ESAB | YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB YardFeed 200 Používateľská príručka

ESAB YardFeed 200 Používateľská príručka
Origo™
M13y
Yardfeed 200
Návod k používání
0459 937 101 CZ 20170920
Valid for: 425-, 612-, and 613-xxx-xxxx
OBSAH
BEZPEČNOST ...............................................................................................
4
1.1
Vysvětlení symbolů ..................................................................................
4
1.2
Bezpečnostní opatření .............................................................................
4
ÚVOD .............................................................................................................
7
2.1
Vybavení....................................................................................................
7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE .....................................................................................
8
4
INSTALACE ...................................................................................................
9
4.1
Pokyny pro zvedání..................................................................................
9
OBSLUHA......................................................................................................
10
5.1
Zapojení a ovládací zařízení ....................................................................
11
5.2
Funkce .......................................................................................................
11
5.3
Tlak podávání ...........................................................................................
13
5.4
Výměna a vložení drátu ...........................................................................
13
5.5
Výměna podávacích kladek.....................................................................
14
ÚDRŽBA ........................................................................................................
15
6.1
Prohlídka a čištění....................................................................................
15
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ..........................................................
16
NÁKRES ...............................................................................................................
17
OBJEDNACÍ ČÍSLA .............................................................................................
20
SPOTŘEBNÍ DÍLY.................................................................................................
21
PŘÍSLUŠENSTVÍ ..................................................................................................
23
1
2
5
6
7
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0459 937 101
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
1.1
Vysvětlení symbolů
V tomto návodu se symboly používají v následujícím významu: Znamená Pozor! Buďte
pozorní!
NEBEZPEČÍ!
Označuje bezprostřední nebezpečí. Pokud se mu nevyhnete, povede
k okamžitému a vážnému zranění osob nebo smrti.
VAROVÁNÍ!
Označuje potenciální nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo
smrti.
UPOZORNĚNÍ!
Označuje nebezpečí, které může vést k méně závažnému zranění osob.
VAROVÁNÍ!
Před používáním si přečtěte návod k obsluze a snažte se
mu porozumět, řiďte se všemi výstražnými štítky,
bezpečnostními předpisy zaměstnavatele a bezpečnostními
listy (SDS).
1.2
Bezpečnostní opatření
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1.
2.
3.
Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná
osoba
○ při zapálení oblouku a zahájení svařování byly všechny osoby chráněny
Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
0459 937 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
4.
5.
Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv
odolný proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by
se mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
VAROVÁNÍ!
Zařízení k podávání drátu jsou určena k používání s napájecími zdroji pouze
v režimu MIG/MAG.
Při použití v jiném režimu, například MMA, musí být svařovací kabel mezi
zařízením k podávání drátu a napájecím zdrojem odpojen, jinak bude zařízení
k podávání drátu pod napětím.
VAROVÁNÍ!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
• Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným
povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
• Izolujte se od země a svařovaného předmětu.
• Dbejte na bezpečnou pracovní polohu
ELEKTRICKÁ A MAGNETICKÁ POLE – mohou být zdraví nebezpečná
• Svářeči s kardiostimulátorem se musí před svářením obrátit na svého
lékaře. Elektrická a magnetická pole mohou ovlivňovat funkci některých
kardiostimulátorů.
• Elektrická a magnetická pole mohou mít jiné neznámé vlivy na zdraví.
• Je třeba, aby svářeči dodržovali následující opatření a minimalizovali vliv
elektromagnetických polí:
○ Veďte elektrodu a pracovní vodiče společně po stejné straně těla.
Pokud je to možné, zajistěte je páskou. Nezdržujte se mezi hořákem
a pracovními kabely. Nikdy nenamotávejte hořák nebo pracovní
kabel na tělo. Zdržujte se co nejdále od zdroje pro svařování a
kabelů.
○ Připojte pracovní kabel k obrobku co nejblíže ke svařovanému místu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
• Kryjte si hlavu před výpary
• K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru
používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
• Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními
skly a ochranný oděv
• Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
0459 937 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 BEZPEČNOST
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
POHYBLIVÉ DÍLY – mohou způsobit zranění
• Udržujte všechny panely, kryty a dveře zavřené a zajištěné. Pouze
proškolený personál smí v případě potřeby odstraňovat kryty za účelem
údržby a odstraňování poruch. Po dokončení servisu a před začátkem
sváření vraťte všechny panely nebo kryty na místo a zavřete všechny
dveře.
• Před montáží nebo připojením jednotky vypněte motor.
• Zajistěte, aby se do dosahu pohyblivých částí nedostaly ruce, vlasy, volné
oblečení a nástroje.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
• Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti
nebyly žádné hořlavé materiály
• Nepoužívat na uzavřené kontejnery.
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
ESAB nabízí řadu přídavných zařízení pro svařování a osobních ochranných
prostředků. Informace pro objednávání vám poskytne váš lokální prodejce ESAB nebo
naše webová stránka.
0459 937 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 ÚVOD
2
ÚVOD
Podavač drátu YardFeed 200 je určen ke svařování MIG/MAG se stupňovitě nastavitelnými
zdroji energie, řízenými tyristory. Dodává se v různých variantách, viz kapitola „OBJEDNACÍ
ČÍSLA“. Podavač drátu obsahuje čtyřkolový podávací mechanismus a rovněž řídicí
elektroniku.
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
„PŘÍSLUŠENSTVÍ“ toho návodu.
2.1
Vybavení
Podavač drátu se dodává s:
• Návod k použití
• štítkem s doporučenými opotřebenými součástmi;
• průtokoměrem.
0459 937 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
YardFeed 200
Síťové napětí
42 V, 50–60 Hz
Požadavky na napájení
150 VA
Proud motoru Imax.
3,5 A
Data parametrů
Rychlost podávání drátu
1,9–25,0 m/min
Doba dohořívání
0 - 0,5 s
2/4 zdvihy
2 nebo 4 zdvihy
Profukování plynem
–
Zavedení drátu
–
Přípojka hořáku
EURO
Cívka drátu: Typ, max. průměr, max.
hmotnost
200 mm
Průměr drátu
Fe
0,6 - 1,2 mm
Nerez
0,6 - 1,2 mm
Al
1,0 - 1,2 mm
Trubička
0,8 - 1,2 mm
Hmotnost
11,3 kg
Rozměry (d × š × v)
593 × 210 × 302 mm
Provozní teplota
-10 až +40°C
Ochranný plyn
Všechny typy jsou určeny pro svařování
MIG/MAG
max. tlak
0,5 MPa (5 barů)
Typ chlazení
50 % voda / 50 % monoetylenglykol
max. tlak
0,5 MPa (5 barů)
Maximální přípustná zátěž při
60% pracovní cyklus
365 A
Třída krytí
IP23
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro
40 °C / 104 °F nebo nižší.
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
0459 937 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 INSTALACE
4
INSTALACE
Instalaci musí provádět odborník.
VAROVÁNÍ!
Při svařování v prostředí se zvýšeným rizikem úrazu elektrickým proudem lze
používat pouze napájecí zdroje určené pro toto prostředí. Tyto napájecí zdroje
jsou označeny symbolem
4.1
0459 937 101
.
Pokyny pro zvedání
-9-
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete v
kapitole BEZPEČNOST této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat!
VAROVÁNÍ!
Ujistěte se, že postranní panely jsou za provozu zavřené.
VAROVÁNÍ!
Otáčející součásti mohou způsobit úraz, dávejte pozor.
VAROVÁNÍ!
Při výměně cívky drátu hrozí riziko rozdrcení!
Při vkládání svařovacího drátu mezi podávací kladky
nepoužívejte ochranné rukavice.
0459 937 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1. Přípojky pro přívod svařovacího proudu
z napájecího zdroje (OKC)
2. Přípojka pro přívod ochranného plynu
3. Přípojka pro ovládací kabel z napájecího
zdroje
4. ČERVENÁ přípojka pro chladivo ke zdroji
napájení (chladicí zařízení)
5. MODRÁ přípojka pro chladivo od zdroje
napájení (chladicí zařízení)
6. ČERVENÁ přípojka pro odvádění chladicí
kapaliny ze svařovacího hořáku
7. MODRÁ přípojka s ELP* pro přívod
chladicí kapaliny do svařovacího hořáku
8. Bezpečnostní kontaktní spínač
9. Přípojka pro svařovací hořák
10. Přepínač pro profukování plynem /
zavedení drátu
11. Přepínač dvou/čtyř zdvihů
12. Displej
13. Knoflík pro nastavování napětí**
14. Otočný regulátor na nastavení rychlosti
podávání drátu.
* ELP = čerpadlo ESAB Logic, viz kapitola „Funkce“.
** Regulace napětí z podavače drátu nefunguje s napájecími zdroji s krokovou regulací.
POZOR!
Přípojky pro displej (číslicový přístroj) a chladicí kapalinu jsou k dispozici pouze u
některých modelů.
5.2
Funkce
Připojování vody
Jednotka podavače drátu s vodní přípojkou je vybavena detekčním systémem ELP (ESAB
Logic Pump), který kontroluje, zda jsou připojeny hadice na vodu. Po připojení svařovacího
hořáku se spustí vodní čerpadlo. Detekce funguje pouze s napájecími zdroji vybavenými
ELP.
0459 937 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
Drát na odlehčování tahu
Zachyťte drát na odlehčování tahu za hák na zadní straně
podavače a spojovacího kabelu.
Bezpečnostní kontaktní spínač
0
Svařování vypnuto
1
Svařování zapnuto
Ohřev zapnut (příslušenství) a svařování vypnuto
Prostor cívky se ohřívá, takže svařovací drát při
svařování není vlhký.
Regulace průtoku plynu a doba zpětného hoření
A
= regulace průtoku plynu
B
= průtokoměr
C
= nastavení doby zpětného hoření
Doba zpětného hoření je prodleva mezi časem, kdy se
začne lámat drát, a časem, kdy napájecí zdroj vypne
svařovací napětí. Příliš krátká doba zpětného hoření má za
následek vysunutí delšího kusu drátu po dokončení
svařování, což znamená riziko, že se drát zachytí
v tuhnoucí svarové lázni. Příliš dlouhý čas zpětného hoření
vede ke kratšímu vzdalování se zvýšeným rizikem, že se
na kontaktní špičce znovu zapálí oblouk.
Profukování plynem
Test průtoku plynem se používá při měření průtoku plynu nebo vyfukování
jakéhokoliv vzduchu nebo vlhkosti z plynových hadic před zahájením svařování.
Trvá tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko, a probíhá bez napětí nebo podávání
drátu.
Zavedení drátu
Zavedení drátu se používá, když je třeba podat drát bez aplikace svařovacího
napětí. Drát se podává tak dlouho, dokud je stisknuto tlačítko.
Dva zdvihy
Se dvěma zdvihy začne proudit plyn před zapálením oblouku (pokud se
používá) stisknutím spouštěcího spínače svařovacího hořáku. Potom začne
svařování. Uvolněním spouštěcího spínače se svařování zcela zastaví a spustí
se proud plynu po zhasnutí (pokud je zvolen).
Čtyři zdvihy
Se 4 zdvihy začne proudit plyn při stisknutí spouštěcího tlačítka svařovacího
hořáku a po jeho uvolnění začíná podávání drátu. Svařování pokračuje do
dalšího stisknutí spouštěcího spínače, pak se podávání zastaví a po uvolnění
spínače začne proudit plyn po zhasnutí (pokud je zvolen).
0459 937 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
Napětí
Vyšší napětí zvětšuje délku oblouku a vytváří teplejší, širší oblouk.
POZOR!
Regulace napětí z podavače drátu nefunguje s napájecími zdroji
s krokovou regulací.
Rychlost podávání drátu
Tento parametr nastavuje požadovanou rychlost podávání trubičky v palcích za
minutu (palec/min) nebo metrech za minutu (m/min).
5.3
Tlak podávání
Obrázek A
Obrázek B
Začněte tím, že se přesvědčíte, zda se drát volně pohybuje ve vodicí vložce. Potom
nastavte tlak přítlačných kladek zavaděče drátu. Je důležité, aby tlak nebyl příliš velký.
Chcete-li zkontrolovat, zda je zaváděcí tlak správně nastaven, můžete vytáhnout drát
opřený o izolovaný předmět, např. kus dřeva.
Když budete držet svařovací hořák přibl. 6 mm (¼ palce) od kusu dřeva (obr. A), zaváděcí
válečky by měly klouzat.
Když budete držet svařovací hořák přibl. 50 mm (2 palce) od kusu dřeva, měl by se drát
vysunout a ohnout (obr. B).
5.4
•
•
•
•
•
•
Výměna a vložení drátu
Otevřete boční panel.
Odpojte snímač tlaku tak, že ho otočíte dozadu; přítlačné kladky se vysunou nahoru.
Narovnejte 10–20 cm nového drátu. Než vložíte drát do podavače, opilujte z jeho
konce otřepy a ostré hrany.
Ujistěte se, že drát se náležitě zasune do stopy podávací kladky a do výstupní hubice
nebo vodicí vložky drátu.
Zajistěte snímač tlaku.
Zavřete boční panel.
0459 937 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 OBSLUHA
5.5
Výměna podávacích kladek
• Otevřete boční panel.
• Odpojte snímač tlaku (1) tak, že ho
otočíte dozadu; přítlačné kladky se
vysunou nahoru.
• Odpojte přítlačné kladky (2) tak, že
otočíte osu (3) o čtvrt otáčky doprava
a vytáhnete ji. Přítlačné kladky se odpojí.
• Odpojte podávací kladky (4) tak, že
odšroubujete matice (5) a vytáhnete
kladky.
Během instalace opakujte výše popsané
kroky v opačném pořadí.
Volba stopy v podávacích kladkách
Otočte podávací kladku tak, aby byla rozměrová značka požadované stopy obrácena k vám.
0459 937 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
POZOR!
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.1
Prohlídka a čištění
Podavač drátu
Pravidelně kontrolujte, zda není podavač ucpán nečistotou.
•
Čištění a výměna opotřebených částí podávacího mechanismu by se měla provádět
v pravidelných intervalech, aby se dosáhlo bezproblémového podávání drátu.
Zapamatujte si, že pokud je nastaveno příliš silné předpětí drátu, může docházet
k abnormálnímu opotřebení přítlačné kladky, podávací kladky a vodicí vložky drátu.
Náboj brzdy
Náboj je seřízen při dodávce.
• Nastavte náboj brzdy tak, aby se drát při
zastavení podavače mírně prověsil.
Svařovací hořák
K zajištění bezproblémového podávání drátu se musí opotřebené díly svařovacího hořáku
pravidelně čistit a měnit. Pravidelně profukujte vodicí vložku drátu a čistěte kontaktní špičku.
0459 937 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
7
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
UPOZORNĚNÍ!
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Nástroj YardFeed 200 je navržen a přezkoušen v souladu s mezinárodními a
evropskými normami EN 60974-5 a EN 60974-10. Po dokončení servisní práce nebo
opravy je povinností osoby provádějící práci zajistit, aby produkt stále splňoval
požadavky norem uvedených výše.
Náhradní díly a spotřební díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB,
viz zadní strana obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo,
označení a číslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a
zajistí správnost dodávky.
0459 937 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
NÁKRES
NÁKRES
Yardfeed 200
0459 937 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
NÁKRES
0459 937 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
NÁKRES
0459 937 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
OBJEDNACÍ ČÍSLA
OBJEDNACÍ ČÍSLA
Ordering number
Denomination
Type
0459 906 892
Wire feed unit
Origo™ YardFeed 200 with water
cooling, digital instrument and
control panel M13Y
0459 839 005
Spare parts list
Origo™ YardFeed 200
Pokyny a seznam náhradních dílů jsou k dispozici na Internetu na adrese: www.esab.com
0459 937 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
SPOTŘEBNÍ DÍLY
SPOTŘEBNÍ DÍLY
Item
Ordering
number
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored
Intermediate nozzle Al
HI 2 0469 837 880
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.2 mm
0469 837 881
Outlet nozzle
Al
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering
number
Denomination
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.2 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 &
& cored 0.8 mm
Roller
markings
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 &
& cored 0.9/1.0 mm
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 &
& cored 1.2 mm
V
0.9/1.0 S2
& 1.2 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 &
1.2 mm
V1.0 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 &
0.9/1.0 mm
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 &
1.2 mm
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 mm
U
1.2 A2
Používejte pouze přítlačné a podávací kladky označené jako A2, R2 nebo S2.
Kladky jsou označeny průměrem drátu v mm, některé jsou označeny také v palcích.
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
For Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Inlet nozzle
Long-life for Fe, Ss, Al and cored wire
HI 14 0458 999 001
Shaft
Svařování s hliníkovým drátem
Při svařování s hliníkovým drátem je nutné používat správné kladky, hubice a vložky, pro
svařování s hliníkovým drátem je doporučeno používat svařovací hořák o délce 3 m
vybavený vhodnými spotřebními díly.
0459 937 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
SPOTŘEBNÍ DÍLY
0459 937 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0455 173 882
Digital Volt / Ampere meter
0460 005 880
Gas flow meter
0459 941 880
Heating kit
0459 961 880
Control panel protection
0457 341 881
Strain relief for welding torch
0460 006 880
Water kit
Connection set air, 19/23 pole
0459 836 582
10 m
0459 836 583
15 m
0459 836 584
25 m
0459 836 585
35 m
0459 836 586
50 m
Connection set water, 19/23 pole
0459 836 592
10 m
0459 836 593
15 m
0459 836 594
25 m
0459 836 595
35 m
0459 836 596
50 m
0459 937 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Connection set air, 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0459 937 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0459 937 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising