ESAB | YardFeed 2000 | Instruction manual | ESAB YardFeed 2000 Navodila za uporabo

ESAB YardFeed 2000 Navodila za uporabo
Aristo®, Origo™
YardFeed 2000
Navodila za uporabo
0459 936 301 SI 20170831
Valid for: 425-xxx-xxxx, 616-xxx-xxxx
VSEBINA
VARNOST ......................................................................................................
4
1.1
Razlaga simbolov .....................................................................................
4
1.2
Varnostni ukrepi .......................................................................................
4
UVOD .............................................................................................................
8
2.1
Oprema ......................................................................................................
8
2.2
Nadzorna plošča.......................................................................................
8
3
TEHNIČNI PODATKI......................................................................................
9
4
NAMESTITEV ................................................................................................
10
4.1
Navodila za dvigovanje ............................................................................
10
UPORABA .....................................................................................................
11
5.1
Priključki in krmilne naprave...................................................................
12
5.2
Razlaga funkcij .........................................................................................
12
5.3
Nastavitev pritiska podajanja žice ..........................................................
14
5.4
Zamenjava in vstavljanje žice .................................................................
14
5.5
Menjava podajalnih valjev .......................................................................
14
VZDRŽEVANJE .............................................................................................
15
6.1
Preverjanje in čiščenje.............................................................................
15
NAROČANJE REZERVNIH DELOV..............................................................
16
SHEMA .................................................................................................................
17
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE ...............................................................................
19
OBRABNI DELI ....................................................................................................
20
PRIBOR ................................................................................................................
22
1
2
5
6
7
Pridržane pravice do sprememb tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
0459 936 301
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
1
VARNOST
1.1
Razlaga simbolov
Kot je uporabljeno v tem priročniku: Pomeni pozor! Bodite pozorni!
NEVARNOST!
Pomeni neposredno nevarnost, ki se ji je treba izogniti, sicer lahko
povzroči takojšnje, hude telesne poškodbe ali izgubo življenja.
POZOR!
Pomeni morebitno nevarnost, ki lahko povzroči telesne poškodbe ali
izgubo življenja.
PREVIDNO!
Pomeni nevarnost, ki lahko povzroči lažje telesne poškodbe.
POZOR!
Pred uporabo morate prebrati in razumeti navodila za
uporabo, upoštevati podatke na nalepkah, upoštevati
varnostne predpise delodajalca in biti seznanjeni z
varnostnimi listi (SDS).
1.2
Varnostni ukrepi
Za to, da vse osebe, ki delajo z varilno opremo ESAB ali okoli nje, upoštevajo vse ustrezne
varnostne ukrepe, odgovarja izključno uporabnik te opreme. Varnostni ukrepi morajo
ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip varilne opreme. Poleg standardnih predpisov za
varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem
varilne opreme. Nepravilno upravljanje opreme lahko izzove nevarnost, ki povzroči telesne
poškodbe delavca in škodo na opremi.
1.
2.
3.
Vsakdo, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
○ njenim upravljanjem;
○ razmestitvijo gumbov za ustavitev v sili;
○ njenim delovanjem;
○ ustreznimi varnostnimi ukrepi;
○ varjenjem, rezanjem oziroma drugim delom z opremo.
Upravljavec mora zagotoviti, da:
○ ob zagonu opreme v njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene
osebe;
○ nihče ni nezaščiten, ko se ustvari oblok oziroma se začne delo z opremo.
Delovno mesto mora biti:
○ ustrezno za dela, za katera je predvideno;
○ v njem ne sme biti prepiha.
0459 936 301
-4-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
4.
5.
Osebna varnostna oprema:
○ Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna
očala, ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
○ Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakor so šali, verižice, prstani ipd., saj
jih lahko oprema zagrabi ali vas opečejo.
Splošni varnostni ukrepi:
○ Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
○ Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen elektrikar.
○ Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
○ Mazanje in vzdrževanje opreme se ne sme izvajati med delovanjem.
POZOR!
Podajalniki žic so predvideni za uporabo samo z varilnimi transformatorji v
načinih MIG/MAG.
Pri uporabi v katerem koli drugem načinu, na primer MMA, mora biti varilni kabel
med podajalnikom žice in varilnim transformatorjem odklopljen, v nasprotnem
primeru se podajalnik žice vklopi ali je napajan.
POZOR!
Obločno varjenje in rezanje sta lahko nevarna za vas in druge osebe. Pri varjenju
in rezanju izvajajte varnostne ukrepe.
ELEKTRIČNI UDAR – lahko je smrtno nevaren
• Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo,
mokrimi rokavicami ali mokrimi oblačili.
• Izolirajte se od obdelovanca in ozemljitve.
• Med delom bodite pozorni na varno ravnanje.
ELEKTRIČNA IN MAGNETNA POLJA – lahko škodujejo zdravju
• Varilci s srčnimi spodbujevalniki se morajo pred varjenjem posvetovati s
svojim zdravnikom. Elektromagnetna polja lahko motijo delovanje
nekaterih spodbujevalnikov.
• Izpostavljenost elektromagnetnim poljem ima lahko do zdaj še nepoznane
posledice.
• Varilci morajo za zmanjšanje izpostavljenosti elektromagnetnim poljem
izvesti naslednje ukrepe:
○ Elektrodo in delovne kable speljite na isti strani telesa. Če je
mogoče, jih pritrdite s trakom. Telo se sme biti med gorilnikom in
delovnimi kabli. Varilnika ali delovnih kablov nikoli ne ovijte okrog
svojega telesa. Varilni transformator in kabli morajo biti čim bolj
oddaljeni od vašega telesa.
○ Delovni kabel namestite na obdelovanec tako, da bo čim bližje
delovnemu območju.
HLAPI IN PLINI – lahko škodujejo zdravju
• Z glavo ne segajte v območje hlapov.
• Uporabljajte prezračevanje ali odvod plinov iz obloka ali oboje, s čimer
zagotovite odvod hlapov in plinov iz svojega dihalnega območja ter iz
celotnega delovnega območja.
0459 936 301
-5-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
SEVANJE IZ OBLOKA – lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
• Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno zaščitno masko za varjenje z
zaščitnim steklom in nosite zaščitna oblačila.
• Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zastori.
HRUP – premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito za sluh.
Premikajoči deli – lahko povzročijo poškodbe
• Vsa vratca, plošče in pokrovi morajo biti zaprti in varno pritrjeni. Pokrove
lahko z namenom izvajanja vzdrževalnih del in odpravljanja napak
odstrani le usposobljeno osebje. Po koncu servisnih del in pred zagonom
motorja znova namestite plošče ali pokrove in zaprite vratca.
• Pred namestitvijo ali priklopom enote izklopite motor.
• Z rokami, lasmi, ohlapnimi oblačili in orodji ne segajte v območje delovanja
gibljivih delov.
NEVARNOST POŽARA
• Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini
ni nobenih vnetljivih snovi
• Ne uporabljajte na zaprtih posodah.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA – ob morebitnem nepravilnem delovanju se
obrnite na strokovnjaka.
ZAŠČITITE SEBE IN DRUGE!
PREVIDNO!
Ta izdelek je namenjen izključno obločnemu varjenju.
PREVIDNO!
Oprema razreda A ni namenjena za uporabo v
stanovanjskih prostorih, kjer električno energijo zagotavlja
javno nizkonapetostno omrežje. V takih prostorih lahko
pride do težav pri elektromagnetni združljivosti opreme
razreda A zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
0459 936 301
-6-
© ESAB AB 2017
1 VARNOST
OPOMBA!
Odrabljeno elektronsko opremo oddajte ustanovi za
recikliranje!
Evropska Direktiva 2012/19/ES o odpadni električni in
elektronski opremi ter njeni uvedbi v nacionalno zakonodajo
predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno predelavo
električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za
recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da
pridobite informacije o odobrenih zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca
ESAB.
ESAB se ponaša z obsežno ponudbo dodatne varilne opreme in osebne zaščitne
opreme. Za podatke o naročanju se obrnite na najbližjega prodajalca podjetja ESAB ali
obiščite naše spletno mesto.
0459 936 301
-7-
© ESAB AB 2017
2 UVOD
2
UVOD
Podajalnik žice YardFeed 2000 z nadzorno ploščo U6 ali MA23 je namenjen za varjenje
MIG/MAG z varilnimi transformatorji Aristo/Origo.
Na voljo so v več različicah. Glejte poglavje »ŠTEVILKE ZA NAROČANJE«.
Podajalnik žice vsebuje pogonski mehanizem s štirimi kolesi za podajanje žice in krmilno
elektroniko.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan v poglavju »PRIBOR« v tem priročniku.
2.1
Oprema
Podajalniku žice so priloženi:
•
•
•
•
navodila za uporabo za podajalnik žice.
navodila za uporabo za nadzorno ploščo.
Navodila za uporabo v drugih jezikih lahko prenesete s spletnega mesta
www.esab.com;
nalepka s seznamom priporočenega potrošnega materiala,
Merilnik pretoka plina.
2.2
Nadzorna plošča
U6
Z gumboma za nastavljanje napetosti in hitrosti podajanja
žice/toka. Druge nastavitve opravite s tipkami. Ob tem se
besedilo izpiše na zaslonu.
MA23
Gumba za nastavljanje napetosti in hitrosti podajanja žice/toka.
Druge parametre nastavljate s tipkami.
Podrobnejši opis nadzorne plošče najdete v posebnem priročniku z navodili.
0459 936 301
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEHNIČNI PODATKI
3
TEHNIČNI PODATKI
YardFeed 2000
Omrežna napetost
42 V 50–60 Hz
Priključna moč
180 VA
Tok motorja Imax
3,5 A
Hitrost podajanja žice
0,8–25,0 m/min
Priključek gorilnika
EURO
Največji premer tuljave z žico
200 mm
Premer žice
Fe
0,6–1,2 mm
Ss
0,6–1,2 mm
Al
1,0–1,2 mm
Žica z jedrom
0,8–1,2 mm
Delovna temperatura
–10–+40 °C
Teža
11,3 kg
Mere (d x š x v)
593 x 210 x 302 mm
Zaščitni plin
najvišji tlak
Vse vrste, namenjene varjenju MIG/MAG
5 bar
Vrsta hlajenja
najvišji tlak
50% vode/50% monoetilenglikola
5 bar
Največja dovoljena obremenitev
pri
60-odstotni obratovalni cikel
Razred ohišja
365 A
IP 23
Obratovalni cikel
Delovni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete
variti z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Delovni cikel velja pri temperaturi
40 °C/104 °F ali nižji.
Razred ohišja
Koda IP označuje razred ohišja, tj. raven zaščite pred vdorom trdih predmetov ali vode.
Oprema z oznako IP23 je namenjena delu v zaprtih prostorih in na prostem.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator zasnovan za uporabo v območjih s povečano
električno nevarnostjo.
0459 936 301
-9-
© ESAB AB 2017
4 NAMESTITEV
4
NAMESTITEV
Vgradnjo mora izvesti usposobljen strokovnjak.
OPOMBA!
Zahteve glede omrežnega priključka
Ta oprema je skladna s standardom IEC 61000-3-12, če je kratkostična moč višja
kot ali enaka Sscmin na uporabnikovi priključni točki na javno omrežje. Inštalater
ali uporabnik opreme mora, po potrebi po posvetu z operaterjem distribucijskega
omrežja, zagotoviti, da je oprema priključena samo na vir napajanja, katerega
kratkostična moč je višja ali enaka Sscmin. Glejte tehnične podatke v poglavju
TEHNIČNI PODATKI.
POZOR!
Ko varite v okolju z visoko električno nevarnostjo, lahko uporabljate izključno
varilne transformatorje, ki so namenjeni za tako okolje. Taki varilni transformatorji
so označeni s simbolom
4.1
0459 936 301
.
Navodila za dvigovanje
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 UPORABA
5
UPORABA
Splošni varnostni predpisi za ravnanje z opremo so opisani v poglavju »VARNOST« v
tem priročniku. Preden začnete uporabljati opremo, preberite to poglavje!
POZOR!
Prepričajte se, da so stranski okrovi med delovanjem zaprti.
POZOR!
Rotirajoči deli lahko povzročijo poškodbe, zato bodite zelo
previdni.
0459 936 301
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 UPORABA
POZOR!
Nevarnost zmečkanin pri menjavi tuljave z žico!
Pri vstavljanju varilne žice med podajalne valje ne
uporabljajte zaščitnih rokavic.
5.1
Priključki in krmilne naprave
1
Priključek za varilni tok iz transformatorja 7
(OKC)
MODRI priključek z ELP* za hladilno
sredstvo za varilno pištolo
2
Priključek za zaščitni plin
8
Priključek za enoto za daljinsko
upravljanje
3
Priključek za krmilni kabel iz varilnega
transformatorja
9
Varnostno stikalo
4
RDEČI priključek za dovod hladilne
tekočine v varilni transformator (hladilna
enota)
10 Priključek za varilni gorilnik
5
MODRI priključek za odvod hladilne
tekočine iz varilnega transformatorja
(hladilna enota)
11 Nadzorna plošča (glejte posebni priročnik
z navodili)
6
RDEČI priključek za hladilno sredstvo iz
varilne pištole
OPOMBA!
Priključki za hladilno vodo so na voljo samo pri nekaterih modelih.
* ELP = ESAB Logic Pump, glejte poglavje »Razlaga funkcij«.
5.2
Razlaga funkcij
Priključek za vodo
Podajalnik žice s priključkom za vodo je opremljen z detektorskim sistemom ELP (ESAB
Logic Pump), ki preverja, ali so cevi za vodo priključene. Ko priključite vodno hlajeno varilni
gorilnik, začne vodna črpalka delovati.
0459 936 301
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 UPORABA
Zaznavanje deluje samo pri varilnih transformatorjih, opremljenih z ELP.
Varovalo kabla
Varovalo namestite na kavelj na hrbtni strani podajalnika in na priključni kabel.
Varnostno stikalo
0
IZKLOP varjenja
1
VKLOP varjenja
VKLOP segrevanja (dodatna oprema) in IZKLOP
varjenja
Območje tuljave je ogrevano, tako da žica pri
varjenju ni vlažna.
Nadzor pretoka plina
A = krmiljenje pretoka plina.
B = merilnik pretoka plina
0459 936 301
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 UPORABA
5.3
Nastavitev pritiska podajanja žice
Slika A
Slika B
Začnite tako, da se prepričate, da žica gladko teče skozi vodilo. Potem nastavite pritisk na
pritisnih valjčkih podajalnika žice. Pomembno je, da pritisk ni prevelik.
Da bi preverili, ali je pritisk pravilno nastavljen, lahko podajate žico proti izoliranemu
predmetu, recimo kosu lesa.
Ko držite varilni gorilnik približno 6 mm (¼ in.) od kosa lesa (slika A), bi morali podajalni
valjčki zdrsniti.
Če držite varilni gorilnik približno 50 mm (2 in.) od kosa lesa, bi morala žica izhajati iz vodila
in se kriviti (slika B).
5.4
•
•
•
•
•
•
Zamenjava in vstavljanje žice
Odprite stransko ploščo.
Tlačno tipalo odklopite tako, da ga zložite nazaj, potisni valji se umaknejo navzgor.
Poravnajte 10 do 20 cm nove žice. Preden jo vstavite v podajalnik žice, s konca spilite
ostre robove.
Žica mora biti pravilno vstavljena v pot podajalnih valjev in izhodno šobo ali vodilo
žice.
Pritrdite tlačno tipalo.
Zaprite stransko ploščo.
5.5
Menjava podajalnih valjev
• Odprite stransko ploščo.
• Tlačno tipalo (1) odklopite tako, da ga preklopite
nazaj; potisni valji se nato pomaknejo navzgor.
• Odstranite potisne valje (2) tako, da os (3) zavrtite
za četrtino obrata v desno in jo izvlečete. Pritisni
valjčki se odmaknejo.
• Odstranite podajalne valje (4) tako, da odvijete
matice (5) in izvlečete valje.
Med namestitvijo zgornje postopke ponovite v obratnem
zaporedju.
Izbiranje poti podajalnih valjev
Podajalni valj obrnite tako, da je oznaka za dimenzioniranje za želeno pot obrnjena proti
vam.
0459 936 301
- 14 -
© ESAB AB 2017
6 VZDRŽEVANJE
6
VZDRŽEVANJE
OPOMBA!
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
PREVIDNO!
Vsak kupčev poskus odpraviti napake s posegi v izdelek v garancijski dobi izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Preverjanje in čiščenje
Podajalnik žice
Redno preverjajte, da podajalnik žice ni zamašen z umazanijo.
•
Čiščenje in zamenjava izrabljenih delov mehanizma podajalnika žice naj se izvajata
redno, da dosežete nemoteno podajanje žice. Preveliko prednapenjanje povzroči
neobičajno obrabo pritisnih valjčkov, podajalnih valjčkov in vodila žice.
Pesto zavore
Pesto je nastavljeno ob dobavi.
• Pesto zavore nastavite tako, da ostane žica po
ustavitvi podajanja rahlo ohlapna.
Varilni gorilnik
• Za podajanje žice brez težav sta potrebna redno čiščenje in menjava izrabljenih delov
varilnega gorilnika. Redno izpihujte vodilo žice in čistite kontaktno točko.
0459 936 301
- 15 -
© ESAB AB 2017
7 NAROČANJE REZERVNIH DELOV
7
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Enota YardFeed 2000 je zasnovana in testirana v skladu z mednarodnimi in
evropskimi standardi 60974-5 in 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali
popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim
standardom.
Nadomestne dele in obrabljene dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca
ESAB – glejte hrbtno stran tega dokumenta. Pri naročanju navedite tip in serijsko številko
izdelka ter oznako in številko nadomestnega dela po seznamu nadomestnih delov. S tem
poenostavite dobavo in si zagotovite, da bo pravilna.
0459 936 301
- 16 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
SHEMA
0459 936 301
- 17 -
© ESAB AB 2017
SHEMA
0459 936 301
- 18 -
© ESAB AB 2017
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
ŠTEVILKE ZA NAROČANJE
Ordering no.
Denomination
Type
0459 906 887 Wire feed unit
Origo™ YardFeed 2000, MA23
0459 906 897 Wire feed unit
Origo™ YardFeed 2000, MA23, with water
cooling
0459 906 896 Wire feed unit
Aristo® YardFeed 2000, U6, with water
cooling
0459 839 005 Spare parts list
YardFeed 2000
0460 454
Instruction manual
Control panel Origo™ MA23
0459 287
Instruction manual
Control panel Aristo® U6
Navodila in seznam nadomestnih delov so na voljo na spletnem naslovu: www.esab.com
0459 936 301
- 19 -
© ESAB AB 2017
OBRABNI DELI
OBRABNI DELI
Item Ordering no.
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Denomination
Wire type
Wire dimensions
Intermediate nozzle Fe, Ss & cored
Intermediate nozzle Al
HI 2 0469 837 880
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.2 mm
0469 837 881
Outlet nozzle
Al
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro
Item Ordering no.
Denomination
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.2 mm
Wire
type
Wire dimensions (mm)
Groove
type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8 mm
& cored
V
0.6 S2 & 0.8
S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 & 0.9/1.0
& cored mm
V
0.8 S2 & 1.0
S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 & 1.2
& cored mm
V
0.9/1.0 S2 &
1.2 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2
V1.0 R2 & 1.2
mm
Knurled R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0
mm
U
0.8 A2 & 1.0
A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
1.0 A2 & 1.2
A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 mm
U
1.2 A2
Uporabljajte samo pritisne in podajalne valjčke z oznako A2, R2 ali S2.
Na valjčkih so označeni premeri žic v mm. Nekateri so označeni tudi v palcih.
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5x1
HI 7
Screw
M4x12
HI 8
Screw
M6x12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4x1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
For Fe, Ss, Al and cored wire
0460 007 001
Inlet nozzle
Long-life for Fe, Ss, Al and cored wire
HI 14 0458 999 001
Shaft
Varjenje z aluminijasto žico
Pri varjenju z aluminijasto žico MORATE uporabiti pravilne valjčke, izhodne šobe in obloge.
Za aluminijasto žico je priporočena uporaba 3-metrske varilnega gorilnika, opremljenega s
primernimi obrabnimi deli.
0459 936 301
- 20 -
© ESAB AB 2017
OBRABNI DELI
0459 936 301
- 21 -
© ESAB AB 2017
PRIBOR
PRIBOR
0365 557 001
OKC angle connection
1 male and 2 female connections
0459 961 880
Control panel protection
0460 005 880
Gas flow meter
0459 941 880
Heating kit
0457 341 881
Strain relief for welding torch
0460 006 880
Water kit
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 936 301
- 22 -
© ESAB AB 2017
PRIBOR
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of one of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0465 720 002
0459 936 301
ESAB ready mixed coolant (10 l / 2.64 gal)
Če ne uporabljate predpisanih hladilnih
tekočin, lahko poškodujete opremo. V primeru
nastanka takih poškodb, prenehajo vse
garancijske obveznosti podjetja ESAB.
- 23 -
© ESAB AB 2017
PRIBOR
Remote cable
0459 960 880
5m
0459 960 980
5 m HD
Connection set, 50 mm2
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 582
10 m
0459 528 583
15 m
0459 528 584
25 m
0459 528 585
35 m
0459 528 586
50 m
Connection set water, 50 mm2
12 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 592
10 m
0459 528 593
15 m
0459 528 594
25 m
0459 528 595
35 m
0459 528 596
50 m
Connection set, 50 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 562
10 m
0459 528 563
15 m
0459 528 564
25 m
0459 528 565
35 m
0459 528 566
50 m
Connection set water, 50 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
0459 528 572
10 m
0459 528 573
15 m
0459 528 574
25 m
0459 528 575
35 m
0459 528 576
50 m
0459 936 301
- 24 -
© ESAB AB 2017
PRIBOR
0459 936 301
- 25 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising