ESAB | MobileFeed 201 AVS | Instruction manual | ESAB MobileFeed 201 AVS Kasutusjuhend

ESAB MobileFeed 201 AVS Kasutusjuhend
MobileFeed 201 AVS
Käyttöohjeet
0558 012 630 FI 20170831
Valid for: serial no. WxxK533xxxx
SISÄLLYSLUETTELO
TURVALLISUUS ............................................................................................
4
1.1
Yleiskatsaus..............................................................................................
4
JOHDANTO ...................................................................................................
7
2.1
Yleiskatsaus..............................................................................................
7
2.2
Varustus ....................................................................................................
7
3
TEKNISET TIEDOT .......................................................................................
8
4
ASENNUS ......................................................................................................
9
4.1
Vastaanotto ja käsittely............................................................................
9
4.2
Valikoima syöttörullia ja ohjausputkia ...................................................
9
4.3
Syöttörullien ja ohjausputkien asentaminen .........................................
10
4.4
Hitsauslangan asentaminen ....................................................................
10
4.5
Hitsauslangan syöttäminen.....................................................................
11
4.6
Jarrujen vastuksen säätäminen ..............................................................
11
4.7
Polttimen liitäntä.......................................................................................
12
4.8
Syöttöliitännät...........................................................................................
13
KÄYTTÖ.........................................................................................................
15
5.1
Yleiskatsaus..............................................................................................
15
5.2
Liitännät ja hallintalaitteet .......................................................................
16
5.3
Käyttöohjeet..............................................................................................
19
5.3.1
Varotoimenpiteet.....................................................................................
19
5.3.2
Hitsausarvojen asettaminen ...................................................................
21
5.3.3
Hitsausarvotaulukko ...............................................................................
21
5.3.4
MobileFeed 201 -laite ja CC-vakiovirtateholähde...................................
22
5.3.5
MobileFeed 201 -laite ja CV-vakiojänniteteholähde ...............................
22
5.3.6
Hitsaamisen lopettaminen ......................................................................
23
KUNNOSSAPITO...........................................................................................
24
6.1
Tarkastus ja huolto...................................................................................
24
6.2
Langansyöttölaite.....................................................................................
24
6.3
Solenoidiventtiilin vaihtaminen...............................................................
25
6.4
Vianetsintä ................................................................................................
25
VARAOSIEN TILAAMINEN ...........................................................................
26
KYTKENTÄKAAVIO .............................................................................................
27
KULUTUSOSAT, CE-TUOTTEET.........................................................................
28
TILAUSNUMEROT ...............................................................................................
31
LISÄVARUSTEET.................................................................................................
32
1
2
5
6
7
Pidätämme oikeudet muuttaa erittelyjä ilman eri ilmoitusta.
0558 012 630
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
1
TURVALLISUUS
1.1
Yleiskatsaus
SYMBOLIEN SELITYKSET
Tässä oppaassa käytetyt symbolit on esitelty seuraavassa. Kun näet symbolin,
kiinnitä erityishuomiota ohjeisiin ja toimi huolellisesti.
VAARA!
Viittaa välittömiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa välittömän vakavan
henkilövahingon tai kuoleman.
VAROITUS!
Viittaa mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa henkilövahingon tai
kuoleman.
VARO!
Viittaa vaaroihin, jotka voivat aiheuttaa lievän henkilövahingon.
VAROITUS!
Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Noudata myös kaikissa laitteen merkinnöissä annettuja
ohjeita, työnantajan turvaohjeita sekä
käyttöturvallisuustiedotteita.
ESAB-laitteiden käyttäjät ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että kaikki laitteen käyttäjät ja
laitteen läheisyydessä työskentelevät noudattavat kaikkia asianmukaisia varotoimenpiteitä.
Varotoimenpiteiden täytyy täyttää tämäntyyppisiä laitteita koskevat vaatimukset. Seuraavia
suosituksia tulisi noudattaa työpaikkaa koskevien standardimääräysten lisäksi.
Kaikki työt on teetettävä koulutetulla henkilökunnalla, jotka ovat tutustuneet hyvin laitteen
toimintaan. Laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen, joka voi vahingoittaa
käyttäjää ja laitteistoa.
1.
2.
3.
Kaikkien laitetta käyttävien on tunnettava:
○ sen käyttö
○ hätäpysäytyspainikkeiden sijainnit
○ sen toiminta
○ oleelliset varotoimenpiteet
○ hitsaus ja leikkaus sekä muu laitteiston käyttö.
Käyttäjän on varmistettava:
○ että asiattomia henkilöitä ei ole laitteen työalueella, kun se käynnistetään
○ kukaan ei ole suojaamaton, kun kaari sytytetään tai hitsaus aloitetaan.
Työpaikan on oltava:
○ tarkoitukseen sopiva
○ vedoton.
0558 012 630
-4-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
4.
5.
Henkilökohtaiset suojavarusteet:
○ Käytä aina suositeltuja suojavarusteita, kuten suojalaseja, liekinkestäviä
suojavaatteita ja suojakäsineitä.
○ Älä käytä löysiä vaatteita, kuten huiveja, rannerenkaita tai sormuksia, jotka
voivat takertua tai aiheuttaa palovammoja.
Yleiset varotoimet:
○ Varmista, että maadoituskaapeli on kunnolla kytketty.
○ Suurjännitelaitteiden sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
○ Sammutusvälineiden täytyy olla selkeästi merkittyjä ja käden ulottuvilla.
○ Laitteen voitelua ja huoltoa ei saa suorittaa käytön aikana
VAROITUS!
Kaarihitsaus ja -leikkaus aiheuttavat tapaturmavaaran sinulle ja muille. Huolehdi
varotoimenpiteistä hitsaamisen ja leikkaamisen aikana. Noudata työnantajan
turvaohjeita, joiden pitää perustua valmistajan varoituksiin.
SÄHKÖISKU aiheuttaa hengenvaaran
• Asenna ja maadoita laite soveltuvien standardien mukaisesti
• Varo, etteivät paljas iho, märät käsineet tai märät vaatteet pääse
koskettamaan jännitteellisiä osia tai elektrodeja
• Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta
• Varmista, että työasentosi on turvallinen
HUURUT JA KAASUT voivat olla terveydelle vaarallisia
• Älä hengitä huuruja
• Poista huurut ja kaasut hengitysilmasta ja työpisteestä tuulettamalla tai
imurilla.
KAAREN SÄTEILY voi vahingoittaa silmiä ja ihoa
• Suojaa silmät ja keho. Käytä asianmukaista hitsausmaskia ja
suodatuslinssiä. Käytä myös suojavaatteita.
• Suojaa sivulliset sopivilla suojilla tai verhoilla
PALOVAARA
• Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmista, että lähellä ei ole
syttyviä materiaaleja.
Voimakas MELU voi vahingoittaa kuuloa
• Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muuta kuulonsuojausta.
• Varoita sivullisia vaarasta.
TOIMINTAHÄIRIÖN sattuessa kutsu asiantuntija-apua
Lue käyttöohje huolella ennen laitteen asennusta tai käyttöä.
SUOJAA ITSESI JA MUUT!
VARO!
Tämä tuote on tarkoitettu yksinomaan kaarihitsaukseen.
0558 012 630
-5-
© ESAB AB 2017
1 TURVALLISUUS
VARO!
Luokan A laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi
kotitaloustiloissa, joiden jännite syötetään julkisella
pienjänniteverkolla. Näissä tiloissa luokan A laitteiden
sähkömagneettista yhteensopivuutta ei ehkä voida taata
johtuneiden ja säteiltyjen häiriöiden vuoksi.
HUOM!
Toimita sähkölaitteet sähköromun keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan EU-direktiivin
2012/19/EY ja kansallisen lainsäädännön mukaan
vanhentuneet sähkö- ja/tai elektroniikkalaitteet on
toimitettava keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet velvollinen
selvittämään hyväksytyt keruupisteet.
Lisätietoa saat lähimmältä ESAB-jälleenmyyjältä.
ESAB tarjoaa asiakkaiden ostettavaksi valikoiman hitsaustarvikkeita ja
henkilönsuojaimia. Tilaustiedot saat paikalliselta ESAB-jälleenmyyjältä tai
sivustoltamme.
0558 012 630
-6-
© ESAB AB 2017
2 JOHDANTO
2
JOHDANTO
2.1
Yleiskatsaus
MobileFeed 201 AVS (Arc Voltage Sensing) on kannettava langansyöttölaite. Laite toimii
vakiovirta (CC)- tai vakiojännite (CV) -teholähteen tuottamalla kaarijännitteellä. Elektrodi
voidaan kytkeä positiiviseen napaan (DCEP) tai negatiiviseen napaan (DCEN). MobileFeed
201 AVS -laite on saatavana EURO- ja TWECO-liitännällä. Warrior-teholähteeseen on
saatavana myös jännitteen etäohjaustoiminto (edellyttää teholähteen ohjelmistopäivitystä).
Laite on suunniteltu käytettäväksi kovien, pehmeiden ja täytelankaelektrodien (kaasusuojatut
tai itsesuojaavat) kanssa. Langan halkaisija voi olla 0,8–1,98 mm (0,030–5/64″) ja
langansyöttönopeus 1,3–19,0 m/min (50–750 tuumaa/min). Langansyöttöosat ovat kokonaan
kestävän kotelon suojassa.
Tuotteen ESAB-lisävarusteista on tietoa tämän käyttöohjeen luvussa
LISÄVARUSTEET.
2.2
Varustus
MobileFeed 201 AVS -laitteen mukana toimitettavat varusteet:
•
•
käyttöohje
leuoilla varustettu jännitekaapeli
0558 012 630
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISET TIEDOT
3
TEKNISET TIEDOT
HUOM!
MobileFeed 201 AVS -laitetta ei suositella oikosulkuhitsaukseen
vakiovirtateholähteiden kanssa vakiovirtateholähteiden rajoitetun oikosulkuvirran
vuoksi.
MobileFeed 201 AVS
Langansyöttönopeus
1,3–19,0 m/min (50–750 tuumaa/min)
Ensiösyöttö (tyhjäkäyntijännite tai kaarijännite) Ei vaihtosähkö (AC) -käyttöön
Vähimmäisarvo
14,0 V DC
Enimmäisarvo
100 V DC (huippu 113 V)
Karan vakionapa
5,1 cm (2″) (sisähalkaisija)
Vakiokela
20,3 cm (8″) (ulkohalkaisija)
Enimmäishitsausvirta
320 A (kuormitusaikasuhde 60 %)
250 A (kuormitusaikasuhde 100 %)
Kaasun enimmäistulopaine
5,2 bar (75 psi)
Langan halkaisijat
Kova lanka
0,8 mm (0,030″), 0,9 mm (0,035″),
1,2 mm (0,045″), 1,4 mm (0,052″),
1,6 mm (1/16″)
Pehmeä lanka
0,9 mm (0,035″), 1,2 mm (3/64″),
1,6 mm (1/16″)
Ydintäytelanka
0,8 mm (0,030″), 0,9 mm (0,035″),
1,2 mm (0,045″), 1,4 mm (0,052″),
1,6 mm (1/16″), 2,0 mm (5/64″)
Moottorin tyyppi
Tasasähkökestomagneettimoottori, kestovoideltu,
koteloitu
Jarrujen tyyppi (lanka)
Vastusjarru
Ohjaus
Puolijohdeohjaus
Syöttöjärjestelmä
Työntösyötin
Virtakytkin
Vakio
Ramppikäynnistys
Vakio
Korkeus × leveys × pituus
368,3 × 187,3 × 470 mm
(14,50″ × 7,375″ × 18,50″)
Paino (sisältää kontaktorin, ei sisällä
lankakelaa)
12,7 kg (28 lbs)
Suojausluokka
IP23S
Suojausluokka
IP-koodi ilmaisee kotelointiluokan eli sen, kuinka hyvin kotelo on suojattu kiinteiden esineiden
tai veden tunkeutumista vastaan.
IP23S merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön. Älä käytä laitetta sateessa.
0558 012 630
-8-
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4
ASENNUS
4.1
Vastaanotto ja käsittely
Ennen kuin asennat laitteen, poista kaikki pakkausmateriaalit laitteen ympäriltä ja tarkista
laite huolellisesti kuljetusvaurioiden varalta. Ostajan on ilmoitettava kuljetusvaurioita
koskevista korvausvaatimuksista kuljetusliikkeelle kirjallisesti. Kuljetusliike toimittaa ostajalle
pyydettäessä konossementin ja rahtikirjan kopion, jos ostaja haluaa kirjata kuljetusvaurioita
koskevia tietoja.
VAROITUS!
Varmista laite - erityisesti jos alusta on
epätasainen tai kalteva.
Jos laite on epävakaa pystyasennossa (A) esimerkiksi hitsauspolttimen tai lankakelan
irrottamisen aikana tai koska hitsauspoltin saattaa vetää laitetta käytön aikana, laite on
tuettava. Vaihtoehtoisesti laitetta voi käyttää vaaka-asennossa (B), jos olosuhteet sallivat.
4.2
Valikoima syöttörullia ja ohjausputkia
VAROITUS!
Kun langansyöttölaite on kytkettynä teholähteeseen, työjohdin on kytkettynä
työkappaleeseen ja teholähde on jännitteinen, hitsauspolttimen liipaisimen
sulkeminen tekee hitsauslangasta jännitteisen ja saa syöttörullat pyörimään. Pidä
sormet kaukana rullista!
Syöttöpyörissä on kaksi uraa. Laite toimitetaan valmiina syöttämään ydintäytelankaa, jonka
halkaisija on 1,2–1,6 mm (0,045″, 0,052″ tai 1/16″), tai kovaa lankaa, jonka halkaisija on
0,9–1,2 mm (0,035″–0,045″). Asetukset määräytyvät tilatun tuotteen osanumeron mukaan.
Saatavana on myös muita syöttörullia muita kovien lankojen, pehmeiden lankojen ja
ydintäytelankojen kokoja varten. Katso lisätietoja Kulutusosat-osion syöttörullien ja
ohjausputkien valintataulukosta.
Neljän syöttörullan järjestelmässä on oltava kaksi alempaa syöttörullaa.
0558 012 630
-9-
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4.3
Syöttörullien ja ohjausputkien asentaminen
VARO!
Katkaise virta teholähteestä ja langansyöttölaitteesta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vapauta painerullakokoonpanon vipu (1) ja nosta kokoonpano (2) ylös.
Irrota pyälletty ruuvi (3) pitäen samalla kiinni syöttörullasta (4).
Tarkista ja asenna oikeat ohjausputket.
Säilytä tai vaihda syöttörulla (4) oikeankokoiseen rullaan. Rullan tiedot on merkitty
ulospäin osoittavaan sivuun.
Aseta pyälletty ruuvi (3) takaisin paikalleen syöttörullaan (4) ja kiristä ruuvi.
Pujota lanka paikalleen ja kiinnitä painerullakokonaisuus (2).
4.4
Hitsauslangan asentaminen
VARO!
Katkaise virta teholähteestä ja langansyöttölaitteesta.
0558 012 630
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
1.
2.
3.
Irrota lankakelan kiinnitin (1).
Aseta lankakela (2) napaan, jotta kela pyörii vastapäivään, kun lankaa käytetään.
Navan tapin on osuttava lankakelan reikään.
Asenna lankakelan kiinnitin (1) ja kiristä se käsin.
4.5
Hitsauslangan syöttäminen
VARO!
Varmista ennen langan syöttämistä, että langan päässä ei ole teräviä reunoja tai
purseita, jotta lanka ei juutu langanjohtimeen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Katkaise virta teholähteestä ja langansyöttölaitteesta.
Vapauta painerullakokoonpanon vipu ja nosta kokoonpano ylös.
Tarkista, että syöttörulla, uran asento ja langanohjaimet ovat laitteessa oikein.
Syötä lankaa kelasta sisääntulo-ohjaimen läpi syöttörullan uraa pitkin
ulostulo-ohjausputkeen.
Laske painerullakokoonpano alas ja säädä syöttörullan painetta, kunnes lanka ei luista
mutta paine ei kuitenkaan ole liian suuri.
Käynnistä teholähde ja langansyöttölaite.
Paina hitsauspolttimen liipaisinta tai käytä JOG (Jännitteetön langansyöttö) -kytkintä
langan syöttämiseen polttimen läpi.
4.6
Jarrujen vastuksen säätäminen
VARO!
Katkaise virta teholähteestä ja langansyöttölaitteesta.
0558 012 630
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
Jarrulevyjen kitkan pitäisi estää lankakelaa pyörimästä vapaasti langansyötön loputtua.
Jarrunapa on toimitettaessa valmiiksi säädetty. Jos säätö on tarpeen, noudata alla olevia
ohjeita. Säädä jarrunapa niin, että lanka on hieman löysällä, kun langan syöttö pysähtyy.
1.
2.
3.
Irrota lankakelan kiinnitin (1) kiertämällä sitä vastapäivään.
Jos haluat suurentaa jarrumomenttia, käytä 27 mm:n (1 1/16″) avainta ja kierrä
säätömutteria (2) myötäpäivään.
Jos haluat pienentää jarrumomenttia, käytä 27 mm:n (1 1/16″) avainta ja kierrä
säätömutteria (2) vastapäivään.
4.7
Polttimen liitäntä
VARO!
Varmista, että valittu poltin sopii käytettäväksi käytettävän hitsausvirran kanssa,
että langanjohdin on oikeankokoinen ja -tyyppinen ja että kosketuskärki ja
ohjausputki ovat oikeanlaiset.
VAROITUS!
Katkaise hitsausteholähteen ja langansyöttölaitteen virta ennen kuin teet
kytkentöjä langansyöttölaitteen ja hitsausteholähteen välille.
MobileFeed-laitteen poltinsovitin kytketään suoraan langansyöttölaitteen
langansyöttökokoonpanoon, tehonsyöttöön ja suojakaasun syöttöön.
1.
2.
Aseta polttimen liitin ja langansyöttölaitteen sovitin kohdakkain ja kiinnitä ne toisiinsa
työntämällä voimakkaasti.
Kiristä Euro-liittimen lukituskaulus käsin.
0558 012 630
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
4.8
Syöttöliitännät
VARO!
Katkaise virta teholähteestä ja langansyöttölaitteesta.
MobileFeed 201 AVS -laitetta voidaan käyttää kytkemällä elektrodi positiiviseen napaan
(DCEP) tai negatiiviseen napaan (DCEN) tekemättä laitteeseen muutoksia.
1.
Kytke hitsauskaapeli (1) teholähteestä hitsauskaapelin kaapelikenkäliitäntään
MobileFeed 201 AVS -syöttölaitteen takaosaan.
a) Positiivinen liitäntä on tarkoitettu kaasusuojatuille ydintäytelangoille tai
umpilangoille.
b) Negatiivinen liitäntä sopii useimmille kaasuttomille itsesuojaaville täytelangoille.
VAROITUS!
Varmista, että hitsauskaapelit on eristetty asianmukaisesti ennen
virran kytkemistä teholähteeseen. Eristämättömät kaapelit ja osat
voivat aiheuttaa valokaaren osuessaan maadoitettuun pintaan.
Valokaari voi vaurioittaa silmiä tai aiheuttaa tulipalon. Eristämättömän
hitsauskaapeliliittimen tai johtimen koskettaminen voi johtaa
sähköiskun saamiseen ja vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
2.
3.
4.
5.
Kytke toinen hitsauskaapeli (2) teholähteen vastakkaisen navan lähtöliitännän ja
työkappaleen välille.
Kytke langansyöttölaitteen työjohtimen/jännitekaapelin leuat (3) työkappaleeseen.
Jos käytössä on kaasusuojattu lanka, kytke kaasun tuloletku syöttölaitteen takaosassa
oleviin kaasun tuloliitäntöihin.
Varmista letku- ja kaapeliliitäntöjen tiukkuus.
0558 012 630
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 ASENNUS
6.
7.
8.
Kytke teholähteeseen virta ja sulje kontaktori, jos teholähteessä on lähtökontaktorin
säätökytkin. Langansyöttölaitteen käyttäminen edellyttää tyhjäkäyntijännitettä.
Kytke langansyöttölaitteen virtakytkin ON-asentoon.
Tarkista kaikki kaasukytkennät vuotojen varalta.
VAROITUS!
Jos et ole aloittamassa hitsaustyötä, älä anna hitsauslangan koskettaa
maadoitettua metallipintaa. Hitsauslanka muuttuu jännitteiseksi, kun
toissijainen kontaktori suljetaan. Pidä sormet kaukana syöttörullista. Rullat
alkavat pyöriä, kun hitsauspolttimen liipaisinta painetaan.
9.
Jos käytössä on kaasusuojattuja lankoja, säädä kaasuvirtausmittari halutulle
virtaustasolle sulkemalla hitsauspolttimen liipaisukytkin tai käyttämällä
kaasuhuuhtelukytkintä.
10. Katkaise teholähteen ja langansyöttölaitteen virta, kun laitteet eivät ole käytössä.
0558 012 630
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5
KÄYTTÖ
5.1
Yleiskatsaus
Turvallisuusmääräykset laitteen käsittelyä varten löytyvät käyttöohjeen kappaleesta
TURVALLISUUS. Lue se ennen laitteen käytön aloittamista!
VAROITUS!
Sähköisku! Älä kosketa työkappaletta tai hitsauspäätä käytön aikana!
HUOM!
Käytä kuljetuskahvaa laitteen siirtämiseen. Älä koskaan vedä laitetta
hitsauspolttimesta.
VARO!
Varmista ennen langan syöttämistä, että langan päässä ei ole teräviä reunoja tai
purseita, jotta lanka ei juutu langanjohtimeen.
VAROITUS!
Pyörivät osat voivat aiheuttaa tapaturman, ole erittäin
varovainen.
VAROITUS!
Puristumisvaara lankakelan vaihdon yhteydessä! Älä käytä suojakäsineitä, kun
asetat hitsauslankaa syöttörullien väliin.
VAROITUS!
Älä käytä syöttölaitetta, jos kotelo on auki.
0558 012 630
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5.2
Liitännät ja hallintalaitteet
1.
Langansyöttönopeuden
säätönuppi
5.
Langansyöttönopeus/jännitenäyttö
9.
Suojakaasuliitäntä
2.
Säätöpyörä jännitteen
säätämistä varten
6.
Liipaisimen lukituskytkin 10. Hitsauskaapelin liitäntä
3.
Polttimen liitäntä
7.
Päävirtakytkin
4.
Työjohdin
(jännitekaapeli)
8.
Hitsauspolttimen
kytkimen liitin (vain
TWECO/NAS-mallit)
11. Teholähteen jännitteen
etäohjausliitäntä
Langansyöttönopeus (kaarijännitteen säätö)
Langansyöttönopeutta säädetään langansyöttölaitteen etuosassa olevalla
langansyöttönopeuden säätimellä.
Kun langansyöttölaite on kytketty vakiojännite (CV) -tyyppiseen teholähteeseen,
langansyöttönopeuden säätimellä säädetään hitsausvirtaa. Säätimen kiertäminen
myötäpäivään suurentaa hitsausvirtaa. Säätimen kiertäminen vastapäivään pienentää
hitsausvirtaa.
Kun langansyöttölaite on kytketty vakiovirta (CC) -tyyppiseen teholähteeseen,
langansyöttönopeuden säätimellä säädetään kaarijännitettä. Säätimen kiertäminen
myötäpäivään pienentää kaarijännitettä. Säätimen kiertäminen vastapäivään suurentaa
kaarijännitettä. Langansyöttönopeus vaihtelee kaarijännitteen mukaan. Kaarijännitteen
suurentaminen suurentaa langansyöttönopeutta.
Kun MobileFeed-laitteen CV/CC-kytkin on asetettu CV-asentoon, näytössä näkyy esiasetettu
langansyöttönopeus. Tällöin langansyöttönopeus ei vaihtele kaarijännitteen vaihteluiden
mukaisesti.
0558 012 630
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
Kun CV/CC-kytkin on asetettu CC-asentoon, näytössä näkyvät langansyöttönopeus ja
jännite. Näytössä näkyvä langansyöttönopeus on nopeus, joka saadaan aikaan näytössä
näkyvän jännitteen avulla. Jännitteen säätöpyörän liikuttaminen vaikuttaa
langansyöttönopeuteen. Jos näytössä on esimerkiksi lukemat 300 tuumaa/min ja 20 V,
jännitteen suurentaminen arvoon 24 V suurentaa langansyöttönopeuden noin arvoon 365
tuumaa/min. Kaarijännitteen 4 voltin muutos muuttaa langansyöttönopeutta siis 65 tuumalla
minuutissa. Katso langansyöttönopeuden ja jännitteen yksityiskohtaiset määritysohjeet
osiosta Hitsausarvojen asettaminen.
Jännite
CC-tilassa jännitteensäädintä käytetään jännitteen säätämiseen, mikä taas vaikuttaa
langansyöttönopeuteen. Katso lisätietoja edellä olevasta Langansyöttönopeus-kohdasta.
Jännitteensäädintä voi käyttää myös teholähteen lähtöjännitteen määrittämiseen, kun
MobileFeed-laitteen CV-tila on valittuna ja käytössä on jännitteen etäohjaustoiminto ja
Warrior-teholähde. Tällöin teholähteen jännite näkyy MobileFeed-laitteen
langansyöttönopeus- ja jännitenäytössä.
Langansyöttönopeus- ja jännitenäyttö
Digitaalinäytössä näkyvät langansyöttönopeus (yksikkö joko in/min tai m/min) ja jännite.
Hitsaaja voi määrittää halutun langansyöttönopeuden ja teholähteen jännitteen etukäteen.
Liipaisimen lukituskytkin
Liipaisimen lukitustoiminto on eräänlainen nelitahtitoiminto. Jos liipaisimen lukitustoiminto on
käytössä, hitsauspolttimen liipaisimen voi vapauttaa kaaren muodostamisen jälkeen.
Teholähde/syöttölaite jatkaa hitsaamista, kunnes liipaisinta painetaan ja se vapautetaan
uudelleen tai kunnes kaari katkaistaan manuaalisesti. Liipaisin ei lukitu, ellei kaarta ole
muodostettu ennen liipaisimen vapauttamista.
Päävirtakytkin
Langansyöttölaitteen etuosassa oleva päävirtakytkin (0/I) käynnistää langansyöttölaitteen,
kun langansyöttölaite on kytketty teholähteeseen ja työkappaleeseen. Kontaktorin on oltava
suljettuna, kun teholähde käynnistetään.
0558 012 630
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
1.
Pääsulake, 10 A
3.
JOG/PURGE (Jännitteetön
langansyöttö / kaasuhuuhtelu) -kytkin
2.
Virrankatkaisin, 5 A
4.
CC/CV-kytkin
Virrankatkaisin, 5 A
Nollattava 5 ampeerin virrankatkaisin on kytketty sarjaan sähkömoottorin ankkurin kanssa, ja
se suojaa ohjauskorttia vaurioilta moottorin sammumistilanteissa.
JOG/PURGE (Jännitteetön langansyöttö / kaasuhuuhtelu) -kytkin
JOG (Jännitteetön langansyöttö) -toimintoa käytetään, kun lankaa halutaan syöttää ilman
hitsausjännitettä. Lankaa syötetään määritetyllä nopeudella niin kauan kuin kytkintä
painetaan.
PURGE (Kaasuhuuhtelu) -toimintoa käytetään kaasuvirtauksen mittaukseen tai ilman ja
kosteuden poistamiseen letkuista ennen hitsauksen aloitusta. Kaasu virtaa niin kauan kuin
kytkintä painetaan. Hitsausjännitettä tai langansyötön käynnistystä ei tarvita.
Jos lanka on kulkeutunut hitsauspolttimen ja kosketuskärjen läpi, käytä JOG-painiketta tai
leikkaa lanka poikki siten, että se yltää noin 1,3 cm:n (1/2 tuuman) päähän polttimen
suuttimesta.
CC/CV-kytkin
CC/CV-kytkintä käytetään CC- tai CV-tilan valitsemiseen. CC-tilaa käytetään vakiovirta (CC)
-teholähteitä käytettäessä. CV-tilaa käytetään vakiojännite (CV) -teholähteitä käytettäessä.
Valittu tila vaikuttaa langansyöttölaitteen toimintoihin seuraavasti:
0558 012 630
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
Tila
Näyttö
Langansyöttönopeuden säätönuppi
CC
Langansyöttönopeus ja kaarijännite
Säätää kaarijännitettä / Jännitteen
suurentaminen suurentaa
langansyöttönopeutta
CV
Langansyöttönopeus
Säätää hitsausvirtaa
Kaksirivikytkinten asetukset
Kaksirivikytkimet sijaitsevat MobileFeed-laitteen sisällä digitaalinäytön piirilevyssä.
HUOM!
Jotta pääset tarkastelemaan digitaalinäytön piirilevyä, sinun on irrotettava
MobileFeed-laitteen elektronisia osia suojaava kansi.
Tarkista digitaalinäytön piirilevyn kaksirivikytkinten asento. Kytkinten avulla voit valita
langansyöttönopeuden yksiköksi joko in/min tai m/min.
Asetus (1) on in/min. Asetus (2) on m/min.
5.3
Käyttöohjeet
5.3.1
Varotoimenpiteet
Noudata kaikkia VAROTOIMENPITEET-osion kaarihitsausta koskevia
turvallisuusvaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ilmanvaihtoon ja tulipalojen torjuntaan.
1.
2.
3.
Koska hitsauskaaren säteilyenergia on niin suuri ja koska kaari voi syttyä ennen kuin
kypärän kasvosuojain on laskettu alas, hitsaajan on käytettävä hitsauskypärän alla
suodattavia hitsauslaseja. Kypärän hitsauslasin tummuuden on oltava 11 (raudattomat
metallit) tai 12 (rautapitoiset metallit). Kaikkien kaarta tarkastelevien henkilöiden on
käytettävä hitsauslasilla varustettua kypärää ja hitsauslaseja. Lähistöllä
työskentelevien on käytettävä hitsauslaseja.
Kaaren säteilyenergia voi hajottaa kloorattuja liuotinhöyryjä, kuten trikloorietaania ja
tetrakloorieteeniä, ja muodostaa fosgeenia, vaikka höyryjä olisi ilmassa vain pieniä
määriä. ÄLÄ hitsaa, jos ilmassa kaaren läheisyydessä on kloorattuja liuottimia.
ÄLÄ koske elektrodiin, kosketuskärkeen tai metalliosiin, kun virta on kytkettynä: ne
ovat jännitteisiä ja voivat aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. ÄLÄ anna
elektrodin koskea maadoitettuun metalliin. Tilanteessa syntyvä valokaari voi
vaurioittaa silmiä. Valokaari voi aiheuttaa myös tulipalon tai muita vahinkoja.
0558 012 630
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jos työskentelet suljetussa tilassa, varmista, että tilaan on turvallista mennä. Suljetun
tilan riittävä happipitoisuus (vähintään 19 %) on testattava hyväksytyllä hapen
mittaamiseen tarkoitetulla mittalaitteella. Suljetussa tilassa ei saa olla myrkyllisiä
höyry- tai kaasupitoisuuksia. Jos tätä ei pystytä varmistamaan, käyttäjällä on oltava
käytössään hyväksytty ilmansyötöllä varustettu hengityslaite. Pyri välttämään
kaasuvuotoja suljetuissa tiloissa, sillä vuotava kaasu voi pienentää hengitysilman
happipitoisuutta vaarallisesti. ÄLÄ vie suljettuun tilaan kaasupulloja. Kun poistut
suljetusta tilasta, SULJE kaasunsyöttö kaasulähteestä, jotta tilaan ei pääse
vuotamaan kaasua. Tarkista suljetun tilan hengitysilman laatu ja varmista, että tilaan
on turvallista palata.
Älä koskaan käytä laitteita määritettyä ampeerikapasiteettia suuremmilla virta-arvoilla.
Muuten laitteet ylikuumenevat.
Älä koskaan käytä laitteita kosteassa tai märässä ympäristössä ilman asianmukaisia
sähköiskuilta suojaavia eristystoimenpiteitä. Varmista, että kätesi, jalkasi ja vaatteesi
ovat aina kuivat.
Jos laitteet jäävät vartioimatta, KATKAISE laitteiden ohjausvirta, virransyöttö ja
kaasunsyöttö. Avaa pääkytkin.
Käytä tummia, peittäviä suojavaatteita, jotka suojaavat ihoa kaaren aiheuttamilta
palovammoilta, kipinöiltä ja kuumilta metallinpaloilta.
Katkaise hitsausvirta ennen elektrodien säätämistä tai vaihtamista.
VAROITUS!
Kun virtakytkin on ON-asennossa ja hitsauspolttimen liipaisinta painetaan,
elektrodilanka muuttuu jännitteelliseksi ja langansyöttörullat aktivoituvat. Älä
koske lankaan, sillä se voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun. Kun et
hitsaa, älä anna langan koskettaa maadoitettua metallipintaa, jotta et aiheuta
valokaarta. Pysy kaukana syöttörullista ja käyttöpyöristä.
VAROITUS!
Ennen hitsaamisen aloittamista on ehdottoman tärkeää pukea ylleen
asianmukaiset suojavaatteet (hitsaustakki ja -käsineet) ja suojata silmät
asianmukaisilla varusteilla (hitsauslasit ja -kypärä). Suojavaatteiden ja
-varusteiden käytön laiminlyöminen voi johtaa vakavaan vammautumiseen.
VARO!
Älä sammuta valokaarta siten, että siirrät polttimen pois hitsausalueelta. Lopeta
hitsaaminen vapauttamalla polttimen liipaisin ennen polttimen siirtämistä.
VAROITUS!
Jos suojakaasun syöttöä ei katkaista suljetussa tilassa, tilaan saattaa kertyä
hapen syrjäyttävää kaasua.
0558 012 630
- 20 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
5.3.2
Hitsausarvojen asettaminen
Pika-asetukset
1. Vakiojänniteteholähde (CV): Säädä teholähteen kaarijännite haluamallesi tasolle.
2. Vakiovirtateholähde (CC): Säädä teholähteen hitsausvirta haluamallesi tasolle.
3. MobileFeed-laite: Ota käyttöön haluamasi langansyöttönopeus langansyöttönopeuden
säädintä kiertämällä. Arvot näkyvät näytössä.
Jos langansyöttölaite on CV-tilassa, näytössä näkyy hitsauksen aikana käytössä oleva
langansyöttönopeus.
Jos langansyöttölaite on CC-tilassa, näytössä näkyvä langansyöttönopeus vaihtelee
kaarijännitteen mukaan. Kun et hitsaa, näytössä näkyy valittua jännitearvoa vastaava
langansyöttönopeus.
5.3.3
Hitsausarvotaulukko
Jäljempänä olevissa taulukoissa olevat jännite (V)- ja virta (A) -arvot ovat kaarijännite- ja
hitsausvirta-arvoja. Langansyöttölaitteen läpi kulkevat virta-arvot (A) eivät saa ylittää laitteen
mitoitusarvoja.
Ydintäytelanka E70T-1 & 2
Halkaisij
a
150 /
3,8
0,045″
Langansyöttönopeus
(tuumaa/min) / (m/min)
200 /
5,1
250 /
6,35
300 /
7,6
29 V
150 A
350 /
8,9
29 V
210 A
0,052″
25 V
155 A
30 V
300 A
1/16″
27 V
190 A
30 V
300 A
33 V
365 A
400 /
10,2
450 /
11,4
30 V
250 A
500 /
12,7
600 /
15,2
33 V
290 A
34 V
330 A
33 V
410 A
Metallitäytelanka
Langansyöttönopeus
(tuumaa/min) / (m/min)
Halkaisija
200 / 5,1
250 / 6,35 300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2 450 / 11,4 500 / 12,7
28 V
250 A
29 V
260 A
30 V
270 A
29 V
275 A
29 V
300 A
30 V
325 A
30 V
350 A
32 V
400 A
0,045″
0,052″
1/16″
30 V
300 V
32 V
300 A
32 V
350 A
Umpiteräslanka
Halkaisij
a
200 /
5,1
0,035″
0558 012 630
Langansyöttönopeus
(tuumaa/min) / (m/min)
250 /
6,35
300 /
7,6
350 /
8,9
400 /
10,2
450 /
11,4
500 /
12,7
550 /
14,0
600 /
15,2
25 V
180 A
25 V
200 A
26 V
215 A
27 V
230 A
28 V
245 A
- 21 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
0,045″
25 V
260 A
1/16″
26 V
290 A
27 V
340 A
26 V
280 A
27 V
300 A
28 V
320 A
30 V
340 A
30 V
400 A
Al / Si -alumiinilanka
Langansyöttönopeus
(tuumaa/min) / (m/min)
Halkaisija
200 / 5,1
250 / 6,35
300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2
450 / 11,4
3/64
25 V 110 A
25 V 140 A
26 V 150 V
26 V 190 A
27 V 205 A
27 V 220 A
1/16
26 V 200 V
23 V 260 A
30 V 300 A
32 V 350 A
Al / Mg -alumiinilanka
Langansyöttönopeus
(tuumaa/min) / (m/min)
Halkaisija
3/64″
1/16″
5.3.4
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
200 / 5,1
250 / 6,35
300 / 7,6
350 / 8,9
400 / 10,2
22 V 100 A
23 V 150 A
23 V 175 V
24 V 190 A
25 V 205 A
25 V 220 A
23 V 200 A
25 V 250 A
27 V 280 A
27 V 290 A
28 V 340 A
MobileFeed 201 -laite ja CC-vakiovirtateholähde
Valitse lankatyypille ja langan halkaisijalle sopiva hitsausvirta/kaarijännite. Katso
lisätietoja tämän kappaleen Hitsausarvotaulukko-osiosta.
Säädä virta-arvo teholähteen etupaneelissa olevan säätimen avulla.
Säädä kaarijännite hitsausarvotaulukon mukaiseksi langansyöttölaitteen
jännitteensäätimen avulla.
Säädä langansyöttönopeus hitsausarvotaulukon mukaiseksi langansyöttölaitteen
langansyöttönopeuden säätimen avulla.
Sytytä kaari ja säädä se halutun langansyöttönopeuden mukaiseksi
langansyöttönopeuden säätimen avulla.
5.3.5
1.
150 / 3,8
MobileFeed 201 -laite ja CV-vakiojänniteteholähde
Valitse lankatyypille ja langan halkaisijalle sopiva kaarijännite/hitsausvirta. Katso
lisätietoja tämän kappaleen Hitsausarvotaulukko-osiosta.
Säädä jännite teholähteen jännitteensäätimellä tai käytä langansyöttölaitteen
jännitteen etäohjaustoimintoa (lisävaruste).
Tarkista valittua lankatyyppiä, langan halkaisijaa ja kaarijännitettä/hitsausvirtaa
vastaava langansyöttönopeus hitsausarvotaulukosta sarakkeen yläreunasta.
Määritä langansyöttölaitteen langansyöttönopeuden asettamiseen tarvittava säätimen
asento hitsausarvotaulukon avulla.
Sytytä kaari ja säädä sen pituutta langansyöttönopeuden säätimen avulla.
0558 012 630
- 22 -
© ESAB AB 2017
5 KÄYTTÖ
HUOM!
EMME SUOSITTELE CV (vakiojännite) -asetuksen käyttämistä CC (vakiovirta)
-teholähteen käytön yhteydessä. Langansyöttönopeuden herkkyys tekee
vakaiden hitsausolosuhteiden ylläpitämisestä vaikeaa. Jotta kaari olisi vakaa,
kärjen ja työkappaleen välisen etäisyyden on pysyttävä vakiona. Etäisyyden
hallitseminen on kuitenkin lähes mahdotonta manuaalisesti hitsattaessa.
CV-asetusta suositellaan käytettäväksi vain CV (vakiojännite) -teholähteiden
kanssa.
5000-sarjan alumiinin tyypillinen hitsausjännite on 21–25 volttia, mikä rajoittaa
MobileFeed-laitteen langansyöttönopeutta erityisesti silloin, jos käytössä on
5356-seos, jonka halkaisija on 0,035″. Jos langan halkaisija on ≤ 3/64″ ja/tai
kaarijännite alle 22 volttia, alhainen langansyöttönopeus ja hyvien
hitsausolosuhteiden saavuttaminen voivat aiheuttaa ongelmia.
HUOM!
Monissa CV (vakiojännite) -teholähteissä todellinen hitsauskaarijännite on
pienempi kuin teholähteen etupaneelissa määritetty tyhjäkäyntijännite (OCV).
Tämän vuoksi teholähteen etupaneelin asetusta voi suurentaa 3–6 volttia, jotta
tarvittava tai taulukoissa esitetty kaarijännite saavutetaan.
5.3.6
1.
2.
Hitsaamisen lopettaminen
Sammuta kaari vapauttamalla hitsauspolttimen liipaisin.
Jos jätät laitteet vartioimatta, katkaise laitteen virta ja virransyöttö ja sulje suojakaasun
syöttö kaasulähteestä.
0558 012 630
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 KUNNOSSAPITO
6
KUNNOSSAPITO
VAROITUS!
Varmista, että haaroituspiirin tai pääpiirin katkaisukytkin on OFF-asennossa tai
että teholähteen verkkosyötön tulopiirin sulakkeet on irrotettu ennen
langansyöttölaitteen sisäosien tarkistamista tai kunnossapitotöiden tekemistä.
Hitsauslaitteen virtakytkimen asettaminen OFF-asentoon ei poista laitteen
sisäosien sähköistystä kokonaan.
VAROITUS!
Tämän laitteen tarkastuksen, vianmäärityksen ja korjaamisen saa suorittaa vain
pätevä henkilö, jolla on vähintään yleistä kokemusta puolijohde-elektroniikan
huolto- ja korjaustöistä. Huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa ilman tällaista
kokemusta ja pätevyyttä.
6.1
Tarkastus ja huolto
Pidä laite turvallisessa käyttökunnossa puhtaana öljystä, rasvasta, nesteistä ja
metallihiukkasista, jotka voivat aiheuttaa oikosulkuja.
Tarkista pulloventtiilit, säätimet, letkut ja kaasuliitännät säännöllisesti vuotojen varalta
käyttämällä apuna saippualiuosta.
Tarkista laitteen osat ja sähköliitännät löystymisen varalta ja kiristä löystyneet osat ja
liitännät. Löysät sähköliitännät ylikuumenevat hitsaamisen aikana.
Vaihda kuluneet ja vaurioituneet sähköjohdot ja liittimet viipymättä. Tarkista johdot
rispaantuneiden tai haljenneiden eristeiden varalta erityisesti kohdissa, joista johtimet
kulkevat laitteen sisään.
Elektrodilanka ja kaikki siihen koskevat metalliosat ovat jännitteellisiä hitsaamisen aikana.
Tarkista nämä osat aika ajoin eristevaurioiden ja muiden sähkövaarojen varalta.
VAROITUS!
Jos eristämätöntä kaapelia tai eristämättömiä osia ei korvata uusilla, paljaan
kaapelin tai osan osuminen maadoitettuun pintaan voi aiheuttaa valokaaren, joka
voi vaurioittaa silmiä tai sytyttää tulipalon. Eristämättömän kaapelin, liittimen tai
johtimen koskettaminen voi aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.
Pidä sähköjohdot kuivina, puhtaina öljystä ja rasvasta ja suojattuina kuuman metallin ja
kipinöiden aiheuttamilta vaurioilta.
Puhdista lika ja metallihiukkaset syöttörullaurasta viikoittain. Jos syöttörulla on erittäin
kulunut, vaihda se uuteen.
6.2
Langansyöttölaite
Kun hitsaamiseen käytetään pehmeää lankaa, syöttörulliin saattaa kertyä metallia langan
pinnasta. Rulliin kertyvä metalli saattaa leikata lankaa, mikä aiheuttaa epätoivottua kitkaa ja
syöttöongelmia.
Tarkista rullat säännöllisesti ja puhdista ne ohutlankaisella metalliharjalla. Vältä
karhentamasta tai heikentämästä uritettujen rullien urapintoja. Karhea pinta voi leikata lankaa
samalla tavalla kuin kertynyt metalliaines.
0558 012 630
- 24 -
© ESAB AB 2017
6 KUNNOSSAPITO
6.3
Solenoidiventtiilin vaihtaminen
Jos kaasu ei virtaa langansyöttölaitteen läpi, kaasun solenoidiventtiili saattaa olla tukossa tai
siinä saattaa olla sähkövika. Tällöin venttiili on vaihdettava uuteen. Kun kaasun
solenoidiventtiili vaihdetaan, tulon (merkintä IN) on osoitettava kohti laitteen takaosaa.
6.4
Vianetsintä
Jos hitsauslaite ei toimi oikein, tee seuraavat tarkastukset:
1.
Kun kaikki tehonsäätimet ovat ON-asennossa ja muut säätimet halutuissa asennoissa,
tarkista kaikki sähköjohdot ja liitännät silmämääräisesti ylikuumenemisen tai
kipinöiden varalta.
VAROITUS!
Sähköiskun välttämiseksi älä koske elektrodilankaan tai sen kanssa
kosketuksissa oleviin osiin, eristämättömään kaapeliin tai pistokkeisiin.
2.
3.
Tarkista kaikki kaasuletkut, liitännät, virtausmittarit ja säätimet vuotojen, rikkoutumisen
ja ajoittaisvikojen varalta.
Paikanna vika yhteen hitsauslaitteiston osaan: ensiötehonsyöttöön, teholähteeseen,
langansyöttölaitteeseen tai langanohjainjärjestelmään (kotelo, syöttörullat,
langanjohtimet ja kosketuskärki). Jos vika vaikuttaa olevan langansyöttölaitteessa,
tutustu kytkentäkaavioon.
VAROITUS!
Monissa vianmääritystilanteissa virran on oltava kytkettynä ja laitteen liitinten on
oltava jännitteellisiä. Ole erittäin varovainen, kun käsittelet jännitteellisiä laitteita.
Vältä sähköosien koskettamista paitsi silloin, kun testaat niitä asianmukaisella
työkalulla.
VARO!
Älä tee korjauksia laitteisiin, ellei sinulla ole tarvittavaa huolto-osiossa kuvattua
pätevyyttä.
0558 012 630
- 25 -
© ESAB AB 2017
7 VARAOSIEN TILAAMINEN
7
VARAOSIEN TILAAMINEN
VARO!
Laitteen korjaukset ja sähkötyöt saa suorittaa vain valtuutettu
ESAB-huoltoteknikko. Käytä ainoastaan alkuperäisiä ESAB varaosia ja
kulutusosia.
MobileFeed 201 AVS on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten
standardien IEC/EN 60974-5 ja IEC/EN 60974-10 mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön
suorittanut henkilö on velvollinen varmistamaan, että tuote edelleen täyttää kyseisten
standardien vaatimukset.
Vara- ja kulutusosia voi tilata lähimmän ESAB-jälleenmyyjän kautta. Yhteystiedot löytyvät
tämän asiakirjan takakannesta. Ilmoita tilatessasi varaosaluettelon mukainen tuotetyyppi,
valmistenumero, nimike ja varaosanumero. Tämä helpottaa lähetystä ja varmistaa oikean
toimituksen.
0558 012 630
- 26 -
© ESAB AB 2017
KYTKENTÄKAAVIO
KYTKENTÄKAAVIO
0558 012 630
- 27 -
© ESAB AB 2017
KULUTUSOSAT, CE-TUOTTEET
KULUTUSOSAT, CE-TUOTTEET
V-groove
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0369 557 002
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 002
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 003
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,062 (1,6)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
V-groove X2
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
0,045 (1,2)
0369 557 010
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
0558 001 078
0558 001 757
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0558 001 758
K-Cored
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0000 021 160
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 004
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 004
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
5/64 (2,0)
0000 021 162
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
U-Soft
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
3/64 (1,2)
0369 557 006
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 008
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
+ Use flat, plain pressure roll(s),
PN 23612368, supplied with wire feeder.
0558 012 630
Inlet Guide
Qty 1 (27)
Numbers in paranthesis (X) in column
headings in tables above, denote item
numbers in illustration below.
- 28 -
© ESAB AB 2017
KULUTUSOSAT, CE-TUOTTEET
Various parts
Item
Qty
1
1
0558 001 743 Feed plate
1A
1
0558 001 744 Safety guard
2
1
3
1
0558 001 745 Pressure arm
4
1
0558 001 746 Bogie
5
2
0558 101 395 Pressure roll
6
2
0558 101 401 Axle pressure roll
7
1
0558 001 747 Locating pin
8
2
0558 101 400 Nut, Pressure roll axle
9
1
0558 101 399 Circlip
10
1
0000 034 609 Retaining screw pressure arm
11
1
0558 001 748 Spring bogie auto lift
12
1
0558 001 749 Spring to pressure arm auto lift
13
2
0558 003 538 Spacer tube, small
14
2
0558 003 539 Spacer tube, big
15
1
0558 001 752 Spacer tube pressure arm auto lift
16
1
0558 001 753 Spacer tube bogie
17
1
0558 001 754 Axle pressure arm
18
1
0558 001 755 Allen screw
19
2
0459 441 880 Gear adaptor feed roll
20
2
0558 003 540 Axle gear adaptor feed roll
21
3
0000 034 608 Washer, retaining screw
22
3
23
1
24
Ordering no. Denomination
Screw, Thumb, M6×12
Knurled screw
0558 101 396 Pressure device w/Scale
5
0558 101 398 Locating pin, 2.5 × 12 pressure device
kpl/pakkau
s
25
1
0558 101 397 Screw (center) guide
28
1
0558 003 542 Main gear drive
0558 012 630
- 29 -
© ESAB AB 2017
KULUTUSOSAT, CE-TUOTTEET
0558 012 630
- 30 -
© ESAB AB 2017
TILAUSNUMEROT
TILAUSNUMEROT
Each MobileFeed wire feeder includes gas solenoid and dual groove feed rolls.
Ordering Number
Denomination
Notes
0558 102 206
MobileFeed 201 AVS
CE
0558 102 221
MobileFeed 201 AVS w/remote
CE
Remote voltage control
works with Warrior PS only
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0558 012 630
- 31 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
LISÄVARUSTEET
Each MobileFeed wire feeder has 3 remote control cable lengths that can be used with
ESAB Warrior series power sources. Requires remote option in feeder.
0558 102 197 Cable Remote MF201/301, 7.5 m
0558 102 198 Cable Remote MF201/301, 15 m
0558 102 199 Cable Remote MF201/301, 30 m
0160 361 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²),
OKC female connector, 1/0 - 4/0 cable
0160 360 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²), OKC male
connector, 1/0 - 4/0 cable
0460 005 880 Gas meter (measures gas flow at the torch)
0558 012 630
- 32 -
© ESAB AB 2017
LISÄVARUSTEET
0558 012 630
- 33 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising