningar
Fyra parametrar krävs för att kunna ange en pulserande ström: pulsström,
bakgrundsström, pulsbalans och pulsfrekvens.
Pulsström
Det högre av de två strömvärdena när en pulserande ström används.
Pulsning, bakgrundsström
Det lägre av de två strömvärdena när en pulserande ström används.
Pulsbalans
Pulsbalansen utgör förhållandet mellan pulsström och bakgrundström i en
pulscykel. Det är möjligt att kontrollera energin i ljusbågen och storleken på
smältbadet eftersom pulsbalansen kan justeras genom att man anger procent
för pulsströmmen i en pulscykel.
Exempel: Om pulsbalansen är inställd på 50 % kommer tiden för pulsströmmen
och bakgrundströmmen att fördelas jämnt i pulscykeln. Om pulsbalansen är
inställd på 90 % kommer tiden för pulsströmmen att vara 90 % av pulscykeln
och bakgrundsströmmen bara 10 %.
Pulsfrekvens
Mängden pulscykler under en viss tidsperiod. Ju högre frekvens, desto fler
pulscykler per tidsperiod. När pulsfrekvensen är inställd på ett lågt värde
kommer smältbadet att ha tid att delvis stelna mellan varje puls. Om frekvensen
är högt inställt kan en mer fokuserad ljusbåge erhållas.
Fjärrstyrd min. fjärrström
Detta används för att ställa in minimiström för fotpedalen. Ställs in i % av inställd
ström i intervallet från 0–99 % i steg om 1 %.
Exempel: Om strömmen är inställd på 100 A och funktionen för fjärrstyrd min.
ström är inställd på 20, kommer fjärrstyrd min. ström att vara 20 A. Om
strömmen är inställd på 80 A och funktionen för fjärrstyrd min. ström inställd på
50 kommer fjärrstyrd min. ström att vara 40 A.
6.4.1
Förklaring av fotpedalens funktioner
Fotpedal med 2-takt använder avtryckare för TIG-brännare
I 2-taktsläget, med fotpedalen nedtryckt, trycker du på TIG-brännarens avtryckare (1) för att
starta skyddsgasflöde och tända ljusbågen. Strömmen ökas gradvis till inställd fjärrstyrd min.
ström. Använd pedalen för att justera strömmen mellan fjärrstyrd min. ström och inställt
strömvärde. Släpp TIG-brännarens avtryckare (2) för att påbörja gradvis sänkning av
strömmen och stänga av ljusbågen. Skyddsgasen fortsätter att flöda för att skydda
svetsningen och volframelektroden.
0463 416 001
- 28 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
A = Gasförströmning
E = Inställd ström
B = Slope up
F = Fjärrstyrd min. fjärrström
C = Slope down
G = Strömintervall som kan justeras med
fotpedalen
D = Gasefterströmning
Fotpedal med 4-takt använder avtryckare för TIG-brännare
I 4-taktsläget, med fotpedalen nedtryckt, trycker du på TIG-brännarens avtryckare (1) för att
starta skyddsgasflöde och tända ljusbågen vid en pilotnivå. Släpp avtryckaren (2) för att
gradvis öka strömmen till fjärrstyrd min. fjärrström. Använd pedalen för att justera strömmen
mellan fjärrstyrd min. ström och inställt strömvärde. Du avbryter svetsningen genom att
trycka på avtryckaren igen (3). Strömmen kommer att gradvis sjunka till pilotnivå igen. Släpp
avtryckaren (4) för att stänga av ljusbågen. Skyddsgasen fortsätter att flöda för att skydda
svetsningen och volframelektroden.
A = Gasförströmning
E = Inställd ström
B = Slope up
F = Fjärrstyrd min. fjärrström
C = Slope down
G = Strömintervall som kan justeras med
fotpedalen
D = Gasefterströmning
Fotpedal
Tryck ner fotpedalen (1) för att starta skyddsgasflöde och tända ljusbågen. Strömmen ökas
gradvis till inställd fjärrstyrd min. ström. Använd pedalen för att justera strömmen mellan
fjärrstyrd min. ström och inställt strömvärde. Släpp upp fotpedalen för att börja gradvis
sänkning av strömmen och för att stänga av ljusbågen. Skyddsgasen fortsätter att flöda för
att skydda svetsningen och volframelektroden.
0463 416 001
- 29 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
A = Gasförströmning
E = Inställd ström
B = Slope up
F = Fjärrstyrd min. fjärrström
C = Slope down
G = Strömintervall som kan justeras med
fotpedalen
D = Gasefterströmning
6.5
MMA-inställningar
Symbol
Funktion
Inställningsom Inställningsste Värde
råde
g
vid
leveran
s
MMA*
PÅ/AV
Ström
1ph: 5-200 A
PÅ
ET 300i ET 300iP
X
X
1
100 A
Bågtryck "Arc 0-99
Force"
1
50
H
H
Hot Start
0–99%
1
20%
H
H
Fjärrdon*
PÅ/AV
AV
X
X
3ph: 5-300 A
*) Parameter kan inte ändras vid svetsning
6.5.1
H = Dold funktion
Dolda MMA-funktioner
Det finns dolda funktioner i inställningspanelen. Du kommer åt funktionerna genom att håll
ned parameterurvalsknappen i 3 sekunder (se avsnitt INSTÄLLNINGSPANEL för
knapplacering). Displayen visar då en bokstav och ett värde. Välj funktion genom att trycka
på samma knapp. Ratten används för att ändra värdet på vald funktion. Du lämnar dolda
funktioner genom att håll ned knappen i 3 sekunder.
Bokstav Funktion
Inställningar
C
Bågtryck "Arc Force"
0-99
H
Hot Start
0–99%
6.5.2
Uppmätta värden
Uppmätt ström
Det uppmätta värdet på displayen för svetsström A är ett aritmetiskt medelvärde.
0463 416 001
- 30 -
© ESAB AB 2017
6 INSTÄLLNINGSPANEL
Uppmätt spänning
Det uppmätta värdet på displayen för bågspänning V är ett aritmetiskt
medelvärde.
6.6
Förklaring av MMA-funktioner
Bågtryck "Arc Force"
Funktionen för bågtryck avgör hur strömmen ändras som svar på variationer i
båglängden under svetsning. Använd en bågeffekt med lågt värde för att få en
lugn båge med lite sprut och använd ett högt värde för att få en varm och
grävande båge.
Bågeffekt gäller endast vid MMA-svetsning.
Hot Start
Hot Start-funktionen ökar strömmen tillfälligt i början svetsningen, vilket minskar
risken för bindfel vid startpunkten.
Varmstart gäller endast vid MMA-svetsning.
0463 416 001
- 31 -
© ESAB AB 2017
7 UNDERHÅLL
7
UNDERHÅLL
VARNING!
Koppla bort strömmen innan underhållsarbete utförs.
OBSERVERA!
Endast personer som har lämpliga elkunskaper (behörig personal) får avlägsna
skyddsplåtar.
OBSERVERA!
Produkten omfattas av tillverkarens garanti. Alla försök av icke-auktoriserade
servicecenter att reparera produkten kommer att upphäva garantin.
OBSERVERA!
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Utför underhåll oftare under väldigt dammiga förhållanden.
Kontrollera följande innan användning:
•
•
Produkten och kablarna är oskadade.
Svetspistolen är ren och oskadad.
7.1
Rutinmässigt underhåll
Underhållsschema under normala driftsförhållanden. Kontrollera utrustningen före varje
användning.
Intervall
Område att underhålla
Var tredje månad
Rengör eller byt ut
oläsliga etiketter.
Rengör
svetsningsplintar.
Kontrollera eller byt ut
svetsningskablar.
Var sjätte månad
Rengör insidan av
utrustningen. Använd
torr tryckluft med
reducerat tryck.
7.2
Rengöringsinstruktion
Det är obligatoriskt att rengöra regelbundet för att bibehålla prestandan och förlänga
strömkällans livslängd. Hur ofta beror på:
0463 416 001
- 32 -
© ESAB AB 2017
7 UNDERHÅLL
•
•
•
svetsprocessen
svetsbågtiden
arbetsmiljön
OBSERVERA!
Se till att rengöringsrutinen görs i ett lämpligt och förberett arbetsområde.
OBSERVERA!
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning vid rengöring, såsom
öronproppar, skyddsglasögon, ansiktsmask, handskar och skyddsskor.
1.
Koppla bort strömkällan från nätmatningen.
VARNING!
Vänta minst 30 sekunder så att kondensatorerna laddas ur innan du
fortsätter.
2.
Ta bort de fyra skruvarna som håller fast den högra sidopanelen (R) och ta bort
panelen.
3.
Rengör höger sida av strömkällan med torr tryckluft med reducerat tryck.
OBSERVERA!
Eftersom strömkällan innehåller en "smutsig sida" (höger) och en "ren sida"
(vänster) är det viktigt att du inte tar bort den vänstra sidopanelen innan du
rengör den högra sidan av strömkällan.
0463 416 001
- 33 -
© ESAB AB 2017
7 UNDERHÅLL
4.
Ta bort de fyra skruvarna som håller fast den vänstra sidopanelen (L) och ta bort
panelen.
5.
6.
7.
Rengör den vänstra sidan av strömkällan med torr tryckluft med reducerat tryck.
Se till att det inte finns något damm kvar på någon del av strömkällan.
Montera strömkällans paneler i omvänd ordning efter att ha rengjort strömkällan.
OBSERVERA!
När du sätter tillbaka den högra sidopanelen, se till att IP-skyddet på
insidan av panelen är i rätt läge. IP-skyddet ska vara vinklat cirka 90° mot
strömkällan, så att den är placerad mellan svetsutgången och
transformatorns uttag.
0463 416 001
- 34 -
© ESAB AB 2017
7 UNDERHÅLL
8.
Dra åt skruvarna på sidoluckan med 3 Nm ± 0,3 Nm (26,6 in lb. ± 2,6).
0463 416 001
- 35 -
© ESAB AB 2017
8 FELSÖKNING
8
FELSÖKNING
Utför kontrollåtgärderna nedan innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Åtgärd
MMA-svetsningsprogram
• Kontrollera att svets- och återledarkablarna inte är skadade
och att de är korrekt anslutna till strömkällan.
• Säkerställ att återledarklämman kommer ordentligt i
kontakt med arbetsstycket.
• Kontrollera att rätt elektroder och polaritet används.
Kontrollera elektrodemballaget för polaritet.
• Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
• Justera bågeffekt och varmstart.
Svetsningsproblem med
TIG
• Kontrollera att svets- och återledarkablarna inte är skadade
och att de är korrekt anslutna till strömkällan.
• Säkerställ att återledarklämman kommer ordentligt i
kontakt med arbetsstycket.
• Säkerställ att TIG-brännarens ledare är ansluten till den
negativ svetsningsplinten.
• Säkerställ att korrekt skyddsgas, gasflöde, svetsström,
placering av tillsatstråd, elektroddiameter och svetsläge för
strömkällan används.
• Säkerställ att gasventilen på TIG-brännaren är påslagen.
Svetsströmkällan ger
ingen ljusbåge.
• Kontrollera att bildskärmen är på för att verifiera att
strömkällan är strömsatt.
• Kontrollera att inställningspanel visar korrekta värden.
• Kontrollera att elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
• Kontrollera att nät-, svets- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
• Kontrollera nätsäkringarna.
Svetsströmmen bryts
under pågående
svetsning.
• Kontrollera om överhettningsskyddets lampa (värmeskydd)
lyser inställningspanelen.
• Fortsätt med feltypen ”Ingen båge”.
Värmeskyddet löser ut
ofta.
• Kontrollera att den rekommenderade arbetscykel för
svetsströmmen inte har överskridits.
Se avsnittet ”Intermittensfaktor” i kapitlet TEKNISKA DATA.
• Säkerställ att luftinloppen eller -utloppen inte är igensatta.
• Rengör maskinens insida enligt underhållsrutinen.
• Kontrollera och rengör kylaren.
Den maximala strömmen
är begränsad till 200 A
• Kontrollera att strömkällan är ansluten till 3-fas
strömförsörjning via elnätet.
• Kontrollera nätsäkringarna.
0463 416 001
- 36 -
© ESAB AB 2017
9 FELKODER
9
FELKODER
Felkoden används för att påvisa att det har uppstått ett fel i utrustningen. Fel indikeras med
texten ”Err” följt av felkodsnummer på displayen.
Om flera fel har detekterats visas endast koden för det sist inträffade felet.
9.1
Felkodsbeskrivning
Felkoder som användaren kan hantera listas nedan. Om någon annan felkod visas ska du
kontakta en auktoriserad ESAB-servicetekniker.
Felkod
Err 1
Beskrivning
Temperaturfel
Strömkällans temperatur är för hög. En lampa som indikerar temperaturfel
tänds också på panelen. Ett temperaturfel indikeras av överhettningslampan
på kontrollpanelen.
Åtgärd: Felkoden försvinner automatiskt och lampan som indikerar
temperaturfel slocknar när strömkällan har svalnat och är redo att användas
igen. Kontakta servicetekniker om felet kvarstår.
Err 2
Kylvätskefel
Kylvätskans temperatur är för hög.
Åtgärd: Se till att det finns tillräckligt med kylvätska i kylaren. Felkoden
försvinner automatiskt när kylvätskan har svalnat och är redo att användas
igen. Kontakta servicetekniker om felet kvarstår.
Err 3
Strömförsörjningsfel
Strömförsörjningen till strömkällan är för låg eller för hög.
En fas förloras vid 3-fasdrift. Tredjefasspänning upptäckt vid 1-fasdrift.
Åtgärd: Se till att strömkällan är stabil, alla ledningar är anslutna, att
nätspänningen (alla 3 faser) är OK och starta om systemet. Kontakta
servicetekniker om felet kvarstår.
Err 4
Kommunikationsfel
Kommunikationen mellan enheterna har avbrutits.
Åtgärd: Kontrollera kablar och anslutningar. Starta om strömkällan. Kontakta
servicetekniker om felet kvarstår.
Err 5
Minnesfel
Programminnet är skadat. Detta fel kan inaktivera förinställda funktioner eller
andra funktioner där värdena lagras.
Åtgärd: Du tar bort felindikeringen från displayen genom att trycka på en
knapp på kontrollpanelen. Starta om strömkällan. Kontakta servicetekniker om
felet kvarstår.
Err 6
Tidsfel
Strömkällans elektronik kan inte utföra alla funktioner inom rimlig tid.
Åtgärd: Starta om strömkällan. Kontakta servicetekniker om felet kvarstår.
0463 416 001
- 37 -
© ESAB AB 2017
9 FELKODER
Felkod
Err 7
Beskrivning
OCV fel
Tomgångsspänningen är för hög eller så har den elektroniska styrningen av
tomgångsspänningen störts.
Åtgärd: Starta om strömkällan. Kontakta servicetekniker om felet kvarstår.
Err 8
Vattenkylning inaktiverad
Slangen från brännaren är inte ansluten till kylenheten.
Åtgärd: Om en vattenkyld brännare används ska du kontrollera att den är
ansluten till kylenheten. Om en vattenkyld brännare inte används trycker du
på en knapp på kontrollpanelen för att ta bort felet. Kontakta servicetekniker
om felet kvarstår.
0463 416 001
- 38 -
© ESAB AB 2017
10 RESERVDELSBESTÄLLNING
10
RESERVDELSBESTÄLLNING
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
ET 300i och ET 300iP är konstruerade och provade i enlighet med internationella och
europeiska standarder. IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 och IEC/EN 60974-10,
kanadensiska standarder CAN/CSA-E60974-1 och amerikanska standarder ANSI/IEC
60974-1. Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från ovan nämnda standarder.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0463 416 001
- 39 -
© ESAB AB 2017
SCHEMA
SCHEMA
0463 416 001
- 40 -
© ESAB AB 2017
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0445 100 900
Welding power source
ET 300i
EU
0445 100 920
Welding power source
ET 300iP
EU
0463 423 001
Spare parts list
0463 424 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 416 001
- 41 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0700 300 538
TIG torch TXH™ 151, 4 m (13 ft)
0700 300 544
TIG torch TXH™ 151, 8 m (26 ft)
0700 300 552
TIG torch TXH™ 201, 4 m (13 ft)
0700 300 555
TIG torch TXH™ 201, 8 m (26 ft)
0700 300 855
TIG torch TXH™ 252w, 4 m (13 ft)
0700 300 856
TIG torch TXH™ 252w, 8 m (26 ft)
0700 300 565
TIG torch TXH™ 401w, 4 m (13 ft)
0700 300 567
TIG torch TXH™ 401w, 8 m (26 ft)
0445 045 880
EC 1000 Cooler
0460 330 881
Trolley
0445 197 880
Shoulder strap kit
0700 006 902
Welding cable kit 3 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 888
Welding cable kit 5 meter, incl. electrode
holder and OKC 50 connector
0700 006 903
Return cable kit 3 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0700 006 889
Return cable kit 5 meter, incl. clamp and
OKC 50 connector
0160 360 881
OKC 50 male contact, pack 4 pcs
0463 416 001
- 42 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
0445 536 881
ER 1 Remote control. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 882
ER 1 Remote control. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 536 883
ER 1 Remote control. 25 m (82 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 280 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 280 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 280 882
Interconnection cable, 6 pin, 25 m (82 ft)
0445 550 881
ER 1 F Foot pedal. 5 m (16.4 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 550 882
ER 1 F Foot pedal. 10 m (32.8 ft)
interconnection cable, 6 pin, included.
0445 254 880
Interconnection cable, 6 pin, 5 m (16.4 ft)
0445 254 881
Interconnection cable, 6 pin, 10 m (32.8 ft)
0445 139 880
1 to 3 phase adapter
Note! Only for use with Renegade ES 300i
(0445 100 880), ET 300i (0445 100 900)
and ET 300iP (0445 100 920)
0463 416 001
- 43 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising