ESAB | YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB YardFeed 200 Ръководство за употреба

ESAB YardFeed 200 Ръководство за употреба
Origo™
M13y
Yardfeed 200
Ръководство за експлоатация
0459 937 101 BG 20170920
Valid for: 425-, 612-, and 613-xxx-xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТ ...........................................................................................
4
1.1
Значение на символите .........................................................................
4
1.2
Мерки за безопасност ............................................................................
4
ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................
8
2.1
Оборудване .............................................................................................
8
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ .................................................................................
9
4
МОНТАЖ .......................................................................................................
10
4.1
Инструкции за повдигане......................................................................
10
ЕКСПЛОАТАЦИЯ .........................................................................................
11
5.1
Съединения и устройства за управление .........................................
12
5.2
Функция ....................................................................................................
12
5.3
Натиск на подаване на телта ................................................................
14
5.4
Смяна и поставяне на телта .................................................................
15
5.5
Смяна на подаващите ролки ................................................................
15
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ....................................................................
16
6.1
Проверка и почистване .........................................................................
16
ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .............................................................
17
СХЕМА .................................................................................................................
18
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА.................................................................
21
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ...................................................................................
22
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ..........................................................................................
24
1
2
5
6
7
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0459 937 101
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Значение на символите
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете ръководството
за работа и спазвайте всички етикети, практики за
безопасност на служителите и информационни листове
за безопасност (SDS).
1.2
Мерки за безопасност
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
3.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
0459 937 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
4.
5.
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Телоподаващите устройства са предназначени за използване със
захранващи източници само в режим MIG/MAG.
Ако се използва друг заваръчен режим, като MMA, заваръчният кабел
между телоподаващото устройство и захранващия източник трябва да бъде
изключен. В противен случай телоподаващото устройство е под напрежение
или се енергизира.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – Може да е смъртоносен
• Не докосвайте с голи ръце, мокри ръкавици или мокро облекло
електрическите части или електродите, намиращи се под напрежение
• Изолирайте себе си от работното място и земята.
• Заемете безопасна работна поза
ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ – може да представлява опасност за
здравето
• Заварчиците с поставен сърдечен стимулатор трябва да се
консултират с лекаря си, преди да заваряват. Електромагнитното
поле може да предизвика смущения в сърдечния стимулатор.
• Излагането на електромагнитно поле може да има други въздействия
върху здравето, които не са известни.
• Заварчиците трябва да прилагат следните процедури, за да
минимизират излагането на електромагнитно поле:
○ Прекарвайте електрода и работните кабели заедно от една и
съща страна на тялото ви. Фиксирайте ги със залепваща лента,
когато това е възможно. Не заставайте между пистолета и
работните кабели. Никога не увивайте кабелите на пистолета
или работния кабел около тялото си. Дръжте източника на
захранване и кабелите възможно най-далеч от тялото си.
○ Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до
зоната, в която ще заварявате.
0459 937 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ГАЗОВЕ И ДИМ – Могат да представляват опасност за здравето
• Дръжте главата си далеч от димните газове
• Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и двете
за отвеждане на газовете и дима от зоната на дишане и работната
зона
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – може да нарани очите и да
предизвика изгаряния върху кожата.
• Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло
• Защитете стоящите в близост лица с подходящи маски или завеси
ШУМ – Прекомерният шум може да увреди слуха
Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за защита
на слуха.
ДВИЖЕЩИ СЕ ЧАСТИ – могат да причинят нараняване
• Дръжте всички врати, панели и капаци затворени и фиксирани на
мястото им. Позволявайте само на квалифицирали лица да свалят
капаците с цел поддръжка и отстраняване на неизправности, когато
това е необходимо. Поставете обратно панелите или капаците и
затворете вратите, след като сервизното обслужване е приключено и
преди да стартирате двигателя.
• Изключете двигателя, преди да монтирате или свързвате модул.
• Дръжте ръцете, косата, свободните дрехи и инструментите далеч от
движещите се части.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
• Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма запалителни материали
• Не използвайте затворени контейнери.
НЕИЗПРАВНОСТ – В случай на неизправност потърсете експертна помощ.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от обществената
мрежа под ниско напрежение. В такива помещения е
възможно възникване на потенциални затруднения,
свързани с електромагнитната съвместимост на
оборудване от клас А, вследствие на проводими или
излъчващи повърхности.
0459 937 101
-6-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2012/19/EО
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане съгласно
националното законодателство, електрическото и/или
електронното оборудване, което е достигнало до края
на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде
унищожено чрез предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите информация за
одобрените пунктове за събиране на подобно
оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0459 937 101
-7-
© ESAB AB 2017
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
Телоподаващият апарат YardFeed 200 е предназначен за MIG/MAG заваряване със
захранващи източници за заваряване със стъпално или тиристорно управление. Той се
предлага в различни варианти, вижте главата "НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА". Телоподаващият
апарат включва четириролков механизъм за подаване на телта и блок за електронно
управление.
Принадлежностите на ESAB за продукта можете да откриете в глава
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" от настоящото ръководство.
2.1
Оборудване
Телоподаващият апарат се доставя в комплект с:
• Ръководство за експлоатация
• Списък с препоръчваните износващи се части
• Измерител на дебита на газа
0459 937 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
YardFeed 200
Мрежово напрежение
42 V, 50-60 Hz
Консумирана мощност
150 VA
Ток на двигателя Imax
3,5 A
Данни за настройките
Скорост на подаване на заваръчната тел
1,9 - 25,0 m/min
Време на продължаване на дъгата след
прекратяване подаването на тел
0 - 0,5 сек.
2/4 такта
2 такта или 4 такта
Продухване с газ
-
Бавно придвижване на телта
-
Свързване на горелката
тип EURO
Макара с тел: Тип, макс. диаметър, макс. 200 mm
тегло
Размери на заваръчната тел
Желязо
0,6 - 1,2 mm
Неръждаема стомана
0,6 - 1,2 mm
Алуминий
1,0 - 1,2 mm
Тел със сърдечник
0,8 - 1,2 mm
Тегло
11,3 kg
Размери (Д x Ш x В)
593 × 210 × 302 mm
Работна температура
-10 до +40°C
Защитен газ
Всички видове, предназначени за
MIG/MAG заваряване
максимално налягане
0,5 MPa ( 5 bar)
Тип на охлаждането
50% вода / 50% моноетилен гликол
максимално налягане
0,5 MPa ( 5 bar)
Максимално допустим товар при
60% работен цикъл
365 A
Клас на защита на корпуса
IP23
Работен цикъл
Под работен цикъл се разбира времето като процент от десетминутен период, в което
може да извършвате заваряване с определен товар без претоварване. Работният
цикъл е валиден за температура 40 °C / 104 °F или по-ниска.
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
Оборудване, обозначено с IP23, е предназначено за употреба на открито и закрито.
0459 937 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При заваряване в среда с повишена електрическа опасност, могат да се
използват единствено захранващи източници, специално предназначени за
употреба в такава среда. Тези захранващи източници са обозначени със
символа
4.1
0459 937 101
.
Инструкции за повдигане
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
По време на работа се уверете, че страничните панели са затворени.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Въртящите се части могат да предизвикат нараняване,
работете с изключително внимание.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от притискане при смяна на бобината с тел!
Не използвайте защитни ръкавици, когато
поставяте заваръчната тел между подаващите
ролки.
0459 937 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.1
Съединения и устройства за управление
1. Връзка за заваръчния ток от
захранващия източник (OKC)
2. Съединение за защитния газ
3. Съединение за кабела за управление
от захранващия източник
4.
5.
6.
7.
8. Защитен контактен изключвател
9. Съединение за заваръчната горелка
10. Двупозиционен превключвател за
продухване с газ / бавно придвижване
на телта
ЧЕРВЕНО съединение за охлаждащата 11. Превключвател за 2 такта / 4 такта
течност към захранващия източник
(охлаждащ блок)
СИНЬО съединение за охлаждащата 12. Дисплей
течност от захранващия източник
(охлаждащ блок)
ЧЕРВЕНО съединение, за
13. Регулатор за настройка на
охлаждащата течност от заваръчната
напрежението**
горелка
СИНЬО съединение, с ELP* за
14. Регулатор за настройка на скоростта на
охлаждащата течност към заваръчната
подаване на телта
горелка
* ELP = Помпа с ESAB логика, вижте раздела "Действие".
** Регулирането на напрежението от телоподаващия апарат не действа със
захранващи източници с регулиране на степени.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Съединения за дисплей (цифров прибор) и охлаждаща течност се
предлагат само за някои модели.
5.2
Функция
Съединение за вода
Телоподаващите апарати с водно съединение са оборудвани със система за
откриване ELP (ESAB Logic Pump), която проверява дали са свързани маркучите за
вода. Водната помпа стартира при свързване на заваръчната горелка с водно
охлаждане. Функцията за откриване работи само със захранващи блокове, които са
оборудвани с ELP.
0459 937 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Освобождаване на напрежението
Закачете устройството за освобождаване на
напрежението на куката от задната страна на
подаващото устройство и свързващия кабел.
Защитен контактен изключвател
0
Заваряване ИЗКЛ.
1
Заваряване ВКЛ.
Подгряване ВКЛ. (принадлежност) и заваряване
ИЗКЛ.
Зоната на макарата се подгрява, за да може
заваръчната тел да се поддържа суха по време
на заваряване.
Управление на дебита на газа и време за
продължаване на дъгата
A
= управление на дебита на газа
B
= измерване на дебита на газа
C
= задаване на времето за продължаване на
дъгата
Времето за продължаване на дъгата е закъснението
от момента, в който движението на заваръчната тел
започне да спира, до момента, в който източникът на
захранване изключва заваръчното напрежение.
Прекалено краткото време за продължаване на дъгата
води до извеждане на прекалено дълга част от телта
след завършване на заварката и опасност от
захващане на телта във втвърдяващата се зона на
заваряване. Прекалено дългото време за
продължаване на дъгата води до извеждане на
прекалено къса част от телта и повишена опасност от
възникване на дъга обратно към контактния връх.
Продухване с газ
Продухването с газ се използва при измерване на газовия дебит или за
отстраняване на въздух или влага от газовите маркучи преди началото на
заваряването. Продухването с газ продължава, докато е натиснат бутонът,
и се извършва без подаване на напрежение или заваръчна жица.
Бавно придвижване на жицата
Бавно придвижване на жицата се използва, когато е необходимо подаване
на жица без да е приложено заваръчно напрежение. Жицата се подава,
докато е натиснат бутонът.
0459 937 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
2-тактов режим
В 2-тактов режим предварителният газов поток (ако се използва) се
стартира, когато се натисне спусковият превключвател на заваръчния
факел. След това започва процесът на заваряване. Отпускането на
спусковия ключ изцяло прекратява заваряването и стартира последващ
газов поток (ако е избран).
4-тактов режим
В 4-тактов режим предварителният газов поток се стартира, когато се
натисне спусковия ключ на заваръчния факел, а подаването на
заваръчната жица започва при отпускане на спусъка. Процесът на
заваряване продължава, докато ключът не бъде натиснат отново,
впоследствие с отпускане на ключа се прекратява подаването на
заваръчна жица и се включва последващ газов поток (ако е избран).
Напрежение
По-високото напрежение повишава дължината на дъгата и води до
по-гореща, по-широка дъга.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Регулирането на напрежението от телоподаващия апарат не
действа със захранващи източници с регулиране на степени.
Скорост на подаване на тел
Задава желаната скорост на подаване на заваръчната тел в инча за
минута (in/min) или метри в минута (m/min).
5.3
Натиск на подаване на телта
Илюстрация A
Илюстрация B
Започнете с проверка на това дали заваръчната тел се движи свободно през водача.
След това задайте натискана притискателните ролки на устройството за подаване на
телта. Важно е натискът да не бъде много голям.
За проверка на това дали зададена стойност за налягане на подаващите ролки е
правилна, можете да подавате тела към някакъв изолиран обект, напр. парче дърво.
Когато държите заваръчния пистолет на около 6 mm (¼ in) от парчето дърво
(илюстрация A), подаващите ролки трябва да приплъзнат.
Ако държите заваръчния пистолет на около 50 mm (2 in) от парчето дърво, телта
трябва да се подава навън и да се огъва (илюстрация B).
0459 937 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 ЕКСПЛОАТАЦИЯ
5.4
•
•
•
•
•
•
Смяна и поставяне на телта
Отворете страничния панел.
Изключете сензора за натиск, като го сгънете назад, притискателните ролки се
плъзгат нагоре.
Изправете 10-20 cm от новата тел. Преди да я поставите в телоподаващия
апарат, трябва да изпилите всички леяци и остри ръбове от края на телта.
Проверете дали телта влиза правилно в канала на подаващата ролка и в
изходната дюза или водача на телта.
Закрепете сензора за натиск.
Затворете страничния панел.
5.5
Смяна на подаващите ролки
• Отворете страничния панел.
• Изключете сензора за натиск (1), като
го сгънете назад, притискателните
ролки се плъзгат нагоре.
• Изключете притискателните ролки (2),
като завъртите оста (3) с 1/4 оборот по
посока на часовниковата стрелка и я
издърпате навън. Притискателните
ролки се изключват.
• Изключете подаващите ролки (4), като
отвиете гайките (5) и издърпате
ролките.
При поставяне повторете горните
операции в обратен ред.
Избор на канал в подаващите ролки
Завъртете подаващата ролка така, че маркерът за оразмеряване на желания канал да
бъде обърнат към вас.
0459 937 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Редовното техническо обслужване е важно за безопасната и надеждна
работа.
ВНИМАНИЕ!
Всички гаранционни ангажименти на доставчика престават да са приложими,
ако клиентът предприеме опити за поправка на неизправности в продукта,
по време на гаранционния период.
6.1
Проверка и почистване
Устройство за подаване на заваръчната тел
Редовно проверявайте дали подаващото устройство не е задръстено от замърсяване.
•
За осигуряване на безпроблемно подаване на заваръчната тел трябва да се
извършва периодично почистване и подмяна на износените части на
подаващото устройство. Имайте предвид, че ако е зададено твърде високо
предварително обтягане, това може да доведе до необичайно износване на
притискателната ролка, подаващата ролка и водача на телта.
Спирачна главина
Главината е настроена при доставката.
• Регулирайте спирачната главина, така
че при спиране на подаването
заваръчната тел да е леко отпусната.
Заваръчна горелка
За безпроблемно заваряване износващите се части трябва да бъдат периодично
почиствани и подменяни. Редовно продухвайте водача на телта и почиствайте
контактния накрайник.
0459 937 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
7
ПОРЪЧКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани
сервизни специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и
износващи се части ESAB.
YardFeed 200 е конструиран и тестван в съответствие с международните и
европейски стандарти EN 60974-5 и EN 60974-10. При приключването на
сервизни или ремонтни дейности лицето(ата), което(ито) ги извършва(т), носи(ят)
отговорност за това продуктът да продължава да отговаря на изискванията на
горепосочените стандарти.
Резервни части и консумативи можете да поръчвате чрез най-близкия търговски
представител на ESAB, вижте задната корица на настоящия документ. При заявка,
моля, посочете типа на продукта, серийния номер, обозначение и номер на резервната
част в съответствие със списъка на резервните части. Това улеснява и гарантира
правилна доставка.
0459 937 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
СХЕМА
Yardfeed 200
0459 937 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
0459 937 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
СХЕМА
0459 937 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Ordering number
Denomination
Type
0459 906 892
Wire feed unit
Origo™ YardFeed 200 with water
cooling, digital instrument and
control panel M13Y
0459 839 005
Spare parts list
Origo™ YardFeed 200
Ръководства за експлоатация и списък с резервните части можете да намерите в
Интернет на адрес: www.esab.com
0459 937 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
Item
Ordering
number
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored
Intermediate nozzle Al
HI 2 0469 837 880
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.2 mm
0469 837 881
Outlet nozzle
Al
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering
number
Denomination
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.2 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 &
& cored 0.8 mm
Roller
markings
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 &
& cored 0.9/1.0 mm
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 &
& cored 1.2 mm
V
0.9/1.0 S2
& 1.2 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 &
1.2 mm
V1.0 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 &
0.9/1.0 mm
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 &
1.2 mm
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 mm
U
1.2 A2
Използвайте само налягане и ролки за подаване, маркирани с A2, R2 или S2.
Ролките са маркирани с размера на телта в милиметри, а някои имат маркировка и в
инчове.
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
For Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Inlet nozzle
Long-life for Fe, Ss, Al and cored wire
HI 14 0458 999 001
Shaft
Заваряване с алуминиева тел
0459 937 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
ИЗНОСВАЩИ СЕ ЧАСТИ
За да се заварява с алуминиева тел, ТРЯБВА да се използват подходящи ролки, дюзи
и водачи за алуминиева тел, препоръчва се използване на заваръчна горелка с
дължина 3 метра за алуминиева тел, оборудвана с подходящи износващи се части.
0459 937 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0455 173 882
Digital Volt / Ampere meter
0460 005 880
Gas flow meter
0459 941 880
Heating kit
0459 961 880
Control panel protection
0457 341 881
Strain relief for welding torch
0460 006 880
Water kit
Connection set air, 19/23 pole
0459 836 582
10 m
0459 836 583
15 m
0459 836 584
25 m
0459 836 585
35 m
0459 836 586
50 m
Connection set water, 19/23 pole
0459 836 592
10 m
0459 836 593
15 m
0459 836 594
25 m
0459 836 595
35 m
0459 836 596
50 m
0459 937 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Connection set air, 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0459 937 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising