ESAB | MobileFeed 201 AVS | Instruction manual | ESAB MobileFeed 201 AVS Ръководство за употреба

ESAB MobileFeed 201 AVS Ръководство за употреба
MobileFeed 201 AVS
Ръководство за експлоатация
0558 012 630 BG 20170831
Valid for: serial no. WxxK533xxxx
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТ ...........................................................................................
4
1.1
Обзор ........................................................................................................
4
ВЪВЕДЕНИЕ ................................................................................................
8
2.1
Обзор ........................................................................................................
8
2.2
Оборудване .............................................................................................
8
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ .................................................................................
9
4
МОНТАЖ .......................................................................................................
11
4.1
Получаване и работа .............................................................................
11
4.2
Избор на задвижващи ролки и насочващи тръби ............................
11
4.3
Монтиране на задвижващи ролки и насочващи тръби ...................
12
4.4
Монтиране на заваръчната тел............................................................
12
4.5
Зареждане на заваръчната тел ............................................................
13
4.6
Регулиране на спирачното съпротивление ......................................
14
4.7
Свързване на горелката........................................................................
14
4.8
Връзки на захранването........................................................................
15
РАБОТА ........................................................................................................
17
5.1
Обзор ........................................................................................................
17
5.2
Съединения и устройства за управление .........................................
18
5.3
Оперативни процедури .........................................................................
21
5.3.1
Предпазни мерки за безопасност при работа ....................................
21
5.3.2
Настройка на заваръчна процедура ...................................................
23
5.3.3
Таблица с данни за заваряване ..........................................................
23
5.3.4
MobileFeed 201 с източник на захранване с постоянен ток (CC)......
24
5.3.5
MobileFeed 201 с източник на захранване с постоянно напрежение
1
2
5
(CV ) .......................................................................................................
25
Изключване ...........................................................................................
25
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ....................................................................
26
6.1
Проверка е обслужване.........................................................................
26
6.2
Телоподаващо устройство ...................................................................
26
6.3
Смяна на електромагнитен клапан......................................................
27
6.4
Отстраняване на неизправности .........................................................
27
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ .......................................................
28
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА ...................................................................................
29
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОДУКТИ С МАРКИРОВКА CE....................................
30
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА.................................................................
33
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ..........................................................................................
34
5.3.6
6
7
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
0558 012 630
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
1
БЕЗОПАСНОСТ
1.1
Обзор
ЗНАЧЕНИЕ НА СИМВОЛИТЕ
Както са използвани в ръководството: Означава внимание! Бъдете внимателни!
ОПАСНОСТ!
Означава непосредствена опасност, която, ако не бъде избегната, ще
доведе до незабавно, сериозно нараняване или смърт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Означава потенциална опасност, която може да доведе до телесно
нараняване или смърт.
ВНИМАНИЕ!
Означава опасност, която може да доведе до леки телесни
наранявания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди употреба прочетете и разберете ръководството
за работа и спазвайте всички етикети, практики за
безопасност на служителите и информационни листове
за безопасност (SDS).
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване на
спазването на всички приложими мерки за безопасност на всеки, който работи с
оборудването или в близост до него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на
всички изисквания, приложими за типа оборудване. В допълнение към стандартните
нормативни разпоредби, които са валидни за работното място, трябва да се спазват
следните препоръки.
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с
работата с оборудването. Неправилната работа на оборудването може да доведе до
опасни ситуации, които да предизвикат нараняване на оператора и повреда на
оборудването.
1.
2.
3.
Всеки, който работи с оборудването, трябва да бъде запознат с:
○ неговата работа
○ местоположението на аварийните спирачки
○ неговата функция
○ приложимите мерки за безопасност
○ заваряването и рязането и останалите приложими функции на
оборудването
Операторът трябва да осигури следното:
○ при включването на оборудването в работната му зона няма
неупълномощени лица
○ няма незащитени лица при запалването на дъгата или започването на
работата с оборудването
Работното място трябва:
○ да бъде подходящо за целта
○ да няма въздушни течения
0558 012 630
-4-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
4.
5.
Лични предпазни средства:
○ Винаги носете препоръчителните лични предпазни средства, като
например предпазни очила, огнезащитно облекло, предпазни ръкавици
○ Не носете свободно прилягащи дрехи и аксесоари, като шалове, гривни,
пръстени и др., които могат да бъдат захванати или да предизвикат
изгаряния
Общи мерки за безопасност:
○ Уверете се, че обратният кабел е здраво закрепен
○ Работи по оборудване под високо напрежение могат да се извършват
само от квалифициран електротехник
○ Съответното пожарогасително оборудване трябва да бъде ясно
обозначено и поставено наблизо
○ Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа
с оборудването
0558 012 630
-5-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на
вас и други лица. Взимайте предпазни мерки, когато заварявате и режете.
Потърсете информация за практиките за безопасност на вашия
работодател, които трябва да се основават на данните за опасност,
предоставени от производителя.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР – Може да е смъртоносен
• Инсталирайте и заземявайте оборудването в съответствие с
валидните стандарти
• Не докосвайте с голи ръце, мокри ръкавици или мокро облекло
електрическите части или електродите, намиращи се под
напрежение
• Изолирайте себе си от заземяването и детайла
• Заемете безопасна работна стойка
ГАЗОВЕ И ДИМ – Могат да представляват опасност за здравето
• Дръжте главата си далеч от димните газове
• Използвайте вентилация, аспирация в участъка на дъгата или и
двете за отвеждане на газовете и дима от зоната на дишане и
работната зона
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ – Може да нарани очите и да предизвика
изгаряния върху кожата.
• Защитете очите и тялото си. Използвайте подходяща маска за
заваряване и филтърни лещи и носете защитно облекло
• Защитете стоящите в близост лица с подходящи маски или завеси
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
• Искрите (пръските) могат да предизвикат пожар. Уверете се, че в
близост няма запалителни материали
ШУМ – Прекомерният шум може да увреди слуха
• Защитете ушите си. Използвайте антифони или други средства за
защита на слуха. Защитете ушите си. Използвайте антифони или
други средства за защита на слуха
• Предупредете стоящите наблизо лица за съществуващата опасност
НЕИЗПРАВНОСТ – В случай на неизправност потърсете експертна помощ.
Преди инсталиране или работа прочетете и разберете ръководството за
експлоатация.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за електродъгово заваряване.
0558 012 630
-6-
© ESAB AB 2017
1 БЕЗОПАСНОСТ
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за
употреба в жилищни помещения, в които
електрозахранването се осъществява от обществената
мрежа под ниско напрежение. В такива помещения е
възможно възникване на потенциални затруднения,
свързани с електромагнитната съвместимост на
оборудване от клас А, вследствие на проводими или
излъчващи повърхности.
ЗАБЕЛЕЖКА!
Унищожавайте електронното оборудване чрез
предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2012/19/EО
относно отпадъци от електрическо и електронно
оборудване и нейното прилагане съгласно
националното законодателство, електрическото и/или
електронното оборудване, което е достигнало до края
на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде
унищожено чрез предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за
оборудването, Вие трябва да потърсите информация за
одобрените пунктове за събиране на подобно
оборудване.
За допълнителна информация се свържете с
най-близкия дилър на ESAB.
ESAB разполага с асортимент от аксесоари за заваряване и лични предпазни
средства за закупуване. За информация за изготвяне на поръчка се свържете с
местния търговски представител на ESAB или посетете нашия уебсайт.
0558 012 630
-7-
© ESAB AB 2017
2 ВЪВЕДЕНИЕ
2
ВЪВЕДЕНИЕ
2.1
Обзор
MobileFeed 201 AVS (Откриване на напрежение на дъгата) е преносимо телоподаващо
устройство. Устройството се захранва изцяло от напрежението на дъгата от заваръчен
захранващ източник с постоянен ток (CC) или постоянно напрежение (CV). Работи на
обратна полярност, положителен електрод за постоянен ток (DCEP) или права
полярност, отрицателен електрод за постоянен ток (DCEN). Устройството MobileFeed
201 AVS се предлага с две връзки – EURO и TWECO. С източника на захранване
Warrior се предлага опция за дистанционно управление на напрежението (изисква
актуализиране на софтуера към източника на захранване).
Устройството е предназначено за използване с твърди, меки електроди и електроди
със сърдечник (защитен газ или самоекранирани) с диаметър от 0,030 инча (0,8 mm) до
5/64 инча (1,98 mm) със скорост на подаване на заваръчната тел от 50 до 750 инча/мин.
(1,3 – 19,0 метра/мин.). Телоподаващото устройство е напълно затворено в здрав
корпус.
Принадлежностите на ESAB за продукта можете да откриете в глава
"ПРИНАДЛЕЖНОСТИ" от настоящото ръководство.
2.2
Оборудване
Устройството MobileFeed 201 AVS се доставя с:
•
•
Ръководство за експлоатация
Кабел за сензор за напрежение със скоба
0558 012 630
-8-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
ЗАБЕЛЕЖКА!
Устройството MobileFeed 201 AVS не се препоръчва за прехвърляне на късо
съединение с помощта на постояннотокови източници на захранване,
поради ограничения наличен ток на късо съединение при постояннотокови
източници на захранване.
MobileFeed 201 AVS
Скорост на подаване на тел
50 – 750 инча/мин. (1,3 – 19,0 метра/мин.)
Основен вход (напрежение в отворена верига или напрежение на дъга) Не трябва да
се използва при променливотоково захранване
Минимум
14,0 V DC
Максимум
100 V DC (113 V пик)
Стандартна главина на шпиндела 2 инча (5,1 cm) ID
Стандартна бобина
8 инча (20,3 cm) OD
Максимален заваръчен ток
320 A при 60 % работен цикъл
250 A при 100 % работен цикъл
Максимално налягане на газовия 75 psi (5,2 Bar)
вход
Диаметър на заваръчната тел
Твърда
,030 инча (0,8 mm), ,035 инча (0,9 mm),
,045 инча (1,2 mm), ,052 инча (1,4 mm),
1/16 инча (1,6 mm)
Мека
,035 инча (0,9 mm), 3/64 инча (1,2 mm),
1/16 инча (1,6 mm)
Заваръчна тел със сърдечник
,030 инча (0,8 mm), ,035 инча (0,9 mm),
,045 инча (1,2 mm), ,052 инча (1,4mm),
1/16 инча (1,6 mm), 5/64 инча (2,0 mm)
Тип на мотора
Постояннотоков, постоянен с предварително
смазване, капсулован
Тип на спирачка (заваръчна тел)
Изтегляне
Управление
Твърдо състояние
Подаваща система
Натискане
Превключвател за вкл./изкл.
Стандартен
Линейно стартиране
Стандартен
Височина × ширина × дължина
14,50 инча × 7,375 инча × 18,50 инча
(368,3 × 187,3 × 470 mm)
Тегло (с контактор, без бобина)
28 паунда (12,7 kg)
Клас на защита на корпуса
IP23S
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода.
0558 012 630
-9-
© ESAB AB 2017
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Оборудване, обозначено с IP 23S, е предназначено за употреба на закрито и открито; с
него обаче не трябва да се работи в условия на валеж.
0558 012 630
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4
МОНТАЖ
4.1
Получаване и работа
Преди монтиране на оборудването почистете всички опаковъчни материали около
устройството и внимателно проверете за повреди, които може да са възникнали по
време на транспортиране. Всички искове за загуба или повреда, които може да са
възникнали при транспортирането, трябва да бъдат изпратени от купувача с
превозвача. Копие от коносамента и товарителницата ще бъде предоставено от
превозвача при поискване, в случай че възникне условие за подаване на иск.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Укрепете оборудването - особено
ако е разположено върху неравна
или наклонена повърхност.
Ако устройството е нестабилно в изправено положение (A), когато горелката или
бобината са разкачени или когато има опасност устройството да бъде изтеглено от
горелката по време на работа, устройството трябва да бъде подсигурено. Като
алтернатива можете да работите с устройството в хоризонтално положение (B), ако
условията го позволяват.
4.2
Избор на задвижващи ролки и насочващи тръби
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когато телоподаващото устройство е свързано към захранващия източник,
работният проводник от захранващия източник е свързан към работния
детайл и се подава захранване към захранващия източник, затварянето на
спусъка на заваръчната горелка ще нагрее електрически заваръчната тел и
ще доведе до обръщане на задвижващите ролки. Пазете пръстите си!
Задвижващите ролки имат два канала. Устройството се доставя готово за подаване на
заваръчни телове със сърдечник с диаметър от 0,045 инча, ,052 инча или 1/16 инча
(1,2 до 1,6 mm) или твърди заваръчни телове ,035 – ,045 (0,9 – 1,2 mm) в зависимост от
поръчания номер на част.
0558 012 630
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
Има налични други задвижващи ролки за подаване на други размери твърди телове,
меки телове и телове със сърдечник. Вижте таблицата за избор на задвижващи ролки
и насочващи тръби в глава РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ.
За задвижващи системи с четири ролки са необходими две долни задвижващи ролки.
4.3
Монтиране на задвижващи ролки и насочващи тръби
ВНИМАНИЕ!
Изключете източника на захранване и телоподаващото устройство.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Освободете лоста на модула на притискащата ролка (1) и повдигнете нагоре
модула на притискащата ролка (2).
Отстранете назъбения винт (3), докато държите задвижващата ролка (4).
Проверете и монтирайте правилните насочващи тръби.
Запазете или заменете задвижващата ролка (4) с необходимия размер,
обозначението е маркирано от страната на ролката, сочеща навън.
Поставете назъбения винт (3) обратно на мястото му върху задвижващата ролка
(4) и го затегнете.
Заредете заваръчната тел и закрепете модула на притискащата ролка (2).
4.4
Монтиране на заваръчната тел
ВНИМАНИЕ!
Изключете източника на захранване и телоподаващото устройство.
0558 012 630
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
1.
2.
3.
Отстранете ограничителя на бобината (1).
Поставете бобината на заваръчната тел (2) върху главината за въртене обратно
на часовниковата стрелка, докато телта се развие. Щифтът на главината трябва
да се закрепи към отвора в бобината на телта.
Монтирайте ограничителя на бобината (1) и го затегнете на ръка.
4.5
Зареждане на заваръчната тел
ВНИМАНИЕ!
Преди да заредите заваръчната тел се уверете, че острите ръбове и
леяците са премахнати от края на телта, за да се предотврати
заклещването ѝ във водача на горелката.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Изключете източника на захранване и телоподаващото устройство.
Освободете лоста на модула на притискащата ролка и повдигнете нагоре
модула на притискащата ролка.
Проверете дали позициите на задвижващата ролка, прореза и водачите на телта
са правилни.
Прекарайте телта от бобината през входния водач по протежението на прореза
на задвижващата ролка и в изходната насочваща тръба.
Свалете модула на притискащата ролка и регулирайте натиска на задвижващата
ролка, за да се уверите, че няма приплъзване на телта, но не прекалено
стегнато, за да не създадете прекомерен натиск.
Включете източника на захранване и телоподаващото устройство.
Натиснете превключвателя на спусъка на заваръчната горелка или
задействайте превключвателя на джойстика, за да подадете тел през горелката.
0558 012 630
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
4.6
Регулиране на спирачното съпротивление
ВНИМАНИЕ!
Изключете източника на захранване и телоподаващото устройство.
Триенето на спирачния диск трябва да осигурява достатъчно съпротивление, за да
предотврати бобината на телта да се върти свободно след спиране на подаването на
заваръчна тел.
Спирачната главина се регулира при доставката; при необходимост от регулиране
следвайте инструкциите по-долу. Регулирайте спирачната главина, така че при
спиране на подаването заваръчната тел да е леко отпусната.
1.
2.
3.
Отстранете ограничителя на бобината (1), като го завъртите обратно на
часовниковата стрелка.
За да увеличите спирачния момент, използвайте гаечен ключ 1 1/16 инча (27
mm) и завъртете гайката за регулиране на съпротивлението (2) по
часовниковата стрелка.
За да намалите спирачния момент, използвайте гаечен ключ 1 1/16 инча (27 mm)
и завъртете гайката за регулиране на съпротивлението (2) обратно на
часовниковата стрелка.
4.7
Свързване на горелката
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че избраната горелка е с правилните спецификации за
заваръчния ток, който ще използвате, има правилен размер и тип на водача
и разполага с правилен контактен връх и насочваща тръба.
0558 012 630
- 14 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Изключете захранването към заваръчния източник на захранване и
телоподаващото устройство, преди да направите корекции между
телоподаващото устройство и заваръчния източник на захранване.
Накрайникът на горелката на MobileFeed се свързва директно към модула за
задвижване на телта на телоподаващото устройство, захранването и защитния газ.
1.
2.
Подравнете конектора на горелката с накрайника на телоподаващото устройство
и натиснете здраво.
Затегнете на ръка фиксиращия пръстен на Euro конектора.
4.8
Връзки на захранването
ВНИМАНИЕ!
Изключете източника на захранване и телоподаващото устройство.
Устройството MobileFeed 201 AVS може да се използва с положителна полярност на
електрод за постоянен ток (DCEP) или с отрицателна полярност на електрод за
постоянен ток (DCEN) без модификации.
0558 012 630
- 15 -
© ESAB AB 2017
4 МОНТАЖ
1.
Свържете кабела за заваряване (1) от източника на захранване към връзката на
ухото на кабела за заваряване от задната част на подаващото устройство
MobileFeed 201 AVS.
a) Положителна клема за твърди телове или телове с флюсов сърдечник в
среда на защитен газ.
b) Отрицателна клема за повечето самоекранирани телове със сърдечник
без газ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че заваръчните кабели са правилно изолирани,
преди да включите захранването на източника на захранване.
Неизолираните кабели и части могат да образуват дъга при
контакт със заземена повърхност. Дъгата може да увреди очите
или да предизвика пожар. Контактът на тялото с неизолиран
конектор на заваръчен кабел или непокрит проводник може да
доведе до токов удар и сериозно нараняване, дори смърт.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Свържете втори заваръчен кабел (2) между изходната връзка с обратна
полярност на източника на захранване и обработвания детайл.
Свържете скобата на кабела на работния проводник/сензора за напрежение (3)
на телоподаващото устройство към обработвания детайл.
Ако използвате тел в среда на защитен газ, свържете входния маркуч за газ към
връзките на входа за газ от задната страна на телоподаващото устройство.
Уверете се, че всички връзки на маркуча и кабела са стегнати.
Включете източника на захранване и затворете контактора, ако източникът на
захранване е оборудван с превключвател за управление на изходния контактор.
Напрежението в отворената верига трябва да бъде налично, за да можете да
работите с телоподаващото устройство.
Поставете превключвателя на захранването на телоподаващото устройство на
"ON" (Вкл.) положение.
Проверете всички газови връзки за течове.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Освен ако не започнете да заварявате, не позволявайте на
заваръчната тел да докосва заземена метална повърхност.
Заваръчната тел става електрически гореща при затваряне на
вторичния контактор. Пазете пръстите си от задвижващите ролки; те
ще започнат да се въртят при натискане на спусъка на горелката.
9.
Ако използвате тел в среда на защитен газ, регулирайте устройството за
измерване на дебита на газ до желания дебит, като затворите превключвателя
на спусъка на горелката или като задействате превключвателя за продухване с
газ.
10. Изключете източника на захранване и телоподаващото устройство, когато не ги
използвате.
0558 012 630
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
5
РАБОТА
5.1
Обзор
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да намерите
в глава „БЕЗОПАСНОСТ“ на това ръководство. Прочетете ги внимателно, преди
да пристъпите към работа с оборудването!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електрически удар! По време на работа не докосвайте работния детайл или
заваръчната глава!
ЗАБЕЛЕЖКА!
За преместване на оборудването използвайте ръкохватката, предназначена
за транспортиране. Никога не теглете оборудването за заваръчния факел.
ВНИМАНИЕ!
Преди да заредите заваръчната тел се уверете, че острите ръбове и
леяците са премахнати от края на телта, за да се предотврати
заклещването ѝ във водача на горелката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Въртящите се части могат да предизвикат нараняване,
работете с изключително внимание.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от смачкване при смяна на бобината с тел! Не използвайте
защитни ръкавици при поставяне на заваръчната жица между подаващите
ролки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не работете с подаващото устройство при отворен корпус.
0558 012 630
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
5.2
Съединения и устройства за управление
1.
Въртящ бутон за
5.
настройка на скоростта
на подаване на телта
Дисплей за скорост на
подаване на
тел/напрежение
9.
2.
Въртящ бутон за
настройка на
напрежението
6.
Превключвател за
блокиране на спусъка
10. Връзка на заваръчния
кабел
3.
Свързване на
горелката
7.
Главен прекъсвач
4.
Работен проводник
8.
(сензор за напрежение)
11. Връзка за
дистанционно
управление на
напрежението на
източника на
захранване
Конектор за
превключвателя на
горелката (само за
модели TWECO/NAS)
Връзка за защитен газ
Скорост на подаване на тел (управление на напрежение на дъгата)
Скоростта на подаване на телта се управлява чрез въртящия бутон за скорост на
подаване на тел в предната част на телоподаващото устройство.
Когато телоподаващото устройство е свързано към източник на захранване с
постоянно напрежение (CV), въртящият бутон за скорост на подаване на телта
управлява заваръчния ток. Завъртането на бутона по часовниковата стрелка ще
увеличи заваръчния ток; завъртането му обратно на часовниковата стрелка ще намали
заваръчния ток.
Когато телоподаващото устройство е свързано към източник на захранване с
постоянен ток (cc), въртящият бутон за скорост на подаване на телта управлява
напрежението на дъгата. Завъртането на бутона по часовниковата стрелка ще намали
напрежението на дъгата; завъртането му обратно на часовниковата стрелка ще
0558 012 630
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
увеличи напрежението на дъгата. Действителната скорост на подаване на заваръчна
тел за всяка една настройка варира в зависимост от напрежението на дъгата.
Увеличаването на напрежението на дъгата води до увеличаване на скоростта на
подаване на заваръчна тел.
Когато превключвателят за постоянно напрежение (CV)/постоянен ток (CC) вътре в
MobileFeed е зададен на "CV" (Постоянно напрежение), на дисплея ще бъде изведена
настройката за скорост на подаване на тел "Preset" (Предварително зададена
стойност). Скоростта на телта няма да варира при промяна на напрежението на дъгата.
Когато превключвателят за постоянно напрежение (CV)/постоянен ток (CC) е зададен
на "CC" (Постоянен ток), скоростта на подаване на телта и напрежението ще бъдат
изведени на дисплея. Показаната скорост на тел е скоростта, която е в резултат от
изведеното напрежение. Регулирането на въртящия бутон за напрежение ще засегне
скоростта на подаване на тел. Например, ако на дисплея е изведено 300 инча/мин. и
20 V, корекция на напрежението до 24 V ще доведе до повишаване от приблизително
365 инча/мин. Промяната в напрежението на дъгата от 4 V ще доведе до промяна в
скоростта на телта от 65 инча/мин. За подробни указания относно настройка на
скоростта на телта и напрежението вижте раздела "Настройка на заваръчна
процедура".
Напрежение
В режим на CC (постоянен ток) въртящият бутон за настройка на напрежението се
използва за регулиране на напрежението, което, от своя страна, влияе върху скоростта
на подаване на тел. Вижте описанието "Скорост на подаване на тел" по-горе.
Въртящият бутон за настройка на напрежението може да се използва и за задаване на
изходното напрежение на източника на захранване, когато устройството MobileFeed е
зададено на режим CV (Постоянно напрежение) с помощта на опцията за
дистанционно управление на напрежението и когато се използва източник на
захранване Warrior. Напрежението на източника на захранване се отчита на дисплея на
MobileFeed за скорост на подаване на тел и напрежение.
Дисплей за скорост на подаване на тел и напрежение
Цифровият дисплей показва скоростта на подаване на тел (инча/мин. или метра/мин.)
и напрежението. Той позволява на заварчика да задава предварителни стойности на
скоростта на подаване на тел и на напрежението на източника на захранване.
Превключвател за блокиране на спусъка
Функцията за блокиране на спусъка е вариация на работа с 4 хода. Ако функцията за
блокиране на спусъка е включена, спусъкът на горелката може да бъде освободен
след установяване на дъга, източникът на захранване/подаващото устройство ще
продължи да заварява, докато отново не натиснете и освободите спусъка или не
загубите сигнала за установяване на дъга чрез ръчно прекъсване на дъгата. Спусъкът
няма да бъде блокиран, освен ако дъгата не е установена преди освобождаване на
спусъка.
Главен прекъсвач
Главният прекъсвач (0/I) в предната част на телоподаващото устройство стартира
устройството, когато подаващото устройство е свързано към източника на захранване
и към обработвания детайл. Източникът на захранване трябва да бъде включен при
затворен контактор.
0558 012 630
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
1.
Главен предпазител, 10 A
3.
Превключвател за
джойстик/продухване с газ
2.
Прекъсвач на веригата, 5 A
4.
Превключвател за CC/CV
Прекъсвач на веригата, 5 A
Прекъсвачът на веригата от 5 amp с възможност за нулиране, последователно свързан
с ротора на двигателя, предпазва платката за управление от повреда при спиране на
двигателя.
Превключвател за джойстик/продухване с газ
Джойстикът се използва, когато е необходимо подаване на тел без да е приложено
заваръчно напрежение. Телта се подава при зададената скорост, докато
превключвателят е натиснат.
Продухването се използва при измерване на газовия дебит или за отстраняване на
въздух или влага от газовите маркучи преди началото на заваряването. Газът
преминава, докато превключвателят е натиснат. Не е необходим за заваръчно
напрежение или за стартиране на подаване на тел.
Ако телта е прекарана през горелката и контактния връх, просто задействайте бутона
на джойстика или изрежете телта колкото е необходимо, така че телта да се подава на
около 1/2 инч от края на дюзата на горелката.
Превключвател за CC/CV
Превключвателят за CC/CV се използва за задаване на режим на CC (Постоянен ток)
или CV (Постоянно напрежение). Режимът CC (Постоянен ток) се използва за
източници на захранване с постоянен ток. Режимът CV (Постоянно напрежение) се
използва за източници на захранване с постоянно напрежение. Избраният режим има
влияние и върху функциите на телоподаващото устройство, както е указано по-долу:
0558 012 630
- 20 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
Режим
Дисплей
Въртящ бутон за настройка на
скоростта на подаване на телта
CC
Показани са скоростта на подаване
(Постояне на тел и напрежение на дъгата
н ток)
Управлява повишаването на
напрежението на дъгата/скоростта
на подаване на телта при повишено
напрежение
CV
Показана е скоростта на подаване
(Постоянн на тел
о
напрежен
ие)
Управлява заваръчния ток
Настройки на превключвателя Dip
Превключвателите DIP се намират върху печатната платка на цифровия дисплей
вътре в MobileFeed.
ЗАБЕЛЕЖКА!
За да намерите печатната платка на цифровия дисплей, е необходимо да
отстраните капака, който предпазва електронните части на MobileFeed.
Проверете настройките на превключвателите dip на печатната платка на цифровия
дисплей. Тези превключватели могат да бъдат настроени за извеждане върху дисплея
на скоростта на подаване на тел в инча/мин. или в метра/мин.
Настройката (1) за дисплея е инча/мин. Настройката (2) за дисплея е метра/мин.
5.3
Оперативни процедури
5.3.1
Предпазни мерки за безопасност при работа
Спазвайте всички изисквания за вентилация, пожарна безопасност и други изисквания
за безопасност за дъгово заваряване, както са определени в раздела "ПРЕДПАЗНИ
МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ".
0558 012 630
- 21 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Поради лъчистата енергия на дъговото заваряване и възможността от
генериране на дъга преди сваляне на шлема върху лицето, операторът трябва
да носи очила за защита против искри с филтърни лещи под шлема. Филтърната
плоча на шлема трябва да бъде с номер на затъмнение 11 (без желязо) или 12
(с желязо). Всички хора, които гледат дъгата, трябва да използват шлемове с
филтърни плочи, както и очила за защита против искри. Лицата, които стоят
наоколо, трябва да носят очила за защита против искри.
Лъчистата енергия на дъгата може да разлага хлорираните изпарения като
трихлоретан и перхлоретилен, да образува фосген дори когато тези пари
присъстват в ниски концентрации. НЕ заварявайте, когато има налични
хлорирани изпарения в атмосферата или около дъгата.
НЕ докосвайте електрода, контактния връх или металните части при включено
захранване: всички те са под електрическо напрежение (ГОРЕЩИ) и могат да
причинят фатален токов удар. НЕ позволявайте на електрода да докосва
заземен метал. Ще създаде дъгова искра, която може да нарани очите ви. Може
да предизвика пожар или друга повреда.
При работа в тесни пространства се уверете, че е безопасно да влезете.
Тесните пространства трябва да бъдат тествани за достатъчно количество
кислород (най-малко 19%) с одобрено устройство за измерване на кислород.
Тесните пространства не трябва да съдържат токсични концентрации от
изпарения и газове. Ако това не може да бъде установено, операторът трябва
да носи одобрен дихателен апарат с подаване на въздух. Избягвайте изтичане
на газ в тесни пространства, тъй като това може опасно да намали
концентрацията на кислород във въздуха за дишане. НЕ внасяйте газови
бутилки в тесни пространства. При напускане на тясно пространство спирайте
подаването на газ в източника, за да предотвратите изтичането на газ в
пространството. Проверете дихателната среда в тясното пространство, за да сте
сигурни, че е безопасно да влезете.
Никога не работете с оборудването при наличие на ток, който е по-висок от
номиналния ампераж. Ще възникне прегряване.
Никога не работете с оборудването във влажни или мокри области без
подходяща изолация за защита срещу токов удар. Поддържайте ръцете, краката
и дрехите сухи през цялото време.
Когато оставяте оборудването без надзор, изключвайте контролното захранване,
прекъсвачите на захранването и подаването на газ. Отворете главния прекъсвач.
Носете тъмни и плътни облекла, за да предпазите откритата кожа от изгаряне от
дъга, искри и летящ горещ метал.
Изключете заваръчната мощност преди регулиране или смяна на електродите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Когато главният прекъсвач е на положение ON (Вкл.) и спусъкът на
горелката е натиснат, електродната тел става електрически гореща и
ролките за подаване на тел се активират. Не докосвайте телта, тъй като
това може да доведе до фатален токов удар. Освен ако не заварявате, не
позволявайте на телта да докосва повърхност на заземен метал, тъй като
това ще предизвика дъгова искра. Пазете се от подаващите ролки и
задвижващите зъбни колела.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди заваряване е наложително да използвате правилно предпазно
облекло (заваръчно яке и ръкавици) и защита за очите (очила и заваръчен
шлем). Неспазването на това изискване може да доведе до сериозни
наранявания.
0558 012 630
- 22 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
ВНИМАНИЕ!
Не прекъсвайте дъгата, като отстранявате горелката от заваръчната зона.
Освободете спусъка на горелката, за да спрете заваряването преди да
отстраните горелката.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В случай че не спрете защитния газ в тесни пространства, това може да
доведе до натрупване на пари, които изместват кислорода.
5.3.2
Настройка на заваръчна процедура
Процедура за бърза настройка
1. За източник на захранване с постоянно напрежение (CV); задайте желаното
напрежение на дъгата на източника на захранване.
2. За източник на захранване с постоянен ток (CC); задайте желания заваръчен ток
на източника на захранване.
3. При устройство MobileFeed: Задайте желаната скорост на подаване на тел с
въртящия бутон за скоростта на подаване на тел и използвайте показаните
стойности на дисплея като насока.
Подаващо устройство в режим на постоянно напрежение (CV) ще изведе
действителната скорост на подаване на тел, докато заварявате.
Подаващо устройство в режим на постоянен ток (CV) ще изведе скоростта на
подаване на тел, която варира в зависимост от напрежението на дъгата. Когато
не заварявате, на дисплея ще се показва каква ще бъде скоростта на подаване
на тел при показаното напрежение.
5.3.3
Таблица с данни за заваряване
Стойностите на напрежение (V) и ток (A), представени на таблиците по-долу,
представляват напрежението на дъгата и заваръчния ток. Стойностите на ток (A),
който преминава през телоподаващото устройство, може да не са по-високи от
номиналните стойности на устройството.
Флюсов сърдечник E70T-1 и 2
Скорост на подаване на тел
(инча/мин.)/(метра/мин.)
Диаметъ
р
150/3,8 200/5,1 250/6,3 300/7,6 350/8,9 400/10, 450/11, 500/12, 600/15,
5
2
4
7
2
,045 инча
29 V
150 A
29 V
210 A
,052 инча 25 V
155 A
30 V
300 A
1/16 инча 27 V
190 A
30 V
300 A
33 V
365 A
30 V
250 A
33 V
290 A
34 V
330 A
33 V
410 A
Метален сърдечник
Диаметъ
р
,045 инча
0558 012 630
Скорост на подаване на тел
(инча/мин.)/(метра/мин.)
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
450/11,4
500/12,7
28 V
250 A
29 V
260 A
30 V
270 A
32 V
300 A
32 V
350 A
- 23 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
,052 инча
29 V
275 A
29 V
300 A
1/16 инча 30 V
300 V
30 V
350 A
32 V
400 A
30 V
325 A
Метална твърда тел
Скорост на подаване на тел
(инча/мин.)/(метра/мин.)
Диаметъ
р
200/5,1 250/6,3 300/7,6 350/8,9 400/10, 450/11, 500/12, 550/14, 600/15,
5
2
4
7
0
2
,035 инча
,045 инча
25 V
260 A
1/16 инча 26 V
290 A
27 V
340 A
26 V
280 A
25 V
180 A
25 V
200 A
26 V
215 A
27 V
300 A
28 V
320 A
30 V
340 A
27 V
230 A
28 V
245 A
30 V
400 A
Алуминиево-силиконова сплав, алуминий
Диаметъ
р
Скорост на подаване на тел
(инча/мин.)/(метра/мин.)
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
450/11,4
3/64
25 V 110 A
25 V 140 A
26 V 150 V
26 V 190 A
27 V 205 A
27 V 220 A
1/16
26 V 200 V
23 V 260 A
30 V 300 A
32 V 350 A
Алуминиево-магнезиева сплав, алуминий
Диаметъ
р
Скорост на подаване на тел
(инча/мин.)/(метра/мин.)
150/3,8
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
3/64 инча 22 V 100 A
23 V 150 A
23 V 175 V
24 V 190 A
25 V 205 A
25 V 220 A
1/16 инча
23 V 200 A
25 V 250 A
27 V 280 A
27 V 290 A
28 V 340 A
5.3.4
MobileFeed 201 с източник на захранване с постоянен ток (CC)
1.
Изберете заваръчния ток/напрежението на дъга, необходими за типа и
диаметъра на телта, която ще заварявате, вижте раздел "Таблица с данни за
заваряване" в тази глава.
Задайте ток на електрозахранване с въртящия бутон за настройката на тока на
предния панел на източника на захранване.
Задайте напрежението на дъгата, взетата стойност от таблицата с данни за
заваряване, с въртящия бутон за настройка на напрежението на
телоподаващото устройство.
Задайте скоростта на подаване на тел, взетата стойност от таблицата с данни за
заваряване, с въртящия бутон за настройка на скоростта на подаване на тел на
телоподаващото устройство.
Генерирайте дъга и я регулирайте до желаната скорост на тел с въртящия бутон
за настройка на скоростта на подаване на тел.
2.
3.
4.
5.
0558 012 630
- 24 -
© ESAB AB 2017
5 РАБОТА
5.3.5
1.
2.
3.
4.
5.
MobileFeed 201 с източник на захранване с постоянно напрежение
(CV )
Изберете напрежението на дъгата/заваръчния ток, необходими за типа и
диаметъра на телта, която ще заварявате, вижте раздел "Таблица с данни за
заваряване" в тази глава.
Задайте захранващото напрежение с въртящия бутон за настройка на
напрежението на източника на захранване или използвайте допълнителното
дистанционно управление на напрежението в телоподаващото устройство.
Прочетете скоростта на подаване на тел в горната част на колоната "Таблицата
с данни за заваряване" за избрания тип тел, диаметър и напрежение на
дъга/заваръчен ток.
Използвайте "Таблицата с данни за заваряване", за да определите позицията на
въртящия бутон за настройка на скоростта на подаване на тел на
телоподаващото устройство.
Генерирайте дъга и регулирайте дължината на дъгата, колкото е необходимо, с
въртящия бутон за настройка на скоростта на подаване на тел.
ЗАБЕЛЕЖКА!
НЕ Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО да използвате настройката за превключване на
постоянно напрежение (CV), когато използвате източник на захранване с
постоянен ток (CC). Съществува изключителна чувствителност на скоростта
на подаване на тел, което затруднява задаването на стабилно условие за
заваряване. Стабилността на дъгата зависи много от поддържането на
постоянно разстояние от "Върха до работния детайл" (TTW), което е почти
невъзможно да се контролира при ръчно заваряване. Настройката на CV
(Постоянно напрежение) се препоръчва само за използване с източници на
захранване с постоянно напрежение (CV).
Типичното напрежение на заваряване за 5000 алуминий е между 21 и 25
волта, което ограничава скоростта на подаване на тел на MobileFeed,
особено ако се опитвате да заварявате със сплав 5356 с диаметър 035 инча.
Заваряване с диаметър на заваръчна тел ≤3/64 инча и/или под 22 волта
напрежение на дъгата може да причини проблеми с ограничена скорост на
подаване на тел и невъзможност за постигане на добри условия за
заваряване.
ЗАБЕЛЕЖКА!
При много източници на захранване с постоянно напрежение (CV)
действителното напрежение на заваръчната дъга е по-малко от
"Напрежението на отворена верига" (OCV), зададено в предния панел на
източника на захранване. Ето защо можете да добавите допълнителни 3 до
6 волта към настройката на предния панел на източника на захранване, за
да постигнете действителното необходимо напрежение на дъгата, показано
в таблиците.
5.3.6
1.
2.
Изключване
Освободете превключвателя на спусъка на горелката, за да прекъснете дъгата.
Когато оставяте оборудването без надзор, винаги изключвайте и прекъсвайте
захранването към оборудването и изключвайте подаването на защитен газ в
източника.
0558 012 630
- 25 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че паралелната верига или главният прекъсвач са в OFF (Изкл.)
положение или предпазителите на електрическата входна верига са
отстранени от източника на захранване, преди да се опитате да извършите
проверка или да работите вътре в телоподаващото устройство.
Поставянето на прекъсвача на захранването на заваръчната машина в OFF
(Изкл.) положение не отстранява цялото захранване от вътрешността на
оборудването.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверката, отстраняването на неизправности и ремонт на това оборудване
трябва да се извършват от компетентни лица, които имат поне опит в
поддръжката и ремонта на полупроводниково електронно оборудване.
Поддръжката и ремонтът не трябва да се извършват от лица, които не
притежават подобни квалификации.
6.1
Проверка е обслужване
Поддържайте оборудването в чисто и безопасно работно състояние, без масло, грес,
течности и метални частици, които биха могли да предизвикат късо съединение.
Проверявайте редовно клапаните на цилиндрите, регулаторите, маркучите и газовите
връзки за течове със сапунен разтвор.
Проверявайте за и стягайте разхлабени крепежни елементи, включително
електрически връзки. Разхлабените връзки на електрическото захранване прегряват по
време на заваряване.
Незабавно сменете всички износени или повредени захранващи кабели и конектори.
Проверете за протрита и напукана изолация, особено в области, където проводници
влизат в оборудването.
Електродната тел и всички метални части, които са в контакт с нея, са под напрежение,
докато заварявате. Периодично проверявайте тези части за дефектна изолация и
други електрически опасности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ако не смените неизолираните кабели и части, дъга, генерирана от оголен
кабел или част, която докосва заземена повърхност, може да увреди
незащитените очи или да предизвика пожар. Контактът на тялото с оголен
кабел, конектор или непокрит проводник може да доведе до токов удар и
дори смърт.
Поддържайте захранващите кабели сухи, без масло и грес и защитени през цялото
време срещу повреда от горещ метал и искри.
Почиствайте всяка седмица замърсяванията и металните частици от прореза на
задвижващата ролка; заменете ролката, ако е много износена.
6.2
Телоподаващо устройство
При подаването на мека тел по задвижващите ролки може да полепне метал от
повърхността на телта. Натрупването върху ролките може да нащърби телта, което ще
доведе до нежелано триене и неправилно подаване.
0558 012 630
- 26 -
© ESAB AB 2017
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Проверявайте редовно ролките и ги почиствайте с фина телена четка. Избягвайте
загрубяване или отстраняване на твърдостта на повърхността на прорезите в
нарезните ролки. Всяко загрубяване може да нащърби телта, както би го направило и
натрупването на мръсотия.
6.3
Смяна на електромагнитен клапан
Ако няма газов поток през телоподаващото устройство, електромагнитният газов
клапан може да е запушен или електрически неизправен и трябва да бъде сменен. При
смяна на газовия електромагнитен клапан входът (с думата IN) трябва да сочи към
задната част на устройството.
6.4
Отстраняване на неизправности
Ако заваръчното оборудване не работи правилно, проверете следното:
1.
Поставете всички органи за управление на захранването във включено
положение и другите органи за управление на необходимите настройки,
проверете визуално всички захранващи кабели и връзки за следи от прегряване
или искри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За да избегнете електрически удар, не докосвайте телта на електрода
или части, които са в контакт с нея, както и неизолирани кабели или
свързвания.
2.
3.
Проверете всички газови маркучи, връзки, дебитомери и регулатори за
евентуални следи от теч, повреда или периодична неизправност.
Изолирайте проблема в една част от заваръчната инсталация: главното
захранване, източника на захранване, телоподаващото устройство или водача
на телта (корпус, задвижващи ролки, водачи и контактен връх). Ако тази
проверка показва проблем в телоподаващото устройство, направете справка с
електрическата схема.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Много ситуации на отстраняване на неизправности изискват захранването
да остане включено и по захранващите клеми в оборудването да има
напрежение. Бъдете изключително внимателни при работа върху
оборудване под напрежение. Избягвайте контакта с електрически
компоненти, освен ако не ги тествате с подходящ инструмент.
ВНИМАНИЕ!
Не извършвайте ремонтни дейности върху оборудването, освен ако не сте
напълно квалифициран, както е описано в раздела за поддръжка.
0558 012 630
- 27 -
© ESAB AB 2017
7 ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
7
ПОРЪЧВАНЕ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
ВНИМАНИЕ!
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани
сервизни специалисти на ESAB. Използвайте само оригинални резервни и
износващи се части ESAB.
Устройството MobileFeed 201 AVS е конструирано и тествано в съответствие с
международните и европейски стандарти IEC/EN 60974-5 и IEC/EN 60974-10. При
приключването на сервизни или ремонтни дейности лицето(ата), което(ито) ги
извършва(т), носи(ят) отговорност за това продуктът да продължава да отговаря на
изискванията на горепосочените стандарти.
Резервни части и консумативи можете да поръчвате чрез най-близкия търговски
представител на ESAB, вижте задната корица на настоящия документ. При заявка,
моля, посочете типа на продукта, серийния номер, обозначение и номер на резервната
част в съответствие със списъка на резервните части. Това улеснява и гарантира
правилна доставка.
0558 012 630
- 28 -
© ESAB AB 2017
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА
0558 012 630
- 29 -
© ESAB AB 2017
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОДУКТИ С МАРКИРОВКА CE
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОДУКТИ С МАРКИРОВКА CE
V-groove
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
,030 (0,8)
0369 557 002
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
,035 (0,9)
0369 557 002
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
,045 (1,2)
0369 557 003
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
,052 (1,4)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
,062 (1,6)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
V-groove X2
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
,045 (1,2)
0369 557 010
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
0558 001 078
0558 001 757
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0558 001 758
K-Cored
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
,030 (0,8)
0000 021 160
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
,035 (0,9)
0369 557 004
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
,045 (1,2)
0369 557 004
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
,052 (1,4)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
5/64 (2,0)
0000 021 162
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
U-Soft
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
3/64 (1,2)
0369 557 006
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 008
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
+ Use flat, plain pressure roll(s),
PN 23612368, supplied with wire feeder.
0558 012 630
Inlet Guide
Qty 1 (27)
Numbers in paranthesis (X) in column
headings in tables above, denote item
numbers in illustration below.
- 30 -
© ESAB AB 2017
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОДУКТИ С МАРКИРОВКА CE
Various parts
Item
Qty
1
1
0558 001 743 Feed plate
1A
1
0558 001 744 Safety guard
2
1
3
1
0558 001 745 Pressure arm
4
1
0558 001 746 Bogie
5
2
0558 101 395 Pressure roll
6
2
0558 101 401 Axle pressure roll
7
1
0558 001 747 Locating pin
8
2
0558 101 400 Nut, Pressure roll axle
9
1
0558 101 399 Circlip
10
1
0000 034 609 Retaining screw pressure arm
11
1
0558 001 748 Spring bogie auto lift
12
1
0558 001 749 Spring to pressure arm auto lift
13
2
0558 003 538 Spacer tube, small
14
2
0558 003 539 Spacer tube, big
15
1
0558 001 752 Spacer tube pressure arm auto lift
16
1
0558 001 753 Spacer tube bogie
17
1
0558 001 754 Axle pressure arm
18
1
0558 001 755 Allen screw
19
2
0459 441 880 Gear adaptor feed roll
20
2
0558 003 540 Axle gear adaptor feed roll
21
3
0000 034 608 Washer, retaining screw
22
3
23
1
24
5
броя/
пакет
25
1
0558 101 397 Screw (center) guide
28
1
0558 003 542 Main gear drive
0558 012 630
Ordering no. Denomination
Screw, Thumb, M6×12
Knurled screw
0558 101 396 Pressure device w/Scale
0558 101 398 Locating pin, 2.5 × 12 pressure device
- 31 -
© ESAB AB 2017
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, ПРОДУКТИ С МАРКИРОВКА CE
0558 012 630
- 32 -
© ESAB AB 2017
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
КАТАЛОЖНИ НОМЕРА ЗА ЗАЯВКА
Each MobileFeed wire feeder includes gas solenoid and dual groove feed rolls.
Ordering Number
Denomination
Notes
0558 102 206
MobileFeed 201 AVS
CE
0558 102 221
MobileFeed 201 AVS w/remote
CE
Remote voltage control
works with Warrior PS only
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0558 012 630
- 33 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Each MobileFeed wire feeder has 3 remote control cable lengths that can be used with
ESAB Warrior series power sources. Requires remote option in feeder.
0558 102 197 Cable Remote MF201/301, 7.5 m
0558 102 198 Cable Remote MF201/301, 15 m
0558 102 199 Cable Remote MF201/301, 30 m
0160 361 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²),
OKC female connector, 1/0 - 4/0 cable
0160 360 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²), OKC male
connector, 1/0 - 4/0 cable
0460 005 880 Gas meter (measures gas flow at the torch)
0558 012 630
- 34 -
© ESAB AB 2017
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
0558 012 630
- 35 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising