ESAB | Warrior™ YardFeed 200 | Instruction manual | ESAB Warrior™ YardFeed 200 Brugermanual

ESAB Warrior™ YardFeed 200 Brugermanual
Warrior™ YardFeed 200
Warrior™ YardFeed 200w
Bruksanvisning
0463 387 101 NO 20170831
Valid for: serial no. 528-xxx-xxxx
INNHOLD
SIKKERHET...................................................................................................
4
1.1
Symbolforklaring ......................................................................................
4
1.2
Sikkerhetsregler .......................................................................................
4
2
INNLEDNING .................................................................................................
7
3
TEKNISKE DATA...........................................................................................
8
4
INSTALLASJON ............................................................................................
10
4.1
Instruksjoner for løfting ...........................................................................
10
BRUK .............................................................................................................
11
5.1
Koblinger og styringsenheter .................................................................
12
5.2
Funksjon....................................................................................................
13
5.3
Trådmatetrykk ...........................................................................................
14
5.4
Utskifting og innsetting av tråd...............................................................
15
5.5
Utskifting av materuller ...........................................................................
15
VEDLIKEHOLD..............................................................................................
16
6.1
Kontroll og rengjøring..............................................................................
16
BESTILLING AV RESERVEDELER ..............................................................
17
SKJEMA ...............................................................................................................
18
ORDRENUMRE ....................................................................................................
20
SLITASJEDELER .................................................................................................
21
TILBEHØR ............................................................................................................
26
1
5
6
7
Vi forbeholder oss retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.
0463 387 101
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHET
1
SIKKERHET
1.1
Symbolforklaring
Som brukt i denne bruksanvisningen: Betyr Merk! Vær på vakt!
FARE!
Angir umiddelbare farer som, hvis de ikke unngås, vil medføre umiddelbar
alvorlig personskade eller tap av liv.
ADVARSEL!
Angir mulige farer som kan medføre personskade eller tap av liv.
FORSIKTIG!
Angir farer som kan medføre mindre personskade.
1.2
Sikkerhetsregler
Brukere av ESAB-utstyr har det endelige ansvaret for å sørge for at alle som arbeider med
eller i nærheten av utstyret, følger alle relevante sikkerhetsanvisninger. Sikkerhetsreglene
må oppfylle kravene som gjelder for denne type utstyr. Anbefalingene nedenfor må følges i
tillegg til standardforskrifter som gjelder på arbeidsplassen.
Alt arbeid må utføres av opplært personale som er fortrolige med bruken av utstyret. Feil
bruk av utstyret kan føre til farlige situasjoner, noe som kan forårsake personskader og
skade på utstyret.
1.
2.
3.
4.
5.
Alle som bruker utstyret, må være kjent med følgende:
○ bruken
○ plasseringen av nødstoppene
○ hvordan det fungerer
○ relevante sikkerhetstiltak
○ sveising og skjæring og annen aktuell bruk av utstyret
Operatøren må sørge for at:
○ ingen uvedkommende befinner seg innenfor arbeidsområdet for utstyret når det
startes opp
○ ingen er ubeskyttet når lysbuen tennes eller man har begynt å arbeide med
utstyret
Arbeidsplassen må:
○ være egnet til formålet
○ være fri for trekk
Personlig verneutstyr:
○ Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, slik som vernebriller, flammesikre klær,
vernehansker
○ Ikke ha på deg løstsittende klær, slik som skjerf, armbånd, ringer osv, som kan
hekte seg fast eller føre til forbrenninger
Generelle forholdsregler:
○ Kontroller at returkabelen er sikkert tilkoblet.
○ Arbeid på høyspenningsutstyr skal alltid utføres av en autorisert elektriker.
○ Egnet brannslokkingsutstyr må være tydelig merket og tilgjengelig i nærheten.
○ Smøring og vedlikehold må ikke utføres på utstyret når det er i bruk.
0463 387 101
-4-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHET
ADVARSEL!
Trådmatere er beregnet for bare å brukes med strømkilder i MIG/MAG-modus.
Hvis sveisekabelen brukes i noen annen sveisemodus, som f.eks. MMA, må den
og strømkilden kobles fra. Hvis ikke blir trådmateren strømførende.
ADVARSEL!
Buesveising og -skjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler
ved sveising og skjæring.
ELEKTRISK STØT – kan være livsfarlig
• Ikke berør strømførende deler eller elektroder med naken hud, våte
hansker eller våte klær.
• Isoler deg selv fra jord og arbeidet.
• Sørg for å ha en trygg arbeidsposisjon.
ELEKTRISITET OG MAGNETFELTER – kan være helsefarlige
• Sveisere med pacemaker bør rådføre seg med lege før sveising. EMF kan
forstyrre enkelte pacemakere.
• Eksponering for EMF kan ha andre, ukjente helseeffekter.
• Sveisere skal benytte følgende prosedyre for å minimere eksponeringen
for EMF:
○ Før elektrode- og arbeidskablene sammen på samme side av
kroppen. Sikre dem med tape der dette er mulig. Ikke plasser
kroppen din mellom brenneren og arbeidskablene. Du må aldri kveile
brenner- eller arbeidskabelen rundt kroppen din. Holdt
sveisestrømkilden og kablene så langt borte fra kroppen som mulig.
○ Koble arbeidskabelen til arbeidsemnet så nært området som
sveises, som mulig.
RØYK OG GASSER – kan være helsefarlige
• Hold hodet unna røykgassene
• Bruk ventilasjon, avtrekk ved lysbuen eller begge deler for å føre røyk og
gasser bort fra pusteområdet og hele området
STRÅLER FRA LYSBUEN - kan skade øynene og gi brannskader på huden
• Beskytt øynene og kroppen. Bruk riktig sveiseskjerm og filterlinse, og bruk
alltid verneklær
• Beskytt personer i nærheten med egnede skjermer eller forheng
STØY – for sterk støy kan skade hørselen
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annet hørselvern.
BEVEGELIGE DELER – kan forårsake personskade
• Hold alle dører, paneler og deksler lukket og godt på plass. Bare kvalifisert
personell skal fjerne deksler for vedlikehold og feilsøking etter behov.
Monter paneler og deksler, og lukk dører, når servicearbeidet er fullført, og
før motoren startes.
• Stopp motoren før du monterer eller kobler til en enhet.
• Hold hender, hår, løstsittende klær og verktøy borte fra bevegelige deler.
0463 387 101
-5-
© ESAB AB 2017
1 SIKKERHET
BRANNFARE
• Gnister (sprut) kan forårsake brann. Kontroller derfor at det ikke er noe
brennbart materiale i nærheten
• Ikke bruk på lukkede beholdere.
FUNKSJONSFEIL – tilkall eksperthjelp ved funksjonsfeil.
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
FORSIKTIG!
Dette produktet er bare beregnet til buesveising.
FORSIKTIG!
Klasse A-utstyr er ikke beregnet på bruk i boligområder der
strømmen leveres av den offentlige
lavspenningsstrømforsyningen. Det kan være vanskelig å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for klasse A-utstyr i
slike omgivelser på grunn av ledningsbårne forstyrrelser og
strålingsforstyrrelser.
OBS!
Lever elektronisk utstyr inn til et mottak for
gjenvinning!
I henhold til EU-direktivet 2012/19/EF om elektrisk og
elektronisk avfall og direktivets implementering i samsvar
med nasjonale lovregler, skal elektrisk og/eller elektronisk
utstyr etter endt levetid leveres inn til et mottak for
gjenvinning.
Som ansvarlig for utstyret er det ditt ansvar å skaffe til veie
informasjon om godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt nærmeste ESAB-forhandler for mer informasjon.
ESAB har et utvalg sveisetilbehør og personlig verneutstyr til salgs. Ta kontakt med
en lokal ESAB-forhandler eller gå til nettsiden vår for å finne bestillingsinformasjon.
0463 387 101
-6-
© ESAB AB 2017
2 INNLEDNING
2
INNLEDNING
Trådmateenhetene Warrior™ YardFeed 200 og Warrior™ YardFeed 200w er beregnet på
bruk for MIG/MAG-sveising (GMAW) sammen med følgende sveisestrømkilder:
•
•
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
De leveres i flere varianter, se kapittelet ORDRENUMRE.
Trådmateenhetene er lukket og inneholder en firehjuls trådmatemekanisme samt
styringselektronikk.
De kan brukes sammen med tråd fra ESAB, standard S200 Ø 200 mm.
ESAB-tilbehør til produktet finner du i kapittelet "TILBEHØR" i denne
bruksanvisningen.
0463 387 101
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Warrior™ YardFeed 200
Nettspenning
42 V, 50–60 Hz
Krav til strøm
252 VA
Merkestrøm I1
6A
Innstillingsdata
Trådmatingshastighet
1,9–25,0 m/min
2/4-takts
2-takts eller 4-takts
Trådvalg/avbrenning
Solid eller kjerne
Krypstart
Alltid på
Gasskylling
Ja
Rykkvis trådmating
Ja
Brennertilkobling
EURO
Trådspole: Type, maks. diameter
S200, 200 mm
Tråddimensjon
Fe
0,6–1,2 mm
Ss
0,6–1,2 mm
Al
1,0–1,2 mm
Kjernetråd
0,8–1,6 mm
Vekt
WYF 200
12 kg
WYF 200w
12,2 kg
Mål (l × b × h)
593 × 210 × 312 mm
Driftstemperatur
–10 til 40 °C
Transport- og oppbevaringstemperatur
–20 til 55 °C
Dekkgass
Alle typer beregnet for MIG/MAG-sveising
maks. trykk
0,5 MPA (5 bar / 72,5 psi)
Tillatt belastning ved
60 % arbeidssyklus
365 A
100 % intermittensfaktor
280 A
Kapslingsklasse
IP23
Standardinnstillinger fra fabrikken
Standardinnstillinger fra fabrikken for Warrior™ YardFeed 200 er tommer/min og helt åpen
gassventil.
Arbeidssyklus
Arbeidssyklusen angir den prosentandelen av en ti minutters periode da du kan sveise eller
skjære med en viss belastning uten å overbelaste systemet. Arbeidssyklusen gjelder for
40 °C.
Kapslingsgrad
IP-koden angir kapslingsgraden, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander eller vann.
0463 387 101
-8-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKE DATA
Utstyr merket IP23 er beregnet for innendørs og utendørs bruk.
0463 387 101
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLASJON
4
INSTALLASJON
Installasjonen må gjøres av en fagmann.
ADVARSEL!
Når du sveiser i omgivelser med økt elektrisk risiko, skal det bare brukes
strømkilder beregnet for disse omgivelsene. Disse strømkildene er merket med
symbolet
4.1
0463 387 101
.
Instruksjoner for løfting
- 10 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
5
BRUK
Generelle sikkerhetsregler for håndtering av utstyret finner du i kapittelet
"SIKKERHET" i denne bruksanvisningen. Les gjennom det før du begynner å bruke
utstyret!
ADVARSEL!
For å unngå støt må du ikke berøre elektroder eller deler som er i kontakt med
elektrodene, eller uisolerte kabler eller tilkoblinger.
OBS!
Når du flytter utstyret, må du bruke transporthåndtaket. Du må aldri dra utstyret
etter sveisebrenneren.
ADVARSEL!
Kontroller at sidepanelene er lukket under drift.
ADVARSEL!
Roterende deler kan medføre personskade. Vær forsiktig!
ADVARSEL!
Fare for fastklemming når du skifter trådspole!
Ikke bruk vernehansker når du plasserer sveisetråden
mellom materullene.
FORSIKTIG!
Før du fører gjennom sveisetråden, må du sørge for at meislemerket og grater er
fjernet fra enden av tråden, slik at ikke tråden setter seg fast i brennerfôringen.
0463 387 101
- 11 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
5.1
Koblinger og styringsenheter
1
Sikkerhetsbryter
9
Tilkobling RØD for kjølevann til
strømkilden (kjøleenhet)**
2
Tilkobling for sveisebrenner
(Euro-kontakt)
10
Vippearmbryter for
gasskylling/trådmating
3
Viser trådmatehastighet
(tommer/min eller m/min)*
11
Bryter for 2-takts/4-takts
4
Ratt for innstilling av spenning
12
Tilkobling for sveisestrøm fra
strømkilden (OKC)
5
Viser strøm (A)
13
Tilkobling for dekkgass
6
Viser spenning (V)
14
Tilkobling for styrekabel fra
strømkilden
7
Ratt for innstilling av
trådmatehastigheten (m/min eller
tommer/min)
15
Tilkobling RØD for kjølevæske til
strømkilden (kjøleenhet)
8
Tilkobling BLÅ for kjølevann fra
strømkilden (kjøleenhet)**
16
Tilkobling BLÅ for kjølevæske fra
strømkilden (kjøleenhet)
*Se avsnittet Funksjon for innstilling av visningsenhet for trådmatehastighet.
**Kjølevanntilkoblinger er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
0463 387 101
- 12 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
OBS!
Visningen for trådmatehastighet aktiveres noen få sekunder etter at
sikkerhetsbryteren er satt i Sveising PÅ-modus (1).
OBS!
Kjølevæsketilkoblinger er kun tilgjengelig for enkelte modeller.
5.2
Funksjon
Vanntilkobling
Ved tilkobling av en vannkjølt sveisebrenner skal bryteren for hovedstrømforsyningen stå i
AV-stilling, og bryteren for kjøleenheten skal stå i 0-stilling.
Et vanntilkoblingssett kan bestilles som et tilbehør, se kapittelet Tilbehør.
Strekkavlastning
Hekt strekkavlastningen fast i kroken på
baksiden av mateenheten og i
tilkoblingskabelen.
Sikkerhetsbryter
0
Sveising AV
1
Sveising PÅ
Varme PÅ (tilbehør) og sveising AV
Rommet rundt spolen varmes opp for at
sveisetråden ikke skal være fuktig ved
sveising.
Regulering av gassgjennomstrømning og
kjernetråd / solid tråd
Åpne lokket for å få tilgang til regulering av
gassgjennomstrømning og valg mellom
kjernetråd / solid tråd.
A
= Gassmåler
B
= Stille inn solid tråd eller kjernetråd
C
= Visningsinnstilling, tommer/min eller
m/min
Trådvalg – solid tråd
Slutt på kortslutning (SCT) velges når utløseren slippes, slik at sveisingen
tilpasses den solide tråden.
SCT er en måte å stoppe sveisingen på ved hjelp av små kortslutninger, slik at
endegropdannelse og oksidering reduseres. Det gir også en fordel med god
ytelse ved oppstart med solid tråd.
0463 387 101
- 13 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
Trådvalg – kjernetråd
Man velger en konstant avbrenningstid når utløseren slippes, slik at sveisingen
tilpasses kjernetråden.
Gasskylling
Gasskylling brukes ved måling av gasstrømmen eller for å fjerne luft eller
fuktighet fra gasslangene før sveisingen starter. Gasskyllingen fortsetter så
lenge knappen holdes inne og skjer uten spenning og uten at trådmatingen
starter.
Rykkvis trådmating
Rykkvis trådmating brukes når man trenger å mate ut tråd uten at det brukes
sveisespenning. Tråden mates frem så lenge knappen holdes inne.
2-takt
Med 2-takt starter gassforstrømningen når sveisebrennerutløseren trykkes ned.
Deretter starter sveiseprosessen. Når du slipper utløseren, stanser sveisingen
helt, og gassetterstrømmingen starter.
4-takt
Med 4-takt starter gassforstrømningen når sveisebrennerutløseren trykkes ned,
og trådmatingen starter når den slippes. Sveiseprosessen fortsetter til utløseren
trykkes inn på nytt. Da stopper trådmatingen, og når utløseren slippes, starter
gassetterstrømningen.
Spenning
Høyere spenning øker lysbuelengden og gir en varmere og bredere lysbue.
Trådmatingshastighet
Dette stiller inn ønsket matehastighet for sveisetråden i tommer per minutt eller
meter per minutt.
5.3
Trådmatetrykk
Start med å kontrollere at tråden beveger seg lett gjennom trådføreren. Still deretter inn
trykket på trådmaterens trykkruller. Det er viktig at trykket ikke er for høyt.
Figur A
0463 387 101
Figur B
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 BRUK
For å kontrollere at matetrykket er riktig innstilt, kan du mate ut tråden mot en isolert
gjenstand, for eksempel et trestykke.
Når du holder sveisebrenneren ca. 5 mm fra trestykket (figur A), skal materullene gli.
Hvis du holder sveisebrenneren ca. 50 mm fra trestykket, skal tråden mates ut og bøyes
(figur B).
5.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Utskifting og innsetting av tråd
Åpne sideluken.
Løsne trykkgiveren ved å felle den bakover, trykkrullene går opp.
Rett ut 10–20 cm av den nye tråden. Fil bort ujevnheter og skarpe kanter på
trådenden før den føres inn i trådmateenheten.
Pass på at tråden går skikkelig inn i materullsporet og inn i utløpsdysen eller
trådføreren.
Spenn trykkgiveren fast.
Steng sideluken.
5.5
Utskifting av materuller
1.
2.
Åpne sideluken.
Løsne trykkgiveren (1) ved å felle den
bakover, trykkrullene går opp.
Koble fra trykkrullene (2) ved å vri på
akselen (3) 1/4 gang med klokken og
trekke akselen ut. Trykkrullene kobles fra.
Løsne materullene (4) ved å skru ut
mutrene (5) og trekke rullene ut.
3.
4.
Ved installasjon skal operasjonene ovenfor gjentas i motsatt rekkefølge.
Valg av spor i materullene
Snu materullen med dimensjonsmerket for ønsket spor mot deg.
0463 387 101
- 15 -
© ESAB AB 2017
6 VEDLIKEHOLD
6
VEDLIKEHOLD
FORSIKTIG!
Alle garantiytelser fra leverandøren opphører dersom kunden selv prøver å rette
opp eventuelle feil på produktet i garantitiden.
6.1
Kontroll og rengjøring
Trådmateenhet
Kontroller regelmessig at trådmateenheten er fri for smuss.
Trådmatermekanismens slitedeler bør rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom for å
oppnå problemfri trådmating. Vær oppmerksom på at for hard forstramming kan føre til
unormal slitasje på trykkrullen, materullen og trådføreren.
Bremsenavet
Navet er justert ved levering.
Juster bremsenavet slik at tråden så vidt er
slakk når trådmatingen stopper.
Sveisebrenner
Rengjøring og utskifting av brennerens slitedeler bør gjøres med jevne mellomrom for å sikre
problemfri trådmating. Blås trådføreren ren regelmessig, og rengjør kontaktpunktet.
0463 387 101
- 16 -
© ESAB AB 2017
7 BESTILLING AV RESERVEDELER
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
FORSIKTIG!
Reparasjoner og elektrisk arbeid skal utføres av en godkjent servicetekniker fra
ESAB. Bruk bare originale reserve- og slitedeler fra ESAB.
Warrior™ YardFeed 200 og Warrior™ YardFeed 200w er utformet og testet i henhold
til de internasjonale og europeiske standardene IEC/EN 60974-5 og IEC/EN 60974-10,
den kanadiske standarden CAN/CSA-E60974-5 og den amerikanske standarden
ANSI/IEC 60974-5. Etter fullført service- eller reparasjonsarbeid er det personen(e)
som har utført arbeidet, som har ansvaret for å sørge for at produktet fremdeles
oppfyller kravene i standardene over.
Reservedeler og slitedeler kan bestilles gjennom nærmeste ESAB-forhandler. Se baksiden
av dette dokumentet. Når du bestiller, må du angi produkttype, serienummer, betegnelse og
reservedelsnummer i samsvar med reservedelslisten. Dette forenkler forsendelsen og sikrer
riktig levering.
0463 387 101
- 17 -
© ESAB AB 2017
SKJEMA
SKJEMA
Warrior™ Yard Feed 200
0463 387 101
- 18 -
© ESAB AB 2017
SKJEMA
0463 387 101
- 19 -
© ESAB AB 2017
ORDRENUMRE
ORDRENUMRE
Ordering no.
Denomination
0459 906 900
Warrior™ YardFeed 200
0459 906 901
Warrior™ YardFeed 200w
0463 390 001
Spare parts list
Type
with water cooling
Bruksanvisninger og reservedelslisten er tilgjengelig på Internett på: www.esab.com
0463 387 101
- 20 -
© ESAB AB 2017
SLITASJEDELER
SLITASJEDELER
Item
Ordering
number
HI 1 0455 072 002
0456 615 001
Denomination
Mellomdyse
Wire type
Fe, Ss og
kjernetråd
Intermediate nozzle Al
Wire dimensions
Ø 2,0 mm stål for 0,6–1,6 mm
(0.079” stål for .023-1/16")
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
(0.079 in. plastic for .030-1/16
in.)
HI 2 0469 837 880
0469 837 881
Utløpsdyse
Outlet nozzle
Fe, Ss og
kjernetråd
Ø 2,0 mm stål for 0,6–1,6 mm
Al
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
(0.079 in. steel for .023-1/16 in.)
(0079 in. plastic for .030-1/16
in.)
HI 3 0191 496 114
Key
HI 4 0215 701 007
Locking washer
HI 5a 0459 440 001
Motor gear euro,
drive gear
0463 387 101
- 21 -
© ESAB AB 2017
SLITASJEDELER
Item
Ordering
number
Denomination
Wire
type
Wire dimen- Groove
sions mm (in.) type
Roller
markings
HI 5b 0459 052 001 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.6 & 0.8
& cored (.023 & .030)
V
0.6 S2 &
0.8 S2
0459 052 002 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.8 & 1.0
& cored (.030 & .040)
V
0.8 S2 &
1.0 S2
0459 052 003 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 0.9/1.0 & 1.2
& cored (.035-.040 &
0.045)
V
1.0 S2 &
1.2 S2
0459 052 013 Feed/pressure rollers Fe, Ss Ø 1.4 & 1.6
& cored (.055 & 1/16)
V
1.4 S2 &
1.6 S2
0458 825 001 Feed/pressure rollers Cored
Ø 0.9/1.0 & 1.2
V1.0 R2 &
(.035-.040 &
knurled 1.2 R2
0.045
0458 825 010 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2 & 1.2
(0.045 &
0.045)
V1.2 R2 &
knurled 1.2 R2
0458 825 002 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.2 & 1.4
(0.045 & .055)
V1.2 R2 &
knurled 1.4 R2
0458 825 003 Feed/pressure rollers Cored
Ø 1.6 (1/16)
V1.6 R2 &
knurled 2.0 R2
0458 824 001 Feed/pressure rollers Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0
(.030 &
.035-.040)
U
0.8 A2 &
1.0 A2
0458 824 002 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.0 & 1.2
(.040 & 0.045)
U
1.0 A2 &
1.2 A2
0458 824 003 Feed/pressure rollers Al
Ø 1.2 & 1.6
(0.045 & 1/16)
U
1.2 A2 &
1.6 A2
Only use pressure and feed rollers marked A2 , R2 or S2 .
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inches.
0463 387 101
- 22 -
© ESAB AB 2017
SLITASJEDELER
0463 387 101
- 23 -
© ESAB AB 2017
SLITASJEDELER
Item Ordering number Denomination
Notes
HI 6
Washer
Ø 16/5×1
HI 7
Screw
M4×12
HI 8
Screw
M6×12
HI 9
Washer
Ø 16/8.4×1.5
HI 10 0469 838 001
Cover
HI 11 0458 722 880
Axle and Nut
HI 12 0459 441 880
Gear adapter
HI 13 0455 049 001
Inlet nozzle
Ø 3 mm for 0.6-1.6 mm (.118 in for .023-1/16 in.)
Fe, Ss, Al and cored wire)
Innløpsdyse
Long-life for Fe, Ss and cored wire
0460 007 001
HI 14 0458 999 001
Shaft
Sveising med aluminiumstråd
Når man skal sveise med aluminiumstråd, må U-formede rullere, dyser og trådledere for
aluminiumstråd brukes. Det anbefales å bruke en 3 m lang sveisebrenner for
aluminiumstråd, som er utstyrt med egnede slitedeler.
0463 387 101
- 24 -
© ESAB AB 2017
SLITASJEDELER
0463 387 101
- 25 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
TILBEHØR
0457 341 881
Strain relief for welding gun
Connection set air, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 562
10 m
0459 836 563
15 m
0459 836 564
25 m
0459 836 565
35 m
0459 836 566
50 m
Connection set water, 50 mm², 19/19 pole
0459 836 572
10 m
0459 836 573
15 m
0459 836 574
25 m
0459 836 575
35 m
0459 836 576
50 m
0463 387 101
- 26 -
© ESAB AB 2017
TILBEHØR
0463 387 101
- 27 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising