ESAB | YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB YardFeed 200 Kasutusjuhend

ESAB YardFeed 200 Kasutusjuhend
Origo™
M13y
Yardfeed 200
Käyttöohjeet
0459 937 101 FI 20170920
Valid for: 425-, 612-, and 613-xxx-xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUS ............................................................................................
4
1.1
Symbolien selitykset ................................................................................
4
1.2
Varotoimenpiteet ......................................................................................
4
JOHDANTO ...................................................................................................
7
2.1
Varustus ....................................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .......................................................................................
8
4
ASENNUS ......................................................................................................
9
4.1
Nosto-ohjeet..............................................................................................
9
KÄYTTÖ.........................................................................................................
10
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet .......................................................................
11
5.2
Toiminto.....................................................................................................
11
5.3
Langansyöttöpaine...................................................................................
13
5.4
Langan vaihtaminen.................................................................................
13
5.5
Syöttörullien vaihtaminen........................................................................
14
HUOLTO.........................................................................................................
15
6.1
Tarkastus ja puhdistus.............................................................................
15
VARAOSIEN TILAAMINEN ...........................................................................
16
KAAVIO.................................................................................................................
17
TILAUSNUMEROT ...............................................................................................
20
KULUTUSOSAT....................................................................................................
21
LISÄVARUSTEET.................................................................................................
23
1
2
5
6
7
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0459 937 101
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Symbolien selitykset
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä annettuja
ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
1.2
Varotoimenpiteet
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0459 937 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Langansyöttöyksiköt on tarkoitettu käytettäväksi vain, kun virtalähde on
MIG/MAG-tilassa.
Jos niitä käytetään jossakin muussa hitsaustilassa (esimerkiksi MMA),
langansyöttöyksikön ja virtalähteen välinen hitsauskaapeli on kytkettävä irti.
Muuten langansyöttöyksikkö tulee jännitteiseksi.
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus voivat aiheuttaa tapaturman sinulle ja muille. Ole
varovainen hitsatessasi ja leikatessasi.
SÄHKÖISKU – voi tappaa
• Varo koskemasta jännitteellisiin osiin tai elektrodeihin paljaalla iholla,
märillä käsineillä tai märillä vaatteilla.
• Eristä itsesi työkappaleesta ja maasta.
• Varmista, että työasentosi on turvallinen.
SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTÄT – voivat olla hengenvaarallisia
• Hitsaajien, joilla on sydämentahdistin, on keskusteltava lääkärin kanssa
ennen laitteen käyttöä. Sähkömagneettiset kentät voivat häiritä
tahdistimen toimintaa.
• Sähkömagneettisille kentille altistumisella voi olla myös muita vaikutuksia
terveyteen.
• Jotta sähkömagneettisille kentille altistuminen on mahdollisimman
vähäistä, noudata seuraavia ohjeita:
○ Sijoita elektrodi- ja työkaapelit yhdessä samalle puolelle vartaloosi
nähden. Kiinnitä ne teipillä, jos mahdollista. Älä asetu poltin- ja
työkaapeleiden väliin. Älä kierrä poltin- tai työkaapeleita vartalosi
ympärille. Pidä hitsausvirtalähde ja kaapelit mahdollisimman
kaukana vartalostasi.
○ Kiinnitä työkaapeli mahdollisimman lähelle työkappaleen hitsattavaa
kohtaa.
HUURUT JA KAASUT – voivat olla hengenvaarallisia
• Pidä pääsi poissa huuruista.
• Poista huurut ja kaasut hengitystilastasi ja työpisteestä kaasuimurilla tai
pisteimurilla.
KAAREN SÄTEILY – voi polttaa silmiä ja ihoa
• Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä ja käytä suojavaatteita.
• Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla.
0459 937 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
MELU – voimakas melu voi vahingoittaa kuuloa
Suojaa korvasi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
LIIKKUVAT OSAT – voivat aiheuttaa tapaturman
• Pidä kaikki luukut, paneelit ja suojukset kiinni ja kunnolla paikallaan. Vain
pätevät henkilöt saavat irrottaa suojukset tarvittaessa huoltoa ja
vianmääritystä varten. Kun huolto on valmis, asenna paneelit tai suojukset
paikalleen ja sulje luukut ennen moottorin käynnistämistä.
• Sammuta moottori ennen yksikön asennusta tai liittämistä.
• Pidä kädet, hiukset, löysät vaatteet ja työkalut liikkuvien osien
ulottumattomissa.
PALOVAARA
• Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
• Älä käytä laitetta suljettuihin säiliöihin.
TOIMINTAHÄIRIÖ – kutsu asiantuntija-apua toimintahäiriön yhteydessä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0459 937 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
Langansyöttöyksikkö YardFeed 200 on tarkoitettu MIG/MAG-hitsaukseen yhdessä portaittain
säädettävien ja tyristoriohjattujen hitsausvirtalähteiden kanssa. Langansyöttöyksiköstä on
saatavilla erilaisia versioita, katso luku "TILAUSNUMEROT". Langansyöttöyksikössä on
nelipyörävetoinen syöttömekanismi sekä ohjauselektroniikka.
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.1
Varustus
Langansyöttöyksikön mukana toimitetaan:
• käyttöohje
• Tarra, jossa näkyvät suositellut kulutusosat
• Kaasuvirtausmittari
0459 937 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
YardFeed 200
Verkkojännite
42 V, 50–60 Hz
Tehontarve
150 VA
Moottorivirta Imaks
3,5 A
Asetustiedot
Langansyöttönopeus
1,9 – 25,0 m/min
Jälkipaloaika
0 - 0,5 s
2/4-vaihe
2-vaihe tai 4-vaihe
Kaasuhuuhtelu
-
Langan kylmäsyöttö
-
Polttimen liitäntä
EURO
Lankakela: Tyyppi, suurin läpimitta, suurin 200 mm
paino
Langan läpimitta
Fe
0,6 – 1,2 mm
Ss
0,6 – 1,2 mm
Al
1,0 – 1,2 mm
Täytelanka
0,8 – 1,2 mm
Paino
11,3 kg
Mitat (p x l x k)
593 × 210 × 302 mm
Käyttölämpötila
–10...+40 °C
Suojakaasu
Kaikki MIG/MAG-hitsaukseen tarkoitetut
tyypit
maksimipaine
0,5 MPA (5 bar)
Jäähdytysjärjestelmän tyyppi
50 % vettä / 50 % monoetyleeniglykolia
maksimipaine
0,5 MPa (5 bar)
Suurin sallittu kuormitus
60%:n kuormitusaikasuhde
365 A
Suojausluokka
IP 23
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee ajan prosenttiosuutena 10 minuutin jaksosta, jonka voit hitsata
tai leikata tietyllä kuormalla ilman laitteen ylikuormitusta. Kuormitusaikasuhde on voimassa
lämpötilassa 40 °C / 104 °F tai sitä alemmassa lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön.
0459 937 101
-8-
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain ammattilainen.
VAROITUS!
Kun hitsaat ympäristössä, jossa on suurempi sähkövaara, voidaan käyttää vain
tällaisiin ympäristöihin tarkoitettuja virtalähteitä. Nämä virtalähteet on merkitty
symbolilla
4.1
0459 937 101
.
Nosto-ohjeet
-9-
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
VAROITUS!
Varmista, että sivupaneelit ovat kiinni käytön aikana.
VAROITUS!
Pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturman, ole erittäin
varovainen.
VAROITUS!
Puristumisvaara lankakelaa vaihdettaessa!
Älä käytä suojakäsineitä, kun asetat hitsauslankaa
syöttörullien väliin.
0459 937 101
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1. Hitsausvirtalähteestä tulevan hitsausvirran 8. Turvakytkin
liitäntä (OKC)
2. Liitäntä suojakaasulle
9. Hitsauspolttimen liitäntä
3. Liitäntä ohjauskaapelille virtalähteestä
10. Kaasuhuuhtelun / langan kylmäsyötön
vipukytkin
4. PUNAINEN liitäntä, virtalähteeseen
11. 2-vaihe/4-vaihe-vipukytkin
menevä jäähdytysneste (jäähdytyslaite)
5. SININEN liitäntä, virtalähteestä tuleva
12. Näyttö
jäähdytysneste (jäähdytyslaite)
6. PUNAINEN liitäntä, hitsauspolttimesta
13. Säätöpyörä jännitteen säätämistä varten**
tuleva jäähdytysneste
7. SININEN liitäntä, hitsauspolttimeen
14. Langansyöttönopeuden säätöpyörä
menevä jäähdytysneste, varusteena ELP*
* ELP = ESAB Logic Pump, katso Toiminto-kappale.
** Langansyöttöyksikön jännitteensäätö ei toimi portaittain säädettävissä virtalähteissä.
HUOM!
Näyttö (digitaalimittari) ja jäähdytysnesteliitännät ovat vain tietyissä malleissa.
5.2
Toiminto
Jäähdytysnesteliitäntä
Langansyöttöyksikkö, jossa on jäähdytysnesteliitäntä, on varustettu tunnistusjärjestelmällä
ELP (ESAB Logic Pump), joka tunnistaa onko jäähdytysnesteletkut kytketty. Vesipumppu
käynnistyy, kun laitteeseen kytketään vesijäähdytteinen hitsauspoltin. Tunnistus toimii vain
ELP:llä varustettujen hitsausvirtalähteiden kanssa.
0459 937 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
Jännityksenpoisto
Kiinnitä jännityksenpoisto syöttöyksikön takaosassa
olevaan koukkuun ja liitäntäkaapeliin.
Turvakytkin
0
Hitsaus OFF
1
Hitsaus ON
Lämmitys ON (lisävaruste) ja hitsaus OFF
Lankakelaa ja sitä ympäröivää aluetta lämmitetään,
jotta hitsauslanka pysyy kuivana hitsauksen aikana.
Kaasuvirtauksen hallinta ja jälkipaloaika
A
= Kaasuvirtauksen hallinta
B
= Kaasuvirtausmittari
C
= Jälkipaloajan asetus
Jälkipaloaika on viiveaika sen välillä, kun langan jarrutus
käynnistyy ja virtalähde kytkeytyy hitsausjännitteelle. Liian
lyhyt jälkipaloaika aiheuttaa sen, että liian paljon lankaa
pistää esiin hitsauksen jälkeen, jolloin lanka saattaa tarttua
kiinni jäähtyvään hitsisulaan. Liian pitkä jälkipaloaika
aiheuttaa sen, että liian vähän lankaa pistää esiin
hitsauksen jälkeen, jolloin kaari lyö todennäköisemmin
takaisin kosketuskärkeen.
Kaasuhuuhtelu
Kaasuhuuhtelua käytetään kaasuvirtauksen mittaukseen tai kosteuden
poistamiseen letkuista ennen hitsauksen aloitusta. Kaasuhuuhtelu on käynnissä
niin kauan kuin painike pidetään painettuna ja tapahtuu ilman jännitettä tai
langansyöttöä.
Langan ryömintäsyöttö
Ryömintäsyöttöä käytetään, kun lankaa pitää syöttää ilman jännitettä. Lankaa
syötetään niin kauan kuin painike pidetään painettuna.
2-vaihe
2-vaiheohjauksessa kaasun esivirtaus käynnistyy (jos käytössä), kun polttimen
liipaisinta painetaan. Hitsausprosessi käynnistyy. Kun liipaisin vapautetaan,
hitsaus pysähtyy ja kaasu jälkivirtaus (jos valittu) käynnistyy.
4-vaihe
4-vaiheohjauksessa kaasun esivirtaus käynnistyy, kun polttimen liipaisinta
painetaan ja langansyöttö käynnistyy, kun liipaisin vapautetaan. Hitsausprosessi
jatkuu, kunnes liipaisinta painetaan uudelleen. Silloin langansyöttö pysähtyy.
Kaasun jälkivirtaus (jos valittu) käynnistyy, kun liipaisin vapautetaan.
0459 937 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
Jännite
Korkeampi jännite lisää valokaaren pituutta ja tuottaa kuumemman ja
leveämmän valokaaren.
HUOM!
Langansyöttöyksikön jännitteensäätö ei toimi portaittain säädettävissä
virtalähteissä.
Langansyöttönopeus
Langansyöttönopeus määrittää hitsauslangan syöttönopeuden tuumina
minuutissa (in/min) tai metreinä minuutissa (m/min).
5.3
Langansyöttöpaine
Kuva A
Kuva B
Varmista ensin, että lanka liikkuu esteettä langanohjaimessa. Säädä sitten
langansyöttöyksikön painerullat. Paine ei saa olla liian suuri.
Tarkasta syöttöpaineen säätö syöttämällä lankaa eristettyä kappaletta esim. puunpalaa
vasten.
Kun pidät hitsauspolttimen noin 6 mm:n (¼”) etäisyydellä puunpalasta (kuva A), syöttörullien
pitäisi luistaa.
Jos pidät hitsauspoltinta noin 50 mm:n (2”) etäisyydellä puunpalasta, langan pitäisi tulla ulos
ja taipua (kuva B).
5.4
•
•
•
•
•
•
Langan vaihtaminen
Avaa sivupaneeli.
Irrota paineanturi kääntämällä se taakse, painerullat nousevat ylös.
Suorista uutta lankaa 10–20 cm pituudelta. Viilaa langan päästä pois purseet ja
terävät särmät ennen sen syöttämistä langansyöttöyksikköön.
Varmista, että lanka menee oikein syöttörullan uraan, ulosvirtaussuuttimeen ja
langanohjaimeen.
Kytke paineanturi.
Sulje sivupaneeli.
0459 937 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5.5
Syöttörullien vaihtaminen
• Avaa sivupaneeli.
• Irrota paineanturi (1) kääntämällä se
taakse, painerullat nousevat ylös.
• Irrota painerullat (2) kääntämällä akselia
(3) 1/4.-kierros myötäpäivään ja
vetämällä akseli ulos. Puristusrullat
irtoavat.
• Irrota syöttörullat (4) avaamalla mutterit
(5) ja vetämällä rullat ulos.
Asenna rullat päinvastaisessa järjestyksessä.
Syöttörullien uran valitseminen
Käännä syöttörullaa niin, että halutun uran merkki on itseäsi päin.
0459 937 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 HUOLTO
6
HUOLTO
HUOM!
Säännöllinen huolto on tärkeää turvallisen ja luotettavan toiminnan kannalta.
VARO!
Kaikki toimittajan takuut raukeavat, jos asiakas yrittää itse korjata tuotteessa
olevia vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Langansyöttöyksikkö
Tarkista säännöllisesti, että langansyöttöyksikkö ei ole lian tukkima.
•
Langansyöttöyksikön mekanismin kuluneet osat tulisi puhdistaa ja vaihtaa
säännöllisesti häiriöttömän langansyötön varmistamiseksi. Jos esijännitys on asetettu
liian suureksi, tuloksena voi olla painerullan, syöttörullan ja langanohjaimen
epätavallinen kuluminen.
Jarrunapa
Napa on toimitettaessa valmiiksi säädetty.
• Säädä jarrunapa niin, että lanka on
hieman löysällä, kun langan syöttö
pysähtyy.
Hitsauspoltin
Hitsauspolttimen kulutusosat on puhdistettava ja vaihdettava säännöllisin väliajoin. Näin
varmistetaan laitteen häiriötön toiminta. Puhalla langanohjain säännöllisesti puhtaaksi ja
puhdista kärki.
0459 937 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 VARAOSIEN TILAAMINEN
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
YardFeed 200 on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten
standardien EN 60974-5 ja EN 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön
suorittanut henkilö on velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää kyseisten
standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Yhteystiedot löytyvät
tämän asiakirjan takakannesta. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi,
valmistenumero, nimike ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean
toimituksen.
0459 937 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
KAAVIO
Yardfeed 200
0459 937 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
0459 937 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
KAAVIO
0459 937 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Ordering number
Denomination
Type
0459 906 892
Wire feed unit
Origo™ YardFeed 200 with water
cooling, digital instrument and
control panel M13Y
0459 839 005
Spare parts list
Origo™ YardFeed 200
Käyttöohjeet ja varaosaluettelot ovat saatavilla Internetissä osoitteessa: www.esab.com
0459 937 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
KULUTUSOSAT
KULUTUSOSAT
Item
Ordering
number
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored
Intermediate nozzle Al
HI 2 0469 837 880
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.2 mm
0469 837 881
Outlet nozzle
Al
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering
number
Denomination
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.2 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 &
& cored 0.8 mm
Roller
markings
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 &
& cored 0.9/1.0 mm
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 &
& cored 1.2 mm
V
0.9/1.0 S2
& 1.2 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 &
1.2 mm
V1.0 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 &
0.9/1.0 mm
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 &
1.2 mm
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 mm
U
1.2 A2
Käytä vain paine- ja syöttörullia, joissa on merkintä A2, R2 tai S2.
Rulliin on merkitty langan läpimitta millimetreinä, joissakin rullissa myös tuumina.
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
For Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Inlet nozzle
Long-life for Fe, Ss, Al and cored wire
HI 14 0458 999 001
Shaft
Hitsaus alumiinilangalla
Alumiinilangalla hitsattaessa ON käytettävä alumiinilangalle soveltuvia rullia, suuttimia ja
langanohjaimia. On suositeltavaa käyttää alumiinilangalle soveltuvaa 3 metrin pituista
hitsauspoltinta, jossa on soveltuvat kulutusosat.
0459 937 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
KULUTUSOSAT
0459 937 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
0455 173 882
Digital Volt / Ampere meter
0460 005 880
Gas flow meter
0459 941 880
Heating kit
0459 961 880
Control panel protection
0457 341 881
Strain relief for welding torch
0460 006 880
Water kit
Connection set air, 19/23 pole
0459 836 582
10 m
0459 836 583
15 m
0459 836 584
25 m
0459 836 585
35 m
0459 836 586
50 m
Connection set water, 19/23 pole
0459 836 592
10 m
0459 836 593
15 m
0459 836 594
25 m
0459 836 595
35 m
0459 836 596
50 m
0459 937 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
Connection set air, 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0459 937 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
0459 937 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising