ESAB | YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB YardFeed 200 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB YardFeed 200 Lietotāja rokasgrāmata
Origo™
M13y
Yardfeed 200
Lietošanas pamācība
0459 937 101 LV 20170920
Valid for: 425-, 612-, and 613-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
DROŠĪBA .......................................................................................................
4
1.1
Simbolu nozīme ........................................................................................
4
1.2
Drošības pasākumi ..................................................................................
4
IEVADS ..........................................................................................................
8
2.1
Aprīkojums................................................................................................
8
3
TEHNISKIE DATI ...........................................................................................
9
4
UZSTĀDĪŠANA..............................................................................................
10
4.1
Norādījumi par celšanu............................................................................
10
EKSPLUATĀCIJA..........................................................................................
11
5.1
Savienojumi un vadības ierīces ..............................................................
12
5.2
Funkcija .....................................................................................................
12
5.3
Stieples padeves spiediens.....................................................................
14
5.4
Stieples maiņa un ievietošana ................................................................
14
5.5
Padeves rullīšu maiņa..............................................................................
15
APKOPE ........................................................................................................
16
6.1
Pārbaude un tīrīšana ................................................................................
16
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA .................................................................
17
DIAGRAMMA........................................................................................................
18
PASŪTĪŠANAS NUMURI......................................................................................
21
DILSTOŠĀS DAĻAS.............................................................................................
22
PIEDERUMI ..........................................................................................................
24
1
2
5
6
7
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0459 937 101
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
1.1
Simbolu nozīme
Izmantoti šajā rokasgrāmatā: Uzmanību! Ievērojiet piesardzību!
BĪSTAMI!
Apzīmē tūlītēju apdraudējumu, kas, ja netiek novērsts, izraisa nopietnas
vai nāvējošas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Apzīmē iespējamu apdraudējumu, kas var izraisīt traumas vai nāvi.
UZMANĪBU!
Apzīmē apdraudējumu, kas var izraisīt vieglas traumas.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms iekārtas lietošanas izlasiet un izprotiet lietošanas
instrukciju, kā arī ievērojiet visās uzlīmēs sniegtos
norādījumus, darba devēja noteiktos drošības pasākumus
un drošības datu lapās (Safety Data Sheets — SDS)
norādīto informāciju.
1.2
Drošības pasākumi
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu
vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz
darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizi
ekspluatējot iekārtu, var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var gūt
ievainojumus un iekārtu var sabojāt.
1.
2.
3.
Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nav neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darbs ar
iekārtu.
Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
0459 937 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
4.
5.
Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles,
ugunsdrošu apģērbu, aizsargcimdus
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes,
gredzenus utt., kas var aizķerties vai radīt apdegumus
Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Stieples padeves ierīces ir paredzēts lietot ar strāvas avotiem tikai režīmā
MIG/MAG.
Ja tās tiek lietotas kādā citā metināšanas režīmā, piemēram, MMA, ir jāatvieno
metināšanas kabelis starp stieples padeves ierīci un strāvas avotu; pretējā
gadījumā stieples padeves ierīcē rodas spriegums.
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt traumas jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus.
ELEKTROŠOKS — bīstams dzīvībai
• Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām un elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu.
• Izolējiet sevi no darba materiāla un zemes.
• Strādājiet drošā pozā.
ELEKTROMAGNĒTISKIE LAUKI — var būt kaitīgi veselībai
• Metinātājiem, kuriem ir elektrokardiostimulators, pirms metināšanas ir
ieteicams konsultēties ar ārstu. Elektromagnētiskie lauki (EML) var izraisīt
elektrokardiostimulatora darbības traucējumus.
• EML var izraisīt arī citu, pagaidām nezināmu ietekmi uz veselību.
• Metinātājiem jāveic tālāk minētās darbības, lai mazinātu iespēju tikt
pakļautiem EML ietekmei.
○ Izvelciet elektrodu un darba kabeļus tā, lai tie būtu jums vienā pusē.
Ja iespējams, nostipriniet kabeļus ar līmlenti. Uzmanieties, lai jūsu
ķermenis neatrastos starp metināšanas degli un darba kabeļiem.
Nekādā gadījumā neapvijiet metināšanas degli vai darba kabeli ap
sevi. Turiet metināšanas strāvas avotu un kabeļus pēc iespējas tālāk
no sevis.
○ Pievienojiet darba kabeli sagatavei pēc iespējas tuvāk metināšanas
apgabalam.
DŪMI UN GĀZES — var būt kaitīgi veselībai
• Neturiet galvu dūmos.
• Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas,
ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus.
0459 937 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
• Sargājiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un
aizsarglēcas un nēsājiet aizsargapģērbu.
• Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai
aizslietņiem.
TROKSNIS — pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi
Sargājiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsarglīdzekļus.
KUSTĪGAS DAĻAS — var izraisīt savainojumus
• Visām durvīm, paneļiem un pārsegiem jābūt aizvērtiem un nostiprinātiem.
Tikai kvalificēti darbinieki drīkst noņemt pārsegus, lai nepieciešamības
gadījumā veiktu apkopi un remontu. Pēc apkopes pabeigšanas uzstādiet
atpakaļ paneļus vai pārsegus un aizveriet durvis, pirms iedarbināt dzinēju.
• Pirms ierīces uzstādīšanas vai pievienošanas izslēdziet dzinēju.
• Kustīgu daļu tuvumā nedrīkst atrasties rokas, mati, vaļīgs apģērbs un rīki.
UGUNSBĪSTAMĪBA
• Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav
viegli uzliesmojošu materiālu.
• Neizmantojiet iekārtu darbam ar slēgtām tvertnēm.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI — rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu
palīdzību
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
0459 937 101
-6-
© ESAB AB 2017
1 DROŠĪBA
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt
informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB
izplatītāju.
ESAB piedāvā iegādāties dažādas metināšanas piederumu un personiskās
aizsardzības aprīkojuma preces. Lai saņemtu informāciju par pasūtīšanu, sazinieties
ar vietējo ESAB izplatītāju vai apmeklējiet mūsu uzņēmuma tīmekļa vietni.
0459 937 101
-7-
© ESAB AB 2017
2 IEVADS
2
IEVADS
Stieples padeves ierīce YardFeed 200 ir paredzēta MIG/MAG metināšanai kopā ar
pakāpjveida un ar tiristoru vadāmiem metināšanas barošanas blokiem. Ierīcēm ir atšķirīgas
versijas; skatiet nodaļu PASŪTĪŠANAS NUMURI. Stieples padeves ierīci veido stieples
padeves pilnpiedziņas mehānisms un vadības elektronika.
ESAB piederumu saraksts ir iekļauts šīs rokasgrāmatas nodaļā “PIEDERUMI”.
2.1
Aprīkojums
Stieples padeves ierīces komplektā:
• Lietošanas rokasgrāmata
• Ilustrēts saraksts ar ieteicamajām dilstošajām daļām
• Gāzes plūsmas mērītājs
0459 937 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
YardFeed 200
Elektrotīkla spriegums
42 V, 50–60 Hz
Jaudas nosacījumi
150 VA
Motora strāva Imaks.
3,5 A
Iestatījumu dati
Stieples padeves ātrums
1,9 - 25,0 m/min
Stieples atlaidināšanas laiks
0 – 0,5 s
2/4 taktu
Divtaktu vai četrtaktu
Gāzes izpūšana
-
Pakāpeniska stieples izvilkšana
-
Degļa savienojums
EURO
Stieples spole: veids, maks. diametrs,
maks. svars
200 mm
Stieples izmērs
Fe
0,6 – 1,2 mm
Ss
0,6 – 1,2 mm
Al
1,0 – 1,2 mm
Pulverstieple
0,8 – 1,2 mm
Svars
11,3 kg
Izmēri (g × p × a)
593 × 210 × 302 mm
Darba temperatūra
no -10 līdz +40°C
Ekranējošā gāze
Visi tipi ir paredzēti MIG/MAG metināšanai
maks. spiediens
0,5 MPa (5 bāri)
Dzesēšanas veids
50% ūdens/50% monoetilēnglikola
maks. spiediens
0,5 MPa (5 bāri)
Maksimālā pieļaujamā slodze pie
60% slodzes cikla
365 A
Drošības klase
IP23
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40 °C/104 °F vai
zemākai temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
0459 937 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
BRĪDINĀJUMS!
Metinot vidē ar paaugstinātu elektrisku bīstamību, drīkst lietot tikai tos barošanas
avotus, ko paredzēts lietot šādā vidē. Šie barošanas avoti marķēti ar simbolu
4.1
0459 937 101
.
Norādījumi par celšanu
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
BRĪDINĀJUMS!
Pārliecinieties, vai ekspluatācijas laikā sānu paneļi ir aizvērti.
BRĪDINĀJUMS!
Rotējošās daļas var radīt ievainojumus, rīkojieties ļoti
piesardzīgi.
BRĪDINĀJUMS!
Mainot stieples spoli, pastāv saspiešanas risks!
Ievietojot metināšanas stiepli starp padeves rullīšiem,
nelietojiet aizsargcimdus.
0459 937 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5.1
Savienojumi un vadības ierīces
1. Savienojums metināšanas strāvai no
strāvas avota (OKC)
2. Ekranējošās gāzes padeves savienojums
3. Savienojums vadības kabelim no
barošanas avota
4. SARKANS savienojums aukstumaģentam
uz barošanas avotu (dzesēšanas ierīci)
5. ZILS savienojums aukstumaģentam no
barošanas avota (dzesēšanas ierīces)
6. SARKANS savienojums dzesēšanas
šķidrumam no metināšanas degļa
7. ZILS savienojums ar ELP* dzesēšanas
šķidrumam uz metināšanas degli
8. Drošības kontaktslēdzis
9. Savienojums metināšanas deglim
10. Slēdzis gāzes izpūšanai/stieples
izvilkšanai
11. Divtaktu/četrtaktu slēdzis
12. Displejs
13. Grozāmslēdzis sprieguma iestatīšanai**
14. Grozāmslēdzis stieples padeves ātruma
iestatīšanai
* ELP = ESAB loģiskais sūknis, skatiet sadaļu Funkcijas.
** Sprieguma regulēšana no stieples padeves ierīces nedarbojas ar pakāpjveida vadības
barošanas blokiem.
PIEZĪME.
Displeja (digitāls instruments) un dzesēšanas šķidruma savienojumi pieejami tikai
noteiktiem modeļiem.
5.2
Funkcija
Ūdens savienojums
Stieples padeves ierīce ar ūdens savienojumu ir aprīkota ar noteikšanas sistēmu ELP (ESAB
loģiskais sūknis), kas pārbauda, vai ūdens šļūtenes ir pievienotas. Kad tiek pievienots ar
ūdeni dzesējams metināšanas deglis, ieslēdzas ūdens sūknis. Noteikšana darbojas tikai ar
barošanas avotiem, kas aprīkoti ar ELP.
0459 937 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
Atspriegotājs
Ieāķējiet atspriegotāju āķī padeves ierīces aizmugurē un
pie savienojuma kabeļa.
Drošības kontaktslēdzis
0
Metināšana IZSLĒGTA
1
Metināšana IESLĒGTA
Karstums IESLĒGTS (piederums) un metināšana
IZSLĒGTA
Tiek apsildīta spole, lai metināšanas stieple metinot
nav mitra.
Gāzes plūsmas kontrole un stieples atlaidināšanas
laiks
A
= gāzes plūsmas kontrole
B
= gāzes plūsmas mērītājs
C
= stieples atlaidināšanas laika iestatīšana
Stieples atlaidināšanas laiks ir aizkaves laiks starp brīdi,
kad sāk lūzt stieple, un brīdi, kad barošanas bloks izslēdz
metināšanas spriegumu. Pārāk īss stieples atlaidināšanas
laiks izraisa gara stieples gabala izvirzīšanos pēc
metināšanas beigām, radot risku, ka stieple var iesprūst
atdzišanas laukumā. Pārāk garš stieples atlaidināšanas
laiks rada pārāk īsu stieples izvirzījumu, kas rada
elektriskā loka izlādes risku saskares vietā.
Gāzes izpūšana
Gāzes izpūšanu izmanto, lai izmērītu gāzes plūsmu vai izpūstu gaisu vai
mitrumu no gāzes šļūtenēm pirms metināšanas sākšanas. Gāzes izpūšanas
process norit tik ilgi, kamēr poga nav nospiesta; izpūšanas process norit bez
sprieguma vai stieples padeves.
Pakāpeniska stieples padeve
Pakāpenisku stieples padevi izmanto, ja nepieciešams padot stiepli bez
metināšanas sprieguma. Stieple tiek padota, kamēr ir nospiesta poga.
2 taktu režīms
2 taktu režīmā gāzes priekšplūsma (ja to izmanto) ieslēdzas, tiklīdz ir nospiests
metināšanas degļa palaidēja slēdzis. Šajā brīdī sākas metināšanas process.
Atlaižot palaidēja slēdzi, beidzas metināšanas process un ieslēdzas gāzes
pēcplūsma (ja tā ir izvēlēta).
4 taktu režīms
4 taktu režīmā gāzes priekšplūsma sākas brīdī, kad tiek nospiests metināšanas
degļa palaidēja slēdzis, bet stieples padeve sākas brīdī, kad tas tiek atlaists.
Atkārtoti nospiežot palaidēja slēdzi, tiek pārtraukta stieples padeve, bet, to
atlaižot, sākas gāzes pēcplūsma (ja tā ir izvēlēta).
0459 937 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
Spriegums
Augstāks spriegums palielina loka garumu un rada karstāku un platāku loku.
PIEZĪME.
Sprieguma regulēšana no stieples padeves ierīces nedarbojas ar
pakāpjveida vadības barošanas avotiem.
Stieples padeves ātrums
Tas iestata nepieciešamo pildīšanas stieples padeves ātrumu collās minūtē
(collas/min) vai metros minūtē (m/min).
5.3
Stieples padeves spiediens
A attēls
B attēls
Vispirms jāpārliecinās, vai stieple virzās caur stieples vadotni bez aizķeršanās. Pēc tam
stieples padeves spiediena rullīšiem iestata spiedienu. Svarīgi, lai spiediens nebūtu pārāk
liels.
Lai pārbaudītu, vai padeves spiediens ir iestatīts pareizi, stiepli var padot pret izolētu
priekšmetu, piem., koka gabalu.
Ja metināšanas degli tur apmēram 6 mm (¼ collas) attālumā no koka gabala (A attēls),
padeves rullīšiem ir jāslīd.
Ja metināšanas degli tur apmēram 50 mm (2 collas) attālumā no koka gabala, stieple tiks
padota un salieksies (B attēls).
5.4
•
•
•
•
•
•
Stieples maiņa un ievietošana
Atveriet sānu paneli.
Atvienojiet spiediena sensoru, atliecot to atpakaļ – piespiešanas rullīši pārvirzās uz
augšu.
Iztaisnojiet jauno stiepli 10–20 cm garumā. Pirms stieples ievietošanas padeves ierīcē
novīlējiet atskarpes un asās malas stieples galā.
Nodrošiniet, lai stieple tiktu pareizi ievadīta padeves rullīša celiņā un izvades sprauslā
vai stieples vadotnē.
Nostipriniet piespiešanas sensoru.
Aizveriet sānu paneli.
0459 937 101
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 EKSPLUATĀCIJA
5.5
Padeves rullīšu maiņa
• Atveriet sānu paneli.
• Atvienojiet spiediena sensoru (1), atliecot
to atpakaļ, piespiešanas rullīši
pārvirzīsies uz augšu.
• Atvienojiet piespiešanas rullīšus (2),
pagriežot asi (3) par 1/4 pulksteņrādītāju
kustības virzienā un izvelkot ārā.
Piespiešanas rullīši atvienojas.
• Atvienojiet padeves rullīšus (4),
noskrūvējot uzgriežņus (5) un izvelkot
rullīšus ārā.
Veicot uzstādīšanu, atkārtojiet
iepriekšminētās darbības pretējā secībā.
Celiņa izvēle padeves rullīšos
Pagrieziet padeves rullīti ar vajadzīgajam celiņam atbilstošo izmēra atzīmi pret sevi.
0459 937 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 APKOPE
6
APKOPE
PIEZĪME.
Lai ekspluatācija būtu droša un uzticama, svarīgi veikt regulāru apkopi.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Stieples padeves ierīce
Regulāri ir jāpārbauda, vai stieples padeves ierīci nav aizsprostojuši netīrumi.
•
Lai nerastos problēmas ar stieples padevi, regulāri ir jāveic stieples padeves ierīces
mehānisma dilstošo daļu tīrīšana un maiņa. Jāņem vērā, ka tad, ja iepriekšējais
spriegojums ir iestatīts par lielu, tas var radīt spiediena rullīša, padeves rullīša un
stieples vadotnes nodilumu, kas pārsniedz normu.
Bremzes rumba
Rumba ir jānoregulē pēc piegādes.
• Bremzes rumbu noregulējiet tā, lai,
pārtraucot stieples padevi, stieple būtu
nedaudz vaļīga.
Metināšanas deglis
Metināšanas degļa dilstošās daļas ir regulāri jātīra un jāmaina, lai nodrošinātu stieples
padeves darbību bez traucējumiem. Stieples vadotne ir regulāri jāiztīra ar gaisa strūklu, un
saskares vieta ir jānotīra.
0459 937 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
7
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Stieples padeves ierīce YardFeed 200 ir izstrādāta un pārbaudīta saskaņā ar
starptautiskajiem un Eiropas standartiem EN 60974-5 un EN 60974-10. Pabeidzot
apkopi vai remontdarbus, šo darbu veikušās personas(-u) pienākums ir nodrošināt,
lai izstrādājums joprojām atbilstu iepriekš minēto standartu prasībām.
Rezerves daļas un dilstošās daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī
dokumenta aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru,
paredzēto lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas
atvieglos piegādi un nodrošinās pareizu piegādi.
0459 937 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
Yardfeed 200
0459 937 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
0459 937 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
DIAGRAMMA
0459 937 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering number
Denomination
Type
0459 906 892
Wire feed unit
Origo™ YardFeed 200 with water
cooling, digital instrument and
control panel M13Y
0459 839 005
Spare parts list
Origo™ YardFeed 200
Lietošanas rokasgrāmatas un rezerves daļu saraksts ir pieejams vietnē: www.esab.com
0459 937 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
DILSTOŠĀS DAĻAS
DILSTOŠĀS DAĻAS
Item
Ordering
number
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored
Intermediate nozzle Al
HI 2 0469 837 880
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.2 mm
0469 837 881
Outlet nozzle
Al
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro
Item
Ordering
number
Denomination
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.2 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 &
& cored 0.8 mm
Roller
markings
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 &
& cored 0.9/1.0 mm
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 &
& cored 1.2 mm
V
0.9/1.0 S2
& 1.2 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 &
1.2 mm
V1.0 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 &
0.9/1.0 mm
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 &
1.2 mm
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 mm
U
1.2 A2
Izmantojiet tikai spiediena un padeves ruļļus, kas apzīmēti ar A2, R2 vai S2.
Ruļļi ir marķēti ar stieples izmēru mērvienībā mm; daži tiek marķēti arī collās.
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
For Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Inlet nozzle
Long-life for Fe, Ss, Al and cored wire
HI 14 0458 999 001
Shaft
Metināšana ar alumīnija stiepli
Lai metinātu ar alumīnija stiepli, ir JĀLIETO pareizi alumīnija stieples ruļļi, sprauslas un
čaulas. Ieteicams lietot 3 m garu alumīnija stieples metināšanas degli, kas ir aprīkots ar
atbilstošām nodilstošām detaļām.
0459 937 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
DILSTOŠĀS DAĻAS
0459 937 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0455 173 882
Digital Volt / Ampere meter
0460 005 880
Gas flow meter
0459 941 880
Heating kit
0459 961 880
Control panel protection
0457 341 881
Strain relief for welding torch
0460 006 880
Water kit
Connection set air, 19/23 pole
0459 836 582
10 m
0459 836 583
15 m
0459 836 584
25 m
0459 836 585
35 m
0459 836 586
50 m
Connection set water, 19/23 pole
0459 836 592
10 m
0459 836 593
15 m
0459 836 594
25 m
0459 836 595
35 m
0459 836 596
50 m
0459 937 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
PIEDERUMI
Connection set air, 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0459 937 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising