ESAB | MobileFeed 201 AVS | Instruction manual | ESAB MobileFeed 201 AVS Användarmanual

ESAB MobileFeed 201 AVS Användarmanual
MobileFeed 201 AVS
Bruksanvisning
0558 012 630 SE 20170831
Valid for: serial no. WxxK533xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SÄKERHET....................................................................................................
4
1.1
Översikt .....................................................................................................
4
INLEDNING....................................................................................................
7
2.1
Översikt .....................................................................................................
7
2.2
Utrustning .................................................................................................
7
3
TEKNISKA DATA...........................................................................................
8
4
INSTALLATION..............................................................................................
9
4.1
Leveransmottagning och hantering .......................................................
9
4.2
Val av drivrullar och ledrör ......................................................................
9
4.3
Installera drivrullar och ledrör ................................................................
10
4.4
Montera svetstråden ................................................................................
10
4.5
Träda på svetstråden ...............................................................................
11
4.6
Justera bromsdraget................................................................................
11
4.7
Anslutning för brännare...........................................................................
12
4.8
Matningsanslutningar ..............................................................................
13
HANDHAVANDE............................................................................................
15
5.1
Översikt .....................................................................................................
15
5.2
Anslutningar och manöverorgan ............................................................
16
5.3
Driftprocedurer .........................................................................................
19
5.3.1
Säkerhetsåtgärder vid drift .....................................................................
19
5.3.2
Ställa in en svetsprocedur ......................................................................
20
5.3.3
Tabell med svetsdata..............................................................................
20
5.3.4
MobileFeed 201 med CC-strömkälla ......................................................
21
5.3.5
MobileFeed 201 med CV-strömkälla ......................................................
21
5.3.6
Avstängning............................................................................................
22
UNDERHÅLL .................................................................................................
23
6.1
Inspektion och service.............................................................................
23
6.2
Trådmatare ................................................................................................
23
6.3
Byte av magnetventil ...............................................................................
23
6.4
Felsökning.................................................................................................
24
BESTÄLLNING AV RESERVDELAR ............................................................
25
FÖRBINDNINGSSCHEMA ...................................................................................
26
SLITDELAR CE-PRODUKTER ............................................................................
27
BESTÄLLNINGSNUMMER ..................................................................................
30
TILLBEHÖR ..........................................................................................................
31
1
2
5
6
7
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0558 012 630
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
1.1
Översikt
ANVÄNDNING AV SYMBOLER
Genomgående i handboken: Betyder Obs! Var uppmärksam!
VARNING!
Innebär fara som, om den inte undviks, omedelbart leder till allvarliga
personskador eller dödsfall.
VARNING!
Innebär potentiell fara som kan resultera i personskada eller dödsfall.
OBSERVERA!
Innebär fara som kan leda till mindre allvarlig personskada.
VARNING!
Innan användning, läs och förstå denna bruksanvisning och
följ alla etiketter, arbetsgivarens säkerhetsrutiner och
säkerhetsdatablad (SDS).
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1.
2.
3.
Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av
eventuella andra funktioner hos utrustningen.
Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den
startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds eller arbete startas med utrustningen
Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
0558 012 630
-4-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
4.
5.
Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som
skyddsglasögon, flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom
sådana kan fastna och orsaka brännskador.
Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad
plats
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning. Ta reda på vilka säkerhetsrutiner
din arbetsgivare tillämpar. Dessa säkerhetsrutiner ska vara baserade på
tillverkarens riskinformation.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
• Installera och jorda utrustningen enligt tillämpliga standarder.
• Vidrör inte spänningsförande delar eller spänningsförande elektroder
med bar hud eller med våta handskar eller våta kläder.
• Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
• Se till att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
• Undvik att ha huvudet i svetsröken.
• Sörj för god ventilation, använd punktutsug vid bågen, eller vidta båda
åtgärderna samtidigt för att föra bort gaserna från din andningszon och
från arbetsplatsen.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden.
• Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
• Skydda omkringstående personer med lämpliga skärmar eller draperier.
BRANDFARA
• Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se till att inget brännbart
material finns i närheten av svetsstället.
BULLER – Kan ge hörselskador
• Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
• Varna omkringstående för riskerna.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
Den som ska installera och använda utrustningen måste ha läst och till fullo
förstått handboken.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
0558 012 630
-5-
© ESAB AB 2017
1 SÄKERHET
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i sådana
områden vara problematiskt att uppnå elektromagnetisk
kompatibilitet för utrustning klass A.
OBSERVERA!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2012/19/EG om avfallshantering av elektrisk
och elektronisk utrustning och dess genomförande i
enlighet med nationell lag, ska elektrisk och elektronisk
utrustning som nått slutet av sin livslängd samlas in separat
och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för utrustningen
att hålla sig informerad om vilka återvinningsanläggningar
som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB har ett sortiment av tillbehör för svetsning och personlig skyddsutrustning till
salu. Kontakta din ESAB-återförsäljare eller besök vår webbplats för
beställningsinformation.
0558 012 630
-6-
© ESAB AB 2017
2 INLEDNING
2
INLEDNING
2.1
Översikt
MobileFeed 201 AVS (Arc Voltage Sensing) är en portabel trådmatare. Enheten drivs helt
med bågspänningen från en svetsströmkälla med konstant ström (CC) eller konstant
spänning (CV). Den fungerar med omvänd polaritet, DCEP (Direct Current Electrode
Positive) eller rak polaritet, DCEN (Direct Current Electrode Negative). MobileFeed 201 AVS
finns med två olika kontakter, EURO och TWECO. Det finns ett alternativ med
fjärrspänningsstyrning med Warrior-strömkällan (strömkällans programvara måste
uppdateras).
Enheten är utformad för användning med hårda elektroder, mjuka elektroder och
rörelektroder (gas- eller självskyddade) med en diameter från 0,030 tum (0,8 mm) till 5/64
tum (1,98 mm) och en trådmatningshastighet från 50 till 750 tum/min (1,3–19,0 m/min).
Matningskomponenterna är helt inneslutna i en robust låda.
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet ”TILLBEHÖR” i denna handbok.
2.2
Utrustning
MobileFeed 201 AVS levereras med:
•
•
Bruksanvisning
Spänningspickupkabel med klämma
0558 012 630
-7-
© ESAB AB 2017
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
OBSERVERA!
MobileFeed 201 AVS rekommenderas inte för kortslutningsöverföring med
konstanta strömkällor på grund av den begränsade kortslutningsström som är
tillgänglig i strömkällor med konstant ström.
MobileFeed 201 AVS
Trådmatningshastighet
50–750 tum/min (1,3–19,0 m/min)
Insignal (tomgångsspänning eller bågspänning) Ej för användning med växelström
Minimum
14,0 V DC
Maximum
100 V DC (113 V topp)
Standardspindelnav
2 tum (5,1 cm) ID
Standardbobin
8 tum (20,3 cm) YD
Maximal svetsström
320 A vid 60 % intermittens
250 A vid 100 % intermittens
Maximalt gasinloppstryck
75 psi (5,2 bar)
Tråddimensioner
Hård
0,030 tum (0,8 mm), 0,035 tum (0,9 mm),
0,045 tum (1,2 mm), 0,052 tum (1,4 mm),
1/16 tum (1,6 mm)
Mjuk
0,035 tum (0,9 mm), 3/64 tum (1,2 mm),
1/16 tum (1,6 mm)
Rör
0,030 tum (0,8 mm), 0,035 tum (0,9 mm),
0,045 tum (1,2 mm), 0,052 tum (1,4 mm),
1/16 tum (1,6 mm), 5/64 tum (2,0 mm)
Motortyp
DC, permanent magnet, inoljad, sluten
Bromstyp (tråd)
Drag
Styrning
Halvledare
Matningssystem
Tryck
Huvudströmbrytare
Standard
Rampstart
Standard
Höjd x bredd x längd
14,50 x 7,375 x 18,50 tum
(368,3 × 187,3 × 470 mm)
Vikt (med kontaktor, utan bobin)
28 lbs (12,7 kg)
Inkapslingsklass
IP23S
Inkapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23S är avsedd för inom- och utomhusbruk, men ska inte användas i
nederbörd.
0558 012 630
-8-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
4.1
Leveransmottagning och hantering
Innan utrustningen installeras ska du städa bort allt förpackningsmaterial från området runt
enheten och noga undersöka eventuella skador som kan ha uppstått under transporten.
Köparen måste registrera eventuella ersättningsanspråk för förlust eller skada som kan ha
uppstått under transporten hos transportföretaget. En kopia av fraktsedeln och fraktfakturan
kan på begäran lämnas av transportföretaget om ett anspråk ska registreras.
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
Om enheten är instabil i upprätt läge (A), som när svetspistolen eller spolen frånkopplas eller
när det finns risk för att enheten kan dras av svetspistolen under drift, så måste enheten
säkras. Alternativt kan den användas i horisontellt läge (B) om förhållandena tillåter det.
4.2
Val av drivrullar och ledrör
VARNING!
När trådmataren är ansluten till en strömkälla ansluts återledarkabeln från
strömkällan till arbetsstycket och strömkällan aktiveras. Om svetspistolen stängs
värms svetstråden elektriskt och drivrullarna vrids runt. Håll fingrarna borta!
Drivrullarna har två spår. Enheten levereras redo att mata rörtråd med diameter 0,045, 0,052
eller 1/16 tum (1,2 till 1,6 mm) eller hårda elektroder med diameter 0,035–0,045 (0,9–1,2
mm) beroende på artikelnummer.
Andra drivrullar finns för matning av hårda elektroder, mjuka elektroder eller rörtråd med
annan storlek. Se diagrammet Drivrulle och ledrör i kapitlet SLITDELAR.
Två nedre drivrullar krävs i system med fyra drivrullar.
0558 012 630
-9-
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4.3
Installera drivrullar och ledrör
OBSERVERA!
Stäng av huvudströmbrytaren och trådmataren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Frigör tryckrullens monteringsspak (1) och lyft upp tryckrullen (2).
Lossa den lettrade skruven (3) medan du håller fast drivrullen (4).
Kontrollera och montera rätt ledrör.
Behåll eller byt ut drivrullen (4) mot önskad storlek, artikelnumret står på den sida av
drivrullen som är vänd utåt.
Sätt tillbaka den lettrade skruven (3) i rätt läge på drivrullen (4) och dra åt den.
Träd på tråden och fäst tryckrullen (2).
4.4
Montera svetstråden
OBSERVERA!
Stäng av huvudströmbrytaren och trådmataren.
0558 012 630
- 10 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
1.
2.
3.
Ta bort spolhållaren (1).
Sätt trådspolen (2) på navet så att den roterar moturs när tråden lindas upp. Navstiftet
måste sitta i hålet i trådspolen.
Montera spolhållaren (1) och dra åt den för hand.
4.5
Träda på svetstråden
OBSERVERA!
Innan tråden träds på ska du kontrollera att vassa kanter och grader avlägsnats
från trådens ände, för att förhindra att tråden fastnar i brännaren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Stäng av huvudströmbrytaren och trådmataren.
Frigör tryckrullens monteringsspak och lyft upp tryckrullen.
Kontrollera att drivrullen, spårets position och trådledarna sitter rätt:
Mata tråd från spolen genom inloppsledarna längs spåret i drivrullen och in i ledröret
vid utgången.
Sänk ned tryckrullen och justera drivrullens tryck så att tråden inte halkar ur, men inte
så hårt att trycket blir för högt.
Slå på huvudströmbrytaren och trådmataren.
Tryck på svetspistolens avtryckare eller använd reglaget till att mata tråd genom
svetspistolen.
4.6
Justera bromsdraget
OBSERVERA!
Stäng av huvudströmbrytaren och trådmataren.
0558 012 630
- 11 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
Bromsskivans friktion ska ge tillräckligt med drag för att trådspolen inte ska spinna fritt när
trådmatningen upphör.
Bromsnavet är justerat vid leverans, följ anvisningarna nedan vid behov av justering. Justera
bromsnavet så att tråden är något slak när matningen upphör.
1.
2.
3.
Ta bort spolhållaren (1) genom att vrida den motsols.
Om du vill öka bromsmomentet använder du en nyckel på 1 1/16 tum (27 mm) och
vrider muttern (2) medsols.
Om du vill minska bromsmomentet använder du en nyckel på 1 1/16 tum (27 mm) och
vrider muttern (2) motsols.
4.7
Anslutning för brännare
OBSERVERA!
Kontrollera att den valda svetspistolen har rätt kapacitet för den svetsström som
ska användas, har rätt storlek och typ av svetstråd samt rätt kontaktspets och
ledrör.
VARNING!
Stäng av strömmen till svetsströmkällan och trådmataren innan du gör några
kopplingar mellan trådmataren och svetsströmkällan.
Adaptern för svetspistolen på MobileFeed ansluts direkt till trådmatare, trådenhet, strömkälla
och skyddsgas.
1.
2.
Rikta in svetspistolens kontakt mot trådmatarens adapter och tryck in den ordentligt.
Dra åt låsmekanismen på eurokontakten för hand.
0558 012 630
- 12 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
4.8
Matningsanslutningar
OBSERVERA!
Stäng av huvudströmbrytaren och trådmataren.
MobileFeed 201 AVS kan användas antingen med DCEP- (DC Electrode Positive) eller
DCEN-polaritet (DC Electrode Negative) utan modifiering.
1.
Anslut svetskabeln (1) från strömkällan till kontakten i svetskabelskon på baksidan av
MobileFeed 201 AVS-mataren.
a) Pluspolen för gasskärmade flussfyllda eller solida trådar.
b) Minuspolen för de flesta självskyddade rörtrådar utan gas.
VARNING!
Kontrollera att svetskablarna är korrekt isolerade innan du slår på
strömmen till strömkällan. Oisolerade kablar och partiklar kan sättas
under bågspänning vid kontakt med en jordad yta. Bågen kan skada
ögon eller orsaka brand. Kontakt mellan hud och oisolerad
svetskabelkontakt, eller en blottad ledare kan orsaka stötar och
allvarliga skador, även med dödlig utgång.
2.
3.
4.
5.
6.
Anslut en andra svetskabel (2) mellan utgången med motsatt polaritet på strömkällan
och arbetsstycket.
Anslut trådmatarens kabelklämma för återledare/spänningspickup (3) till arbetsstycket.
Om du använder gasskärmad tråd ska du ansluta gasinloppsslangen till
gaskontakterna på matarens baksida.
Kontrollera att alla slang- och kabelanslutningar sitter säkert.
Slå på strömmen och stäng kontaktorn om strömkällan är utrustad med en
kontrollbrytare för utgångskontaktorn. Tomgångsspänning krävs för att driva
trådmataren.
0558 012 630
- 13 -
© ESAB AB 2017
4 INSTALLATION
7.
8.
Vrid trådmatarens strömställare till läget "ON".
Kontrollera alla gasanslutningar med avseende på läckor.
VARNING!
Om du inte ska börja svetsa ska du inte låta svetstråden vidröra en jordad
metallyta. Svetsningstråden blir elektriskt varm när den sekundära
kontaktorn stängs. Håll fingrarna borta från drivrullarna, de börjar snurra
när svetspistolens avtryckare trycks in.
9.
Om du använder gasskärmade kablar ska du justera gasflödesmätaren till önskat
flöde genom att stänga svetspistolens avtryckare eller använda omkopplaren för
gastömning.
10. Stäng av huvudströmbrytaren och trådmataren när de inte används.
0558 012 630
- 14 -
© ESAB AB 2017
5 HANDHAVANDE
5
HANDHAVANDE
5.1
Översikt
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
SÄKERHET i denna handbok. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till
fullo förstått hela detta kapitel.
VARNING!
Risk för elektrisk stöt! Vidrör inte arbetsstycket eller svetspistolens brännarhuvud
under pågående svetsning.
OBSERVERA!
Vid förflyttning av utrustningen ska avsett handtag användas. Flytta aldrig
utrustningen genom att dra den i svetspistolen.
OBSERVERA!
Innan tråden träds på ska du kontrollera att vassa kanter och grader avlägsnats
från trådens ände, för att förhindra att tråden fastnar i brännaren.
VARNING!
Roterande delar kan orsaka personskada – iaktta
försiktighet.
VARNING!
Klämrisk vid byte av bobin! Använd inte skyddshandskar vid iträdning av
svetstråd mellan matarrullarna.
VARNING!
Kör inte mataren med kåpan avtagen.
0558 012 630
- 15 -
© ESAB AB 2017
5 HANDHAVANDE
5.2
Anslutningar och manöverorgan
1.
Ratt för inställning av
trådmatningshastighet
5.
Display för
trådmatningshastighet/spänning.
9.
Skyddsgasanslutning
2.
Ratt för inställning av
spänning
6.
Avtryckarspärr
10. Anslutning av svetskabel
3.
Anslutning för brännare
7.
Huvudströmbrytare
4.
Återledare
(spänningspickup)
8.
Kontakt för omkopplare
till svetspistol (endast
TWECO/NAS-versioner)
11. Fjärranslutning till
strömkällan för
spänningskontroll
Trådmatningshastighet (bågspänningskontroll)
Trådmatningshastigheten styrs med reglaget för trådmatningshastighet på trådmatarens
framsida.
När trådmataren är ansluten till en strömkälla med konstant spänning (cv) styr reglaget för
trådhastighet svetsströmmen. Genom att vrida reglaget medsols ökar svetsströmmen, och
om reglaget vrids motsols minskar svetsströmmen.
När trådmataren är ansluten till en strömkälla med konstant ström (cc) styr reglaget för
trådhastighet bågspänningen. Om du vrider reglaget medsols minskar bågspänningen, och
om det vrids motsols så ökar bågspänningen. Den faktiska trådmatningshastigheten för en
viss inställning varierar med bågspänningen. Om bågspänningen ökar så ökar även
trådmatningshastigheten.
När CV/CC-omkopplaren i MobileFeed är inställd på CV visas den förinställda
trådmatningshastigheten på displayen. Trådhastigheten varierar inte med förändringar i
bågspänningen.
0558 012 630
- 16 -
© ESAB AB 2017
5 HANDHAVANDE
När CV/CC-omkopplaren är inställd på CC visas trådhastigheten och spänningen på
displayen. Den trådhastighet som visas är hastigheten för den spänning som visas. Justering
av reglaget för spänning påverkar trådmatningshastigheten. Om displayen exempelvis visar
300 tum/min och 20 V leder en justering av spänningen till 24 V till en ökning på cirka 365
tum/min. En förändring i bågspänningen på 4 V resulterar i en ändring av trådhastigheten på
65 tum/min En stegvis guide för att ställa in trådhastighet och spänning finns i avsnittet Ställa
in en svetsprocedur.
Spänning
I CC-läget används reglaget för spänning till att justera spänningen, vilket i sin tur påverkar
trådmatningshastigheten. Se beskrivningen av Trådmatningshastighet ovan.
Reglaget för inställning av spänningen kan även användas till att ställa in utspänningen från
strömkällan när MobileFeed är inställd på CV med alternativet för fjärrspänningskontroll, och
en Warrior-strömkälla används. Strömkällans spänning läses sedan av på
MobileFeed-displayen för trådmatningshastighet och spänning.
Display för trådmatningshastighet och spänning.
På den digitala displayen visas trådmatningshastighet (tum/min eller m/min) och spänning.
Dessutom kan svetsaren förinställa trådmatningshastighet och spänning från strömkällan.
Avtryckarspärr
Funktionen med avtryckarspärr är en variant på 4-taktsdrift. Om avtryckarspärren är
aktiverad kan du släppa avtryckaren när bågen har upprättats. Strömkällan/mataren
fortsätter att svetsa tills avtryckaren trycks in och släpps upp igen på nytt, eller om
bågsignalen förloras genom att bågen bryts manuellt. Avtryckaren låses inte om inte bågen
har upprättats innan avtryckaren släpps.
Huvudströmbrytare
Strömbrytaren (0/I) på framsidan av trådmataren startar trådmataren när mataren är ansluten
till strömkällan och arbetsstycket. Strömkällan måste vara påslagen och kontaktorn stängd.
0558 012 630
- 17 -
© ESAB AB 2017
5 HANDHAVANDE
1.
Huvudsäkring, 10 A
3.
Matnings-/spolningsomkopplare
2.
Brytare, 5 A
4.
CC/CV-omkopplare
Brytare, 5 A
Den här återställningsbara brytaren på 5 ampere skyddar styrkortet i serie med
motorarmaturen om motorn skulle stanna.
Matnings-/spolningsomkopplare
Den här omkopplaren används när du behöver mata fram tråd utan att lägga på
bågspänning. Tråden matas i den inställda hastigheten så länge omkopplaren hålls
nedtryckt.
Gasspolningsfunktionen används dels för att mäta gasflödet, dels för att blåsa ut luft och
eventuell fukt ur gasslangarna innan svetsningen börjar. Gasen flödar så länge omkopplaren
hålls nedtryckt. Det behövs ingen bågspänning eller trådmatning.
Om tråd har dragits genom svetspistolen och kontaktspetsen så kan du använda
matningsomkopplaren eller klippa av tråden vid behov, så att tråden sticker ut ca 1/2 tum
bortom slutet av svetspistolens munstycke.
CC/CV-omkopplare
CC/CV-omkopplaren används till att ställa in CC- eller CV-läge. CC-läget används för
strömkällor med konstant ström. CV-läget används för strömkällor med konstant spänning.
Det läge du väljer påverkar även trådmatarens funktion, se nedan:
Läge
Display
Ratt för inställning av
trådmatningshastighet
CC
Trådmatningshastighet och
bågspänning visas
Styr ökning av
bågspänning/trådmatningshastighet
med ökad spänning
CV
Trådmatningshastighet visas
Styr svetsström
Inställningar för DIP-omkopplare
DIP-omkopplarna sitter på Digital Display-kortet inuti MobileFeed.
OBSERVERA!
När du ska hitta Digital Display-kortet måste du ta bort luckan som skyddar de
elektroniska delarna i MobileFeed.
0558 012 630
- 18 -
© ESAB AB 2017
5 HANDHAVANDE
Kontrollera inställningen för DIP-omkopplarna på Digital Display-kortet. Du kan ställa in de
här omkopplarna för visning av trådmatningshastigheten i tum/min eller i m/min.
Inställningen (1) för displayen är tum/min. Inställningen (2) för displayen är m/min.
5.3
Driftprocedurer
5.3.1
Säkerhetsåtgärder vid drift
Följa alla säkerhetskrav vid bågsvetsning angående ventilation, brand och andra föreskrifter,
som anges i avsnittet "SÄKERHETSFÖRESKRIFTER".
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
På grund av strålningsenergin i svetsbågen och möjligheten att en båge uppstår innan
hjälmen sänks ner över ansiktet så ska operatören bära skyddsglasögon med filterlins
under hjälmen. Hjälmens filterplatta bör ha skuggnummer 11 (järnfri) eller 12 (järn).
Alla de som tittar på bågen ska använda hjälm med filterplattor samt skyddsglasögon.
Personal i närheten ska bära skyddsglasögon.
Strålningsenergin från bågen kan bryta ned ångor av klorerade lösningsmedel såsom
trikloretan och perkloretylen, så att fosgen bildas, även när sådana ångor förekommer
i låga koncentrationer. Svetsa INTE där det förekommer klorerade lösningsmedel i
miljön runt svetsbågen.
Vidrör INTE elektroden, kontaktspetsen eller metalldelar när strömmen är på: alla är
elektriskt energisatta (VARMA) och kan ge livshotande stötar. Låt INTE elektroden
vidröra jordad metall. Då skapas en bågblixt som kan skada ögonen. Dessutom
föreligger brandrisk eller risk för annan skada.
Vid arbete i trånga utrymmen ska du se till att utrymmet är säkert. Det trånga
utrymmet bör testas så att det har tillräckligt med syre (minst 19 %) med ett godkänt
syremätningsinstrument. Det trånga utrymmet får inte innehålla toxiska
koncentrationer av ångor eller gaser. Om detta inte kan fastställas bör operatören bära
en godkänd luftandningsapparat. Undvik gasläckage i trånga utrymmen eftersom den
läckta gasen kan minska syrekoncentrationen i inandningsluften till farliga nivåer. Ta
INTE med gasflaskor in i trånga utrymmen. När du lämnar ett trångt utrymme ska du
stänga AV gastillförseln vid källan så att ingen gas läcker in i utrymmet. Kontrollera
luften i det trånga utrymmet och se efter att det är säkert att gå in igen.
Använd aldrig utrustningen med högre ström än den nominella amperekapaciteten. Då
överhettas den.
Använd aldrig utrustningen i ett fuktigt eller vått utrymme utan lämplig isolering för
skydd mot stötar. Håll händer, fötter och kläder torra.
När utrustningen lämnas obevakad ska du stänga AV all styrström, strömställare och
gasmatning. Öppna huvudbrytaren.
Bär mörka, kraftiga kläder som skyddar huden mot bågspänningsbrännor, gnistor och
het metall.
Stäng av svetsströmmen innan du justerar eller byter ut elektroder.
VARNING!
När strömbrytaren är PÅ och du trycker på svetspistolens avtryckare blir
elektrodtråden elektrisk het och trådmatningsrullarna aktiveras. Vidrör inte tråden
eftersom den kan ge livshotande stötar. När du inte svetsar ska du inte låta
tråden vidröra jordade metallytor eftersom det orsakar en bågblixt. Håll dig borta
från matningsrullar och drev.
VARNING!
Innan du svetsar måste du ta på dig rätt skyddskläder (svetsjacka och handskar)
och ögonskydd (skyddsglasögon och svetshjälm). Att inte göra det kan leda till
allvarliga skador.
0558 012 630
- 19 -
© ESAB AB 2017
5 HANDHAVANDE
OBSERVERA!
Bryt inte bågen genom att ta bort svetspistolen från svetsområdet. Släpp
avtryckaren och sluta svetsa innan du flyttar svetspistolen.
VARNING!
Om du inte stänger av skyddsgasen i ett trångt utrymme kan ångor som tränger
ut syret ansamlas.
5.3.2
Ställa in en svetsprocedur
Snabb inställning
1. För CV-strömkällor (konstant spänning) ställer du in önskad bågspänning på
strömkällan.
2. För CC-strömkällor (konstant ström) ställer du in önskad svetsström på strömkällan.
3. På MobileFeed-enheten: Ange önskad trådmatningshastighet med reglaget för
matningshastighet, och använd värdena som visas på displayen som hjälp.
En matare i CV-läge visar faktisk trådmatningshastighet vid svetsning.
En matare i CC-läge visar en trådmatningshastighet som varierar med förändringar i
bågspänningen. När du inte svetsar visas vad trådmatningshastigheten skulle vara
med aktuell spänning.
5.3.3
Tabell med svetsdata
Värdena för spänning (V) och ström (A) i tabellerna nedan är bågspänningen och
svetsströmmen. Värdena för strömmen (A) som kan gå genom trådmataren får inte vara
högre än enhetens nominella värden.
Flussfylld E70T-1 & 2
Diameter
Trådmatningshastighet
(tum/min)/(m/min)
150/3,8 200/5,1 250/6,3 300/7,6 350/8,9 400/10, 450/11, 500/12, 600/15,
5
2
4
7
2
0,045 tum
29 V
150 A
29 V
210 A
0,052 tum 25 V
155 A
30 V
300 A
1/16 tum
30 V
300 A
27 V
190 A
33 V
365 A
30 V
250 A
33 V
290 A
34 V
330 A
33 V
410 A
Metallkärna
Trådmatningshastighet
(tum/min)/(m/min)
Diameter
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
450/11,4
500/12,7
28 V
250 A
29 V
260 A
30 V
270 A
32 V
300 A
32 V
350 A
29 V
275 A
29 V
300 A
30 V
325 A
30 V
350 A
32 V
400 A
0,045 tum
0,052 tum
1/16 tum
0558 012 630
30 V
300 V
- 20 -
© ESAB AB 2017
5 HANDHAVANDE
Solid ståltråd
Diameter
Trådmatningshastighet
(tum/min)/(m/min)
200/5,1 250/6,3 300/7,6 350/8,9 400/10, 450/11, 500/12, 550/14, 600/15,
5
2
4
7
0
2
0,035 tum
0,045 tum
1/16 tum
25 V
260 A
26 V
290 A
27 V
340 A
26 V
280 A
25 V
180 A
25 V
200 A
26 V
215 A
27 V
300 A
28 V
320 A
30 V
340 A
27 V
230 A
28 V
245 A
30 V
400 A
Al/Si Aluminium
Trådmatningshastighet
(tum/min)/(m/min)
Diameter
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
450/11,4
3/64
25 V 110 A
25 V 140 A
26 V 150 V
26 V 190 A
27 V 205 A
27 V 220 A
1/16
26 V 200 V
23 V 260 A
30 V 300 A
32 V 350 A
Al/Mg Aluminium
Trådmatningshastighet
(tum/min)/(m/min)
Diameter
3/64 tum
1/16 tum
5.3.4
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
200/5,1
250/6,35
300/7,6
350/8,9
400/10,2
22 V 100 A
23 V 150 A
23 V 175 V
24 V 190 A
25 V 205 A
25 V 220 A
23 V 200 A
25 V 250 A
27 V 280 A
27 V 290 A
28 V 340 A
MobileFeed 201 med CC-strömkälla
Välj den svetsström/bågspänning som behövs för trådtypen och diametern som ska
svetsas, se avsnittet "Tabell med svetsningsdata" i detta kapitel.
Ställ in strömmen från strömkällan med reglaget för ströminställning på källan.
Ställ in bågspänningen med ett värde från tabellen med svetsningsdata, med reglaget
för spänningsinställning på trådmataren.
Ställ in trådmatningshastigheten med ett värde från tabellen med svetsningsdata, med
reglaget för trådmatningshastighet på trådmataren.
Aktivera en båge och justera den till önskad trådhastighet med reglaget för
trådmatningshastigheten.
5.3.5
1.
150/3,8
MobileFeed 201 med CV-strömkälla
Välj den bågspänning/svetsström som behövs för trådtypen och diametern som ska
svetsas, se avsnittet "Tabell med svetsningsdata" i detta kapitel.
Ställ in spänningen från strömkällan med reglaget för spänningsinställning på källan,
eller använd fjärrspänningskontrollen i trådmataren.
Läs av trådmatningshastigheten längst upp i kolumnen "Tabell med svetsningsdata"
för den valda trådtypen, diameter och bågspänning/svetsström.
Använd "Tabell med svetsningsdata" till att bestämma läget på reglaget för inställning
av trådmatningshastighet på trådmataren.
Aktivera en båge och justera båglängden efter behov med hjälp av reglaget för
trådmatningshastighet.
0558 012 630
- 21 -
© ESAB AB 2017
5 HANDHAVANDE
OBSERVERA!
Du bör INTE använda CV-omkopplarinställningen med en CC-strömkälla. Extrem
känslighet för trådmatningshastigheten gör det svårt att inrätta stabila
svetsförhållanden. Bågstabiliteten är mycket beroende av ett konstant
TTW-avstånd (Tip To Work), vilket är nästan omöjligt att bibehålla vid manuell
svetsning. CV-inställningen är endast avsedd för användning med
CV-strömkällor.
Typiska svetsningsspänningar för 5000 aluminium är mellan 21 och 25 volt, vilket
begränsar trådmatningshastigheten för MobileFeed, särskilt om du försöker
svetsa med 5356-legering med 0,035 tums diameter. Svetsning med en
tråddiameter under 3/64 tum och/eller under 22 bågvolt kan orsaka problem med
begränsad trådmatningshastighet och oförmåga att ordna bra svetsförhållanden.
OBSERVERA!
På många CV-strömkällor är den faktiska svetsbågspänningen lägre än den OCV
(Open Circuit Voltage) som ställs in på strömkällans frontpanel. Därför kan 3 till 6
volt läggas till inställningen på strömkällans frontpanel för att uppnå den faktiska
bågspänning som behövs eller visas i tabellerna.
5.3.6
1.
2.
Avstängning
Släpp svetspistolens avtryckare så att bågen bryts.
När du lämnar utrustningen obevakad ska du alltid stänga av och koppla från all ström
till utrustningen och stänga av skyddsgasmatningen vid källan.
0558 012 630
- 22 -
© ESAB AB 2017
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
VARNING!
Kontrollera att grenkretsen eller huvudbrytaren är i läge AV, eller att de elektriska
inkretssäkringarna är borttagna från strömkällans huvudmatning innan eventuellt
arbete utförs inuti trådmataren. När du placerar strömbrytaren på svetsmaskinen i
AV-läge försvinner inte all ström från insidan av utrustningen.
VARNING!
Inspektion, felsökning och reparation av denna utrustning ska utföras av en
behörig person med minst allmän erfarenhet av underhåll och reparation av
elektronisk halvledarutrustning. Underhåll eller reparation ska inte göras av
personer utan denna kompetens.
6.1
Inspektion och service
Förvara utrustningen i en ren och säker miljö, fria från olja, fett, vätska och metallpartiklar
som kan orsaka kortslutning.
Kontrollera regelbundet läckage kring cylinderns ventiler, regulatorer, slangar och
gasanslutningar med hjälp av tvållösning.
Kontrollera och dra åt eventuellt löst sittande delar, inklusive elkontakter. Lösa elkontakter
kan överhettas under svetsning.
Byt omedelbart ut alla slitna eller skadade strömkablar och kontakter. Kontrollera om det
finns sliten eller sprucken isolering, särskilt i områden där ledare kommer in i utrustningen.
Elektrodtråden och alla metalldelar i kontakt med den är elektriskt laddade under svetsning.
Kontrollera dessa delar regelbundet och leta efter skadad isolering och andra elektriska faror.
VARNING!
Om oisolerad kabel och delar inte byts ut kan en båge som orsakas av en frilagd
ledning eller del som vidrör en jordad yta skada oskyddade ögon eller starta en
brand. Kroppskontakt med en frilagd kabel, kontakt eller blottad ledare kan ge
stötar, även dödliga.
Håll strömkablarna torra, fria från olja och fett samt skyddade mot skada från het metall eller
gnistor.
Avlägsna smuts och metallpartiklar från drivrullens spår varje vecka, och byt ut rullen vid
kraftigt slitage.
6.2
Trådmatare
När mjuk tråd matas kan drivrullarna ansamla metall från trådens yta. Vid ackumulering på
rullarna kan rullarna repa tråden, och det kan leda till oönskad friktion och felaktig matning.
Inspektera rullarna regelbundet och rengör dem med en fintrådig, motordriven borste. Undvik
att rugga upp eller avlägsna hårdheten på räfflade ytor i rullar med räfflor. Ojämnheter kan
repa tråden precis som den ansamling du tar bort.
6.3
Byte av magnetventil
Om det inte flödar någon gas genom trådmataren kan magnetventilen vara igensatt eller ha
ett elfel, och då bör den bytas ut. Vid byte av gasmagnetventilen måste inloppet (med ordet
IN) vara riktat mot baksidan av enheten.
0558 012 630
- 23 -
© ESAB AB 2017
6 UNDERHÅLL
6.4
Felsökning
Om svetsutrustningen inte fungerar på rätt sätt kan du göra följande inspektioner:
1.
Låt alla strömkontroller och övriga inställningar vara påslagna och kontrollera alla
strömkablar och kontakter visuellt. Leta efter tecken på överhettning eller gnistor.
VARNING!
För att undvika elektrisk stöt, rör inte vid elektroden eller delar som är i
kontakt med den, eller vid oisolerade kablar eller anslutningar.
2.
3.
Kontrollera alla gasslangar, anslutningar, flödesmätare och regulatorer och leta efter
läckor, trasiga delar eller andra fel.
Isolera problemet till en del av svetsutrustningen: primär strömförsörjning, strömkälla,
trådmatare eller tråddragning (kåpa, drivrullar, svetstråd och kontaktspets). Om
inspektionen visar på ett fel i trådmatningen kontrollerar du kopplingsschemat.
VARNING!
I många felsökningssituationer måste strömmen vara på och att kraftterminaler i
utrustningen är spänningssatta. Var mycket försiktig vid arbete med strömförande
utrustning. Undvik kontakt med elektriska komponenter, förutom vid tester med
ett lämpligt instrument.
OBSERVERA!
Gör inte några reparationer på utrustningen om du inte är fullt kvalificerad enligt
beskrivningen i avsnittet om underhåll.
0558 012 630
- 24 -
© ESAB AB 2017
7 BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
7
BESTÄLLNING AV RESERVDELAR
OBSERVERA!
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av
auktoriserad ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och
-slitdelar.
MobileFeed 201 AVS är konstruerad och provad i enlighet med de internationella och
europeiska standarderna IEC/EN 60974-5 och IEC/EN 60974-10. Efter utförd service eller
reparation åligger det den eller de personer som utförde arbetet att förvissa sig om att
produkten inte avviker från ovan nämnda standarder.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare. Se baksidan av detta
dokument. Vid beställning, uppge produkttyp, serienummer, beteckning och reservdelens
artikelnummer enligt reservdelslistan. Detta underlättar hanteringen av din beställning och
minskar risken för felleverans.
0558 012 630
- 25 -
© ESAB AB 2017
FÖRBINDNINGSSCHEMA
FÖRBINDNINGSSCHEMA
0558 012 630
- 26 -
© ESAB AB 2017
SLITDELAR CE-PRODUKTER
SLITDELAR CE-PRODUKTER
V-groove
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0369 557 002
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 002
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 003
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,062 (1,6)
0369 557 013
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
V-groove X2
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 2 (29)
0,045 (1,2)
0369 557 010
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
0558 001 078
0558 001 757
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0558 001 758
K-Cored
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
Inlet Guide
Qty 1 (27)
0,030 (0,8)
0000 021 160
0558 001 077
0558 001 757
0558 001 758
0,035 (0,9)
0369 557 004
0558 001 078
0558 001 757
0558 001 758
0,045 (1,2)
0369 557 004
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
0,052 (1,4)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 005
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
5/64 (2,0)
0000 021 162
0558 001 079
0558 001 757
0558 001 758
U-Soft
Wire diameter
inch (mm)
+Roll
Qty 1 (29)
Outlet Guide Tube, Euro Center Guide
Qty 1
Qty 1 (26)
3/64 (1,2)
0369 557 006
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
1/16 (1,6)
0369 557 008
0558 001 898
0558 001 895
0558 001 758
+ Use flat, plain pressure roll(s),
PN 23612368, supplied with wire feeder.
0558 012 630
Inlet Guide
Qty 1 (27)
Numbers in paranthesis (X) in column
headings in tables above, denote item
numbers in illustration below.
- 27 -
© ESAB AB 2017
SLITDELAR CE-PRODUKTER
Various parts
Item
Qty
1
1
0558 001 743 Feed plate
1A
1
0558 001 744 Safety guard
2
1
3
1
0558 001 745 Pressure arm
4
1
0558 001 746 Bogie
5
2
0558 101 395 Pressure roll
6
2
0558 101 401 Axle pressure roll
7
1
0558 001 747 Locating pin
8
2
0558 101 400 Nut, Pressure roll axle
9
1
0558 101 399 Circlip
10
1
0000 034 609 Retaining screw pressure arm
11
1
0558 001 748 Spring bogie auto lift
12
1
0558 001 749 Spring to pressure arm auto lift
13
2
0558 003 538 Spacer tube, small
14
2
0558 003 539 Spacer tube, big
15
1
0558 001 752 Spacer tube pressure arm auto lift
16
1
0558 001 753 Spacer tube bogie
17
1
0558 001 754 Axle pressure arm
18
1
0558 001 755 Allen screw
19
2
0459 441 880 Gear adaptor feed roll
20
2
0558 003 540 Axle gear adaptor feed roll
21
3
0000 034 608 Washer, retaining screw
22
3
23
1
24
5 st/pkt
25
1
0558 101 397 Screw (center) guide
28
1
0558 003 542 Main gear drive
0558 012 630
Ordering no. Denomination
Screw, Thumb, M6×12
Knurled screw
0558 101 396 Pressure device w/Scale
0558 101 398 Locating pin, 2.5 × 12 pressure device
- 28 -
© ESAB AB 2017
SLITDELAR CE-PRODUKTER
0558 012 630
- 29 -
© ESAB AB 2017
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Each MobileFeed wire feeder includes gas solenoid and dual groove feed rolls.
Ordering Number
Denomination
Notes
0558 102 206
MobileFeed 201 AVS
CE
0558 102 221
MobileFeed 201 AVS w/remote
CE
Remote voltage control
works with Warrior PS only
Technical documentation is available on the Internet at: www.esab.com.
0558 012 630
- 30 -
© ESAB AB 2017
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
Each MobileFeed wire feeder has 3 remote control cable lengths that can be used with
ESAB Warrior series power sources. Requires remote option in feeder.
0558 102 197 Cable Remote MF201/301, 7.5 m
0558 102 198 Cable Remote MF201/301, 15 m
0558 102 199 Cable Remote MF201/301, 30 m
0160 361 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²),
OKC female connector, 1/0 - 4/0 cable
0160 360 881 OKC50 Connectors 2 in (50 mm²), OKC male
connector, 1/0 - 4/0 cable
0460 005 880 Gas meter (measures gas flow at the torch)
0558 012 630
- 31 -
© ESAB AB 2017
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 4411
Fax: +1 843 664 5748
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GERMANY
ESAB Welding & Cutting GmbH
Langenfeld
Tel: +49 2173 3945-0
Fax: +49 2173 3945-218
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
SWITZERLAND
ESAB Europe GmbH
Baar
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 0220
Fax: +1 905 670 4879
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
San Fernando de Henares
(MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising